11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CüMHUBİYEl XI 19ST Baştarfaı 1 inei sahtfede ğine gelince: Ben Vali ve Belediye lerdir. Aday göstermek hakkı yok Reisi olduğum zaman çehir bütçeİslâmiyet gazeteslnde lâikliğe aylama kurulunca, bu kıymetli tak si bugünkünün altıda biri idi. Ve kırı mahiyette yazılar yazmaktan diri ve mesuliyetli vazifeyi kabul dünya İkinci Cihan Harbinin ateş sanık bulunan Yeşil Hoca namile etmek hakkı da bana ve nihayet leri içinde bulunuyordu. Zor gün maruf Şemseddin Yeşilin duruşGül kupası atletizm yarışmaia seçmek hakkı da aziz vatandaşla ler ve ağır şartlar içinde güzel ts masına dün Birinci Ağırceza mah1 rına bugün Fenerbahçe stadında rımııın iradesine taalluk eder. tanbulumuza hangi hizmetlerde kemesinde devam edilmiştir. başlanılacaktır. Bu müsabakalara Partiler daha resmen adaylanm bulundum, hangi eserlere gelir kay Duruşma başlamadan bir saat Bu sobah 9 da Lido yürme ha iştirak edecekleri evvelce bildirilen, naklarını kazandırdım, bunu söyvuzunda bafiıyaeak olan Istanbui 20 Yugoslav ve 8 İsrail atletinin ge ilân etmeden, ilândan sonra da mü lemek bana düşmez. Halen yurdu kadar evve! caışaflı kadmlar ve naksşalar, propagandalar. partilerin top sakallı erkekler Adliye koriyiizme şampiyonasının son seçme lemiyeceklçri anlaşılmıştır. tüzüğü, prensipi, icraatı ve fikirleri muzun en aydın ve en duygulu dorlarında ve Birinci Ağırceza leri dün yapılmıştır. Bu münasemerkezi olan Istanbui ve sayuı hal mahkemesinln önünde toplanmaya Ortada dolaşan rivayetlere görc; betle dün şahid olduğumuz mües Galatasaray ve Fenerbahçenin de üzerinde cereyan etmesi lâıım ge kımız bunu görüyor ve biliyor. başlarmşlardır. Biraz sonra aşırı ve sü bir hâHiseye dokunmadan ge Gül Kupaıı ehalında bir takım iti lirken, genc meslekdaşımın ilk gün Yalnız Istanbui Valiliğinden ay hayii garib şekilde süslenmiş olarak den şahsıma taarruza geçmesi yalçemiyeceğiz. razları mevcud bulunmaktadır. Ganldığım günlerde. simdi Mükcvem Adliye binasına gelen Yeşil Hoca nün, seçme miisabakalarının sa latasarayın. Fenerbahçe stadında nız insanlığa, ahlâka değil, en muSarolun ijgal ettiği Demokrat Parti da arkasında aynı şekilde bir kalab^n 10 da yapılacağı spiker tara puvanlı müsabaka yapılmBSin», Fe taassıb ve gayrimakbul particiliğe Reisliiğnde bulunan hakşinas za balık getirmiş, böylece koridorlarbile yakışmaz. fından defalarca ilân edilmişü. Ya nerbahçenin de müsabakalarm putın, o günlerde D. P. hemşeriîeıi da tabıtanın müdahalesini icab e<ruş «aatınde hazır bulunabilmek vantajma dair itirazlan incelenmekVarlık vergisi mlllet ve memlc namma V«ten gazetesinin bir suatirecek derecede izdiham olmuçtur. için, erken saatlerde yataklarından tedir. Bu ihtilâfların hanedilerne ket hayatında hiç de uygun olma Hne verdiği cevabı, genc meslekDünkü duruşmada Şemseddin k?lkarak Lidoya gelen sporcular, mesi karşısmda bu takımların çeki masına rağmen, bütün teferruatına daşım Mükerrtm Sarola ayneıı Ye?ilin yazılannı tetkik eden bilirkadar ifşa edilmiş, hiç bir gizli tamlispbakaların yapılacağı havuzu cekleri de rivavpt clunmaktadır. arzediyoıum: ki?ilerin raporu okunmuştur. Bunrah kalmamıştır. Benim nâçiz habomboş buldular. Bu sebebden 4,5 « Dr. Lutfi Kırdar ile maale da Savcılığın iddiasına uyularak yatımda, daima mütevazı bir fahirle saat süneşin altında aç bir halde 1951 Türkiye kürek sef sahsan tanışmîs değilim. Fakat yazıların lâikliğe aykırı mahiyette anacağım, üç mühim merhaie var kendisıni iyi bir Vali ve bilhessa çok havuıun dolmasını beklediler ve olduğu belirtilmekteydi. birincilikleri dır: bitkin bir şekildc seçme müsabaiyi bir Belediye Reisi olarak tar.ıSöz alan Şemseddin Yeşil büirB. T. G. ATüd. Susporlan Fedekaiarına girdüer. Kabahat Lido i1 Henüz pek genc yaşımda Is rım. Ve hakikaten de Dr. Kırdar. kişi raporuna itiraz ederek tlâhiyat rasyonundan: daresinin mi, yoksa ihtiyath haretanbui Sıhhiye Müdürü iken, bu bu şehre cok eserler kazandırmı? Fakültesi mezunlanndan müteşek1951 Türkiye Kürek Birincilik rahat vazifeyi bırakarak, tstiklâl ket etmlyen Bölge memurlânnm ve İstanbula bir Avrupa çehri veç kil bir bilirkişi heyetinin yazılanm leri 12'8 1951 pszar günü saat 15.30 harbinde en ağır şartlar içinde A~ mı bilemeyiz ama, bu hadise yüîhesi vermiştir. Lutfi Kırdarın faa tetkik etmesini istemiştir. Sanık ame sporuna gösteri'en alâkasızhğın da tstanbul Kocseli Bölaesi kü nr.Koluya, Garb cephp^ine. raemle liyetinin kendisi buradan ayrılsa vukatları da aynı nokta üzerinde son raisailerindendir. Şimdi finale rekçileri arasında BeykoE koyunda ket hizmetine gidişim, da İstanbullular tarafından hiç bir durmuşlardır. Duruşmanm hitayapılacektır. kalan yüzücüleri veriyoruz: 2 Demokratik hayatın en çe zaman unutultnıyacağı kanaatinde mında Şemseddin Yeşil ve bir kaç Bu müsabakalarda hakemlik yap tin mücadele yıh olan 1946 da en yim 100 M. sevbest bayanlar: adım gerisinden kendisini takib emak üzere aşağıdn isimleri yazılı mühim vatan duygusu olan İstan1 Suna San (Moda Sp.) 143, Siyasî bakımdan da Dr. Kırdarın den kafile söylene sövcne Adliyearkadaslarm helirli mın saat 15 t» bulda vazifeyi gerekli bir tarafsız2 LÂlc (G.S.) 1.48.7. durumunu incelersek, kendisinin den ayrılmışlardır. Beykozda bulunmaları rioa olunuı lıkla yapışım, 3 Ayıe (G.S.) 1.51.3, hakikaten bir valinin haiz olması Bedri Koray. Rıza Sueri. Hü&a3 Her türlü kötü kullanmaya icab eden vas;fları taşıoığını görü4 Esin (G.S.) 1.54.5. meddin B.ıltaoğlu. İskender Son müsaid olan yürlerce milyonluk rüz. Bu vasıflarını bize 1946 seçim5 Vedad (G.S.) 2.05, gur, Mufahham Elmen. Oıman Kı varlık vergisi işinde. yalnız resmen lerindeki hareketleri ile göstermiş6 AlUn (G.S.) 2.08. yatoviç, Orhan Saka. Turgut Atamemur olduğum vazifeyi, vatan tir. Vali Dr. Kırdar memleketin di200 M. serbest: kol, Hüseyin Ozan, Kemal Özbek, daşlara mümkün olduğu kadar az ğer vilâyetlerinde valiler seçim san1 İbrahira Sulu CModa S>p.) Reşad Erte. BastaraU 1 tnct sahliede ıstırab verecek sekilde tatbika ve dıklarını kacınrlarken, İstanbulda basmış ve bunlan tophyarak gö227.4, Hatay Kurtuluş Sporun tahfife cahsışım. bitaraf bir seçim siyaaeti takib et tüımüştür. Sovyet glıll polUi bu 2 Haldun 2.33.6. İşte bu üç madde, insan olarak, miş, ve halkın mukadderatile ilgili komünist «genclik idarecilerini'>, 3 Lazo (Moda Sp.1 2.37.b, Şamda yaptığı maç atandaş olarak. msmur olarak, olan secime saygı göstermiştir.» yüz bin doğu Alman ve peyk gen4 Ayhan (B.J.K.) 2.37.9, Geçen hafta Suriyeye gitmiş o po'.itika adamı olarak benim maddi Demokrat Partinin o günkü sayın cinin Batı Almanya bölgelerine geç 5 Nejad (Moda Sp.) 2.42.5, lan Hatayın Kurtuluşspor takırru ve manevî hüviyetimi çizen üç kabaskanı ile bugünkü sayın başka melerine mâni olmadıklarından do6 Kâmil (Moda Sp.) 2 49.2. nin Türk sporu adına gayet müsbet rakter çizgisldir. nını, iki beynnatın tezadı içinde layı tevkif ettiklerini açıkıamıştır. 100 M. sırtüstü bayanlar: bir propaganda yapmış olduğunu Şehrin malî kaynaklannın ç«fin başbaşa bıraksrak sözlerime ni1 Suna S«n (Moda Sp.) 1.48.4 memnuniyetle haber almış buluSovyetler, yirmi milyon sterlin ve gösterişin emrine tahsis edildi hayet veriyorum. harcıyarak hazırladıkları bu pro(Türkive rekoru egale) nuyoruz. Yabancı bir diyarda milli oüganda topluntısının genclerin ba2 Ayşe (G.S.) 2.03.6, şerefi temsil vazifesinin büyüklütıyı görmelcri ile mahvolduğunu 3 Sevgi (Y.İ.) 2.10.3, ğünü idrak eden Kurtuluşspor idasöy'.emişîerdir. Sovvet propaganHası 4 Esin (G.S.) 2.16. recileri bu seyahatlerinde Iıtanbuile yetismis olan gencler, batı Al400 M serbest: lun ve Türkiyenin altı as futbol Bajtarfaı I inct sahiferie siniıli hava içinde tasarının müza •nanya bölgelerine girdiklerinde dük cusu ile kadrolarını takviye etmiş1 İbrahira Sulu (Mod« Sp.) keresine girışıldi. lerdir. Fenerbahçeli Cihad, Nusret, ları için gelecek yıllara gsçici taah5.23.8, Bazı hatibler konuştular. Daha kânları dolu. lokantalarda boi yeAbdullah, Orhan ile Vefalı Melih hüdlere girişilmesine dair kanun da bir çok söî aianlar vardı. Neti •nek göiTnvişier ve simdiye kadar 2 Lazo (Moda Sp.) 5.41.2, müzakere açılmadan birer birer ka3 Nejad Nakka? (M.S.) 5.42.6, ve İsfendiyara takımlarında yer ve bul edildi. cede böyle mühim bir mevzuun kcndiierınc hep yalan söylcndiğini ren Kurtuluşsporlular geçen pazaı 4 Ayhan (B.J.K.) 5.43.5, aceleye gelmemesi için müzakere de böylclikle anlamışlardır. Tap.ı, kadastro ile toprak ve is sı durduruldu. Saat 22 ye doğru Şamda oynadıkları maça »u tertible Tevkif edilenler arasında dogu 5 Haldun (M.S.) 5.49.4, çıkmışlardır: Hikrr.et Sadeddin, kân genel müdürlüklerini de Baş Meclisin 1 kasıma kadar tatil yap Almanya diktatörü Ulbright in sağ 6 Ahmed (B.J.K.) 6.21.3. Orhan (F.B.) Nâzım, Melih (VI.), bakanhğa bağlayan tasarı da, Cez masına dair önerge okunarak ka kolu olan Envin Gotsche de var100 Metrc sırtüstü: Nusret (F.B.) Safcshaddin, Isfeıı mi Türk, hükumetin bunun sebeb bul olundu. Refik Koraltanın bir dır. Bu şahıs festival başkanı bu1 Süheyl (G.S.) 154.4, diyar (Vf.), Cihad (F.B.), Celâl, leri hakkında malumat vermeme konuşmasile otuıunı sona crdi. Bu !unmakt?ydı, Doğu Almanya kızıl 2 Hışim Tankut (M.S.) 1.26.5, sini lâübalilik telâkki etti. Devlet günkü toplantının son kısımiannda diktatörü Uibrıght s a | kolunun tevAbdullah (F.B.). 3 İlhan (B.JJC.) 1,36.6, Bakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Cumhur Başkanı Cc!âl Bayar la kif tezk"re,sini hiz?Tt imzakmıştır. Kurtuluşspora karşı Şamm BÖ4 Doğan (B.J.K.) 1.37.9. iç iskân ve göçmen işlerinin daha Dün yapılan müsabakalarda ba rada Kulübü forması altında oyna kolay ve bir elden idaresi için bu müzakereleri localanndan takib ctıki yan yüzücülerden Suna San 100 yan takımda Lübnandan s na lüzum görüldüğünü anlattı. Bu tiler. metıe sırtüstü müsabakasında 1.48.4 millî oyuncu bulunmus, diğer ele tasarı da kabul edilerek ödünç paRefik Koraltanın konuşması le kenciisine aid olan Türkiye re manların ekserisinl de Suriyenin ra verme tasansına geçildi. Vakit Ankara 10 (Telefonla) Meclis | korunu egale etm.iştir. Formda ol mevcud as futbolcuları teşkil etmi; gecikiyordu. Meclisin tatil kararı Başkanı Refik Koraltan, Meclisin vesilesile bu gece anlaşılan genc yüzücünün tir vereceğl bilindiğinden bir çok mil tatile girmesi Kurtukış?porlular ilk devrede letvekilleri tren biletlerini almış yaptıgı konuşmada, 9 uncu Büyük îampivonada rekorunu kırması bek P.astnrnt' 1 >"•*' «nhıfr't «• cidden mükemmel bir futbol gös lardı. Bu hsva içinde Cahid Zaman Millet Meclisüıin fasılasız şokilJe lenebilir. ni kesın olarak redcietmis.lerdir. İttanbul yüzme şampiyonasına termis ve Cihad, Sabahaddin ve ls gil (CH.P.). uzun bir konuşma 3 ay çalışmak suretile, Birinci BüBirleşmi? Milletler tebliği, komüyekdiğerini yük Millet Meclisi müstesna olbu sabah 9 dan itibaren tramplen fendiyarm gollerile devreyi 31 ga yaptı: "Şu dakikada lib bitirmişlerdir. Fakat ikinci dev takib eden kanunlann arkasından mak üzere, diğer meclislere naza nist başmurahhası General Namil'in ntlsmaları ile başlanacakt'.r. Bugün sükutunu ıtarihi ve emsali görülyapılacak müsabakalarm progra rede Suriyeli hakem akla gelmez yetiçmek kabil değildir» diyen Za ran daha uzun bir faaliyet devresi garib kararlarla oyunun zevkini ka mangil, faiz haddinin indirilmesini geçirdiğini söylemiştir. Şimdiye memiş» diye vasıflandırmıçtır. mını verivoruz: Mütareke müzBkerelerinde komü çırmış, bu arada hiç yoktan bit hangi iktiJad! âmillerin gerektirdi kadar 179 tasarı üzerinde konuşul100 M. sırtüstü, 200 M. kurbaga Kurtuluşluyu sahadan çıkaıarak ğini yetkili ağızlardan öğrenmek is muş ve taRarılar kanunlaşmıştır. nistieıin tak'ndıkîan tavır, Korede lama, bayanlar. 400 M. serbest ba takımın 10 kişi kalmasma sebeb tedi. Komisyon lözcüıü cevablar Meclis bundan baska 48 karar ve yakın bir mütareke ümidlerini fi'len vanlar. 200 M. kurbağalama, 1500 olmuş, bu yetmiyormuş gibi gene verdi. Maddelere geçilirken Zaman bir yorum kararı çıkaınııştır. 14 ortad?n kaldırmış bulunmaktadır. M. s?rbest, 4x100 M. serbest bay sebebsiz bir penaltı ile Kurtuluşa gü .Bakanın izahları dinlenmediğin ay içinde 9 uncu Büyük Millet Bazılarının kanaatince. ancak rak bayanlp.r. 4x200 serbest bayrak. bir gol attırmıştır. Lâkin Hatay ta den müzakerenin tümü tamamlan Meclisinde 304 ü sözlü ve 137 si Birleşmiş MilİPtler tarafmdan veAynı gün müsabakalarm hitamında kımmı teşkil eden gencler bitmez mış sayılamıyacağını ileri sürdü. yazıh olmak üzere 441 soru görü rilecek bir «ya kabul, ya harb» Moda Spor, Yüzme İhtisas, Gala tükenmez bir enerji tle Türk fut Birinci madde okunduktan sonra, şülmek suretilc rekor kırılmıştır. ültimatomu Kmiları harekete getitasaray, B.J.K. takımlan arasında bolunun şerefini korumayı bılmiş Muhlis Ete. maliyet unsurlarını inrebilecektir. «utopu müsabnkalan yapılacaktır. lerve bütün güçlüklere reğmen sa dirmeğe çalışan hükumetin bu unBirleşmiş Milletler delegelerinden General Nuckols, kırıllann sessizGeçen sene Yüzme İhtisası 171 hadan 32 galib çıkmiflardır. Burlardan birini indirmeğe karar liği hakkında şu tafsilâtı vemıiştlr: yenerek Türkiyede rekor tesis eden verdiğini, esasen meselenin bankaFenerbahçenin yeni <>Kızıl General Namil, hiç bir şey Moda Sporlulann bu sene de samcılar toplantısında ittifakla alınan söylemeden sigara içmiş, parmakla piyon olmalan normaldir. karara dayandığmı anlattı. antrenörü rile konferane masasına vurmuş, Orban TÜREL Fenerbahçenin İsrail millt tâkıDiğer maddeler de görüşüldükten syrıca mütemadtyen ssatine bakmından angaje ettiği yeni Macar sonra kanun kabul edildi. Bfiîfarnfı 1 inct sai;ifed« mış ve bazan da arkasında duran Drobny gene yenildi antrenörü, bu ayın 16 sında Telbirlıkte CH.P. nin faaliyet merkez kurmay subaylarından bazı notlar Bu sırada vakit gecikmişti. TopHamburg 10 (a.a.) (United Avivden uçakla şehrimize gelecek lantıya arasız devarri edilmesi veya lerini de elinden aimak hedefini almıştır. Fakat bu müddet esnasmtir. da hiç bir şey söylememiştir. Diğer Press) Bab Almanya Mllletlerarası gece sabaha kadar çalışılması, ya güttüğü aniaşılmıştır. Binaların bo. tenis şampiyonaıında DanimarkaDavis kupası tnaçları sadece bir aylık komünist generalleri arada sırada hud tekrar içtima edilrresi şıklan jaltılması için aralarında sessizce konuşmaktan nın genc tenis yıldızlanndan Kurt Montreal 10 (a.a.) (United üzerinde hayli gürültülü görüşme mühlet verilerek bunun da ara sebaşka hiç bir şey yapmamiflardır. NieUen. tumuvanın favorisi Jaros Press) Davis kupası tenis turnuva ler oldu. çimleri devresine rastlatılmasındaki lannı yazmıştır. Amerikan Amirali lav Drobny"yi 1/8, 8/6, 6/2, 2/6, 6/3 sının Amerika bölgesi final müsaBazı mületvekilleri. ckseriyet bu maksadın ayrıca izaha lüzum gösyenerek yarı son karşılaşmalarında bakalan bugün Montreal'de Ame lunamıyacağmdan bahsettiler. Ke termiyecek kadar açık olduğu tes Joy sakin bir şekilde oturup notlarını yazmıştır. Amerika nAmirali oynamak hakkını elde etmistır. rika ile Kanada arasında baalaya mal Türkoğlu tatil için verilmiş ö bit edilmijtir. sabırlı olduğunu göstermi}, fakat Çift erkekler ikinci tur karşılaş caktır. nergenin reye konulmasını istedi. İllerden gelen başkanlar ve di sonunda da sessizliği bozan gene malarında Felicissimo Ampon (FiliÇekilen kur'a sonunda bugün To Münakaşalar oldu. Başta Osman ğer temsilciler. parti tefkilâtımızın kendisi olmuştur. pin) ve Torsten Johansson (İsveç), ny Trabert (Birleşik Amerika) Şevket Çiçekdağ olmak üzere bir maruz bırakıldığı bu haksız, AnaAlfred Huber ve Hans Redl'den mü Lane Main (Kanada). Dick Savitt grup milletveklli men'i müdahale Kore dcğiştimıe birliğimizin teşekkil Avusturya takınunı 6/1, (Birleşik A,merika), Macken (Ka kanununun tatilden önce beheme yasa ve demokratik usullere tamaikinci kııfilesi hareket etti men aykırı muamele karşısında 6/4, 6'3 yennıişlerdir. nada) karşılaşacaklarriır. Ankara 10 (a a.) Kore değişhal (îkarılmasını istiyorlardı. Bu yılmadığını, bilâkis eskisinden daha azim'i buîunduğunu, partili va tirme birliğimizin ikinci kafilesi bu tandaşların fedakârlığı sayesinde sabah saat 7,30 da muazzam bir en kısa zamanda başka yerlere ge törenle şehrimizden ayrılmıştır. çileceğlni, yersiz kalınsa dahi, her türlü şartlar altında vazife görüleceğini beyan etmişlerdir. EkseriMEMLEKETİMIZİN TAMNMIŞ 4 BÜYÜK SES SANATKÂBI BİR ARADA yet partisinin demokratik esaslara rlayet etraiyeceği, muhalefetln A10 Ağustos 1951 nayasa teminatı içinde çalışmasını Acms Kapanı; engellemekten geri durmıyacağı, X Sterlin 788 7.90 birbirini takib eden hareketlerden 100 Doiar 280.30 2«0 30 anlaşılmıştır.» 100 Fransız tnaıft 0J0 O» .U 100 Liret 0.44.121 0 44.128 Divan, Aydın ve Istanbui için 100 lsvıçrc trangı 64 03 64.03 merkezce seçilecek birer adayı tes100 riorin 73.t8.40 7368.40 bit etmiştir. 100 Belçika trangı 5.60 5.60 Adaylar Istanbui için Necmeddin 100 Dranrnl 21.86 Zl.St Sadak. Aydın için Ismail Rüçtü 100 Çekoalovak Kur. 100 Uveg Kur. S4.13.M S4.1250 Aksaldır. Esham ve Tahvilât Pcrihan AllındağTiridine Bandım Şemsİ Yastıman Mefharet Ifıldırun Mttzeyyen Senar % 7 faizli tahviller Piyasada inşaat deıniri zor Muazzam programa ilâveten: ESMA ENGİN ŞEN KARDEŞLER ŞEMSİ YASTEVIAN Alif Satı» bulunuyor OSMANAĞA Düet ve qrijinal taklid ÖZDEMIR Udi HRANT idaresinde muazzam Fasrf Heyeti 22.50 Sıva* • Snururo 1 2250 Lutfi Kırdar, Mükerrem Dün Lido'da ' Gül kupası Sarola cevab veriyor yapılan viizme müsabakaları Yeşil Hoca dün mah kemeye zengin bir tinde cıkageldi RADYO Bugünkii Program İSTANBUL aslan avcısı kıyafe ( j 12.57 Açılış v e progiâmlar 13.00 Haberleı 13.15 Btan Kenton orkestrasından caı mü*l|l (Pl.) 13.30 Pacjyo salon orlctstnısı Itonserl 14.00 Ş»tkılar: okuyan: Müıeyyen Senf.r; çalaniar: Hakkı Deım»n. Şerif İtjli, ŞuRrü TuriBi 14 45 DaJ ve Cowboy şarkıları (Pl.) 15.00 An.n Warren ve Keily Randdân şarkılar (Pl.) 15.10 Kanşık hafif müıik (Pl.> 15 30 Haftarnn progrftmı 15.43 Carmen Montoy» ve Mari» Dfl Carmen Nunyo tıiosundan İıpanyal şarkıları (Pl.) 16.10 Sa: eseıleri 16.30 Dans orkeâtraîan geçidi (Pl.l 17.1! Türküler; çslnn \ t sayllyen: B e y ı i m Aracı 17 30 Katurtprii türkülerı ve oyun h«val»rı (Pl.) 17.45 İtfalye saati 17.50 Radyo Klâsık Türk Mu?iklsl ropluluâu idare eden: Cevdet Çeğla 11.30 Dııns mürlSl 19.0« H»berler 19 15 Kenmnla haflf melodiler 19.40 Şıııkılar: okuyan: Mefharet Yıldırım: çalanlar: Hakkı Derman. Şerif tcll. Şukrü Tutınr 20.10 Kıs» çehir h»berleri 10.15 Radyo Uattteıi 20.30 Dlnleyici istekîeri 21.15 Şaıkılar: okuyan: Zek! Müren: çal»nl»r: F«hlre Ferssn, Cevdet Çağl». ttz*ddln Ökt«: Yorgo Bicsnos 22 00 Ünlveısite pontası 22.10 Plyano dünyMinda gesin. «ler; çalan: CCTISI Reşid Rey 22.30 Vals Musctte v e paso dobleler (P1 \ 22AS Hab«rl*r 23 00 Progr»ml»r ve h.flf ı»rkıl»r. caz ve d»nı müzifii >P1) 24 00 Kapanış. Bir Kore pulu ihdası Paris konsoloshanomiz kimseye pasaport isfeniyor Pul amatorü Muharrem Girayın bir dlleği: veremiyormuş imlt Tildöniimltrinin kutlanması, mukatîdcş bayra&ımmn şcretiııin korunmasl ve Isllklâl Marşımıza gercken hürmetln gösterilmesi hakkındaki daimi ve hırçın yazılarınızla her Türkün kalbinde blr sevgi ve saygı yerlniı vardır. Hakkınızdakl bu sayfiyı tekrarlarken aıagıda nrırdcccğım nariı lcklifimi kıytnetli sütıımuıuzda deâtcklerseniı Türkün cn son yarattı| ı şehamet ve kahramanSığı cşsit tahlolar hallndc tarihe mal ettirmlf olursunıır. RMumlarıııııı arasında açılacak blr şerct mUsabakaıı ile Türkün Korede yarattığı c$«U şehamet ve kahramanlığı yapacakları tablolarla tesbit vc bn tablolardan blrinel. İkinci ve liçUncll gelenlerin tahlolarından ve baıı foıofrafilerdcn mıırekkeb bir seri posta pulunnn hemcn çıkarılması bilmem u>gun olur mıı?. Pul amatSrü okuyucumuzun dileği yerindedlr. Alakadarların dikkatini çekerit. Par.ste devîetin gönderdtği bir talebedcn aldığımız bir mektubdan: 'Paris Başkonsoiosluğumuz, «boı p*=npor(.. olmadığı için pasaport verznlyor'. 1} sahlbltrinc •patartesi gel, persemb* gelt deniliyor. Ben bir acustosta müracaat etmiştim. Bugtin üçüncil davette el'an llglli Bakanlıkıan bo« naMportların g6nderilmedi|i soylendL Ve bir müMİd u m a n ı m d ı tckıar uğramaklığım tavniye adildi. Vakıamn tasidığı elıemmiyeti sayıp dökmeyl tazla bultırum. ( M n e l â 1; sahiblerialn mnayyen bir giinde seyahale çıkmalarındaki maddî, manevi u r u r e t gibi). Keyflyeti, münasib gördüğünüz takditdCp neşredilmek ütere arzedlyorum.•> Pariste lsmi v e adresi mahfuz b l ı laltbemlıden aldıgımtz 7 agustot tarihJJ bu mektubu hayretle okuduk vc üzüntU duyduk. Paris gıbl blr sehirdcki B a | knr.solosk'.ğumuzda bo; pasaport bulun. muyor ve Türkiyeye gelmek için yeni p??aport lıtlyen vatandaşlara bugun git, yarın gel dcniliyor. D i | l»lerl Ba^ kan!ıgının kontoloaluklara boş pa<apor( göndermekle vazifell daıresinın dlkka* tlni çekeriz. Şehzadebaşmda tamirl ve tenviri lazını bir yol Sovyatlerin Berlin festivalinde fiyasko Meclis tatile girdi Mümtaz Mutlu imzall bir siki>et: •$eh«adttMfi ılnemalarının arkasındaki Darülilhan &okağı, üç sinemanın çıkıs kapılarının butunduiu İki talebc ANKARA 7.2f Açılı; ve progvam 7.31 Harry yurdıı ile bir llkokulun tecidl bir yolbir tarafının 16 Mart Horück nrkesfrası çalıyor (Pl.) 7 45 dur. Sokağın Ha^erler S.0O Şarkılar . Türkulcr Sclıidleri parkı yapılmak Urere lıtlmlâk edllen mahallerin toprakları, ve Ferah (Pl> 8.25 Gur.ün programı 8 30 inıatlı moloı bakiyni ile parÇeşidli müzik (Pl.) 9.00 Kapftnış. kaldırımları ortülmiî^tür. Sokağın r medhalinde kıvmclli cserlerden İbraiılm Paşa külltyeslnl harab elmek12.15 Men\leketten selâm 12.30 Asle «lan lajcm Umlrltrlle yollar hoıuikerin lstedigl h»v»l»r 13.00 Haber'.er maktadır .Şu aralık Turan slneması da 13.15 S«z eserltrl 13.S0 Öğle G» ayrıca lâğım temiıliii yaptırmak uzere telMI 13.49 Hfllk tUrküleri, geçıd yolu baftan l>n«a delik deşik etllrmlşrrr.gTîimı 1 < Salon orkeftraaı rnü tir. Lâ^ımcıya ellerinde ruhutlyeleri 4O > 2\t\ (Pl.) 14 30 Caz parçalan ıPl.) ollıp olmadıemı ^ordıım. 14.55 K»yıb mektubları 15 00 Ka« Benim rııhMtljrm kaımamın ueıındadır. Bana klmse karifamaı. «edi. Son yaian yacmtır dolayısile örliı16 55 Açılış ve program 17.00 Çr>en rııkurlar. kııvı>lar hallnde rtkmU): cuk SORII 18 00 D»ıis müzigt (Pl.) toprak ve moloıl:>r. parke kaldırım 18.30 Sarkılar 19.00 Haberler dftfeli yolu hendekler ve fttlltr hallne 19 15 Tarihten blr yaprık 19 20 ^ctirmiştir. Civarria ^iindc on kişi gecVurddan sesler: îdare eden: Nertman miycn tali tnpıak yotlara parke döşeAltındnS 19.45 Radyo ile in|iliroe nlrken, vaktlle p a r k f i mevcud bultımıp 20 00 Keman sololirl (Pl.) 20 15 halen loprak altında kaybolau ve gerilEadyo Gazelesi 20.30 Serbest san' met hir hale gelen hu ana yolun acelr ?o 35 Tncesîz (Hüseyni fsslı) 21.15 %e«aite arılaeak bir hale getlrllmcnlnl Bt*«'.n! tp*k merrtlven uvertürü ıPl > vc gtrrlprt knrkunç btr karanlıga ırö 21 30 Türkîller IPl I 21.44 Opem millen bu park ile yolun türlu vak'alaverilmemek l«rü»n Koro parvnları (Pl.) 22.00 rııı çıkmaaına »cbtbiyet Kunıısma 22.15 Şarkılar ok'jy«n: iizerc tenvlratının arttırılmasını, bilSafiye AyU !P; ı 2245 H^b^lşr lıasşa ynlıın Şehzadebast Camlinln mo23.00 Dans ınOriğl (Pl.) 23 30 Ka lozla ftrUIU mahfel kapııı köıesinc beheraehal blr lâraba konulmasını alikadar makamlardan temenni ederiz. Postadan şikâvet eden iki okuyucumıuca İttanbul Poıta MUdürlügünden: 9 8/951 tarihii gazetenitin 4 üncfl sahıfeıinin 7 nci sütununda (lıtanbul Po'tasında s ü : â t Brnekleri) başlıklı yarınızda 20 tünde cevabt alınmıyan takhhüdlünün hangi poatahancdcn kaf tarlhinde kaç No. il* veı'.ldığir.in v« 1» günde Galatadan Ankara caddefin» gelen rr.ektubiin bo$ larfının tetkik crfllmek üzere gönrterllmeilni rlca ederlm. Yukarıdtki tezkerede bthis konum olan «ikayctlerin uhiblerinden Poıta Müdürlügünün Utediği malumatı. blza d?gil Pnsta idaresine vermelerinl r!e« ederlt. 10 günde Galatadan Ankara cacldeslne gelen zarf da btıde defll, hayli zaman evvtl bizc şikaycttc bulunan okuyucumuzdadır. • Sular İdaresi soruyor Sular Idaresinden: • Gaaelenizin 2/S/I51 tarihll nüshaıına cla: İştikâ anil Terkos» haslıtı Ue ç l kan yazı incelendl . Kızta;ı semtlnde seheke borularımı»" da aıgari 13 ve azami 30 metre tazyikle mıııılaum su mcvcuddur. Şikâyet sahibinin evine aid şubc yolunda veya iç teslsat kı^mında herhangi blr irıza m e v c u d u bıınun tetkik v e fiderilmett icln sarlh adreıinin bildlrilmeıi g c n k mcktedlr.a Bize bu şikâyeti yazan okuyucumuzun Suiar tdareîine müracaat elmeshd rlcn «deriz. Vataklı vagonda bir hırsulıktan şikavet 1 2 3 1 Kore Müiareke Konferansında konuşma grevi 0. H. Partisi Divanı dün bir tebliğ yayınladı İ'nnbul Ketenciler Sabuncuhan cadVUneıadedeki yol temfzlendl desı Î3 numaralı tlcarethane aahibi Beşlktaç Kaymakamlığından: Habib B e ı i ü v d i yazıyor: • GazetenİEİn 28/7/951 tarihll nlnha. '30/Ü/951 nilntı Haydarpasadan kalk»n 2D.S0 ı ,,ın pnstaııınııı II. mevkl sında: •V'Unetade'dc blr yolun riikenyalaklı vagnmında ;öyle bir hırnıtlık lerden lemiılcnmesi itteniyor.. batlıfi N vak'am olmuslur 3/G/851 cumarleai ge ile çıkan yazı incclcndi. Bahis v c alceai soyunarak yattık, xece meçhııl bir kâyet konusu olan Visnezade yolu <U sahı< komparlımanlar kilidll oldjtu hal ktnlerden tamamcn temizlenınlstlr. Hr. lıepüinl yoklamM. emniyet tlncirini * vıırmamıı nlan benim tDO ve Yaşar Kaı ;' dl iunlnrte bir yolcunun İ9 lirasını reketin i? cebindcn ralarak kacmısiır. Vc benl de yol orUMnda 4 ııila. iınl.ı nn p*ra<iE hırakmırlır. BeynelSayın okuyucularımızdan bazılimilel bir şirkctîn vagontında böyle miiessif hir hâcüscnin olmasını dogrıı^u rı bu sütundıt nefredllmck üzere, c*eflc karjıladık.^ tahlfeler doi.ısu mektub gonderiyorlar. Baıı ları da ukunınaz el yaOkuvııcunuıza hıriiılığı esefle knrrılarile yazıyorlar veya knğıdların rıinmanın kâfl olmadıâım ve henıen Soıdan sağa: M' *?.rafını kullanıyorlar. 1 Karşısıiıdaktnm kulaklavını ve o pün zahıtaya müracaat etme'^i icab etfc "''~;ırız. Bütün HcaU'ırmza rafır.en dekendisinin &ğzır.ı fajliyete getlrpıek tiğini vam eden bu hal kat>i6inda uzun ynMİBiı hareket 2 £oılıallk etıneğı P T. T. hin blr mektubu mektublan, okj.ıına?. yatılı dilekhvıy ediıımi; ü y * . n k i keümej. 3 P. T. T. Utanbul Basmüdürlüğünden lerl ve kâğıdın iki tarafına ;apılan Habeçistan kiban. blr takı. 4 Böyle aşağıdaki mektubu aldık: şlkâyetleıt dercetmemeğe kftrar hareket eden nvut'aka u/un kulaklufır. • 3/8/M1 larihli nUnhanu.da cıkan verdik Bu ricamızı son blr dera 5 Yapf.*\ işir. tenıiz'.^nmest iç!ı> b»ı (gilnrte blr kilometre yol alamıyan lıada'.ıa tekıar edlyorut: arannn adMiı. bir kardeşln yarısı. 6 vale) başlıklı yacı üzerine durıım In1 Lutfen k u a yaıınız. Çunkü. Y»ya ylirüy»nil\ durmad»n «tlıgırtın cclcnmiîjtir. b\ı «üiunlar bütün okuyucularıyarısı, ıınmt?.7sm U tutmamı; idiına 5(iz kontı^ıı havalcnin No. sı l.îSl dir. mızindır ( ona stıp olm(*mıv • deıillir. 7 F. K. G. 30/7/951 tarlhinde İlısan Lordoğhı lara2 Okunmaz yâzılarınızı okunin heftalarııuian 8 Cötleti alil fından (Kızıltoprak Zühltipaya, Mekteh mağa çalifmak xthmettnden bizl peder (iki kelinıe). çıkmaıı No. II Zafer Güney) adına lutfen kurtarınıt. VuJ.ar:<fan aşağıya: cvinde iidenmck kaydile 15 lira olarak S Kâğıdın İki tarafına. değil, 1 Ormanda yasıyan hayvanlırdan yatırılan bu havale aynı Eim Kırıltopyaınız bir terafına yazınız kl diz'l2 S»ir kimıe (IHİ kelime). 3 Ya rak postanestne gonderilmif ve orara mekte güçlük çekllmesin. rım. bir edatın kısaltılm:ş ve kahnlas da 31/7/951 tarlhinde yani tevdi edildiBu ricalarımız hilâîına gelen tırılmışı. 4 Bir sıfnt lakısının tersi. ği tarihin ertcsi günü Zafer Güneyc mektiibları nesretmedtjimz Içtn eski çeşid calgılardan. 5 Zarif p?y cviııc ödenmiş. ahcı Zafer Güney İda«ayın okuyuculBnnıtıın darılmaton (iki kellmei. 6 Bflklav» biçiml remlıe levdi tttigi imzalı bir v n l k a ile maHrııi] rica »derlz. (crkl teriml. tcrfi bir enıirdlr. 7 bıı parayı r»l/7/951 (jünil c\indc alrtıKanaat ehlinin kâfi göıeceğı miktar ğını leyid rımittlrda. bazılkrııun «y.anları yoktur içmrğe de aksi glbi onunla gîderler gezmege. 8 Slyah kelle Uki keHme). 1I 1 5 6 s m 1 1B I e • a 1I Sayın okuyucularımızdan bir ric» • Eiîtelfci bulmacBHin halledfim'j tekli: 1 2 3 4 5 6J 8 M İ A j S İ K İ E İ L İ İ \M TlMlAİİtİAİBl İ ĞI¥lHİfMKİE|K UlDlElNİllf •ÜÜİRJEİMJEJ I İfül ARI MAYA BüHlıı dünya dillerine çevıilmlş olan bu gup:el çocuk kitahının birinci baskısı tükenmlı, bu ıefer,*gene Milli EğiUm Bakanlığınca ikinci batkıaı y a p ı . larak 250 kuru; fiatla satışa çıkarılmıgtır. Kuşe kâğıd üzerine renkli olarak ba. n l m ı ş ; harikulâde tatlolarla süslü bu değerll eseri tavfiye ederiz. ŞİAİRİLİAİTİAİN AİTİ Bu Akşam Cağaloğlu CİFTESARAYLAR Bahcesinde B «R SA ACI BİR ÖLÜM Cumhuriyet mat b a u ı emektar ma kinlstlerinden Çünkü maması ARI U N U ile yapılmı$tır. Birailtnin huzuru, çocuğunun rahat uyumasıdır. lyı gıda almayan çocuğun uykusu gayrı muntazamdır. Tabiatın bahsettiği lüzumlu vitaminleri saf olarak ihtiva eden A n Unları, en besleyici ve TABII çocuk mamasıdır. MEHMED KILIÇERİ mübtela oldup.u a m ı n ı ı ı ha.nal:ktan bütün ihtimam v e gayretler* rağmtn kurtulamıytrak 10 't.' 9S1 cuma günü Hakkın rahmetire kavuşmuştur. Ctnaze nanıaıı bugun ö | l e y l müteakıb Bayezid Camiindc kılınarak Merktııfendi mczarlığına defnedlleccktir. Kendisıni t a n ı y ı p seven dost v e arkadasların teîtiflerl ric» olunur. Ağabeysi: Ahmed ^••^•••^•••••İ i) ağustoc 1951 Perşembe günü akşamı İsmai'. Tezelli tarafmdan tertib edilen gece, bahçemiz kira mukabiünde Ismail Tezelliye verilmiş ve bu gece için bütün kanunî muamelesi Te*elli tarafından kendi nymına almmıştır. Bu gece ile bahçemiein hiç bir alâkası olmadığını sayın müjterileri m e bl i i i . IH^^l^Ml^Hia^^MlH i z idrrz Piyasada Karabük mamulâtı 10 lla 22 mılim demirler ptk lor bulunmaktadır Müteahhidler kendi inşaatlarından artüdıkları demirleri v e müstehlikler işlerini geri bırakmak surettle elde «ttikîeri m«h ihtiyaç sahiblerir.e yiikıek fiata satmaktadırlar. n gazefeci LiPin maceraları: \Al\r Blaisc NPW Yorh'ta mahpus 'nulunurkeh Hnllvwapd'ta Jane BiilİP X Teşkilâtının nir adamı taradndnr) tarvtk pdillynrdu Kvet. oyle. Siz bana «Salvt getirdiniz mi? Sr^, ( X Teşkîlâtı • Getirdinı ama, v*r Lîl ndmnda rJUjünüyordu: ^ıtıiyeceğiın. CmirHer ne pahasına olurea olsun r İerime Itaat buradan kafip Jane'i buhnalı yorsun cünkü. 1 Beni buraya hapğettiklerine göre demek ki kııdan bir seyler öğrenecefimden korkuyorlar Sıva5 £ızurunı i '• 1941 Demiryolu 1 D 1941 DemlryoiU m 1941 Demiryolu I MiUl M u d ı l u U Milll Mudafıa Mllll Mudaia» m Milll MüdâJ»» rv 22.75 23.30 Î3.30 22.30 •23.90 23.25 23.20 23.70 22.75 • 23.30 23.30" 22 50 Î3.90 ' 23.25 23.20 ' 23Î0 % 6 faizli Istikraılat 1O6SS 10625 106104.50 105 75 100 65 106 »S lOflSO 106. .V Kalkınma lstltoan i 1O6.6S Kalkınm» U 106.29 106 Kalkıomt OI İ04 50 1940 Demiryolu IV 105.7S 1941 Demiryolu VI 1M.65 1948 Tabvlll 1 108 65 1948 Tahvlll II 10«.«O 1941 TabvUl 1 4 1/5 fattll 1149 .... 106. 1933 Ergani > 193» îkramıyell M1UI Müdata» t Demiryolu IV Demlryolu V Retad Cunnhurly*! tcEiIU Gulden KOlçe MEVLİDİ NEBEVÎ Biıleri oksıiı bırakırak ebcdiytte Intikal eden Evrenye efrafındtn Hiclb MEHMED KAPTAN'ın (Oğuzkan) ruhuna ithsfta önümütdekl 12,/t/tâl pazar günü öğle namazını müteakıb Emirgân Camil Şerifindt Mtnkıbel Peygamberi okunacaktır. Mi\»lüm»n kaıdetlerlmi» anedertz. AiUti Sahib ve Bojtnuhartirt % 5 faiali ikıamiyeüler 23.75 25.75 22.90 22.90 23.50 23.80 105.19 105 75 10G 75 106.75 36 60 34.65 46.05 31 75 a ?.:•• ARI UNLARI I I nıritı rrvatt venııiyoı hir türlü anlıy«rnıyorum V'ermesin! Se cıkar! Sen ablan| dan nefret edivorsun zsten, öyle değil miT^ Sarıaflaıd;ı nliın fintlnn NADtR NADİ Bu nüthaia ya;ı Ifttrin fülen İLEBESLENEN ÇOCUKLAR MIŞIL MIŞIL UYURLAR. OKBA MUHOl r, «rt«n: Çevad Fehmi BAŞKL1 CUMHU1ÜYIT MAT8AASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle