12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

CUMHTTRİYEtf 29 Mayıs 1951 ( Dış spor temaslarında Millî takım futbolculan dün Bnrsaya gittiler neler yapıyoruz? Yaıan: Burhan Fc!ek Eskı Yerll Mallar Pazarları Umum: Müduru Abdulkadir Gozen tarafından yazılmış ornı bu kitab Ibretle okunma#a deger mahlytttedır. Huharrtr t M tSTANBLL rlnl •tnanaız ve gttveıuiz . Bir bardak 12 57 Açıllj ve programlar 13 00 suda fırtına Perde arkası Sjlar duHaberler 13.15 Ogl» koruerl (P: ı ruluyor . Kor dovuju Yajasın vatan 13.45 Şarkılar; okuyanlar: Huseyın Âlem gene o âlem. Devran gene a devMandal. Şukriye Gokçer, Nadlr Hilkat; rann fMillarına ayırmif v* muhttlıf çalanlar: H&kkı D«rman, Şerıf Içll. rr.uhım (mmurıyctlerlnde, «mlrlcriade SaJâhaddin Pınar 14.20 Konuşma çahştığı uç Bakan ile arkadaşlarımn 14.30 Türlnller 'Pl ) 14 45 Program dev'.et lşlerıni nasıl idare ettıklerlnl lar v» dans muziği (Pl.) 15.00 Ka guzcl bir usjubi» bjkây« etmlıtir. Haklkaten okunmağ» değer bır eserdır. psr.i|. Tavsiye edertz RADYO | YENİ ESERLER Üç Bakan v« if arkadaflan Bugünkü Program ) Biıe ıteğil, IIHen İstanbul Radyosnna müraoaal edinfz Mezarlıklar Müdürlüğlî bisıasına aid blr şikâyet 17.57 A ; ı l ı ; ve pıogramlar 18 00 Şahs! karakterimiz düzelmedikçe j geiıb gureşmış, bizimkilerin rivaDans rnuzlğı (Pl ı 18 20 Turkıye «portif işlerimiz dmelmez. Ne yap [yetre gore Celâl ustun ımış. Hayvanları Konıma Cemlyeti adına ko•arız bozuk gider. Her aeyahatte asian kaplan panusma 18 ÎO Sadi Yaver Ataman Eic kaç senedir, dısarıya hanl . lavraları, hakemlenn haksızlığı, memieket havaları Sej v» Saz Bırlıgl 19 00 Haberler 19 15 Ak«am konharıl terasilî takımlar, musabıklar j vatan mıllct teraneîerı bizi asıl dusarı (Pl ) 19 40 Şarkılor, okuyan' gonderiyoruz. Bunların başlarına rumumuzu gormekten ahkoyarken, Aklle Aıtun; çftUnlar Sadi Işılay Izidarecüeı de kendi vaıi> etlerini geüşiguzel adamlar koyuyoruz. Bu zeddln Ökte. Yorgo Bacanos 20.10 adamlann tayininde ya şahs; sem zorlaştıraeak hakikatlerden kaçınK I M teblr haberleri 20.15 Badyo G u e t a t l 20 30 Müzlk dunyaıındaıı pati, ya tepeden inrae kararlar âmil mrya çahşırlar çeçıdh örnekler 21 10 Badyo Klâsık Eğer Avrupa gazetelarinden bazı Olduğu için çojhı işlnin ehlı değilTurk Musıkısi Bırlığı: ldaıe eden Cevdir. Ya dil biinıez, ya yol bilmez, malumat alırsak bununla kısman det Çağla 21 50 Siir düryarmz; koya ikisini de bilmez. Gittıgi yerde hrkıkati gormuş oluruz. Yol.sa 4«nuıan: Behçet Kemal Çagiar 22.00 rnuhafazasına memur olduğu disip ' ziür, tozulur Bir EÜTÜ pot kırmıs, Oda muziği (Pl ) 22 25 Şan cololan lini bozar. Türlü hadiseler cıkmi j âvârelık etrniş olaniar, >eni fırsat 22 45 Haberıer 23 00 Programlar ve dans müzıgı ıPl ) 23 30 Kapanış. eına sebeb olur. Memlekete döndü lara intızaren pembe raporîar veANKARA gii zaman yalan raporlarla kendini rirler Bu raporîar neş^dilmediji 7.28 Açılış ve program 7.31 H?flf kurtarmaya muvaffak oîur ve tek İçin içinde hakikate uymıyan şeyîer parçalar (Pl.) 7.45 Haberler 8 00 rar aynı şekilde seyahatlere iştirak de oiabihr Kim'enın gömuyeceğini Şarkılar . Turkuler ı Pl ı 8 25 GUdüşünerek yazılan bu raporlann eder durur. nün programı 8.S0 Çe»ldli muzık hiç olmazsa bültcn haünde neşrin, ve Almanya nıilli taJumları Üe yapılacak müsabakalara ha ıPl.) 9 00 Kapani|. Bu sebeble bizim spor seyahatlede fayda vardır zırlanrcak ıçın Mıllî Ukıma ayrüar futbolcubr dün Bursaya gitmişlerrimizin iki manzarası vardır: Bırısi • 1938 sonlarmda teşekkul etmiş öır Futbolcular Bursada açılan kanyta bir muddet kaHıktan sonra 12.15 Memleketten selâm 12 30 AMresml ve tozpembe şekli, digeri Istanbula donecekler ve dorhal Isvece h^reket edeceklerdır. Yukanda kerua ısted ğı havalar 13 00 Haberolan Beden Terbiyesı Umum Mühakikî ve içyüzü. ler 13 15 Orkestra parca'arı (Pl ) dürluğüne ve federasyonlarc olim kı resimde Bur&aja gıden futbolcular gorulmektedır. Şimdiye kadar resmî raporla, 1" 30 Öfle Gezetesi 1145 T>nor ve piyadlar, be>Tielmile! temaslar haksopranolar (Pl.) 14 00 Kapanış. hakikatin birbirine daima zıd oldukmda kafileler tarahndan verilraış ğuna ^«'^ hepimizde az çok tebellür * olan raporların sı^or idaremiz'n ycp etmiş kanaatler var. Her seyahatte 17J8 Açllı» ve prcgram 18 00 Şarl k kılar 18 30 Salon orkeftrası muzıgt takımlarda türlü innbatsızlıklar ve gâne idarf. fennl vesikalan olarak (Pl ) 19 00 Haberler 13 15 Tarıhten lâübalilikler olduğunu memlekete neşrini istiyoruz. Hr yaprak 19 20 Yurddnn s e « l « ; döndüğü zaman katile efradı apBu cild hezırlana dursun. Helidare eden Muznffer Sarısözrn 19 45 •çık anlatmakta, resmî raporlarda sinki güreşleri, Avrupa Basketbol Radyo i!e Inellizce 2n 00 Piyano «oŞampiyonası ve Avrupa amator ise bunlardan hiç bahsedilmemeklolan 20 l î Radyo Gazetesi ?0 30 İicesaz (Seg h faslı) 21 00 Temsll tedir. Çünkü idara baçında bulu boks birincılikîerine dair verilmış Bil;ndiği fibl 1951 Avrupa bas mesi bir tahnktir» demiştir. Gazetelerde, Turk hakeminin ka 21 45 Serbpst saat 22 00 Konusma nanlar kendi idaresizliklerıni keu ve verilecek raporların da derhal ~tbo| şarrpıvons'inı Vır sayı f^rkla 2 ? ı r Caz muziîl (Pl ) 22 45 Haberdileri itiraf etmek cesaretini gös tnatbuata verilmesini rica ediyoruz. Puslar kazanmışlardır Son pelen ran aleyhuıe ve musahedesmın yan ler 23 00 Kapani}. Elimize geçen Avrupa gazeteleri, Avrupa gazeteleri Çek'arin çok lış olduSuna dair hiç bir mütalea teremiyorlar. Onun içindir ki spor seyahatleri basketbol kafilesi için çok gü/el zeki bir oyun oynadıklannı: fakat voktur Yalnız halkın Ruslar hakkında gösterdiklen fena tezahüratın ne idareci olarsk seçeceğimiz kim yazılar yazıyor, Türk sporculannı =''Tin ?""tık ır'. •eleri çok iyi tntihab etmeğe ve methediyorlar, lâkin boksörlerim: zıyorlar. Ruslarm ÇAlere karjı çirkın oldufiunu va7Traktadırlar bunlann idarelerinde zaaf, raporla zin, kıvmetlenne dair tek kelime 4544 kazandıklan maç hâdı^eh oıı nnda yanlışlık görürsek bir daha yok. 954 Avrupa atletizm 1 2 3 4 s s 7 8 şeki'de bitmlştir. Helsinkide lampiyanluğumuza ge böyle işlere kartjürmamaya dıkkat Müddet bittigi ve tVmıâr 4444 birinciliği Türkiyeden abn<h etmeliyiz. Halbuki maalesef iş böy lince; Cumhur Reisine kadar alâme musavı olduklan zaman hekem, Ankara, 28 (ANKA) 950 yı N le olmuyor ve hâdise çıkarmakta ratibihim takdım ve hemen her se Çekler alevhine bir serbest vuruş ihtisas sahibi kimseler hâlâ böyle ne tekrar edilen acayıb merasım vermıştır. Bu serbest vuruşu Rus lında Belçıkada toplanan Avrupa yerlere gönderilmekte bu gibi se den ve el öpme törenmden sonra, lar baskete tahvil etmişlerse de ha atletizm idare heyeti. 954 Avrupa U yahatler arasıra da siyasî unsurla durumumuzu bir iyi öğrensek fena kem yardımcısı olen Somer ismin atletizm birinciliklerinın Türkıyede n n hoşnud edılmesine vesile ver olmıyacak. Bakalım Gürej Fede deki Türk hakemi seıbest vurusu yapılmasını kabul etmifti. Bu kere mektedir. Bunun sebebi hâlâ sporun rasyonu erkânı, takım hakkında ji atan Rus oyuncusur.un çizgiye bas 19 mııyıs tarihinde Romada yıllık tA devlet tarafmdan idare edilmesidir. fahen söylediklerini, raporlanna yaz tığmı, binaenaleyh sayının makbul toplantısını yapan idare heyeti, 954 birincilıklerinin Hükumet adamları ne kadar de mışlar mı? Bakalım 948 de Lon olmaırası lâzım geldığini ileri sür Avrupa atletizm İsviçrenin Zürih »ehrinde yapılmamokrat, ne derece Uberal olurlarsa drada tuşla galibiyet rekoru kırmıj müştür. sına karar vermişUr. olsunlar, devlet usulleri onlara da olan millî t»lriTtıin Helsinkide bir ScJîer ismınde bir Fransız olan siner ve onlar da devletçi olurlar. kısım güreşleri 21 ekseriyetle ka orta hakemi ıse sayıyı kabul edeBu toplantıya, idare heyeti üyesi zanmış olmalannm sebeblerini izah Misalleri meydanda. Soldan sağa. rek Ruslan galib ilân etmi», bun bulundufru halde, At'etizm Federas1 bez. Blr edat. İş böyle olunca; biz, yani umami etmişler mi? dan münfail olan halk da uzun yonu Başkanı Nailî Moran, Beden caka Bir çeşid t ' ğ l . 32 Beyanatın satanın c İster devlete, ister hususî teşkiefkâr Türk kafilesinin AvrupadaTerbiyesi Merkez Danışma Kuru yenl adı. 4 kÇanakkale civarındakl muddet ıslık seslerile hâdıseyi proki faaliyetinin hakikî şeklini öğren lâta bağlı olsun, spor idaremiz, yap testo etmıstir. lunun bu seyahate muvafakat et bır ka^abamızıu halkındnn 5 Jtski Uğından, dıifündüğünden umumî mekten mahrum kalıyor, hattâ Helmerr°si yüzünden katılamamıştır. bır dıvan $&iırinıızîn a d ı n n yarısı. Şampiyonanın bu şekilde bitmlş sinkide yapılan serbest güreş mü efkârı daima haberdar etmek, ona 6 Bır harfın okunuşu. kol hareketlolmasından sızlanan Fransız gazeJaponya, olimpiyadlara nln kuvvetlle yapılnr. blr lştir arrma labakalannda bile Celâl Atık ile hakikatleri söylemek rorundadır. bunu pala^racı dllile yapar. 1 YaMemlekette «por alâkası bu derece teleri, Türk hakeminin beyaı^t'nı Necatı Morgülün seçme müsabakaiştirak edecek zılı mahkeme knran. gümüşlü »opa. smın nasıl cereyan ettiğini iyi bil ilerlemişken, biz lşlerimizi eski sia neşrediyorlar. Hskım Somer bu beyanatında şöyle demişür: Tokyo 28 (A.P.) Japonya 1952 8 Bır çeşıd gomleklık kuma;. bazan miyoruz. A P . Ajansına göre Necati tem gizliyemeyis. o hemcinctne o da kuyrufuna buvu< Ben, serbest vuruşu atan Ru= yazında Helsinkide yapılacak Olim rur. cvtmcusu Ku'lam'ın yanmda bu piyadlara 130 atlet gönderecektir. Yukarıdan aşnğtya: Iskoç takunı Dandi Beynelmilel Boks 1 Para \cmıeden e!e geçirilen lunuyordum Hakem Mösyo Seiner K&itlenin 33O.C0O dolara balığ olaAnkaraya geliyor kongresinin kararlan İse Rus oyuncusunun sol gerisinde cağı tahmm edılen masrafları lus 2 B»r jenııs bir edatın tersı 3 Bır çeşld İEt'khaiden haber verme'usulü Ankara. 28 (ANKA) Bu hafta idl Top havada mahrekini akteder men hükumet taıafından ve kısmen duvar llanımn yarısı 4 Kumarda Son toplanmış olan AmatSr Bok« ken Kullam'ın sol ayaŞile. kır oızı de halkuı teberruları ile karşılana yutan. çevrilince «mmuziu lâf foyleme kongresi gelecek eylulden itibaren İsraelde oynayan İskoç takırm serbest atış çiz^ısini geçmiş ol.tu caktır. hareketi» olur. 5 Bır kaç (çok eskı aşağıki kaidelerin tatbikını kabul Dandi, şehrimlze gelerek 9 ve 10 tenm). 6 Dııman yolunuıı ikmci haziran cumartesi v« pazar günleri ğunu gördüm. Düdük çaldım. Top etmiştir: yaruı. Ort» Asja memleketlerinden da bu esnada sepete girmiş bulunuBir cinayet davasınm Ankarada İki mae yapacaktır. bi'lnde dn adamı 7 YaUy, kanun Nakdavnda (8) « kadar sayyordu. Mösyo Sejıer ise derhal düd'şı sayılan. 8 Bır takı, tarihe mal duruşması mak; Alman takunının hasilâh dük çalmadığma göre, serbest \Tiru| Bir mütldet ev\e) Silivrıde blr c<na olmuş bir devlet 2 Şimdiye kadar resmî müsaneticesinin sayılmaması lâzımdı. Evnelkl bııîmaefflnn fınUerl'lmış şck'ı: «rslorınrla çıkatı bir bakalarda (17) olan ya» haddi (16) Ankara, 28 (ANKA) Geçen Halbuki Mosyö Seiner koştu Geldi yet olmu< Bektaş »dında b'.ri komşusu 12 3 456 7 » siruındft ya ındirilmijtır. hafta cumartesi ve pazar günleri Ve topun sepete hâdısesız gırdıs>ıni Dfinıri tabanca ile vur»r»!t oldu<mufDİİ İŞ 3 Sıhhî komisyon tarafından Ankaragücü ve Harb Okulu ile iki gördüğü ıçın sayıyı makbul addet tu. Dun bu cın«vet aa\asır.ın muhakenakavd için yapılmış olan kaıae karşılaşma yapan Karlsruhe takı« tiğinı sdy^edı. Hakem masasında mesıne 1 ıncl Ağ<r Cezada bdşlarmnş O> AİTİÜNİAİB'RİE ler aşağıkı şekılde kabul edilmiştir: mı 17.000 lira hasılat yapmıştır. Al mesele münakaşa edıldi. Maçın ha tır Sorguya çekÜPn katil. Dem.'in kendı^ıne bıç^k'a hucum ettiflrv nefsinl t* a; Bir nakavd ıçm bir ay istira man takımı Ankaraya 12.000 liraya kemi olduğu için Mosvö Seınpr'ın mvıdaff.a için onu tabanca ile öldürTfüTYBİFİRtAİK hat; gelmiştl. reyi galib geldi. Lâkin bu hai beni dutunu soylemııtir. Duruşır.a. sahid 4k IİLİAİHİBİOİD'A1 lerın çağırıhp (iljılenmelerı !cın başka b) Üç ayda iki nakavd olmu§ fıkrımde ısrardan menedemez. bir gjne hırakilrrı;tır V müs3bık için üç ay istirahat; KIÜ!KIÜ|R!TIB,V kalanna kabul edilmiyeceklerdir, Diğer taraftan fikrıne muracaat c) Bir yıl zarfında üç nakavd için bundan başka her müsabaka sonun edilen Rus takımı kaptanı İvan a KBAIZHIAILIE bir sene istirahat; da hakem heyetini teskil edenlerle, Lissov: Gene sıhhî sahada yeni bir karar onlann müsabaka esnasında verAİY R AİNBİUİT € Kullam'ın attığı serbest atıI w ahnmıştır. Bundan böyle sağır ve dikîeri puan hesablarmın umuma sın Türk hakenu tarafından ni3B Ş EİBİMİEİSİTB 28 Mayıs 1951 tek gözlüler resmî boks müsaba ilân edılmesi kabul olunmuştur. zanuız ve neticesız sayılmak ısten • Avrupa basketbol şâmpiyonasmda bir hâdise A &ayın okuyucularımızjcn hemen her M Altınova ımıa»ıle alaığımız blr gun Igtanbul Radyosunda fılân veya rcektub' fülan h^nenderun, şn veya bu sazende«Bir muddet e^^rel vefat eden baba* nin lehinde ve aleyhinde mektublar mın satm aldığım m e a r ı n a aid işleri» ahyoruî Bu okuyucularımıt, b e i e o ml taklh etmek flıere Sultanahmedi* Milletce kalkmma davamız dlklcri nnatkârları dlnlemeg* doyamı Belodiye Sa^lık Işleri MüflürUUrfi h n a îstanbul mi'letvekıll Ahmed Handi >or g^runuy'ürlar; onlara daha çok l a sındaki M"iarllUar Mudtirhığtme jîttBasar .Mtl'etee kalkmma davamız» man tahiUıni ıstiyorlar. Bu arada be tlrn. Binanın Ermin katındaki bal cidadile yenl bır kitab yayınlamıştır. Bu ğenırtdiklçrl eanatkârları da ağır söz den yı*rr>iıni urperttl. eser, son zamanlarda hazııladığı ve Bnrada ırardütünı m a n s u a fuduı: lerle tenkld ediyorlar. Sonr», bunların BOyuk Mll!«t Mecllsıne sunduğu MUt«minnl« akslni Iddia eden ve iıtıyan Numarasıı b u motociklet tahta lemia lelce kalkmma kanunu tekUflnl ve geU7erinde duruyor, motorden etrafında* mektublar da a l ı y o n u . Kıymetli tanatrekçesıni thttva ctmektedır >ağ \ e benzlnler kârisra karjı tarizler v» hucumlar, n H tahtalar ılzerine Gemi duel motürleri naıla alakası olroadıkları haide radyo akmif bir sigara veya ufak bir ateş te* Genıl dizel motoriert. îstanbul Teknlk ldi'eslnln. kimbillr, ne glbl tazyikler | sirlle bıitün daire her dakıka yanmafa tJniversıtesl kutubhanesi j a ınları ara karsısında «anatktrlar k&drosuna »ok nuıhkum. Hattâ orada balunanlann dahl her dakika havatları tehlikede iljflUsında bulunan ve Prcfîsor Se'.lm Pa'a tuğu mubtedllcrı g o k l e n çıkarm&lar lcrln dlkkatinl eeker^enlz vatanl v a d van tarafından yaıılmış olan bu kitab. karjiiinda anhyoruz kj muht«rem oku(enM yapmı^ oluramuz • Gemi dlzei motörlert hakkmdakl Uç yueularımız arasında da sıyasi parti Sümerbanktan bir «ikâyet cildlık bujuk esctn binnci 0,14101 te» taraftarlarınm ve tutbnl kulubü tarafkıl etmektedır. Gemi dlzei motorlerl tariarırın vaptıkları (ribl bir de muNi7i'î'ien adı mahfuı bir okuyucu* sikl hnkkınd» çok e*a?lı teknikfcüpilerii h politlkacılıgı v e musıkl aanatkâr muı çıkâvet edıvor: Lise tahsili yapmakta olan bir fo» tiva eden bu 500 küsur uhlfellk k ı y . ları tarattarlığı ve aleyhtarlıgı gutmek rnjhım lc'n arr'a 10 llra çocnk zammı metli etert. bu auvju İle alâkalı oian nava ve heves;ne hapılanlar var lara tavslje ederız Bu mektubların çokluğu ve taraf tu almakta idim. Knnunun yanlıg tefılH tanlarıu leh ve «leyhtekı vaıılarının flıerine bu zam kcülldi. Fakat keailaa »ertllji kar^Mindk bu iutuna t u oku zanıların, çocııcun yuksek tahıile bafOSMANLI BANKASI ttlbaren ödenmestna sun bu okumaıın. bu çakın, öteki çal lsdrîı tarlhtrn Osmanlı Bankası hissedarlar u masın >ahııd fll^ca prograrnda daha dair Mallye Bakanl'tıfauntmlertnei s mumi heyetjnın esaı nizamname çuk zaman tahsis edilsin gtbi dıleklerı, Hnaden ho turetle kesilen çocuk ı ı m . lan butun devair ve müeMcsatta çoeok» sinin 29 uncu maddesi hukumleri bundan sonra ne«retmeme|e karar ver ların yttksek talısile ba;ladıkları Urihne tevfikan 20 haziran 1951 tari dlk. ten ltlr.aren çocuk bahalarına 6dendl|t Bu kararl «lmanuxın blr «ebebl de. halde aradan 7 av (rihi uzun bir a n u a hine rastlayan çarşamba giu;ü sabu mektubların Radyo Idareıi dururken e rajtmrn Sümcrhank toplaat 12,30 da Londrada Old Bro=d bize gonderHme^idır. Blz bu rnekrubîarı hrnüz odenmemistir Biran cv« Street'de Winchester House E.C. ptsretsek de Ralyo Idaresl, haklı veya vel ödenrneslne delâletinizi rica ed«2,de içtimaa davet ediHiği ilân haksız blldığınl okurr.akta devrm ede rlm » cektir. Onun ıçın radyonun musıki neşolunur. Bostann esnafının bır dileği riyatına ald olarak sanatkârların fthısG ÜNDE M : Tekırdaffı iskelesi Bostancı esnafl lan uz»'inde toplanan mektubları bize tarafından aidıtımız uzun blr yazıda, 1 Umumi komitenin 1950 i* değü. Radvo Idareslne göndermelerlnl kendilerinln kavun karpuı mevalmLnsayın okuyuculanmırdan rica »derlı senesine aid raporu Bu suretle kendılerme okuyucu mek de yalnız 34 ay çalıştıkları için aerglla 2 31 Arahk 1950 de kesUen tubları vautastle bu sutunda bedava rlnde sartece bnstan değil. her türlfl reklâm ve propaganda yaptırmak he mbne m e w » satısı vapmalanna mOhesabların tasdıki, vesine kapılanlnr varsa. onlara da bu saade edlmek suretlle mağduriyetlerin* 3 Teoıettü hissesinin tayini, meyd?n verilmemesl rica edillyor. yoîu kaoftmıs olu>onıt BULMACA 1 1 1 İB •B 1 Bı • • • 1 H1 1 IBI JLIBI 4 Turkiye hükumetile banka ara.;ındaki mukavelenin yerulen mesi hakkında tebliğ, icabında, şirket müddetinin temdidi hususunda esas nizamname ile umu mî heyete verden salâhiyetlerin tamarren veya kısmen kullanıl ması ve esas nizamnamenin ona göre tadıli içln umum! komıteje mczuniyet veriltnesi, 5 Umumî komiteye tayin e dilecek azalar. Esas nizamnamenin 27 nci maddesi mueibince umumî heyet en az otuz hisseye sahib olan bilumum hissedarlardan terekküb eder. 20 haziran tarihinde toplanacak u mumî heyete iştirak hakkını haiz olabilmek için hissedarlann 'ıisîe senedlerini içtima tarihinden en az on gün ev vei aşağıdaki adres lere tevdi etnıiş olmaları lâzımdır. Parıste 7 Rue Meyeıbeer (IX) da bankanın merkezine Londrada 20 '22 Abchurch Lane E.C.4 de bankanın merkezıne İstanbulda bankanın merkezt idaresioe, ve bankanın dığer herhangi bir Göçmenlere yapılan bir bağışa dair Akçfkocadan Nurl Kurt imzalı mek tubdan. •ÇengelkfijrDndekl 209 dSnüm ara zi ini ve kendi ta arrufnnd» bulunan 1/1 hJssell evlnl (dfmenlere batiflayan kadın, sanki pek onenuiz bir iş rapmn KiM, bu haberin adeta ( 6 z e rarpmayarak fckllde, dljfer mütefer rik haberler nıe>anında yazıldıjını eseflr sordüıtı Gıiçmenlere ba^ıtların teş\1kl İçin bövle mi yapmak icab eder? ı Okuyucumuz dü}ünc«lnd« haklı elmakla beraber göçm«rüere yardım bir insanlık ve şafkat borcudur. Bunu yapan hanım reklâm İçin degıl, yüksek iruanhk ve şafkat duypısu ile yap rrıştır. Dıger vatandaflar araıında aynı ulvî duygularla mutehauıı olan lar varsa. onlar da bağışlar yapar 1 T ve gazetelerde teberruUrmın kı ST vey» uzun ynfilaeaâını divunmezler Bu gıbı yardımda bulunmak ısterrevenler ise hiç bir tafvıke kulak asma7İar. Yakacıkta bir suyun (raynsıhhl olduğu iddia edüiyor tamintn mahfuz tutulmaıını Utly«n Yakacıklı blr okuyucu «SeUırs SuUr havratıı denilen v e suyunun gayrısıhhi oldu£unu İddia ettıSİ blr çe$meden, Pendtk. Kartal vesatr yerlerde aatılaa suların varillere dolduruldugunu •ftyllyerek Vllâyet Saglık Mudurlüfünü» dikkatinl (tkmenıizl istıyor. Bir dilekceye cevab verümemesinden şikâyet Kanunî Sülevman tefrikmıııza aid bir sual Akçakocadan ofcuvueumuı Nuri Kurt. Kanuni Suleyman tefrikasını turkçeye çtvırcn arkadasımıun y u k sek petrol muhfnUısi Te\fiiC Sadul lah olup olmsdıtını sonıyor. Aynı rattır. Kdyceğizde arzuhalcl Cenul Türküa şikâyetı. «'2/951 tarihinde tc İsleri Bakanll> ğına tadeli taahhildld olarak yapmı* oldutum dilekçeme eevab Ncrilmedlğinden bu muracaatimin cevablandırılması hususunda 1S 4/951 giln v* 4719*'4 numaralı tel makbuzn İle Bafbakanlık yükıek nakatnından rtcada bulundnm. Aradan aylar «eçtiğl halde hâla ne Iç lşlıri Bakanlığından v« ne de Başbakanlıktan muracaatlrrima cevab verilnırm'stlr DllekçelerimtB lutfea ee\ablandırılması hıııuıunda sayın faıetenizıo delâlelleruıi rica • derim. > Bu dılekçeye ce\ab verilmemesind» ne Iç Iş'ıerı Bakanmın, ne de Basbakanın blr kastdleri olamaz. Bu, bazı tenbel ve l&kayıd memurların ihrr.alı yuzunden olmuştur. Fakat Bakan lar. halkın dllekçelerini hmıraltı eden memurları ce»landırırlar»a, bu glbl şıkâyetlere meydan kalmaz. BOKSA Açıhş Rapanış 1 SterliD 73'' 5" " M 80 100 Doı»r 280 30 280 10 100 Fr»nsi7 trangl 0.M 0 80 100 Ur«1 0 44 128 0 44 128 100 l,ıçre frangı 64 S3 t>4 03 100 Florın 73 68 40 73 68 40 100 BeKıka trangı 6 60 5 60 100 Drantnl 21 86 21 86 100 Çekouovak Kur 100 Isvc« Kut 54 12 50 54 12.50 TEŞEKKUR Senelerdenberı akmakta. kokmakt» e tam sağır olan kulağımı sımdıye kndar teda\T için başvurmadıgım >er ta:iMm'<'ı, nıhayet Cerrahpaşa Kulak Burjn Boğaz klmiEintie Dr N'EJAD KULAKCI'nın hu£iibi blr u u'le i a p ığı pencere acma amelıyesile taman.:le hem sağırlıgım geçtl ve hem de kulağımın akmtlsı l>ı oldu Beni bujuk b»r dedden ve sakatlıktan kurtaran sa>ın Dr Neıat Kulakcıya asıstanları Dr Naşid ve Dr Mucibe. hemşlre Ned'rrreje haFtabalıcılara, alenen teçekkuru bır borc billrim Münire * * * Kendlstni tanıyabilenlerin çok takdlr ettifii b'.zim de çok sevdiğtmlz annemiz Atay Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller SıvtM • Enurum J Sn. ss Krzuruna 27 1941 D»mıryolu II 1941 Demıryolu 1941 Demırvolu aı Milll Mudafaa u Mıllî Mudaraa M1İU Mudafaa Ol Mılll Mudafan rv An; S«tl« 22 90 2210 1 21 65 21.6 ; 22 45 22 45 21 21. 22.95 22 95 22.67 22.67 21 95 2195 22 20 22 20 22 45 22.45 Bayan ZEHRA BAYKAL'm % 6 faizli istikrazlar KalkınmB tsnkrazı 1 102.M 102 8 0 * Kalkınma Q 102 80 102 80 Kalkınma m 102.75 102 751940 Demiryohı IV 100 W 100 85 1941 Demiryohj VI 102 50 102.50 1948 Tahvlli 1 102 50 102.50 1 9 « Tahvtll O 102 20 102 20 1149 TahvU! I 101 50 10150 4 1/5 talsll 1*49 98 75 98.75 % 5 faizli ikramiyeliler 193S Erganı t 24. 14. 1938 tkramıyeü 21.30 2 1 3 0 * MİU1 Miidafe» 1 2110 2l!lO Denüryoru IV 100. 100. Demiryolu » 101. 1 0 1 ^ aramızdan ebedtyen ayrılışı dola>ıslle kaderlerimlze lftlrak eden doet ve y a . knlarımıza ayrı a y n tsftkkur imkânını bularradık. BPhassa Wu*"ijnü blr çolt yakm dostlarımiî» blldlTnele o endaki büyilk tee»(lrUmuz fıraat verm«ni|ti. Te»ekkurlerimlzi ve mazeretierlmİEl çok sevgtll dostl&rımıza, tanıdlklarımıza, Jakın!arımi7a arzeder h*ps(n» uzun omür ve âfiyetler dlierlz. KızUm^, Damadtart Sevgili arınem Sarraflarda altın fîaü Eski dünya orta sıklet şnmpiyonu Rocky Graziano'yu Kanadalı $ampi;on John Greco, 2 dakİka 56 uniyede nakavud etmiştir. Yukarıdaki resim, maçın *on ânını gostermektedic (Baaın Foto) Reçaa Cumhurly^ tngllU Gulden KOlce S8.S0 JJ.1B 45 30 30.T5 5 05 vefat ı munasebetile yapılan cenaz* mcraslnine i;ttrak eden, tetefon. telgraf v» mektublarla sorauı kederlmm paylîişsrak teselliy» çalıjan arkadaf rt akrabalanmız» ayn ayn tafekkttr* lmkAn bulamadıgtmudjuı tayın guateniUn tavassutunu rica ederlm. Hefifc StHmoClu İKBAL SELİMOĞLirnun Kadın gazeleci LiFln maceraları: Hayır, janılmıy6rum. Gayet hatıriıyorum. Müzedeki kafatasının yerine sahtesi sic Rovverdale'de bulunduğunuz sırada konuldu! Duyuyor musunua Oemek bu adam EVIax'ın suc orlağı. Esrar Peşinde: 127 İmdadl Y«l»in! Yukanda^bir kadın Madam Bu(u«s'i ^ öldürüyorl D eTIet T i y a tr•• a OFKRA BÖLÜMÜ Cumhur BagkaaUfi niârmonl OrkeıtrMinın ntekatil* 17 VavMfan (Hbar«n O. VTRDİnln A^ \ % • ; • • . • • • •• • »• • • . r BİGOLETTO Optrmıile Beyoita KTLAS Sinmıagnıda TtmsUJeriiM d«vaıa •dlyor. (•aiı TleOand, Çarjamb* KlgoUtto a a t 15 t * tenıüâtiı taleb» matlnaal) Blletler lînema glşes:rde satılmaktadır. •SSVıV^'.V".."''»..'.'.. NADtB NAD1 B« ıriUhada yıui <fl«rtnl idar* «Im: ATIF 8AKAB (Arkan var) Kuruluşu 1915 a
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle