12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Î4 Temmt» 1951 CUBuı BtR DAKİKAı MüsabahamiT Gafıllere ilk ihfar•i randan gelen Musevi muhacirlerini Haskdye taşıyan bir motor Sarayburnunda Kalamış va. purile çarpışarak battı ve limanda herkesin gözü önünde altı can kayboldu. Musademenin kabahati kimdedir? Orasnu bilmem. Onu mutehassıslar tajin ederler. Yalnız bu motörlerin başıboş kontrolsuz adam yukleyip taşımalanna kim müsaade eder? Orasuıı öğrenmek isterim. Kimsenin ekmeğine el sürmefc istemivoruz. Şehirde olduğu kadar limanda da bir takım motorld vasıtalar, vapur kaçkını yolculan yukleyip yukleyip goturüyorlar. Bu motorlerin içinde ijTİeri olduğu kadar son kazanın kurbanı gibi bozukları ve bozulanlan da var. Bunlann makineleri ne zaman, kim tarafından nasıl. muayene edilir? Sağlam sertifikasını kim verir?' Bugunkü motorlerin makine va tekneleri ne haldedir? Bunlan bilmek ve can taşıyan bu teknelerin ciddi bir konrrola tâbi olduklarına inanmak istiyoruz ve gene bilmek istiyoruz ki; bu motörler içinde, şimdi dolmuş ismi altında çalışan ve ömrünü çoktan doldurduğu için artık çilesi dolmuş olması lâzun gelen perişan otomobil lâşelerinin benzerleri de acaba var mı? Işin tekneye ve motöre aid olan kısmını böylece hallettikten sonra gelelim limanın tahlisiye işlerine. Rusyanın İyimserlik faarruzu» Atatürk kanun tasarısı Meclis gündemine alındı Anayasa Komisyonu üyelerinden bazıları Neclise verilen raporu imzalamadılar Kendi kendimizi tenkid Evvelki gün İttanbul limamnda bir deniz iacias\ oldu. Buna dair tajsılât veren gazetelerimizın koyduTdan başlıklara gelin şöyle bır göz atalım: Cumhuriyet 6 kişi boğuldu. Vatan 8 kişi boğuldu. Yenı Sabah 9 kişi kayib. Mdliyet 12 kişi kayib. Hürriyet 7 cana mal oldu. Son Posta 6 « kurban gitti. Bitrası îstanbul. Kaza da bir sabah saat dokuzda herkesm, gozü önünde oluyor. Gaîtbo, biz gazeteeiler, ö'yle bir tenkid hevesıne kaptldık ki, b« arada, zaman zaman kendimizi unuluyor gibiyiz! D. N. fı ovyet Rusya idarccilcri. Korede mutareke ümidlerini canlandınp bir konferans toplanmasını sağladıklan gündenberi cerevan etmiş olan bir çok hâdiseler. demokrasilerin. Krem linin bu «iyimserlik taarruzuna» Ankaıa, 13 (Telefonla) Atatürk a.eyhine işKomisyon üyelerinden Kamiı Eren, Celâl Yarkapılmamış olduklarına delildir. dımcı, Ferıa Alpıskender, Mıthat Benker, Tarık 25 haziran 1951 den sonra, hur lenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı ve AnaÖzbek, İsmail Hakkı Akyüz, tasannm esasma mudunyanın müşterek emniyeti kuv yasa raporu Meclis gundemıne ahnmıgir Tasan, halıf oîmakla beraber, onergenin oya konulmasınvetlendirme yolunda gevşeklik gos Anayasanırı 68 inci maddesıne aykırı oiup olmadakı usul=uzluğu ılerı sürerek, raporu ımzalamaktermemesi, Almanya ile harb ha dığının tesbitı içın Anayasa Komisyonuna sevketan da çekmmışlerdır. Sabıt Sağıroğlu da çekımser line son vermesi, Uzakdoğu için bir dılmıştı. Komisyon. tasarıdaki hükurn'îrın Anayakalmıştır. Pasifik Paktının hazırlanması, Ja saya ayk'iı olmadığını bir oy farkla kabul etmıştır. ponj a ile barış andlaşmasının akdine doğru, kat'î adımlar atılması Ortadoğu savunmasını müsbet esaslara bağlavarak çalışmaların hızlandırılması bu hâdiseler arasında zikre $a\an olanlarıdır. Washington"da parafe edildi ği bildirilen Pasifik paktı, şimVıyana, 13 (Nafen) Prag raddiki halde, Birleşik Amerika, Ayosu, Moravyada bazı komunıst me Basmakaleden devam vustralya ve Yeni Zelandadan mumurlann otdurülduklerini ve bu İlcri sürdüğümüz bazı şartlar tiralar da alıp yüriiyecektir. Memrekkebdir. Washington'un Tokvo nun uzerıne de tevkıf edilen bir leket asayişile beraber vatandaşyüzunden uzlaşma olınadı ile âdilâne ve oldukça yumuşak Ankara 13 (Telefonla) Tür. çok kımselerin muhakeme edılerek ların havsiyetini, şerefini koruyabir barış andlaşmasını, en kısa za kıye ile Almanva arasındaki harb cezalandırıldıklannı bıldırmıştır. Paris 13 (a a ) (Reuter) Mar rak 'vasıtalan hükumet demokramanda imzalamak hususundaki hahne nıhavet veren kanun tasarıs Bunlar arasında ıkı papaz ile iki shall plânma dahıl 18 memlekete tik kanunlardan alır. Bu (fibi halkuvvetli arzusu, Pasifik paktının bugunku Meclıste goruşulerek ka kadın bulunmaktadır. mensub ıktısadçılar ve dıplomat lerde devlet adamlannın heyecana kurulmasında en muhitn rolü oy bul edildi. Sıra gundemin bu madPrag radyosunun ılâve ettığine iar arasında 24 saattenberi devam kapılması. sinirlenmesi. asabi nunamıştır. Amerika Dış işleri Ba desıne gelince Ahmed Hamdı BaBir kayık batarsa, parçalanırsa gbre. komunıst memurlara karşı ta eden gayriresmî goruşmeler Tur tuklarla polemiğe girişmesi yersizI oto Turaa kanlığı tarafından hazırlanan Ja sar soz aldı. Memleketimiz tarafınkürekleri. oturak tahtaları, hattâ 18 Nurhayat Işık arruzlar arttıçından hıi^umet da kiyenın muhtelif eşyalar içın ser dir. Yanlışı yalanlamak, iftirayı, pon barış andlaşması ahkâmının, dan Almanyaya harb ilân edildiği tekne parçalan onun içinde buluha şıddeth tedbııler almayı da du best bır Avrupa pazarı kurulmasına tezviri mahkemeye vermek her zaFoto Model: Düzce. Gazetemlz nam ve hesabına günabilecek üç beş kişiye cankurtazamanla Japon militarizminin ye halde bu karar karşısmda her iki mâni olacak şartlar ileri sürmesi man mumkündür. Bunlann dışında zellerin resimlerıni çekecek fotogşunmektedır. Son zamsıvarda ÇeFoto Rıdvan Kırmacı: Ankara. ran vazifesini gorür. Lâkin şu son niden dirilmesine yol açacağından tarafın da bırbirinden bir şey ıskoslovakyada sıîâhh mukavemet uzerıne muvaffakıyetsızhğe uğra muhalefetten gelen hücumlara ik rafçıların isimlerini bildiriyoruz: Foto Spor: Ankara. kazada, veya maç azimet ve avendişe eden Avustralya ve Yeni temedığıni, ancak bu karar alınırhareketlermın arttığı fakat bunun mıştır. Teklif edılmış olan seıbest tidar yazarlan, iktidar sözcüleri Foto Hamza Füstem: Izmir E detlerinde olduğu gibi ağzına kaFoto Sabah: İsüklâl Caddesı, Zelanda gibi Pasifik memleketleri. ken müttefıklerimizin arzularına toplu bir şekılde faal:'et gostere lısteve mensucat. kimyevî madde vasıtasile göçüs germek lâzımdır. (Galatasaray cıvarı) mirler çarşısı Merkez fotografha dar dolu, istiab haddi namalum buna şiddetle muhalefet etmişlerdi. ler, kereste ve sigara kâğıdı gıbi Demokratik idare şekli kolay bir uyulduğunu ve müttefiklerimizı ı mediği kaydedilmektedır. tekneler kazaya uğrayınca ondan Foto Süreyya: İstiklâl Caddesi nesi. Bir taraftan Rusyanın baltalama simaddeler dahıl bulunmaktadır. Dün sistem olsaydı, bu rejime dayanarak arzularına uyularak harb haline Foto Fikri Goksay: İzmir Bas kurtulmak mucize kabilinden olur. >aseti, diger taraftan bu memleketku konseyi teşkil eden Dış İşleri ve işbaşına telen bir eok hükumetler fTunel başı) Nitekim son kazada da 6 kişi bolerin çekingen tavırları 1947 sene nıhayet vermek istendığini soyleBaysal FotofTaf Stüdyosu: ts mahane gan karşısı. Mahye Bakanlan, hususî müzake bir müddet sonra yan çizip keyft sindenberi Japon harış andlaşması di. Almanyaya harb ilân edildiği tıklâl caddesi. Zanbak sokak No. 1 Foto Lâle: Beyoğlu Parmakkapı. ğulmuştur. Limanın gobeğinde altı reler yolıle Turkıyenın ıncir itha idare>e doğru kaymak yolu araFoto Raşid Ünverdi: Manisada kişinin boğuhnası hakkında acaba ntn süruncemede kalmasma yol aç tarihten bu yana. siyasî, iktisadî Foto Tuna: Çarşıkapı. hne karşı konmuş olan mânilerın mazlardı. Liman idaremiz ne buyurur? Hükumet civan. mıştı. Fakat Kore ihtilâh patlak ve ticarî münasebetlerımizin donFoto M. Özen: Pangalb Hamam kaldırılmasım isteyen talebinden Bununla beraber hürriyet rejimiFoto Mehmed Ortae: Aydın. Haniya bu motörlerde cankurtaverdikten ve Çin tamamile komıı muş olduğunu belırterek harb haNewYork, 13 (R ) İran İn vazgeçeceğı ümidile toplantıyı tâ nin asıl yüriitücüsü halktır. Yeter No 150 Balıkesir Foto Sümer: Anafar ran yelekleri? Varsa batanda nenistlerin kontrolu altına düştukten line nıhayet verecek bu kanunda gihz petrol ıhtılâfında aracı vazı lık etmışlerdı. Bugünku toplantı da Foto Opera: Kadıköy Opera sitalar caddesi . den yoktu? Ve bunlar nasıl kontrol sonra Tokyo ile işbirliğini daha geçen 6 sene zarfında harb kararı fesmi goreceği bildırılen Başkan Turkıyenın talebınde ısrar etmesıle derecede olgun ve kuvvetli oldu<ju neması yanmda edilirler? Foto Nur: Gazianteb. fazla geciktirmenin çok mahzurlu ahnması yüzunden vatandaşların Truman'ın özel temsilc'Sİ Averel sona ermıştır. Bilindiği gibi Avru zaman halkın temel hiirriyetlerini Foto Şen: (Divanyolu). Foto Fahri Seyrek: Ismit DemirYoksa her gün her saat can taolacağını hesablayan Washington, uğradıklan zararın telâfisi çareleri Harrıman bugün İrana hareket et pa İktisadî Işbırlığinin bütün ka kısmak, halka rağmen totaliter bir Foto Klüb: (Beyoğlu Melek dyolu caddesi. şıyan bu motörler Denizyollannın Pearl Harbour'u hiç de nazan iti aranıp maddeleştirılmesı icab etti miştir. Harriman'ın pazar gunu Tah rarları tam ittıfakla alınmak esa rejimin kadrosunu ayakta tutmak neması sokağı). imkânsızdır. vapurlarından daha sağlam mıdır bara almıyan bir barıs andlaşması ğıni, karar almmadan Almanyadan rana varacağı anlaşılmakfadır. Foto Aray: Zonguldak. Foto Kenan: Üsküdar. dayanmaktadır. Turkıyenın Bu gerçekleri iyi bildiğinden ki onlarda alınan kurtarma tertiithal edecekleri malların karşılığıFoto Can: Izmır Konak. tasarısı hazırlamıştı. Bunun süratle Foto Turan: Çemberlıtaş. Başkan Truman'ın ozel temsılcisi, karara muhalefet etmeden bu tale emin olduğumuz Samed Ağaoğlubatı bu motörlerde alınmaz? Zaten imzalanmasını sağlamak maksadiU nı yuzde 25 olarak Merkez BankaFoto Cevad Kızıltan: Boıu Foto Asral: Kadıkoy. Altıyol. VVashıng bınde ısrarının bazı memleket grup nun evvelkî günkii demecinde. ne tarafından tutsak bu motorlerin de mevcud iki muhalefetin şu şe sına yatıran vatandaşların iflâs Tahrana muteveccıhen ton'dan ayrılırken B»vaz Sarayda larının bazı maddeleıın seıbestçe biraz önce dediğimiz (fibî. kendini işlemesinde büyük bir gaflet goze kilde bertaraf edilmesi düşunül tehlıkesıle karşılaştıklarını, maddî mubadelesıne devam etmelerine bir tartışma heyecanma kaptırdıçarpıyor. Bari şu son kaza, gafillemanevî zarar görduklerini etraflıca Ametıkanın Tahran Buvuk Elçısi muştü: mâni olması beklenmektedır. ğını tahmin ediyoruz. Yoksa Derin gozlerini açmalarına kâfi bir izah etti. Bu kanunda Almanyada Henry Grady'nın ıstifa ettığıni de 1 Kremlin'e, Japonva ile barış bıldirmiştır. ihtar teşkil etse! Avrupa İktisadi İşbirliğının idare mokrat iktidarının samimî diişunandlaşmasının irab ettiği takdir.it kı alacaklara daır bir hukmun neBazı soylentilere göı e, Büyük konseyi 31 temmuza kadar >alnız cesi dun de, bugün de herhalde den kanunda yer almadığını sordu B. FFXEK «Rusyasız» imza edileceğinin kat'l şundan ibarettir: bir şekilde bildirilmesi. Bu suretl» Necıb Bılge, Bedri Nedım Goknıi Elçı Grady, İran İngılız ıhtılâfın yardımcıların iştirakıle toplantıları Halkın arzusuna rağmen kırk 1947 senesindenberi Japon sulh gö ve Cahid Zamangıl de konuşarak, da Londranın hiç de hc,una gıt na devam edecek ve Tuıkıyeyı bu 1951 Türkiye Güzellik Kraliçe4 10 tane ikramiyeli hesabı yıl iktidarda kalmaktansa, halkın mıyen bır sıvaset takıb etmıştır. plâna ıltıhaka calışacaktır. ruşmeleri esnasında biiyuk devlet Almanya ile aramızdaki münasesi musabakası munasebetile oku cari (muhtelif millî bankalardan), ai7usile üç gün is.bas.inda kalmayı lete veto hakkı sağlanması yolunyuculanmız arasında da bir mü 5 Elektrikli süpürge makiAmerika Dış İşleri Bakanlı Yeni yıl zeytinyağı ıstihsali tercih ederiz. da Moskova tarafından ileri süriil betlerın eskiden olduğu gıbi kuvsabaka tertib ettiğimiz malum nesi (Turkeli Linuted şirketinDemokrasi budur. Ve bn rejimin Ankara 13 (THA.) Geçen seneki ğında iki şüpheli memur mekte olan teklif de suya düşü vetlendirilmesini, bilhassa tutun dur. den), jordu. mevzuunda hükumetin hassaı dav Washıngton, 13 (a a ) (Unıted zentınysğı ıstıhsalınden 1415 bın parti>e verebileceği şeref de bunBu müsabakaya iştirak eden 6 Altın ceb saati (Omega dan ibarettir. ton kadar yağın satılmamış olduğu okuyucularımızın verecekleri rey marka), 2 Japon militarizminin yenl ranarak gereken temaslara geçme Press): Dış İs'en B^ksnlışından NADİR NADİ anlaşılmaktachr. Yeni yıl zeytinyağı ler neticesinde birinciliği kaza4en diriimesinden endişe duvan sial istedıler. Komisyon sözcüsü bildirildlğıne gore Dış l=ıerı BaOsman Guzel Muessesesmden narak «Foto Güzeli» seçilecek Avustralya ve Yenl Zelanda'ya biz Osman Kapanî, harb halinin nıha kanlığına mensub ıkı memıır zan «tıhsalınm ise 5055 bin ton cıva Gazeteeiler Cemiyetinden cat Birlcşik Amerika tarafından yete ermesı demenin bir sulh akdi altında bulundutulma<tadır. Bu rında olacağı tahmın edilm°ktedir genc kızımıza rey verenler ara aldığımız eşya bu muessesenın garanti verilmesi. sında çekılecek kur'a ile aşağıda mağazalannda teşhır edilmektedemek olmıvacağını, bu tasarı ile memurların ikisı de Dış I,lerı Ba Bu hesaba göıe veni rekoite ee Başbakana çekilen telgraf dir. ki hediyeler tevzi edılecektir: cen yıldan 4000 ton kadar eksik o!aWashington bu iki devletle b!ı aramızdaki harb haline nihayet ve kanlığı Çm isleri uzmanıdır Cazetecıler Cemiyetinden dün Okuyucularımızın bu hediye1 Gidıp gelme iki Avrupa cpktır. F?kat mevcud stoklrnn 15 Başbakan Adnan Menderese asağı«Pasifik paktı > imzalayacak vt rilmek istendiğinl, Almanyanın biKendilerınden şuphe edılenlerlerden istifade etmeleri için güsevahati, bunlardan her hanın birine dirile ze karşı olan borc ve vecibelerinin bin ton olması veni ıstıh";alle birlik daki telgraf çekilmiştir. den John Da\ ıes 43 ya^ndadır ve 2 Bir buz dolabı (Osman zellerin resünlerini, yahud da recek bir Japnn militarİ7mi tarafın ancak bir sulh muahedesile sağla20 sehedenberı Dış Işleıı Bakanlı te memleket ıhtıyscının bo! bol k?r Sajın Adnan Menderes simlerin altındaki isim ve nuGuzel muessesesmden), dan tecavuz edildiği takdirde der nabileceğini anlarh. Ve bu kanus'landıâı gibi bir rr.iktannın da 'hBaşbakan ında çalışmaktadır. Ç.n meseleleri 3 Bır mobılya radyo (Osman maralan kesıp saklamaları kâhal mudahalede hulunmak taah nun ilerideki anlaşma ve münaseAVKARA uzmanı olan dığer şahsnet. Edmund rac edi'eceği alâkadalarca tesbıt fıdir. Guzel muessesesmden), hudü altına pirecekri. betlerimize bir zemin hazırlayaca Clubb ise 50 yaşındadır ve 23 se edılmiştir. Gundelık eazete,,mecmua ve kiWashineton'dan alınan haber ğuıı söyledi. Kürsuve gelen Dış nedenberi Dış işleri Bakanhğında tsblarm posta ucretlerine yapılan Arjantin hükumeti, La ler her iki muhalefetin de ber İşleri Bakanı Prof. Fuad Koprulü çalışmaktadır. Her ıkı şshsıyetın de son zam neşrıyat ile meşgul olan taraf edilmiş olduğunu göster de, hükumetin bu gibi mevzularda ne ajbı bir suçla ıtham edıldıklerı Prensa gazetesini zorîa cpmıvetımiz mensublarını çok müşmiştir. Rusva iştirak etmese de Ja azamî hassasıyeti gösterdiğıni, D. bıldırılmemıştir. kul duruma duşürmektedir. Irfan satın aldı pon barış. andlaşması imzalanarak Partinin iktidara gelmesini muteah&yatımıza bir darbe indirecek olan tır. Bu andlaşma Japonyava jeni kıb Almanyadaki işgal makamla P.T.T. Genel MüdürlüğüBuenos Aıres, 13 ( A P ) Ar bu zammra kaldınlması hususunda den silâhlanmak imkânlarını dahl rıle temasa geçip çalışmalara başjantin hukumeti bugun, bır mud knmetlı delâletınizi esirgememenızi nün yeni teşebbüsleri Prenses Elizabeth i!s kocası Bursada sıcaktan sağlıyacaktır. Avustralya ile Yeni ladığını, harb haline nihayet verdet evvel kapattığı bağmsız «La saygılarımızla nca ederız. Zelandanın bu silâhlanmadan en me keyfiyetınin bir merhale olduAnkara 13 (T H A ) Demır, Prensa» gazetesini 18 850 000 pese Amerikaya davet edildiler bayılanlar oldu Gazetecüeri Cemiyeti Reisi dişe etmelerine mahal kalmamıştır, ğunu soyledi. Vatandaşlarımızın Denız ve Havayolları ış alanları dı veya takrıben 1366 000 dolara saMünir Nureddin Selçuk Washington, 13 (a a) (ReuBursa, 13 (THA.) İki gündür Burhan Felek çunkü Pasifik paktı ile Amerikanın Almanyadaki alacaklaruım bundan şında kalan yerlerde P.T.T. Genel tın almıştır. Basın mahfillerı, satın şehrımizde müthiş sıcakiann hü ter): Dun yaptığı basın konferanBir aydanberi toplantılara devam garantisini kazanmışlardır. Kigide deprera sonraki muzakerelerde kolaylıkla Müdürlüğune yolcu ve eşya naklft alma fıatının gazetenın hakikî dekum surmesınden bayılanlar olmuş sında Başkan Truman, Prenses E eden tertib komıtesi üstad sanatkâr Korede mutareke görüşmelerinin sağlanacağım, Kıgi 13 (a.a ) Bugün saat 17.19 tur. ^ıcakhk derecesı dun gölgede lızabeth ile kocası Edınburg Du Münır Nureddinin 35 inci sanat yılı her iki memlekst mek hakkı verümiştir. Idare bu iş ğeıınm ancak cuz'i bir kısmı oldumkitaa uğraması. Kızılların cephe arasında ticarî munasebetlenn ye eri kendi temın edeceği özel vası ğunu belırtmışlerdir. Satın alma da on beş saniye süren çok şıd 31 derece olarak tesbit edılmiştir. künü Buleşik Amerikaya davet etjübilesinin son hazırlıklannı bitirhattma yarun ırtilyondan fazla a« nıden kurulması ıçin faalıyetlerın alarile yapacaktır. Bu hususta şım fıatı federal bır mahkeme tarafın detli iki deprem olmuştur. Hasar tığini bıldrrmiştır. mek uzeredir. ker yığmaları, ^eni bir taarruz icin devam ettığını izah etti. diden ıdare hazırhklara başlamıştır. dan tesbıt edılmiştir. yoktur. 11 ağustos cumartesi gecesi Içia hazırlanmaları Demokrasilerin. MaAçıkhava Tiyatrosunda büyük bir lik'in «sulh çağrısı» na kapılma PROF. NIMBUS'UN MACERALARI: itına ile hazırlanan programda 101 tnakta ne kadar haklı olduklarını kişilık muazzam Mehter takımı, U^k Kasab dükkâm plâjlar... fösteren delillerdir. çüncü Selim ve Lâle devirlerine aid •4% CJI.P. ciler yan nasıl Ömer Sami COŞAR sahneler bütün tarihî kostümlerla geçirirler. canlandınlacaktır. Amerika ile Suudî Arabis|jl Müzeyyen Senar ve HaŞair Nedimin «Çırağan» güfteîi mile bavullar... Munir Nureddin tarafından bestetan arasında hava anlaşması f% Tekzib hastalığı... lenmiştir. O gece ilk defa olarak Washıngton, 13 (A P.) Bırleft Hanımefendi hizmetçiler. tarihi dekorlar içüıde ve devrin raşik Amerika ile Suudî Arabistan a& Torba sakaUılar ve inkıslan ortasında okunacaktır. rasmda ımzalanan 5 yıl sureh bir kılâblar... O gece için ayn bir yenilik olaandlaşma gereğınce stratejık onevs. vs. rak «Dinleyici istekleri» ne yer vemi haız Dahran hava alanı AmerıTemmuz Sayısı Çıktı. rilecektir. Herkes üstad sanatkân' kan uçaklan tarafından kullanılamiTjlan hangi şarkıyı isterse iki saÎNSEL KİTABEVİ bilecektır. Keyfiyet bugün Wastırlık bir mektubla «Münir Nuredhington'da resmen açıklanmıştır. din jübilesi tertib komitesi, Şehir Tiyatrosu Dram kısmı» adresüıa ü. Saliha teyzeyi ele vermemek aratmamıştır.> Saliha teyzeden Allah razı olsun! cCumhurivet» in edebî tefrikası: yollayacak ve bu arzusu jübile geGözyaşlanna acıyan, Jaieyi kapı için. Fakat Kraliçeye, Hocaya duy«Ne şeref! demişti Hoca. Hale cesi yerine getirilecektir. duğu hayranlık o zamandan başlar. bak, seni Reganla mukayeseye kaldaki adamın eline verip gızüce paArtık Kraltçe başka bir dünyamn kanlar var!> radiye çıkartan o olmuştu. Bir büyiicü kadm yakalandl Genc kadın şimdı gozıerini ka kadınıydı. Hoca buyük bır deha, Jale o zamanlar Rejan'ın Trim Taksımde Valıde caddsınde oturan şaşılacak bir yaratıcı! pasa görebılır. Unutamadığı hâdıseve otedenberi buyu, sıhir fcıbı seylerla Gazeteler de öyle yazmışlardı: olduğunu bilmiyordu. Fransız sahlerden bıridir bu! Büyülenmiş gıbi uğraşarak bır takım saf kadın ve tızların paralarını çeken Iyo Marikırmızı kadıfe perdeye bakıyordu. «Ahmed Cem şaşılacak bir yara nesinden habersizdL Sormaya da nakı adında bır kadm, evvelki gon. Koltuklar, localar tiklım, tıkkm tıcıdır. Madam SanJeni ona borc cesaret edememışti. Ama münekevınde bır çok kızın ve kadının faiiadolu. Salon uğultu içinde. Nıhayet luyuz. Çünkü Nemide Gencayı ki kidin en büyük iltifatı yapmış olrına bakarken suç usroade yakaıaamıştır. duğunu, telefonda teşekkür edero sihirli gümbürtü, bır defa, iki min yetıştirdiğıni biliyoruz.» defa , üç defa! Perde açüryor. ken Kraliçenin sesinin nasıl titreYa Kraliçe için yazüamar! TEŞEKKÜR Jale onlan okurken sevincinden, diğini, gözlerinde yaşlarla nasıl Kraliçe mı? Bu kadın mı? Jale Emretmeye alışmış, sinirli ge artık arkadaş olduklan. kadm ka esprılerden ne anlarmış? Jale, piSevgili kızımız sini şimdı bıle duyar gıbi o dma konuşmaya başlaöıkları za yesin etrafınd» yazılan şeyleri yu bağırmamak içın ağzını yumruğu duyduğu gururdan ağlamıştı. Her gülütnsediğini gördüğü zaman anNİHAL SİRELin luyor Jale. Bütün hayatınca on man, ı a bir tebessümle yüzüne tar gıbi okuyordu. Diğer taraftan ile tıkadığını hatırlıyor. Sahnede kes aynı fikirdeydi: lamıştı. «Madam SanJen cidden altından ebedlyete mtlkalı dolajısıle, hastalığı dan hiç bır şey ıstememiştı. O dai bakarak }öyle demişti: Hocayı tutanlar, Madam SanJen kadife, altın süslü elbisenın kuyGüzel günler! Onlann ikisinin n.ııddetınee en kıymetlı ve alâkalı ıhruğunu sürükliyerek, başında tüy güç kalkılacak bir roldür. Bununla ma istemeden vermesıni bilecek ka «Daha o zaman anlamıştım, ağ tipinın her milleti sürüklıyen bir de mesud olduklarına emindL Jatımamlarını eslrgemlyen Hasekı hastadar duşunceli, eh açık, fevkalâdey ladığını görunce! Salıha tejzeye söy tip olduğunu, bu güzel komedi de ler ürpererek doîaşan bu kadın beraber Nemide Gencayın omuznesı tedavı kllmği Doçenta sayın Dr. le, o sene tiyatro mevsimi kapancı. Türk sahnesinin ilk defa halkı gö Kraliçe değil! Nasıl, gülüyor, nasıl larında bu rolün ne kadar hafif kalBay Suphi Artunkal İle dığer mesal ledim hattâ: «Hastalık bu kızı da konuşuyor! Salonda kahkahalar ev dığını gözlerimızle gördük. Bu eş dığı zaman alıp başlarmı Avrupaarkada;larına ve blzlerl tazıye etmefc Hele hastalandığı zamânlar! Jale. sarıyor, korumaya çalışıyorum. Al bekten değil, kafadan gelen ince velâ haiiften başlamıştı. Yavaş yavaş siz sanatkâr Türk sahnesıni parlak ya, seyahate çıkmıslardı. Gene o lutfunda bulunan dostlanmıza ve akra« esprılerle, zevkle guldüreceğini söy tiyatro saatıne kadar metin defterı lah yardımcısı olsun.» dedim.» baİLrımıza sonsuz nunn«t ve teşekkur» liyerek onu müdafaa edıyorlardı. sesler yükseldi. Sahnede Madam bir yıldız gibi aydınlatıyor. Onunla sene Jale liseyi bitirmişti. elınde başucunda nasıl bekledığını lerımizı svınanz Evet ilk defa bir şey istemiş ve SanJen aldırmıyor, elbisesinın ne kadar iftihar etsek yeridir.» Onlarm avdetini nasıl heyecanhiç bir zaman unutamaz. Zıya Anf Sirel aüesl ağlamıştı. Her gün gazetelerde ya Hoca apartımanda geceyanlanna kuyruğunu arkaya atıp gülüyor, esMeşhur bir münekkid ise Kra la beklediğini çok iyi hatırlıyor. zılar, resimier çıkıyordu. Kralıçe o kadar kalıyor, konuşuyor, söylüyor priler savuruyor, herkesi birbirine liçe hakkında uzun bir tetkik yaYalnı» bir kere ondan bir şey Dünyada emsali bulunarnayan Istemiş, yalvarmış, hattâ ağlamıştı. dalara kapanıyor, rolüne çalışıyor ve bağırıyordu: «Bütün yük senin katıyor. Edalı, bayağı, ıyi ve fev zısı kaleme abnıştı. Jale o güzel Siyah önlüğü atmıs, saçlarmı kesmiş ve tiyatro artisti olmaya kaBir piyes işin! Bu pıyesın Jale ve korkudan titrediğini söylüyordu. omuzunda, mesleğinin dönüm yolu kalâde bu Madam SanJen! Jale o yazıyı kelime kelime hatırlıyor: rar vermistL Uykusuz geceler, boş uin hayatında adeta tarıhi, unutul Hocanm dunyayj göreceK gözü yok bu Evet âdi olacaksın, nalktan, so zaman yalnız bu kadarmı düşüne«Uzun zamandanberi Nemide maz bır yeri var. Jale Krahçeyi ilk tu. Jale heyecandan titııyor, her kaktan gelmiş bir kadın! Ama Na bilmişti. Birinci perdenin sonunda Gençayı Madam SanJen rolün apartımanda kendi kendine aynacefa sahnede bu pıyeste gördü, »a zamanki uysal, çekingen halini bı polyon'un salonunda oiduğunu u salon alkıştan yıkıldığı zaman mü de gormeyi arzu ederdim. Onun lann karşısmda beceriksiz provalakmış, onlann ayaklarıiıin arasın nutma Saliha Korkmazı taklid yok, hım bir şey olduğunu, Hocanın, Kra «ıl unutur! lar! Üzüntüden zayıflamıştı. KorMusahıbzadenin piyeslerınde deği lıçenın boşuna korktuklarını anladı. gibi bir artist için bayağılaşmanm kuyordu. Kraliçenin mâni olacağıda dolaşıyordu. Yeni Tivatro o kı? perdesini Maçok kolay olmadığını biliyorum. Dedilsodular havada balonlar gi Hz. Çamaşırcı kızı, ama bızim ça Ertesı gün apartıman şenlık içinde, Beyoğlu îstiklâl Caddesi 338 dam SanJen'le açmaya karar vermaşırcı Hatice hanım değıi, General Kraliçe hasta denecek kadar yor Sardou'nun kahramanı bayîğı mı m büiyordu. Fakat Saliha teyzeye mış. Madara SanJen rolunde Kra bi uçup sonüyordu: Maaam San kansı bu, Fransız bu!» dır? O da ayrıca münakaşa edıle guveniyordu. Saliha teyze: «Ben gundu. Fakat yuzu gulüyordu. GaJen'm tercüme ve sahneye konullıçe! cek meseledır. Fakat bizim burada Hocaya anlatırım, o da Kraliçemasına itiraz edenler eksik değıldi Hoca korkuyordu. Kraliçe daha lıba o zamanlar Hocayia aa araları soylemek istedığimiz şudur Nemi yi ikna eder.> demiş, ümid ver«Gidemezsin demişti Kraliçe Se Bu bir karakter eseriynuş, ıçınde : çok korkuyordu ve Jale gecelerı ya çok ijıyıydı. Belkı en çok sevıj de Gençay, aynı rolü Fransız sah mişti, ain yerin değıl, ıstemıyorum t tıkîerı günler . bır çok tanhi isimler varrmş bı • = Einda cBsn de gideceğım, ben de r.esinde yaratan buyuk Reja.ı kaSonradın, Ankuadaa avdetmde üm hiik, Frausukn alâkadar eden goreceguns oiye, ağUyordu, Jale Uyatroya fflttıiuu saklanug dar başaramadıyia bıle bızlere oau Almanya ile harb hâli sona erdi Moravyada kızıl memurlara suikasdler yapılıyor Serbest Avrııııa pazarı Yanlıs mı? Harriman, Tahran yolunda Okuyucular arasındaki müsabakada kazanabileceğiniz hediyeler Miinir Nureddin gecesi ve hazırlıkları ilerliyor Eksik niishaları idarehanemizden her zaman ledarik edebilirsiniz! KAHKAHA RÖVALAR MAGA2ASI BEYOĞLU 3 5 3 PATEK PHILIPPE Saati S ARA N Mağazasında teşhir edümektedir. (Arkası wtr)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle