14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURÎTET H Temımrj! 1951 İS1ANBUL Bastarafı T tnei tahifede Sabpasan, İzmirde Alsancak, t s 12J7 Açıljş ve programlar 13 00 kilde intişar ettiğmi İ2ah ederek kenderun liman ve rıhtîmlarm inşa, Haberler 13.15 Hafıf muzık (Pl ) söze başlamış. muteakıben Bakan tevsi ve teçhızi için lüzumlu on 13 30 Saz eserleri ve çarkılar; okuyan. hğın ügüendıği mevzular etrafmda iki buçuk milyon dolarlık dış kre Ekrem Kongar, çaUmlar. Sadı Işılay, genış malumat vermişür. Zeytin diyi «ağlamak üzere Milletlerarası I2zeddin Okte, Yorgo Bacanos 14.15 oğlu demıştir ki: İmar ve Kalkınma Bankası ile im Radyo salon orkestrası konserl 14.45 Bu sabah saat 10 da, Lido yüzme « 1950 yılının 53,6 müyon lira zalanan 7 temmuz 1951 tarıhli an Saz eserleri, çalanlar Nubar Tekjay. Ercı.rrend Batanay 15 10 Ekrem Alplıavuzunda, büyüklerarası Akdehk kara yollan bütçesi 83 milyon laşma 5676 sayıh kanunla onanmış man ve arkadaslarından dans muzlğı niz yüzme müsabakalan yap.laHraya çıkarblmıştır. timan ve is tır. 15 30 Haftanın programı 15 45 Valsıer cakür. Yuzme sporu ile meşgul olan kelelerimiz tahsisatında da aynı Bu mevzulann lüzum gösterdiği ve tangolar (Pl.) 1610 Turküter, kulüblerimızın, aşağı yukarı tam nisbette bir artış vardır. Buna mu iç ödeneğin temini için hazırlanan Okuyan ve çalanlar • Muallâ ve Bayram kadrolazile katılacağı yanşlarm, 16 30 Rumbalar ve sambalar kabil yapı işleri için ayrılan öde kanun tasansı da geçen ay Yüksek Aracı oldukça heyecanlı geçeceği ve iyi (Pl ) 16.45 Uverturler ve operalaraan Türkiye 1000 metre sürat, 120 ki kik etmiş, ucakla Fransaya gidip nek ancak zaruri ihtiyadan ve ev Meclisce onanmış ve yürurlüğe gır sahııeler (Pl.) 17.30 Radyo Klâslk dereceler elde edileceği tahmin elometre mukavemet koşulan 20 ve çakıltaşh yanş yoluna göre kahn velce girişilmiş olan taahhüdleri miş bulunmaktadır. Turk muslkısi topluluğu, ıdare eden. dilmektedir. Açıkça söylemek icab 22 temmuzda Bursada yapılacaktır. lâstik tedarık eylemışti. karşıhyacak bir duruma indiriteüşBu işlerüî en kısa bir zamanda Cevdet Çağla 18.15 Itfaiye saatı ederse, bundan evvelki müsabaka Ekipler beşer kişi olacak ve mü Her yerde, her sporu o sahadan tir. 1951 bütçesi yalnız tnuhtelif iş18.20 Dans muzlği; Fehnu Ege orkestâahhüde bağlanması lüzumu etüd trası larda, bılhassa kısa mesafelerde sabakalara Ankara. Eskişehir, Kon yetişmiş idarecıler ıdare ederler. 19 00 Haberler 19 15 Hafıf lere ayrılan ödenek itibarile degil, ve çalışmalan tamamlamak üzere mjz'.k (Pl ) 19 20 Fasıl heyeü (Uşşak yüzücülerimızin yaptıklan derece ya ,Izmir, Bursa, Adana ve IstanBizim bisiklet Federasyonu ye aym zamanda her Bayındırbk ko yiz.» faslı) idare eden Hakkı Derman ler iyi değildir. Bu münasebetle bul bölgesi iştirak edecektir. lunda ele alınan mevzular bakırinde duraklamaktadır. Böynk HBllet Meclisi ve anrtkahir 20 10 Km. Şehir h,.bsrıeıı 20.15 Raclyo dünya yüzücülerrnm muhtelif meBursada Türkive bisiklet sürat mından da tamamile ayn bir h u «Şimdiye kadar 35 milyon lira Gazetesl 20.30 Dınleytcı lsteklerl Istanbulda yapılan müsabakalan safelerde yaptıklan son dereceleri susiyet arzetmektedir. 21.10 Seıgi haberlerı 21 15 Şarkılar. otakib ettiğim için merkezin bu spo ve mukavemet birinciliği yapılakadar harcanmış buiunan Euyük vermeyi faydalı bulduk. 1950 yıh zarfında Devlet yollan Mıllet Meclisi binası bazı müste kujjn Mefharte Yıldırım. çalanlar H ra karşı çok lâkayıd olduğunu, caktır. Alınan kararlar hakikaten Derman, Şenf Içli, Şukru Tunar 21 45 Yüz metre serbest: idareci ve sporculann çeşid çeşid garibflır. Bir Türkiye bırinciliğini ağından 18,365 kilometresi bakrm milâtından sarfınazar ediımek şar Vıyolonlst Kreisler'den melodller (Pl ) altrna aluımıştı. Bakanlar Kurulu1 Kadas (Macar) 58" tahsisat var diye uluorta organıze şikâyetlerinden biliyorum. 22.10 Pıyano tıle ancak 58 milyon braya mal o 22 00 Unlversıte Postası nun karanle 24.306 kilometreye 2 Tupek (M.) 59" labilecek bir duruma getirilecektır. dunyaaında gezıntiler; «alan. Cemal Bisiklet Federasyanunun ne şe etmek doğru değildir. Reşıd Rey 22 30 Dans muzığı (Pl.) iblâğ edilen Devlet yollan ağından 100 yarda serbest: Istanbulun en kuvvetli bisiklet kilde çalıştığını bir misal vermek Bu binanın başka maksadiara tah 22 45 Haberler 23.00 Programlar ve bugun 20,824 kılomeUesı 1951 yı1 Drappı (U.S.S R.) 58" yanşçılarını büyuk fedakârhklarla suretile açıklayabilirim: Tevkif edilen kaptanlar Cezae\ine götürülürlerken lmda muntazam bakıma alınmıştır. sisi de mümkün gdrülmediğinden eğlence yerlerlnden nakil r 24.00 Ka2 Jany (Fr.) 58" 9 1948 de Londrada yapılan olim ellerinde tutan, Şehremıni ve Başimdiye kadar harcanan paranın a panış. Basıaran 1 tnet tahıtede ca, dun akşam 18.30 da, 1 inci Sulh Devlet malı yol inşaat makıne3 Hemsem (Hol.) 59" .5 piyad oyunlannın yağmurlu bir kırköy kulübleri her müsabakada tıl bir durumda kalmaması için bi ANKARA suf Ziya Öniş kendisıle görüşen bır Ceza mahkemesınde, kaza mesulle200 metre serbest: gününde Winsdor parkında yapılan muvaffakıyet gösterdiklen halde, lerıle 1950 yıh zarfında 32 muhtelif nanın bir an evvel bitırüjnesı za7 28 Açılış ve program 7.31 Hafıf arkadaşımıza şunlan sö>lemıştır: ri Kalamış vapurunun süvarisi yerde 699 kilometre yol inşa edil7.45 Haberler 8 00 « Komisyon, Kalamışın kap Mehmed Fınl ve Sakarya motörü 1 Szatmari (M.) 2.08".l bisiklet mukavemet yanşona git Istanbul bolgesinm henüz tesçıl etrureti hasıl olmuştur. Bunun için pırcalar (Pl I miştir. 1951 yıh zarfmda devlet Şarkılar Turkuler (Pl.) 8.25 Gunun 220 yarda serbest: miştim. Sıra sıra dizilen çadırlar medığı ıkı kulübdür. malı yol inşaat makinelerile 29 muh de gerekli bütun tedbirler alınrruş programı 8.30 Çeşldll hafıf muzık tanı Mehmed Fırıh tamamen suç kaptanı Mustafa Özkanın duruş1 Moore (A.BD.) 2.or.3 içinde koşucular, idarecilerinden ve binanm ince islerine de başlan (Pl.) 9.00 Kapanış. suz bulmuştur. Kazava sebebiyjt maları gızli olarak yapılmıj, her Işte Türkiye birinciliklerinde Istalimat alıyor, masalar üzerinde tanbul bolgesini Kemal Oztürk, Ne telif yerde 1172 Km. lik yolun in mıştır. 2 M. Lane (AB.D.) 2.09".8 veren motorun kaptanıdır Eğer Ka ikisinin de tevkifuıe karar verilşasuıa başlanrnış bulunmaktadır. • masajlar yapıhyor, hulâsa müsaba cati Gunebakan, Bahaeddin GüneÖlumündenberi 13 yıl geçtiği hal 12 15 Memleketten selâm 12 30 As lamışın kaptanı tedbır almasa idi, mıştir. 400 metre serbest: 1951 genel bütçesınden il v e k ö y kanın icab ettirdiği son hazırlıklar bakan gıbi Şehremıni kulübünün havalar 13.00 HabeıKalamış vapuru süvarisi Mehmed 1 Csordas (M.) 4.34".4 yollanna yardım olmak üzere ve de ebedî istüahatgâhma tevdi edi kerm ıstedlğlSaz eserleri 13 30 Oğle daha fecı zayıatla karşılanabilirdı.» tamamlanıyordu ler 13 15 koşucuları temsil edecektir. Bu meyanda, dün limanda, tah Fırıl, Te\kifhaneye götürülmek ü rilen ödenek 12 milyon liradır. Bu lemiyen Atatürk anıtkabımin ge Gazetesl 13 45 Yeni seslerden halk 2 Nyeki (M.) 4.34".4 Bizim Bisiklet Federasyonu er Rcsmî müsabakatara lisansı olmıysn ödenek muayyen faktörlerle hesab lecek ölüm ydında ikmali için ge turkulerı 14.00 Salon orkestralaıı kikatı idare eden savcının da dahıl zere arabaya bınerken, kendisile 1 Boiteux (Fr.) 4.48" kânı da ne yapacaklannı şaşırmış sporrular iştirak edebilirler mi? (Pl) 14.30 Haflf şarkılar (Pl.) olduğu bır toplantı yapılmış ve lah göruşen arkadaşımıza: « Yann lanan ihtiyac nisbetleri üzerinden rekli bütün tedbirler ahnmıştır. 4 Lehman (Al.) 458" lardı. Lâstikleri patlıyanlara acıyor, Halen yürürlükte bulunan kanun 14 55 Kayıb mektubları 15 00 Kapa kikata savcılık taıafından devam kefrjetie tahliye edıleceğun, kabaBisiklet Federasyonunun bu me illere tevzi edilmiştir » 5 Stefanovıç (Yug.) 5.01"S elimiz kolumuz bağh koşucuları sele hakkında bir prensıp kararı lardan yapı ve yollar, ıstimlâk ve nış. edilmesine karar verilmiştır. Avrı hatlı değilim» demiştir. Sn işleri 6 Larson (İsveç) 5.1"6 ancak teselli ediyorduk. Halbuki vermesi lâzımdır. Diğer bölgeleri • Bakan su işleri hakkmda $u iza arttırma, eksiltme ve ihale kanun440 yarda serbest: Fransız federasyonu idarecileri bilmiyoruz. 16 58 Açılı? ve program 17 00 Çolan üzerindeki calışma'anmız tahatı vermistjr: 1 Moore (A.BD.) 422"2 Wingsor parkının yarış yolunu tetOmer Bcsim raamlanmıştır. Bu suretle ıyar ış cuk saati 18 00 Dans müzigl (Pl > « Partuniz iktidan ele aldığı 18 30 Şarkılar 19.00 Haberler 19 15 2 Mc Lane (A.B.D.) 459" vstandaş TarJıten bır yaprak 19 20 Yurddan güne kadar yalnız uzun vadeli su lerıni köstekliyen veya 3 Cole (A3X>.) 4.40"5 işlerıne ehemmıyet verıunışUr. Hal hak ve menfaatlerini rencıde eden sesler, ıdare eden Muzaffer Sarısozen Baştariat 1 JTICI sahiiede 500 metre serbest: bukı yurdun hemen her yerinde, bugünkü hükümler yerine memie 19 45 Radyo ile ingHtzce 20 00 Baştarah 1 tncı sahıiede 1 daha ^endelssohn Bir yaz geeesi ruya ! kalılar aym 26 smda İddieden aynısbeten az masrafla ve nihayet bir ket menfaat ve icablauna 1 Boiteux (Fr.) 5.52"2 «yeni taraf bır bolge kurulacaktır. ı Fl ) 20.15 Radyo Gazetesl 20 30 iki yıl gıbi kısa vadeler içinde ken uygun tasanlar 6nümıjceki kış Serbest eaat 20.35 İncesaz (Ussak rılacaklardır » 'Avrupa rekoru). 2 Bu bolgeye her ıkı taraf 150 Bu eski milli basketbolcumuzu, disıni tamamen amortı edecek, mü devresinde Yüksek Mec ıse sunul fa.= h ı 21 15 Operet potpurllpri (Pl ) Aynca, bu münasebetle mnlur kişıden fazla oünamak şartıle iste2 Csordas (M.) 556".1 21 30 Konujma 21.45 Varyete mu matlarma muracaat ett;gırniz alâ dığı kımseleri getirebilecek, lüzumİstanbul turnuvasında, İsrael him ve faydalı neticeler elde edı mu§ olacaktır.i) 800 metre serbest: zıkleri (Pl ) 22 00 Konuşma 22 15kalıîar; İdarenm 5582 No. lı kanun suz mudahalelerde bulunuhnıyacak Hava meydanlan lecek su işlerimız vardır. takımında seyredeceğiz X Ford Kanno: 9 35".5. «Yeni Turk futboicularmın Avrupa futSon olarak, hava meydanlan in Şarkılar. okuyan Saflye Aylâ (Pl ) mucıbmce. hukumetten avans ıs tır. Bu yıl 18 milyon lira tutannda 22 45 Haberler 23 00 Dans muzıgı bol piyasalannda kazancukıarı rağAvrupa rekoru.» Basketbol ile alâkadar olaalar, 66 mevzu ele alınmıştır. Bu raev şaatma temas eden Zeytincğlu söz (Pl > 23 30 Kapanış tedığın^e bu mumkun oıauğu hal | 3 G a z e t e c i l Birlesmis Milbet günden güne artmaktadır. Şük100 metre kurbağalama: lerini şöyle bitirmiştir: zulardan çimdiye kadar 56 adedimn Küçük Habibi gayet yakinen tade, Malıye Bakanhğı muvafık gorrü, Bülend Eken ve Bülend Eselin 1 Klein. (Al.) 108" « Yapılmakta olan na\a meynırlar. Senelerce evvel; ağabeyleri İtalyaya transferlermden sonra or projesi tamamile hazırlanmış, 46 amedığınden ıstenen meblâğın temın rebıleceklerdır. Yalnız konferan» 200 metre kurbağalama: Jak Habib ve Mordohay Habib ile taya yeni yeni isimler daha çık dedı eksiltmeye çıkarılmış ve 25 a dan ve tesislerinden beynelmilel edılemedığuıi ıfade etmıslerdır. Son salonuna girecek şahıslar üzerinde 1 Mekhov (U.S.S.R.) 2.35"2 Yeşilköy ve Esenbuğa hava meydan dedı de tâahhüde bağlannuşür. birlikte Fenerbahçe takımında yer maktadır. çare olarak E.C.A. teşkıiâüna mu iki tarafın mutabık kalmaları lâ2 Kleın (Al.) 23S"3 Nihayet iki yıl içinde ikmal olu lartnın ikmaline çalışdmakta olup racaat edilmış ve bu yardımm kar zımdır. alan Aron Habibe o zamanlar <Kü Bu üç futbolcudan gayri, bugüne nacak bu tesıslerle 121,400 dekar bunlardan Yeşilköy bu yıl sonunda 3 Holah (A.B.D.) 2.36".5 jıaklı hıbeden karsılıks'z hibeye çük Habib» ismi takılmıştı. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oğleden sonra yapılan bu teklifkadar kulağımıza gelen diğer isim arazı taşkından korunmuş olacak, ve Esenbuğa da 1952 y:ü sonunda naklı istenmıştır. Fakat E C.A. teş100 metre sırtüstü: . Geçen sezona kadar Fenerbahçe ler şunlardır: lere gecenın geç vaktıne kadar ko517^00 dekar arazi bataklıktan kur bitirilerek işletmeye 3çı!acaktır. kılâtı da buna ımkân o'.nr.adığını ıl1 Zins (Fr.) 1.08"2 takımında çok güzel oyunlannı Lefter, Garbis, Salâhadd'n ve Ro tarüacak, 196,000 dekar arazi için Uluslararası hava yoluna ve digililere bildırdığinden. mütehassıs munistlerden hiç bır cevab gelme2 Skonola (Yug.) 1.09" sejrettiğimiz Aron Habib; bu a ber. de sulama imkânları hazırlanmi} ğer meydanlarm da yurd içı selar ayın 26 sında kat'î oiarak Ida miştir. Bu sebeble dun olduğu gibl 3 Boiteux (Fr.) 1.10" rada müteaddid millî maçlarda aybugun de ateş kes ıçın goıuşmeler ferlerine merkez olması bakımmBu dört futbolcudan Lefter için olacaktır. reden aynlacaklardır 200 metre sırtüstü: yıldızlı formaya namzed gösterilmiş yapılmamıştır. Memleketin yerüstü suyu bulun dan çok önemli bulunan ve halen Fransa ve İtalyadan angajman tek 1 Nieky (M.) 2.28".3 ve yer almıştır. etüd ve projeleri hazır olan AdaAskerî harekât lifleri vardır. Fransanın Nimes; İ nuyan bolgelennde bılhassa yeraltı Bu dereceleri bizim derecelerle Nıhayet bu sene, mevsim sonun talyanın da Lazio takımıarı Lefterle sularından istıfade edeıek sulama na sivil hava meydanınm da inşası Diğer taraftan mütareke görüşmukayeseye lüzum gönnüyoruz. da Fenerbahçe takımı Federasyon imkânlarının sağlanması, bılhassa için bir taraftan gereken kanunî meleri kesıldığindenberı cephenıa Çunkü bızde henüz mevsim başı kupası maçlan Için Ankaraya gi anlaşmağa uğraşmaktadırîar. kurak bir devreye yaklaşmakta ol yetkının almmasma tevessül edilmuhtelif kesimlermde savaşların Vefalı Garbise gelınce; bu oyundır ve bizim yüzücüler, diğer mıl derken Habib takımından aynlmış mif bulunmakla beraber diğer ta Baştariaı 1 incı sahifede şiddetlenmekte olduğu da gorulletlerin yüzücülerinin imkânlann ve hayat mücadelesinde şansmı cunun da Fransız Lille tdkunüe bir duğumuza pore, üzerinde ehemmı raftan bu meydamn inşası için rara vanlmadan önce esaslı şekıl nıuştur. En ^ıddetli savaşlar merke* lâzım gelen bir anlaşmaya vardığı söylenılmektedır. yetle durulması dan hiç birine malik değildir. 1950 yıhnda Msrshall va'dımmdan denemek üzere îsraelin yolunu tut de incelenmesi gerektığı merkezin doğu kesıraınde yapıhnış ve mütteSalâhaddin Torkalın ise Fransanın mevzu olarak karşunıza çıkmakta makıne temini için 8010^0 dolarlık Şimdj bugün yapılacak müsaba muştur . dedir. Türkiye ile Yunanistanın du fikler beş kilometre ilerlemişlerdır. koıdan sağa diğer bir takımile muhabere halın dır. kalann programını veriyoruz. bir yardım da sağlanmîj bulun1 Gızli goturuhıp getirilen nesne rumlan mevzuunda halen mahrem Aynı zamanda hava kuvvetleri de Bir Amerıkan şırketine hazırlatIsraelden gelen haberlere göre; de olduğu rivayet o'unmaktadır. 100 metre serbest, 100 metre sermaktadır. (Ikı kelıme). 2 lanıdjk, geçmlsln gorüşmeler yapılmakta olduğundan ' faalıyetinı arttırmış ve muhtelif best bayanlar, 200 M. kurbağalama, İsrael tabiiyetine geçen Aron Ha Galatasaraylı Rober için de Lılie tınlmış olan umumi etüd çerçevesı Ihalesı yapılacak olan bu ma jarısı. 3 Bir sual takısının tersı, bu hususa temas edemiyeceğim » ) duşman meıkezlerıne 400 den fazle takımının ismınden bah&edümek icerismde ılk olarak tecrübe ku. baş'.an çıkar'. manaaına Dlr emır. 200 M. serbest, 100 M. sırtüstü, bfb, derhal millî takım kadrosuna Norveç Dış İşleri Bakanının bu 250 kiloluk bomba atrruşlardır. yuları açtınlması nıevzau ele alın kinelerle yakında meydan ınşaatına 4 Yakalayıp tevkıf etme hareketınin 4x100 sertest bayanlar bayrak, 100 alınmışür. Kendisini 1424 eylul tedir. başlanacaktır. Yurd içi havacıhğı tanfleunden blrı (murekkeb kelimel. cevabı, Norveçm itiıazının yenılmış ve memlekette bulunmıyan deKı/ılların kayıbları M. sırtüstü bayanlar, 100 M. kurAvrupa takımlarınm Türk futbol ıDuğum» un yarısı (eskl tenm). mez bir ıtiraz olmadığı karaat'ni arasında oynanacak olan Miüetlerrin kuyu sondaj makmelerının ge nuı emnıyet ve kolayhğını temm 5 Washuıgton 13 (A.P.) Ameribağalama bayanlar, 100 M. serbest. piyasasına el attığı bugünîerde, Futtirtılmesi için Marshall y.ıidımıncan etmek üzere Afyon, Diyarbakır. Er oeyaz uye (iki kellme). 6 Yuz yıllar kuvvetlendırmekte ve almacak ka kan ordusunun tahmınlerıne gore, arası Iatanbul Basketbol turauvayahud çalısılıp ortava konulmuş şeyler bol Federasyonu. hakh hır endışeye Orhan TÜREL zivade Paris ve istıfade edılmek üzere gereklı te zurum, Konya, Izmır ve Elâzığ ha (eski usul çoğulı 7 Buyuğun kuçu rarda Oslo'dan Koredekı duşman zayıatı harbuı smda tsracl millt takımında seyrt düşmüjtür. Sıvrılen futbolcuların va meydanlarının radvo alıcı, veşebbusleıe geçılmiftir.* ğe \aptıgı lutuflardan 8 Eski .rutbe Londranın tesırini aramak ^erek başlangıcından 4 tcmmuza kadar deceğiz. birer ikişer eldep kaçmasmın memrıci tesısleri 1950 yıh içinde yapıl lerden, çok yaşlılnrın bmürlerinın so tiğini bir defa daha gdstemıekte j Ldmaa ve iskcleler 1.202 000 kişiye balıq olmustur. Bu leket futbolunun aleyhlne olacağı dir. Beyoğluspor atletleri bugün Liman ve iskele işlerıne de te mıştır. Bu meydanlar 1952 yıh nunda getlrdik!erl. lakama muttefiklerin elır.de buludüşuncesile; Beşıktaşlı Sulend de sonunda işletmeye açıîm;ş bulunaYukandan afağıya: OrtaDo^u mas eden Kemal Zeytinoğiu sozYunan atletlerile nan 163,473 harb esıri dahildir. 1 Kolayca uzanıp kısalan madcaktır. Turgud Reis kürek yarışlan dahil olmak üzere hıç bir futbolcu lerine şoyle devam etmışlır: Londra 13 (AP.) Yetkili cevdelcrden. 2 Haadım tecavuz etmek. Acheson'ıın bcyanatı nun ecnebi transfer yapmasına mükarşılaşacaklar Inşaatı faaüyetle devam etmekte ıdare bolumlerımlzden. 3 Blr sıfat reler tarafından açıklandığuıa gore « Hususî kanunlarla mşaatlanBeden Terblyesi îst. Bölgesi Mü saade eddmiyeceği söylenilmekteWashington 13 (A.P.) Dış Işolan Trabzon hava meyl«.oı da 1953 tfkısı, dol yetiştırerlerden. 4 Her Wa=hingtonda bır Ortadoğu paktına bajlanmış olan Ereğü, Trabzon Beyoğluspor kulübünün davetiisi dürlüğunden: lerı Bakanı Dean Acheson bugün dir. ve Inebolu hmanlarmda çciışmalar yıh sonunda ıkmal edilmış olacak n.emlekettekl esas kanun (murekkeb nın kurulması icın Inei'iz ve Ame bır Kore mütarekesüıin, 38 inci ?rz Turgud Reis kürek yanşlan olarak jehrimize gelen Yunanistakel.rreı 5 Pat.naj revusundeki ar rikan askeri şahsiyetleri aıasmda tır. hızîaştırılmışür. Ereğlide 825 mettt't'e'in japtıkları hare!;°tı \<aa >apa nın Etnikos Aleksandropuîeos aüe 15/7/1951 pazar gunü saat 13 de Bey dairesinden ziyade şımdıki cepne 22 5 1950 tarıhirdeo t'jgüne ka (blr kelimenin tekrarı). 6 GUır al görüsmeler cereyan etmektedir. Ilere tulundeki dalgakıranın eksik ÖLÜM tizm takımı, ilk karşıla$masını bu kozda yapılacaktır. hatlanna müstenıd bulunması ge: kalan kısımlsrı bitirilmış. rıhtım dar 13 mı'yon lira sarfeuıLriş ohn mak :çın yaoılmış Una. 7 Ha=tahk ri sürülen bir plân, Amiral Car rektıği kanaatini belirtmiştü. Samsunda uzun seneler resiB ve hugün saat 17.00 de yapacakür. Aşafıda isimleri yazıh hakem bu işlere program geregüıce de lar ve marezlar (eski usul eoğuU. bır ney'in komuta sahasınm Akdenıze susî doktorluk etraış ve muhltlice çok ve tarama ışierine b3şlanmıştır. Bakan gazetecilere verdiği d s Beyoğluspor ile hemen hemen arkadaşlarm belirli gün ve saatte sevllmış olıuı merhurr. Şaklr ve Mirza harfın okuru^u 8 Bır rienız naklıye teşmıl edılmesmi ve bu havalide Trabzon limanında 700 metre u vam edilmektedır » varttası, £ozu tokun kâfl girecegı Ingilız idaresinde bır Ortadoğu ko meçte, ateş kesme müzakerelerinin denk kuvvette bulunan ve içlerin müaabaka mahallinde bulunması Said paşalar shfadırKUO zunluğundaki ana dalgakıranın tam mlktar. mutanhğı kurulmasını tavsıye et tamamile tarafsız bir bölgede cede tanmmış bazı Elen atletleri de rica olunur. Dr. SERVET TEVFİK ERKER mak'taında 400 metresı ve su altmKörler ve sağırlarla riş $ekli: mektedir. Bilhassa Ingiltere tar^ rey?n etnıesi hususunda GenerRİ bulunan Yunan takıırunın İnönü Rıza Suerı, A. Rıza Sozeıalp, Beh mubtelâ olduğu h?stalıktan kurtuiamı da 500 metrelik kısml ıpmamlanfından desteklenmekte olan bu plân Rıdgvvay tarafından ileri sürülen Stadmda yapacağı bugünkü karşı zad Baydar, Bedrı Koray, Husamed yarak vefat etmıştır. Ccnazesı 1« 7/S31 1 2 3 4 5 « 7 8 anlaşmayı temin erlecek mıs bulunmaktadır. Inrbolu limaetrafmda bır anlaşmaya varıldığı şartı da tamamile tasvib ettiğini laşma ddden çok enteresan olacak din Baltaoğlu, Hikmet Üstundağ, cumartesı gunu ikındı namazını muteanıran da santıye hazıriıKları bıt:BİEİLİEİDİÎİYİE bir makine yapıldı takdude yeni pakte Türkiye, Yu söylemiştir. tır. Iskender Songur, Mufahham Elmen. k'b Kadıkoy Osmanağa Csmımden kal rilmı$, ana dalgakıran ve rıhtımnanıstan, Mısır, Iran, Irak, Urdun, Londra. 13 (Nafen) Korlerin Müsabakalar için duhuliye ser Orhan Saka, Oaman Kıyatovıç, Tur dınlarak Karacaahm«Jıl»ki ai!« kabrıs iskele ınşasına tam faa' ' etle başÖ'ZİEİNİE'RİEİK t ' n ı n a ciefnedılecektır. Allah ganl ganl Isıael ve Guney Afrika katılacak\ e sağırların hemcınsierı ile norbesttir. gud Atakol, Kemal Özbek. rchmet eyle^ın. lanmıştır. RfttVİA[YlEjT!H lardır. Bu bolge andlaTnası Amemal ms^nlar gıbi temas etmelermı Bu saydığ'm üç liman gcıecek yıl sağlıyacak portatıf bir ınskme harika ile Inçilterenın de garantısme sonunda tamamlanmış olacaktır. sahıb olacaktır zıılandığı ve bunun bir sergide teş Samsun. Istanbulda Hj>darpaşa, hır edildığı bıldırılmckte<!ir. MuhaIngilteıe bu hedefe vaıdığı takLondra 13 (Nafen) Dün beya b'ı'erin behrttıklerme gore, bır dirde Suvev^tekı kuvvet!er,nin ae natta bulunan Mareşal Tito, YuÖLÜM daktılo makınesını andırmakta olan Irandakı aC EİD«ALİEİV n çekilmesmi onlemış, ve Türkiye goslavya için en tehlikeii anm geçEajan Zehra Tîiıseı ve ruerhum makinenin harflenne bisııdığı takleyhtarlığı yatıştırmış mış Fc;^ad Kenîaıoğlu, ıTiunarrır ve mual dirde makine derhal «Braılle» işaEİFİB1BİLİA M A" nm de yalnız kalmak hususundakı Tıto olduğunu sbylemiştir. Mareşal şoyle demiştir: 1 m Bsha Tev^ık Tarael Madencı Necntı Tansel, Fenha Kodolbaç ve Reiıka Ya retlerini veres^ek ve bövlplıkle kor • E L AlSıRIElT endışelerını ızaîe etmış oiacağını « En muhtac bir zamanda hiç hesablamaktadır celln bııad«rlen ve Fahrl Kodoib.i; İle veya sağır kimse parmaklsn ile beklemedığımiz bir yerden yardıra. hasan Alı \wehn havınblraderı bu ışaretleri takib ederek hemcınsı Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünden: geldı, Baülılar yardım ettiler. FaBu kere Şehir MeUısınln 15 6 951 taN L B İ T A N S E L ile konuşabıleoektir. kat Sovyet Rusya yahıız tehdidle rihlı toplanusında kabul olunup 2 8 o ' Hakkın rahhıetinc ka\u$muştur. Cena951 gun ve 950 414 sayılı kararıle rm.eshakaret gönderdi.» zet.1 14 temmutz cunıartesl £unü Guraba sesemız» tebliğ edılmıs olan Şehir TiBulgarlar bir Yugoslav aikerini h.Ktaneslnden alınarak oğle namazı yatrosu Genel talimatnamesinln S mcı Sehremtni Camnnde kılındıktan sonra kaçırdılar n.addesi hukmu gereğince Idare heyeü Frtıruekapı mezar.ığına defneciıiccektir. Turk Havadis Ajansının verdiği seçlml yapılmak üzere butun sanatkârLondra 13 (a a.) (United Preas) Allah rabmet eytestn. ların 18 T'951 ears»mba gunü «aat 15 te malumata gore, bundan bırkaç sene Yugoslav Tanjug haberler ajansı*** 13 Temmuz 1951 Sehır Dram Tiyatrosu salonunda hazır evvel Ankarada Reşid Mevcan ve nın bugun bildirdığkıe gore, BulHlgh Schoo) talebelerin'lon Gült^kın bulunmalarını rica ederım. Açılıs Kapanış | Haşmet Orbay tarafından katledıîen gar kıt'alan dun gece bir Yıı^jlav Ülgerun validesl Besikta; îhlamur İİK1 SlerUD 7 H5 J 0 7 34 80 Şehir Tlyatroları Muduru f Dr. Neşet Naci Arzann eşi Bavan ] Zekı Coşkun muhafızını ka^ırmışlardır. 100 DolM 23" 3« ?o wwM > Nüüfer Arzan şehrinizın tanînmış I ŞÜKRİTE ÜLGENT 100 Fransu tı»ngı 0^* 13/7 951 euma gunv. Allan ı rahmeiuıe IOO Liım 0 44.128 0 44 .a» madencıiennden Nıhad On«unia | Beynelmilel telefon rehberi ÂYİNİ RUHANÎ kavuşmuştur Bugun ıkındi namaîi'U 100 lsvıçr» trangı 64.03 64 03 Londra, 13 (Nafen) 1952 seJozef Hoffmannın zevcesl Hans Hoff evvelki gün Kızıltoprak Bağdad muteakjb Teşvıkıye CamJjıden ı^^i'lt100 FloriD ?3 68 40 73 tw 1U mans'ın anuesl, Klryakise Çaphoğlu caddesindeki köşklerinde aile dosl nesı başlarken bir İngiliz tirmasının rıiarak Ferikoy kabrıstanına defnedı100 Beıçik? trangı 5 60 5.60 lecektır. Mevlâ rahmet cy lye. Marko Çaphoglıı. Petro larının iştirak ettıği bir törenle ev ilk defa olarak beynelmilel bır t e 100 DrahmJ 2186 218» nun kızı, ÇapltoSlu. Sofıa Çaphoğlu ve VUrtoria lenmişlerdir. Yeni çiftler bslayları100 Çekoeıovak Kur. lefon rehberi yayınlıyacağı ve bulloihu'nun kızkardeşlerı 100 Isveç Kur. 54 12 50 54.12.50 nı Boğaziçüıde tarunmrş bir otelde nun icin de şimdıden îıazirhklarda ME V L İ D KİKİ HOFF1>L\NN Esbam ve Tahvilât geçırmektedırler. Trabzon esrafından (Hacı AJi Hafız bulunduâu bildirilmektedır. Bu reh ın vafatının 40 ıncı eunune tesaduf Z..de ı mtrhum % 1 faizli tahviller eden 1 5 1 '951 pazar gunu saat 10 30 da Mudanyada kanlı bir hâdise berde dünyamn hsr tar.jf.nda ıs ya Alıj Satu İBSAHİM FAHRİ ONGAN'ın Şısli Rum Ortodoks mezarlıgı Klüsesınpan kimseıerın adıes'erı, isimleri Mudanya, 13 ( T i î A ) MudanSıvas Crzurum J 23 50 23.50 olumıuıun blrlncı yıldönumune tesadui de âylnl ruhanl yapılacaktır Merhumu mevcud olacaktır. Rehbei.ii üıgilızyada etrafı heyecana veren kanlı Sıvas Erzurum 2 7 23 20 23.20 cden 16 temmuz pazarted gunu Beyotscvenlerin kudsl vazlfeye teşrlflerl rica 1941 Demıryolu 1 23.60 23.60 bir hâdise vukua gelmiş vc bır po ce, fransızca, a'manca \ e ıspanyollunda Ağa Camlınde Hafız Mahmud clunur. 1941 Demlryolu 23.20 23.20 Özses tarafından Mevlld olnınacaktır Ailesl lıs başkomiserinuı oğhırıun da is ca dilierinde hazırlanmskta olduo 1941 Demıryolu aı 24. 24. mınin karıştığı bu hâd:se çöyie ce* ğu haber venlmektedir. Dünya orta sıklet boks şarflpiyoııu Ray Robia.on'un, genc îngiliz boksörü Turpm'e yenfldiğini yaz Akraba ve dosttonmn te^fflerl rica MÜ1I Müdafaa 23 80 23.80 olunur. Ilk baskıda Türkiyeye dair maauttıit. Yukandaki resimde bütün dünyada alâka uyandıran bu maçuı bir safhası görülmektedir. reyan etmıştır: Meşhur sacıkalı'.arM1U1 MOdataa Onçatı aOett n 2310 23.10 Mllll Müdafaa dan Said Tural, akşam iizerı Mus lumat bulunsmıyscağı, fakat ikinci m 23.35 23.35 ' IV SIıllI Hüdafaa 23 80 23.60 tafanın kahvesme gelerek sebebsiz baskıda bu roksanm dcMurulacağı % 6 faizli istikrazlar yere Ramazan Akturk ıtmınde bı ilâve edilmektedir. İlk baskıda bulunmıyacak diğer memleketler HınKslkınma IrtiKr•a l 10430 104.30 • F. Tunçay emprhne evi namile rini bıçaklamış ve kahv^ae buluKaUunffia' a 104.30 104 30 nan halkın mudahalesi sırasınd3 distan, Pakıstan ve Jjponyadır. Kalkınma m 104 104» Fatih Kovacılar caddesi F• 10 8 kaçmıştır. Bıraz sonra kardeşleri Bulgaristand?n YugoslavgörüşZavaRı? Acaba konusmasına de işletmekte olduğum emprime 1940 Demlryolu rv 104 50 104 50 haber 1941 Demlryolu VI 104.30 104.30 • evini 30 Nisan 951 tarihinden iti Hasan. Hüseyüı ve ilçe Ds^komisemâni olnıak için mi ölduryaya kaçan ırkdaşiarımız I f ferdiği halde gelmi1948 Tatavm 104^0 104.30 baren kapamış ve devretmig bu rinin oğlu Mesud Savaşı ca yanır.a düler? A! Bakaı! EHnde 1948 Tahrül 104.30 ırn.to Belgrad, 13 (THA.) Belgrad I yen ve odasında olü n lunuyorum. Mezkur tarihten son alarak tekrar krhveye gflmış ve mefctub I 105^0 105.50 1949 TahviU .bulunan Mirhelleln raki herhangi bir ticarî muamele etrafa saldırmaya başum^iıi Bu a radyosunun gecekı y vıniurında bil 4 1/5 taizll 1949 1 0 7 ^ 107. var! gors, Bulgarıstandan evinde komiserle ve alacak vereoekle alâkam olma rada bir kaç kışı de İHçjk ve sopa dirıldığine % 5 faizli ikramiyeliler Kahve kaçarak Yugoslavyaya ıl'ıca ed>ı.konuşuyordu. dığını gördüğüm lüzum üzerine darbelerile yaraîrnmıştır. 1933 Ergarn 25.45 25 45 s yi baştanbaşa tehrib ecer, zorbalar, le^ın adedı muteTad'ven çoğalmaka]£kalılara ilân ederim. 1938 ikTamtyoü 22 60 22 60 polısın mudaha'eruje mui*ab?le e tadır. Hemen hemen her gece BulMiUI MUdafM I 23.15 23.15 Füsun Tunçay derek onları geıi çekı'.ır^e mec gar Yugoslavya hurhıd boylarınDemlryolu 104.70 104.70 n 10570 105.70 V DamüTOİa bur etrruşlerdi: Blâhare nîdlse >e da bir kaynaşma olduğu ilâve eSahfb ve Bafmuharriri Sarraflarda alün fiatlan rine sevkedilen bir marsgank jan diimektedır. Gene Be'Sidri radyo» NADİB NADİ 38 60 B^ad darma kuvvetı mutecaviz'eıı yaka sunun bildırdiğıne got° ıltıca eBu nuthada yazı iflenn: tıılen Cumhurlytt 33 65 denlerin arasında Turıcler de mevıdare »den: Cevad Fehmi BAŞKUT lamaya muvaffak olmuş ve Adaletngmz 45.80 cuddur ve bunlarm adedı gün geç30 95 | te teslım etmıştır. MütecavLileı tevGuldeo tikçe kabarmaktadır 6.10 mif. MAT8AAS1 . l k i f oiunmujlardır. Bugünkii yarışları Türkiye bisiklet birincilikleri Müsabakalar, 20 ve 22 temnwı larihlerinde Bnrsada yapılaeak Yurdda yol , su, liman, RADYO ^ iskele ve yapı işleri ( Bugünkü Program Sarayburnu deniz kazası tahkikatı Küçük Habib Haricdeki kulüblere girmeleri muhtemel futbolcularımız Artık Ihtiyasımız kalmadı! MiHareke konferansı dün de toplanamadı BULMACA 1 11 1 11 1 , 11 1 1• • 1f •• • 1 1 1 11 • 1 i 1 ! ! • •i 1 m Atlantik Pakfının genişlemesi Yugoslavya için tehlikeii an geçmiş BOKSA nlerhum Dr. Nasinin esi evlendi KadiR gazefeci Ul'in maceraları: X Teşkilâfı İLAN : i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle