12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Mayıs M5İ BtR DAKÖCA: Boftarafı 1 Inci »ahifed» olduğunu umuınî heyete bildirdi, rine ağır hücumlarda bulunmuşlar fakat bu arada kendisi de kongredır. Kongre bu elektrikli hava nin güriiltülü hava içinde yapılaiçinde devam ederken itiraz edi mıyacağını beyan ederek kürsüyü emşeriliğimiz, dostluğnlen delegelerin dosyalan beşer ki terketti. Fakat Ömer Başeğmezin muz a>n. Bir ciddi hâşilik iki komisyonda tetkik edil ricası üzerine tekrar kürsüye gedise hakkında size şekmek üzere oya kondu; teklif ka lerek kongreyi idareye başladı. Gü vası olan bir ferd olarak maruzatTahran 28 (a*.) (Keuter) Baştarfat 1 inci tahijtdt Buradaki raıifemiz, amana getibul edildi ve komisyon çalışmala rültüler birdenbire gene yükseldi. ta bulunacağım: Belki görmemişticeler verdiğini ve komüniatlerin rineey* kadar düymanı imhadır. Düşmanlarından saklanmak üzere nna devam ederken itirazlar ve Karaisalı delegelerinden birisi Fevzi sinizdir. Eski Defterdar Faik Okte parlamentoda ikamet etmekte olan karşıhklı ağır hücumlar bütün şid Lutfi Karaosmanoğluna sert bir li Varlık Vergisi hakkında bir kitab " ngilterenin eski Dış tşleri Ba üç ay taarruzda bulunamıyacak ka Elimizden geldiği kadar hıı v« »id İran Bajbakanı Mohammed Muiöylemijler detle ilerlemeğe devam •deceğiz.» detile devam etti. Öğleye kadar bu sanla: «Biz seni istemiyoruz, kon neşretti. Bu kitab bu bedbaht verkanlanndan Lord Garzon 8 dar hırpalandıklannı «addık kabinesi dahilinde ihtilâfKore kahramanlannın mevzuun dışına çıkılamadı. Bu greyi ikinci başkan idare etsin» di giye ve bu vergiye çarpümış bedOcak 1903 te şöyla diyorda: dir. ların arttığı ve gelecekte kabineHarb muhabirleri, ıen ileri hagröçmenlere yardıntı münakaşalar esnasında ortaya bir ye bağırması üzerine Fevzi Lutfi bahtlara dair kimsenin bilmediği «Hîndistannı selâmeti için, Tibetin, nin düşmesi ihtimali olduğu iöyde genel idare kurulunun telgrafı Karaosmanoğlu, durumu Genel Baş bir takım malumah açığa vuruyor. kuvvetli bir devletin kontrolu «I reketler esnannda eair toplamaya Ankara, 28 (ajı.) Kor» TOrk lenmektedir. çıktı ve büyük gürültülere sebebi kan Adnan Menderese bildirmek tiaa düşmesine her zaman mâni ol çalışan Türk tugaymın mükemmel komutanhğı emrindeki kahramanTahran gazetelerine göre Dif İfBu malumatı okuyanlar, devİetin yet verdi. Telgrafın metni şöyledir: üzere salondan aynldı. Biraz sonra malıyız.» G«B(Uıi'leriıı, Jinnah'lann neticeler aldıklannı da bildirmiş larımız, göçmenlerimize yardım ol leri, Maliye ve İc İşleri Bakanlan tekrar salona gelen kongre başkanı bir takım esrarmı öğreniyorlar. memlekerini İnsriltere taeına bağh lerdir. Muhabirlerden biri, tugav ko mak üzere aralannda 1901 dolar pa istifalannı vererek kabinenin dü««1 Kongre başkanlığı divan Meselâ: O zaman bankalar üzerino tutmak için de Himalâyalaruı teşkil mutanı General Tahsin Yazıeının ra toplamif ve kendilerine odenek mesini intac edecek bir buhrana seçimuıe bütün delegeler iştirak Karaosmanoğlu başkanlık mevküni taz>ik yapılarak, onlardan mahrem aldı. Fakat bu sefer de Karaisalı etmekte olduğu kuvvetli mâni kâfi şu lözlerini nakletmektedir: edebilir. lerinin bu kadar noksan gönderil yol açacaklardır. ohnası lâzım gelen bir takım ma«Esir toplama hareketinde man mesini ve bu paranın göçmenler» görülmüyoT ve Efganistandan Bir2 İtiraz edilenler için kongre delegeler ile Yalçın gnıpuna dahü lumat alındığı açıklanıyor. Bu maDiğer taraftan bugün beyanatta diğer delegeler gürültüler arasında manyaya kadar Keşmir, N'epal Sik galarımu: çok iyi çalışmıjlardır. Ka yardım için yatırılmasım ittamif bulunan İran Dif İşleri Bakanı, İnce seçilecek komisyon raporunun lumatı vermek ciirümdür ve bankim, Bhntan gibi tampon devletlerl lecikten çavuş Ahmed Yılmazın lerdir. müzakeresinde, eğer itiraz bir tek salonu terkettiler. Bu delegeler ko kalar bundan gilterenin petrol ihtilâfını La Haye menedibnişlerdir. ridora çıktıklan sırada gürültüler mangası düşmanı | u şekilde tuzağa de ihdas ediliyordu. şahıs hakkında ise o şahıs itiraz eÖğrendiğiraize göre, Kore kah Adalet Divanına vermek hakkını büyümüş, dinleyicilerden Hüseyin Kaldı ki bu aynca bir de ahlâkl olmuştur: O zamanlar İngilic hükumetleri düşürmeye muvaffak demez. Diğerleri itiraz edebilirler. suç teşkil eder. Kitabın müellifi bu ramanlarımızm bu necib istekleri haiz olmadığı gibi bu beynelmilel ni, kançıklık içinde zayıf bir halde Üçüncü taburun dokuzuncu bölüMezkur raporda eğer bu delegeleri Özer adında biri bu delegelerden ve buna benzer bir çok şeyleri teşkilâün da bu ihtilâfa müdahale aid olduğu makamca yerine getibirinin oğlu bulunan Hüsameddin bulunan Çin değil fakat güneye ğüne mensub olan bu manga bir seçen kongre, muallel görülüyorsa durumda olduğunu açığa vuruyor. Şahıslarm haysiyetrilmiş ve kendilerine tegekkür • edemiyecek o zaman o kongreden gelen delege Çöktünün gözüne kuvvetli bir yum lerine, şereflerine taalluk eder yadoğru yayılmağa ve İngiltereyl tepeyi i|gal ettikten fonra az sa»öylemiştir. nık indirerek ağır surerte yaralayıda Çinliyi esir ahnıjtır. Bunla dilmijtir. lerden hiç biri bu raporun kabulü Hiadistanda vurmağa çalışan Çarzılardan başka, Maliyenin o zaMilll cephe partisi lideri ve petveya ademi kabulü hakkında reye mıştır. Yarah hastaneye kaldınl manki işlerini ifşa ediyor. lık Rnsyası iİKİlendiriyordu. Tibe nn arasında birinin borazan tandıTakviye Bîrliğimiz çoşkun rolun devletleştirilmesi işile uğramıştır. iştirak edemezler. tin modern tarihi d« 19 nnco asrın ğı görülmüjtür. Bunun üzerine, ettezahiiratla uğurlandı şan meclis komisyonu başkanı HüBen hayatımda kimseyi Jdmsegonlanna doğru Petersbnrg ile •afta daha bir çok Çinli aıker bu3 Geçici idare kurulu üyeîerın aeyin Mekki, güneydeki petrol Salonda bulunan delegeler de ida ye haber vermedim, ama mecak edl Ankara, 28 (Telefonla) Kore Londranın bu ülkeye hâkim olmak unduğunu kestiren Ahmed Çavuf den delege seçilmiş olanlar ibra ile re kurulu raporunu dinlemiş ve kuyulanndan Rusyaya asla petrol yorum: Acaba bu kitabın mündeiçin ffiriştikleri mücadele ile baş tüfeğinin namlusunu borazancmm takviyt birliğimizin geri kalan 900 verilmiyeceğini bir defa daha söyilgili bulunan hususlarda iştirak e tenkidlerini yapmışlardır. Öğle yerecatmdan Adliye Vekili olarak hakişiiik ikinci partisi bu sabah 11.15 lemiş, fakat İran hükumeti kuzeylıyordn. Son zamanlara kadar de ensesine dayıyarak el işaretleri ile debiliıler.» Ba?makaleden devam meğini müteakıb seçimlere geçil beriniz yok rau? Yoksa, işte bu savam edegelen ba mücadelede Lord etraftakilerin de gelmeleri için e de İskenderuna uğurlanmıştır. Bir de kuyular açmak lüzumunu his tanbulun iman i$i ele alınmıştır. Bu Bu telgrafın bu şekilde çekilme miştir. tırlarunla sizi resmen haberdar edllik, karargâhmdan hareket ettiği an sederse buradan Sovvetler BirliğiGurzon'un tavsiyesi yerine getiril indeki âleti öttürmesini emretmişşehrin 15 yıl müddetle ne kadar miş olduğu bizzat Fevzi Lutfi KaSeçim neticesinde idare krurulu yorum. Bu kitab devlete aid malumis ve İnpiltere «diinyanın damı» tir. Böylelikle Çin borazam bizim dan itibaren on binlerce Ankaralının ne petrol gönderilebileceğini »öyle ihmal edilmiş olduğunu c^termek raosmanoğlu tarafından açıklandı. na Omer Başeğmez, avukat Aziz maü ifşa etmektedir. addedilen bn tilkenin kavvetli bir işimize yaramıt ve bir çok Çinli bo coşkun aevgi tezahüratı arasında ga mis ve a>Tica »özlerine funlan da için şu bir kaç misal kâfidir: Bunun üzerine birden ortaya bir Ocakçıoğlu, doktor Başceylânoğlu, devletin kontrolu altına düsmesi razan aesini işitince gelip Türk ra gelmiftir. Kendilerini garda kar ilâve etmijtir: Tekaüde aynlmış diye isitmijİstanbulun yollan için 1923 ten de telgrai ihtilâfı çıktı. Bu itiraz çiftçi Cebbar Kibaroğlu, Hasan filıyan kız ve erkek öğrencilerle akni, her vasıtaya başvurarak engel mangasına teslim olmuçlardır.» « 1933 yılındanberi İngilizIran 1938 e kadar sarfedilen para 9 da gene beş kişiiik bir komisyona Yeşil, Abidin Poyraz, Mustafa Er tim: halbuki kitabın muharriri bâll General Tahsin Yaaeı, Türk tu raba ve dostlan kahramanlarımıza petrol sirketinin İrana çok borcu milyon liradan ibaret olduğu hal havale edildi. Neticede kongre baş dal Işık, Hasan Canka ve Remzi bir sigorta sjrketinde Maliye hesalemiştir. bına murakıb, binaenaleyh d«vlet Fakat 1947 den itibaren. İngiltere gayırun kuzeye doğru yapılan ileri kucak kucak çiçekler vt hediyeler vardır. de 1938 den 1948 e kadar 24 milyon kanı, Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu, Doean seçilmişlerdir. memuru imi}. Bİn ba bölgeden eekilmesi, Hindis hareket esnannda düşman hatlann takdım etmis.lerdir. Bundan başka geçen harbde Müt lira harcanmıştır. İstanbulun imar merkez ilçe kongresinin usule uyKongrenin yannki oturumunda tan ve Pakistan olarak iki hür dev da devamlı surette gedikler açarak Garda, birliği uğurlıyanlar arasın tefiVler İran petrollarından fayda işlerine, 1923 ile 1938 arasındaki gun bir şekilde yapıldığını, Kara Başbakan ve Dış İşleri Bakanının Devlet, hangi parti iktidara g«letin kurulması, komünist Çinin darbeler indirdiğini de anlatmıjtır. da bazı Bakanlar, Genelkurmay İ lanmışlar, fakat borclannı ödeme 15 yılda, yalnız 84 bin lira harcan isah ilçesi delegelerinin 18 inden birer konuşma yapması kuvvetle çerse geçsin devlertir. Ve tasarrualtısının delegeîik haklannın sakıt Harb muhabirleri şimdi kuzeye kinci Başkanı, yüksek rütbeli subay mişlerdir. dığı halde, 1938 den 1948 e kadar fenişliyerek Tibet hndndlanna dafatı itibarile manevi şahsiyeti d«muhtemeldir. yanması vaziyette mühim değişik doğru kaçmakta olan Birleşmi} Mil ve miilki erkân da hazır bulunmujğişmez. Devlet i^lerinde eşhasın, 1947 yılındanberi İngiliz . Iran gecen 10 yıl içinde 12 milyon liralikler husule getirmistir. Her ne letler kuvvetleri ile birlikte Türk tur. Bandonun çaldıfı milll marflar petrol »irketinin İrfna cümrelerin değişmesi, devletin «teborcu ya yakın para sarfedilmiştir. kadar Yeni Delhl hükumeri Lhas tugaymın da ilerlemekt» olduğunu araıında hareket eden 8zel katar, hat 100 000 000 sterlini gecmıştir.» madi» sine mâni teşkil etmez. İstanbulun belediye ve devlet Ba'da İngilizlerden miras kalan bildirmektedirler. hastanelerindeki yatak artışı da boyunca biriken binlerce AnkaraHer ne şekilde olursa olsun hanüfuı altmda tutma siyasetini idaGeneral Van Fleet'in beyanatı lmıa yolu kaplamalan yüzünden banş içinde geçen ilk 15 yılda 2059, lefler, seleflerin işine devam ederme ettirmek istemisse de, Kızıl 5 vılı İkinci Dünya Harbi içinde Kore, Batı eephesi 28 (a.a.) Cebeciyt ancak bir aaatte gidebiller. Devletin haklan, vazifeleri ol Bastarafı T ind nahifede Bastaraft 1 inci sahifede Çinle çatışma tehlikesinin beür (United Press) Sekizinci Ordu ko miştir. Bu «rada zabıU kuvvetleri, Londra, 28 (Nafen) Birleşmiş geçen 10 senede ise 1325 tir ki lann alâka çekici olacağından şüphe mevzuda bize ezcümle şunlan söy du™ıı gibi siirup gider rnesi Hindistanı. Tibet tnüdafaa komutanı General James Van Fleet, katara yol açmakla meşguldü. Çi Milletler iktisadî komisyonu tara yatak artış nisbeti son senelerin edilmemek tedir. Halk Partisi iktidardan düsmekledi: hattına «Pekin ile doatluğu» ter bugün gazetecilere verdiği beyanat çeklerle iüslü olan kaUr, Mamak fından bugün neşredilen ilâve bir lehinedir. Bütün dünyanın dikkatinin Doğu le devletin o zamana aid tasarmfcihc sevketmiştir. ta ezcümle şöyl« demiştir: Gönilüyor U İstanbula ancak Akdeniz üzerine müteveccih bulun« Tasan reye konulurken, A lan devlet işi olmak hüvıyetini M istasyonuna geldiği zaman kurban rapor, «terlin ile diğer Avrupa döBa «dostluğun» Hindistanı ne t Birleşmiı Milletler kuvvet lar kesihnif, kahramanlara hayırlı vizlerinin dolara nisbetie yükseltil 1938 başından itibaren, ehcmmiyet duğu ve büyük devletlerin bu böl ayasaya tümü itibarile aykın olup mi etti? ttisbet dahilinde ve ne miiddet bir lerinin Korede giriçmif elduklan yolculuk temenni edilmijtir. Bu melerini utemiş ve derhal bu ted verilıneğe başlanmıştu ve 1939 ey ge hakkındaki siyasetlerini tekraı olmadığı yönünden arzolunacakü. l l k Gelir vergisi, acı tatlı, zalim, ftdö lulünde başlayan ve 1945 eylulün gözden geçirdikleri bir sırada ya Başkan böyle yapmayıp yalnız Anakomünist Utilâsından koruyaeagını taarruz devam edecektir. arada uğurlamaya gelenlerden bir bire başvurulduğu takdirde artmak ne olursa olsun bir devlet İşi, bir aneak zaman gösterecekrir. Fakat Müttefik kuvvetlerin taamızlan kı«mı Kınkkaleye kadar kahraman ta olan enfilâsyon tehlikesinin önle de biten İkinci Dünya Harbinin ya pılacak olan bu temasiara Mısjr si yasanın 69 uncu maddesine aykın hükuıııet vEzifesi yani resmi bir hürattığı ve harb bittikten sonra da yasî çevrelerinde büyük bir önem ılup olmadığım reye koydu. ErçimdJ Pekinde hnzalandığı bildiri fevkalftd* neticeler vermektedir. lara refakat etmişlerdir. nebileceğini de kaydetmiştir. bir kaç yıl daha devam eden çe:ümend Damalı bu tasarının tümü viyetle yapümış değil midir? len Kızıl Çin Tibet andlaşmamnm >!inınmHmNHIIfimnirBBISRWIMittHmnilımiMf!i Birlejmif Milletler raporunda İ1S şidli güçlüklere ve darlıklara rağ veriknektedir. Bu resmi işi bütün tafsilâtile ifşa metni. Mao Tse Tung v« dolayısile McGhee, Arab devletleri mümes bakımından Anayasaya aykın oldu eden devlet memurunun hareketi ve edildiğine göre. böyle bir ted men, bir hayli iş görülmüştür. ğunu ve müstenkif kalacağını söyStalin'Ln Asyada yayılmalarma desillerile bir görüşme yaptı bir, ithal mallannın fıatlaıını dülemesine rağmen, bunun dikkate (Halk Partisini çürütüyor» diy» Ankaraya bir milyar lira sarfedilvant iein «dünyamn damı» m kulWashington 28 (T.H.A.) Birle ıluımayıp, müstenkif olmaktan bi makbul mü görülecek? fürecek ve bu tedbir ibracat üze diği halde, Türkiyenin en büyük lanmayı düşündüklerini gostermek rinde tesir icra etmiyecaktır. ve her bakimdan en mühim şehri şik Amerika Dış işleri Bakan mua âhara vazgeçen Sabit Sağıroğlunun tedir. Bu andlasmada bilhasM naSiz ydlarca idare âmirliği ettinis. Batı Avrupanm bu döv:z avarla ve dun> a çapında bir kıymet ve vini MacGhee evvelki gün Ameri(Baştarafr 1 inei sahifede) son reyini almaması usulsüz Mcmurin Kanununu pek i>i bilirAkhlsar, 28 (Telefonla) Buzan dikkati eelbeden iki nokta masındpn fayda temin vîeceği pa eheınmiyeti haiz olan İstanhulun kadaki Arab devletleri mümessil dür. Bu sebebden tasan usule uy siniz. Bu kanunun 33 üncü raaddebilinden inen Bayar terahürata mu gün butün Kırkağacı heyecana vegunlar olmuşrnr: lerile bir toplanO yapmıştır. Mac 1 Komünist Çin Tibette askerf kabele etmif ve Belediyed* bir ren korkunc bir intihar vakası ol muğu, tütürıü, hububatı. keıesteyi, neden bu kadar ihmal edilmiş ol Ghee bu mümessillerle birlikte Or gun bir şekilde komisyondan çık si bir memurun devlet bizmetinden müddet istirahatten aonra, halka «nujtur. Hâdise «udur: Kırkağaç şekeri, mamul maddeleri döha ucu duğuıın anlamak kabil değildir. madığı cihetle ben ve arkadaşlanm ihracını mucib halleri sayar. Bunkuvvet bulunduracak, Tibet ordnhitab ederek t«|ekkttrlerinl bildir Ziraat Bankası veznedan Hüseyi za temin edeceği kaydedilmektedır. Hele 1923 ten sonra 10 yıl kaHar ta Şark durumunu gözden geçir bunu protesto maksadile raporu im lardan biri de aynen ;udur: gu Çin ordusuna ilhak edilerek, süren İstanbul düşnıaıılı»ı öyle bir miş ve Birleşik Amerikanm diplo za etmemek düşüncesindeyiz. BaLhassa'ya askeri heyetler tevkedi miştir. Bundan «onra C. H. P. yl zi nin kanıı, evlerinde kimsenin bu«Memuriyetine aid mahrem doıtnönü, yarın Malatyaya yaret etmif ve uzun müddet kal lunmadığı bir «ırada ani bir cüımuamnıadır ki buııu hallctmek im matik faaliyet neticesinde bu du rutçunun durumu ise ,bizi ilgilenlecektir. rumda hasıl olan gelişmeyi belirt irmediği gibi, partimize mensub yalar münderecatını ifşa etmek». mıstır. Bayar, görufmeleri eanasın. net hali geçirerek banyoya girmiş kânsızdır. gidiycr 2 Tibet, din hürriyetinl mnhamiştir. Eski istanbul Detterdan ve Tefda demokrasünizm kuvvetlendiril ve «açlaruıa ve üstüne ispirto ve omisyon üyeleri de kendisine müfaza edecek ve Dalay Lama eskisi Bııçıin İstanbulun 4!>8 inci fetih Anksra, 28 rANKA) C.H.P. Dış Bakan muavini bu görüşme racaat etmiş değildir. Bu tasan tiş Heyeti Reisi Faik Oktenin son meıi için, müfterek ••vginin tesici gaı dökerek kibritle yakrr.ıj ve agibi Budhistler ürerindeki kontro şart elduğunu, memlekett* iyi bir ses^iz sadacz kııtlarken sırasmda şu beyanatı vermıştir: Genel Başkanı İsmet İnönü, berabe yılını aleyhtarlığı bir Anayasa ve de çıkardığı Varlık Vergisi kitabmın levler içerisinde feci bir jekilde rinde refıkası Mevhibe İnonü ve 5(M) iincii fetih yılına yani 29 ma\ıs lıinii idame ettirecektir. « Artık geriye dönemeyiz. O mokrasi davasıdır. Bu davayı par bu mahrem dosyalar münderenttnn stikamet ve e t n y u n balirdiğini yanarak ölmü}tür. Bundan evvel 1912 «enesinde Çin kaydetmiftir. genel idare kurulu uyelerinden Van 1953 KÜnüne 2 sene kalmıs bulu lan olmustur. Fakat geçmişin hata tiler üstünde tutmaktayız. Umumî ifşa etmediğine kâni misiniz H Hidisenin bir cinneti muvakkate milietvekili Ferid Meien ve Kemaü nııvor. 7 sene ev\el eski Vali ve larını düzeltmeye gayret edeceği ir kanun çerçevesi içinde hususi hakkında takibat yapılmasmı savle imza edilmiş bir andlaşma TibetD. P. nin de ziyaretinden »onra hali olduğu kabul edilmektedir. Beyazıd olduğu halde, yarın uçakla Beledive Ra<.kanı Dr. Lutfi Kırda ' mizden emüı olabilirsiniz.» te yalnız askeri bir Çin heyetinin ,'fcte kaçmadan bu gibi meseleler cılığa emretmiyorsunuz. Eseri tetrın emıile İstanbul Belediyesinde ! bulunmasma müsaade etmekteyken tzmire dönülmüştür. Bayar, Tam Kendisini yakan kadının iki ayhk Malatyaya gidecektir. alledüebilir ki buna da aleyhtar kik ettirdiniz ve böyle bir ifşa olkurulan ve henim de dahil bulun yapılacak işler için 86 milyon lira değil iz.» şimdi buıaya ktzıl birlikler tevke nevta vapurile Çamalto tuzlasına ikiz çocuklan vardır. Hâdise mumadığma dair inandmcı bir raMalatya mületvckiüerinden çoğu dilecek ve bnnlar Hindistan kapı gitmiştir. Vapur 17 de Tuzla açık hitte büyük teessür uyandırmıstır. şimdiden Malatyaya e'tmiş bu!un dugıım kıiçıık bir komUNonda, J lık imar programile beraber 120 por mu aldınız? Oğrendiğimize göre komisyon larında demirlemiştir. Motörle ka5f>0 üncü kııtlamak için, larında üslendirilecekrir. Böylelikle Paris konferansı yerinde maktadııiar. İnoniinün. seçim bol îptidaî birfetih yılını tasarısı hazır mihnn liraya ihtiyac olduğn tesbit divanı raporun redaksiyonunu bi Herkes gibi ben de devfete aid protrram Mao Tse Tung'un adamlan, Hin» raya çıkılmış ve elektrikli dekovilmalümatm böyle uluorta nasıl ifşa eesinde bir hafta kadar kalarak s°c lanmıştı. Bu ilk knmis\nnun hazır edilmişti. Bizim komisyonda aza tirmekle meşguldür. olan Vedad Nedim Tör, bu 120 distan komünistlerinin en faal ol lere binilerek müdürlük binasına »ayıyor edildiğini merak ediyorum; alelhumenlerı ile göriişeceği bildirilmek ladığı pnçram, 500 üncü fetih yımilyon liraııın karşılıjını da, Anduklan Kalküta ve Gange deltası hareket cdihniştir. Bu nrada müParis 28 (a.a.) (afg) Dış İşleri tedir. lına k:ıdar istanbulun imaıını goz karadaki komisyona arzetmişti. O Tepkili Sovyet uçaklannda sus hâlâ devlet hizmetinde bulunan havalisine çok yaklaşmı» olacaklar essif bir kaza clmug, Bayann de Bakan yardımcılan konferansmm bir memur tarafından. kovili durduktan sonra, arkadan 62 nci oturumu saat 1655 te sona Sanat okulu mezunlarının onünde tutmuştu. nun bulrtujhı gelir kaynaklan 200 dır. Yarın adliyeci, öbür gün bir emki motörler Diğer taraftan Çin •skerlermm gelen araba âni fren yapamıyarak ermiştir. Bugün de hiç bir neticeye bii> ıık milyon lira rutuyordu. Komisyon, yedek subayhğı meselesi bir1945 şubatında Ankarada ki bu kutlama işinin bütün cephelerini niyet müfettişi, daha sonra bir dokBayann bulunduğu dekovile çarp vanlmadığı bildirilmektedir. nezareti aîtında bulunacak bir Dakonıi\\on daha toplandı Washington 28 (A.P.) Birleşik Ankara 28 (Telcfonla) Sanat nun adı F.ski E^erler ve Müzeler ihliva eden 15 maddelik bir kanun Amerika Hava Kuvvetleri Genel tor, bir avukat elinden geçen devlay Lama'nra nasıl din hürriyetini mıştır. Cumhur Başkanma bir şey muhafaza edeceği de düşünülebilir. olmamı;, arkadaki dekovilde bu tadilini, bir işçi kongresi toplanma mektebı mezunlaıına da yedek su Birinci Danıjnıa Ki'iuisynnu idi. O ta«arısı dahi hazırlamıştı. kurmay Başkanı General Hayt S. let ve ferd işlerinin esrannı bef Fekinin bn sahada hayalî bir hür lunan Vali dizinden yaralanmıştır. sı ve işçi mahkameleri ıhdasını iste bay hakkının tanınmasına dair ka 7amanki Milli Eîitim Bakanı HaBu satulann nâçiz muharriri, Vandenberg, bugün hükumetin Kore on kuruş kazanmak için ifşa ederse nun tek'.ifi bugün Mıllî Savunn'.a san Âli Vıicelin tnpladıgı bu ko şahsan i> iraser değildim. İstanbula harbi siyaseti ile General MacArtri>et bahşermiş olması, bu yolla Otomobille revire götürülen Vali mislerdir. Bayarın yann saat 15 tp. donan Komisyonunda müzakcre edılmıs'ir. misvon. ınemlekcttcki müzcler hak aid işleri görüşmek üzere Anka hur'ün azli hâdisesini tahkik eden iş nereye vanr?. Bu memleketteki bilhassa merkezi Asyadaki Bu nin yarasının mühim olmadığı tesmamızın yaptısı tatbikatın ikinci Sanat mektebi mezunlarına yedek kında bir takını karariara vardığı raya gidip gelmiş olan Dr. Lutfi Âyan komisyonlanna verdiği iza devlet sım, meslek sun nasıl mudhistleri avlamak için pirişilmiş bir bit edümişHr. Cumhur Başkanı İzmire döndük kısmmda bulunmak üzere Muave subay hakkı tanınmpsile bütçeye pibi, jeııi çajın acılnıasına vesiie Kırdaıla hasbıhal ederken bu kut hat sırasında, Çinliler tarafından hafaza edilir?. manevra addedilmektedîr. Komünist Çin tarafından işgal ten sonra tütün işcilerile görüş net muhribile İzmirden aynlması yeniden mühim külfetler tahmil olan İstanbul fethinin 500 iincü lama işi icin 120 müyon değil; 12 Korede kullanılan Rus yapısı bir av Hukuk devleti iddiasmın tatbicdilen Sinkianz eyaleti stratejik müştür. Işçiler, kendisinden, iş ve ve earçamba günü İstanbulda bu edilecesi neticesine varıldığmdan yılını kııtlamak için de esaslı bir milyon lira bile sağlanacağmdan uçağırun halen Amerikanm elindeki katmı görmekle yüreklerimize sa teklif leddedılmistir. prneram hazır'adı. Bu proRiamla şüphe ettiğrimi söylemiştim. Eski ihtiyarhk cigortası kanunlannın lunması muhtemeldir. ehemmiyeti haiz madenlere sahib Vali ve Belediye Reisi de pek iyim makinelerden her hangi birine üs serpilecek, azk hemşeriml olmak felâketine ujrradıjhndan kısa ser değildi. Nitekim rahmetli Re tün tepkili bir motörle mücehhez bir zamanda Sovyet nüfuzu altına PHOF. MMBCSTJN MACERAI.A RLB. FELEK ceb Pekerin Basbakanhği zamanın bulunduğunu beyan etmiştir. düşmüştür. Bujjiin aynı felâket Demokrat senatör Russell'in soda İstanbul fethinin böyle muazTibetin de haşında dolaşmaktadır. Genera zam millî ve beynelmilel bir şe rulannı cevablandıraa Petrol, uranyum. demir. manganez, kilde kutlanması aleyhinde bir fi Vandenberg demiştir ki: «MİG 15 t altın madenlerine sahib bulunan kir ortaya atıldı; Hıristiyanlık ve pindeki uçaklara takıh tepkili modağlardaki mana<:tırlarda BudhalaGarb dünyasını aleyhimize çevire törün bugün sahib bulunduğumuz rın yanıbasında S(a)in'in rpsimleceği düşiincesinden doğan bu fikir, her hangi bir tepkili motöre üstün rine rastlanaoa&ı jrünler muhakkak hayli revac ve kuvvet bularak kut olduğuna dair deliller mevcuddur. ki uzak değil dir. lama işi ve programı bir tarafa bı Bununla beraber sürat, ürmanma Ömer Sami COSAR rakıldı. ve manevra kabiliyeti fevkiyeti onBir müddet sonra, sayın Semsed larda olmasına rağmen ateş kudreti Feridun Cemal Erkin din Günaltay Başbakan olunca bu bizdedir. Paris 28 (R.) Türkiyenin Wasiş tekrar ele alındı. Bu defa da Bursa C.H.P. ilçe hıngton Büjük Elçisi Erkin bugun «İstanbnl Fethinin 500 üncü yıldöAmerikaya hareket etmiştir. kongresi yapıldı En az iki yüz liralık tasarruf nümünü Kutlama Bakanhklar ve hesabı açarak veya hesabınızKurullararası Daimi Komisyonu Bursa 28 (Hususî) Halk Paradile bir komisyon daha kuruldu. tisi merkez ilçe kongresi bugün daki parayı iki yüz liraya Yalnız bir şey canımı sıktı: Sa lacak! «CUMHURİYET) in Tefrikası: f Q 1949 aralık ayında toplanan bu ko Marmara sinernasmda yapıldı. Muyükselterek nşın kadm yas elbiseleri giymişti. Odanm bir köşesinden birden Sırtında kendisine fevkalâde yara yükselen boğuk homurtu sözlerini misyon da, kutlama için 18 milyon hiddra Parsın başkanlık yaptığı 131 bin liralık bir program hazır kongrede idare heyeti raporu itti san syah krepten hafif dekolte bır kesti. ladı. Bu parayı muhtelif Bakanrob vardı... Başımı çevirdim: Gözleri kanlı, lıklarla İstanbul Belediyesi 1950 fakla tasvib edildi. Seçimin öne Bu kadar derin bir acı içinde eldişleri meydanda, tüyieri diken di bütçelerine koyacaklardı. 1950 büt ahnması hakkında yapılan teklif bise bahsini düşünecek kadar kenken olmuş siyah bir köpek üze çelerine böyle ödenekler konulma usul bakımından karşılıklı rnünadine malik elması insanı hayrete kaşalardan sonra kabul edildi. Mürimize atılacak gibi duruyordu. dı. düşürmekten gerı kalmıyordu. Oyteakıben söz alan hatibler iktidann Madam Monistrol: bahçell nıyacağı roiün icab ettirdiği kosKaloriferli Nihayet, geçen sene şehrimizde muhalefete ve İnönüne karşı yaptümü giyen bir artist hissini veriSus Pluton diye bağırdı... Git İstanbulun Beşyüzüncü ve Müte tığı hucumlan şiddetle tenkid etyordu. yat, bu beyler buraya fena mak akıb Fetih Yıllannı Kutlama Der tiler. Hükumetten millete olan Biz içeri girince korkmuj gibi sadlarla gelmemişler. neği adında bir cemiyet kuruldu. vaidlerini yerine getirmesini ve hemen ayağa kalktı ve ıztırabın Köpek ağır ağır geriliyerek köşe Dernek İdare Heyeti, son günlere memleketin ihtiyac ve ıstırablannı Yazan: E. G. Tereame: Mazhar KUNT boğduğu bir sesle: ye büzüldü. Bununla beraber göz gelinceye kadar müteaddid toplan müşterek olarak incelemesi arzu Ne istiyorsunuz? dedi. tılar yaptıktan ve bir çok kararlar sunu izhar ettiler. Kongre sükuFakat heyhat, mostrada daha zi Haydi delikanlı biraz da işi talie muammayı halledeceğimizdea elerini bizlerden ayırmıyordu. aldıktan sonra, bu işin yürüyece net içinde sona erdi. Mechinet de tıpkı benim gibi düyade taklid eşya görünüyordu. Raf bırakalım... mindim. Fena bir maksadla gelmediğilara kaplama. bilezikler, zincirler, *** Dükkânm arka kısmı kasvetli bir şünmüş ve hiç bir şey gözünden mizi söylemekle çok isabet ettiıuz ğinden ümidini ktserek istifa etü. General Collins Pariste yalancı taştan küpeler, yüzükler, kol Dükkâna varmak için sokagı geç yerdi. Burası hem salon, hem ye kaçmamıştı. Çekınmeden junları Madam. Biz sızı tevkife gebnedik... Çünkü kutlama işi, devlet, belediyeler vesair teşekküDer tarafından söyledi; düğTieleri sıralanmıştı. memi» icab ediyordu. General Eisenhower ile mek odası, hem yatak odası vaziKAZANABİIİRSİNİZ. Kadm işitti ise bile oralı olmadan tam bir ihmalle karşılanmıştı. Dükkâncuım sermayesi zayıf olDört adımda kendimizi karşı kaî fesi görüyordu. Madam ben emniyet memusözüne devam etti: görüştü Şimdüik 500 üncü fetih yılını duğu ilk bakışta anlaşıhyordu. Ka dınmda bulduk. Odada intizamdan eser yoktu. Da ruyum. Vazıfe icabı geldim. Bu sabah gördüğünfiz ju kâğıdı kutlamak için yapılması düşünü Paris, 28 (a.a.) (Afp): Birlesa hırsızlarınm göz'.erini kamaştıKapının açıhrken yaptığı gıcırtı ha doğrusu burada zengin görünBunu işitince kadın bir kaplanı racak bir şeyler yoktu burada... üzerine on bej yaşlarında pis bir mek sevdasmda olan fakirlerin e bile rikkate getirecek bir ah çe getirdiler. Saat üçte sorgu hâkimi len şey, Fatih camisinin tamirinden şik Amerika Kara Orduları GenelBen: hizmetçi kız dükkânın arka kıs vinde göze çarpan ahenksizlik ken kerek kendini tekrar koltuğa bı nin huzurunda bulunmam lâzım... ve Fatih için bir hâtıra yapmaktan kurmay Başkanı General Lawton Collins dün Parise gehniş ve bu sa İçeri girmiyecek miyiz? dedim. mından çıktı: raktı... Sonra birden heyecana ka Aman Yarabbi benden n« istiyor ibarettir. Bu hâtıranm da abide dini belli ediyordu. heykel mi, büst mü olacağı henüz bah da General Eisenhower ve kurlar... Ne istiyorlar? Mechinet benim kadar sabusız Beyier bir |ey mi arzu ediyorOdanın bir ucuna mavi örtüiü pılmış gibi gözleri parlıyarak: may heyeti üyelerile görüşmüştür. değildi. Belki de hissiyatını sakla lar? Telâşlanmayuuz Madam, siz meçhnldür. Demek siz beni tevkif etmebir karyola yerleştirümişti. YasBu vaziyet karşısında «Dağ, do General Collins yann öğleden sonrnayı daha iyi biliyordu: Madam Monistrol'l» görüjmek tıklar tenteneliydi. Şöminenin üs ye gelıyoısunuz, dedi... Allah »iz den istedikleri kocanızın masumi Acele etmiye'.im .. Evvelâ şu istiyoruı. tünde yemek artıklan duruyordu, den razı olsun... Hazırım, beni gö yetini isbata yarıyacak bazı açık ğura doğura bir fare doğurdu» ata ra Heidelberg'e hareket edecek ve Madam Monistrol'ü hiç olmazsa Müsaade ediniz de kendisine Geniş koltukta lanşın bir kadın türebilirsiniz... Dün akşarn tevkif lamalardır... Rica ederim beni düş lar sözünü harırlamamak miimkün orada iki gün kalacaktır. Bir hazikaısıdan bir eöreyim. haber vereyim, çünkü son hâdıse... otuıuyordu, daha doğıusu yayıl etmiş olduğunuz kocanun yanına manmız sanmayıruz... Bütün ar olmuyor. Nâçiz kanaarimce Fatihi ran sabahı Heidelberg'den ayr:laYirmi dakıka kadar daha bekMechinet kıza sözünü tamamlıva mıştı. Elinde bir de pullu kâğıd gitmeyi zaten istiyorum .. Onun zum hakikati meydana çıkarmak ebedî uykusunu uyuduğu türbesi cak ve Salzburg'a gidecektir. Ninin yanmdaki camisini tamir ve et hayet üç haziranda da Trieste'de ledık ama nafile. Dükkâna gıren cak vakit bırakmadı. Şoyle elinin vsrdı. Bu kadm Madam Monistrol kaderi ne kadar fena olursa olsun Ur. rafını tanzim etmekten başka bir çıkan obnuyordu. Madam Monist tersile onu kenara iterek: paylaşmaktan iftihar duyarım .. Edü. Tabakasını çıkardı, bir şeyler yap şey yapamıyacafız. 120 milyon lira bulunacak ve oradan da doğruca Birleşik Amerikaya dönecektir. trcl'ü göremedık. Burada ue ben kendisile gösasen o da benim gibi masumdur... tı, sonra onda şimdiye kadar hiç Vakıa komşular kadının güzelliile başlayan parlak hayalin hazin General Collins, Batı AvrupadaNıhayet sabırsızlaııaıı Mechmet: rüfurüm... ğmden bahsettilerdı ama... Hakikat Ama şayed adaletin bir hatasına şahidi olmadığım resmî bir eda ile: akıbeti i$te budur. ki Amerikaa Jutalannı teftis et Ee... Bu kadar. kâfi. dedi, biDedi ve derhal kapıdan daldı. söyledLklsrinden de üstündü. Ade lcurban gidecekse onunla birlikte (Arkast var) ABIDIN DAV£B|mektedir. 1^2 daha durun&k kök Pı7mj"Trn t&kib ettiıa. beoim ism toa bir zevk oltamaSa« «Dünyamn Damı» nda kızıllar Tugayımız Kuzey Korede ilerliyor Iran kabiıtesi nöşkfil durumda Kabahat ölende Kaçmcmdvr, bümiyorum. Pazar günü trtn basama'klannda oturardk seyahat eden bir çocuk düşmüf ve parçalanmif. Şehir içinde tramvay ba*amaklanna, hattâ otomobillerin arka tamponlarma asdan çomklar zabıta memurlannın gözü önünd» dolaşıp duruyorlar. Banliyö trenlerinde, kontrol memurlannm tnüsamahakâr nazarlart önünde ayn\ hal. Amma n« yaparsınu; ki elimizde mkazaya nza» diye bir Şark jelsejesinin mesuliyetleri perdeliyen poratcmeri var! D. N. Adana D. P. 3 kongresi çok münakaşah oldu Adliye Vekili Beyefendiye D Parlak bir hayaün hazin akıbeti Enflasyon tehlikesi Azzam Paşanın seyahali Afatürk Kanunu tasarısı Bayar bir kaza atlaHı Feci bir intihar hâdisesi Mayısa Kadar 5 ODALI 5 EVİN 2 NCİSİNİ m TÜRK TJCARET BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle