12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

P A RA KAZANMAK ve KULLANMAK SANATI Yazan: Herbert N. Casson Herhangi azim sahibi bir adamı servet v e bahtiyarlığa kavuşturacak birçok >etkjli malumat veren bu eseri dilimize Ömer Rıza Doğrul çevirmiştlr Fiatı 125. Cildlisi 175 kuruştur. İNKILÂP KİTABEVİ umhuri KURUCUSUrYUNUS NAD? Saîııık Arsa Fcbrika ve De^to için elverişli, bir tarafı deniz ve bif tarafı asfalta nazır Hasköy vapur isîfcelesine yakın 800 m2 arsa ehven fiatli satılıktır. Müracaat: t ASİlvferADİS, Karaköy, .Vecatibey Çad. t a l c i han No. 34 birinci fcıt.' TelefoOi*«524. Adana D.P. j| Kongresi gok münakasalı oldu Kongre Başkaıu Fevzi Lutfi, gürültüler yüzünden kürsüyü terketmeğe mecbur kaldı Adam 28 ( T H A ) Demokrat Parti Seyhan ıl kongresi bugün Erciyas. dağı sineması salonunda toplanrruştır. Kongre, merkez ilçe kongresinde evvelce zuhur eden ikilık dolayısile çok alâka toplamış bulunuyordu. Bundan dolayı. kongre salonuna ancak davetıye ile gırmek mümkün olabılmıştır. Kongrede Manisa mülptvekili Fevzı Lutfi Karaosmanoğlu, Parti müfettışi Manısa milletvekıli Muzaffer Kurbanoğîu ve Seyhan mılletvekilleri de hazır bulunmujlardır. Yoklama yapıldıktan sonra ekserıyet oldupu anlaşıLmıs, divan başkanlığına Fevzi Lutli Karaosmanoğlu seçilmiştir. Gindeme geçilirken Dr. Hilmi Yalçın grupuna cahil olan Karaisah ilçesi delegelenle Ömer Ba»eğmez grupuna dahıl olan merkez ilçe delegelerine karşılıklı itirazlarda bulunul muştur. Bu munasebetle açılan munakasa uzun müddet dtvam etmiş, söz alanlar bırbırle Arkası Sa. 3 Su. ö o.a HCİ Jfll 9636 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, rİstanbul Posta Kutusu Istanbu! No 246 Teleioniar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı Igleri 24299, Matbaa: 24290 Salı 29 Mayıs 1951 Bkyar bir kaza atlattı CumfiHr Başkanınm Çamallı Tuzlasında bindiği dekovile arkadan gelen araba çarplı Celâl Bayarla birlikte olan İzmir Valisinin dizi yaralandı. Bayar diin Kemalpaşayı ıdyaret etti İzmir 28 (Telefonla) Celâl Bayar, bu sabah Genelkurmay Bajkanı, Mıllî Savunma ve Bayındırlık Bakanlan ve Vali ile beraber İzmir Yüksek Tıcaret okulunu, Kızılçullu köy enstitüsünü ziyaret etmiştir. Bundan sonra da Kemalpaşaya hareket etmiştir. Belkahvede kaymakam, savcı, D. P. ve C. H P mümessilleri tarafından karşılanan Bayar, otomobilinden inmiş, Kemalpaşalılara tesekkürü muteakıb, Atatürkün İzmire girerken kahve içtiği yerde dıkilmi* bu'unan hitabeyi okumuştur. Kemalpaşanın methalinde otomo Arkası Sa 3 Sü. 2 de Tugayımız Kuzey Korede ilerliyor Kızılların üç ay taarruz yapamıyacak şekilde jıırpalandıkları bildirildi General Tahsin Tazıcı, Kalecikli Alned Çavnşnn •angası ile birlikte dişnanı nasıl tuzağa döşürdöğüni ve esir aldığuu anlatıyor Koridorîardaki münakaşalarda bir kişi yaralandı. Başbakanm bugün bir konüşma yapması muhtemel Parlak bir hayalin hazin akıbeti ugün İstanbul fethlnln 498 inci yıldonümüdür. Türk Hükümdan İkinei Sultan Melımed, bu biiyük fetih dolayısile Fatih nnvanını 498 yıl onea bugâa fcazanmışiı. © giin Bisan» İmparatorluğu tarihe kanşmif, e (fun tarihte bir devir kapanmış,; yeni bir devir açılmıştı. Türkiyenin her bakımdan bütün şevket, satvet ve ehemmiyeti İstanbula sahib olmasından ileri gelmişti; çünkii İstanbulsuz Türkiyenin Tıirkistandan farkı yoktu. İstiklâl harbi zaferle neticelenmesey«Ji dc, Vahideddin ile Damad Feridin 10 ağııstos 1920 de Parise gönderdikleri iki murahhasa imzalattıkları o mahud Sevr paçavrası bu milletin mukadderatını tayin etmiş olsaydı, vatan parçalanmış; Buj ukçekmeceden başlayan hududu. ga>riaskerî ve açık Boğazlan Padişahın saraMnı muhafazaya memur 700 kişilik bir taburdan ibaret askerî kuvvetile İstanbul, ilk saldıranın eline geçmeğe mahkum bir pa\itahtı saltanat ve merkezi muailâyı hilâfet olarak kalacaktı. Türkün muzaffer süngusü Istiklâl Harbinde Sevr muahedesmi ki bu. bir muahede değil, Tıırk devletiniıı idatn hiıkmü idi bir curtık va7o gibi parçaladıktan sonradır ki Tıırk vatanı gibi istanbul da kurtuldu. Talihin ne jrarib vc aıılaşılma? bir cilvcsidir ki İşlaııhuldan Anadolına gecerek l e Ankarada yerleşeıek İstanhuhı kurtaranlar arasında. Istanbula karşı cephe alanlar oldu. Ankaranın İstanbul husumeti epeyce sürdu ve bu juzden İstanbul tamamile ihmal edildi. Bakanlıklar (abiafile Istanbuldan Ankarava nakledılirken yarıresmî teşekküllerle bir çok jüksek mektebler de devletin veni merkezine göç ettirildi. Bu hal, Atatürkün sevdiği ve hasretini çektiği İstanbul hakkında sövlediği şu, «İki büyuk ciharun mültekasında Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdır.» Sözlerine rağmen devara etti. İstanbulun ihmali, muhterem Cumhur Başkanımıı Celâl Bayar Başbakan oluncaya kadar devam etmiş, ancak, 1938 den itibaren İs Atatürk Kanunu tasarısı Anayasa Komisyonu üyelerinden bazılan raporu tmzalamıyarak protesto edeceklerini bildiriyorlar Ankara 28 (Telefonla) Atatttrke aid eserlerin korunmasına dair Koredeki erlerimiz bir tepeji işgal ettikten sonra ganlı bayrağunuı dikerlerken NewYork, ceg mişler.ve bej bjnden fazl* esir al tedir. yonunda görüşulerek Anayasanın • gdre, Birleşmi} Milletler kuvvet iLk defa olarak Çinlilerin silâhiarı man >...ar taarruzuna indırılen e 69 uncu maddesine aykın olmadığı leri ve bu arada Türk tugayı da ye ile birlikte gruplar halinde savaş mukabil darbenin mükemmel nena daıri karar ahndığı malumdur. niden kuzey istikametinde ilerle madan teslirn olduklan gorülmek Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Tasarının Anayasaya aykın olduğunu ve bir şahıs içm böyle bir kanun çıkarmanın imtıyaz olacaını söyleyen komisyon üyeleri raporu imzalamıyacaklannı, böylece karan protesto edeceklerini bildirmektedirler. Bu arada kendisile gorüstuğumuz Diyarbakır milletvekıli Feridun Alpıskender bu Arkası Sa. 3. Su. 7 de Sendikalar Kanunu yeni baştan cle alııtdı hafta tatilı kanununa dair sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Nurı Özsan cevab verdi. Bakan sendikalar kanununun venı baştan ele alındığını, busünlerde mutalalan alınmak üzere sendikalara sunulacağını, pek Güler Arıman nikâhlandı *P6» Fatüiıı tıtanbula ririşinl gösteren temsiU resim Istanbulun 498 inci fetih yıldönümü İstanbul. bundan 498 sene ev.el bugün, 'gene bövle bir salı gunu, Fatih Sultan M'i>.med tarafından Bızans'a galobe çalınarak fethedilmiş bu, dünya çapında ve tarıh âlemınde yenı bir devir açacak kadar buyuk bır hâdıse olmuştu. Bugune kadar, 500 üncü yılın tes'irh ıçm en kuçük bır hazırlığın bıle mevcud olmamasını huzün^ kaydetmek icab eder. Geç vakte kadar ne Vüâyetten. ne de t500 uncu Fetih Yılını ve Muteakıb Fetih Senelerini Kutlama Demeğmden» herhangi bır proaram tertıblenmemış olduğunu öğrendik. Kendısıle goruştuğumuz Dernek Başkanı Azız Ogan VL ikinci başkan İzzet Akosman, bu hususta ademi malumat bevan etmiş^rdır. Yalnız memnunıyetle haber aldık ki, eski Turkocağı mudüru İhfan Tuğcu, bu sene gene bir anma toreni hpzırlamışfcr. Ihsan Tuğcu, fethın her yıldonümunde böyle bır tüp'ulukla bu günun azametıni beîırtecek şekilde bir tören tertıb eder ve kendisıle bırkkte bu mutlu gunü kutlamağa gelen vatandaşlarla bir'.ikte surlan gezerek fetih hâdisesini canlandıran izahatta bulunur. 28 senedenberi her mayısm 29 uncu günü muntazaman cerevan etmekte olan bu tezahür, bugun gene fethin kutsıvetini ifade ermek için toplanacak olan heyet tarafından bır anma toreni şeklinde tekrarlanacaktır. Cevdet Kerim vefat etti Teessürle bğrendığimize göra, bir kaç gün evvel Ankaradan uçakla getirilıp Alman Hastanesıne yatınlmış olan Sınob molletvekilı yatırılmış olan Sinob milletvekili ABİDİN DAVEE sabaha karşı bir buçukta vefat et Arkası Sa. 3, SiL S te miştir. Bir hırsızhk vak'ası ve hazin bir muvacehe Emniyet Müdürlüğü 2 nci şube memurları diin, Nazım Keskınci ve Şaban Durmuş adlarınr'a iki gencı yakalamışlardır. Haklarındaki ıridiaya nazaran Nazım Keskinci ile 7 nd Coğrafya Kongresi Açıldı J Nazımla arkadaşı Şaban Durmuş, çaldıkları eşyalan dün sabah Kapahçarşıda satarlarken cürmümeşhud halinde tutulmuşlar ve Emniyet Mudürlüğüne getirilmişlerdir. Arkası Sa. S, Su. 3 te Ankara 28 tTelefonla) Bmük Mıl'et Meclisı bucun Fıkri Apay3Iısır sijasî çevreleri, Arab dının başkanlığında toplanmıştır. Gündemde bulunan sozlu sorularBirliği Genel Sekreterinin dan bır kısrruna alâkalı bakanlar Ankarada vapacağı temaslara lazır bulunmadığından ve gene bır büyük bir önem veriliyor îismına da soru sahiblerı Meclıse Kahire 28 (T HA.) Arab Bir [elmedığınden görüşülemedı. Bu iğı Umumi Kâtıbliğıne yeniden SP arada Zoneuldak milletvekili Ceçılmış olan Azzam Paşanın 3 ha mal Kıpçağın, sendikalar kanunu zıranda Istanbula muteveccihen Is sgarî ucret işinin halli, ucretlı kenderıveden hareket edeceği bıldırılmektedır Azzam Paşaya zevcesı de refakat edecek ve Istanbulda bulunan aılesi efradını ziyaret edecektır Azzam Paşa 6 hazıranda Istanbula varıp zevcesini orada bırakacak ve 7 haziranda Ankaraya giderektir. Arab Birliği Umumî Kâtibinin seAtma 28 (a a ) (Reuter) Turk jah?'ı hususî mahiyette olmakla Gtrelkurm3; ınta Hrrekât D?iresi oeıaber Ankarada yapacağı temas Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Başkanı olan Koıeeneıal Yusuf Egehnın baskanl'âı altinda bulunan ir Türk askerî heyeti Adana vapurile, savunma muzakerelerine girişmek üzere bugijı Atinaya varmıştır. Turk heveti geçen kas'm aymda Yunan suhaylarmın Ankarava yaptıkları ziyaretı ınr>e etmektedırler. Bıldinldığ ne Kore, Türk askpri Şaban Durmuş, bundan bir hafta heyeti Yunan askeri makamlarıle evvel Halkah köyü Başöğretmeni Türkiyeyi Yunanistana bağlayacak Seherin evine girmişler, buradan olan yem bır yolun inşasıru gorübazı kıvmetli eşyalar çalmışlardır Hırsızlıeı muteakıb İstanbula gelen şecektir. Azzam Paşanm seyahati Başbakan yardımcısı. işçi ssndikalarının faşist ve hattâ kömünist bir sistemin unsııru olarak kurulduklarını, bu yüzden yeni bir tasan hazır landığını söyledi yakında tasarının Meclise geleceğıni bildırdi. Asgarî ücret işinin halli için valilıklere yapılan tamim le vılâyetlerin hususiyetlerine gore, Bakanlığa malumat verilmesinın Arkası Sa. 5, Su. 5 te Gazetemiz tarafından edilen müsabakada 1950 Türkiye GüzelHk Kraliçesi ilân edilen Arunana saadetler dileriz heyeti dün Âtinaya vardı Londra Büyük Elçimiz Türk askerî dün Morrison'la görüştü Londra Büyük Elçimiz Cevad Açıkalm Londra, 28 (AP.) Türkiye Büyük Elçisi Cevad Açıkalın, bugün Herbert Morrison'u makamında ziyaretle, Buyuk Brıtanya Dış İşleri Bakanı ile Türkiyenin Kuzey Atlantik Paktına üyelık müracaatini görüşmüştür. Cevad Açıkalm bundan bir müddet evvel Türk hükumeti liderleri ile istişarelerde bulunmak üzere Ankaraya gitmiş olup bir hafta evvel Londraya dönmüştür. Türkiye ve Yunanistan Atlantik Paktına girmek arzusundadırlar ve Bırleşık Amerıka bu iki devletin müracaatlermi desteklemektedir. Müracaatler hakkında nıhaî karar muhtemel olarak Kuzey Atlant'k Paktı konseyınin temmuzda yapacağı toplantıda verılecektir. Ankara 28 (Telefonla) Geçn sene gazetemizin tertib ettiğı guzellık müsabakasında, memleketın tanınmış sanat, ihm ve fıkir adam lanndan bürekkeb büydk bır jüri tarafından Türkiye güzeli olarak intıhab ve ilân edilen Güler .Arıman dün Ankarada Dr. operatörhava Yüzbaşısı Bedıî Torun ile nıkâhlanmışlardır. Saat 17 de Ankara Halkevinde icra kılınan merasimde kalabalık ve seçkin bır davetli kütlesı hazır bulunmuştur. Bır Türk kızında aranan bütün meziyetleri haız olan Güler Anmanm gene ve mümtaz operatorlerimizden Bedıi Torun ile evlenmesi münasebetüe gazetemiz en samimî tebriklerıni sunar ve saadet temenni eder. ;1 Mehmed İpar uyku ilâcındatı vefat etti Tanjnmış tacirlerimizden Hayri İparın oğlu bol miMarda aldığı uyku ilâcının tesirinden kurtulamadı Teessürle öğrendiğımize göre, tanmmış tacirlerimizden Hayrı İparın oğlu Mehmed Ipar evvelkı gece muessır bır dıkkatsizlığe kur Arkası Sa. S, Su. 2 de 7 nci Coğrafya Kongresinin dünkü açılıg toreninde Rcktor Ömer Crlâl Sarç. hitabcde hulunurken) (Kongrenin vausı 5 inci sahifemizdedir) KÜRKCÜ DÜKKÂNI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle