12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

CüMHURtYCT 29 Mayıs 1951 5 kilo kirli çamaşır (yani 10 tane yatak çarşafı) 10 dakikada kar gibi olur. SAYIN BAVANf VIKTO R i A ÇAfK1'A$N? MAMV.BıNA'fil 36 Çamaşırcı Kadına Bedeldir. HAMAMCIOĞLU MÜESSESELERİ TİCARET T. A. Ş. İSTANBUL Cumkuriyat M*yd«nı, TafcaJm En mce ıpeklılennlzi bu maklnaya teslım edebilırsmlz İÇı ayna parlaklıâmdadır. Camasır sıkma kolu ve emnlyet tertlbatı tamamen O T O M A T i K T i R Kuiianıiısı gayet basıt ve tehllkeslzdlr. ANKARA JZMİR •!«•», 134 eüni^ • Görünuz • Tecrübe edini BEBEKTE KİRALIK EV Bahçe ıçınde 2 odalı, su elektrık, ha\agazı \e butun konforu haız tramvav caddesındekı ev kıralıktır Arzu edenlerın 36 dan 178 e tele^ fonla muracaatlen rıca ^ PURO TUVALET SABUNU cazibenizi arttırmayı O.O 6AMNT/EÛER Teninızın kuru, yağlı veya normal olmasının ehemmıyeti yoktur! Banyo ve lavabonuzda hususi bir formulle ımal edılen PURO Tuvolet Sobunu kullonınıı 1 Her cılde uyan PURO guzellık metodunu totbık ettığınız faktırde 14 GÜN ZARFINDA daha GENÇ, daha GUZEL, daha CAZİP olduğunuzu bızzat farkedeceksınız t . . . l «L, o• Turkıyede Mumessıh ELI BURLA ve ORTAKLAR1 Galata Istanbul T u r k ıy e U m u m M u rn e S 5 l< ŞEREFETTI N BAMCEKAPl KUTLU ALEMDAR MAN Tel 32481 ve K ARD EŞ L ERİ , T e l g ' ALEMC) A R '• a n , Ou Deniz Egitim Komulanlığından: 31 ma>ıs 951 gunu 28 derece 56 dakıka, 7 sanıye ıle 29 derece 6 dakıka 7 sanıve tul \e 40 derece 43 dakıka ıle 40 derece 53 sanıje an, drırelen arasında kalan sahada Tınaztepe gemısı tarafından ha\ava k^rşı topçu atışı japılacagı ılgılılere ılân olunur (8301) Fotoğraf kâğıdı ve fılımlerını kullanmakla en lyı netıceyi garantı etmış olursunuz. Istanbul As.lı\e 9 uncu Hukuk Yargıçlığından: 950 H8 Tak«lm Kurabıve sokak No 4 de Jorj Mnrkovlç Urafndan Yorgo Markovıç • le\hlne ıçılan galblık davasının }apılan vargîlaması sonunda GaıblıjH lstenılen Yorgorun on »enedtnberl gaîb olup kendısinden hjç btr haber ahnnaadıgı anlaşıldığı gıbı bu hususta bilg sl clanlann haber vermeleri yolunda y&pılan blr »enellk ilân semereslz kaldığından M K nun ">i uncü msddesı mucıblnce Adolf oğlu Yorgomın gaıbl ^ ne yargıtav yolu açık olmRk uzee 7 5 351 tar hlnde karar verılerelc HÂnın blr nüshasının divan Bodrum Aslıye Hukuk haneye Ulıkıns ve tşbu HAnın tebliğ Yargıçlığındantrib »'ian it bpren on be$ gun xarfındft ltıraz *d İTiedıgl takdırde hukmı n 851 117 kesinleçeceŞt hu«u«u ilâm makamına Bodrum Çarşı mahallesind« Uraiları ka m nlmak ( 7fe ilftn olunur (845'') Ayşe fokak, tarlk Ue çevrili, taputla Bohor Galantl namın» kayıdlı maa Ş«™ D O Ç E N T • • ! avlu bir bab dam vc ahırın 324 yıhnDr. Op. Be<Jri Noyan da babasının kendlıin* bagıjladığır.ı Knlak, Burun; Boğaz ve tasarruf edegeldigıni bun'arın yerı ne dört odalı ev y&ptırdıgını Iddt» eden Mııtehassısı ve Operatorfl Avram Galantl bu yerln üzeıin* tescı[Beyoğlu Parmakkapı Mi5 Sok 11 nt istemişttr Bu yerd« hak lddıa eden. No 6 daıre 3. lerın 19 6 K51 (tınunden one« mahkemuraca*tlerl Ilan olunur (84S1) V" Tuvalet Sabunü 100 de 100 saltıf PUR 0OI KÖPÜKLÜ • NEFIS KOKUIU BAHAR ve ÇİÇEK BAYRAMI KUTLULAMA KOMİTESİNDEN: Pazartesı ak«amı bıtecpğı ev\*e1ce ılân edılmış bulunan Gulhane Parkındakı Bahar \e Çıçek Bavramı şenhklorı şehrımız halkınm Vılâyrt ve Beledıve makamlanna ızhar ettığı mutevalı arzu uzerıne Sah gunu akşamına kadar devam etmesı Vılâyet ve Beledıye makamlannca uygun gorulmustur Keyfıyet sayın halka ılân olunur Deniz Motorları yeni şekil ve hususiyetleriyle herkesin çoktanberi aradığı meziyetteri fasımaktadır, ' İ A K DEKALO «• ORT tuıauu •. • Adanada Ziraat Bankâsı Pamuk Müessesesinden: • Hafıflık *Avrı Erüuluk 7111 Adana çırçır ve prese fcbnkamızda 10 ton ve Mersın nebatî yaS fabnkamızda tahmuıen 50 ton kadar hurda çinko, «aç, petrol, kaıan, fuayelen dokum ve çelık malyap dökümlen ve hurda kaanaklar «çık arttırma sureble satılacaktır 1 Gormek ısteyenler her gün adı gecen fabrikalar» müncaat edebıhrler 2 İhale, 31/5 '951 Perşembe gunü saat 15 t* Müe»«e»enln Adanadakı Mudınyet bınasında yapılacaktrr. 3 Surulecek peyler haddı lâyıkını bulmadığ! takdırde ıhalerur başka bu gune talıkıne veya satıstan sarfuıaıar etmekte Muessese muhtardır. 3 Arttırmaya gırebılmek içın pey akçesi olan 500 lıra devlet tahvılâü veya banka mektubunun ıhaleden bır gun tvvelıne kadar Muewese veınesıne yatınlnuı oknası lâzaadır. (8045) t> O R T A T r F € LAMBALt "AR9İMİDİS MÜESSESEâi'» OTOMOBİL MALZRMCVt TİCARETİ T. A. «. NO. 3 0
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle