11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuri KURUCUSU: YUNUS NAOf 5af %e NVN ALfoYRAK PİRİNÇ t ». u » Hububîl Unlarını, Karabiber, Tarçın, Yenilbhar,**Kimyon. Vanilya vesaire büttn bâhar çeşkllerinl saleb, kakao vek kolasını bakkaliarınızdan ısrerla istAiniz^^'"H.ususî kamyonetle İstacbuîun l e r tarafına tevziat yapılır. T Z L B J*«O N : 20947 i Denizcilik Bankası,, kamınu kabul edildi Deniz ticaret filomuz 500 milyon lira sermaye i!e kurulacak olan bir anonim şirkete devredilecek Devlet müfettişlerinin Bankayı murakabe etmelerini temin içın kanuna hükümler konuldu Ankara, 10 (Telefonla) Büyük Millet Meclisi bu sabah saat onda toplanarak Denizbank kanun tasatısının tümü üzerindeki müzakerelere devam etti. Oturum açıhnca başkan Fikri Apaydın, yoklama yaptırdı. Ekseriyet olmadığı anlaşıldığından saat 11 de toplanmak tizere oturuma ara verdi. İkinci oturumda söz alan Maliye Bakanı Hasan Polatkan: «Dürüst bir garetenin vazifesi vatandaşlara yalan haber vermek değildir» diyerek dünkü müzakereler sırasında Denizbank kanunu münasebetile yapbğı konuşmanın Ulus g3zetesine yanlış olarak intikal ettiğini, Ulaştırma Bakanı ile de bu mevzuda fikir ayrılığmda bulunmadığını kaydetti. Bundan sonra koraisyon sözBatı Beriine kaçmakta olan < komünist gençlik teşkilâtı» üyeleri Do ğu Bcrlinde bir geçid resmiııde cüsü Şükrü Kerimzade kürsüye gel di. Tasarının tümü üzerinde söz alan miiletvekillerinin mütalealannı ele alarak birer birer cevablandırdı. Ve tasarının kabulünü istedi. Ticaret Bakanı Muhlis Ete de söz sldı. Denizbankın anonim ortaklık oîarak kurulm3sına itiraz eden milletvekillerine cevaben izahlarda bu lundu. Misal olartrfc Emlâk ve Kredi Bankasım gösterdi. Hüseyin Balık: «Muvaffak olmıyan insanlar değil, prensiplerdeki bozukluklardır» deKrenılinin, Müslüman Çeçenlerle di. 1938 de Denizbankın lâğvı ile Kırım Talarlannı inıha ettiği ticareti bahriye filomuzun büyük bildiriliyor zararlara uğrad;ğını, bu banka devam etmiş olsaydı Hazineye büyük Londra 10 (Nafen) Sovyetlevaridat sağhyacak bir teşkilâta saBerlin, 10 (Nafen) Sovyet pro dik bir hâdise cereyan etmiştir. Sov rin, aslen Rus olmıyan halklan hib olunacağmı izah etti ve tasarı pagandacılarının büyük ümidlerie yet gizli polisi anî oîarak festival Ruslaştırmak için baskı siyasetlenın kabulünü istedi. Bu sırada ki topladıklan tBerlin komünist genc idare heyetinin toplandığı mahalli rini, tehdidlerini şiddetlendirdikleri fayeti müzakere takriri verilmişti. lik festivalinde» bugün beklenme Arkası Sa. 4, Sü. 5 te bildirümektedir. Bilhassa müslüÖnerge kabul edilince tasarının tümanların bulunduklan bölgelerde mü oya kondu. Kabul edildiğinden Rus memurlarının şiddet hareketmaddelere geçildi. Bankanın ismilerine başvurduklan öğrenilmiştir. nin «Denizcilik Bankası» oîarak Bu Ruslaştırma kanpanyası ile değiştirilmesi için söz alan milletilgili oîarak şu hâdise nakledilmek vekilleri Denizbankın türkçe gratedir: mer kaidelerine uymadığım söyle«Rus işgali altındaki Azerbaydiler. Cahid Zamangilin bu yoldaki canda bir üniversite profesörü tadeğiştirgesi kabul edildiğinden rihteki millî bir kahramanlık hâdiSanık, Hayati Karaşahm isminde bir şahıs bgnkanın ismi Denizcilik Eankası sesini ele alarak bir eser yazmıştır. olup Iç Işleri Bakan lığı seferberlik clarak değiştirildi. Öğleden sonraki Bidayette bu eser aleyhinde hiç bir cturumda maddeler üzerindeki mütepki husule gelmediği halde sondairesinde vazife görüyordu z?kerelere devam edildi. radan komünist idareciler bu eserin Türk propagandası ve Türk tarafKomisyon, Banka sermayesini İç İşleri Seferberlik Dairesinde Emirgânda oturan Sabri Kara300 milyon lira üzerinden tesbit ça'ıışan ve Ruslar hesabına casus şahinin oğlu Hayati on yedi sene tarlığı yaptığının farkına varmışlar etmişti. Tasarının mali hükümler luk yaptığı iddia edilen bir meevvel Deniz Harb Okulunu bitir ve bu iddia ile eseri derhal afaroz kısmına geçildiği zaman, Maliye mur tevkif edilmiştir. Hâdisenin miş ve subay oîarak ordumuza ka etmişlerdir.» Sovyetler, bu profesörün TürkiBakanı tarafmdan 6ün yapılan tek mahiyeti şudur: Arkast Sa. 5. Sü. 2 de yeyi ve Türkleri methetmesinin «Alif dikkate ahnarak hükumet tekzerbaycan milletlerile Sovyet Ruslifi esas ittihaz edildi. Ve sermaye ya arasındaki dostluğu bozmaya 500 müyon lira oîarak tesbit olun j matuf bir hareket» oîarak gösterdu. Aym şeküde hükumet teklimişlcrdir. findeki 24 üncü madde de tasarıya Sovyetler Çeçenleri imha ettiler 23 üncü madde olarak ilâve edildi. Cenevre 10 (a.a.) (Reuter) OrBu suretle Maliye miifettişierinin tadoğu hakkında iktisadî ve sosyal Brnkayı icabıııda kontrol etmesine konseyinde bir müzakere esnasmda imkân verildi. 25 inci madde, Bankanın umum müdürünün tsyinine Arkası Sa. 5, Sü. I de dairdi. Aralannda Emrullah Nutku, doktor Burhaneddin Onan ve Cemal Kıpçak olmak üzere bazı milletvekilleri umum müdürün Bakanlar Kurulunca tayininin aleyhinde bulundular. Hattâ Zongulciak milîetvekili Cemal Kıpçak, bunun mahzurlarmı uzun uzadıya izah etti. Bu «ırada Başbakan Adnan Menderesin söz aldıŞı görüldü. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de 27 RCİ yıl savı: 8708 Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa İfleri 24299, Matbaa: 24290 Meclis tatile girdi Subaylar terfi kanunu ile faizleri indiren kanun kabul edildi Ankara 10 (Telefonla) Bu akşam Meclisin saat 19 da açılan oturumunda, müzakereler sona doğru hayli gürültülü oldu. Oturuma Refik KoralUn başkanlık ediyordu. Subaylar terfi kanunu, devlet memurları aylıklann'n tevhid ve teadülü kanununa bağlı cetvelde 280 polis memurunun komiserliğe terfiini sağlıyaoak bir değişiklik yapan tasarı, Devlet Havayollan ihtiyac Arkas\ Sa. 4. Sü. 3 te C. H. Partjsi Divan bir teblifl yayınlatiı Cumartesi 11 Ağustos 1951 Tebliğde, parti binasız kalsa dahi, her türlii şartlar altında vazifesine devam edeceği beyan edildi Divan ara seçimlerinde İstanbul için Necmeddin Sadağı, Aydın için de İsmail Rüştü Aksalı aday seçti Ankara, 10 (Telefonla) C.H.P. Divanı dün ve bugün il başkanlarmm ve miiletvekillerinin de katıldığı olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Bu toplantmm sona ermesi münasebetile C.H.P. Genel Başkanlığından bir tebliğ yayınlancu. Tebliğe göre: «Görüşmeler sonunda Atatürkün büyük inkılâb müesseseleri olan halkevlerini fi'len ilga eden bir kanunun çıkarılmış olması teessür ve hüzünle kaydedilmiştir. Aynı kanunun halkevleri binalaril» Arkası Sa. 4, Sü. 4 te Kore Mütareke Konferansında konuşma grevi «Tampon bölge» ye dair teklifleri kabul edilmeyince kızıllar sustular ve iki saat 11 dakika hiç konuşmadılar Kore ileri kampı 10 (a.a.)A.P.) Mütareke görüşraelerinin inkitaa uğramasından altı gün sonra, iki taraf delegeleri konferans salonuna güleryüzle girmişler, fakat 4 buçuk saat devam eden en uzun celse sonunda asık suratla toplantı yerinden ayrılmı§lardır. Bugünkü ateş kes müzakerelerinde komünist müzakere heyeti iki saat on bir dakika süren oturum boyunca hiç ağızlarını açmamışlar, sonunda, mütareke tampon bölgesi çıkmazı hakkmda her hangt bir uzlaştırıcı hal yolunun tetkiki Arkası Sa. 4, Sü 5 te Evvelki {ünkü toplantıda înönü koouşurken Sovyetlerin Berlin Ruslar, lehimizde festivaünde fiyasko bir eseri Ruslar. gençlerin Batı Beriine geçmeleri üzerine festival idarecilerîni tevkif ettiler "Rüya,, Lutfi Kırdar, Mükerrem kotrasmın yanışı Sarola cevab veriyor "D. P. ıtin dünku ve bugünkü il başkanlarının demeçleri arasında görülen bu tezad ne?,, Kazaya aid dün tafsilât geldi yeni Marshall yardımı Türkiye idarecisi Russeî Dorr, Madam Dorr ve kızlarile Galatasaraylı Nihad Bekdik ve İş Bankasının Büyükada şubesi Müdürü Ahmed Feridun Gündurgunluk verecek bir görenin, tüccardan Haşim Mandin< cesarettir» diyorlar aid «Rüya» isimli bir kotra ile liHer şeyden e%rvel şu manımızdan Fransanın Riviera sanu söyleyeyim ki, İs hillerinde bir geziye çıktıklarını ve tanbul milletvekilliğine kotranın Sicilya adası civarmda bir aday gösterümem için kaza neticesinde yandığını bildirşahsan hiç bir teşebbü tniştik. süm yoktur. Valilik va Arkast S a . 5. S ü . 1de zifelerimden evvel ve sonra da iki defa necıb milletimizin teveccühüne mazhar oîarak milîetvekili seçilmişimdir. Binaenaleyh bu hususta hevesim ve ihtirasım da yoktur. Ancak, binlerce kadirşinas hemşehrim C. H. P. ye müracaatle adaylığımı istemiş, Par Izmirde hararet derccesi çölgede Kırdar ti yoklama kurulu da 40 dereceye kadar çıktı; ki, adedleri yedi yüzü mütecaşehrimizde 34 derece vizdir büyük bir ekseriyetle beni seçmek kadirşinashğını göstermişYeşilköy Meteoroloji istasyonun Arkast Sa. 4, Sü. 3 te dan edindiğimiz malumata göre, bütün memlekette yakıcı sıcaklar hüküm sürmektedir. Dün şehrimizde gölgede en yüksek hararet derecesi 34 gunejte 54 tü. Gölgede en düşük derece ise 20 santigrad idi. Sıcakların bu kadar şiddetli olması dolayısüe halk, akın akın plâjlara ve mesire yerlerine koşmaktadır. Sayfiyelerde belediye murakabe teşkilâtı tarafmdan rnüesseselerin kontrolu sıkı bir şekilde devam etmektedir. Adalar, Boğaziçi, Bakırköy, Yeşilköy ve Floryada yapılan kontrollarda 37 zabıt varakası tanzim edilmiştir. Memleketimizin diğer mıntakalanndan, İzmirde en yiiksek suhufiatının kilosu da 200 kuruşa indi net 40, Adanada 37, Balıkesirde 36 rilecektir. derecedir. aforoz ettiler Casusluk iddiasile bir memur tevkif edildi D. P. İl Başkanı Mü kerrem Sarolun Lutfi Kırdar hakkındaki son beyanatı münasebetile eski İstanbul Valisi ken disile görüşen bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: « D. P. İstanbul Başkanı sayın Mükerrem Sarol «Lutfi Kırdarın böyle bir mesuliyet altına girmesine şaşMünazaalı bir dükkân yiizünden tım. İstanbul Vali ve Be bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı lediye Reisliği zamanında bu şehrin bütün mali kajTiaklannı şefin ve gösterişin emrine tahsis etmekle geçiren ve bilhassa varhk vergisi gi Dr. Lutfi bi meş'um bir kanunun tatbikatında mühim bir rol oynıyan bu zatın, aziz hemşehrilerimizin karşısına çıkıp rey taleb etmesi akıllara Bayazidda cinayet Yurdda sıcaklar arttı Yeşil Hoca dün nahkeneye zengin bir aslan avcısı kıyafetinde çıkageldi Ytitılü mamuHerin fiatları indirilccek Dünkü cinayeü işliyen Şükrü Dün Beyazıdda feci bir cinayet işlenmiştir. Okçular caddesinde 70 numaralı dükkânın sahibi Mehmed Sarıoğlu bir müddet evvel Kayseriye gitmiştir. Bunun üzerine çırağı Ali Rıza Atalay bina sahibi Ziya ile ycni bir kuntuıat yaparak dükkâna yerleşmiştir. Pazartesi günü Kay seriden dönen Mehmed Sarıoğlu ou Ankara 10 (Telefonla) Haber verildiğine göre, Sümerbank Genel müdürlüğü, pamuklu mamullerinde yaptığı fiat indirmesinden sonra, bu sefer de yünlü fiatlarını ucuzlatmağa karar vermiştir. Bankanın bu karan ile çeşidli yünlü mamullerinde metrede 50300 kuruşluk A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e bir indirme yapılacak, yün ipliği Atlantik Paktı ve Türkiye Sümerbankın kararına göre, çeşidli mamullerin fiatları 50 300 kuruş kadar ucuzlıyacak f HERKES \ Haftanm en meraklı yarısını. En eüzel hikâyesini, En fpydalı vc eğlcuccli bahislerini, En yeni sinema haberlerini Bakan Yardımcılan. on sonra katî bir karar vermeğe çalışacaklar Londra 10 (a.a. ) (Reuter) ttimad edilir kavTiaklara göre, 20 ağustosta Londrada toplanacak olan Bakan yardımcılan konferansı,' Türkiye ile Yunanistamn Atlantik Paktına faal aza oîarak iltihaklan hususunda kat'î bir karar vermefe çalışacaktır. Ingiltere, bu vadide Amerikamn yaptığı teşebbüsleri tamamen desteklemekte ise de Batı Avrupanın kiiçük devletleri buna miımanaat etmektedirler. Bakan yardımcılan bu mesele hakkında bir anlaşmaya varacak olurlarsa, Türkiye ile Yunanistanın pakta girmelerini temin edecek olan nihai karar Dış Işleri Bakanlannın 15 eylulde Ottava'da yapacaklan toplanüda alınacaktır. Bugün için bu iki memleketin ithali, Ottava toplanlısında görüşülecek en miihim maddedir. Ortadoğu savunma projesine göre, Yunanistan, Eisenhower'in cenub cenahını te^kil eden Amiral Carney komutasına bağianacak, Türkiye de başmda bir Ingiliz komııtanı bulunacak olan ycni Orta ' komuUuılığına baglanacakUr. [ Turizme ihanet! İstanbıda gelen turistler, bazı şoförlerle bazı gazino ve lokantalardan şikâyetçi olarak dönüyorlar. Şikâyetleri insafstzca soyulmalanndan ileri geliyor. Misal, Dolmabahçeden Ortakiiye kadar gidip gelen bir îııristten insafsız bir şoför 100 lira almıj. Bu, tUTİzm davamıza karşı düpedüz bir ihanettir. Geçen kış Mısıra 100 bin turist gelmiş ve bu memlekete 6 milyon İngiliz lirast, yani bugünkü resmi rayice göre 47 milyon Türk lirası bırakmı§lar. Memleketimiz de turizmden böyle büyük paralar sağlamağa namzeddir ama, kendi ka.anclan için, turizm davasina ihanet edenlere göz açtırmamak için tedbirler almak şartile diyoruz. Hakkımız yok mu? * * * GeHr Vergisi aksaklıkları Defterdarhkta toplanan komisjon bu aksaklıkları göz öniinde tutan bir tasan hazırbyor Yetkili kimselerden aldığımız ma lumata göre, Defterdarhkta toplanmakta olan Gelir Vergisi Komisyonunun eylul ayında işini bitirmesi için tedbir alınmıştır. Bu komisyon gerek devlet, gerekse mükellef bakımından Gelir Vergisi Kanununun tatbikında görülen aksaklıklan tesbit etmekte ve bunlan gözönünde tutarak bir tasan hazırlarnaktadır. Gelir vergisinin ikinci taksiti gelecek ay mükelleflerden tahsil edilecektir. Defterdarlıktaki teftiş heyeti çalışmalarına devam etmekte ve murakabesi esnasmda rastlad;ğı yolsuziuklan, ihmalleri ve yanhşlıklan tesbit etmektedir. Bize söylendiğine göre şimdiye kadar büyük müesseselcrden ziyade küçük ticareth.înelerin hesabatında bazı a^""irhy\?r? rastlanmıjür, Cumhuriyet ilâvesinde okuduğunu söylüyor Pazar İlâveıniz Yarın En beğenilen haftaiık mecmua haline geldi Miivezzilerden istemeyi unutmavm! Şemscddm îeşil, dün başında koloniyal şapkası, parmaklan ikişer jü/iıkle siislii, elinde Riimii» ba.stonu, cebinden 20 santim fırlamış ipck mendüile adliye binasından çıkarkcn (Yaziü 4 üncü sabifeaüzde) Karikatür değil aynile vald..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle