12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTMHÜRtTET 14 Temmuz 1951 Dil davasında ortaya atılaıt ağır itham Dil Kurumu İstanbul temsilcisi Peyami Safa: «Bugün uydurma adını ts.'ttığı türkçe karşısında (yangın vat) diye bağıran Mustafa Şekib Tunc, Hasan ÂIi Yücel zamamnda felsefe terimleri komisyonu başkanı idi ve bugün aforoz ettiği o kelimeleri şiddetle müdafaa ederdi. Aramızda ağır münakaşalar olrnnştur» diyor araybnrnnnda bir şehir hattı vapurile dolmuş yapan bir motör çarpıştı. Motör battı. Arzı Mev'uda giden Yahudi muhacirlerinden 38 kişi denize döküldü. Filistine giden bi büyükler tetkik edip blçare Yahudi muhacirlerinin çilesi de İftira ejderinin başlannmüttehimi müdafaa etmeselerdi, deniz kazalannda bir hayli kurban dan birinin kıpırdadığını Dreyfus hayatmm sonuna kadar vermek olduğu için 6 veya 9 YaBasıaTaiı ) ınci sahifede gelen «yogdöngü» terimini bana Şeytan adasuıın sıcağında kavrula hudi boğuldu. karşı bunalarak ve terliyerek ogörünce hemen ezmeli. ren teşekkül Millî Eğitim Bakancak ve asıl casus hür ve serazad lığffidan çok evvcl Dil Kurumu lanca şiddetile müdafaa eden gene Bu kazayı görünmez değil, görüVoltaire Fransa erkânıharbiyesindeki mev ntir kazalardan saymak yerinde dur. 1949 da toplanan 6 ncı Dil Ku o Mustafa Şekib Tunçlardan biriBu fani dünyada iftiraya uğrakiinde kurulup oturacaktı. En feolur. Çünkü bu kalabalık limanda, dir. Size zamanın Maarif Vekili tanen şöyle söylüyor: rultayı şu karan vermişti: yarak ıstırab çekmemi? kim var venleri sevindirmiş olsa bile umu«Terimler, Türk halk dilinde rafından tehdid edildiğini söylüyor. Esnaf Cemiyetleri, yeni Bclediyc dır? Eski çağlann peygamberleri, mî efkân tatmin etmez. Asıl mese«Bu geçirdiğimiz günlerde her nası Fransa tarihinin bu vak'ayı motörleri sık sık ânza yapan, can(kullanılan veyahud kullanılmış Bu bir mazeret midir? Tehdid kar Meclisinin bu karan hiç bir esasa onlann en yakmlan, din ululan, le bu kuru iftirayı senelerdenberi tebessüm ettiğim zaman, bu tebes nakleden sahifesi, hak ve adaleti kurtaran simidleri bulunmıyan, istihfaf eden bir zulüm vesikası o!an türkçe kelime veya kelime un sısmda her namuslu fikir adamının filozoflar bile iftira ejderinin hü kurup ortaya «ahverenlerin güt sümüm bir cinayetmiş gibi kendimi şeklinde kalacaktı. Fakat bizde son muvazene bakımından hayli oynak ilk tepkisi istifadır. Şe'üb Tunç nedajanmadan verdiğini iddia surları vasıtasile dilin bünyesine, olan motörlerin dolmuş yaparak cumuna maruz kabnışlardır. Fakat tükleri maksadı meydana çıkarmak takbih ediyorumı. den isüfa etmemiştir de, şimdi, zae diyor gramerine veya kelime yaratmak Işte bu iftiranın Voltaire'e ihsas defa dava şeklini alan iftiranın bi yolcu taşunalanna müsaade etmek, bu saydıklanmızın hepsinden daha tır. Adliyenin faziletkâr mekanizmana uyarak afarozladığı terimleri rinci kısmı yukanda zikrettiğimiz goz göre kazaya rızadan başka bir masının bu yolu açacağım ümid ettiği bu acıyı hepimiz, hepimiz kurallanna uysjın olmahdır. Türk tesbit eden raporu imzalamıştır? Dünden itibaren tatbik edilmesi ziyade siyasetçiler iftiraya maruzdeğilse bile insaf ve şefkat ve bil davalar gibi haricden kimselerin şey değildir. d'Ii, Türk mOletinin kullandığı dil Haydi onlar tehdiddi, fakat kendi lâzım gelen, Belediye Meclisinin durlar. Siyasî hasımlarını sustura etmemek için bir sebeb yoktur. Şu iftiranın gencin kendisinden hassa adalet diye ruhî bir kıymetin sırf hak ve adalet namına müdahachr. Terimler yapılırken eski tarih eserlerinde ve makalelerinde hiç tesbit ve tayin etmiş olduğu fiat cak, onlan altedecek vasıtalardan Kadıköy Haydarpaşa iskelelelerdenberi yaşayıp gelen unsurlar, bir baskıya uğramadan ihtiyarî o listesini esnaf tatbika vanaşmamak biri de iftiradır. Hattâ Machiavel'e başka ana ve babasına verdiği a bulunduğunu kabul edenlerimiz lelerine değmiyecek kadar saçma rinden Köprüye günde 68, Köpriive yalanhğı zâhir bir iftira idi. Nizaman ve mekân itibarile yakınhk larak kullandığı «yüklem», «pay tadır. yakısır bir söz vardır, derler ki, zab ve ıstırabı bir tarafa bıra duyarsak belki o vakit ilk iş. olarak tekim adliye cihazımız bu birinci den bu iki iskeleye 64 sefer varkalım. Bu müthiş cürmün yük işittiğimiz bütün iftiralara kulak ve uzaklık bakımından dikkate da», «uzam», «denklehı», «teget», dır. Bu kadar çok ve sık vapur işEsnaf Cemiyetleri Birliği, liste bir iftira at, aslı çıkmasa da zihinalınmalı ve bugünkü Türkiye türk ciçgüdü» ve üçtepi» gibi yüzlerce deki indirmenin hiç bir esasa göre erde bıraktığı tortu kâfidir. Beau sek tahsil yapmış, dünyayı gör asmayız, sonra da bu iftiralann ne kısmı yüzlerce şahidi dinledikten leyen bu iskeleler arasında bir de müş bir gencin şahsında bü türlü dolablarla, ne türlü maksad sonra hakkın yükselmesi ile niha dolmuş yapmağa ioıtiyaz sahibi çesinin fonik ve estetiğine uygun uydurma terime ne dersiniz? yapılmadığmı, alâkalı esnaf birlik marchais'nin «Sevilla Berberi» adlı yete eriştirdi. Fakat şimdi birinci Devlet Denizyollan Şehir Hatları oimahdır. Yabancı bilimlerdeki, bioperasında söylediği ve büyük lu tün Türk münevver gencliğini üze larla meydana atıldığuıı bilmeği isHerkesten evvel mütefekkir ve lerine danışmak icab ettiği halde ceğini düşündükçe Voltaire'in takib teriz. Nitekim Voltaire yukarıdaki kısım iftiranın halli ile ortada asıl İdaresinin zararla çalışmasına rağlim ve teknik terimlerinin ileri Belediye Meclisinin, sadece dük at kitablanna iftiranın tarifi diye milletlercc müşterek olarak kulla sanatkâr Şekib Tuncun bılmesi lâ kân adedlerinin çokluğu ve esna eçmis olan şu sözler kadar iftira ettiği Çalas davasmı hatırlamamak davada adalet ve insaf kuvvetini mücrimi bulmak meselesi kalıyor men. müsaade etmek, motörcülerin nılanı, inceleyip kabul edilecek, zım gelmes mi ki, uydurma keli tm fazla kâr ettiği mülâhazasile bu nın inkişafını anlatacak güzel bir fcabil olmuyor: Calas oğlunu kato harekete getirerek müttehimi ida ki bunda da adliye mekanizması biraz para kazanmalannı sağlasa lik mezhebine döndüğü için öl mından sonra da olsa beraet ettir nın faaliyetle işliyerek eski ve ye dahi, halkın emniyet ve hayatı babilirli bir usule göre dilimize alına menin biri iyi, öteki de kötü iki karan verdiğini iddia etmektedir. parça nadir bulunur: dürmekle itham edilerek idam o mişti. ni zamanlarda adaletin yolunu şa kımından tecviı edilmemek lâzun bılir. Terimlerin yapılmasında ih manası vardır. İyi manasile uydur Bu arada süt, şeker gibi maddelecEfendim, ehemmiyet vermediği lunan bir iftira kurbanıdır. Bu iftira Gene on dokuzuncu asnn son se şırtmak istiyenlerin kimler oldu gelirdi. tisas sahiblerinin çalışmalan ve ma, yaratma, icad ebne demektir. rin fiatlarının beş misli artmasına Gene şükretmek geteklifleri esas tutulmalıdır. Dil Ku Batı dilcileri buna tformatıon sa mukabil mamullerin ancak bir bu niz iftiranın ne olduğunu bilmiyor Voltaire'i o kadar sinirlendirmiştir nelerinde Fransada Dreyfus mese ğunun meydana çıkarılmasını bü rektir ki bu kaza, Sarayburnu ciki Fransız Ansiklopedisinin büyük lesi diye bir siyaset skandah ol tün mütefekkir, münevver gene ve rumu bunlan inceledikten ve ilgili rante» derler. Yabancı dıllerin bü euk misli zam gördüğü, bu gibi sunuz. En namuslu insanlann bu muharrirlerinden riyaziyeci D'A muştu. Eğer o vakit bu müthiş if yaşUlanmızın ve bütün halkımızın varında kıyıya yakın ve bir çok bilim kolunun yetkili uzmanlannın tün terimleri bu şekilde uydurma kararlarda önce maliyet fiatının iftira yüzünden perişan olduklannı lembart'a yazdığı bir mektubda ay tirayı Emile Zola ve arkadaşları gi ümidle beklediğini unutmamalıyız. vasıtalaruı denize dökülenleri kureon reylerini aldıktan sonra yayın dır. Meselâ, size rastgele bir he gözönünde tutulması lâzım geldiği gordüm. Büyük şehrin işsiz gücsüz tarabüeceği bir yerde %'ukua gelerinin inandırılmıyacağı kötülükJar. Komisyonca kabul ve yukan kimlik kitabı açıyorum: Onüme ni ilâve etmektedir. di. Haydarpaşa ile Kızkulesi araçıkan ilk kelime: «Bronşi yektazik» ler, manasız hikâyeler, masallar tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllltlllf da tesbit edilen îlbelere aykın yolsuıda açıklarda bir yerde olsaydı Pazartesi günü esnaf birliği müda yapılmış terimler varsa onlann veya «Piyopnömolorks» kelimeleri messilleri Belediyenin bu kararına yoktur. Hem (U bizim memlekette ve üstelik geceye rastgelseydi, 38 da ilkelere uygun duruma getiril yunancada veya lâtincede yoktur. karşı takib edecekleri hareket tar bu işin o kadar mahir ustalan var yolcudan 3 ki§i ya kurtulur, ya mesi için gözden geçirilmesi lâ Eski Yunan köklerinden alınarak zını kararlaştırmak üzere cemiyet ki... Evvelâ zayıf bir şayia tıpkı kurtulmazdı. uydunılmuştur. Herkesin bildiği fırtuıadan evvel yeryüzünü sıyırtıp Bmdır.» Motörcülerin, dolmuş yaparak binasında toplanacaklardır. geçen kırlangıclar gibi dolaşır. Bir GSrüyorsunuz ki, 6 ncı Dil Ku vitamin kelimesi de buniardan bibiraz daha para kazanmak suretile müddet sonra yavaş yavaş bir ağıza ılfllllMllllllflllllllllIlinillltllllllllflllllliiniITTTl rultayı tutanaklanndan aynen size ridir. Kötü manasile uydurma yageçimlerini temin etmelerini düokuduğum' bu kararlarda prensip, lan söyleme demektir. Terimlerle Baymdırhk Bakanı Eskisebire düşer, oradan sizin kulağınıza geşünmek iyi ama, halkuı emniyet ir. İş olmuş bitmiştir. O sayia argitti terimlerin yaşayan halk diline uy bunun alâkası yoktur. ve hayatını korumak, herhalde, Şekib Tunc, bu uydurma terimlegun olması ve uygun olmıyanlan Baymdırhk Bakanı dün aktam tık ağızdan ağıza kuvvetlenerek onlann kazancından evvel düşüftira halinde başını kaldınr. Yılan eyıklamak İçin bu terimlerin göz re alışamadığımızı söylüyor. Za Eakljehire hareket etmljtlr. Porsuk hav. nübnesi lâzım gelen bir iştir. Önce manın vereceği bir hükme onun zasındakl RegUlatörUn temel atma me gibi »ürüne sürüne yola koyulur... den geçirilmesidtr. yasak edildiği halde sonradan mürajlmlnde hazır bulunduXtan aonra AnDil Kurumu merkezindeki terim kendi başına tercüman olmağa hak karaya dönecektlr. ÖnUmUzdekl ıalı Gözlerinizin önünde büyür, ortaya saade edilen bu dolmuş nakliyakolumuz uzun lamandanberi bu kı var mıdır? Severek kullandığı günü da KarayoUan Genel Müdürü, nı atılır, kanadlanır, döner dolaşır... tının günün birinde böyle fed bir revizyon Işile meşguldür ve başın tiç güdü» ve «iç tepi» kelimele lslerl rclıl İle blrliktc 9ark vllayeüe bir umuml feryad jeklinl alır. O kazaya sebeb olacağını tahmin etartık bir kin ve nefret ve bir itham da İsmail Hakkı Baltaaoğlu var rine «Iijılm'fffl bunlardan daha se rind» bir teUbk acyahatlm «ıkaeaktır. mek güç bir şey değildi. Motörcüvimlilerine niçin alışılmıyacaktır. dır. ler yolcu yerine yük taşıyarak haSovyet Büyük Elçisi Lavrisev ve lânet korosu halindedir.» İftiranın ilk dolaşmasını o güzel Ben, kendi hesabıma dil devriyatlannı kazanabilirlerdi. Gene gSrüyorsunuz kl Türk Dil Ankaradan geldi sevimli kırlangıcın yeryüzünü sıSon görünür kazanuı mesulil, Kurumuna yüklenen ifratlar, taş minde yüzde yüzcü değilim. Bir koSovyet BUytlk Eçlji M. Lavrijev dün yırtarak uçuşuna benzetmeği hiç Sakarya motörünün ve Kalamış vakınlıklar en ax 1949 danberi ilim nağı yıkıp yerine apartıman yapar aabahkl ekıpresle Ankaradan tehrimlze hoş bulmadığunı saklıyamıyacağım. purunun kaptanlan değildir; bu metodlanna göre tasfiyeye uğra gibi osmanlıcayı atıp yerine öz ve özel bir rootör İle BüyQkderedekl Halbuki biraz aşağıda hain yılanın koyabileceğimizi ganan, Konsolosluğ» inmijtlı. Büyük EHInln motörlerin dolmuş yaparak yolcu mıştır. Her dinamik teşekkül gi türkçeyi sessizce sürünerek çıkardığı ıslık taşımalarına müsaade eden mabi Türk Dil Kurumunun da tekâ mekanik anlayıştan uzağım. Dilin Moskovaya gldecegl aöylenmektedir. seslerine benzetmek daha ne kaÜniversite sitesi Lângada kamdır. mül sıkıntüan, tereddüdleri ve yenileşmesi, uzviyetteki bücrelerin dar yerinde olmuştur. yapılacak merhaleleri geçirmiş olması tabii tezelesmesini andıran bir hâdiseLüks mahrukat! Her ne ise işte bu müthis ahlâki dir. Bu geçici buhranlar onun sa dir. Fakat bu tazeleşmeyi kolaytn»a edilecek Ünlvenlte ılteslnln cürmün en acı nümunelerinden biîşletmeler Bakanı Sayın Hakkı Gedece canlihğını ve dava yolunda laştıran bilgili ve şuurlu müdaha yerini kat'i olarak tesbit etmek üzere * dik, maden kömürü ve kok filelerin çok faydalı olacağına ina dün Mlllt Egltlm Bakanının başkanlı rini en yakın zamanda siyaset saşaşmaz hamlelerini gösterir. atlanna yapdan mecburî zamnu nıyorum. Türk Dil Kurumu da bu gında Mimarl Faktilteslnde bir toplantı hasında olanca siddetile gördük. Sokak adamı ve kahve münevyapılmıştır. Sıtenin yatakhane ve müşmüdafaa için dil dökerken kok köyolda çahşmaktadır ve bütün Türk temlUunın in$a*ı için Lânpa bottanlan İftiraya maruz olup aylarca ıstırab veri Dil Kurumunun son kararlaçeken gencin asla siyasetle uğraşmüriinün lüks mahrukat olduğurından ve çalışma tarzından ha dil hazinesini tesbit eden büyük bir münasib görulmü; ve lnşaata burada mamı?, ancak mesleğinin en yüknu d* söylüyor. Bu sözleri ökursözlük hazırhyor. Bunun içinde b&şlanması kararlaştırılmı;tır. Plan ve berdar olmadığı için ağzına geleni sek derecede tahsiline kendini verken 15 yıl kadar önce Ankarada söyler. Beni üzen jey, bu sokak osmanlıca ve türkçe eski vt yeni, projelerl Mimari Fakultcal ba^ırlıya mij ve Osmanh Türkü terbiyesile caktır. bfr kömür iergisî açıl*ğınf ve o dedikodulannın çığıtkanhğını Mus uzak ve yakın bütün keiimeler, leh Merkez talebe yurdunun almdlllk Klm garb terbiyesini şayanı hayret dezaman da kömür yakılması için lıaçeler veya yenl yapılmış sözler bu ya Enatitusune nakledllmesl kararla;tafa Şekib Tunç gibi fikir davalanrecede iyi imtizac ettirmiş bir gene sıl kesif bir propaganda yapıldığına ne büyük bir ciddiyetle sanldı lunacaktır. Hiç kimseyi bu kelime mıştır. Bundan anla;ılacağı üzere s'.te olması asıl an olan nokta idi. Om hatırladun. O zamanki parola ğını 36 senedenberi pek iyi bildi terden birinl tercih için lorlamak nin inşaatına bir müddet sonra bajnun bir kabahati vardı: Taşıdığı «vatandaş kok kömürü y a t # idL niyetinde ve iktidannda değiliz. Sa lanabilecektir. ğim bir dostumun yapmasıdır. isim dolayısile siyasetin en koyu Bugünkü parola ise «vatandaş kok Fakat durunuz: Hangi Mustafa dece dilimizin bütün kabiliyetleri Belediye Mecidiyeköyünde de derinliklerine indirilmeğe namzed kömürü lükstür, linyit yak!» olŞekib Tunç? Çünkü benim bildiğim ni arastmyor ve bütün dil hazine100 ucuz ev yaptıracak bulunması. Bu genci muhtelif fadu. bir sürü Mustafa Şekib Tunç var mizi tesbit etmek isüyoruz. Fakat Beltdiye Mecidiyeköyünde arsa te sılalarla ne zaman görsem bir kat Bir karikatürlst olsatn. şöyle bir karldır. Ben bunlardan yalnız birisile yolumuz, elbette ki istikametini darik etmek üzere teşebbüslere gırijdaha olgunlaştığına takdirle sahid katür çlzerdim: Bir kalantor zengln dostum, ötekilerden bucak bucak Atatürkün ruhundan alan özleşme mijtlr. Müsald yer bulundugu takdlrde karısına veya »evgüisine cicıll blclll bir kaçanm. Çünkü bu Mustafa Şekib ve tazeleşme yoludur. «Yaratıcı te burad 100 ucuz ev inşa edllecektlr. Bu olurdum. Gene taşıdığı isim dolayıkutu takdlm «diyor ve onaTunçlardan biri, uydurma dediği kâmül» mütercimi dostum Musta suretle dört yuzdeıı fa;la ucuz ev in sile değerinden daha çok maasla Sevgilim »an* luk» bir hedlya |ası temin edilmlj olacaktır. bir memuriyete getirildiği iddia ogetirdım, diyor. türkçe karşısında «yangın var!* fa Şekibin de başka türıü düşüneMalâm olduğu üzere bundan evvel 100 lunduğu bir gün onu gordüm. Hiç diye bağıracak kadar nefret duy bileceğini sanmıyorum. Fakat sizin evin Kadıkoyunde 76 evin Yenlbahçede Kadın, ya bir incl gerdanhk, yahud da en pahalı Fransız levantalarından duğunu söylediği halde, öteki Mus geçen gün konuştuğunuz Mustafa 50 evin Üsküdarda gene, Emlâk Banka tasalı değildi. Çünkü biliyordu ki Erzak deposunun vaziyetini gösterir kroki birkaç tijeUk blr hedlye aldığını »»natafa Şekib Tunç, Hasan Âli Yücel Şekib, o değildir. Onu bulursanız, slle mü;tereken, 103 evin Kadık'jünde tahsilleri kendi derecesinde bile Böyle bir eser yazmak ne hayalî reyanla çalışan bir telefon dışan ile yordu .Mahzene sızan sulan birik rak memnun ve mesud hemen kutuyu olmıyan bir çok arkadaşlan aynı zamamnda kurulan felsefe terim umarım ki, davayı size bcnden da temelleri atılmıstimaaşa nail olmuşlardı. Nitekim da romanlar muharriri Jules Verne'in alâkayı temine imkân verebilirdi, tirip susuzluklarını bununla gider açıyor. Içinden blr kilo kok kömurU Halka kömür levzii leri komisyonunun başkanlığını ha iyi teşrih ve izah ed';cektir. KoKömür fıatlarınııı arttığı dUnku hil olduğu kadronun bir suretini aklına gelmiştir, ne de korkunç hi fakat infilâk esnasında mahzenin meyi, şarabı ve diğer içikleri keyif cıktığını görunce, kocaeına veya âşıyaparken bütün o afaroz ettiği ke laylık olsun diye söyliyeyim: Bükâyelerile meşhur Ergar Poe'nin üst kısmı yıkılmış, bu arada telefon için içmeyi teklif etmiş, H da razı ğının «uratına pürhiddet bağınyor: blldirilır.işü. limeleri şiddetle müdafaa ederdi tün bu Mustafa Şekib Tunclann nüshamızda yenl fiatlarla Kömdr Tevzi görenler bunun bir iftira olduğunu havsalasmdan geçmiştir. Tabiatin hattı da kopmuştu. Alay mı edlyorsun? Müesse5»sl tevziata ba; derhal anladılar. Fakat son sinsi olmuştu. Şimdi S. için iki teselli Vftllâhl alay etmlyonım sevgillm; Aramızda ağır munakajalar olmuş hepsi aynı apartımanm aynı daire lamak Uzere Ankaradan emlr beklesanatı, sanatın tabiati taklid ettiTemmuz 1945: Dinamo çalışma çaresi vardı: Biri içki, biri de nisayın Bakan Hakkı Gedik kok kömütur. Dün bir sabah gazetesinin de sinde oturur.» mektedir. Bu emrin bugün gelmesi ve iftiraya nazaran bu ilk açık iftira ğinden daha fazla taklid ettiğini sına iki hafta devam etti, Ondan şanlısının resmi. Onu karşısına ko rünün lük» olduğunu söyledi. ben da pazartesi gunünden itibaren tevziata hiçti. İşin sayanı dikkat tarafı bu yazdığa gibi fasid daire manasına Ferdi ÖXER Laşlanması muhtemel gorulmektedir. son iftiranın senelerdenberi şehri söyliyen Oscar Wilde'a hak vermek sonra bu yeraltı odalan bir mezar yup bakıyor ve aşkının kuvvetin »ana bu luks nesneden blr hedlye vermegi düşundum. mizin sokaklannda dönüp dolastığı lâzım: Zira «Yeraltında Altı Sene» karanlığma büründü. O zamana ka den yaşama cesareti alıyordu. Şehrin imar plânlan tetkik Pamuk piyasası Kok kömürü İstanbulda 69 liraya eserinin müellifi tabiat, daha doğ dar yiyip içip oturan ve nihayet Fakat bu cesaret ve ümid de bir halde kendisinin ve ailesinln kuediliyor Bu hafta pamuk için buhranlı geçsatılacak. Neden Ankarada 67, îzrusu, hayattır. keşfedilip yeryüzüne çıkmayı u gün sona erdi. Sergide Havuz başmda Belediye İmar muhendisleri İle Tek laklarına değmemiş olmasıdır. Vanıiştir. Haber aldığımıza göre hafta or Geçen ay gazetelerin verdiği kısa man altı arkadaş ondan sonra ü1948... veya 1947 nin son gün mirde 68 liraya da, üç tane kok tasında peşin para 230 kuruştan mua nik Ünlverslte profesdrlertnden mürek kıâ böyle bir iftiraya o genci tanıkeb 7 kljlllk bir yüksek muhendis ve yanlardan hiç kimsenin inanması bir telgraf haberinden öğrendik: midlerini kaybetmeye başladılar. leri: S. Büyük bir umidsizlik için kömürü, gazhanesi bulunan İstanmele gdren vadeli mallar borsa harıcfnde 210 kuruşa kadar düşmuş nlhayet mimar heyeti Prost tarafından yapılmış mutasavver değildi. Nitekim inan Ikinci Dünya Harbinin son günle Çünkü etraflannı kaplayan zindan de, hayatına son vermeyi karar bulda 69 liraya olduğunu anlayamadım. oltn imar plânlarını incelemektedlr. 20C kuruşta kapanmıjtır. rinde Danzig'de yeraltındaki bir karanlığı onlann sinirlerini bozBu incelemeler neticesinde İcab ederse, mayıp geçenlerin haklı olduğunu erzak deposuna girip infilâk neti muş, bütün ümid ve cesaretlerini laştırmıştır. H. dan tabancasıru iaİsviçre saatleri paviyonunda Erzurumda vatandaşlar, geçen tiyor. Fakat H. komutanlık vaziplânlarda tadllât yapılacak ve hemız adalet mahkemesinin beraet karan meşhur kış kok kömürünün tonunu 85 lifesine devam ederek, onun bu arplânlan lkmal edllmemlş olan yerle ispat etti. Fakat şayia nasıl çıkanl cesinde orada kapalı kalan altı Al kırmıstı. raya ahyorlardı. Bilmem bu yıl. rın plânlan hazırlanacaktır. PERIHAN ARIN mıştı, nasıl yayılmıştı ve, en mü man askerinden ikisi, altı sene son Bir gün, içlerinden en genci, W. zusuna karşı koyuyor. Aralarında 185 liraya alabilecekler mi? Herra, kurtarılmıştır. diri diri gömüldükleri bu mezar kavga başlıyor. S. Sarhoş olduğu Yaş tahdidine tabi tutulan himmi, niçin yayılmıştı? İşte asıl ile Bu merakh maceranın, bugün dan kurtulamıyacaklanna kanaat için arkadaşı onu yere sermekte halde «yaşasm tezek!» diye sığırEmniyet memurlan Radyolarmın model ve fiatmesele budur. Çünkü baştan aşağı lann kujTuğundan ajnbnıyacakİLYAS ALANTAB hayata kavuşan yegâne kahramanı getirerek, bir »işe jarab için ta güçlük çekmiyor. Dün Vılâyetten Emniyet Mtıdürlüğıine uydurulan hikâyelerin, tasni edilip lannı görmeden sakın radyo lardır. Evlendiler. bancasını çekti ,canına kıydı. teblığ olunduğuna göre, şehrimiz poliı birisine atfolunan cürümlerin tas tarafından verilen izahata göre, 1949... Zeytinyağının da son almayınız. Sayın Bakanın hakkı var: Kok teşkilâtının muhtelif kısımlarında vaŞimdi ortaya yeni bir mesele çık damlası nihayete ermiştir. iki 13/V11/1951 Türkiye Umum Mümessilliği: ni sebebleri anlaşılmadıkça önüne hikâyesi şudur: rlfe gormekte bulunan 60 memıır yaş mıştı: Olüyü ne yapacaklardı? Bu kadaş bir sabah (veya gece) uyku kömürü hakikaten bir siyah ebnas Nisan 1945: Bozgtına uğnyan Altahdldlne tabl tutulmuslardır. Yaş tah geçmek kolay değildir. Hele bu ifve bir lüks nesne oldu. Ne mutlu dan uyandıklan zaman hiç bir şey yakabilenlere! didine tabl tutulan Emniyet mensubları tiralar cürümleri asıl mücrimi kur man ordusu, geride bıraktıklannı meseleyi S. halletti: arasmda şehrimlz şube roudurlerinden tarmak için kuvvetli şahsiyetlere tahrib ederek, çekiliyordu. Bu ara «Rusyada bulunduğum zaman göremiyorlar.. Kör gibi olmuşlarMüessesesi Suphi Güven, Emniyet amiri Niyazi da, Danzig'deki büyük bir erzak gordüm» diyordu. «Ölüleri mıaır dır. El yordamile dolaşıyorlar ve Buçün en beğenilen aaat: Baykal, Easkomiser Hakkı Erdem. Baş veyahud onların mensublarına at deposunun da imha edilmesi hak ununa gömüyorlar. Cesedler orada, gittikçe tükenmekte olan yiyecekkomiser Celâl Çaüun; Komiser Huseyin fetmek suretile yapılırsa ve bu ıf kında emir verilmişti. Bu emri a kokmadan, mumyalaşıp kalıyor.» leri de bu şekilde bulup kannlannı Hilml, Kcmiser Hulüsl Gezen. Komiser tira ağızdan ağıza naklolunurken W. nin ölüsünü bu şekilde göm doyuruyorlar. Hılmi Soydan; Komiser Mustafa SelAmi fısıltı nev'inden resmî kaynaklar lan bir onbası ile iki er, ellerindeki ve S0 kadar polls memuru vardır. plâna göre, yeri buldular ve bir Cesaretini ve ümidini muhafaza 17 T aşlı verilirse işin tahkikile fısıltılann kuyu ağzını andıran delikten asağı düler. Fotoğraf sevenlerin dikkatine Umidsizlik delikanlılan birer hi eden gene H. dır S. ise, artık deli Bir kadın kendini astı pınarını meydana koymak ve böyle İsviçre Hassas Saati rer sarmaya başlamıştı. Dinamo gibi olmuştur. Elinde, hayatına son Osküdar Sellmlye Sair Nesimi «okı pmarlan kurutmak farz olur. Işte indiler. Pangaltı ğında oturan 52 yaşındaki Nadiye, evBombanrn fitili kısa idi. Onbaşı, durduktan sonra mevcud mumları verecek bir vasıta bile yoktur. Nibu noktadan yalnız Ömer İnönüvelkl akgam kendislnl evinln «alon mda nün beraeti hakikati ve o genci se ancak beş, on basamak inmeyi mü yakan, o da bitince un çuvallann hayet aklına bir şey geliyor: Gidip asmıştır. Hadiseye Savcılık el koynasib gördü. Bombayı merdivenin dan çıkardıklan ipleri zeytinyağuıa şarab fıçılanndan birine başını somujtur. döndüğü bir noktaya koyup fitili batmp şamdan yapan yeraltı mah karak kendini bu şekilde boğmaya kumlan etraflarındaki karanlıgı teşebbuı ediyor. ateşledi ve arkadaşlarına döndü: ( Küçük Haberlet j mağlub etseler de ruhlanndaki en «Çabuk, kaçalım!» Fakat H. Vaktinde yetişmlştir. dişe ve korku zulmetini hiç bir şe Arkadaşını kurtanyor. * BUGÜNDEN itibaren otobüsler yol Onlar biraz uzaklaştıktan sonra tamlratı dolayısile Ankara caddeslne kilde gideremiyorlardı. Nihayet, bu Ondan sonra hayat bir inilti infilâk vuku buldu. Onbaşı ile iki Yerebatan yolile çıkacaklardır. umidsizlik G. yi de ölüme fürük içinde geçmeye başhyor: Şuurunu er, arkalanna dönüp baktıkları za* BAZI resml dairelerde bulunan tabledi. yan kaybetmiş bir halde olan S. man havaya bir toz, duman sütuloların üzerlerindekl altı okların ıllln1946: Artık günlerin değil, ayölü gibi uzandığı köşesinde inlertıMİne başlanmıştır. nunun yükseldiğini gördüler. * AFGANtSTAN Basbakanının Büyük Bu hediyeleri kazanmak için ayIçlerinden biri: «Tamam!» dedi. lann bile hesabuıı unutmuşlardı. mekte ve ölümü beklemektedir. Elçl İle blrlikte bugün fehrlmlze gel. Fakat ne o, ne de diğerleri bilmi Zamanın durduğu, hayatla ölümün H. ona zorla yiyecek veriyor ve te larca kupon biriktirmeğe lüzum me»l beklenmektedir. yorlardı ki bombanm patlamasile birleştiği bir âlemde yaşıyorlardı. selliye çalışıyor. Fakat zavallının yoktur. Sadece YILDIZ mecmua •• DÜN, Şi;llden, Kasımpafaya kadar * iş bitmemiş, bilâkis yeni bir hâdise Altı kişiden geri kalan dördü de muhakemesi hiç bir sözün manası sının sorduğu suale cevab vermek olan sahada karasinek mücadelesl ya sonra... Kendinizi Fransızca veya ingipılmıjtır. Netice muvaffakıyetlldlr. Öbaşlamıştı: Zira, onlar gelmeden kendilerini aynı akıbetin bekledi ru anlıyamıyacak derecede dur kâfidir. Bunun için bugün bir nümüzdekl günlerde de Üsküdar havalizce konuşur buluyorsunuz. Şiveniz biraz evvel, çekilen Alman ordu ğini düşünüyorlardı. Içlerinde yal muştur. Y I L D I Z alınız. lislnde mücadeleye girişilecektir. 16 haziran 1951: Ortada temiz bir sundan altı kişi mahzene inmiş ve nız H. ötekilere nisbetle biraz daha fasihtir. Yabancı kelime ve cümleler ie KEMAL lsmlnde hayırıever bir vaHEDİYELERDEN BİR KAÇI: kannlannı doyurmak üzere erzak iyimserdi ve bir gün olup kurtula hava hissedilmektedir. Altı senetanda;ın Süleymanlyede yaptırmakta tereddüdsüz dudoklarımzın ucuna gelcaklannı umuyordu. denberi bozuk havaya ve küf ko Bisiklet, Zenith marka saatler, sandıklarının başına geçmişlerdi. olduğu 25 yataklı doğumevlnln injaatı çok iietlemljtlr. 3 ay zarfında tamımmektedir. Linguafon milyonlarca insana bunu ispat etmiş.tir. înfilâk üzerine, mahzenden yuJ. ile R. hastalandılar. J. nin bir kusuna alışmış olan H, bu serin ipekli kadın kumaşı, empermeab Isı^bilecektir. kan fırlayan askerler, menfezin bacağında iltihablı bir yara peyda melteme doğru ilerlemeye başlıyor .lar, frenk gömlekleri, bir senelik r4e kadar kolay olauğunu görün * BAYINDIRLIK Bakanlıgı, Kagıd kapandığını gördüler ve bütün uğ olmuştu. kangrene çevirmemesi ve merdivenden yukan çıktıkça sinema davetiyeleri, lüks romanlar, fabıikasının artık tulan ile yollan luKoltuğunuza yerlejerek pıaklarımızı gramofona taıcın ve raşmalanna rağmen, bir delik açıp için arkadaşlan bu bacagı mısır u bir hayat iksiri içer gibi oluyor kostümlük kumaşlar vesaire. layarak tozlara tnanl ohınup olunamıders kitabını da elinize alıp çalınanları kitabçıkmaya muvaffak olamadılar. Ar nuna gömdüler. Zavallı gene daha Nihayet gözüne bir ışık huzmesi yacagını tecrübe ettlrmektedir. Bu usul Isveçte muvaffakıyetle tatbik edllmektık, kaderlerine razı olmak lâzım şimdiden mezara girdiğini hissede geliyor ve, sevincinden deli olur dan takib edin. ( Manalarına da ayrıca vertedir. tzmlt dvarındaki yollarda tecgibi: «Kurtulduk!» diye haykırıgeldiğini anlamışlardı. rek ağlıyordu. rubeler yapılacaktır. diğimiz Türkçe kitabından bakın) bu i|i birkaç Yeraltındaki bu erzak deposu hiç R. nin hastahğı ise daha ziyade yor. * İSTANBUL Kız Llseslnden Yetldeta tekrarıayınca Deraoer çalışan kulak ve S. bu müjdeyi bile işitecek halde fena bir yer değildi. Kuru etin ruhî idi. Kurtulamamak ve en nisenler Derneğlnin heyeti umumlye topden sucuğuna, pastırmasına kadar hayet orada açlıktan ölmek korku de değildir. H. onu kolundan yalantısı 21 temmuz 1951 cumartesl günü çjözlerinizin, yabancı seslere ali}tıgını ve Dun // Nüshası 15 kuruştur • " taat 14 te Llse binasında yapılacaktır. envai çeşid yiyecek, şarabından li sile adeta aklını kaybetmiş, menfezi kalayarak yukan sürükleyor ve Türkiye Haric ları koloyca bellediğinizi, okuyup konuşmahzenin giriş noktasmda açdmış Abone şeraiti körüne kadar şişe sişe içeeek var tıkayan beton tabakasını dişlerile r Lıra Ki. Lira Kr. TEMMUZ 14 ŞEV\ AL 9 maga bosjadığınızı hayret ve sevinçle dı. Tütün ve sigara da eksik olma kemirmeye başlamıştı. Komutanlık olan deliğe doğru götürüyor. Seuellk 42.00 81.00 dığı gibi, icabında değiştirilecek ça vazifesini üzerine almış olan H. Beklenilen mucize vuku bulmuş, Aitı aylık 22 50 43.50 "öreceksiniz. Koponla resimli ve iza6 12 00 24 00 maşır ve elbise de mevcuddu. Ku onu bağlamaya mecbur oldu. I bir inşaat inşasında yeri kazan O« aylık a hatlı bro|ürümüzü isteyin, adresiBlr aylık • 4.S0 • 9.00 tular içindeki türlü yiyecek madKonya 1947: J. ile R. ölmüsler ve onlar işçiler, altı senedenberi. toprak alD t K K A T ^» nize memnuniyetle gödereııru. delerinden başka çuval çuval un da da mısır ununa gömülmüşlerdi. S. tında gömülü bulunanlardan gağ Lezzet vt ynx\Lar V: 5.40 13 20 17.19 20.40 22 38 3.26 bulunuyordu. Aynca, bir dinamo de yan ölü vaziyette idi: Şuurunu kalan bu iki bahtiyan hayata ka Gnıetemtzt gönderilen tvrak dlunmaM Likantası V nt/rtdiLtin tdUmetni tad« A da elektrik temin edlyordu. Bu ce kaybetmek için mütemadiyen içi vusturmuslardı. Too 4.39 8.38 12 00 1.58 6.46 Sirkeci n mesuilyet kabul edilmez Esnaf yeni fiat listesini tatbik etmiyor =haberleri DÜSÜNCELER I f İHEM NALINA M1HINA Görünür kazalardan... JFTİRA APNAS Ya?arr » ^ ^ H , ^ « , ^ ^ A. ADIVAR Dünyada I\oler Oluyor? Yer altmda altı sene MARVİN DUCASTEL A. HÜSEYİN ŞAKAR FOTO M, Ö Z E N ARDATH YILDIZ 600 KİSİYE Zengin Hediyeler Veriyor. CUMHURIYET I 11 !•••• Iklndl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle