12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

29 Mayıs 1951 CUMHTJRfm ( S1HHÎ BAHİSLER ) Biı hırsızlık vak'ası ve hazin bir muvacehe Kalbin ihtiyarlaması ve ihtiyarlann kalbi Yazan: Doktor Kemal Saracoğlu Behice Boran ve arkadaşlarının duruşmaları Ankara 28 (Telefonla) Komünizm propagandası yapmaktan sanık Banşseverlerden Behice Boran, Adnan Cemgil ve arkadaflannın durusmasına bugun Gamizon Askerî mahkemesinde yeniden başlanmıştır. Sanıklar, bu davanın askerl mahkemede bakılamıyacağını izah ederek mahkemenin gorevsizlik karan vermesini istemişlerdir. Oğleden sonraki duruşmada mah keme heyeti S »aatlik bir müzakereyi muteakıb bu davaya bakmaya mahkemenin salâhiyeti olduğuna karar vermiştir. Sanıklar ilk noktai nazarlannda ısrar ederek tahliyelerini istemiflerdir. Savcınm aleyhte olmasına rağmen yanm saatlik bir müzakereden sonra tahliyelerine karar verilmiş ve durusma baska bir güne bırakılmıştır. Bir hâklm stajyerinin komünist Beni böyle bir yazı yazmaya sev ettiğı zaman ona intıbak etmeye keden, geçenlerde kıymetli bir o azamî gayret sarfeder ve az çok da kuyucumuzun: intıbak eder. Meğer ki kendisinden Sen de rai hâlâ esiri zülfü yâr istenilen i* kudretinin çok fevkin» olmaktasın de olsun. Uslan ey dil uslan artık ihtiyar Eskiden ihtiyar kalbini tanunak olmaktasın için onun benekli manzarada ola^arkısını okuması oldu. Isfahan ma cağım ıleıı sürerlerdi. Halbuki kamının bu güzel şarkısını dınler jımdi anlaşılmi}tır ki hayatuı onur ken fizyolojık bir hâdıseye bılmem cu senesinden itibaren bu benekneden? intikal edıverdim. Şair bu lenme başlar. Hattâ bazı ıhtiyarlarikinci raısrada ihtıyarlamakta ol da bu beneklerin az, bazı genclerde duğunu kalbine ibtar etmek luzu ise fazla olduğu gorülmektedır nıunu duymuş. Fakat bu luzurn o Fakat umumiyetle 60 yaşını geçlikten duruşmasına başlandı demektir ki kalb ıhtiyarlamış, o mış her şahısta kalbde asıl adale Ankara 28 (Anka) Komünistkalbi tasıyan adamın şakaklan a îıfleri azalır ve yerini bağ doku lik propagandası yapmak suçunğarmış, gıgısı buruşmuş ama gönlü alır. Bunlar örümcek ağı gibi her Hocalannm eşyalannı çalan hırstılar dan «anık olarak takenderunda yahâlâ afacan olduğu için ona boyle tarafta çoğalarak asıl adale liflerini kalanan hâkim stajyeri Kızıltuğ bir ihtarda bulunmak lüzumunu boğmaya başlar. Kalbin etinde bu Bejtarafı I inct »ahtfede katen Halkalı köyü okulunda bunhissetmiş!. Dinler mi, dinlemez mi? değişiklıklerin olmasuıda onu bes Bu iki hırsız dün sabah saat 10 dan 4 sene evvel ilk tahıillerini tevfik •dilerek Behrimize getirilbilmern. Fakat işin garibi fennî ba leyen koroner damarlann mesuli da Emniyet Müdürlüğünde sorguya tamamlayan Nazımla, Şabanı der miftL Sanığın bugun başlayan muhakımdan mütalea edince de kalbın yetj büyüktür. Çünkü vücudumüz çekilırlerken çalınan eşyalan hak hal tarumış .onların bu kötü akıihtiyarlamasmın çakaklann beyaz de hangi uzvun beslemesi bozu kmda malumat almağa gelen Hal betleri karşısmda derin bir tees kemesi gizll olarak yapılmıstır. laşmasile hemahenk gıtmediğıni gö lursa o uzuv dejenere olur. Ona kalı köyü Başöğretmenlle karşılaj süre kapılmakla beraber jöyle rourüyoruz. Nıce adare vardır ki aK mahsus olan dokunun yerini bağ mışlardır. Nazımla Şaban Durmuş, kabelede bulunmuftur: baba olmuştur ama, kalbi bir civan doku kaplar. Eğer koroner damar Başoğretmen Seheri görünce âğlat Beş ienelik hocalığımın ve kalbi gibi terütaze ve sağlamdır. larda bu hal çabuk teeasüs ederse mağa başlamışlar, kadının ellerine annelik emeklerirain mükafaü bu Nice civan da vardır ki kalbi piri bunlar içi pas ve kireç bağlamış sanlarak: olmamalı idi. Onun için sizi affetfani olmustur. terkos borulan gibi daralarak ka(Baştaraft 1 inei *ahif«de) « Bıze okulda 5 yıl hocalık et miyor, ve hakkımı da bağışlamıistendiğini, hazırlanan tasannın Meşhur Alman alimi Aschaff, nın kolayhkla geçmesine mâni o mis, emek vermiştin. 4 »ene »onra yorum.» kalbde ihtiyarlamanın doğumla be lur. O zaman kalb biraz heyecan bize feyiz veren hocamızuı karjısıBu hazin ve o nisbette de ibret bütçeye 4050 milyon liralık bir raber başladığını, kalb daman olan ve yorgunluk karşısında ihtiyacı o na bir hırsız olarak çıkmak acıdır, verici sahneyi muteakıb Nazımla, yük tahmil ettiği görüldüğünden koronerlerde ilk tasallub alâmeti lan kanı bulamaz. bizi affet, hakkını helal et.» demiş Şaban haklanndaki tahkikat ev. yeniden ele alındığını anlatb. tşçinin doğumun ertesı günü belirdirakile Adliyeye teslhn edilmişler lerden kesilen sigorta primlerinin I$te bu hal kalb anjini denilen lerdir. azaltılması bahsine gelince, primğını Ueri sürer. Bütün mesele bu ve 4060 yaslar arasmda sıkça gö Fakat Başoğretmen Seher, haki dir. lerin fazlalığının ancak zamanla başlangıçtan sonra kalbin ihtiyar rülen bir ârızaya yol açar. Meselâ anlaşılabileceğini söyledi. Soru salama temposunun hızlanıp hızlan serin bir havada bilhassa mıde dohibi bu yolda bazı temennilerde bu mamasındadır. Veraset kanunlan, lu iken hızlı yürümek veya yokuş lunarak doktorlann Etıbba Odasıbünye, hayat şartlan, geçırilen has çıkmak, göğüs arkasında bir tazyık na kaydolunmalan nasıl mecbur! talıklar kalbimizi ne kadar hırpa hlasinden tutunuz da hançer sapise, işçilerin de sendikalara girmelarsa bu tempo o kadar hızlanacak lanmış gibıye kadar derece derece Ankara 28 (T.H.A.) Paklstan lerinin mecburl tutulmasını istedi. tır. Hele bizim o zavallı cefake» siddette olmak üzere ağn yapar. hükumeti dost ve kardef bildiği Bu sırada soz alan Bajbakan Yaruzvumuza fazla yük yüklememiz Bu sırada hasta kendisinin ölmek üTürkiyeye yeni blr armağanda da dımcısı Samed Ağsoğlu, gerek AAnkara 28 (TJLA.) 1949 da (fena yaşayış, heyecanlar, ısürab zere olduğunu zanneder. Nihayet ha bulunmuftur. Bu erkek bir nayasaya, gerekse D Parti progralar) bu ijte mühim bir âmildir. bu hal y» savuşur, yahud kalbin baslıyan Ye$üköy hava meydanı in panterdir. mma aykın bulunan bugünkü ijçi •aatınm 951 sonunda bütün tesisleri Veraset ve bünye, kalbin yapısı bır parçannın ölümü demek olan 19 mayıs tarihinde Çıtahong 11 sendikalannın totaliter, fasist ve nın sağlam olup olraamasını tetnln infarctus haline inkılâb eder. Ya ile birlikte servise açılması için manından cS.S. Ondaı isimli gemi hattâ komünist bir sistemin birer eder. Eğer kötıi malzeme ile yapıl ni koroner damann az veya çok Ulajtırma ve Bayındırlık Bakanlık ile Istanbula müteveccihen yola unsuru olarak kurulduklannı, bun mışsa çabuk aşınır, iyi malzeme ile mühim bir şubesi tıkanır ve o şu lan gerekli yeni tedbrileri almış çıkarılmış olan bu kaplarr, 2.5 metlann etıbba ile mukayese edilemiyapılmışsa daha çok çile doldurma benin beslediği adale kısmı çürür lardır. re urunluğunda, 80 santinıetre yük yeceğini belirterek sendikalar mevya elverışli olur. ve adalenin yerini bağ doku alır. 60 metre genişlik ve 2300 metre sekliğindedir. zuunda bu sebeble yeniden bir taŞahsm yaşı ilerledikçe kalbin de Yahud infarctus genış bir sahada uzunluğunda olacak pistin 1800 19 haziranda îstanbula varacak san hazırlandıSını kaydetti. ise o zaman hasta derhal dünyası metrelık kısmının betonu dökülmuş olan panteri bakıcısı Seyid Abdülyaşı ilerliyeceği jüphesizdir. Fakat Bundan sonra Van milletvekili yaş ilerlemeden ihtiyarlayan kalb nı değiştirir ve gazeteler (kalb sek ve hangarlardan birisi ikmal edil ali getirmektedir. Ferid Melenın Van gölünde seyrümiştir. Diğer hangarın da hazıran ler de vardır. Bunlar çeşıdli hasta tesınden irtihal) diye yazarlar. Yeşilköyde yeni bir verici seferin tanzimi için ne gibi tedbirlıkların neticesidir. Evvelce bir yazımda belirttiğim sonunda bitiriİTtıesi için gerekli haKalb ihtiyarladıkça onun çalış gibi kalb, vücudun en cefakeş uz zırlıklar tamamlanmıştır. telsiz istasyonu kurulacak ler alındığına dair sorusuna cevab veren Ulajtırma Bakanı Seyfl masını temin eden adale lıfleri a vudur. Hiç bır makınenin tahamMeydanda ayrıca bir su kulesi Ankara 28 (TJÎA.) Yefilköy Kurtbek, Demir ve Denizyollan mül edemiyeceği kadar yüke mü insa edilecek 380 metre mikâbı su deki onta dalga sahıl tel»iz istasyozalır ve onun yerini şimdıki tıb liIşletmecilığinin yeniden ele alındısanında (bağ doku), eski lisanda tehammıldir. Fakat onu kullanma alcak olan bu kule ile istasyonun nunun kifayetsizliğini gözönünde ğını, bu işletmelerin bugünün ihtinesçi munzam denilen ve takallus sını bilmek lâzımdır. Çünkü o inct su ihtiyacı tamamen karşılanacak rutan Ulaştırma Bakanlığı, kısa yacını kar|ilayacak durumda olmabir billur kadar da hassastır. Çar ür. kabıliyeti olmıyan bir nesiç alır. dalga üzerinden verici bir telsiz dığını belirtti. Bakan, Van IşletmeBundan dolayı kalbin takallus kud çabuk kırılabilir. Yahud iyi bakmaz Inşaatın ikmali için daha 25 bin istasyonu kurmağa karar vermış cilığinin başlı batına bir me5i%> olihtiyarlar. reti azalır ve gittikçe ona bir gev sak vaktinden evvel ve bu hususta tetkiklere başlanmış duğunu, Van gölünün Doğu bolgeton çimento harcanacaktır. şeklık ârız olur. Bir taraftan da Kalbe iyi bakmak her şeyden evsinin kalkınmasuıda mühim' rolü Amerikadan getirilen raalzeme tır. kalb kendi ağırlığından kaybeder. vel sıhhî bir hayat sürmek demekolacağına, hükümetin de inanmif Kıbnsta yeni evlenme Bütün bu değışiklikler, kalbde gizli tir. Ifrat gıda, ifrat yorgunluk, has hesaba katılmaksızın meydana şımbulunduğunu, bu bakımdan Van talıklar .heyecanlar, elem, keder diye kadar 4 mılyon lira sarfedılmış bir kifayetsizlik halı doğurur. Genc demiryolunun uzatılması işinin ele kanunu ve ikmali için de 8 milyon lira daha ve normal bir kalb, fazla mesai icab kalbin düşmarudır. Londra, 28 ( B B C ) Bugünden alınıp inşaatm devam ettığini beharcanması icab edeceğı tesbit edilitibaren Kıbnsta Türk evlenme ka yan etti. Bu arada mevcud iskelemiştir. tıununa kanunun tatbik İerin tamirile 300 tonluk bir gemi Demiryollan ve Denizyol mevkiinebenzer bır olduğu bildıril inşa edıldiğini, duba, antrepo, kızak konmuj ları personelinden 800 kişi mektedir. Böylelikle taaddüdü zev ve işçi lojmanlannuı yapılmakta olcat yasak edılmiş bulunmaktadır. duğıuıu söyledi Soru sahibi, BakaTurk Coğrafya Kurumu ve Is İstanbul ve Çanakkaledeki İng:terfi ediyor Ayru zamanda yeni kanun kadın nın izahlannı temmat olarak kabul tanbul Unıversitesi Coğrafya Ens liz mezarlıklannı ziyaret etmek Ankara 28 (T H.A ) Uzun se lara da boşanma hakkı vermekte •ttığıni bildirerek bazı temennilertıtusünün isbirliğıle tertib edilen maksadıle bir müddettenberi mem neierd^enberi terfi edememek sı ve çocuk yaşındaki kızların da ev de bulundu. 7 ncı Coğrafva Haftası dun saat 15 leketimizde misafir bulunan Bri kıntısı içinde bulunan Devlet De lenmelerini imkânsız bir hale getirBunu muteakıb eündemin birinte Fındıkhdaki Edebiyat Fakültesi tanya Harb Mezarlıklan Komsiyonu miryollan ve Denİ7yolları Genel mektedir. :i ve ıkincı defa görüşulecek kanun Coğrafya amfısınde yapılan bir tö Müdür Muavini emekli amiral Sir Müdurlukleri personelının terfileri tasanlannın Bir saksağan kuşu için 2000 Bu arada telıfmüzakeresine geçıldi. ,renı muteakıb açılmıştır. Törende Martın Dunbar Nasmıth dün saat n Ulaştırrr.a Bakanlığı gereKİı haklarının korunmaIstanbul Universitesi Rektorü Ord. 12.20 de uçakla ve Atma yolu ile butun tedbirlerinı almış ve persolira tazminat istendi iinı sağlayan Berne birlığine katılProf. Dr. Omer Celâl Sarç, Edebi Londraya hareket etmiştir. nelın tcrfılerının derhal yapılması İzmir 28 (T.H.A) Fatma Baş mamız hususunda hükumete yetki yat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sir Nasmith, hareketmden önce hususunda harekete geçmıştır. kan isimli bir kadın bugun savcı •eren tasan ile diğer mevzularda Tevfık Tanoğlu, Prof. Dr. Kerım kenHısi ile gorüşen Anadolu Ajansı Bugunlerde çıkacak olan ilk ter lığa garib bir muracaatte bulun 7 kanun tasarısı kabul edıldi. Erım, Dr. Adnan Adıvar, profesormuhabirıne, memleketimızdekı ika fi listesinde her ıkı ıdare>e mensub muştur. İddiava göre Fatma, Osler, basm mensubları ve guzide bir meti esnas'nda samimî dostluk ve 7800 kişinin bulunduğu bıldirü man Özbecerik adlı birine bakması dinleyici kutlesı hazır bulunmuşBir Fransız profesörler misafirperverlıkten çok mütehassis miştır. için bir saksağnn kuşu venniş, fatur olduğunu soylemiş ve sözlerıne §utı heyeti Izmire geliyor kat kus bir raüddet ionra ölmü#Bir sabıkalı, Kırkağaç Dünkü ilk toplantıda geçen hazi ları ılâve etmiştir: tür. İzmir 28 (T.HA.) Tanınmış rarun 18 inde vefat eden buyuk Kaymakamını ölümle «Gelibolu Yanmadasmdaki BriFatmı. Osman aleyhine emniveti Arkeolog ve tarıhçilerden mütecoğraiyacı Ord Profesor Ibrahım tanya mıllet camıasma aid şsh.dsuiıstımal davası acmış ve 2000 lira şekkıl 20 kişilık bir Fransız ilim tehdid etti Hakkı Akyolua hâtırası anılmıştır. lıkleri gezdı.n. Anzakta İngilız harb tazminat davasında bulunmuştur. heyeti önümüzdeki günlerde çehAkhisar £3 (Telefonla ) KırkP.ektor Profesor Sarç, coğrafya mezarlığından kopardığım çiçekıerimıze gelerek Ege bdlgesindeki haftasmı kısa bir hitabe ile açmış, rı bir hurmet nişanesı olarak Meh ağaçta bir sabıkalı, Kajmakamın Ankarada da seyrüsefer için tarıhi eserler üzerinde tetkiklerde müteakıben kursüye gelen Fakülte medçiğın m^zarına koydum. Mütea önune geçerek kendısmı olumle ışık kuleleri dikiliyor bulunacaklardır. Fransız heyetıne tehdid etmiştir. Hâdıse mahkemeye Dekanı Profesor Alı Tevfik Tan kıben Haydarpaşa ve Tarabyadaki Ankara 28 ( T H A ) Ankara Prof. Dr. Nonkirch başkanlık etoğlu, Coğrafya Enstitüsü Başkanı Bntanya şehıdhklerıni zıjaıet et ıntıkal etmiştir. Kırkağaçta otelcilik yapan Is Beledıyesi nakıl vasıtalannın art mektedır. Prof. Besim Darkot, Fızıkî Coğrafya tim. mail Basım namındaki bir şahıs, ması karşısında seyruseferi kolayKürsusu Profesdrü Ahmed Ardel, Memleketin'zde bu'undueum müd otehnde kumar oynandığı hakkm laştırmak için otomatık işaret kuKAYIB Aydın okuldan aldıgım Prof. Macıd Arda, Prof. Celâl Aladet içinde, Bakanlar ve yüksek rut daki ihbar üzerine Kaymakamın leleri tesisme karar vermis ve 40454 No. lı pasomu kaybettim yenlgöz, profesor Kerım Erim, merhum smı alacagımdan eaklsiıün hukmu yokProf Ibrahım Hakkı Akyolun mem beli subaylarmız tarafından kabu arama ve tahkikat yapmasını ba şehrin en kalabalık geçıdlerinden rur. lüm esnasmda. ziyaret ettiğim me hane ederek ertesi günü Demirci birı olan Kızılay meydanına otomaSınıf I No. « . Ro)e Abnvanel lekete yaptığı hızmetleri anlatrmşlar ve ilmi değerını belirten birer zarlklann fevkalâde bakımmdan ve ler çarşısmda Kaymakamın önüne tik ışıkh ışaret kulesi dıkılmiştir. Turk bahçıvan ve bekçılerimn 30 geçerek bıçak çekmek suretıle ken hıtabede bulunmuşlardır. senedenberi Brıtanva Harb Mezar disini bldurmek istemi=tir. Sabı Amerikan Sefirinin dünkü Torenden sonra, merhum Prof. lıklar Korrisyonunuıı Türkiyedeki kası bulunan sanığın tevkifıne kaJ Akyolun eserlerinden muteşekkil temsilcisi olan Mr. Millinaton'a el rar verilmiştır Hâdıse muhitte çok kabul resmi Yeşilkdy , İrfaniye sokak kütubhane gezilmiş ve asistan Erol lerinden gelen yardıım gösterdik çirkm karşılanmıştır. Birleşik Arnerikanm Ankara Bü11 No. da büyük bir bahçe Tümertekm tarafından davetlilere lerini kendilerıne sövledam » yuk Elçisi Mr. George Wadswood içerisinde nadide eül ve çam izahat venlmiçtir. Tdreni merhuEski askerlerin ve şehid tarafından dün saat 17 de Ameriağaçlan bulunan köşk, kat mun ailesı de takib etmiştir. kan Haberler servismin Beyoğlu kat veya tamamen «ezonluk yetimlerinin müracaati Coğrafya haftası münasebetile bu İstiklâl caddesinde yeni açılan büveya daiml olarak kiraya vesabah saat 10 da Edebiyat Fakült3rosunda bir kabul resmi tertib edılbinleri aştı rilecektir. Görmek için içinEİ Dekanı Prof Ali Tevfık Tanoğlu deki bekçiye. Görüşmek Ankara 28 (T.H.A.) Millî Mü mıştir. tarafından «Turkiyede nüfusun daTel: 24290. Çok samimî bir hava içinde gecadelede hızmet ettıkleri halde bu Bastaraft I ıncı snhıUde gılışma a<d bazı müşahedeler» mev güne kadar kanunî haklannı ala çen bu toplantıda Vali ve Belediye zuunda müh.m bır konferans veri ban giderek ölmüştıjr. Umumî te mamış bulunan bir çok subay ve Başkanı Profesor Gökay, Bırinci 'Dr. Zekâi Muammer' essüru mucib olan hâdisenın mahılecektır. askerlerimiz ve şehid yetimleri Ordu Müfettişı Korgeneral Şükrü yetı şudur: Kanadh, İstanbul Komutanı KorMülî Savunma Bakanhğma bajTUNÇMAN Henuz 23 yaşlannda bulunan vurmaktadırlar. general Nazmi Ataç, İktısadl Işbir Motosikletle şehrimize gelen Bakteriyoloji Uboratuan Mehmed İpar bir hafta kadar evAlman gazetecisi Maaş bakımmdan asla tatmin o lıği İdaresi Türkiye İcra Komıtesi Kan, balgam ve idrar tahlilvel, kaşmtı yapan bir barsak has lunmadıklannı iddıa eden bu eski Başkanı Mr. Russel Dorr ve basın Berlin Otcmofcıl ve Turtng kulubu leri ve taze afilar ve idraria üje'erınden gaze'eci Hermar.n Wol£ tabğından mustarib olduğu için, te askerler günün ekonomık şartları mensublan hazır bulunmuşlardır. gebelık teşhisi yapılır. Yeni otuz sekız sartimetre kupluk bir mo davi olunmak üzere ailesi tarafın na uygun bir maaş tahsisini isteYeni büroda hazırlanmıı olan kiadrese dıkkat: Divanyolu. tosikletle 3500 kılometre kat ederek teh dan Alman hastanesine yatırılmış mektedirler. tab dairesi yann saat 9 dan itibaren rıır»ıze gelmıstır. I No. 103 kat 2 Tel: 29125 • tır. Burada yapılan muayenesinde, halka açılacaktır. Bakanlıkta sayısı binleri bulan Berlınde çıkcn Depescher gazetesinin kendisinde fazla hassasiyet olduğu bu müracaatlerin cevablandırılması tnuhabırı clan H. Wolf Narnberg, Ipîbruck. Brenner, Rinnni Brend'zl; görülmüş ve kaşıntı tevlid eden için aynca bir komisyon teşkil eKorfo, Yarya; Selâmk; Kavsla, Dede kurtlara aid bır mıkrob bulunma dılerek çalışmalara başlanmışür. agac ve Edırne yolu İle jehrimtze gel dığından hastaneden çıkmıjtır. mıştır. H. Wolf geçen »yın 29 unda Tedavi edılmek üzere AlmanyaBir dükkân çöktü Berlinden çı'îtıgına gore bur&ya bır da bir klınığe gönderilmesi düşüNunuosmanıyede Vezlrhan caddeaya yakm bır roüddet zarfmda gelenülen Mehmed İpar, perşembe ge sinae S8 numaralı kasab Hasan Ksyaya tı'mıştır. &SJ bırdenblr» MusaJır gazeteel pek yıkınd» ıjmı cesi evde gene rahatsızlık hissede »id dukkân evvelkı I? gun tarıkle Berlme üonecek ve «onbahard» rek uyuyamamış ve bolca miktarda çokmuştur. Bu inhldam esnasında dukİînanya. Fas vt butun Kuzey Afrlluyı uyku ilâcı almıştır. İlâcın tesirile kâna et almağa gelen Neclâ adında blr kız enk&z altınd» kalarak vüeudünün anı sekılde gezecektır. ertesi sabah Mehmed İparın uya muhtellt yerlertnden yarslanmıjtır. Dahilde yapılan çırçır makineleri namadığını gören aıl°si efradı der Neclâ hastaneye kaldınbnıstır. 1 Bı sene pimuk mahsulünun çok bol hal doktorlarm müdahalesini isteİki intihar hâdisesi clacağı an'aşıImBktadır. Ge<en senelrre nısbetle bir hayli yuklu buluna mişlerdir. Fakat gösterilen bütün Çatalcaya bağlı Karacaköy Po»ta ve cağı tabü olan çırçır fabrıkaları şımdl ihtımamlara rağmen genci kurtar Telgraf Şefl Huseyln Yılmaı evvelkl cicd rr.akine sjparislcrmdt bulunmak mak kabil olamamıj ve Mehmed gece yatmak üzere odasına fekllmîf, tadırlar. İpar dün sabaha karşı hayata göz bir muddet sonra da kendislnl tple tavaBu maklnelerln blr kısmının haric lerini yummuştur. na asmak «uretile intihar ttmlstlr. SOB den getırtilmesı İçin teşebbuse geçilgünlerds buyük blr linlr buhranına tr.lştlr Fakat dahilde de gayet iyi ne Cumhuriyet: Memleketin tanın tuhılduğu söylenen Hüseyin Yılmazın tıce veren ve harlcden gelenlere bazı mış ailelerinden Hayri İparın oğiu intiharı «trofmda Savcılık tahkikat Eoktalardan hattâ faik bulunan çırçır Mehmed İparın, bu şekılde, genc yiDtnaktadır. Beyoğlu Galatasaray, tramvaya 15 metr* mesafede 2 nci riıakıneien yapıldığından ıthalât İçin yaşta ölmesi herkesi olduğu gibi Kadıköyunde, Moda caddeslnde 22 nukat, 3 oda, telefonlu ve muşambalı terzihaneye aid en lüks yeni dovız verllmeden dah'ldeki fabrikaların maralı evde cturan Zekiye Moray adınmöble ve halılar. Bir aded ayaklı dikij makinesile birlikte devrr.akine lhtijacını karşılayıp karşılava bizi de çok müteessir etmiştir. Mer da bir kadın da evvelki gece kezzab redilecektir. İcabında doktor muayenehanesi de olur. Akşaramıyacaklan tetkık edllecek ve onahuana Tanndan mağfiret, kederli lçmek «uretıle bıtih&r etmış, kaldırılblr karar alınacak.tır. ailesine sabıı ve bassağhğı dilePJa. lan Tele&aı: 85914 Ifi âm. aaaa). Gündüılei Talefon; 42055. KININLI GRİPİN AUTOIITE AKÛMÜLÂTÖRLERİ araba normal kullanıldıgı takdirde senede 3 defa suya ihtiya; hisseder Evssfı şudur •k % n OAHA UZUN ÖMOKIOOOR Nezle ve Grip gibi hattaltktann boşlangıcında bir çok fenalıkların önüne geçer. Baş, dif, adale, tinir ve romatizma ağnlanno karp GRİPİN bafan ile kullanılmolctadır. Sendikalar Kanunu yeni bastan ele alındı Yeşilköy hava alanına Pâkislan, bir panler hediye elti 8 milyon lira daha harcanacak 4 saat ara İle ^^i adet alıntblllr: A Ttlll CAMU " •ÖUHELİOİI • nnmtfK HACMI AutoLite • T A . F U l * AKOMÜLATÖRIERI faal Tlriıly* MSiMnlD ı OTO T O R K ITakthn. l « u p Pa«a ead 7) tarvlt lılotfonu • Tokıirn. ^ Plol Oara|< ıırotnda ^KIRALIK YILLA^ Florjaya beş dakika meI safede Soğuksu istasyonu karI şısında fevkalâde konforlu I bir villâ alt ve üst katlan ayI n ayn uygun fiatla kiraya verilecektır. Müra<*at: Be I şiktaş, Garaj sokak No. 2 I M. U R A L GRİPİN f TÜRKİYE İŞ BANKASI 7 nci Coğrafya Brilanya Mezarlıklar Haflası dün açıldı Miidür muavini gitti I GALATA SUBESI KİRALIK KASALAR Dairesinde pek az yer kalmış olduğunu muhterem müşterilerine arzeder. B İ R İ N C İ S I N I F New Yorka en kııa ve en rahat Yoiculuk her türlü konfor ve . kolaylığı haiz Uçan Yatakh Vagonları ıle mümkündür BİR FRANSIZ MODELCİ BAYAN Turkiyede mühim bir dikis veya kuma» müessesesl için nıünhasıran modellet icadı hususunu mütalea için emre âmade bulunmaktadır. Yüksek dikiş modelleri, yegâne kontrat mevzuu olacaktır. Cıddi ıeferanslar raatlubdur. İeabında icad için mahallî bir seyahate iştirak edecektir. Alâkadarlann bu adrese yazmaları. • • i HAVAS No. 330/ 598 Rne Vivienne, 17 Faris f ^ H •KİRAL1K Mehmed İpar, uyku ilâcından vefat elti 1 Gölcük Tersanesi Genel Müdiırlüğünden. İsçiye ihtiyaç olmadığından füzulî ilân ölunur. müracaatlerin yapılmaması Traktör Sahiblerine Müjde: Almanvanın O eu başta gelen römork fabrikalarından FARMA MEYVATUZU HERBERT VIOAL aaJ Ce. Fabrikası Mamulâü 3 FABRİKA TONLUK, KAROSERÜ H frenli, 6.50X18 eb'adındaki Dört lâstiği ile komple römorklarımız Kredili tediye satıjlan ile sayın müşterüerimizin emrine satışa arzedilmiştir. Ük partiler yolda olup tamamen satılrmstır. Yenüeri için limdıden «raya girmenizi tavsıye ederiz. Azimet dolayisiyle devredilecek kadın terzihanesi Türkiye Genel Mümessili : MEHMET Telgraf: LAMET tSTAKBCL KAVALA Telefon: 4M30 42673 Tahiı Han. Gaiata. İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle