14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Tl AŞnsfos TI5I AGELE SATILIK İstinye iskelesi yaıunda 400 metrekare arazi üzerinde bahçesi ve önünde 23 metre n h tunı bulunan fevkalâde manzarah, ikametgâh veya gazino ve otel olmağa elverışli bir yalı acele satıhktır. Müracaat: Pazardan başka hergun saat 13.30 14 30 arası. T e l e i o n : 29115 14.000.000 aile FRIGIDAIRE i tercih etmiştirl p ^ Uzun Vadeli Taksitle • * Arsa ve bina satışı Yeni sayfıye mahalli Kuçükyahda plâja, gazinoya, tren istasyonuna, asfalta, o tobüs durağına yakın genış caddeleri olan ve Marmara denizine ve Adalara nazır fevkalâde manzarah mufrez arsalar ve binalar ehven fiatlarla satışa arzedılmıştir. Küçuk"alıda Bağdad cad desinde 89 No.daki Emlâk ve Ticaret T.A.Ş. Satış Bürosuna müracaat. ACELE SATILIK • • % APARTIMAN Taksime 4 dakika mesafede aylık geliri 350 lıra, 10 sene vergiden muaf, üç kath 12 oda, gayet ferah yeni, yolculuk dolayısile satılıktır. MüracaI at: Sahibine. Telefon: 85280 Sahhk OTOMOBİL Hususide az kullanılmış radyolu, kaloriferlâ. soğuk h»va tertibath 49 M. Packard marka otomobil saülıktır. Her gün Yıldız Harb Akademile^ ^ ^ B rinde görülebilir. H ^ l I REVUE21 TAŞLI T A K S İ T L E I BURLA B I R A D E R L E R .. Ş " tSVİÇKE SAATLERİNİN SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR. ADRES: Sirekci, Mimarvedad Cad. No. 5/1 Ahmet Birsöz. Hakikî FRIGIDAIRE ancak FRIGIDAIRE markasını ta$ıyanıdır M ve f\/nrı Hasarrufu Hcnıplan I951İKRAMİVEPLA.M: 5 ö Haan HICJKCİİ / £ ^ İOHattnn 29Ağujt<» n 5 tV • 5£V . 5£*f 4 £"f DİŞ M A C U N U Dıspergonu havi olduğundan tartn fenni surette ızale eder. Eol kopuğü ile dışler arasma girerek dış çuruğırne fayda ve ağıza hoş bır koku verir. Hollanda N.V. PBODENTA tarafmdan hazırlanmıştır. Buyük boy 80 Krş. Orta boy 50 Krş. l'mumî Deposu: Turk Ellas T.A.Ş. Karakoy Gaiata Yeni Han PRODEN T Z7£kı»t İIAraük TRAOE MARK Emlâk Banhast VÂDELİ TEVDİAT HESAPLARINI DA İKRAMİYE KEŞİDELERİNDEN FAYDALANDIRMAYA BAŞLAMIŞTIR YÜKSEK FAİZ + BOL Doktor Aranıyor Tarunmış bir ilâç fabrıkasının ilmî propaganda ser\'isi için bir doktora ıhtiyaç vardır İyi almanca bilenler tercih edıle eektir. Fotograf ve hal tercümesile «Ilmî Servisı» remzi altmda İstanbu! 176 posta kutusuna yazılması nca olunur. NEPTUN ZİRAAT SANAYİ ve TİCARET T.A. ORTAKLIĞINDAN: Ortakhğımızın 1950 yılı çalışmasma aid temettü hisselerinin 1 numaralı kuponlar mukabilinde 20 Ağustos 1951 tanhinden ıtıbaren ödenmesine başlanacağından sayın hıssedarlarımızm ortaklığımıza tnüracaatleri ilân olunur. N E P T U N T.A.O. PİL • ve B A T A R Y A L A R I G E L M İ S T İ R , D E K A L O ve O R T A K L A R I İstanbul ••^•••••^••iHa Y NT Ö EMK R L U UU DEPOSU : J A K SATILIK SANDAL Bakır çivi ile yapılmış güze\ bir sandal satılıktır. Yenikapı Yalı caddesi Kumsal sokak 145 No.va müracaat. Bl r . Ç A K I R Gazioosunda AKŞAM ve YARLN AKŞAM büyük aı(isUerin iştirakile YENİKAPI OLYMPIA 4LM4N DAKTILO MAKİNALARİ •GAYET PRATIK •KULLANIŞLI •SAĞLAM •PORTATİF •UCÜ2 SATILIK beş bin kilometre yapmış ven fiatla acele satılıktır. Telefon: 36.151 Muayenehane nakli ^ M Dr. Vehbi Göksel Dahiliye Miitehassısı Muayenehane ve evini Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad. No. 9 a naklermiştir. Telefon: 26629 H H • İsmail Dümbüllü Sabite Tnr Tam kadrosile KAFKAS TBUPU VARYETE TİYATBO CAZ Hamiyet Yiicescs, Sabite Tur, Tepebaşında okuduktan sonra Hamiyet Yüceses TALEBE İÇİN ODA Sultanahmed Şehidmehmedpaşa yokuşu 21 numaraya müracaat: D O ÇE N T J PLASİYE SATILIK ARANIYOR BOŞ TESLIM NACAR SAATLARI PERAKENDE SATIŞ FIATLARI : Erkek kol saati, ufak saniyeli, çelik Erkek kol saatı. ortadan saniyeli elik Erkek kol saati. altın kaplamalı Kadın kol saati. altın kaplamah Nacar ceb saati, krome En son modelleri gelmiştir. Saatçilerden 42. 52. 75 75. 42. isteyinix. İstanbul dahilindeki satışlarımız için bir plasiye anyoruz. En az ortâokul mezunu, İstanbulun senıtlerini iyi bilen genç isteklilerin tercumeıhal ile P.K. 1557 ye müracaatleri. ısrarla AEDÜLKADİR MEMİŞOĞLU KATlRCluĞLU HAN Telefon : 26916 Telgraf MEMİŞOĞLUIstanbul Dr, Op. Bedri Noyanj Kulak. Burun, Boğaz Mütehaöisı ve Operatorü Bevoğlu Parmakkapı Mis APARTIMAN ve ARSALAR Kocamustaiapaşada BANKA E\rLERİ yanında, vesalte 2 dakika. bahçe içinde, havadar. manzaralı. iyi malzeme ve ıtinalı ışç:iikle yapılnuş 2 kath apart:man BOŞ teslım, MÜSArD ŞERAITLE satılıktır. Ayrıca birer evlık tapulu arsalar da satılıktır. (Siıkeci Kafkas geçidi Üç direkli han No. 10). Sok. No. 6 daire 3. • l 12 ÎRAD iradlı 3C p s 20.000 den 500 (!00 iiraya k a d ı r " satüıktır. T E K N İ K E M L Â K B Ü R O S U ^^m Beyoğlu Tünel caddesi 354 11 Telefon: 43269
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle