16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
XI Afnstos İOTI Mısır Kraîı Kumarda 261.000 Vıra kaybetti AMERİKAN ESYA MÜZAYEDESİ 12 Ağustos 1951, Pazar günü saat 10 da Mr, W. I.EROY SWAİN Suadiye, Bağdad caddesi 401 nuraaralı v iüâ (Suadiye) tramvay durağmdaGüzel mobılye, Amerıkan teknığinin yarattığı hârika ve pratık ev eşyaları. amator avcüar içın tufekler, voltalar, yelkenlı kayık vs vs MOBİLYE KISMI: Queen Anne stihnde vitrinile komple maun yemek odası takımı Beautyrest yaylı somyalarile yatak odası takunı Montgomery Sufle yastık kanape kolruk Berjerli salon takunı Airfoan Mattress tek yataklar Salon masalan, 4 kişilik Naylon kaph sandalya ve oyun masalan Ok ayakb lâmbalar Si gara takımları. kristal Ri ve porselen takımlan Çocuk odası. TEKNİK EV EŞYALARI: 9 ayak Coldspot buz dolsbı (Deepfrezli) Norge, Florence Kenmor çıft ocakh petrol sobalan (buyük villâ için) Philco 8 ayak Deepfreze buz möbl (yiyecek maddelerı aylarca muhafaza eder) Norge çamaşır makinesi Robershaw möbl fınn ocak Meşhur Hallicrafter marka 8 lâmbalı radyo Webster Chıgago Wıre Recorder (Sesınizi, istediğiniz konserlerı Naylon teli uzerine kaydeder ve çalar) Yazı makinesi Aspiratör. AVCILAR İÇİN : Otomatık Mavzer ve Browning dürbünlü av tüfekleri Fibreglass, İndıan Damboo ve Plyflex 90 kiloya kadar çeken tabç, lufer, tuna voltalan Meşhur Puasikat isimli yelkenli kayık. Vs. Vs .. Kovboy çocuk elbiseleri Örtüler Mutfak takımlan. P O R T A K A L DENTOL E Pişhfinhm Mısır Ana Kraliçesi ,Nazb, kızı Prenses Fethiye vc damadı Riyad Ghali. Hnnoluludan SanFransisco'ya giden gerainin güvertesinde Cannes, 10 (A.P ) Mısır Kralı Faruk dün akşam buradakı gazınoda 6 buçuk saat kumar oynamıştır. Gazino idaresmden bildırildiğme gore, Kral Faruk Fransada oynadığı bu ilk kumarda 30 milyon Fransız frangı (261 bin Türk lırası) kaybetmış olmasına rağmen gazınoyu, sabah saat 6 yı 10 geçe, mütebessım olarak terketmıştır. Dün akşam gazino idaresi, Kralın da iştirak ettıği bakara oyunundan buyuk meblâğlar kazanmıştır. Bu arada Kralın yeğeni Huseyın Paşa da 27 milyon frank kaybetmiştır. «Riiya» kotrasının yanışı Bastariaı 1 ınc» inhtipâp Kazazedeler dün şehrimızde bulunan ailelerin» Romadan çektıkleri telgraflarla, sıhhat haberlerinı ulaşürmışlardır. İş Bankasının Büyükada Şubesi Müdurü Ahmed Fendun Güngorenin eşi bayan Cemıle Güngoren, kendısıle gorüşen bır arkadaşımıza junlan söylemıştır: « Feridunun bu sabah Romadan gonderdıği bır telgraftan, gelıye iştirak eden bütun arkadaşlarmın sıhhat habermı almış bulunuyoruz. Kaza, gazetelerın yazdığı şekılde cereyan etmiş, kotradan yal nız canlarını kurtarabildıklerinden, dönüş içın bızden uçak parası istedi. Bir iki güne kadar Romadan İstanbula müteveccihen hareket edecekterıni umuyorum. Kendılerine İtalyada çok yakınlık gostermişler.» Kazaya aid yeni tafsilât Katanıa (Sıcılya) 10 (A P.) Cu Boa günü Katanıa'nın şünahnde sey rederken mazut deposunun ınfılâk etmesı uzerine bır Türk yatı yanarak batmıştır. Yatta İkhsadî İşbirlıği İdaresi Türkıye mısyom» başkanı Russel Dorr, kansı, iki çocuğu ve bazı dostları bulunmakta Idi. Ilk gelen haberlere nazaran Dorr'un kızı Vırgına dün akşam yangm çıktığı zaman kollanndan, yüzunden hafifçe yaralanmıştır. Istanbuldan Mardine aıd bulunan Ruya yatı Dorr'un Akdeniz gezısi Için tahsıs edümişti. Yat Akderiz gezisıne devam etmek uzere curna eabahı Napoliye müteveccihen hareket edecekti. Ilk gelen haberlerden anlaşıldığma gore kaza vuku bulduğu sırada murettebatın bir kısmı gezınmek üzere sahile çıkmışlardı. Makine dairesinde çıkan yangmm bırdenbire genıhemesi ü«erine Katania'dan çağırılan itfaıye yangını söndürmeğe muvaffak oltnuştur. Bununla beraber daha wnra yatın ınazut deposunda birdenbire vukua gelen infılâk, vatın birdenbire batmasma sebeb olmuştur Bı dirildığine gore yangm çıktıktan sonra yatın yolcuları sahıle tahhye edıjmiş bulunuyorlardı. İnfllâk sırasrnda <rRüya» da kimse bulunmamakta idı. Casusluk iddiatilc bir memur tevkif sdildi Baştarafı 1 inei sahifede tılmıştır. Fakat Hayati üsteğmen olduğu sırada bır kadın meselesi yüzunden ordudan aynlmak mecbunyetinde kalmış ve Mıllî Savunma Bakanlığı Genel Sekreterhğinde memur olarak vazıfe almıştır Hayati yeni vazifesinde Genel Sekreterın Hususî Kalem Mudürlüğüne kadar yükselmiş ve üç sene evvel bu teşkilâtın lâğvedılmesi üzerıne. İç İşleri Bakanlığı Seferberlık Daıresine tayın edilmiştir. Bır müddet evvel, alâkalı makamlara Hayati Karaşahtnin Rusya hesabına casusluk yaptığına daır vâki ihbar uzerine Hayati sıkı bır tarsisud altına alınmış ve bır ay evvel izinli olarak geldiğı İstanbuldakı babasının evınde tevkif edılerek Ankaraya gotürulmüştur. Dün bır arkadaşımızın muhtelif yollardan yaptığı soruşturmalara göre, Hayatinin babası Sabri Karaşahin muhıtinin sevgi ve itimadmı kr'snmış bir sahıstır. Hayatiyi yakından tanıyanlar da onun gencliçınin oldukça maceralı geçtığine ışaret etmişlerse de bunu vatan hıvanetıne kadar pötürmıyeceSıni tahmin ettiklorıni belırtmislerdır. Hayatmin te\kifini muteakıb evınde zabıta tarafmdan aramalar yapılmış ve hususıyetını alâkadar eden bazı vesıkalar Ankaraya gotürulmüştur 1951 1952 oğretım yılı için : Ankarada bulunan zırhh bıılikler ast subay okuluna aşağıda nitelıklerı haiz öğrenci ahnacaktır Kayıd ve kabul müddeti 15 ağustos 1951 sabahından 10 eylul 1951 aksamına kadardır. A ARANILAN NİTELİKLER: 1 Türk uyruğundan obnak. 2 Ortaokul veya Millî Egıtım Bakanlığmea Ortaokul muadili Bu Akşam BÜYÜKDERE kabul edılen bır okuldan mezun olmak veya ortaokuldan yüksek bir okuldan tasdiknameli bulunmak 3 16 yaşuıı bitırmiş, 23 yaşını bitirmenıiş olmak. 4 Askerî veya sivil okullanndan birisinden vukuat yüzunden Muazzam eğlenceler gecesi çıkanlmış olmamak. EŞSİZ SANATKAR 5 Tahsile iki seneden fazla ara vermemek, P İSTENİLEN BELGELER: 1 Dilekçe. ve SAZ Arkadaşlan 2 Nühıa cüzdanı veya nüfusça tasdikli ve fotoğraflı gureti. Sesle Çizgiler Sanatkân: CELÂL ŞAHİN 3 Bir seneyi geçraemig aşı kâğıdı. Varyete: Semıramis ve Bayan . X 4 Kendisinin ve ailesinın iyı ahlâk sahıbi olduğuna dair maKahkahaiar tufanı: AZIZ BASMACI SKEÇ Topluluğu hallî hükumet baskanlığınca alınacak doğruluk kâğıdı. NOT Sabite Tur. Tepebaşı Bahçesindeki seansından sonr». Avdet ijın otobüsler temın olunmuştur. 5 Tam teşekküllu askeri hastaneden zırhlı birlikler ast subay okuluna girer kayıdlı sağlık rapcru. 6 Ortaokul dıploması veya daha yüksek okul tasdiknamesi 7 Omeğıne uvsun Noterce tanzım edilmiş taahhüd senedi. C UMUMÎ MADDELER: Zonguldak ili içinde Çaycuma Persembepazan köy yoluoun 1 İstekliler Ankarada doğruca Okul Komutanbğına, Ankara muhtelif kilometrelerinde yapılacak (25049) lira 93 kurus muhammen dışında bulunanlar askerhk şube başkanlıklarına muracaat edeceklerkeşif tutarlı sanat yapılan işı 4/8/951 gününden itibaren 18 gün müddir. detle açık eksiltmeye konulmuştur. 2 15 ağustos 1951 tarihınden evvel yapılan müracaatlere cevab Eksütmesi 22/8/951 çarşamba günü saat 15,30 da Hükumet Koverilsın veya verilmesin hükümsüzdür. oağinda İl Daimi Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 3 Namzedlerın staja sevke kadar iskân ve iaşelerinden okul İlk teminat akçesi 1878 lira 74 kuruştur. sorumlu değıldır. Her şahsın Ankarada bulunduklan müddetçe ıskân Eksiltme evrakı her gun Komisyon kaleminde jörülebüir. Işia ve laşeleri kendilerıne aiddir. bedeli ü bütçesınden verilecekür. 4 istekliler (B) fıkrasmda sıralanan belgelen 20 eylul 1951 îsteklilerin teknik bırısi olmadığı takdirde aynı mahiyetti v« en aksamına kadar okulda bulunöurmak mecbuıı\ etındedırler. Evrakını ı a? bu işin yansı kadar keşif bedelli bır ışi başarıp kabulunu yaphtmıj tam olarak zamanında okulda bulundurmıyanlar hıçbır hak taleb ede veya idare etmış veya denetlemış olduğuna veya fennî mes'ulıyeti demezler. ruhde eden teknik bırısıni istıhdamı kabul eylediğıne dair belşe ıle iha5 MüracaSt fazla ofduğu takdirde kadro nisbetınde seçme leden üç gün öncesine kadar dilekçe ıle muracaat ederek alacafr mühakk; okula aıddır. Kabul edıbru.v enler hiç bır hak taleb edemezler. teahhidlık belgesi ilk temınat akçesine aid makbuz ve bu yıl Ticaret Namzedlerın gidış ve ddnüş yol masraflan kendilerıne aıddır. ' Odasına kayıdlı olduğunu ispata yarar (oda bulunmıyan yerlerdekıler 6 Talıblerın sahıslaıına vc asker'ık şubelerıne okula gelmeleri . beledıyeden veya köy muhtarlıgından ticaretle iştigaline daır) belge il« içın davetiye gönderılmedıkçe hivbir numzed okula Selemıyecektır. ' bellı gun ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilân olunur. (12284) 7 Talıblerın sıhhî muayenelerı, askerhk şube başkanlıklarınca en yakın askerî hastanelere sevkedilerek yaptınlacaktır. Okula giremez kayıdlı rapor alanlarla, evrakını zamanında ta mamlıyan talıblerın evraklan okula gönderilmiyecek, kendılerine ıade edılecektir. (12653 2302) Zırhlı Birlikler Ast Subay Okuluna Oğrenci Alınma Şartları •• M I N ERVA Turkiyeye münhasır ithalatçıa MEKMET KAVALA BEYAZ PARK'm SABİTE TUR Aka Imâl Tesısaü Teklif Ilânı Zonguldak Valiliğinden 2490 sayılı kanunun jümulü dahilind» Ankara Ordonat ana t»mir fabrıkasına aşağıda eb'ad, voltaj ve amper saatleri yazılı kurşun •kümülâtorlerı (gunde 100120 ad«d olmak jartila) komple imal ed«bilecek bir eakü imal tesisatı» yaptınlacaktır. Sülyen, Mürdesenk, Separetör imal edebılecek gerekli cihazİMl aynı zamanda ihtiva eden tekhfler tercıh adılecektir. Her teklif kurulacak tesisata aid bütun bma, tezgâh; cihaz ve âletlerin cins; miktar ve teknik spesifıkasyonlarile resimlerini, montaj plânlannı, gerekli yedek paıça listelerini; fiatlannı (kurma ve içletme dahil) ialer vaziyette tesbm müddetierini ihtiva edecektir. Bu ilân hiçbir taahhüdü tazammun etmenıekle beraber yapılacak masraflar da fırmalara aid olacakbr. Tekhfler en geç 30 Ekim 1851 torihin» kadar Gnkur. Ordonat Dairesında bulundurulacaktır. İmal edileeek akülerin eb'ad. voltaj ve amper saatleri Akü Kutu Iftı'ad Voltaj Ampersaat 235x110*175 Mm. 6 U6 : 120 325x210ylT5 > 6 . 1 5 0 180 6 325X375X190 ı 10 : 15 6 105X155* 80 * 200 12 510X315X370 t (227712593) Boğaziçinde Satıhk Arsalar Pajsbahçe ıskeleâine bir dakika mesafede önü deniz, arkası a«falt Çubuklu caddesıne uzanan ve çeşıdli mey\'a ağaçlan bulunan bireı donümlük iki arsa satıhkbr. Gormek ve görüşmek ıçın, çarjamba, cumartesi ve pazar günleri (Paşabahçe. Çubuklu eaddesmde 10 No.b eve) muracaat: Mutavassıt kabul edümeı. SINİRE, ÇARPINTIYA, BAYGINLIGA ; Soğuk algınlığının vücude ıra ettiği ağrılar miizminleşmeden "wel tatbik edılen delikli Be»<zıdda cf»nVü cinayel Baştarah 1 inei tahıiede vaziyet karşısında çırağı ile ihtilâ Baftaraft 1 tnet »nhıfede fa düsmüş ve dükkânın kapısına Menderes ezcumle dedı kı: bir ?sma kilid asmıştır. Fakat dun sabah Ali Rıza arkadaşlan ile bir « Bakanlar Kuruluna elçı talikte kilidı kırarak dükkâna girmek yın etmek hakkını verirsınız, vali istemiş. aynı dükkânda çırakhk tayin etmek hakkını verirsınız, dev yapan Sukrü isminde biri koşarak let idaresıni toptan verirsıniz. Fao civarda oturan Mehmede vaziye kat bır anonim şırketın meclısi ıda resine hüdaniaerde bir mudür ti bıldırmiştir. Mehmed Sanoğlu derhal dükkâ tayin etmek salâhıyetini verirsiniz, na gelmis ve diğer dört gencle ara çok sevgıli Cemal Kıpçak arkadaşılarında kavga başiamjjtır. Bu bo mızın burada uzıın bnvlu belırttıfi ğuşma esnasında Şukrü, Zıya ve felâketler mukadder olur' Bu rvecAli Pızayı ağır surette yaralamıştır lisı idarenin ekserıyetini 1 devletin Netıcede Zıva ölmüş, Ali Rıza. Meh tayin edeceğı üveler teşkı edecekmed Sanoğlu ve dığer yaralılar J tır. Umura müdürü bunlann tayın | etmesi istendiöıne gore, aynı mshzur hastaneve kaldırılmıstır. l gene mevdudur. Devletin buraya koyduğu mame^ik çok genıstır. Gerçi anonim şirkettır. Fakat bir takım imtiyazlan haızdir. Bu itıbarla üzerinden devletin murakabesını ta Bnstaraft I inei sahifede mamtn kaldırmak caiz olmaz kanabugun söz alan Ingiliz murahhas atindeyim.» Daha sonra bu yoldaki değıştirheyetı başkanı Cortey Smith, Sovyet Rusvada bir müsluman camia geler okundu. Hepsi reddedildi Ve sınm imhasını istiyen bir Sovyet madde aynen kabul oiundu. eminmrr osini korkunç bir vesıka olarak vasıflandırmıştır. Yeni atom tecrübeleri Harbden sonra neşredılen bu emirnamede müsluman Çeçenlerle NewYork 10 (Nafen) BırleKırım Tatarlarının, harbde Alman şık Amerıkada Nevada eyaletinde larla birlıkte muharebe ettıkleri, yeni atom tecrübeleri yapılaeağı bunun neticesi olarak muhtar Çe açıklanmaktadır. Resmî Amerıkan çen eyaletınin ilga ve halkının da çevreleri bu tecrübelerde «ufak abaşka bir yere nakledildıkleri kay tom silâhlan» nın deneneceğini bedolunmaktadır. hrtmişlerdir. Bu ufak atom sılâhCorley Smith sözlerine şunlan larının esas hidrojen bombasuıı ınUâve etmıştir fılâk ettırecek tıpa ile al'kalı olup « Bu hareket bır ırkın ımhası olmslığ! kat'i bir jekilde beliı demn ifadesidir.» İüdir. Havatınin babası Sabrı Karaşahin dun kendısıle goruşen bır arkadaEkonomi ve Ticaret Bakanlığı İç şımıza bu mevzuda şunları soylemıştır: Ticaret Genel Müdürlüğünden: « Hayati izinli olarak geldıkten Turkıyede yangm, naklı\at kaza ve hayat sigorta işlerıle bir kaç gun sonra ben rabatsızlaraıştıgal etmek uzere kanunî hııkumler dairesinde tesçil ve ılân rak Alman hastanesıne vattım Has edılmış olan Doğan Sigorta Anonim Şırketı bu keı e muracaattaneden çıktıktan sonra meseleye le Edremıd Acentalıgına Şırket htsabma yanın, naklıjat, kamuttali oHum Fakat hnlâ esasını za ve hayat sigorta ışlerile nıeşgul obnak ve bu if'erden doğaöğrenmiş durumdî değılim Kendısı cak davalarda butün rmhkeme'erde dav=ıcı davilı ve 3 üncü mazbut bır çocuktu. boyle bir ışı şahıs sıfatıle hazu bu'unmak uzere Hıkrr=t TCT nııyı tayin yapmasma mıllî hıslerinm musaac'e eyledıgını bili rmiştu. edeceğıni tahmin etmem Eğer ıdd'a Kejfıvet Sigorta Sırketlerinirs tef*iş \e ınuitıKrueaine dair doğru ıse ceza gormesine hen de 1149 sa.\ılı kanan hukum'er:ne u>gun bulunmak.r uin olunur. Ç dua ederım a Bu hususta malumatma muracaat ettığımız alâkalı makam'ar bu^uk bir ketumıvet poctermekte ve «arıh malumat vennpktpn kaçıırn ':tadırlar. Hâc'ısenin trahn etının Anka rada cerevan eden muhsl cme netıKurban Bayrarr'ndp tFkilâtimız tarafmdan halktan toplanacak cesınde tebevyun edeceğı îf^^e e deıı'er paza^l'kla açık artt'r^,ya konmuştur. 29 ağustos 951 çars"nba dılmektedır. gunıı saat 10 30 da fiat değer goru1 se 'haleı yapıl?crktır. Şaıtname her gun şubeden almabilır. v p Ts'eki erin ıhale ^un ve saa'.irıde '1500) l ı n se^icı teminat'""nle bıri:ktc Cağaloğlundaki 17 nunıaralı Şube Merkezine müracaatl«"(12720) YAKISI Lumı*Qt (b«i aörıları) nulsal ağnlanndan şikâyet edenleri bu sancılardan kurtanr. tlâmeti Farikaya Oikkat f E R UNI ON MACAİ tANAYİİ DIŞ TİCARET MİUÎ MÜESSESESİ s •o «a CSIfft EİZITT CAM VAZI ı ı • ı H«aslU«h(. blılkUtte. »• dlHs Ai*a IBks ponaivA*, lüt tıyolon H « n«vt tam «$y« Kurjun kalemlet. hokko Vo\amiti. p«rgell«r, robrt mokınolon, kal*m ecma maklnalan. p*rtorel4rt*r FIRINCILARA ve PASTACILAflA MUJDE Snbırsızhkla bekledığimiz Fransız menşeli Saflevure hamur mayası aelmiştır. Ekmeklerınızı daha çabuk kabsrtmak v« daha sıijıî surette imâl etmek isterseniz bu mayayı kullanııuz. Bır tecrübe sizi. ikna edecektir. Satıj Yeri ve V. MiimessUi: HIRIND ı TAKIMLARI ı Deri Arttırma îlâıu Türk Hava Fıırumıı İstanbul Şu' esinden: K HAÇADURYAN . İpçiler Canbaz ban caddesi No. 35 Markab un çuvalı deposu (Birlık deposu) «Denizcüik Pan »s ' kanunu kabul ediîdi ç PENDİK PALAS Tel: 54 "6 L Tam konforlu, deniz kentvtnda otel, restoran I BRAVOUR Pılli SU P E R B 7 LAMBALf Rusîar, lehimizde bir eseri aforoz elliler <f 5 LAMBAL1 PERFECT (Perfekt) ROL ve PORTRE Filimleriyle çok güzel resimler elde edebilirsiniz Her y«rde satılmaktadır DALCO 6 LAMBALJ PORTATJF c*3 U?tO ÛU?, OTOMOBİL MALZEMESİ TİCARETI.T. A.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle