20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRÎTFT Iktisadt Bahisler Fiat t>re gazileri ferefine İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Prof. GökSon bir sene zarfında dünya fi ı istikrarlanru muhafaza ettiklerinayın Taksim gazinosunda verdigi atlannda vuku bulan değişmelerin ! den fiat yükselmesi bir haddi geçme kokteylde İstanbul Deniz Komutaehemmiyetine binaen bu hususta mıştir. Bunu yüzde 20 olarak tesnı ile mnavini de vardı. Haki kıvesikaya müstenıd yeni bazı ma bit edebiliriz. yafetler arasında beyas ünifonnalı lumatı okuyuculara bildirmeyi fayGıda maddelerinde de bu artış denizeilerimizi görünce, Kore Birdalı bulduk. umumiyetle yüzde yirmi nisbetinliğimizde deniz subayı bulunup Bu on iki ay zarfında fiatlarda de kendini bel'a etmiştir. Maamafıh îstanbul Emniyet »eşkilâtından görülen temevvüçler muhtelif £:at bazı memleketlerde kontrolun mü1921 de Emirlik haline geknis, 1942 kanı Haun Vayzman T! yaşındadır. bulunmadığını sormak aklıma gelBugün Arab memleketleri İran j bir diğer parça olan Suriye 1946 ya 30 ye yakın memur tekaüde kategorilerinin bırbirinden ne ka essır olması bu hsddi yüzde ondaa üzerinde esen fırtınalar ve Rusya | kadar Fransız mandası altmda kal de Emir Abdullah kralhğını ilân 7 bin kişilik İsrael ordusu oldukça di. Prof. Gökay Kore gazilerinden sevkedilecek kokteylde bulunan subay ve astdar başka olduklarını göstermesi yukan çıkarmamıstır. nm bu yoldan Yakındoğuya sark mış, o tarihten sonra müstakil bir etmiştir. Geçen ay Kral Abdullahın iyi teçhiz ve talim ediimiştir. itibarile dikkate şayandır. Artış ve Kudüste katlinden sonra, taht mü Arab Birliğinin en nüfuzlu mem subaylan gazetecilerle hasbıhal etFiatların artması ücretlerin yükBir kaç gündenberi şehrimizde ma tehlikesi karşısında göründü cumhuriyet haline gelmiştir. Cumİnişler her madde için aynı şekilde selmesine e'.bîtte ki tesir edecekti. bulunan Emniyet Umura Müdüra ğünden daha fazla endişe duymak I hur Başkanı Haşim Ataşî 85 yaşuı teveffa hükümdann büyük oğlu leketi olan Mısınn nüfusu 20 mil mek üzere bizim masalannuza oolmamıştır. Son aylarda bazı esas Bu artışı umumiyetleştirmek im dün, kendisile aörüşen gazetecilere tadırlar. Yalnız, gürültülü hâdise1 dadır ve memleket, 1949 da bir Talâle geçmiştir. İngilizler tara yondur. Birinci Dünya Harbinde turmağa davet etmişti. Bu kahramaddelerin kıymeti düşmüş, bazı kânsizdır. Çünkü her memlekette husus! işleri içm şehrimize geldi ler bu endişeyi örtmekte ve onun' hükumet darbesile iktidan ele gefından yetiştirilmiş olan 15 bin ki İngiliz himayesi altında bulunan manlardan birine, Kore Birliği kaları da yükselmeğe devam etmiştır. aynı şekilde olmamıştır. Şurası mu gini bildirmiş ve şu izahatı vermiş lâyıkile meydana çıkmasına mâni ' çiren Albay Edib Çiçeklinin idaresi şilik Ürdün ordusu Arab devletleri Mısır »onradan daha müstakil bir rargâhında deniz lubaylannuz buOnun içın herhangi bir memleket hakkak ki ücretlerin artış nısbeti tir: olmaktadır. altındadır. 25 bin kişilik bir ordu arasında muharebe gücü en fazla hale gelmiş, nihayet 1936 da tama lunup bulunmadığmı sordum. Aldığım cevab menfi oldu. Halbuki ele alınarak umumiyetle fiatların fiat arr.şını takib etmemiştir. a Emniyet teşkilâtında 30 yıl Bu bahiste Ürdün Kralı merhum ve aynca bir zırhlı tümenden iba olan askerî kuvvettır. Ürdün de mile müstakil olmuştur. Devlet tâbi olduklan hareketlerden bahsetAbdullahın, ölümünden kısa bir ret olan Suriye ordusu Frannz «i Irak, Suriye ve Lübnan gibi Arab Reisi Kral Faruk 31 yaşındadır. 80 Kore savaşları yalnu karada ve Muhtelif memleketler tarafından dolduranlann emekliye ayrılmalan Birliğine dahildir, fakat bu üç bin kişilik Mısır ordusu Ingiüz si havada değil, denizde de cereyan mek doğru olmaz. Bunun aksine, müddet önce, Türkiyeye yaptığı zi lâhlarile mücehhezdir. fiat yükselmesini karşılamak üzere kararlaştınlmış ve bu husustaki ka her kategorinin muhte'.if memleketLübnan yansı hıristiyan, yarısı memleketi kendi hududlan içine lâhlarile mycehhezdir, fakat subay etmişti. Birleşmiş Milletler deniz rarname yüksek tasdikten çıkmış yaretle, Arab Birliği Umumî Kâtibi alınan tedbiKer değışik şekiller gös kuvvetleri de sahil boyunca bütün lerde gösterdiği temayülü ele alAzzam Paşanın gene bir müddet müslüman olmak üzere 1 milyon almak emelinden dolayı Arab Bir kadroıu zayıftır. termiştir. Evvelâ toptan taleblerin tır. 300 ü mütecaviz emniyet menır>sk jBÜmkündür. Bu kısa izahat ve rakamlardan muharebelere iştirak etmişler; müsubunun bu suretle tekaüde sevke evvel vuku bulan Türkiye seyaha 230 bin nüfuslu küçük bir memle liği içinde bir ihtilâf mevzuu teşkil daraltılmasına gidilmiş ve bunun tini en mühim iki misal olarak gös kettir. 1941 de Suriyeden aynlarmk etmektedir. görülüyor ki Yakındoğu memle teaddid çıkarmalar yapmışlar, kıGeçen sene • en ziyade göze çariçin kredi ve yatınm hareketleri dilecekleri anlaşılmaktadır. İstan terebiliriz. müstakil bir cumhuriyet haline 3,5 milyon nüfuslu bir çöl mem ketleri arasında Türkiye, her ba zıl Çinlilerin ilk büyük taarnıpan hâdise esas ham maddelerin murakabe altına almmış, bütçede bulda 50 ye yakın memur, komiser, fiatlarmda birdenbire husuie gelen bir takım tecbirlere başvuruîmuş emniyet âmiri ve şube müdürü te Gene bu ziyaretler, ajiu zaman gelmiştir. Bugünkü Cumhur Baş leketi olan Suudî Arabistan mutlak kımdan diğerleri üzerinde üstün zundan sonra, cephenin kuzey ve yükselmedir. Alü ay zarfında bu tur. Bundan başka faiz nisbetleri kaüde sevkedilecektir. Bunlar ar« da, Arabların duyduklan haricî kanı Beşara ElHuri 61 yaşındadır. bir krallıkbr. Mekke Şerifi ve Ab lüğe sahib bulunan bir devlettir. kuzey doğu kesiminde diğer kuvmaddelerin kıymeti yüzde 6570 a yükseltilmiş ve kredi açılmasmda sında 5 inci şube müdürü ile 3 ün endişe üzerine Türkiyeden tarafa Küçük fakat hükumete sadık bir dullahın babası olan Kral Hüseyni Bu bakımdan diğer müslüman dev vetlerden ayn düşen ve duşman tarasmda artmış, kalay, yün ve kau bir nizam ve sıra takibi için hu cü çube müdürü de bulunmakta döndüklerini göstermesi bakımın kuvvet olan Lübnan ordusu 5 bin tahttan inmeğe mecbur ederek kral leterin Türkiyeden yana dönmeleri rafından imha edilmek istenilen olan İbnissuudun idaresi altındadır. ve onunla işbirliği etme arzusu dır.» çuk bir misli yükselmiştir. Bu ar susî bankalarla anlaşılmıştır. dan da mühimdir. Bunu Arab kişiden ibarettir. Birleşmi} Milletler ordusuna menYakındoğunun Musevi devleti göstermeleri siyasî ve askerî bakım450 bin nüfuslu bir diğer küçük tış, Kore harbinin ticarî sahadaki memleketlerinin haricden gelecek sub Amerikan, Güney Kore ve İnMüdafaa masraflarının artışı bütArab memleketi olan Ürdün ilk İsrael 1 milyon 400 bin nüfusludur dan ancak isabetü bir hareket ottalyan havacılan bugün ikmal hareketlerini baltalaması kor tehlike karşısında askerî bir tesagiliz birliklerini, bir kuzey do^u larak karşılanabilir. kusundan doğmuştur. Her tarafta çe bakımıncan alınan tedbirleri zor geliyorlar nüd ihtiyacı duyduklanna ve bu Dünya Harbinden sonra bir müddet ve 1948 de müstakil bir cumhuriyet (Amerikan basınuıdan) limanından süratle tahliye etmişİngiliz mandası «ltında kalmış. olarak kurulmuştur. Cumhur Bajmühim miktarda stok yapmak te laştırmıssa da vergiler bir rnikUr lerdi. Amerikan deniz kuvvetlerı, cKazerte» adlı ttalyan hava okulun maksadla bir takım plânlar hazırarttmlmak, tahsisatlar kısılmak mayülü de alıp yürüdüğünden bu lamak arzusunda olduklarına bir Fiat G. kışın yapılan bu harekette 100 bin ve sivil masraflar azaltılmak d»n 48 t«yyar«cl Yejılkoye212 tayyaresile yükselmeyi tabiî görmek icab eder. buı?un 10.10 da lneceklerdlr. delil olarak kabul edebiliriz. kişilik bir kara kuvvetini bütün suretile buna bir dereceye kadar Albay Goffredo Marrama'nın reisll^akat Kore harbinin dünyayay ya Türkiye, Osmanh imparatorluğu silâhlarile boşaltmağa muvaffak oly. ması endişesi yavaş yavaş zail çare bulunmuştur. Bir kısım mem ğinde bulunan havmcılar öjltden »cnra zamanında, Yakındoğuda Arab mUzcleıi gezecek ve akşam 21.30 da muşlardı. İngiliz ve Amerikan koolduğundan bu sefer yüksek fiatla leketlerde de ejya fiatla'rile ücret Taksim Belediye Gazinosunda verllecek memleketlerinin güvendikleri basmandolan, düşmanın gerilerinde lere doğrudan doğruya veya bilteşkil edilen stoklann elde kalrna zlyafette bulunanklardır. Iıca kuvvetti. Bugün İsrail mesesahile çıkarılmı^lBr ve bazı köpıııttalyan havacılan yarın ibidcya çe lesi ortaya çıktığı gündenberi Baü korkusu belirdi. Durumun bu su vasıta tesir eden maddeler rauraleri tahrib etmişlerdi. Kunuri mukabeye tâbi tutulmuştur. lenk koyacaklar ve çarşamba günu |ehretle tersine dönüşü bu senenin devletlerinin Arab memleketlerini rimlzden aynlacaklardır. harebelerinden sonraki savaşlarda, başlarına rastlar. Bir taraftan da *•* tutmayışı üzerine, bunlann yeniMuttefik cephesinin sol kanadında, Bir İngiliz filosu geliyor Birleşik Ameriha mubayaa siyase1950 senesi haziranındanberi Batı den Türkiyeden yana dönmeleri Seoul'un batı sahillerine gönderitini değiştirdiğinden, ham madde On blr (emlden mürekkeb bir tngiliz ihracaü fllonı aym 24 ünd* llmanınuzı zlyaret üzerinde ehemroiyetle durulacak len tugayımız, Birleşmi; Milletler değerlerinde büyük bir aksülâmel Avrupa memleketlerinin bir hâdisedir. deniz kuvvetleri tarafından destekhusuie geldi. Haziran ayında bu evvelâ artmıştır. İsveç ve Türkiye edecek ve btrkaç gün kalacaktır. gibi bazı memleketlerin ihracatlalenerek harbetmişti. Bu münasebetle |unu da iş,aret Coğrafya kongresi maddelerden bir çoğunun fiatı yüzKore harbi, böylece kara, hava etmek isteriz ki, Lübnanın Wade 30 dan fazla bir düşüş kaydet rındaki artıj, ithalİttaki yükselGecen hafta GaKtasıray Us«inde ve deniz kuvvetlerinin müştereken miştir. Umumiyetle bu düşüş % 10menin fevkine çıkmıstır. Fakat bu toplanan 3 ttncü Coğrafya kongresi ça shington büyük elçisi Dr. Charles yaptıklan tam manasile modera bir raddelerindedir. Fakat Kore har senenin llk üç aylık devresi rar lışmalarını bltlrmiı ve yapılan »eçlın Malik Türkiye ile Arab devletleri sonunda, Merkez kurulu uyeUklerine, binden evvelkine nazaran fiatlarda fınd» ihracat fiat bakımından yüz Edeblyat FakUltesi Dekanı Prof. Dr. Ali arasındaki münasebetlerin takviye Dünyanın en büyük kitabcısı, kıyetsizlikten fena halde üzülen için kitablarını libresi 2 peniye (ki harb olmuş, Muttefik deniz kuvgene yüzde elliye yakın bir fark de sekiı artüğı halde ithalâtıa kıy Tevflk Tanoğlu. Profeeör Macld Arda. edllmesi ve daha dostane bir hale dünyada her şeyin en büyüğüne iki Foyle, «zararın neresinden dö losu 15 kurusa) satacağını» ılAn vetleri mühim vazifeler aünışlar, davasını ötedenberi sahib olmaktan pek hoşlanan, bi nülse kârdır» fehvasınca, hiç ol ettiği zaman neşriyat dergilerinden yeni silâhlar kullanmışlar, çeşidll meti yüzde on iki nisbetinde yük Prof. Ahmed Ardel; Prof. Beslm Dar getiribnesi vardır. selmistir. Öyle ki bir gene «w«l kot, Prof. Sırn Erinç ve seklz docent müdafaa etmiştir. Bu değerli Arab lerek bilmiyerek kitaba da bir hayli mazsa ellerindeki kitablan satıp birisi bunun «kitapçılardan ziyade müşterek tabiye hareketlerinde ye8eçilmlşlerdir. hükumet adamının muhtelif vesi meraklı olan Amerikalıların yur masraflarının bir kısmını çıkarmayı manavlara yakışan bir usul» ol ni usuller tatbik etmişlerdir. İkind Bundan başka kömür, demir cev kine nazaran aleyhteki fark yüzde yediyi bulmuştur. Tekstil ve Örme Sanayii işçileri lelerle üzerinde durduğu bu anlaş dunda değil, Londranm göbeğinde, dü'ünmüşler. Bir de ne görsünler? duğunu ileri sürerek Foyle's'i haş Dünj a Harbinin meşhur çıkarma heri, çimento gibi maddeler var ki ma ve yakınlaşma davasının e Charing Cross Road'dadır. Foyle"s Elden düşme aldıklan kitablan kâ lamağa niyetlenmiştir. Fakat Mr. hareketlerinden sonra, Kore harbi bunlann iniş, çıkış haretketleıuni miting yapacaklar Batı Avrupa memleketlerinin ithemmiyetini anlamak için Ortado adile ingilizce bilenlerin âleminde nna satmija muvaffak olmazlar Foyle derhal «manavlık ayıb mı? de askeri edebiyatta «anfibiamkontroi etmpk pek o kadar kolay halât masraflan her ay 360 rnliyon tstanbul Tekstil ve Örme Sanayii işBenim babam manavdı» cevabmı phibie» denilen ve üç kuvvetin olmamıştır. Bununla beraber bun dolar kadar bir artıs kaydetmiştir. çllerl S«ndikaaı, perjembe günü taat ğunun bugünkü durumunu kısaca erişilmez bir şöhret kazanmış olan mıî «dünyanın en büyük kitabcısı», üslann kıymetlerindeki temevvüçler Halbuki ihracatta bu artış 210 mil 15.30 da Takslmde bir miting yapmağa gözden geçirmek faydalı olur. Memur namzedlerini devlet na vermiş ve ilâve etmıştir: <tBir ki sahillerde müştereken yaptıklan Bu mitingde yerli mamul eşya değerlerinde görülen yonu geçmemiştir. İngilterede, 1951 karar vermljtir. lüzumu belirtilecekmalı Bugün Türkiye, 20 milyon küsur telik, Ingiltere Amerikan yardımın mına imtihan eden mümeyyizlerin tapçı kendisinin edebıyatçı. müprk savaşlar için, yeni bir derı ve teckulluımanın ve başlamazdan zannettikleri kadar mankafa olmı kıd olmayıp düpedüz bir tüccar ol rübe sahası olmuştur. Böyle oldudeğişikliklere müşabihtir. yerll aanayiln hlmayesl İçin blr kııım nüfusile Ortadoğunun yalnız en dan faydalanmağa şubatında, ithalât eşyasının kıymeduğunu asla unutmamalıdır.» mallann lthallne izln verllmemesi lste kuvvetli memleketi değil, »ym za epey evvel tesis ediimiştir. yan Foyle biraderler, derhal serğu halde kahraman tugayunızda Ham madde fiatiannda görülen ar tindeki artış eözönünde tutularak necektlr. Aynı gun yalnız yerll malı manda anayasasındaki demokratik Londranın, «Babıâli» sinde on bir mayelerile yeni kitablar abp bun*** hiç bir deniz subayt bulunmadığı tışın mamul eşya fiatlanna inikâsı yapılan hesablara göre İngütere kum>| kullanan terzllerin \iicude grekseriya gecikmiştir. Esasen roa nin seneük ithal masrafı bu yüzden ttrdiğl cemlyetm başkanı terzi Hilil esaslar, mecburt tahsil, kadınlann tanecik dükkâna ııgamayıp da ta lan, evlerinin mutfağında satmaya Yukarıda verdiğımiz rakamlar için, deniz kuvvetlerimiz bu dersmul eşyanın artışı ham maddenin 600 milyon tngiliz lirası artacaktır. Öztürk de blr beyanname yayınlıya seçme ve «eçilme haklan gibi ileri şan Foyle's'te kitab raflan ucuca başlamışlar ve daha o günlerde de Mr. Fotle's'un kendi tavsiyesini h ç ler ve tecnibelerden istifade edebir zihniyete kavuşmuş en müterak getirildiği zaman bunlann uzunluğu artık ister genclik hevesile deyin, olmazsa kendisinin mükemmelen memiştir. Bilfiil gözlerile gorup ki kadar olamazdı, çünkü bu eş Halbuki o zamandanberi bu rakam caktır. 65 kilometredir. Yani Sirkecjd«ı ister gerçek bir ileri görüşlülükleyada ham rr.addeden başka el e da geride bırakılmıştır, çünkü ma Ada vapurunda bir kadın kendini ki müslüman devletidir. Türkiye kabul ve tatbik ettiğini belirtmeğe öğrenmekle kitablardan, talimatnacumhuriyetle idare olunur ve bu itibaren bu raflan ucuca koya koya dükkân haline getirilm mutfağın kâfidir. meği, kâr gıbi unsurlar da vardır. yu ayında ithaUt kıymeti yüzde jmelcrden ve konferanslardan öğdenize attı günkü (üçüncü) Cumhur Başkanı ilerleneniz Silivri eteklerine kadar kapısına «dünyanın en büyük kiBu unsurlar bir dereceye kadar 13 kadar daha fırlamıştır. Tüccar kitapçı r. Foyle «dünya r e n m e k arasında dünya kadar fark Dün sabah saat yedlyl kırk geçe Köp Celâl Bayar 67 yaşmdadır. Hazari rahat rahat ulaîabilirsiniz. Bununla tapçısı» yaftasını asmayı ihmal et nın en büyük kitapçı dükkânı» nvardır. Ilele bu der» ve tecrübe, rüden Adal&ra hareket eden Haydarpaşa beraber Foyle's 4 milyondan fazla Küçükayasofyalılaruı hayırlı dan maada «dünyanın en büyük tatbikat ve manevralarda değil de, vapura, Moda açıklarma gelc'lğl zaman, Türkordusu 22 bin subay ve 350 cild tutan stokunu bir türlü dük memişler. bir teşcbbüsü Mutfakta başlayan kitab satışının kitap kiralara teşkilâtı» na da saotuz yaçlarında Mükerrem Ada isminde bin erden mürekkebdir. Harb hablr kadın intihar kaıtile kendlsinl deni Iinde 2 milyonluk bir ordu çıkara kânlanna «ığdırmağa imkân bula gerçekten «dünyamn en büyük ki hibdir. Bu teşkılât Ingiltere ve do hakiki muharebe meydanlannda, Küçuka> atofya genclerır.den bir Krup ateş ve öhim karşısında alınırsa, bu madığı için, her rafta artık günü ze atnı.jtır. Vapur derhal durdurulmuj. bilecek durumda olan Türkiye hakendi aralarınd» topladıklan para ile tapçısı» olmasında Foyle kardeşle minyonlarda 15.000 kitapçı dükkâboğulmak üzere bu'.unan Mükerrem geçmiş .okuyucusu kalmami} »ayınun kıymeti çok daha büyük olur. semtlerlndeki kimseslz tocukları. Ahır. kurtanlmııtır. Fakat. kadın dururau len askeri teçhizat bakımından he lan, yahud latılamıyacak derecede rin kitapçılığa tam manasile tica nından gayri Ingiltere Kraliyet Dokapı Gazinosunda sunnet ettırmişlerdlr. Bir kaç havacımız, Kore harbine tehllkell gorüldüğitnden Haydarpaja nüz zayıfsa da maneviyat ve cesa hasara uğrayan kitablardan beş ton ret şözile bakmalan, alışverişte kâ nanmasına ve deniz ticâreti filosuBu münasebetle tertib edilen saz ve istirak etmiş, hattâ kahraman bir NUmune hastanesine kaldırılmıştır. ret bakımından durumu çok yükna da yayılmıj bulunmaktadır. Diuhnc alemleri pek parlak olmus ve luk bir hamuleyi kâğıdçılara sev n daima düşünürken beri taraftan kıymtlı okuyucularımızdan Ahmed ti»ğer sahalarda dünya çapından In pilotumuz, üsteğmen Muzaffer Ersektir. Kurbanhk koyunlar ketmektedir .Fakat sakın nbu gi da reklânu, hem de bütün incsliği, tün, Afcdullah Yuce klmeeslz çocukları giltere çapına inen Foyle's, aynca, dönmez, bir Amerikan hava teşkikurnazlığı, şatafatı ile reklâmı asla sevlndirmek uzere musamereye iştlrak Geçen hafta lçlnde şehrimlze 18 bln Türkiyenin cenub doğu komşusu disle Foyle's'de bir kaç hafta içinIngilterenin en büyük Konferans linde 4 motrirlü uçarkalelerden bletmtşlerdlr. koyun getlrilmiftlr. önümüzdekt hafta İranın nüfusu 8 milyon 360 bindir. de kitab kalmıvacak» diye dü?ün ihmal etmemelerinin büyük rolü Şirketini ve, 250 bin azasile, en bü rini idare ederken şehid olmustur. dan »onra kurbanhk koyun «atwr.ii Bu geceyl tertib ederek rr.uvaffakımeyin, zira, «dünyanın en büyük vardır. Meselâ, Hitler iktidara geçbaçlanacaktır. Alakahlars gört bu sene Devlet Başkanı Şah Mohammed 31 kitabcısına» giren kitabların adedi tikten sonra bir çok kitaplan top yük aAyın Kitabı» teşkılâtını da Tugayımızda kara ordusunun her yetle idare eden gencler Alemdar Bucak mevslmln müsaid oldugundan kurbar. yaşındadır. 145 bin kişilik bir kuvMüdurü Bay Remıi tarafından tebrik sınıfına mensub subaylar, assubaylattırıp bunlan ateş âyini yapar işletmektedir. fiatları ntsbeten ucuz olaeaktır. edilmlşlerdlr. vetten ibaret olan İran ordusu mo ıskartaya çıkanlardan daha fazla gibi yaktırdığı Ingiltere Ana Kraliçesi Mary, lar, erbaşlarla erlerin harb tecrübesıralarda Foyle's dır. Haftada be; tonun kâğıdçılara dası geçmiş silâhlarla mücehhezdir. Doğu Üniversitesi ve genclîk gönderilmesine karşılık Foyle'.^'a bugün öldü mü? Kaldı mı? Hâlâ Foyle's'in devamlı müşterilerinden lerinden istifade edilmesi kararlaşİlk Dunya Harbinden sonra Os her hafta altı ton yeni kitab girer. münaksşası sürüp giden nazi dik dir. Kraliçe Mary antika ve güzel tığı halde. donanmamızın bu tecrüOzerlnde uzun zamandanberi muhtelif seklllerde münakaşa ve muzakereler manlı imparatoriuğundan koparak Bittabi bunlar mevcud raflara, tez tatörüne derhal bir telgraf çekmis. sanatlar hakkındaki kıtablara me be ve derslerden mahrum kalmif yapılan Dcgu Üniversitesi mevzuunda ingiliz mandası altına giren Irak, gâhlara sığmadığı için taşar, yerlere ve usakın okunmasını menettiğıniz rakhdır. Meşhur müşterilerden bir olması, elbette doğru değildir. Yükıek Tahsil Gencllg'ne lzahat vermek, tenvir etmek ve onların fıkir 4 milyon 800 bin nüfuslu bir mem dökülür, fakat pek aldıran olmaz: kitablan yakmayın Bunlan bana diğeri Churchill'dir. Muharrir, res | Gecenlerde Koreye bir subaylar A Ç I K L A M A lerinl aîmak ihtlyacını di'van Milll lekettır. 1921 e kadar Kral Abdul Foyle's ,mallarına el sürmekten da satın. tyi para veririm. Pazarbğa sam, siyaret adamı okuma bahsinde heycti gönderildi; bunlann arasınTürk Talebe Eırllği Mprkcz Kra Kilahın kardeşi Kral 1 inci Faysal hi çekineceğiniz mücevherci dük hazırımn demiştir. Fakat Hitler ne esrarengiz zabıta romanlarına düş da bir askeri adli hâkim de vardır. mltesi, »Doğu ünlvcrtltesi ve Gencllk tarafından idare edilen Irak 1932 kân'.arına benzeyen lüks mağazaGeçen yal ebediyete intikal eden dense pazarlığa yar.aşmıyarak ateş kündür. Işçi Partisinin sşın solcu Bu heyet, Korede bir müddet kamevzuunda b'.r tonl'JPtı yapn.rğa kade istiklâline kavuşmus, ve meşrutî lardan değildir. • Bizim «rahmetli» âyinini tercih etmis, ama Foyle's de sabık Bakanı Bevan ise gecede bir larak temaslar ve tetkiklerde budünya çapında edib ve muharrır en iyi şekilde istifade edebiljnek rar vermMir. romanını lunduktan sonra, Amerikaya gideBernard Shaw ıle İngilizlerin ne ka için bacalciann yağlı, terli ve ıslak Mllll Trrk Talebe Blrllginin Clçek bir krallık haline gelmiştir. Bu Sahaflar çarşımızın, Yükfekkaldın bütün gazetelerin baş havadis sü tane Amerikan kovboy dar iftihar ettiği malumdur. Zarif olmaması ISzımdır. Palas Lokalinde hafta lçerislnde yapı günkü Kral II nci Faysal 16 yaşın mım:zın, Parisin Seine nehri kıyı tunlannda kendıne bedavadan rek haklrmsk itivadındadır. cektir. Bu heyette hava ordumuzlacak olan .Dogu Üniversitesi ve Genc oadır. Başbakan Nuri Said Pasa lannHaki meşhur kitabçılarm ha lâm sağlamanm volunu bulmuştur. Foyle's'in diğer bir hususiyeti de dsn bir subay var mı. yok mu pek hazır cevablarile de şöhret bulan PUKAY yazüı yüzün en az dört Iık« p,evzıı!u bu toptantıya şehrimİ2de Ortadoğunun en dirayetli devlet a vas.nı babayani Foyle's'in çatı'.an müşterılerine istedıkleri. aradıkUn iyi hatınmda kalmadı: fakat bir büyük edibin hatırasını ebedile§tirFoyle's'un reklâm rnerskı o cîebulunan Cumhur Bpşkar.ı CelSl Bayar. mek maksadile Londrada British te üçü bacaklara temas ettirilerek BuyUk Millet Meclisi Baskanı Reflk dam!arındf.n biridir ve halen 63 ya altmda herneı aynen bblmak ka recç meşhur dur ki, bundan bir her kitabı bulmaktır. Bundan bir deniz subayımız bulunmadıâım Museum'da bir Bemard Shaw kö biraz basbnlmak «uretile üç dört Koraltan ve Bakanlar davet edilml|ler Sindadır. Uç tümenden ıbaret olan bildir. Bununla berıber, Foyle's kaç ay evvel dükkânlann civarın kaç sene evvel garibhk meraklısı biliyorum. Gazetelerde bu heyctin kere yukan, asağı sürtülecektir. d'r. bir ingiliz kadını Foyie's'a 250 ingiIrak ordusu modası geçmis ingiliz de son günlece fazla «ıkışmağa baş daki cıkmaz sokaklardan birinde şesi tesis ediimiştir. Kürk tarafı cildde kalan tozlan lamış olacak ki civardaki üç binayı Londra külnanbeylerinden birisi liz liralık bir çfk göndermiş ve Koreye hareketi haberini okudusilâhlrile mücehhezdir. Burada İrlandalı müellifin büyük temizlemek içindir «dünvanm en iyi ve en kötü kitab ğum zaman. bir askerî adlî hâkidaha alıp yıktıra^ak burların yerıbir resmi, heykeli ve eserleri teş Kiicük Haberler İlk Dünya Harbinden sonra Ot ne yedi katlı bir «mülhakat» inşa bıçaklanıp da tesadüfen gele ge larını» istemiştir. Bu garibsenecek min bulundusu heyette bir deniz hir edilmektedir. Bu meyanda, biz PUKAY güzellik levazımı tatan manlı imparatoriuğundan kopan sına başlanmıstır. Hoş ,bu eidısle le Foyle's'a girerek tam esrar ve j subayımızın bulunmayşına hayret karşısında Mr. Foyle bir ir BELEDTYE, sebze ve meyvanın zat yazıp kendi orijinal sesile dol her yerde bulıınur. cinayet rom?.nları satılan kısmın Foyle's'in sa^ece kitablan için dedahi düşunmeden en eüzel kitab etm^'im. Bir askerl adlî hâkimden perukendecıler tarafından halka daha durduğu «Spoken English and Broortasına yıkıhverdıği zaman halk ziyade bir deniz »ubayını Kore>e ğil .paracıklannı koymak için de ucuza satıirpsinı temin için halde ken English» (Düzgün ingilizce ve «herhalde bu da Foyle's'un reklâm olarak ingilizlerin ilk büyuk şairi göndermek elbette daha faydalı osebze sstanların meyva ve meyva sayeni bir bina düşünmesi icab edeChaucer'in fevkalâde güzel basılbozuk ingilizce) isimli konuşmasını numaralarından biridir» dimekten j tanların da sebze sat?bılmelerine karar ceğe benzemfktedir. Zira. Foyle's'in mış, nadir bulunan külliyatını, en lurdu. vermistır. havi Linguafon plâklan da istiyen kendini alamamıştır. son altı aylık bilânçocu, satışların kötü kitab olarak da hemen bütün Genelkurmayımızm bazı karar• TIca.KET Borsası Umuraî Kâtlbi ziyaretçilere dinletilmektedir. geçen yıla nisbetle ^10 artt'ğını ve Diğjr taraftan, stoklannı azalt dillere sadizm kelimesini geçirmif Iarını tenkid etmenin inflal oyanMahmud Pek.n ile Ticaret Borsası Büro ve Te?cil Mudıırü Fazıl Ataka eylul sosenede kitabcı doftlarımız okuma mak maksadile bir defa «ne mev olan Fransız Kontu Donatien de dıracağını tecrübe ile öğrenmis, olnuna ariar lzın verilmistir. sınlar 15:450.000 liralıic satıs ya I zuda olursa olsun .baskısı nasıl Sade'in on altıncı asırda yazmış ol mama rağmen, deniz kuvvetlerimi• BEYOĞLU Belediye hattanesine 50 pıldığım göstermiştir. olursa olsun muajyen bir müddet duğu altı cildlik müstehcen ve zin Kore harbi tecrübelerinden isİhtıyarlık ve zafiyetten doğan yataklı bir paviyon iîâvesine kaar vemüstekreh ceserı ini seçip yolla tifade ermesi lürumunu düşünerek nlmıstir. Yerü paviyon hastanenin yahastalıkların ilâcı artık bulundu. Son Veda Temstlleri nında bulunan Belediye tahsil subesi mıştır. Diğer bir garib yaşlı bakire bu fikrimi arzetmekten kendimi aBilir misiniz ki dünyanın en bü| Üzülmeyin, yegâne çare, her gün binasımn tadili suretile yapılacaktır. de insan derisile cildlenmiş bir kiBu hankulâde gösteriyi gö i yemeklerinizi Galatasarayda İstikyük kitabçısının mesleğe başlangıcı lamadım. * FLORYA Kücükcekmece iltısak tab istemiş ve etrafa adamlannı sada şu yukarıdaki rakamlar derece| rebilmeniz için 5 gününik Vjıllâl caddesinde Acara sokak No. 13 yolunun asfalt kar^nmaM işl nlhpyetKore Blrliğimizin değiştirildiğl lan Mr. Foyle bir hafta içinde bu sinde hayret verici, inanılamıyacak dı, acele ediniz. Bugün son te (İş Bankası yanında) Bağdad lerunek ızeredir Bakırkoy Kazlıcesisteği de karşılamak imkânını bul |u nrada, biri kurmay olmak üzere, me yolıı da beton asfalt kaplama olabir şekilde olmuştur .Dükkânlann ! matine saat 19.50. m^ım Kebafc Lokantasında yediniz mi rak yapılmaktadır. muştur. Eser Fransız muharriri Eu bir kaç deniz mbayımızın Koreye bugünkü sahibi bulunan Alfred on beş günde kendinizi ağır sık * BELEDIYE murakabe teskilâtı tagene Sue'nin (Parisin Esranı isim gönderilmesi, feç kalmış olmakla Foyle bundan 48 sene evvel, kardeKadın Terzisi lette güreşecek bir kuvvette göre rafından son gvnlerde 340 dükkan li kitabıdır. 1843 te banlan bu kitab beraber, gene faydalı olacafı kaşi Gilbert ile birlikte devlet hizmeceksiniz. Bir defahk tecrube sözü murakabe edilmi? ve 77 si hakkında muharririn metresinin vuiyetine naatindeyint. Korede mütareke zabıt tan'im oi'inmuştur. Bu arada 35 tıne girmeğe heveslenmis ve iki bimüzü ıspat eder. Her gün Bagdad ekmek m •>ipre ediimiştir. uyularak kadının kendi sırtmdan müzakereleri yapıhnasına rağraen, rader. imtih^nlara hazırlanmak üzeEtüdlerde bulunmak üzere P^ris usuJü çeşidli kebablar bulunur. • PPAG Elcımiz Salâhsddin Refet * • alınan deri ile cildlenmiştir. Bu harb devam edip gitmektedir. Bu re, on, on iki kadar kitab satın alAkademisine gittiğini sayın müşNOT: Lokantamızın servisi oğle Ardel djn bir K. L. M. ııçağı İle 11 de garib meralcı yaslı ingiliz bakiresi nfiçiz düşüncemin Genelkurmayımışlar. Fakat gelgelelim, iki karsehrimlzden ayrılmıştır. terılerine bildirir. vomeklerine mahsustur. (168) ne 80 liraya mal obnuştur. Bu çe mızca hof görüleeeğini umınn. deş bütün çahşmalarına Jcafa pat• ŞILE lima:ıına b?ğıı ü^yar motörü j r şid taleblerle fahsan mesgul olan Kuruçeşrr.e komur depolarına vanaşırlatmalarma rağmen, bu imtihanlarken 306 No. !ı rravnaya çarparak haMr. Foyle ise bunlan hiç garipseda eçakmaktan» hem de feci su^ar husuie getîrmiştlr. miyor. «Kitapçılık cazip iştir» deyip rette çakmaktan kurtulamamışlar. Bir dakıka sabırlı olun • BİRK\Ç gündenberl çehrimlzde kesesini dolduruyor. Kendınızı oencereden asagı Kendilerine aptallık, mankafalıhk bulunan Lübnan Cunhu' Baş'tanının atmakla nc kazanırsıniz? Hedamğasını yapıştıran bu muvaffacglu ve refıkası dun. maı.\etile b.rlıkte Nakleden: M. Kenan KAN saplarınız tutmuyorsa. kolayı tstanbuldan a>rılmı^1ardır. t: Bugün an beğenilen var 41085e telefon edin. •• İSTANBUL Va'.i ve Belediye Baş* Sıze derhal O R I G I N A L kanı Prof. GoK?y bu akşam «aat 21 30 da îstanbul Rodyosunda. İstanbulun O O H N E R Cem ve Hesap İstanbul ve Beyoğlu Şubele lmar mevzuu uzertnde bir konuşma yaMakinalarını getirsinler. 10 rünizle Osmarıbey ajansımızda pacaktır. dakıkada kullanmasını ogreyeniden tesis ettiğimiz kiralık 17 T a 8 l ı •• İZMİRİN İngiliz Konsolosu Davld * nır ve bütün Ozöntülerınızkasalar n;uhterem halkınmm Balford 18.15 te B. E. A. uçajı ile dür den kurtulursunuz. ltviçre Hassas Saari şehrimlze gelmistlr. ve tüccanmızın emirlerine Doğru yol da budur * SON bir hafta Içinde beş bin çift âmadedir. patamut ^ akalanmıstr. Faıamutun »dedl 85150 kurusa satılmnktadır. BaiıkBANKA • SİGORTA MÜçılar bu "=ene palamutun =enelerdenbeıi HENDIS HBORATLAR gorülmemi'j derecede fazla olacağını MAMFATURACI KERESsöylemektedirler. Nüshasi 15 kurustur TEC1. .azan: Mazhar Kunt $ehir I I K T I A SL AK ı hareketieri =haberleri Arab memîekeîleri Türkiyeden Ettıekliye ayrılacak yana dönüyor memurîar ım [HEM NALINA M1HINA Korede niçin deniz subayımız yok? Biktün dünyamn en büyük Uitabcıst British Museum'da Bernard Shaw kösesi! Pukaydan r~ BUZ REVÜSÜNÜN BEŞflRİYETE MÜJDE Kemâl Gürses KİEALIK KAIALAR ARDATH Türk Tîcaret Bankası hakikî vejetalin yağı ucuzdur. TEREYAĞ yerine kullaruhr. AĞÜSTOS 20 ZİLKADE 17 (kındl KRETONLAR PERDELİK TÜLLER BEYOĞLU CUMHURİYET Türkiye i E. £ e « Kı 2 140 S 4.23 DEkORASYON MAGAZA^ı 353 • TCI. 40345 V: ] 6.1513.17 17.04 20.01 2143 ] 10.13 5.15 9.03 12 00 8 21 j Turkıye Umumi Mumessılı OKLAR LtMITED ŞİRKETİ Galata. Bankalar Cad 132 Llra Ki. Llra Kx. SenelUc 42.00 81.00 Altı aylık 22.50 43.50 Üç tylık 12.00 24 00 Bir aylık 4.50 9.00 O t K K A T Oazetrmıze söndtrilen evrak vt yaztlar %*irtdU*t% «ddfflcrin Udt almtmam t m«smllyet kabul Abone şeraiti Harie
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle