19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Tenunuz 1951 IARİHÎ TEFRIKA: 7 1 CUMHDRITET OLEYMA î u ı n : Harold Lamb Cartao: Terfik S»aulı»h Barbaros, efendisine denizcilerini miras bıraktı. Akdenizi allak bullak etmek ve Türk bayrağııu üstün ve hâkim kılmak yolunda Barbarosun başlamıs olduğu vazifeyi bu denizciler mükemmelen devam ettirdiler. Kurnaz ve maharetli Sinan, yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Kaptan Paşalık mevkiinde hizmet etti, vaktinin büyük bir kısmınj karada, Darüssmaada geçirdi. Nil kıyılanndan gelen şişman Arab, Salih Reis kafileden ayrılıp kayboldu, fakat Enderundan «çıkarma» çalışkan Hırvat Piyale ku* mandanhğına yükseldi. Piyaleyi Süleyman sever, ona Himad e«lerdi (1). Ispanyollann Dragut isrnile pek lyi tanıdıklan Turgud ise Barbaros gibi mağlubiyetten yılmıyarak hemen akabinde zafer kazanmak V9 görünüşte imkânsız sayılan başarılar elde etmek kabiliyet ve raaharetine sahibdi. Ne garibdir ki bir Anadolu köylüsünün oğlu olaa Turgud, Barbarosun miras bıraktığı kaptanlar arasmda yegâne Türk aslından geleniydi. Turgud çocukluğundanberi daima denize çıkmağ» tahayyül etmiş ve güreşçilikle ka* zaıîdığı paralarla küçük bir yelkenli almış, kaptanlıktaki maharc tile Barbarosun dikkat nazanru çekmişti. Cömerd ve gözü pek olan Dragut'un az miktarda geminin kumandasında, tek başına bırakıldığ» zamanlar en çok muvaffak olduğu zamanlardı. Dikbaşhlığı yüzünden emir telâkki etmeğe ve aldığı emirleri tatbik edebilmeğe kendini alıştıramadj. Bunu bilen Barbaro» da hiç bir zaman kaptanına çok miktarda gemi emniyet etmemişti Dragut, Sardunyada ganaimi zabit* leri arasında taksim etmek maksa' dile çıkmış olduğu bir plâjda mev hur Amiralın yeğeni Giovanetto Doria tarahndan esir edilmişti. Bir Italyan kadirgasmın oturaği' na zincirlendıği sırada Dragut vaktile kendisi de müslümanlara esir düşmüş ve forsa mahkumluğu etmiş olan Malta Şövalyelerinden De la Valette tarafından görünüp tanınmıştı. Şovalye hayret içinde: Senor Dragut, diye bağrrmıstı, nsanza de guerra! (Senyor Dragut! Harbin tecellisi!) Dragut da De la Valette'in forsahk günlerini hatırlamış, gülümsiyerek bu cümleyi doğrulamıştı: i'mudanz» de fortuna! (ve bah» değişikliği!) Barbaros secaatli kaptanını üg bin altın düka gibi yüksek bir meb lâğ ödeyerek fidyei necatını vermek suretile Doria'nm elinden kurtanncıya kadar huzur duymadı. Doria'nın ise, bu alışverişten «onradan nedamet duymuş olduğu muhakkaktır (2). Zira Dragut, ölü Kaptanı Deryanm hayaleti gibi orta Akdenizl titretti durdu. Esareti esnasında Avrupalılann tarz ve usullerini yakinen tetkik edebilmış olduğu için Avrupa ticaretini adamakıllı baltaladı ,bir defasında yetmis bin düka altını yükle Maltaya gitmekte olan bir hazine gemisini ele geçirdi, Kral naibinin gözleri önünde de Sicilyanın bir kere daha altını üstüne getirdi. Dragut'un basına gelen feliketler dahi gene de neticede kendi lehine tecelli eder mahıyette oluyor du. Meselâ, Ceneviz açık'.armda seyretmekte olduğu bir sırada, Afrikadaki en sevdiği Kasrı M«hdiye, hezimete uğramış olan Sıcilya Kral Naibinin oğlu Garcıa de Toledo tarafından teshir edılniişti. Bu hâdise, o sıralarda ^rtık Avrupalılarla nihaî bir sulh tesis et miş olan Süleymanın canını sıkmış ve Padişah İmparatorluk kuvvetlerinin bir Müslüman hnıanma taarruzunu protesto etmişti. Cevaben Charles bu hâdisenin bir harb hareketi mahiyetinde olmayıp sadece deniz haydudlaıına hüeumdan ibaret olduğunu biJdirdi. Süleyman kendi gözünde kaptanlarınrn İmparatorluk kaptanlarmdan farklı ve haydud telâkki •dilemiyeceğini bildirdi ve Eragut'ı 20 kadırga ve mürettebatilo mükâfatlandırdı. Dragut hemen akabinde, büyümüş olan donanmasını Andraa Doria gibi hiç de yabana atılamıyacak bir deniz kurdunun tuzagına düşmesine imkân vermenin yolunu buldu. Bu felâket doğruda'n doğnıya kendi hatası eseı iydi. Mehdiyeden çıkarılmıs olduğundan, efsanevl botus yutuculann uyuşuk ahansile meskun, sulak, münbit Cerbe adasına yerleştntşti. Burada, daha evvelki devnrlcrin bir Doria'sının insa etmiş o'.duğu bir kasırda oturuyor, donanmasmı da sığ İ körfezde barındu lyordu. Ç O devrin Doria'sının küçük çapta bir armada ile iç körfezin ağzında göründüğü sırada Dragut kadırgalarının omurgalarını yağlatmakmejguldü. Dragutu böylece bütün donanma sile birlikte ele geçirmiş olduğuna kat'iyetle inanan Cenevizli, Napoliye bir haberci gemi göndererek: «Dragut Cerbede, kaçmak imkânından mahnım, tuzağa düştü, mesajını ulaştırdı. Fakat, tıpkı Prevcze açıklarında tereddüd etmis olduğu gibi, bu defa da iç körfez ağzından geçmeğe tesebbüs için Doria cpey oyalandı. Bu müddet esnasında Türkler dar deniz geçidinin her iki tarafına da alelâoele birer sipeı inşa ederek topu tabyaladılar ve, sıri Doria'yı biraz daha tereddüde düşürmekten başka netice 3İîmamakla beraber, derhal ateş puskürmeğe başladılar. Arük körfez ağzında top »esi duyulcnadığmı farkeden Doria nibayet iç limana girdiği zamsn, Turgudun donanmasile birlikte kayboluvermiş olduğunu gördü. El» avuca sığmıyan Türk muhakkak ki körfez ağzından çıkmarmşü, inınunla beraber işte artık körfezin içinde de değildL Hıristiyanların bu muammayı çözebilmeleri epey vakit gerektırdi. Onlar dışarıda oyalanıp vakit kaybederlerken, Türkler uzaktaki tarafta alçak sahilde bir kanal kazmışlar ve gemilerini bataV.ıklaı arasından ve üzerinden açık denize ulastırmışlardı. Burada da Dragut, büyük bir talih eseri olarak, Doria'ya Türkleri ele geçirmesi için Sicilyadan gönderilen takviye kuvvetlerile lebaleb dolu kadirgaya rastlayıp bunu esir etti. Türk tarihçileri artık tTurgud, islâmm kıhcıdır» demekte idiler Bütün acayib ve garib hareket ve tavırlanna rağmen, Süleymanın bu kaptanlan, Barbarosun bir taraftan şimal Ayrupa sahillerini denizden abluka ederken diğer taraftan da Afrika sabillerinde Ispan yolları müstahkem mevkilerinden söküp atmak yolundaki plânını idame ettinnekte idiler. Nitekira Mehdiyeyi takiben Buca da Türklerin eline geçti. Fransız Bourbon Dükası, Ingiliz Henry of Beanfort gibi mümtaz kumandanlar büyük bir hayal ve neşe içinde Afrika üzerine yürüdüler ve kös kös geri döndüler. la Vergi kaçakçılığının cezaları arttırıldı Baştarfaı 1 ind tahifede sinde hükumete yardıma olsun dedi. Ferid Melen (CJÎ.P.) baa Maliye kitablarında verginin «vatandaslann devlet masraflarma gönüidaşlığı ile iştiraki» şeklinde tarif edildiğini anlatarak söze başladı. Mü kellefin dünyanın her tarafında aynı şey olduğunu, İngilteredeki mükellef Türkiyeye gelse, fırsatını bulunca kaçakçılık yapacağını anlatü. Ve bu tasarının vatandaşıara kolay lıkla kaçakçılık damgası vuracak hükümleri ihtiva ettiğinden bahisle, yeniden tetkik için komisyona verilmesini faydalı buldu Ali Fahri İşeri, memlekette kaçakçılara ağır ceza verilmesini beğenmedi. Bir çok kimseierin bu yüzden sanatlarmı terkedeceği endişesini izhar etti: «Ben gu âciz kafamla vatandaşa sızıltı vermeden devlete 200 milyon lira geıir temin ederim.» dedi. Dr. Cezmi Türk, kanunun esasından ıslah edilmesini ve memleket realitelerine uygun sekle sokulmasını istedi. Maliye Bakanı Hasan Polatkan ezcümle dedi ki: cŞimdı burada ev velce çıkmış ve llk tatbık yılı tamamlanmış bir kanunun tâdil ta^arısını görüşmekteyiz. Bu vergi ka nunu 45 sene süren tetkiklerden sonra kabul edilmistir. Hükumetimiz, gelir vergisini tatbiJt halinde buldu. Ferid Melenden lru tasannın komisyona iadesini değil, Gelirler Genel Müdürlüğü zamanında kendi tarafından hazırJanmif olan bu kanunu tecrübelerden sonra t diline giristiğimizden dolayı teşekkür beklerdik. Biz «ade müeyyidelerin ağırlaştınlması yoluna gitmedik. Bir takım usulsüzlükleri de ıslah ettik. Esasen müeyyideleri arttırmakla kaçakçılığm topyekun önleneceğine biz de kani değiliz. Bu sebebledir ki, bu kanunda gereken tâdilleri yapmak tizere bir komisyon çalışmalarma devam ediyor. Tâdil tasansı kasım devresınde Mec lise sunulacaktır. Ferid Melen, vergileri devlet masraflarma gönül n zasile iştirak olarak »irif etti. Ben böyle bir tarife hiç bir kitabda rast lamadım. Şimdi anla=ıhyor ki, muh terem eski Gelirler Genel Müdürü, kanunlan (gönül rızasile iştirak) zihniyetine göre hazırlamıs.ı Abdurrahman Boyacıgilıer, konuşmasında, ceza azlığmın dürüst çalışmaya alışmamış insanlara cesaret verdiğinden bahisle tasarının lehinde bulundu. Bir müddet daha müzakereden sonra Ferid Melenin tasarının komisyona iadesi takriri reddedilerek maddelere geçildi ve kabul edildi. TADİ HALA DAMAĞINDA ARI UNLARI ile hazırlanan TABlf mamalar, çocukların normal PARO ÇOCUK MAMASI ISÇI SIGORTALARI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Ankarada, İstanbulda ve İzmirde, tercihan, ticaret merkezlerinde ve ana caddelerde Kuruma akar olarak müsaid gelir temin edecek bina alınacaktır. Bu gibi yerlerde bulunan binalannı veya arsalannı satmak istiyenlerin, binanın plân ve cephelerine aid resimleri ve fo tograflarile birlikte gelirini, masraflarını, vergisini ve istedikleri bedelleri bildirir tafsilâth bir dilekçe ile, Genel Müdürlüğe müracaaüeri ilân olunur. 2 Kurum, dilediği binalan veya arsalart almakta tamamen serbesttir. inkişafları için lüzumlu vilaminleri ve besleyici m a d d e l e r i ihtiva ederler. ana sutune en yakın TT^y Ara seçimler Baştaraf\ l ind sahifede nln kararını gazetecilere jöyle bildirdi: «Teşkilâtımızm kuvvetli veya zayıf olduğu her yerde maddi imkânlarımızı aşan bir gayret sarfetmek istiyoruz. Itiraf ederiz ki, ara seçimlere girmiyerek iktidarın bek lenmedik ve hatalı icraatını menfi bir durumla protesto etmek yani ara seçimlerine boykot ilân etmek de mümkündür. Hakikaten D. P. iktidan halkın beklediği ıslahatın hiç birini gerçekleştirememiştir. Halk eskiden olduğu gibi mustarib ve gayrimemnundur. Demokrasi şöyle dursun, «Nomokrasi» yani kanun hâkimiyeti bile henüz sağlanmamıştır. Keyfî ve şahsî icraat bütün şiddetile devam ediyor. Hürriyetlerimizin hududu gittikçe daralıyor. Bilhassa matbuat hürriyeti sistemli şekilde baltalanıyor. D.P. merkezi ve taşra ocaklan gayrimes ul, fakat fi'len hâkim bir durum takmarak hükumet mekanizmasını ya felce uğratmakta, yahud kanunf mecrastndan çıkarmaktadır. Bu hal bize Yeniçeri ocak tagallübünü, yahud hiç olmazsa, Ittihad ve Terakki veya C.H.P. nin mutemedler saltanatını hatırlatıyor. Bu memlekette âmme hizmetini gören dürüst memurlar bir tethiş havası içinde yasamaktadırlar. Bu ve buna benzer bir çok lebebler bizi seçi me iştirakten haklı olarak alıkoyabilirdi. Fakat çalışmalanmızı müsbet bir sahada devam ettirmek le demokrasimizin gelişmesine daha iyi hizmet edeceğimize inanıyoruz. Millet Partisine karsı halkın duyduğu güvenin bugünün ağır sartlanna rağmen oy puslası vasıtasile de tecellisine imkân vermek istiyoruz.» Dr. Kendli, Millet Partisinin samimiyetine bir delil olarak su temennide bulundu: «Bütün siyasî partilerimizin günlük söz ve kalem didişmelerini bırakarak prensipler ve program üzerinde halkı aydınlatmalarına, ara seçimlerin âmil olmasıru dılıyoruz.» Mustafa Kendii bizde iktidarın devletin bütün maddî imkânlarını elde bulundurmaktan mütevellid avantajlanndan bahisle seçimde bir kaç milletvekilliği elde etmenin, bir fikir ve dava partisi olan Millet Partisi için ikinci derecede ehemmiyeti haiz olduğunu söyledi ve beyanatını şöyle bağladı: Türk Hava Kurumıı Baştaraft 1 ind sdhiiede seçildiği anlaşılmıştır. İkinci başkanlıklara da Şevki Yazmanla Abdürrahman Melek seçilmişlerdir. İdare heyetine de Raif Aybar, Mazhar Şener, Rifat Öçten, Şeref Kâmil, İbrahim Kirazoğlu, Kemal Tanoğlu ve Ziya Soylu seçilmişlerdir. Başkanlık divanına gelen Mustafa Zeren toplantıya «Aldığımız vazife ağırdır, icraatımız, muvaffakiyetimizin eseri olacaktır.* demistir. İ.E.T.T. Otobfis liE.T.T. Umum Miidürliiğiinden: Yol tamiratı dolayısile 14/7/9Ş1 Cumartesi sabahindan • itibaren Yeni barem kanunu îdaremize aid otobüslerin Türbeden itibaren Ankara caddesine sap Ankara 13 (Anka) Hazırlan nuyarak Divanyolu, Ayasofya, Yerebatan caddesinden Cağaloğlu otomakta olan yeni Barem Kanunu büs durağına çıkmak suretile Ankara caddesini takib edecekleri sayın (11008) tasansı üzerinde Maliye Bakanlığı halka ilân olunur. tarafından yapılmakta olan çalışmalar nihayete ermis ve tasanya son şeklini vermek üzere özel bir komisyon teşkil edilmesi kararlaştınlmıştır. Bu komisyona Bakanlık temsilcllerinden başka üniversite profesörleri de iştirak edeceklerdir. Yeni tasarının esas hükümlerini, ihtisas, kıdem ve dıploma konulan teşkil etmektedir. UNLARI T A B M COCUK M A M A S I D I R K Ü Ç Ü K Ç İ F T L İ K PARK GAZİNOSUNDA Her Akşam* Okullardan tam randıman alınmasına çalışılıyor Ankara 13 (Anka) Millî Eğitirn Bakanlığı, önümüzdeki ders yıluıdan itibaren bütün okullardan tam randıman alınmasını temın maksadile valiliklerden okulların durumunu tesbit ederek 15 ağustosa kadar Bakanlığa bildirmelerini istemiştir. SAİME SİNAN MEFHABET BİRTAN MUZAFFEB BİRTAN RADİFG ERTEN LEYL HÜSNÜ Saz Heyeti: Hakkı Derman Şerif İçli Şükrü Tunar İsmail Şençalar Feyzi Aslangil Ferid Anıl • Nihad Fuad Necdet Gezen Üstad Ağjazar Hâmıd Dikses Vahid Muallâ Aracı. ^ V MALTEPE Her Pazar Müzeyyen Senann iştİrakile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ GEN'CLİK KULÜBÜNÜN MUHTEŞE (Arka$\ var) (1) Sinan Paja. S&drazam Hüstem Paşanın blraderl idl. Kaptanı Deryalıga yukselijlni ıırt bu munaMbcte med>ıındur. Hammer Salih Reisl Arab değil Truvalı olarak göeterir. Hattâ Sahh Reisin mezlyetlerlnl «bu arazii tarihiyenln »ineslnden shzetmiş olması muntemeldir» gibi bir «hayali şairane» d» bvlunur. Pıyaleye ise kapıcı olarak bulunduğu Enderundan «çıkarıldıktan» sonra kaptan unvanile birlikte eadece sancak b«yliü payesi verllmlş, dört sene «onra da Reylerbeyliglne terfi ettlrilrnlstir. CerLe fethinden sonra Pıyals ker.dislnde üç tujlu vezir payesini ihrazs hak görmuj. fakat İbrahiml Odabaşılıkun blrdenbire Veziriâzamhğa yukseıtmij olan Süleyman, vezirlik payesinin •salâhlyet ve htırmet seviyesini haleldar etmemek arzusile piyaleye bu rütbeyi bu kadar suratle vermemi^, ö;ğer taraftan sevdiği ve itımad ettıjı kaptana Şehzade Selimin kızı Gevher Sultanı vermekle mukâfatlandırmıştır Plyale bundan ancak bej sene sonra vezlr olmuştur. Hacı Kalfa EsfarulBihar'da buyük bir cesaretle: «Bu payeleri izzet ve ltibarı ol asırda bu minval üzere ldi, bu aîirda payeler mebzul oiup itıbar kaimamakla bir vezirln tanca\ beyl kadar mevkli ve vakarı kalmadı? oemlstir. (Bak: Hammer). (T.S.) (2) Tarih'.erimîzin çoğu kısaca Barbarosun Turgudu kurtarmıj oldujunu yatıp nasıl kurtardıgını kaydetmeden geçmişlerdir. Muharrlrln naklettigl bu tvkâye hemen aynen hata dom mein71 Falr f&K Doi'reV'^ »«cnn^e c'e nevcuddur. l'una kar^ılık Hammer tee Turgud «Barbarosun Ceneve Cumn'iiu rr.emallkLil kâmilen tahrib etmek tehdıdile Ceneve önüne vusulü ;ayesinde iadeı hürrıyn eylcdl» demektedir. (TS.) Denlzyolları İdaresi; Izmır fuarını zi.varet edecek yolculara, Batı Akdeniz. İstanbul . Hayfa, lttanbul iskenderiye hatlarında, < r 30 nisbetlnde tenzilât " yapmayı kararlaştırmıştır. Ayrıca fuarın açık bulundugu tarihlerde Izmire llâve seferler yapılacaktır. Fuar miinasebetile vapur seferlerinde tenzilât lktisadî Tip Turner B A L O S l HARNAN MAKİNELERİ Fiaü ehven, ijletme masrafı az, arazide nakli kolay ve yurdun ihtiyacına en uygun ziraat makineleridir. Miktan mahduddur. Satı», Marsal yardımı gereğince yapılır. Maltepe Süreyj \ Plâjında 14 Temmuz Cumartssi akşamından sabaha kadar. Adliye Bakanlığı 16 eylulde yapılacak ara seçlmier için Adll makamata teblıgat yapmış ve İstanbul Adllyesi de II ve Ilçe «eçim başkanlarını tayln ve tesbit etmiştir. Buna nazaran Istanbul II Seçim Kurulu Bajkanlığına 13 üncü Asllye Hukuk Yargıcı Sabri Aksiyek seçllmiştlr. Pazarteslden İtibaren de Kunıl uyeleri kur'a ile seçileceklerdlr. İl Seçim Kunılu Başkanı seçildi Çelik Kazan Boru ve Arteziyen Boruları GELMİŞ1IB. Dış kuturlan 1", 13/i" 2.1'4", 3", 3.12" 3.3'4", 4", 4.3/4" 5.1 2" 6", 6.3/4", 7" v« 8' ihtiyacınızı simdiden kay riettiriniz. MİHRAK GES4R OĞLLLARI rfa'.efi L •fl En kökleşmi; nasırlarınızı sökmek ancak KESİN nasır llâcı ile kabildir. J DIŞ TİGARET TÜRK ANCNİM ŞİRKETİ Galata, Rıhtım Caddesi Kefeli Hüseyin Han, İstanbul Posta Kutusu 1237 GALATA. ÎNGtLİZ MAMULÂTI Kanadanm en buyük günlük gazetesi olar\ yarım roilyon tlra.jlı. «Toronto Staı» ın muharrirlerinden Mr. Wüliam Phomann şehrimlzde btüunmaktadır. 32 sene gazetediik yapmıj ve muteaadıJ defalar şehır meclısl azası seçllıniş olan Mr. Phomann gelij sebebini bir arkadaşımııa, şoyle lzah etmiştir: * Şarkın anahtarı olan Türkiyeyi gbrmek, bu büvuk devletln tiyasl ve lktisadî durumunu tetkik etmek İçin geldım. Dunya sulhunu korumaya ve bu ugurda ölmeyi ciahl goze alan Türk Bıılletlne hayran kaldım. Turkiyenln Atlantik Paktma alınması lçin sutur.umda müteaddid yazılar yazdım. Ingiltere iddıasında ysnılmakta«lır. Ergeç Ingiliz göriişü de|i«ecektir. Turkıye gibi muazzam bir orduya sahib devletl Atlantik Paktına almamak deJlHkür.» Mr. Phomann. bir kaç gün sonra Atınaya gldecektir. Bir Kanadalı gazetecinin beyanatı Bir sandık kaçak çakmak ve tabanca yakalandı Tedavüldeki para mVıtan 1 milyarı aştı • Merkez Bankasının son yayınladığı bültene gbre. tedavüldeki parajnuın S'tktarı 986 milyonu blraz tecavuz etmektedir. Maamafıh bize söylener!»re gdre Bankanın bugunkü emisyon yekünu 1012 milyonu aşmıştır. Her sene bu mevsimde emiiyon Toprak Offsine mubpyaalatı icın verüen avnstan dolayı yukseıır. fak»1 hiç bir zaman bir mıl•yarı açmazdı. Verilen rakama grtre bu •efCT eml«yon mılyarın üstüne çıkmı; bulunmaktadır. Kaçak çakmak «attığı Gumruk Muhafaza Bajmudürlutune haber verilen Tahtakalede Ers<>y hanında hırdavatçı Hamza Rustanın dukkânmda dun yapılan araftırma neticeslnde 59 aded Avusturya menşell çakmak bulunmuştur. Bu çakmakların Tahtakalede Cedid hanında Ahmed Birgenln yanında calısan Mustafa Dündardan ahndığı söylenlnce numtralan tesblt edüen paralsrla, kendlsine bir müşteri gönderllmiştlr. Vazlyetten kuşkulanan Mustafa İçinde çakmaklar bulunan küçuk bir sandıgı pencereden atıp. kaçmağa başlamıjtır. MemurUr sandığı açınc» 108 tane Avusturya çakmaSı ile 40 İtaly»n tabancsst bulmuçlardır. Emniyet tejkiatmın vırdımlle taklb edilen Mustafa yakalanmış ve Ahmed Behor kilosunun Blrgenln kaseiındaki sekiz aded Ronson tipi çakmaklar da el* geçmistlr. Miktan bedeli Geçici teminatı Tahklkata Emnlyst ve Muhafaza teş Cinsi kilo Lira Kurus Lira Kuruş ki'âtları tarafından devam edUmekte Saf D.D.T. 1000 7 9 532 00 dir. 1 Jandarma birliklerinin arınma ihtiyacı için bir ton saf DJÎ.T. Eir Amerikahnın memleketfanize kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Saf D.D.T. nin beher kilosu Ankara tesliml (7) lira (9) kuruj dair yazdığı kitab tahmin edilmistir. Geçici teminat (532) liradır. Memleketlmize dair bir kitab yazmıj olan Amerikalı muharrir Mr. Clark, 3 Şartname, mesai saatlerinde Ankara, İstanbul Jandarma Satınalma KomisyorJannda eörülebilir. ~ Akdenız havzasının turistlk merkezlerine aid bir eser daha hazırtamaktadır. 4 Eksiltme, 30 Temmuz 1951 pazartesl günü saat (15) te Ankara 400 sahifeltk kltamn 120 «ahlfesl Türki Jandarma Genel Komutanlığı karargâhındaki Satınalma Komisyon veye aiddır. Memleketlmize aid kısımda odasında yapılacaktır. Istanbul. Edirne ve BuTaya fa«la yer 5 fsteklilerin gerekli belgeîerlp ve geçici teminat mektublan ve vcrilmiftir. Mr. Clark bugün Atlnaya kapah zarflarile birlikte belb günde taat 14 • kadar komisyona hareket edecektlr. müracaaüeri. (10858) 1951 m^byıılu buiSdaydan eerbest plyp^ipda epey satış olmuştu. Mallar peyderpey gclmeğe başlamıştır. Hajdarpax Türkiyede hiç bir siyasî parti ;avâ dun on vagon Polath bir vagon fikir ve matbuat hürrıyetıne Millet Esklseblr bugdayı gelmlftir. Polath luks bugdayları 33 kuruşa Partisi kadar candan baâ'ı deeildir. kiclar eatılmıştır. Yuzde 23 çavdarlıŞimdilik söyliyeceğimiz bundan ıba lar 30 5 kuruşa verilmiştlr. rettir. Seçim arifesinde Dir beyanTrakyanın yüzc"e 34 çavdarlı se"t name neerederek, ara seçnılerinden buîdayları 27.25 kuruştan alıcı bulne beklediğimizi daha t'raflı şekil nıaktadır. Naftaiin fiatı vükseltüıfi de belirteceğiz. Temennı ederiz ki, S'in^rbank f*pfır*in plyasava arzebu mücadele vatandaj'ar arasındaki sevgi ve saygıyı daha ziyade art dılen naftalln flatı 50 kuruştan 70 kurusa yukseltilmistlr. tırsın.» Fı,Jilarda yapılacak defisıkliği goz Millet Partisi Başkanı bu resmî (•n'indp tutan mnessese bir rrmddettpr.demecden sonra, gazetecııerin muh beri pivasaya naftalln vermemmkte idi. \eni fiat ayarlamasından sonra piyatelif suallerine şahsan cevablar ver sada naftalln darlığının kalmıyacağı di. Bu hasbıhallerden anıaşıldığına tahmln edilmektedir. göre, Millet Partisi henüz teşkilâtı bulunmıyan Bilecik, Bit'is ve Ça ladı: « Ümidvarız. Bedb;n değiliz. nakkalede seçimlere giremıyecektir. Fakat emin değiliz.» Tek milletvekilliği açık olan yerier Dr. Mustafa Kendli, Samed Adeki adayları teşkilâtla mutabık kalarak genel merkez seçecektir. Mus ğaoğlunun son beyanatı hakkındaki tafa Kendli adaylann Kiırler ola fikrini öğrenmek istivenieıe de kıcağı hakkında simdiden hiç bir tah saca: «Çok fena» demekle iktifa etti. minde buiunmadı. Millet Partisinin bu seçımlerdeki Son C.HJ». hükumetinln seçimierdeki dürüst harekeüni överek: şansı hakkında Genei Başkanınm «llk defa millî iradeye boyun eğ şimdilik fazla söz söylemek istememis ve muhale'ete geçen bir parti diği anlaşıhyordu. Ümid verici begördük. Bu suretle meniıeket bir lirtilerin mevcudiyetini aniatırken: «Halkuı ne yapacağı be'ii olmaz. parti kazandı.» dedi. Halk daima sürprizler saklar.» de Acaba bu seçimlerde yeni ik di. Ve ilâve etti: «Değil mi ki o tidar ne yapacaktır? kapalı hücreyi ele geçirdi.» Dr. Kendli bu suali jöyıe karşıMekki Said ESEN Buğday satışlan DENİZ DİZEL MOTORLARI AĞIR VE ORTA DEVÎRLÎ TİPLER DIŞ Boyasmın haslıflı, kumaıın dayamklığıile maruf "ÇİFT ARSLAN" Merinos Bratova kuma»ını arayınız. Kumaıın tersind» 2 metrede bir basılmıt yukardaki damgaya dikkat. TİCARET T. A. Ş. Galata, Rıhtım Caddesi, Kefeli Hüseyin Han kat 4, İstanbul VAHRAM GESAR ve ORTAKLARI Galata Tünel caddesi 48 Telgraf adresı: Mıhıan İstanbul. Teıefon: 40308 Hastahane İçin kirahk Bina aranmaktadır îşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlügündan: İftanbul Belediyesi hududu içinde 100 150 yatakh hastane olmağa müsaid kâreir bir bina kiralık olarak aranmaktadır. (11128). Telefon: 25692 İnşaatçılara « ) VİBRATOR Beton sıkıştırma islerinde kullanılan elektrikli vibratorlarımız gelmiştir. Galata, Bankalar Caddesi Güven Han No. 3 Telefon: 43584. Memurlanmızdan Ali Eşref Hitay'ın şirketimizle hiç bir alâkaaı kalmadığını ilân ederiz. ^^KrorrütLimitedOrtaklığı I LA N I STREBEL. Markalı kazan ve radiatörler gelmiştir. Dünyaca tanmmış Strebel markalı ve Linyit ile her cins kömürü yakan kalorifer kazanı ile radiatörler gel mistir. İhtiyaçlannın temini için taliblerin simdiden müracaat etmeleri. »İİHRAN GESAR OĞVLLARI Halefi VAHRAM GESAR VE ORTAKLARI Tünel Cad. No. 48 Galata Telgraf adresi: Mihran İstanbul. Telefon: 40308 l Bayan Ressam ve Desinatris aranıyor Müracaat: VAKKO Emprime Stüdyosıı. Kurtuluş, Sinem•lapjJJJJjajjJJJJJfl köy. No. 12. Tel: 81297. M B H M ^ H İ J AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ N O T : Bu satişa i|tir*k etmek, Pazar tatilinize bir kat daha zevk vermektir. BAYAN HAYRET ÇİNTAN'ın büyük ve hârika müzayedesi 15 temmuz 1951 pazar günü saat 10 da BOMONTİ, Halâskâ^.. Ga?i caddesi (Osmar.bey Bomonti tramvay durakların ortası) 208 numaralı büyük köşkte. Tafsilât: Stil Rokoko tekmili oyma sandalyalan tekmili kapitone 22 parçadan ibaret lak YEMEK ODA. TAKIMI. meşhur Habib Bey yalısından almraa som altın yaldı;; stü L^uis XV vitrinleri ye salon masaları ile beraber 24 parçadan ibaret salon takımı. (İcabında iki takım haknde satılacaktır.) Dünyanın en meşhur rnarkası olan (BLÜTHNER PİYANO) Paris mah tekmili bombe camlı marköteri işlemeli salon vitrini, karyolası kapitone stil Louis XVI lak YATAK ODA TAKIMI, Paris mah tekmili bakara kristali muhteşem avizeler, büyük ve küçük marköteri işlemeli Louis XVI salon masa komod ve oyun masası, üstleri kadife kaplı pomye salon takımı, bar Amerikan, Paris malı aynalan bakara va Grave BARKOMOD, bakara samdanlar, Portuge vazolar, kristal su, kokteyl, likör ve bol takımlan; ipek kadife perdeler, biblo koleksiyonu. minyatürler. Kataloge meşhur ressamlann şaheser tablolan 1850, 1896 1900, 17 lâmbalı otomatik pikap ile beraber Markoni markalı radyo, 11 lâmbalı R.CA. markalı radyo, çocuk yaUk odası, ceviz ağacından yemek odası, renerler, duvar aplikleri, maden tepsiler. Iran halı ve seccadeleri, büyük müzayedeler serisi: 949 Prens Burhaneddin sarayı, 950 H. Vander Meulen, 1951 Bavan Hayret. PORTAKAL MOBİLYAEVİ Moralı Pasaj 175/6 Tepebaşı. Telefon: 45459 Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından: » SATILIK •« Kıymefli Tüfek Meshur İngiliz (Griner) marka 12 kalibre çifte (1300) liraya satılıktır. Müracaat: Atabek Han numara 7/10. Telefoaiar: 22306 41256. f Satılık Tabakhane ^ I Kazlıçeşme, Yeni TabakhaI ne sokaktaki 10 numaralı ta• bakhane bitişiğindeki 12 ve 14 I numaralı evlerle birlikte satı YOL SİLİNDİRİ Arayanlara müjde. Faal halde ve ucuz iki silindir satıIhktır. Galata, Kalafat yeri No. 41. Telefon: 46538. I hktır. • Aksaray, Sofular mahalle ve • Cad. No. 123 e müracaat. I, İzmit Buzhanesi YENİ İLÂVELER yapmıştır. Mal mukabili avans verilir. İzmit Tekel karşısında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle