16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET Afnsto* 1951 Hububat rekoltesi 9 3 =haberleri Çizmeden yukarı... İstanbuldaki milyon foım, pamıık 1 milyon balyayı bulacak İzmir, 10 Bir kaç günden ulaşacağı hesab ediimektedir. Bu beri Egede tetkiklerde bulunan Ta 6uretle pamuk, dış ticaretimizde bir rım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel numaralı ihrac metaı olarak ticari Müdürü Necati Turgay bugün mah muvazenemizde en mühim müsbet sul durumu hakkmda şu açıklama rolü oyruyacaktır. Aynı suretle da bulunmuştur: yağlı tohumlar ve bilhassa ayçiçeği « Bu yıl ekim sahası geçen se istihsalinin de rekor bir rakama f nelere nazaran hubübatta 660 bin ! varması kuvvetle muh emeluir. hektan mütecaviz bir fazîalık kayAfyon mahsulü detmiştir. Kuraklıktan, dolu ve sey Şarkîkaraağaç 10 Toprak Mahlâbdan yer yer zararlar kaydedilmiş olmasına rağmen son haftalar suileri Ofisi hesabma ilçemiz Zidaki müsaid yağrnurlar hububat re raat Bankası ajansmm bugüne kakoltesi üzerinde çok müsbet tesir dar aldığı yeni mahsul afyon sütü ler yapmış, ve başlangıçta 8,5 mil 18.940 kilodur. Bunun bedeli 680 898 yon ton olarak yapılan tahminler liradır. Bu yılki mahsul rekoltesi son rakamlara göre 9,5 milyon ton normaldir. Afyon fiatlarından müsclprak tahakkuk yoluna girmiştir. tahsil memnundur. Pazarda açılan yol Bu yekunla memleketimiz rekor bir rekolte rakamına varmaktadır. Paıar, 10 Hükumetçe köy yolİstihsal fazlalığı çiftçi ve devlet 'ianna yapılan yardımla kayalık teşekkülleri elinde yetecek kadar kısmı ve köylüler tarafmdan topstoklar tesis etmeğe ve bir kısım rak kısıru açı'mak suretile inşaatı yemak hububatn ihracına imkân bitmiş olan Arde^en Ağvan köy verecektir. yolu başta Vali Nâzım Üner olmak °amuk istihsalimiz hükumeün al üzere ilçe Kaymakamı, seçkin dadı.^ı tedbirler ve çiftçilerimizin gay vetliler ve bu yoldan faydalanacak retı sayesinde fevkalâde bir iler olan köylülerin iştirak ettiği bir leme yolundadır. Tanm Bakanlığı törenle motörlü ve tekerlekli vasının son rakamlanna göre ekim sa talara açılraıştır. Yola gerilmiş olan hası geçe yıla nazaran yüzde 40 kordelâ Vali tarafmdan kesilerek tan fazla bir artışla 630 bin hek ilk Bayındırlık jipi ve onu takiben tara varmıştır. Urauraî pamuk re diğer otomobillerle yolun sonuna koltesinin geçen yılın 575 bin bal kadar gidilmiştir. 14 kilometre olan yasına karşılık bu sene 900 bin bu yoldan faydalanan 9 köy halkı balyayı aşacağı ve belki 1 milyona bayram yapmaktadır. POSTASI^f EMLEKET< 1 f 0 H B I [HEM NALINA M1HINA Süngü ruhu Türkiye Suriye Hudud İzmir Fuarına 60 Komisyona Reyhaıtİtalyan firması lıda toplandı iştirak ediyor Antakya, (Hususî) İkinci derecede Türkiye Suriye hudud komisyonu dün Reyhanlı Kaymakamı ve Suriyenln Cısırsugur kazası kaymakamının iştiraklerile Reyhanh ilçe merkezinde toplanmıştır. Toplantıda kaçakçılarla mücadele mevzuu, hudud boylannda yapılan hayvan hırsızlıkları meselesi ve kapılardan girip çıkan Türk ve Suriyeli yolculann gümrük ve pasaport işlerini alâkadar eden muameleler üzerinde müzakereler cereyan etmiş ve bazı kararlara varılmıştır. Toplantıyı müteakıb Suriyeli heyet şehrimize de gelerek görülmeğe değer yerleri gezmiştir. İzmir, (Hususî) Romadan gelen haberler, bu yıl izmir Fuarına altmıştan fazla İtalyan firmasmın iştirak edeceğini göstermektedir. Biınlann teşhir edecekleri mallar Bari limanından şehrimize mütevecoihen yola çıkanhnıştır. Aynı vapurla İtalyan Dış Ticaret Ofisi mümessili doktor Umberto Tito'nun da gelmesi beklenmektedir. Fuara gönderilen mallar arasmda makineler, kendir ve pamuk mamulâü, televizyon, sinema makineleri, radyolar, elektrik levazunı büyük bir yer işgal etmektedir. İpek haftası Bursa, 10 Londrada eylul ayında toplanacak olan Milletlerarası 3. ipekçilik kongresi umumî kâtibliğinden ahnan bir yazıda, kongre nin açıhş günü olan 10 eylul 1951 den itibaren bir hafta müddetle bütün ipekçilik dünyasında bir (İpek haftası) tertiblendiği bildirilmekte ve bu haftanın memleketimizde de tatbik edilmesi istenmektedir. İpek istihsalinin ve istihlâkinin propagandasını yapacak ve memleketimizde de faydalar sağlıyacak olan bu teşebbüsün tahakkuku için ticaret odasında gerekli çalışmalara başlanacaktır. Bu iş için seçilecek bir komite bütün hazırlıklan tamamlıyacak ve gerekli kararları alacaktır. Reyhanh Yenişehir gölü de etüd ediKyor Antalya, (Hususî) İlimizde su sporlan tesislerinin de bir an önce vücude getirilmesi takarrür ettiğinden, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden gönderilen mütehassıs, mahalline giderek Reyhanlının Yenişehir gölü üzerinde de tetkiklerde bulunmuştur. Bilindiği gibi, İskenderundan baska, Hatayın diğer bölgelerinin su sporları faaliyetini kolaylaştırmak üzere bu spor lar için çok elverişli bir durumda olan Yenişehir gölü de ötedenberi etüd mevzuu olmuş ve bir aralık burada yüzme yanşlan bile yapılmışür. izmir Ticaret Odası seçimleri izmir, (Hususî) Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasında seçimlerin 2 eylul pazar günü yapılması kararlaştınlmışür. Kilisin mahsulleri diğer piyasalara arzedilecek Kilis, (Hususi) Kilis mahsullerinin diğer piyasalara arzını kolaylaştırmak üzere bir kooperatif kurulması kararlaştırılmıştır. Kilisin geçen seneki zeytinyağı mahsulü 300 bin kilodan ibaretken bu yıl rekoltesi 500 bin kilo tahmin ediimektedir. Edirnede turistik bir otel yapılacak Edirne, (Hususi) Vakıflar Genel Müdürlüğünce şehrimizde inşası takarrür eden turistik otelin arsasının istimlâkine teşebbüs edilmiştir. Yapılacak otel 25 odalı olacak ve ayrıca lokantası, gazinosu da bulunacaktır. Trakyada sebze bolluğu Edirne, (Hususî) Havalann yağışlı ve müsaid gitmesi sebze fiat larınm mütemadiyen düşmesini mucib olmaktadır. Halen sehrimizde domates, biber. patlıcan 10 kuruştan, bamya, fasulye, patates 2030 kunıştan satılmaktadır. Müstehlik çok memnundur. Sj v Buz Revüsİ!r»ün temdidi ürerme ve bazı hazırIıklann ikmali için Üstad Açıkhava Sanatkâr Jübilesi 18 Münîr Nureddin Tiyatrosundaki Ağustos Cumartcsi akşamına bırakılmıştır. Memleket çapında alâka uyandıran bu maazzam liirk musikisi gecesi için yerlerinizı şımdiden tedarik ediniz. Biletler ve davefiyeler: Şehir Tiyatrosu Dram kısmı gişelerile, Beyoğlunda Deko rasyon ve Nectni Rızs mağazalanndan tedarik olunur. Bankamızın A D A N A 20 Agustos 1951 pünü açılarak cmrüıde hizmete Subesi sayın ÇUKVROVALHann girecektir. ugiin eski Mcskova ve Paris ateşeırtiUteri kurTiaj Binbaşı Şefik Erensü'nün «Bilmeüyiz» adlı 100 sahifelik küçük, fakat öılü eserinden bahsetmek istiyorum. Binbaşı Şefik Erensü ile 1949 eylulünde, yeni tayin edildiği Paıis thtisasa hürmet Çizmeden yukarı formülü Yunan ressamı ve kunduracı Fıkralar ve zaman Çizataşemiliterüğine giderken Ankara vapurunda tanışnuştım. Snnra bir meden yukan saha bir umacıdır Siyasette çizmedcn yukarı Hekimler, hâkimler Feylesof ve ihtisas defa da Pariste gbrüştvğüm bu Kenc kurmay Binbaşı üzerimde çok nı çizmenin kontrunu aşanlara ser iyi bir tesir bırakmıştı. Bekdiyeye aid Halkevleri bina Birbirimize ihtısasa hürmeti ihbest bırekırlar. Aksi takdirde okulan iade edildiği takdirde ne tar etmek için kullandığımız bir Kendisinden aldıjım bir mektubyuculan az çok müstef'd edecek <lan ve gönderdiği kitabından ansöz vardır: Çizmeden yukan çıkma. işlerde kiıllanılaMğı tesbit ilmî, fikrî yazsların matbuatta aza lıyorum ki Binbaşı Şefik Erensü Meselâ bir şair matematik kanunolunuyor lacağına şüphe yoktur. lar üzerinde fikir beyan etmeğe, Paris ataşemüiterliğinde k'sa bir Vakıâ bu iht'^s meselesi haki müddet kaldıktan sonra, Ankaraya Belediye tahsisaü ile inşa ettiril bir fizik hocası Shakespeare'in dikate vüsul için {jlsefede de mühim dönmüş; şimdi de kıt'a ve şark hizbu miş olan hEİkevlerinin son kanunla linden bahsetmeğe kalkışırsa Bundan başka bir de herkesin hud çizme formülünü sıkı, sıkı bir delil, bir miyar gibi kullanıl tnetini yapmak için Ankaradaa ayilım ve sanat müd'ileri eğer tekbelediyeye devri takdirinde bunihtisas sahası sayılan hekimlik ile tatbika kalkışır.ak yazmak, hattâ mıştır. Mese'â meşhur Ingiliz filo nlmak üzere bulunmuştur. Bn mülardan ne şekilde istifade edüebi lifsiz dostunuz ise onlara hemen uu hayliye zofu Bertrand Russell der ki, «Eğer nasebetle askerî ataşelerin gondehâkimlik vardır. Başı sğnyana ilâc konuşmak bile hayliden leceği aır.stırTİmaktadır. Eminönü ihtan tekrar edersiniz. Ya teklifsiz dostunuz değilse işte o zaman ne tavsiye etmiyecek, davasını anla güçleşır. Meselâ pahalılık var, de mütehassıslar bir rey üzerinde bir rildikleri memleketlerde 34 yıl Halkevinin önemli toplantılara tahtana dsvanın neticesi hakkmda diniz mi karşınıza iktisadcılar di leşirlerse bu reyin aksîne olan kalarak kendilerine bir muhit yapsisi dü?ünülmektedir. Ha!k Partisi zaket denilen itibarî bir takım kahüküm vermiyecek kimseye pek kilip «ucuzluk pahalılık o sizin rey kat'iyyen doğru değildir» ve malarmm, ordu ve memleket hesabinası Erlediveye verildiği takdirde idelerle dilinizi bağlar ve susarsjnız: fnkat bu sükiıt esnasmda az tesadüf olunur. sahanız değildir; çizmeden yukan yphud gene aynı filozof «Eğer mü bına daha faydalı olacağı kanaatinBelediyenin ötede beride aylıkla osöylemeyip içinize attığınız sözleYalnız dikkat ettiniz mi bilmem, çıkmaymız» derler. Filân madde tehassıslar bir mesele üzerinde ay de bulunduçumu belirttikten sonra turan ve dağınık bir halde bulunı reyde toplanmaroışlarsa mütehas bu^ün bahsetmek istediğim kitaba nan şubelerinden bir kısmı burada rin sert bir lokraa gibi içinizi yır siyasette ihtisas aranan yerler pek anayasaya muhaliftir dediniz mi tarak boğazımzın dokuz boğumun malumdur. Filân doktor dahiliye karşınıza hukukçular ellerinde sıs olmıyan kimseler bu hususta | geliyorum. bir:eştirilecektir. dan geri gittiğini adeta maddi bir vekâletine getirilmiş denildiği za Parisin, Berlinin, Cenevrenin, Lo kat'î bir fikir edinemezler» veya j cBilmeliyizD adlı eser, kurmay Kaldıköy Halkevinin büyük bir acı ile duyarsınız. İşte insanları bau man hemen sesler yükselir: «Dev zanın diplomalarile çıkarak «onu hud «Eğer mütehassıslann hepsi dispanser haline ifrağı ile Üsküdar defa bir acıdan halâs eden şu yu et dairesi teşrih masası değildir» siz an'.&mazsınız; çizmeden yukan bir meselede kat'î bir hüküm ver Binbaşı Şefik Erensii'niin AnkaraHa bulunduğu sırada. haftada bir, 10 HMkevir.e ahsab bir binada barın karıki formülün nereden çıktığını Bir bahriyeli hariciyeyi idareye çıkmayınız» derler ve ellerindeki mek mümkün olmadığını söylerlerse makta o'an Üsküdar Kaymakamh bilir misiniz? Bizde ve bütün çağırıldı mı itirazlar kükrer: «Se parşömenleri başınıza çalarlar. O mütehassıs olmıyan kimse bu hu dakika BiüHdetle yaptığı 17 radyo konnşmasmı ihliva etmektedir. Sağınm naklinin, Şehremini Ha'.kevi şarkta bu formülün nereden çıktı inei devlet kruvazör değildir». halde yazı yazarken sizi bir düşün susta bir hüküm vermekten çekin yın Binbaşı, mektubunda diyor ki: nin ise Haseki hastanesine veril ğını biliyor değilım. Ancak garbBaşka yerlerde ihtisas sahası yani ce alır, konuşurken üstünüze Dir melidir» diyor; yani o da çizmeden • Daha ziyade memleketin munev.er mesinin rioğru olacağı düşünülmek da bunun bir hikâyesi vardır: çizmeden yukarısı pek kimsenin durgunluk gelir. Bereket versin ki yukarı çıkmamağı tavsiye ediyor. zümresine hitab eden bu konuşmaların tedir. O halde şu çizmeden yukan for gayesi, mall imk&nları mahdud laklr hatırına gelmezken bu sahada sıkı ulema efendilerimiz, gündelik gaYunanın en meşhur ressamlabir ihtisas araştırmanın sebebi si zetclerde çıkan yazılarda gördük mülü gündelik gazeteler muharrir blr mlllet oiarak madde noksanımızı nndan eski zamanlarda şimdiki ancak yük;ek mnnçviyat ve harb meseCumhur Başkanı şehrimize yaset hastalığının ârazından olan leri çizme yukansı fikirleri ma lerini ne kadar sıkarsa sıksın gene lelerinde kuvvetu btlgi İle telâfi etmeğe izmir vilâyetinin yerinde bulunan müsîmahakârlığını çok doğru bir nasihattir. Binaena çahşmaktır. Bu alanda mesul makara geliyar hased ve ihtırastan başka bir şey zur görmek daima gösterirler; yahud da bu leyh ressam Apelles haklı, kundu sahiblerlnden ziyade memlekeV rnünev. Cumhur Başkanı Celal Bayar şehri Ionia kıtasındaki Colophon veya olmasa gerektir. nr.zde beklenmektedir. Cumhur Bajka hııd Ephesus şehirlerinden birinde verlerinln dikkat ve emeklerlne lhttFakat insafla düşünelim, şu ma yazıları asla okumazlar ve meyda racı haksızdır. nı Y&lova ve Floryada bir müddet lıti doğmuş olan Apelles adında bir yacımız vardır. Sizin izinizden jürürahat edecektlr. 1 ressam eserlerinin tenkidine çok yen kaJemlerln bu bakımdan kıymetl ' mııı^ıım 11 ııııınııııımınııııııııınmmıııııın' Sağlık Bakaru bugün İzmire bUyüktür. Basın alemimizde «Savunm» ehemmiyet verirmiş. Bu ehemmiyet terbiyesi ve harb kültürü» başlığı alveriş menfi bir tarzda yani kızmak gidiyor tında toplıyabileceğimiz mevzulara, deBlı müddettenberi şehrimizde bulu suretile değil tenkidleri dinleyıp vamlı ve vukuflu bir dikkat harcınan, Sağlık Bakanı Dr. Eicrem H»yT) istifade etmek yani müsbet suretyan tek kalemin sahib! olarak fikirleÜstündat. beraberinde Saglık Müdürü te tecelli ediyor. Bir gün bir tabrlcizin ve tenkldlerinlzin benim İçin Dr. Falk Yargıcı oldu£u halde bugün losunu teşhir ederken tablonun kıymetl pek büyük olacakür • > saat 14 te Adana vapuru İle İrmıre iiiMIMıtıiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllllllllllll arkasına gizlenmiş ve tabloyu seyGene Binbaşınm hakkımdaki tehareket edecektlr. veccühüne teşekkür ettikten sonra, Alman Sefiri yakında gelecek redenlerin tenkidlerini dinliyoronun kitabından Kore savaşlannda Almanlarla harb halinin nihayet bul muş. Bir kunduracı tabloyu seyrebir (füne; gibi panldayan Türk sünujruna dalr kajıunun Büyük Mlllet derken tablodaki insan resminin Mecllslnce kabul edildiği malumdur. ayağındaki kundura (Sandal= Cre güsü hakkmda «Süngü Ruhu) adım Maamaflh kanun bu harb halinin ksl pidum) nın yanhş resmedildiğini verdiği hakikaten çok güzel, edebi dırılmasını k&bul etmekle beraber bazı konusmanın bazı parçalannı alıyokayıdlarla da ticarî ve »tyasi münase söylemiş. Ressam bundan istifade betl tahdid etnıektedir. Bu itibarla ya ederek resmi tashih etmiş; fakat rum: kında Almanyadan şehrimize bazı he ertesi defa kunduracı tablonun • Süngü nedir? yetlerin geîmesi beklenmektedir. An kunduradan başka bir yerine de Bugün eldekl blçlmi ile şöyle 35 . 40 cak bu heyetler vasıtasile yeniden siya itiraz edince ressam «Ey kunduHaber geçenlerde gazetemizde ğiniz fikir hürriyeti, kanaat serbes tan kazanılmış ve sahnemize çok santim boyundn. kesklnee bir celik si ve ticari müzakereler yapılacak ve çıktı: Bundan bir müddet evvel tisi nerede kaldı? Anlaşılan tiyatro şey kazandırmış tiyatro adamları parcası... yenl mukaveleler akdedilecektlr. Bu racı, çıkma pabucdan yukan» de Şehir Tiyatrosundan Peki amma, düsmanın elinde de bu ayrtlmt? o bahsrnde kendi kanaatlerinizden, mızın henüz kuruluş halinde bir tigüı.'lerde Alman hükumetlnln hiikume miş. İşte garbda bu söz bir vecize sanatkâr Cahide ve kendi hükümlerinizden baş yatromuz, sendelemekte olan ve par s'.l&htan yok n,u ldl? timiz nezdine tayin edeceği seflr hak gibi, ihtısasa hürmeti telkin için lan kıymetli Olmaz olur rmı'> Eîbette vardı... E?i kmda isttmzacda bulunulması beklen kullanılmağa guya bu suretle baş, Sonku, Tiyatro Müdürü tarafın kasına yer verilmesine tahammül lak bir maziye sahib bulunan bir değilse bile onun yerlni tutan ba^ka blr mektedir. Yeni sefir geldikten sonra lamıştır (1). dan vâki davet i'izerine tekrar ü edemiyorsıınuz. Buna zorbalık der Şehir Tivatromuz varken, ağarmış çesidl... Vardı amm», her keskin çellk Ayazpaşadaki eski Alman sefaretl yenl yatroya dönmeye karar vermiş ler, sayın bay Ulunay. Siz Muhsin saçlarile, bu lâboratuarlarda tecrü p&rçası, her elde süngü olmaz ki... A;man Sefirine tesüm edllecektir. O çeligl sünjtü yapan onu tutan blBizde ise kundura yerine çizme tir. Cahide bu yıl üç, dört eserde Ertuğrulu hep bu ithamla vnrmak be tahtası haline gelmelerine gönlek; göğsünün iki karıj llerlsindekl Ticaret odası seçimleri konulmuş ve bu suretle tenkid sa rol alacak ve gelecek seneden iti islemediniz mi? Kaldı ki o zorbalık lüm razı olmuyor. Sliime. gözünü kırpmadan bakabilen Yenl kar.una göre şehrimiz Ticaret ve hası genişletilerek ihtisas sahası baren daimî kadroya dahil ola etse de. ehli olduğu bir işin zorbası Tabiî bütün bunları anlamak, tak yürektir. O çeliğl süngii yapan. o yüSanayi Odasının yeni'.enmesi lâzım gedaraltılmışür. İşte bu çizmeden caktır. Bu, tiyatromuz bakımın olur, ya zatıâliniz? Ur etmek için her şeyden önce bu rtkte akan kan; o gögust» yatan len seçimleri için hazırlıklara devam yukarı saha aziz okuyuculanm, bi dan şayant dikfcat haberin basmediimektedir, Sonra acaba ne sıfatla Tiyatro memreketin tiyatrosunu sevmek lâ imandır. Süngü, madde değil; ruhtur. Seçim defterlerl dün odaya asılmış liniz ki gündelik gazetelere siyaset da bir takım akisleri oldu. Cahi Müdürünün kanaatini «falso» ola zım. Zaftâiiniz, bazı mücbir sebebKorede komünlst çemberlnl yar&n; tır: Bu defterler ayın on beşinde kaldı haricinde yazı yazanların en müt de Sonku bazı gazetedlerin sor rsk tavsife kendinizde hak görü lerle, uzun zaman bu memleketten Içte o çellfe can veren nıh, Süngü rurılacaktır. Yapılacak ittrazlar be$ gün hiş bir umacısıdır. Çünkü yazıcı duklan suallere cevab verdi ve yorsunuz? Bir gün, kazara, o ma uzak yaşamak zorunda kaldığımz hMdur. zarfında tetkik edilecektir. Bundan üç gün şonraya kadar yeniden itiraz eden her hafta bir veya iki defa kendi işte bu çevablardan sonra tiyatro kama getirilirseniz istediğiniz gibi için tiyatromuzun bu şeviyeye ne Malazglrdde kendisinden ktt kat üsölursa bu da vilâyete blldirilecek ve ihtısasına dair yazı yazmağa kal münekkidi Ulunayın scnmikâra düşünür ve hareket edersinizT'Ama mahrumiyetler ve ne emekler pa> tün düşmanı imha ederek tarihe" maVali üç gün lçinde bu ttirazı eevablan kışırsa ihtısasına göre kısa veya oldukça ağır şekilde hücum cden bugün o makamı işgal eden zat ye hasına yükseltiîebildiğini anlıyamaz cera değiştîrer. lman: süngüdür. dıracaktır. Eylulün ikinci pazar günü yaoılacak olan seçimlere büyük bir biraz daha uzun bir zamanda oku bir yazısı çt/ctı. Sırp sındığı'nda. bir »vuç kahrarimin «boş kaldığına» kanaat ge sınız. Bunu anlıyamadığınız için de emmmlyet atfedilmektedir. yucularını bıktırmaktan korkar. Mesele esasında bir sanatkâr tirmişse bunun elbette, sizin asla tiyatro bahsinde bütün yazdıkları manla koca bır orduyu tepellyen darbe: Yeni çeşni ekmek pazartesi günü O halde ne olursa olsun çizme kon ile bir münekkid arasında geçen takdir edemiyeceğiniz bazı sebeb nız yıkıcı olmağa mahkumdur. Çün süngüdür. Mohaç'ta. bir an kaybolmuş gibi g8cuııu biraz tecavüz edecektir. Fa bir müvakaşa olmakla beraber leri olmalıdır. kü anlamıyan sevemez ve yapıcı o rünen bir me\Tclan muharebesinden blr satışa çıkanlacak kat bu tecavüz bir pot kırmaktan bir çok noktalarmdan Daha yumuşak buğdaydan daha betiyatromuTalimatnamenin değişmiş o'.ma lamaz. zaferler laferi yaratan hamle: süngüyaz olarak imal edilecek yeni ekmeğin korkarak yapılacağı için yazının o zun buiünkü davalarına temas sını, bizim gibi haricde kalan bazı Benim film işlerile meşgul olma dür. tecrübelerinin yapılmasına ve evsafının kısmı mütehassısları asla alâkadar Plevne.de, karfisındakl düşman imettiği için hâd'.seye biz de lâkayd arkadaşlann tiyatroya avdet etme ma da, gene nedense, pek öfkelentesbltine başlanılmıştır. Yeni çeşni ekparatorunu hırsından ajîatan azim: lerini temine atfettiğim yolunda, miş görünüyorsunuz. Tiyatrodan süngüdür. meğin pazartesi gününden itibaren sa etmediği gibi mütehassıs olmıyan kalamadık. tıja çıkarılacağı anlaşılmaktadır. lan da tatmin etmiyecektir. Bir de Aşağıda, Cahide Sonkunun mü düşünceme aykırı şeyler de yazıyor ayrılmadan önce de benim bir film Çanakkale'de lennin en ileri lmkânçizmeden yukan saha telâkki edil nekkid Ulunaya cet'abını ofcuya sunuz. Bu satırlarmızı Nakledilen öğretmenler okuyanlar müessesem vardı. Ayrıldıktan son larını iciz bırakan direniş: süngüdür. Dajılmts Meliha Kılıçer Eyiib merkez in. okul memiş bazı ihtısaslar yok değildir. caksrnız!. beni ve benim gibi haricde kalan ra bu vâdide bir şeyler yapıp yapa Dum'mpmarıbir ordunun enkazmdan yaratan, Sevr'l Lozan yaöğ.; Kâmran Ersöz Kartal Pendlk n. Meselâ siyaset ve bilhassa iç siyasearkadaşlan eski talimatname hü madığımı da sizin gibi köyüne çe pan kudret: «ünpüdür. *** ok.; Hayriye Tuzer Eminönü Büyük te dair yazanların söyliyenlerin ihmüesseseden kilip sanat tenkidleri (!) yazaniar i Nihayet. yere serilmiş bir lmparator6 ağustos tarihli fıkranızı, bir kümleri mucibince refldpasa; Müberr» Uras Etnlnenü MahHalbuki, değil, sanat hayatımızı yakınrian |luk harabe^i'den Türk Cumhüriyetinl mudpaî* II okul; Hikmet Çanlıoğlu tısasına o kadar bakılmaz; siyaset meslekdaşmızla yapmış olduğum bir tardedilmiş sanacaklar. dindiri ayağa kak'ııran ilâhi nefes: Üsküdar Altunlzade; Fikret Önder Ka her tenkid ettiğiniz vakayı en şid görüşmeyi tenkide hasretmişsiniz. herkes gibi. sizin de bilmer.iz lâzım takib edenler bilirler. Ben film sa süneıj ruhudur. dıköy Kaptanpaşa; Kaciye Çanlıojlu detli hücumlarla, istihzalarla tasvır Süngü. madde değil. ruhtur. Hattâ bu kisve altında, tenkid hu gelir ki biz o zamanki talimatna hasında hiç bir şey yapmamış olÜsküdar Sultantepe: Sabiha Özbllgiç ederseniz, ve vakayı veyahud Bu ötedenberi meyi be™enmediğimiz, noksan bul sam yalnız «Namık Kemal» fi'mini fsmn ruh. Fatihin elind? kırk çift manRartal Şıhlı köyü okıılu ögretmenlik eşhası gülünc mevkie düşürerek dudlarmı da aşarak, çekiigi top, Bâli Bey süvarilelerlne lsteklerüe nakledilmiş'.erdir. hakkımda ibzal etmekten geri kal dujıımuz için, istifa ederek, kendi meydana getirmiş o'.makla iftib^r ririn elinde keskin iğri kıhç, Barbarookuyuculan güldürebilirseniz kim madığınız inceîikleri tekrar etmiş arzumuzla müesseseden ayrıldık. ederim. Bahis buyurduğunuz gibi sım elinde narin yapılı kadırga. Gazl Maarifte bir tayin se sizin ihtısasınızın ne oldugunu siniz. Yszılarınızı okumak mutadım Bizden başka, müessesede kalmağa fazl? para kazanmak hevesile bu ] Osman Pasanın elinde toprak tabya. İsGalatasaray Lisesinln ilk kısmı mütiklâl savasının yoksul ordusundakl dürü Saffet Rona İstanbuı Milli Eğitim düşünmez. olmadığı için sonradan gösterdi'er. mecbur olup o talimatnameyi ku işlere atılmış olsaydım «Namık Ke MehmedcLğin belinde iple bağ'anmıs Müdürlügü Teknlk öğretim bürosu şef(1) Ressamın kunduracıya lhtarı Şimdiye kadar bilir bilmez, anlar surlu bulanlar da çoktu. Nitekim mai» gibi şimdiye ka'iar bizde en kasa^ura sçklinde maddelesmiçtir. liğine tayin edHmiştir. Eski ve tecrübugünkü talimatname hem mües pahahya maiolmuş bir fümie uğAtatirV'in .Asll k?ndaki kudretü diye be;i maarifçlmiıe yenl vazlfeslnde de nıuhtelit eser'.erde muhteliı cümlelerle anlamaz benim için yazdıklarınıza sahiblerine I ifade e''i9i cevher ,işte bu ruhun tâ görülür. Fakat heasinin kaynagı birin cevab vermeğe lüzum görmemiştim. sesede kaiıp talimatnameden şikâ raşmaz, onun verine ba§»nl."r dileriz. ci asırda lhtlyar Plinius lsmile meşhur Fakat bu sefer hem bir eserin tem yet eden, hem de bu şikâyetlerini servet temin eden bir kaç harcâlpm ' kendisidır. Telefon ücretleri nihayet olan Romalı allmın Naturalis Historia istifalarile izhar eden sanatkârları piyasa filmi çevirmeyi tercih eTürkü Türk yspan bu ruhtur. Bu ruh f= Tabiat tetkifcI«T<) adlı eseridlr. sili gibi bir vesileye dayanmıyan, dü/eltildi Yaradan'ın Türk milletine en büyük Cümlelerdeki ihtilâf muhtelif yazma hem de söylediklerimi eksik ve tatmin etmek, haklı olan şikâyet derdim. Çamlıca postahanesinde telefonla koBizde filmciliğin neden ilerliye ihşanıdır. Türk varlığının temeltaşı bu nıışma ücreti olarak 19 kuruj alınrr.ak lardan alınmış olmasından ileri geltr.l yanlış aksetürerek okuyucuda men lerine bir nihayet vermek ve müesI ruhtur» ta oldugunu yazmıştık. Bu nevi tele olabilir. Asıl mühim nokta sudur k fi bir kanaat uyandıran yazınızı seseyi daha âdilâne bir idare siste mediğini soruyorlar. Asıl sizin gibi I Gene Binbaşının yazısınm bir yefon mükâlemelerinden 15 kunış ahn bu fıkraya ehemmiyet vererek 8ütun cevabsız bırakmak istemedim. Şu mine kavuşturmak için hazırlnnıp âlim, fazıl ve iyi nivetli tarafc'z ması İçin P. T. T. Umura Müdürlügün lanna geçiren kitablar en ziyade XIX kabul edilmiştir. Şimdi bu hakikati münekkidlerimiz varken bizde ti I rinfîe söylpdiği gibi, Tiirkün elinde nu da düşündüm. Sizin basın âleasır eserleridir. ce emir verilmi;tir. j Hiç bir silâh. sopa ve taş ka'madığı Mesela Encyclopedia Britannica'nır minde garib bir şöhretiniz varmış... ifade etmek «yeni talimatname bi yatro ve film faaliyetinin bu ka zaman da ıbu mil'»;tin siin?ü ruhu, Doktorlar arasinda naldl ve 1885 tarlhH tab'ında bu flkra v»rken Ciddî kimseler sizinle fikir müna zim tiyatroya dönmemizi temin için dar da ilerliyebilmiş olmasına şaşdiişmamn hoynunda pençe, gırtla" tayinler ne son tabılarında ve ne de Fran kaşasına pek girişmek istemezler yapılmışür» mânasına mı gelir? mak lâzımdır! ğınrla tırnak olmuştur.» Fp'hiye hUkı'ımet doktoru Semih Sın sız ve Alman ansiklopediîerinde tesadüf miş... Fakat her şeyin bir haddi Açıkhava Tiyatrosu bahsine geBaşkalarımn da tiyatroya alınmadır Çatalca dır.spanser doktorluğuna edilmez. Demek ki böyle anektot şekHer Türk münevverine tavsiye Ş4«!i çocuk hartanesi operatör muavln, lindeki fıkralar zamsn İle tarihî kıy vardır! Demek siz herkese, kale sı yolundaki «temenni hududunu lince: Bir sanatkâr her sahnede oy ettiçim hu eserde bilhassa şazeteci Rahlm Bato Haseki hastanesi hariclye m«t kazanacak yerde tarihî kıymetini minizin ucuna eeliveren her şeyi geçen taiebler» diye vasıflandırdı nar. Bu sene sanat hayatımm 20 : mvtehassıshâma. Kayseri sıtma savaş tenkid ve şüphe gibi ilmî ihtiyatkarlık yazacaksmız, kimsecikler de kor ğınız sözlerime gelince: Bununla nci yılına bastığıma göre beş sene a'kadsşlarımın askerî sırlara aid ; olan parçalan ve bunlar arasındaki doktoru Hikmet Önsiper Haydarpaşa ör.ünde kaybedlyor. Halbuki bazan riNümune hastanesi akıl ve sinir hasta vayet ne kadar eskirse o kadar hura kudan size ağız açamıyacak!.. Yağ Muhşin Ertuğrulu kasdettiğimi ne sonra inşalbh jübilemi orada yapar, i cthaber emniyeri ve basınn başlıklı ma yok, sayın münekkidimiz! Bi den açıklıyamıyorsunuz? Evet. ben zatıâlinize de, boş kalmıyacak yehk:arı mütehassıslığına, Manisa hasta felere, masallara bogulur. konıısmayı dikkpfle okuımîarını nesi doktoru Suad Ural İstanbul Şehir raz da dilinizin cezasma katlanma Muhsin Beyin bizden, hele sizden riniz için, sizi öfkelendirm'yecek tavsiye eHerken kurmay Binbaşı Hıfzıçsıhha bakteriyoloğluğuna nakll ve nız gerek... , çok evvel uzun emekler ve metod şekilde, bir davetiye gönHeririm. t S^fik Erensü'vü, kılıc ve ka'em tayin ecMlmislerdir. lu çalışmalar pahasına kurduğu bu Bana öyle geliyor ki siz. bu mem sahibi çüride bir asker olarak tebYazınıza Tiyatro Müdürüneders Bir kadın intihar etti müessesenin başına tekrar geçme leketin yokluk içinda, binbir ev rik ederim. vermekle başhyorsurnız. Tiyatro Beyoğlunda Kumbaracılar Yolniîun sini gönülden istiyorum. Ama bunu mekle yetişebilmiş değerlerine daiMüdürü beni tekrar müesseseye alda Hancı Fevzi sokak 15 numaradb yazmızda tavsif ettiğiniz şekilde ma saldırmakla kendinize bir nevi ornran 23 yaşmda Güzin isminde evll mak için nazikâne bir mektub yaztaleb etmek ne benim hakkım, ne şöhret temin etmege uğraşıyorsubir kadın. kendisini apartımanın almış. Buna, nedense, pek öfkelenAnalitik Geometri Problemleri tıncı kat penceresinden atmak «uretile, de haddimdir. Sadece temennim ve nuz. Fakat emin olunuz buna hiç mişsüıiz. Vay efendim, bir müdür, Yazan: Fethi Yücel intihar etmiştir. Ağır yaralı vaziyette samimî kanaatimdir. ihtiyacınız yok. Malum sebebden bir kadın sanatkân nasıl olur da Beyoğlu hastanesine kaldırılan Güzln Lise bitirme ve Teknik ÜniDr. Mr.'ALL ULUÇLl' l \ Küçük Sahne bahsindeki kanaat dolayı bu millet adınızı asla unutifade veremiyecek durum%adır. 2^>bıta böyle nazikâne bir davetle ayrıldığı versite sınavlarma hazırlanan tahkikata başlamıştır. lerime gelince, ben Küçük Sahneyi mıyacaktır. müesseseye tekrar girmeğe çağırırÇocuk H. rni'«phassısı CŞişli) öğrenciler için fiatı 250 Krş. Hoşça kalmız sayın bay Refi Cemış!... Anlaşılan zatıâliniz, yazı yaz küçüklüğünden dolayı küçümsemiçerçevelerde vad Ulunay! İNKILÂP KİTABEVİ ı Küçük Haberler j Dr. ORHAN TA\T dığınız gazetelere hep mürettib çı yorum. Evet, küçük Cahide SONKTJ raklarile çağnlmağa ahşmışsımz, büyük sanat eserlerinin, bazan da Dahiliye mütehsss'.sj (Yedikule) •k MİLLÎ EJltim Müdürü Muhiddin yahud da bir sanat müessssesi olan büyük sütunlarda pek âdi karalaAkdlk bu sabah otomobille Ankaraya tiyatroyu çorab fabrikası, kadın maların yer alabildiği muhakkak10 Ağustos 951 hareket edecektlr. Bn;ün rn beeenilpn t a a t : sanatkârlarımızı da fabrika kapıla tır. Fakat ben o düşüncedeyim ki * Bü AYIN 24 ünde bir Amerikan muhribi llmaaımızı ziyaret edecektir. rında bekliyen işçi kızlardan ad ceb tiyatrolan yeni yetişen değercereyanlarınm * EVVELKİ gün Ankaradan şehrimi. dediyorsunuz. Her vesile ile bah lerin, yeni sanat ze getalj olan Amerikalı Iskân müte sini ettiğiniz o frenk diyarlarinda ortaya çıkmasına vesile olan bir hassısı dün otomobil İle Edimeye git> acaba az çok tanınmış sanatkârlar nevi sanat lâboratuarlandır. Burarniştir. 17 T a s l ı Kostümlü balosu 18 Ağustos ellerinde istida tiyatro, tiyatro do dan memleket hesabma büyük ve * ESKİ Muharibler (Emekli Subay> 951 Cumartesi Saati lsviçre lar) Derneği Kadıköy llçesi azaları. laşırlar mı? Yoksa kendilerine ih yeni kazanclar elbette yetişebilir. idare kurulu seçimi için 24 ağustos 951 tiyac duyulunca, böyle bir davetle Ancak, Muhsin Erruğrul gibi çokcuma günü saat 15 te Kadıköy Halke / ij teklifi mi alırlar? vinde toplanacaklardır. * KDÇÜKPAZARDA Yoğurtcu soka. Sonra Müessese Müdürünün bağında 6 numarada oturan Halil Erdo 1 na «Boş kalan yerinize sizin de ğan bir arkatinç e ınHmk.ışa ederken BUGÜNDEN İTİBAREN avdet etmenizi temenni ederim» diBüyük Mlllet MecIIslnin manevi şah Baaa numaralar değiştirilerek program yeniienmiştir. Bugün R a d y o ye yazmış olmasına pek sinirlensiyetine ve kanunlarma hakaret etmişve yann saat 19.50 de tam programla MATINE temsilleri. Suare tir. Halil ilk sorgusunu müteakıb 1 lnci diğiniz görülüyor. A efendim, siz Niishası 15 kuruştur saat 22 de. Hafta arasında suşre 21.30. Biletler: Saray sineması ve Ceza Yargıçlığının kararile tevklf edll beni beğenmiyebiiirsiniz, nitekim miştlr. Açık Hava Tiyatrosunda mutad sastlerde satılmaktadır. Abone şeraiti Türkiye Harîc bu kanaatinizi de her zaman, her Dönüş için her gün her semte otobüs vardır. vesile ile, yerli yersiz, yazar dururLııa Kr. Lira Kr En güzel En heyecanlı ! AĞUSTOS 11 ZİLKADE 8 Se:ıellk 42 00 81.00 sunuz. Siz böyle düşünüyorsunuz, eğlence Altı aylık 22 îO 43.50 diye öfkelenmek ne benim, ne de S S Üç aylık 1? 00 24 00 kimsenin aklmdan geçmezken. si4SO Bir avl»v a a oo le ! zin gibi düşünmiyen Tiyatro MüD I K K A T Pütün yen'likîerile sizi bekli5 dürünün kanaatine acaba zatıâliniz Gazettmızr joıulCTtter. evrak ce ycz\Ua V: , 6.M 13.19 17.11 20.14 21.59 4.11 1 yor. Dönıiş için her semte neden bu derece öfkeleniyorsunuz? nesredîlstn cdUmain lade otunmaa otobüs vardır. E: ] 505 12.00 1.44 7.5? tLaniardın mesuUyet katnıl cdilıpa Ha o sizin ikide bir müdafaa etti Halkevleri ne olacak? A. Yazan: ADNAN ADIVAR T İ Y A T R O Bir sanatkârla bir mttnekkid arasmda çıkan hâdise KONİKLER TRİGONOMETOİ Anadolu Kliibii Büyükada Subesi ARDATH DUCASTELÎ J tklndl LUNA PARK I BUZ REVÜSİTnün son lemsilleri > CUMHURİYET Pola Berger Geliyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle