19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Afusfos 1951 CUMHÜRÎYE'J SON r BlR DAKİKAî Güxellik MüsabahamtT Hakikallere bakalınu llah selâmet versin; Va» limizin bir merakı da hayah ucuzlatmış sanmaktır. Sanmaktır diyorum, çünkü öyle malî ve iktisadî hareketler o Yapılan anlaşma ile hususî teşebbüse 54 milyon luyor ki hayat ucuzlamak istese de ltı günlük bir fasıla 500 bin lirahk kredi temin edilecek ucuzlayamaz. dan sonra, Kore ıtıütareke görüsmeleri yc Ben hayatı ucuzlattun, demek Ankara 10 (Anka) MilletlerTürkiye Sanayi Kalkınma Banniden başlamıstır. Yalnız, bundan için insanın iktisadî, tabiî ve kaarası ıktisadî işbirliği teşkılâtı ge kası tarafından 15 yıl müddetle evvelki loplantılarda halledileme nel sekreteri Fatin Rüşrii Zorlu ile nunî âmillerin hepsini elinde tuttuğuna inanması lâzımdır. yen cTampon bölge» meselesi dün iktisadî işbirliği idaresi özel misyon re'sen verilecek bu fon, münhasıran Muhterem Valimizin ucuzladığınl yeniden ortaya atıldığı vakit her başkan vekili arasında bir anlaşma özel teşebbüse aid sanayiin inkişafında kullanılacaktır. Kredilerin isiddia ettiği şeyler. şeker, odun, köiki tarahn da durıununda değişik ımzalanmıştır. tahsisat kanununu kabul ile bu tikraz faizleri, yüzde altı olarak 56 062 405 890 dolarlık tasarıyı Âyan mür ve Urfa yağıdır. lik olmadıjfr görulmüstür. Kızıllar, Imzalanan bu anlaşmaya göre, 38 inci arz dairesinden başka bir Türkiyede yeni hususî teşebbüsle tesbit olunmuştur. Bu anlaşmaya Meclısıne göndermiştir. Bunlarda da hazretin en küçük hattı kabul etmiyeceklerini söyle rin tesisi, mevcudlarm tevsii ve göre, kimya, soğuk hava, çimento bir tesiri yokrur ve olamaz. Çünkü Geçen sene silâhlı kuvvetlere mişlerdir. Birleşmiş Milletler ise, raemleket dahilinde istihsalî>arttı sanayii gibi çeşidli özel teşebbüs 48239 322 924 dolar tahsis edilmişti. şekeri Demokrat Parti seçim ikra50 Zerrin Tilâ 51 Nesrin Bilge insanca kayıb vererek isgal edil ran hususî teşebbüslere kredi te faalıyetlerine tahsis edilmiş bulu Bu tahsisatın yansmdan fazlası ile miyesi olarak bir kanunla ucuzlatGazetemiz nam ve hesabına g t birinin bir gencfeiT»değil, bir genc mıştır. Odun, komür, ormanlanmı mis olan 5120 kilometre murabba tnini ve uzun vadeli bir sermaye nan ve yekunu 17,082.800 liraya 3 500 000 kisılik silâhlı kuvvetler zellerin resimlerini çekecek fotoğ kadma aid olduğunu ve kendisini zın uluorta kesilmesi demokrasi lık bir araziyi, sanki mağlub va piyasasının gelişmesini teşvık için baliğ olan kısım bu fonun ilk par için tank, uçak, top ve roket satın rafçılann isimlerini bildiriyoruz: tanıyanlann, bu güzel genc kadı icabı olduğu için çoğalmıştır. (Geziyetteymis gibi dıışmana terke doner sermaye şeklinde (Marshall çasını teşkil edecek, bakiyesi ise, alınacaktır. Meclis, tasanyı iki müTekel İdaresinin Almanyadaki Foto Süreyya: İstiklâl Caddesi nm müsabakaya nasıl kabul edil çen sene de aynı fiata idi.) Urfa demiyeeeğini, müdafaası kolay bu plânı hususî teşebbüs fonu) kurul üç defada onar milyonluk, son defa him tadılâttan sonra kabul etmişacentası Türk tütünlerinden sigara (Tünel başı) «Jiğini sordu. Kendisine verdiğimiz yağı ise, yağlı tohum ekiminin alıp bölgeyi bırakarak taarruza açık muş ve bunun karşılık paralan 54 da yedi milyon 417 bin 200 liralık tir. imal ederek Alman piyasasına arFoto Sabah: istiklâl Caddesi, aevab ju oldu: yürümesi ve geçen sene havalann bir hatta yerlesemiyeceğini kesin rrulyon 500 bin Hra olarak serbest partiler halinde serbest bırakılarak Temsilciler Meclisi, Baü Avrupa zetmiştir. (Galatasaray civan) bir sekilde bildirmiıslerdir. Dün bırakıltuştır. Biz şartlan ilân ettik. 18 ya çok müsaid gitmesinden ileri gelbanka emrine verilecektir. ya gönderilebilecek Amerikan kara Ayrıca Tekel İdaresi geçen 2 ay Baysal Fotograf Stüdyosu: İsyapüan yirminci toplantıda bu şından itibaren yalnız Türkiye miştir. kuvvetlerinin 6 tümen olarak tah zarfında Japonyaya 30.000 ton tuz, tiklâl caddesi, Zanbak sokak No. 1 Cumhuriyeti tebaası genc kızların çıkmazın mevcudiyeti nazarı iti Şimdi ben sorayun: Kadıköy, Eren didini derpış eden bir tâdil teklifini Iraka 2 bin kilo şarab ve muhtelif Foto Tnna: Çarşıkapı. bara alınmış ve bunun üzerine de müsabakaya girebileceklerini bildir köy, Maçka, Şehzadebaşı, Şişli gibi 84 e karşı 131 oyla reddetmiştir. memleketlere Tekel mamulâtı ıhBirlesmis Milletler mütareke he Foto M. Ören: Pangalü Hamam dik. Bunu da müsabakamıza baş yerlerde koyun eti bu sıcakta 280 Dığer taraftan, Temsilciler Mec rac etmiştir. yeti başkanı Amiral Joy, bu madNo. 150 larken günlerce yazdık. Bu şarta kuruş, kuzu 300 kuruştur. Hodri lisi Dış Işleri Komısyonu, yabancı denin yana bırakılarak bundan Foto Opera: Kadıköy Opera si bilerek veya bilmiyerek riayet et meydan haydi ucuzlatalım. memleketlere yardım için istenılsonraki meselenin tetkikine gidilLondra 10 (Nafen) Tımes ga miş olan tahsisatı 651250 000 dolar «Guillaume Bude Birliği» neması yanırıda Ankara, 10 (a.a.) 1951 Ankara miyenler varsa, kusur bizde değilBir gün fazla yağmur yağar veya mesini teklif etmiştir. Komünist konkuripikleri bugün saat 17 de zetesinin bu sabahki başyazısında eksiğı ile 7.848.750.000 dolar olarak Foto Sen: (Divanyolu). dir. Müsabaka gününden evvel, ga bir köprü yıküır da kamyon geçgeliyor ler, ba teklifi reddettikten sonra Hıpodrumda yapılan bir törenle baş Güvenlik Konseyinde müzakere kabul etmiştir. Foto Klüb. (Beyoğlu Melek si zetemizde resimleri çıkan güzeller mezse yemiş ve sebze yüzde elli edılen Suveyş ıhtilâfına temasla, Çinlilere hâs bir oyuna basvur lamıştır. den, nüfus cüzdanlarile beraber İ yükselir. Bu sene yaz yağmurlanna Tenzılât. Avrupaya yapılacak as Marsilya, 10 (a.a) (Afp): neması sokağı). muşlar, saatlerce susarak kendileFoto Kenan: Üsküdar. darehanemize gelmelerini rica e rağmen sebze geçen seneden ucuz Cumhur Başkanı Ceîâl Bayar be Türkiyenin bir uzlaşma zemini bul kerî ve ıktisadî yardım faslmdan Champollion vapuru yann, «Guilrine tevcih edilen sualleri cevab raberlerinde Genelkurmay Başkanı, ması için araya girdiğini belirtmek yapılmıştır. Âyan, bu tasarı hak laume Bude Birliği» nin 461 üye Foto Turan: Çemberlitaf. deceğiz. İlân ettiğimiz şartlan haiz değildir. Yemişe gelince; yenecek sız bırakmıslardır. Foto Asral: Kadıköy, Altıyoi. olanlara müsabakaya iştüak etmük yemişler lira civannda, biraz daha Cumhur Başkanhğı Umumi Kâtibi te ve Türk delegesinin bu hare kında kendi gorüşlerini ayrıca ha sini alarak Marsilyadan hareket eketini yerinde bir hareket olarak Foto Model: Düzce. üzere bir kart vereceğiz. iyisi daha pahalıdır. Haniya ucuzzırlamaktadır. Sonra Meclis ve A decektir. Bu birlik, klâsik edebiBu bâdise su sualin ortaya atıl ve Başyaverleri olduğu halde mü göstermektedir. Foto Rıdvan Kınnacı: Ankara. yat, tarıh, sarf, belâgat ve şiir ile yan tasanları telıf edıleceklerdır. «nasına yol açmıştır: Madem ki sabakalan şeref tribunünden takıb 1929 yıhnda ilk yaptığımız mü luk.. Times, bu uzlaşma teşebbüsleriFoto Spor Ankara. ihatası geniş kafa kültürünü mü«usacaklar, konuşma grevi yapa etmiş! erdir. Şimdl gelelim madalyanın öbür Foto Hamza Rüstem: İrmir E abakaya, evli olduğu halde müsaGenelkurmay İkinci Başkanı, Ha ne rağmen Mısırın tavrı hareketinde dafaayı vazife edinen Fransız mücaklardı. neden görüsmelere de mirler çarşısı Merkez fotografha bakanın yalnız genc kızlara mahsus tarafına: rekât Başkanı, Vali, generaller, Mer değişıklik olmadığı takdirde Kahire nevverler toplulufudur. vam edilmesi hususunda bu kadar olduğunu bilmiyerek giren Hıcran Hayat ucuzluğu, hayat pahalılığı hükumetınin bu ihtilâfta müşkul nesi. ısrar ettiler? Neden Kaesong kon kez Komutanı ve kalabahk bir halk bir duruma duşmüş olacağını da hanımın, hakem heyeti huztıruna Champollion, yolcularını sırası ile Foto Fikri Göksay: İzmir Bas ıkarak birincl turda en çok rey denilen şey domatesle patates arakütlesi tarahndan heyecanla takıb leransınm devamını sağlamak Yunanistanda Atına ve Selânik, ilâve etmektedir. sındaki mesafeden ibaret değildir. maksadile özür dilemeğe kadar îdilen müsabakalara İstiklâl marlmi} olduğu halde, evli olduğunun Türkiyede Istanbul ve Bursaya, on mahane gan karşı«ı. Hükumet kok kömürüne yüzde şıle başlandı. Teneke levha ithalâtı gittiler, «bir daha yapmayız» de Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı, anlaşılması üzerine, kendisinden dan sonra Rodos ve Santorm ada53, kalorifer kömürüne yüzde 33, Foto Başid Ünverdü Manisada kinci tura çıkmamasmı rica etmişdiler? İlk müsabaka garnizon subaylaAnkara 10 (a a ) Ekonomi ve linyite de bir o kadar zam yapKore savaş birliğimizclen yurda arına götürecek, 30 ağustosta Mar Hükumet civan. Bu sualin cevabmı, Batı ile Do rınm av parkuru idi. Bu müsaba ticarel Bakanlığmdan bildirilmiş dönecek bir.nci gazi kafılesi 14 silyaya dönmüş olacaktır. ik. Ve o müsabakayı Feriha Tev mıştır. Bunlar yapılırken hayat uFoto Mehmed Ortaç: Aydın. ğu arasında cerejan etmekte olan kaya 8 subay 11 at ile iştirak ettiler. tir: ik hantm kazanmışb. Bu tecrübe cuzlar mı? Spor kanunu tasarısı 1 Amerikadan kalaylı teneke ağustos salı günü Amerikan ban" Balıkesir Foto Sümer. Anafar en sonra yaptığımız bütün müsinir harbinde aramak lâzımdır. Neticede birincihği yüzbaşı Ibrahım dırah "Langfiltt gemisi ile şehrimize Gelelim giyün kuşama: talar caddesL Nasıl ki Sovyet Dış İsleri Bakan Kocaçam. Alkoola, ikinciUği üs« levha ithali için Marshall yardı gelecek ve Galata Yolcu Salonu ösabakalarda, hakem heyeti huzuMeclise verildi ingiliz kumaşlanna yanaşmıyalım teğmen Aslan Güneş, Şeytanla, ü mından 600.000 dolar sağlanmıştır. yardımcılarından Gromyko. Paris Foto Nuri: Gazianteb. runa çıkacak bütün güzellerin nüAnkara, 10 (ANKA) Millî Eda yerli kumaşlara bakalım. 2830 2 Bu yardımdan faydalanmak nündeki nhtıma yanaşacaktır. konferansında uzun konıışarak çüncülüğü yüzbaşı Velieddin KıFoto Fahri Seyrck: İzmit Demir fus cüzdanlarmı görmeyi usul itKahraman gazilerimiz Galata rıh ğitım Bakanlığı tarafından hazıristeyen firmaların, ithalâçı, ihraBatılı deleeelerin âsabını boz lıçlı, Tufan ile kazanmışlardır. tihaz ettik. Bu defa da öyle yapa liradan aşağısı var mı? Pamuklutımmdan şehir hattı vapurlarıle Hay lanmış bulunan spor kanun tasansı yolu caddesi. lar, patiskalar, Amerikan bezleri maya, bunları tahrik etmeğe yelağız. Günün ikinci müsabakası ordu catçı fırma sarih adreslerıni, tene darpaşaya nakledilecek ve oradan Foto Aray: Zonguldak Meclise verilmiştir. Tasarı ile Beke miktarile fob. birim ve hizmeucuzîadı mı? tenmisse. simdi de kml Çinli tem atı konkurkomple müsabaka'ıarma da Selimiye kışlasına misafir edile den Terbıyesi Genel Müdürlüğü Foto Can: İzmir Konak. Unutuyordum: Makarna, şehriye, silciler susarak. dilsiz rolü o\na katılan subaylara mahsus handikaplı tini havi talebnamelerini derhal ceklerdır. Foto Cevad Kmltan: Bolu katma bütçelıkten çıkanlarak Baun, unlu maddeler neden ucuzlayarak aynı hedefe ulasmaja calıs av parkuru idi. Bu müsabaka ikı Bakanlığımıza gondermeleri lâzımFoto Doğruş: Mersin. Bu münasebetle o gün Galatada kanlığa bağlanmaktadır. Bütün mıyor? maktadırlar. Bugun Rusya kendi kategori halinde yapıldı. Bırinci ka dır. Fotografhanelere müracaat 3 İthal müsaadeleri, Amerika bir karşılama torenı yapılacak, tö por teşekkülleri, Beden Terbiyesi ni «sulh kahramanı» olarak gös tegorı ordu Btı (a) kategorisine giIji zeytinyağmın litresini hâlâ rende Vali ve Beledive Başkanı ile ederek resim çıkartma termeğe çahsmakta ve bülün pro ren atlar ve biniciler, ikinci kate hükumetince memleketimize 1951 Ordu Müfettişi, Istanbul Komutanı, :anununun tahmıl ettiği mükelie240250 kuruştan alıyoruz. Neden pagandasını da bu yolda seferber gori Ohmpıyad kategorisine giren at yılının üçüncü üç ayhk devresi 66 ncı Tümen Komutanı, Merkez iyetlerden kurtanlmakta, beden tet müddeti 15 ağustos günü ucuzlanuyor? etmiş bulunmaktadır. Kötü niye larla binıcilerine mahsus handıkap için veıilen kotaya mahsuben elle Komutanı ve Üçüncü Zırhh Tu bıyesınui bunlar üzerindeki rolü bitiyor Akar yakıt mı? Nakliye mi? te bürünmüş olan bu «bansçı fa idi. Neticede üstefmen Tahsin En rinde ihrac lısansı bulunan fırma Çay Komutanı, Şehir Meclisi üye ancak cemiyetler kanununa göre; Vergi mi, harç mı ucuzîadı da haGazetemiz hesabına resim çeklara verıleceğinden, alâkalılann Bamurakabeden ibaret kalmaktadır. aliyet» zaman zaman Batılılar ara gin, Şahinle, hatasız 59 saniye 25 yat ucuzlasın? Mevsim iyi gider, tirmek uzere fotografhanelere mümuracaatlerinde DU leri, siyasi partiler mensubları, eski sında ihtilâfların çıkmasına yol ile birinciliği, yüzbaşı Ekrem Bır kanlığımıza Güzeîlik müsabakamız munamuharıbler, harb malulleri birhsi, mahsul bol olursa, çürümesin diye racaat ederek resim çıkartma müdhususu tevsık etmeleri şarttır. açmamış değildir. Bııgiin Sovyet goren, Cesuria, hatasız, bir dakıka sebetile geçen sene olduğu gibi baro. bankalar, basın, Üniversıte Keııdisine Kore gazisi süsü veren deti 15 ağustos çarşamba günü akucuz satarlar, tersine olursa ateş Rusva. Tampon bolge etrafında ile ikincilıği, yüzbaşt Salih Koç. Bi Askere alınmanın başlangıç Talebe ve Feöerasyon başkanhğı bu yü da okuyuculanmız arasın pahasına çıkanrlar. bir sahtekâr yakalandı şsmı sona eriyor. O günden sonra, Bahlılararası >eni bir anlasmazlı naşla, hatasız bır dakika 4/5 ile da bir müsabaka tertib ettiğimiz temsilcileri hazır bulunacaklardır. Belediye Iktisad müdürlüğünün tarihi Emnıyet Ikıncı Sube uçuncu kısım fotografhaneler artık resim çekmiğın çıkmssı için çalısmaktadır Mos üçüncülüğü kazanmışlardır. Kafileyi Haydarpaşaya götüre n nıeurları dun kendısıne Kore gazlsı yeceklerdir. Yalnız o güne kadar malumdur. Neticesi yaklaşan bu elindeki vesikalar neler olduğunu Ankara, 10 (ANKA) Millî Sakova, mütareke konferansındaki cek şehir hattı vapurları da bayrak s'isu verjn bır sahtelcar yakalamijlar çekılen resimlerle bize gönderilecek Günün son müsabakası atlame müsabakanın şartlannı bir kebilmem ama zannederim, onun kon vunma Bakanlığı askerlık müddetBirlesmi< Milletler delegelerinin aır atlarına mahsus 1.40 irtifaında bü leri hakkmda kıtalara ve askerlık larla donatılacaktır. re daha bildiriyoruz: trolu altmdaki şeyler, Tiearet Oâsabını bozar. tahrik eder ve bunSergî sara> ında vazjfell bulunan oîsn fotografları kabul ve bütün bu yük parkur üzerinden yapıldı. Bu şubelerine yeni bir teblığde bulunGazilerimiz Selimiye kışlasena dasuunki kadar geniş olmadığından 1 Güzellerin gazetemizde ları ' ya kabul. ya harb» iiltimazabıta memurları uze. mde asker elbı resımleri neşredeceğiz. Resimlerın aıttikten sonra, kışlada acı'.acak ka sesi bulunan \e omuzunda da Kore neşri bittikten birkaç gün sonra da, çıkan bütün resimlerini kesip endeksi de ihticaca salih değildir. tomunu vermeğe sevkederse he • müsabakaya altı at iştirak etti. Ne muştur. Buna «ore, askere ahnanl Ne uzağa gidiyoruz canım? ticede: saklıyarak resim neşri bittikten ların askerlik müddetleri kıtaya bul merkezinde aileleri ile gorüşe Bırliğ ndpkı <>rlenmız'n ışıretıri tsşı ilk seçme günunıi ve hakem heyedefine yaklaşabilir mi? >an bır şahsın şupheli bir vazıyette Türkiyede otel bütün fena vaYüzbaşı Mennan Pasinli Leylâ i duhul tarihınden değil, askerlık şu cek'.erdir. sonra bize göndereceksiniz ve içtınin lıstesiın ilân edeceğiz. Bu itiErtesi günü saat 17 30 da Taksim pergı cıva.ınd? dolagtığını gorerek kenııflanna rağmen bir çck yerlerden Sovyetlerin. Batı devletleri ara simli atı ile parkunı hatasız, bir belerince sevk tarihinden hesab elerinden en çok hangisini beğenîstnlnın barla resim çektirecek ve gönderedaha pahalıdır. eında «her türlü barıs imkânla dakıka üç saniye ilt bitırerek bi dilecek ve terhisler buna gore ya anıtına çelenk koyma töreni yapı öisınder. hu\ıyet soırr.Uçlardır. 35 >aşEnver Oguz olduğu anlaşılan dinizse onun numarası ile ismini, c?k guzellerin acele etmelerini rica lacaktır. rını sonuna kadar denemeliyiz» rinciliği, yüzbaşı Bedri Böke Ünal pılacaktır. larındakı adam Aşkale dorduncu zırhlı isimlerini burada yazmak istekendi isim ve adresinizi bize yolederiz. diyenlerden favdalanmaya çalıştığı ile bir hata ve bir dakıka beş saKore Birliğimİ7e mensub subay, tugay 4 uncu u n k a]a>ın<la vazıfelı olmediğim bir iki lokanta var ki: orlayacaksınız. Bu yollayış şekliLüzumlu bir izah büdıren bir huvıjet grvstermışasikârdır. Şvernik mektubu hâdi niye 4^5 ile ikinciliği, binbaşı Egedikli ve erlere dair bir proje diigunubunun san~e olduğu anlaşılarak nin tafsilâtını aynca ilân ede ta halli bir yemeği 10 liradan aşağı se de Güzellık müsabakasına iştirak sesi. bunları yeniden faaliyete ge yub Öncü Siyokla bır hata ve biı Papazın kızı ihtida etti ve yiyemezsiniz? Bir porsiyon babk hazırlandı ceğiz. Emnıyet Mudurluğune gonaerılmıs tah ederek bize resimlerini gönderen cirmiştir. Sovyet Yuksek Şurast dakıka 6 saniye ile üçüncülüğü kabir Tiirkle evlendi için 6 lira alırlar. Ankara. 10 (TJÎA.) Millî Sa kıkata baş!anıbnı;Ur. bszı bayanların, evvelce müteaddid 2 Gazetemizde güzeîlik müBaskanının propajanda maksadile zanmışlardır. Şehrımizin Buyukdere semtınde vunma Bakanlığı tarafından Kore Ucuzluk değil, alelâde hayat İtalj aya yumurta ihracatıtnız defalar ilân ettiğimiz şartlara bilesabakası tertib heyeti, okuyucuaçıklanan < Truman'a cevabı» nı, Musabakalardan sonra derec» a enteresan bir aşk macerası, mesud bırliğımize mensub, subav, gedık.i seviyesi ve maişet pahası nedir buartıyor rek veya bilmiyerek riayet etmeAmerikan hariciyesine mensub bir lanlara Kara Kuvvetlen Piyade Dai bır şe'ulde netıcelenmiştir. larımızjn reylerini tasnif edecek ve erlere aıd pro]e bır Kaç güne nu tayin için orta halli bir adamın Istanbul pı> asasına gıınde ortaiama sözcünün < tuzak < di\e vasıflandırresi Başkanı Tümgeneral Tahsin ve en çok rey alan genc &z, bir kilo süt, bir kilo şeker, bir kilo Sarıyer kilisesi papazmm kızı kadar yüksek askerî şura tarafın yumurta miıvaredatı sımdılık 200230 dıklerı anltşılıyor. ması ve derhal reddetmesi, Avm Çelebıcan tarafından mükâfatları Eva, Yaşar Aksoy isımlı bır gencle dan müzakere edılecektır. Proje, Ko Foto Güzeli ilân olunacaktır. Halbuki müsabakamızm ilk şartı, «andık arasıdır. Bundan bo>le vıım ırekmek, bir kilo et, bir çift kundupada az çok menfi tesir uyandır dağıtılmıştır. 3 Bu suretle Foto Güzeline ra, bir takım kostüm gibi (ünite) bir müddettenberi sevışmekte ıdi re birhğimiz mensublarımn terfih ta muvaredatımn daha da artacağı ta evlenmemiş genc kız olmaktır. Genc mış. müteakıben Başkan Trumanın bııdır. rey veren ckuyuculanmıza muh leri kaç çalışma saati mukabilinde kızlardan nıkâhlı olup da düğünler. Delikanlı ile genc kız evlenmpk esaslarını tesbit etmektedir. Projeye fSvemik'le muharebeye devam e Parlamentolararası konfe istedıkleri halde kızın babası buna göre ged kliler bır kurs devresinBu yıl Italyan piyasasına ihracatımız krı yapılmamış olanlar da müsatelıf kıymetli hediyeler verile alabildiğini, bir övun yemeği ne ka deceğim» şeklindeki beyanatı, fedevam etmektedir. razı olmamakts idi. cektir. Kur'a ile dağıtılacak olan ransına gelecek İngiliz den sonra yüzbaşıhğa kadar terfi inkıtasız ve Venedığe hareket Her hafta bskaya giremezler. Yalnız henüz dar mesaiye mukabil yiyebildiğini Cenova eden varahlatıcı olarak kabul edilmişti. Eva, babasının ve bütün yakın edeceklerdır. Ayrıca aynı birlıkte purlarla 800 ;lâ 1200 sandık arasında nişanlı olanlar girebilirler. Müsabu hediyeler arasında iki Av tayin etmek lâzımdır. Eğer para Tampon bolpe ihtilâfında bu ceredelegeleri larınm itirazlanna rağmen, sevdıği çavuş rütbesi ile vazife gorenler ıhracat yapılmaktadır. Onumuzdekı pa bakaya girecek genc kızların 18 ya. rupa seyahati uçak bileti (gidib hesabı yaparsak bir çok yerlerde yanın bir rol oynaması beklenebiLondıa 10 (a a ) (Afp): 31 ağus gencden vazgeçemıyerek ihtida et memleketımızde erlere ders verebi zartesl gunu Venedlğe hareket edecek şıiıdan küçük olmaması da lâzım gelme), muayyen tarihlerde ikücretler bizden çok j uksek oldulir mi? Bu. zavıf bir ihtimaldir. tos ile 7 eylul arasında Istanbulda miş ve Neclâ ısmıni alarak, Yaşarla lecekler ve bu derslerin karşıhğı bır Italyan \apunle de bin sandık dır. ramiye tevzı eden millî bankağundan, es'ann hayat üzerine tesiri Çünkü. bu anlaşmazlık mevzuu. sisevkedılecektır. Ita'.yadan alman maludün evlenmışlerdir. ücret aiabileceklerdır. Tasan, Şura larda 10 okuyucumuz için açıla bizimkinden daha azdır. Dün bir bayan okuyucumuz bize mat bu memleket tacırlerınln yumur>asi olmaktan zivade askeri mulâ toplanacak olan Parlamentolararası Nikâh merasimınde kızın babası tarafından kabul ecıldıkten sonra cak carî hesablar, pikaph möble talarımızdan memnun olduklarını gos telefon ederek son zamanlarda gaOnun için ucuzluk ve pahalılık hazalara dayanmaktadır ve Kore Bırlıği senelık konferansına iştirak hazır bulunmamıştır. Bakanlar Kuruluna se\kedılecektir. termekîedır. edecek olan İngiliz Parlâmento muradyo (Osman Güzel Müessesezetemızde neşredıien resimlerden babında hele belediyeler uzun udeki Birleşmij Milletler kuvvetlerisinden), Siemens Standard zadıya lâl etmemelidirler. Çünkii ain mevcudiyetile doğrudan doğru rahhas heyeti aşağıdaki zevattan te. PROF. NIMBUSUN MACERAL ARI: şekkul etmektedir: elektrik süpürgesi (Türkeli Libuna tesir edemezler. Çünkü tabiya alakabdır. G. Malhers (Işçı Par'ısı ı he\et başmited Şirketinden), ve daha bir ate, iklime, nakliyata, vergi kanunKızıl Çinli delegelerin. yeni bir kanı. Bınbaçı Tuf'on Beamısh »Muhafaçok hoşunuza gidecek şeyler bu lanna, hükumetin kararlanna ve filtimatomla karüilaştıkları takdirde z*k5r), R. J. G. Bourthb> ıMuhafazalunacaktır. hattâ pazarlara hâkim değildirler. dile gelmeleri ihtimalleri her za kâr>. H. Buther (Muhafazakâı), Harry Hınd (Işçi Partisıl, Lord LıMovel (TaBugün icab ederse Istanbulda dört man mevcuddur. kişi birleşir, sütü 7080 kuruşa çıÖmer Sami COSAR ım Bakanheı Parlâmento Sekıeterı). Chrıstopher Maj'hew Iİ=ci Partısi) Dış karabilir. Koyun etini de 4 liraya Yüzme birinciliklerine Işleri Bakarüığı eskı muFtcşarı, Cyrıl yedirir. Belediye de bir şey yapaMareşal Papagos, Kralm Osborne (Muhafazakârı. Albay StodHatay da katıhyor derd Scott (Muhafazakâr), Albay J. D. maz. Ne salâhiyeti vardır, ne va^ fahrî başyaverliğini reddetti Tiinev (Muhafazakâr), Rahıp L. WılAntakya, 10 (GA.) 17 ağus sıtası! Biz bunlan tecrübe etmiş ol« Atina 10 (a.a.) (Afp) Mareşal hsms (Ijçı PartisıP. tosta Istanbulda yapılacak olan duğumuz için cesaretle iddia edebiParlâmentolar Genel Sekreterlerı Papagos, Kralın fahrî başyaverliği Türkiye yüzme birinciliklerine üç liriz. Uucuzluk, pahalılık geniş masıfatını taşımak istemedığinden brğımsız kısım toplantılanna iştirak kişilik bir ekiple Hatayın da katıl nasile bir nizamı iktisadî meselesi Yarbay Sirmopulos onun yerine bu edecek olan W. S. Lidderdale, bu ması bölgece kararlaştınlmıştır. E dir. Bu da Belediyenin portesi ha^ konferansa katılacaktır. vazifeye tayin edılmiştir. kipimiz, Bolge Su Sporlan Ajanının ricindedir. seçeceği yüzucülerden teşekkül e• Cuiiıhuriyet» in edebî tel.ıkası: 6 4 B. FELEK' lerı kıskançlık'a parlayarak bakı kasından gelmek ister gıbı gozleKıtmır anlamaya başhyor, uslu decektir. yordu. rini yuzüne dikmış bakıyordu. ıduruyor, gerd geri giderek yavKuçük kedıcık sakinleşmiş, başını Genc kadm biraz sonra kedı ku ruyu uzun uzun süzüyordu. Jalenın boynuna, omzuna sürerek cağında, Kıtmir peşınde mutfağa Jale içinden söyleniyordu: ronronlamaya başlamıştı. ınıyoı du. luşmak ta ne demek? Ziya ile TilJale şefkatle: Ocakta ateş sönmemişti. Kıtmiri lada buluşulur, Naci Bebeye Lö Sen pek şekersin! dedi. bahçeye bıraktı. Kahve oezvesini bonda randevu verilir, onlar başKıtmın paylamaya koyuldu: ocağa sürup, kedının önüne ekmek ka... Yaşar Beyle buluşmak olmaz! Kucakulak kıskanma, uslu dur peynır doğıadı. Hayvan aç olmalıy Biz ısrar ettik, adamcağız da on dabakalım. Belki de bu yavru Yaşar dı. Çünkü bıyıklan titreye titreye kika için uğrannj, dedi. Hepsi o Beyin meşhur teyzesinin kedıleri lokmalan yntmaya başlamıştı. Jale kadar işte!.. Nezaketinden, teklifinin arasmdan kaçıp bize misafir kahvesmi bekbyerek bir müddet mi reddetmiş olmamak için...» Fa Meğerşe bebeğin biT hikâyesi tiyatrodan biridir, gelip görsün, içi mış olan sabahlığmı düzeltti. Ürpe gelmiştir? Onu ağırlamak lâzım, onu seyretti. Yavaş yavaş soyleni kat hemen giyinmesi, bir an evve varmii. Ölümünden sonra, Jale, Sa ferahlasm diye, onu ınad gibi vit rıyordu. Yan çıplak uyuduğu için ıyi ev sahıbleri olduğumuzu gös yordu: yukan çıkması, hazırlanması lâtermelıyiz. Biraz da karnını doyur Haydi Ponpon, Kıtmir gelme zınıdı. Gelirse bekletmemeli, ayıb liha teyzeden dinlemişti gene. rine koydu.» üşümüştü. Bir müddet, hâlâ havla mak iyi olur galıba. Sız ne dersiden atıştır bakalım. Amma obur olur, nazik adam zaten.. Daha ne hikâyeleri vardır Kra makta olan Kıtmire baktı, sonra «t Bir çoctığu olacaktı. Sormaniz Ponpon hanım? Keyfinız yerın muşsun sen! Teyze seni iyi doyurya lüzum yok, kimden, malüm ta liçenin! Kucağında kedi yavrusu, elinde isteksiz isteksiz kalktı, hayvanua biî. O zamanlar Hocanın kendisile Jale gözleri yan kapah mınlda neye havladığını anlamak için yak de, fıkır hoşunuza gitti öyl» mi? muyor galıba? Sürüde kaç tanesi kahvesi, peşinde Kıtmir tekrar yuBurada biraz bekleyın, uyku ser niz anlat, teyzenin evinı anlat baevleneceğıni ümid edıyordu galıba. nıyor: kan odasına çıktığı zaman biraz laştı. Kıtmirin arkasından dışan semliğım geçsin hele... na... Gramofon plâkiı Linguafon metodumuzda,' belleme* Sonra bır gün, çocuktan şüphelen İnadçı, mağrur, müthiş bir doğru iğilince gördü ve gülmeye sınirli, sabırsız ve heyecanlıydı. Kednyi sedirin üzerine bıraktı. Fakat Ponpon yemekten başka diğini çakürmadan Hocanın ağzını kadm! Yeni bir şey giymek istiyordu organları bu üç fonksiyonu aynı zamanda yerine' başladı. Kıtmirı ıki tokatla uzaklaştırdı. Ken bir şey düşünmüyordu. Kıtmir de aramaya kalkmış. Bizimki de he Uykunun gözkapaklannm altına Balkonda, çürük parmakhklann di de esniyerek yatağın kenarma gelmişti. Kıskançlıktan bahçeye sı Neden? Belki yıkandığı için, belk getirmektedir. Bu itibarla derse çahşırken herhangi men: «Ben evlenecek adam değı yavaş yavaş usulca sokuiduğunu kenarmda, bembeyaz bir yavru kegünlerdir perili evin içinde kırmızı bir teheyyüç, acele veya zorlayış mevlim, olmaz yapamam, hem böyle hissediyor. Hayaller, hatıralar hep di, iki direğın arasına sıkışmış, bü oturdu. Saçlarını kanştırdı, gerin ğamamış, kapıyı tırmabyordu. sabahlıkla dolaşmaktan bıküğı için. di. Ne saadet! Hiç rüya görmeden Jale kapıyı açtı. yaşıyoruz ya, nesi var yani?» di sf uzaklaşmaya başladı. Üzerindeki zuu bohis değildir Ders kitopları üzeEski haline dönmek istiyordu. Har tün tüyleri ayakta, gözlerini fincan ujrumuşru. Perıli evde ilk defa olu Şu hale bakm siz! Perili evyerek kestırip atmış. Bunun üzeri ağırhk hafifledi. Vucudü gevşeyip gibi açmış uzaktan Kıtmire tısla yor bu! aDeliksiz uyumuşum!» Kol lere gelip kapanımşım, bır tarafım bıyedeki evde öyle değil miydi? Sa^ rinde sıkıcı ezber saatlerini kaldırıp onun ne gidip gızlıce çocuğu aldırdı. Az yayılıyor. Kafasmda ışıklar bir bir yıp duruyordu. Jale hemen köpe saatine baktı.* Hem de kaç saat! da bir kedi, bir tarafımda bır kö bah kalkmca ilk işi hazırlanmak oyerine KULAKTAN öğrenme usulünü kaldı ölüyordu. Hoca ışi anlayınca sönmeye başladı. Kıtmirin horuliçeri Altıyı geçiyor!» Hatırladı: Yaşar pek! Ocakta, kıvılcımlann üzerin lurdu. Ya Ziya gelecektir, ya Zi çok üzüidu. Hattâ evlenme teklif tusu .. Bır yerde tok tok c*am vu ğüıin tasmasına yapışarak ikame etmekle derse çalışmak boşlı çekti, azarladı. Sonra usulca bal Bey «Akşam uğrıyacaktı.» Kaçta de kabarmak bilmez bir kahve, ak yayla buluşacaktır, ya Kraliçey etmiş derler. Ama mağrur kadındı ruyor galıba? Sonra hiç bir şey gıdilecek, yahud tiyatroya, Hocaya bosına bir zevk halini almaktadır. bilirsin, zorakı ıse gelir mi hiç, ka dııymaz oldu, derın nefeslerle uy kona çıkıp yavruyu sıkıştığı yerden gelir? Akşam ne demek? Altı, ye şama da iki gün evvel tanıdığım uğramak lâzımdır. Ziya güzel el kurtardı. kucağına aldı. dı, sekiz hepsi akşam!ı> Sanki eski bir adamla buluşuyorum! Emeğinizin meyvasını çobuk topbul etmtdı, trklıfı deıhal leddetmiş kuya dalıp gıtti. Vah yavrum, vah canım! Çok bir dostu, kırk yıllık arkadaşı geBir taraftan Kıtmiri tasmasından biselerden, tertibli, temız kadından derler Vıtıınde çördugun kukla da lamak ise pek tathdır Kuponu mu korktun? Bu hinzır Kıtmir sa liyormuş gibi içinde sabırsızlık, tutmuş, kedinin karşısma getirmiş hoşlanır. Kralioenuı hediye ettiği düşmaiüarmdan bırının alayı olaJaleyi Kıtmir uyandırdı. Hay na saldırdı mı° elbıseyi çıkardı. Koltuğun üzeruı doldurup gonderın, size muneşe duyuyordu. «Kalksam, gıyin başını okşuyor, dıller döküyor, yav cak. Hastalığında apartımanın kavan balkonua eşığmde kıçını gerıkoydu. Sonra aynanm önüne geçt Kalktı. «Bu ruya ahştırmaya çalışıyordu. Kıtmir genc kadmın ayaklannm sem, hazırlansam?» fassal tamamlayıcı izahot pısına bırakmıslar Öyle ruhaf kaye dıkmiş, ku.aklarını sarkıtmış, dıbınde telâşla dolaşıyor, hırsından kadar telâşa, neyecana lüzum yok Anladın mı Kıtmir? Bak, ne Canı boyanmaj^ taranmak istıyor«^""<ir ki, Gönderen benım dostum, yollayalım. kesık kesık havlıyordu. Genc kadın yanaklan ksbanruş, hanımırun e kızım, hem belki de gelmez.i Kedı Ikadar küçük! Hem aç, kimsesiz du. Bocaaın metresi, belkı de buım doğruldu, gözlerini uğusturdu. Say Lmdeki beyaz ipsk yumağıaa göz de kaikmi}, sediria kenaruıda, ar zavallı, bize Arkası var Dilsız delegeler Özel teşebbttse Marsfaall Amerikanın savunma plânından yardınt gayreti Tek çareihal Gazetelerde haberler çikıyor: Susuz kalan yerlerdeki kapah çeşmelere su veriliyor. Ekmekleri bembeyaz yapmatıın çaresi bulundu. Sütnerbank mamullertnjp fiotlart indirildi, vesaire... Temsilciler Meclisi, barış zamaBütün bu iyi haberlerin esanjDin en yiiksek askeri tahsisat sı ara seçimlerinin gün geçkanununu kabul etti tikçe yaklaşması imiş. Washington, 10 (AP.) Açık Şu seçimleri bir her güne rey ile yapılan bir rey vermeden sonra, Temsilciler Meclisi dün ba bindirsek, işlerimiz Ukır tıfctr rış zamanının en yüksek askeri yoluna girecek! D. N. Almanyada Türk sigarası imâ! ediliyor Ankara konkuripikleri dün başladı Siiveyş ihtilâfında Türkiyenin rolü Koreden dönen gaziler için yapılacak lören Okuytıcular arası müsabakaya aid hediyeler YOLV.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle