19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Senenln en yeni YAZ MODELLERINI lhtiva «Ifn modern ItADIN MECMUASI turkçesı ve bezı Ue beraber 116 tahıfe 110 Krş. 38* çıklı. Vergi kaçakçılannın cezaları arttırıldı Meclis, Gelir Vergisi kanununu ıslah için hazırlanan tadil tasarısını kabul etti Vergi kaçakçılarına karşı dün ağır hücumlar yapıldı. Buıüara Medisin ve hükumetin şiddetli bir mücadele açntası istendi Millet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kendli 27 RCÎ yıl sayı: S680 umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADf Telgraı *» mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta Kurusu Istanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numaram: 24298. Yan Isleri 24299, Matbaa: 24290 CAĞALOĞLU Çiftesaraylar Bahçesinde bu akşam Kıymetli sanatkâr Müzeyyen Senarm iştirakile Mefharet Yıldınm, Ahmed Üstün, Esma Enşin, Şemsi Yasüman ^ ve Sadi Tek Tiyatrosu kşdrosu' ile üç perde komedi. D«hu]iye 15 Kuruştur. Cumartesi 14 Temmuz 1951 Mütareke Konferansı dün Je toplanamadı GnL Ridgway, Kaesong şehrindeki kızıl kuvvetlerin geri ahnmalarııu taleb etti Tokyo 13 (AP.a.a.) Birleşnuş Milletler kuvvetleri Başkomutanı General Ridgway bugün koraünistlere gönderdiği bir ültimatomda hangi şartlar alünda mütareke görüşmelerinin yeniden başlayabileceğini bildirmiştir. Radyo ile muhtelif dillerde yayınlanan ba şartlar şunlardır: 1 Kaesong şehrindeki komünist askeri birlikler çekilecek ve bu şehrin etrafında 8 kilometrelik bi Arkası Sa. 4, SU 8 de Birleşmiş Milletler kuvvetleri Ba^komutanının teklifine düşman henüz bir cevab vermedi Yanlıs mı? rnlanna karakedi girdl, yahud daha doğrusu ara ı seçMnlerînuı günü belli oldn; bizim partiler bir miiddettir gene birbirlerine karşı insafsız hücumlara giriştiler. C.H.P. propaganda ekipleri kongrelerde Tannnın günü hııkumeti yerden yere vurmağa çahşıyorlar. Gazete yazarları. süngü takmış vazijette, sabah akşam demeden iktidar tepelerine doğru hamle ediyorlar. Bunların karsı tarafta u.vandırdığı sinirlilik havasını belli eden işaretlere adun başında bol bol rastlıyorduk. Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı Samed Ağaoğlunun Anadolu Ajansına verdiği son demec, hücumların, sanıldığmdan da daha tesirli olduğunu gbsterir gibidir. Hızlanan politika tartışmaları yüzünden hükumet fazlaca asabiyete kapılmaBayındırlık Bakanı, Kemal Zey sarayının temel atrna günü gazetesavdı, demokratik meziyetlerini tccrube ile bildiğimiz Samedin ağzı tinoğlu dun saat 17,30 da Bayın cilere söylediklerinin, bazı gazeteile o pek demokratik diyemiyece dırlık mudurlüğunde bir basın top lerde yanhş ve tahrif edilmiş şe Arkası Sa. 4, Su. 4 te ğimiz demeci ajansa vermeğe her lantısı yapmıştır. Bakan, Adalet balde lüzum görmezdi. Muhalifler bir taktm isnadiarda, iftiralarda bulunuyorlarmış. Bu dürust bir mücadele usulü değihniş. Mühalefetin yalanlar nydurarak iktittarı yipratmak istediğine alâmetmis. Samed" fhfâr ediyör: GereiÜrse bu hali önlemek için tedbir alacağız, diyor. Doğrusunu söylemek lâzun gelirse (Takriri sükun) edebiyatını andtraıı bu hiddetli sözlerl bir Demokrat Partili Bakana yakıştıramadık. Beş yıl müddetle ileri Dil Kurumu İstanbul temsilcisi Peyami Safa: «Bugiin hürrivet mücadelesinin bayrağını ujdurma adını taktığı türkçe karşıstnda (yangın var) diye taşıyan ve sırf dünyada ve yurdubağıran Mustafa Şekib Tunç, Hasan Âli Yiicel zamaıunda muzda hükıim siiren umumi şartfelsefe terimleri iiomisyonu başkam idi ve bugün aioroz ların yardımile işbaşuia gelen bir ettiği o kelimeleri şiddetle müdafaa ederdi. Aramızda ağır iktidar, her şeyi unutup da yalnız münakaşalar olmuştur» diyor iktidannuı hurrijetini korumak sevdasına kapılırsa, vaktile ona inananları hazin bir şekilde kırtnış, Kıymetli muharrir Peyami Safa, memlcketi yeni bir hürriyet krizi Turk Dil Kurumunun yonetim kuile başbaşa bırakmış olur. ruh' üveierindendir ve bu teşekDednpmiz gibi, biz evvelki günkü kuhın Istanb'jl temsı'cisidır. Oku! «lemecile hükumet sözriılü°;ü eden kı+abiarmdaki acayib terimlerın Samed Ağaoğlunun boyle bir mak çıkanlrrası veya ıslah olunması yosada terruman olacağına inanmak lundakı komisyon faaliyetleri etraistemeyiz. Bu. olsa olsa, uzun za fında profesör Mustafa Şekib Tunc man bazan çnk guç şartlar altında la yapt'ğım konuşmadan sonra, hem muhalefet vazifesi gormeğe alışan Dil Kurumunun görüşünü, hem de insanların, bugün memleketimizde ustarlın fıkirlerini almak için dün yaratmak ve yaşatmak zorunda ken!isini ziyaret ettim. Kendisine bulunduklan atmosferi iyi«e bc sualim şu oldu: »ıimse\ememelerinden ileri geli« Mıllî Eğitim Bakanlığının yor olmalıdır. okul kıtab^rında «canlı halk dıliBilindiği gibi iktidar aslında nan ne u^nııvan terimleri» değiştirmek kor bir iştir; hıiıriyet rejimlerinde için ıkı komısvon kurmasını nasıl ise daha da nankordur. Demokratik karşılıyorsunuz?» idarelerde hiıkumetin yaptıklarım « Okul terımlerini yaşayan beğenmiyenler beğenenlerden dai turkçenin dil yapısına gore jeniıtıa fazla olaraktır. Haklı tenkid den gozden geçirmek kararın' ve]erle haksızlar karmakanşık bir Arkası Sa. 2, Siı. 1de Peyami Safa halde ortaya dokülecektir. O arada yalanlar, yanlışlar, isnadlar ve ifNADİR NADİ *"" Arkası Sa. 3, Sü. S te Ankara, 13 (Telefonla) Gelir Vergisi usul kanununun bazı maddelerini değıştıren kanun tasarısuıın bugünkü Mechste birinci müzakeresi yapılarak kabul edıldı. Ilk soz alan Ahmed Başıbüyük, on bınlerce lıra kazanan büyük tacirlerin vergi Koçakçılığı yapmasnı vatana ihanet olarak tavsif tjtı. «Vatansız ve vicdansızların memlekete ve millete karşı suıkasdlerinm ilk neticesı olarak» gelir tahmınlennın bir hamlede 55 milyon Iirava inmesini zikretti. Mıllî lçajunma kanunundaki ıdam ve ağır hapıs cezalarına rağmen dun ve bugun mılletin kanııu emen milyonluk muhtekırlerın servetlen ustunde oturduklarını, şımdi de vergi kaçakçılığına başvuran bu aşağılıklarla Meclis ve hükumetin şiddetli bir mücadeleye gırışmesi lâzım geldiğini, hükumetin bu mücadeleye gereken silâhlarla teçhizinin zarurî olduğunu söjliyerek: «Allah bu meydan muharebe Arkası Sa. S, Sü. 3 te Ara seçimler Millet Partisi seçinlere girneğe karar verdi Genel Başkantn dün yaptığı basın toplantısı Ankara 13 (Teîefonla) Millet 'artisi genel idare kurulu 5 gün üren müzakereler sonunda ara seçimlere girmeğe karar vermişt'r. Genel başkan Mustafa Kendli bu akşamki basm toplantısında parti Arkası Sa. S, Sü. 3 te Kore mütareke görüşmelerindeıı bir intiba: İki tarafın temsilcileri görüşmelerin cereyan ettiği binaya giıcrlerken (Badyo Foto: A.P.) Yurdda yot9 su9 timan, iskeie ve yapı işleri Artık ihtiyacımız kalmadı! Denizyollan tdaresi 18 ArnerikaB mütehassua yol veriyor Bayındırlık Bakanı dün bir basın toplantısı yaparak gazetecilere muhtelif işlere dair izahlarda bulundu Atlantik Paktının geıuşlemesi Türidyenin bn pakta iştirakind« asıl rolü Paris ile Londra •ynıyacak Paris 13 (Husus! muhabirimiz Metin Toker bildiriyor) Tütkiye ve Yunanistamn Atlantik Paktına kabulleri mevzuunda pakta dahil memleketler baskentleri arasında mahrem görüşmeler yapıldığınl Norveç I5ı? İşleri Bakanı Lange Le Monde gazetesin« verdiği bir demecde teyid etmiştir. Pakta kabuKiınüzün başlıca aleyhtan olduğu •ari» ve Londrada mütemadiyen ileri »ürülen Norveçin Dış İşleri Bakanı ihtiyatkâr bir lisan kullanmıj ve demiştir ki; « Norveçin noktai nazarı paktın coğrafî bakımdan genişlemesini hedef tutan bir meselenin, bir ka Arkas% Sa. 4, Sü. 7 de Dil dayasında ortaya lüîKfr ağır Tfham r Kore Tugayımıza Araerikanın En Yttksek Nişam Verilirken Marshall plânuım tekmJt yardım faslmdan olmak uzere, 1950 senesi nisan ayı içinde, Denizyolları İdaresuıe gelerek çahşmalara başlıyan ve mukavele müddetleri 3 ay önce sona erdıği halde, muvdkkaten uzatılan 10 Amerfkalı mütehassıa, kat'î olarak bu ayın 26 sında İdareden ayrılacaklardır. DenizYeni Başkan Mustafa Zeren yolları İdaresi son 3 ay ıçınde, mümakamında tehassıslarm masraflarım ödıyebilEvvelki gün, Sarayburnunda vu dolu bir kadın cesedi denizden çımiş ve bu arada mukaveıelerin 1 ku bulan deniz kazası tahkikatına karılmıştır. sene daha uzatılabilmeii ıçın ılgiDenizyolları İdaresi, kaza tahkik devam edilmektedir. Faciada ölenlilere muracaat etmiştır Ancak hıç lerin adedi dun akşama kadar se komisyonu, dün vak'a mahallinde bir anlaşma zemıni bu^ıınamadığ'.nkize yukselmiştir. Facia esnasında son bir keşif yapmıştır. Tahkik kodan mütehassısların işıne son veboğulanlardan kollan, goğsu ve kar misyonu başkanı Genel Müdür Yurilmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu Arkası Sa. 4, Su. 7 de nı mücevher ve ziynet eşyası ile mevzu üzerinde kendisi ile görüştüğumüz Denizyolları Ger.el Müdüru Yusuf Zıya Oniş şunları soylemıştır: Dün başkanlık divanı ve idare « Amerikalı mütehassısların bu heyeti seçimi yapıldı aym 26 sında İdareden ayrılacaklan doğrudur. Mütehassısların ça Ankara 13 (Telefonla) Türk lısmaları İdareye fayd^Iı oldufun Hava Kurumu Genel Merkez Kudan, kendilerının muKaveielerını u rulu, bugün toplanarak başkanlık zatmak ıçın muhtelif formu!ler a divanı ve idare heyeti seçimi yapradık, maalesef ımkân hasıl ola raıştır. Gızli reyle yapılan secnı Haber aldığımıza göre bazı kim 1 fından satın alınan bu çekler Ismadı. İdare de bu mütehassıslarm neticesinde kurul baskanlığma, Er seler aylardanberı mecmu kıymeti viçreye gonderılmış, oradan da tah büyük masra'ını kaldıracak durum zurum mılletvekıli ve Meclis Baş beş yüz bm lıra kadar tahmm o sıl edilmek uzere NewYorka yolda değildi. Bu sebebden Ameri kan vekillerinden Mustafa Zereıun lunan dolar çeklerini pıyasamıza lanmıştır. Fakat Amerikada bun Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Arkası Sa. 5, Su. 4 te surmüşlerdir. Bazı bankerler tara laruı hazineye aid çekler olduğu anlaşıldığından tediyeleri durdurulmuş ve Amerıka emniyet miidürluğü Isviçreye bu işi tahkik için memur gondermiştir. Söylendiğine gore meselenin incelenmesi için memleketimiz* de bazı Amerikan Emniyet memurlan gelmiştir. Hâdisenin ne şekil aldığı ve çeklerin ne suretle ve kimler tarafuıdan satıldığının tahkik edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. kazası Kalaauş vaparanun ve aotörSn kaptanları dön akşaa tevkif edildiler, ölenlerin sayısı 8 i bnlda YARIN • ••••••••• *4|k Türk Hava Kıırııııııı Pazar tlâvesi Her haftakinden daha gfizel Işte mündericatı Stalin atom bombasını Trumandan haber alınca niçin şaşırmamışti? Âlimler de artık işi falcılığa doktüler Yazın güneş altında ve deniıde neler yapmalı. neier yapmamalısınız? Karanlıkta gören gözlere dair Dost ve düşmanlar önünde ruhunuzu ve karakterinizi ifça etmemenin careleri Piyasada sahte Amerikan çekleri Ycdi dakika, Ali Vlvinin renkli ka.nkatv.ru, çok güzel bir tanhi hikâye, sınema, renkli İster inan ıster inanma. vesaire Mövezzilerden isteyin! Korede Han nehri kesiminde cereyan eden savaşlarda sayıca çok üstün bir düşmanı püskürten ve Birleşmiş Milletler hattının çökmesini önliyen kahraman tugayımızm, Amerıkanın en yiiksek nişanı olan «başkanlık şeref vesikası» ile taltit edildiğini bildirmiştik. Aynı savaşlarda yararlık gdsteren subay ve erlerimizden bazılanna da madalyalar verılmişti. Yukandakı resimler tbaşkanlık şeref vesikası» nın tugaya tevdii ve madalvaların dağıtımı munasebetıle, sekizinci ordu komutanı general Van Fleet'ın de iştirakıle, yapılan merasimin muhtehf safha • larını göstermektedir. Soldaki resimde, kahramanlann göğsünc madalyaları takan sekizinci ordu komutanı General Van Fleet görübnektedir. Ortada, General Van Fleet tugaya hitab etmektedir. Sağdaki resimde de tugayımızm uğur çocuğu, sekizinci ordu komutaaı ilt General Tahsin Yazıcı arasında Eorülmektedir. buldan gelen 1000 kişiden sonra bugün de muhtelif birliklerimizden 300 kadar er 28 inci tümene iltihak etmislerdir. Diğer taraftan Millt Savunma Bakanbğı, Kore savaş birliği mensublannın ratana döndükten sonra terhislerine kadar mezun sayılmalan huausunda bugün aldığı bir karan «avaş birliğine mensub eratın btrliklerin* tebliğ etmiştir. Ankara 13 (T H A.) Kore aavaş birligimiri değistirecek olaa v« Memleketimıze evvelce gelmis olan gaziler de aynı hukme tâbi sehrimizds toplanan ikuıci 2000 kisilik kaiü«r« katılsnk fizerc İatan rutuJscaklardo, Kömür zammından sonra»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle