12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"5* Cemmuı 1M3. SİKTKİK ..CBWM*tBH«MI MORRISCDMMERCIAL EHİYİ BiSiKLET ARSLANI TAŞm. m Dikkat... Dikkat... Dikkat... A Yeni tip 6 sitindirli, tepeden supaplı, 100 F. beygirlik benzin motörü. B Kuvvetli dtferonsiyel, yeni şonjıman, dağvitesi. C 4 tekerlekte hidrolik frenlere ilaveten Vokum Servo freni. D Oört tekerlekte telesfcopik omortisörler. E 8,2520, 12 kat bezli 7 âstik. F Fabrika tonajı 5 Ton G Muavin arka makoslar. H Yeni tip radyotör, yeni tip modern hatlar 've joför mohaHi. I Otomatik lâstik şijirme tulumbası. EIEKT TJ.c *vw 40212 olan telefon numaram» değilştirilmiştir. J 91 litrelik benzin deposu. K Agır hizmete tahammül, harikülade cekicili1' •yokujculuk, sürat, ekonomi, sağlamlık. l Bütün bunlara ilaveten nisbi ucuzluk. M Bol yedek porça, mükemmel servis. Te}hir yeri ı Toksim Cumhuriyet Cad. No. 177 Telefon; 31933 BISIKLETLERI PMVANIN HİK TARAFINPA POCAŞtR Trkiy Miırr.essilı: BUZDOLAPLAteiNI KULLANINIZ 4,6 v« 7,1 ayak hacminde gayet lüks gösterişli yükaek randımanlı, günda 7 0 0 8 0 0 gram gazyağı harcıyan, Anahtarlı Bozulmak bilmiyen ideal buzdolapları. SAFİR Ü t N E L TİCARET T. A. Ş. Golato Voyvodo Cad. No. 5862 Telefon: 4İ460 Telgrof : SAFİR I ' JAK DEKALO ve ORTAKLARİ 1 KABAHAT EKSERİYA No . Yegâne akümiilâtör Ç A H İ R İ N İ N QFQT J / i 11 1 D 1 1 M n O E. J I V A H R A M GESAR 3 0 2 jstik,â, C a d ve O R T A K L A R I Beyoğlu Tel. 44934 Hakikî Alman Pilli radyonuz iyi çalışmıyorsa kanştırmayın! PİLDEDİR Tyrkıye Sııtaı Kalkınma Bankası A.O.dan: | j 44774 teklinde • • ' i r " " • * j " ' l'âf SATIUK VILLA \ Erenköv Etemefendi cadde sinde tam konfor, büyük bahçe, telefonlu, kârgir köşk boş teslim satılıktır Telefon: 4239Ç İLeL.vlî l $ t a s y° n u : N'}o^»ojı Haeı Manıur ıok. 50 Tel. • 86407 . ACEN*fALIKLAR : Ank«r«T' ' i d İ n a " İ r a k J İ Konya E n u r u m . L,.. m a 11 . Wİ)IEL OIMAKIIİNİZDIÜİR \ Bunun için PURO GÜZELLİK METODUNU tatbik etmeniz kafidir. Banyo ve Lavabonuzdo alelâde beyaz sabun yerine Puro Tuvalet Sabunu kullanınız. Hususi bir formülle imal edilen kremli Puro, 14 GÜn içinde Cazibe ve Güıelliğinrei orttırmayı GARANTİ EDER .. MUTENA BİR KONAK SATILIKTIR İstanbulun mutena bir semti oîan Divanyolunda Alemdar mahallesinde Babıâli Caddesinde Besim Ömer Paça Konagı namile maruf kârgir bina satılıktır. Binanın arsasmm bir cephesi Babıâli caddesinde, diğer cephesi arka taraftaki Başmusahib sokağına nazırdır. Yüzü 15 metre. derinliği 40 metredir. Binanın mesahası takriben 200 M2 olup, 170 M2 yi mütecaviz bahçesi mevcuddur. , Konağın duvarları kâmilen Marsijy» tuğlasile insa çdilmiştir. Bir bodrum katından maada üç kat ve bir çatı katı mevcuddur. Kalorifer tesisatı vardır. Bodrum kabnda mutfak, iki büyük oda, çamaşırlık, hol, kalorifer mahalli ve müteaddid depoları vardır. Zemin katında alh büyük oda, üç hol; bir banyo; büyük bir yemek salonu, diğer iki katta dörder oda, büyük birer salon, ikişer hol, banyo ve çatı katında iki büyük od*; iki hol ve banyo ve müteaddid sandık odalan mevcuddur. Ayrıca Başmusahib sokağı tarafında iki katlı, üç oda, hol; mutfak ve helâdan müteşekkil bir daire ile avlu Tcapısmın yanında garajı vardır. Konak bu halile Talebe Yurdu, Dispanser, Pansiyon otarak kullanılmağa elverişli olduğu gibi bu semtte toplanmış olan hekim muayenehaneleri ve Adalet Sarayının Sultanahmedde üışasına başlanması münasebetile avukat yazıhaneleri için de oda oda kiraya verilmeğe müsaiddir. Binanın tadilât ile büyük bir apartiman veya müteaddid bürolardan mürekkeb bir han haline ifrağı da mümkündür. Binayı eezmek için kapıcısına ve fiat hususunda göriiçmek için Galatada eski Şarab Iskelesi sokağında Kuto hanı 13/17 No. da Ali Salmana müracaat ecilebüir. Ithal ettiğimiz yeni partımizin gümrükten çekilmiş ölduğunu sayın müşterilerimize bildiririz. Her tipte bulunur. BEREC 8 T R & ve PİLIERI AA V BÛTÜN OÜNYAOA TECRÜ8E EOİIMIŞ «e Ü S T O N L Û Ğ O Garanti, Sürat, Kolayhk Hepsi KESVAN KOL Şirketinde ithalâtı yapan ve toptan satış merkezi KESYAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ Rıhtım Cad. No. 41 Tel 42607 Telgraf: KESVANO Me>hur S. K. F. isveç Rulmanları... • İSPAT EOİLMİŞTİR. OEKAtO v ORT. ls'>mw i»m»»m «« Bu AK~am BÜYÜKDERE BÜYÜK SANATKÂR YAVRUNUZUN RAHATINI SAĞLAR Hokiki Uveç Mamulâtı NILSSONS PUSİT ve ÇOCUK ARABALARI dünyanın «n ZARİF, •n HAFİF, ve «n SAÖIAM (ocuk arabalarıdır. Perakend* ve Toptan ^ Sttif Yerı : BEYAZ PARK^ta Izmir Merkez Dispanserimizde çalışmak üzere iki ziyaretçi hemşire almacakbr. Ücreti 250 liradır. Talib olanlarm meslek durumlannı bildirir bir mektubla acele müracaatleri. (11132) Izmir Veremle Savaş Derneginden: SAFİYE ÂYLA ve Saz arkadaşları Sesle çizgiler sanatkân Celâl Şahin Trup İskenderanîKARA BÖCEKLEE ZIPZIP SKEÇ TOFLUIAJĞU NOT: Paviyon kısnunuz her akşam CARO AKBAL idaresinde Coşturan BBB1 Caz ile faaUyete geçmiştir. BB1 Anadolu Kulübö Büyükada Şubesinden: Kulübümüzün sayın üye ve misafirlerine mahsus olmak üzere vereceği yıllık balo 21 temmuz 1951 Cumartesi gecesi yapılacaktır. Sayın üyelerimizin bilgilerine arzederi2, . NOT: Elbise mecburidir. ••••••••BBB1 HÜSEYİN ÖZEN I NACAR SAATLAR/ PERAKENDE SATIŞ FİATLARI: Erkek kol saati, ufak saniyeîi. çelik Erkek kol saati. ortadan saniyeü, çelik Erkek ,kol saati, altın kaplamalı Kadın kol saati, altm kanlamalı Nacar ceb saati. krome Eıı son modeli eri gelmi^lir. Saatçilerdeıı ısrarla 42. 52. 75. 75. 42. isleyiniz. K l 1T K B E B E K YAL1 Gazinosunda «ler Memleketimizin ianınmts Ses ve ve Saz sanatkârlannın iştirakile n<uazzatn FASIL HEVETİ ve Cumartesi, Pazar Caz. Dansh müsabakalar ve bir çok gbrülmemis yeni eğlenceler. fünleri Saz 'ahtahale Telg"t Yenıçarşı 1719 KRİSTAL Istınbul Af ACELE SATILIK \ AbduUah Cazihe Udî Kemençe Hulya Yüee TemiziçU Boğos Rodoslu Paraşko Bgğaziçinjnea mutena yeriade, tabiatin ea muhteşem dekoru üe Tahsin Hamdi Hiiseyin Nezalnt Karakuş Tokay Güler Mandal EÜSIÜ gazinomuzda Boğaziçinia t u « r e çesidli babkiarile Bedriy* Kemanl ' Şemsiİcli Haydar Tastıman v« akşam yemekleriniz emrinize âmade Ehven fiatla Chevrolet 946 modeli kapalı karöserli kaptı kaçtı fabrikalarda, bilu mum mağazalarda servis için kullanılmağa elverişlidir. Müracaat: 43931 Hasköy Bakır Fabrikası. Yükleme ve boşaltma münakasası ETİBANK İSTAN8ÜL ŞUBESİNDEN: İstanbula gelecek bakırlanrr.ız'n yükleme, boşaltma işleri kapah zarfla münakpsaya çıkarılm^ştır. Alâkadaılar şartnameyi bedelsiz ularak gubemiz nakliye servisinden aUbilııler. (10792)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle