12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

TARÜÖ TEFRİKA: 3 O Yazan: Harcld Lamb kşam gazetesl bir müddettenberi resimli bir «İşte turist şehri İstanbul» sütunu açtı. Hergün «Tarihte yeni bir devir açan fethin 500 ün Muhterem Başpiskopos Tomori, Mekkei Mükerreme Şerifîne (3) önderdiği zafernamelerde bu kacü yıldönümüne tam şu kadar gün aşağı Tunada senelerdenberi Türkkaldı» divor ve altına İstanbulun lere karşı çete muharebelerinin naati teyid etmişti; zira, Padişah: bakunsız, harab ve perişan köşeletecrübelerine istinad ederek, eğer «Allahın inayeti ile mükemmel orrinin, kaldırımsız sokaklarının ve nıuharebeye girişilecekse hücuma dulanma binazir bir zaîer müyesNewYork Selim Sarper, yum geçmek şıkkını tercih edeceğüıi be ;er oldu.» torite verraeğe yanaşmadıklarını da açıkta akan lâğunlarının resimleriMüzik, söz ve temsil program ruğunu masaya vurarak ve tane Belki de Mohaç sahrasında karşıni koyuyordu. lirtti. Piskoposun izahatına göre, gözönünde tutmuyor. lannın daha alâka çekici bir tane kelimeler üzerinde durarak aştığı iklim meselelerile şaşırmış Türklerin çokluğunu hafif silâhlı Siyasî dehalarile maruf olan tnGeçenlerde gazeteler, İstanbulun şekle sokulmasına çahşılıyor şöyle dedi: lan Padişah, aşikâr surette heyeatlılar teşkil ediyordu. Bunları ağır giiizlerin bu acayib ve hiç de pra Beşyüzüncü ve Müteakıb Fetih « Zaman gelecek, Türkiye AtFilâhh ve ağır zırhlı Hıristiyan as canlıydı. Ibrahimin Vezir olarak bu tik olmıyan plânlarına mukabil, A Yıllannı Kutlama Derneği İdare İstanbul Radyosu, müzik, söz ve lantik Paktına değil lutfen kabul kerlerile he!e Aziz Yahya günü ilk denemesinin inanılmaz derecede merikalılarm sade ve kabili tatbik Heyetinin toptan istifa ettiğini ve temsil programlarını daha alâka bu Pakta katılması için aranacak olan ertesi sabah hücuma geçildiŞi >ir başan ile neticelenmiş olması plânlan her halde daha çok taraf bu istifamn Vali ve Beiediye Beisi çekici bir şekle sokmak üzere hare ve peşinden koşulacaktır. Bu zatakdirde daha başlangıcda kırmak 'adişahın hassaten hoşuna gitti. Inraftar olduğu anlaşılan bu plâna deniz ve hava kuvvetlerinden mü tar kazanacaktır: Türkiye ve Yu Prof. Gökay tarafından kabul edile buluşlu Yunanlı parlak bir teş kete geçmiş; bu nıaksadla ilgililerden man yakındır.» kabildi. göre, Türkiye ve Yunanistan, Batı teşekkil bir «Akdeniz teşkilâtı» ol nanistan, Kuzey Atlantik Paktına mediğini yazıyorlardı. müteşekkil iki komite kurulmuşBirleşmiş Milletler delegemiz bu Bloku yerine, Orta Doğu blokuna mahymış. Harb vukuunda, bir grup tam üye olarak katılmah, icab e Uzun münakaşalann sonunda, o kilâtçı olduğunu isbat etmişti. IbRefikımızın bahsettiğfan sütunutur. Bu komitelerden biri, Türk sözleri, Amerikan Türk Cemiyekatılmah ve bir tOrta Doğu paktı öteki grup komutanından izin al derse, ileride de Yugoslavya ve İs nu idare eden arkadaşın yerinde akşam Mohaç'ta liderler ertesf sa ahimin altın şeridli beyaz kavuğu, musikisini; diferi de söz ve temsil tinin senelik toplantısmda, sabık teşkilâtı» kurulmalıymış. Buna Tür madan kuvvetlerini o bölgeye kay panya bu Batı müdafaa sistemine olsaydım «Bugün, İstanbul fethibah girişilecek taarruz için Başpis Vlacar atlılannın kese biçe kendileyayınlarını gözden geçirecektir. Söz elçi Wilson'un lehimizdeki nazik kiye, Yunanistan, Mısır, Suriye, dırmamahjTnış. kcpos Tomori'yi hücum kollarından ine Sultanın bir kaç adım yakınıilâve edilmelidir. Ancak bu suretl nin 500 üncü yıldönümüne tam birinin kumandanlığına seçtiler. na kadar yol açtıklan zaman dahi, ve temsil yayınları programlarında temennisine cevaben söyledi. Ve Ürdün, İran, Irak Pakistan ve İs Bu karmakarışık plân, İngilterey Batı Avrupa, Akdeniz ve Yakın 730 gün kaldı! İstanbulun Beşyütakib olunacak hat ve hareketi ta bu sözlerile, memleketimizde kaba raei dahil bulunmalı ve Eisenho le İranın ve İsraelle Arab devletCesaretli piskopos, kendisinin ordu cesareti, şecaati körükleyen bu sanŞark, inkıtasız zincirier ve birbirin züncü ve Müteakıb Fetih Yıllansevk ve idaresinde hiç bir tecrüoe cak gibi her tarafta göze çarpmıştı yin edecek komite bugün saat 15 te, ran hissiyatı pek güzel ifade etmi? yver'e tâbi oimadan müstakil bir lerinin müttefik olmaktan pek u tutan kuvvetler halinde tecavüz nı Kutlama Derneği İdare Heyeti İstanbul oldu. Bu beyanatın, Amerikan ba İngiliz komutası altında Washing zak bulunduklannı hiç nazara aleahibi olmadığmı boş. yere ileri sür Buna rağmen Mohaç'ta zaferin ka Radyo Müdürlüğünde, karşısında birlik olabilecektir. ', istifa etti» başlığı altında, gördüdü durdu. Diğer hücum kolu ku derin yardımile kazanıldığma Sü Radyosu Müdürü Zahir F. Törüm sınına sıcağı sıcağına duyurmak ton'daki Kuzey Atlantik teşkilâtı mıyor veya bu ihtilâfı pek küçüm üncü dünya harbini belki bu dur ğü resmî ve hususî alâkasızlık ümandanlığına da Palatine isimli eyman hiç bir zaman kalben inan küneyin riyaseü alünda ilk toplan fcrsaünı NewYork Haberler Ofisi na bağlanmalıymış. süyor. Fransanın, Akdeniz ltomu duracak, durduramasa bile zaferin zerine nâçar istifa etmekten başka miz kaçırmışsa da, salonda hazır madı. Padişah, muvaifakıyetin Hı tısıru yapacaktır. biri intihab edildi. İngiliz plânına göre; bir de üçün tanlığını ikiye ayırmak istediğini en mühim temel taşlarından bırini yapacak bir şey bulamıyan muhbulunan nüfuz sahibi bir çok AmeRadyo Müdürü Törümküney, terem idare heyeti azasının bir aOrduya gelince, yeni kumandan ristiyanlarm muazzam hatalanndan komuta kurulmalı ve bu, sırf ve ingiltere doğu Akdenizde tam o teşkil ed&cektir. rikalılar hissiyatımızı iyice anlamısrada çekilmij resimlerini koyarlar ecir Alman milisinin ve topun, mütevellid olduğunu, fazlasiie he kendisile görüşen bir muharririmize lardır. dım. Gnomskl'nin tavsiye ettiği gibi, or yecana kapılmış olan Ibrahimden junları söylemiştir: ııııımıııınııııııııınnıııııııııııııııuınmıııııııııı Atlantik Paktına girmemiz bahriugâhta sipere alımnasına karar çok daha iyi anladı. « Türk musikisi istişare komiKoredeki gazeteci kayıblan Süleyman, ateşli bir askerin tesi, haftada iki defa, pazartesi, cu sinde son günlerde burada yepyeni 'verdiler. Loui» ile yakın maiyeti 'ce, bir ihtiyat kuvvet halinde, ora yaklan dibine atüğı bu Hıristiyan ma günleri toplanarak, İstanbul gelişmeler oldu. Ev\elâ Amerikan l ^ o r e d e genc bir gazeteci daha öl'da bekleyecek, bu arada, ilk mu ardan birinin Başpiskopos To Radyosunda icra olunacak Türk basınında tarafsızlığa kaydığımıza dü. Otomobili bir mayna çarharebe hattı hücuma geçecektl. mori'nin genis, adaleli kesik başını müziğinin nevilerile, miktan ve dair haberler, sağda solda göze parak berhava olmuş ve Koredeki çarpmağa basladı. Hattâ geçenlerde Iltlllllilllliltltllllllllllilllllllllillllllllllllllllillli Böylece, Lehler müstesna, herkese düşunceli bir eda ile tetkik etti. gazetecilerin zayiatı 14 ölıi, 3 kamüddetlerini tayin ve tesbit edeNewYork Times, askerî uçak meyBir Italyan müşahid, o anda Paarzu ettiği şekilde hareket imkânı yib, 2 esiri bulmuş. Böylece mescektir. Yedi kişilik komite, bundanlannın inşasma pek yanaşmadisahı (öyle tarif ediyor: tÖlü yüzü verilmis, oldu. lekda$larımız, Birleşmiş Milletler dan başka, radyoda okunacak eser dığımızı belirtiyordu. Bu kararlan duyunca Varajdin gibi «an bir yüz. Görunüste, hiç lerin icra bakımından değerlerini ordusuna asker gönderen bazı devde büyük bir kuvveti yokmuş gibi... Müsbet teklifimizin lâkaydile Pıskoposu, Louis'nin kulağına: letlerin kuvvetlerinden daha fazla tayin ve radyo Türk musikisi ya karşılanmasma mukabil, anlaşılan Romada Kudsiyetpenah Haz Fakat, elini öptüğüm zaman, bu yınlarına katılmak istiyen amatör zayiat vennlş oluyorlar. retleri yirmi Macar fedaisirün ölü elin çok kuvvetli olduğunu hisset sanatkârların vaki olacak talebleri bu menfi tavnmız daha çok tesir tim. Söylediklerine göre Padişah bırakmış olacak ki, 15 mayısta Âlimlerden, pilotlardan tnünü taziz hazırlıklanna simdiden bir keman kurmakta diğerlerinden ni tetkik edecektir. Washington'un lehimizde harekete başlayabilirler, diye fımldadı. Şarkta dinl taassuba lüzumun muhtelif tecriibeler, genc vücudTürk kızlan, temiz ruhlarile artık sonra denizciler mi? Kıymetli sanatkâr Münir Nured geçtiğini öğrendik: Amerikan Ha dan fazla bağlı bir kısım iptidal lerin yıpranmıs bir ruha sahib onların vaktinden evvel olgunla}Ertesi günkü faciada telefat, Va çok daha üstün bir kuvvete sahibAffray mia. Tab'an mağmum, kadınlara bir din Selçuk, bildiğiniz gibi radyo riciye Nezareti, tngiliz ve Fransız kadınlığın bizim ahlâk telâkkile olması gibi bir hal vücude ge^re mış ve o nisbette başanlı kadm. /*« eçenlerde tngilizlerin rajdin Piskoposu da aralannda buhayli bağh, serbest düsüncell, ?u muzdaki Türk musikisile llgili ko hükumetlerine resmen müracaatle, rimize uymıyan hallerini, Efganis rek acıklı bir acayiblik arzetmez larına rekabet edecek bir mertebe ^ * adlı denizaltısı dalmış ve bir lunmak çartile, hemen hemea daha suyun yüzüne çıkmamıştı. yirmi bine ulaçtı. Hemen bütün rurlu, aceleci, ve bazı bazı fazla misyonun çalısmalanna istirak et Türkiye ve Yunanistanın Atlantik tanda gördüğüm bir düğünü misal mi? Bilmem ki umuml mantık bi ye yükselmislerdir. mektedir. Sanatkftn, 15 hazirandan Paktına alınmalannı istemiştir. İlk olarak ele almak suretile, bundan zi bütün bu sualleri fazla medenî ordu telef olmuçtu (1). Bu ordu siie mülâyim bir adam.» Avrupada tahsil etmiş gencleri İngiliz, Amerikan, Fransız gemilerl O yağmurlu günlerde, Mohaç'ta sonra, radyomuzda dinltmek müm resmi müracaatin Fransa ile Ingil evvel gene bu sürunlarda çıkan genc kızlaryı bozuk bir maneviyat mizin de, artık kızlarımızın yerie ve dalgıçlan haftalardanberi bu nun daha başlangıcdan itibaren tetereye yapılmıs olması, bu iki mem bir yazımda anlatmışüm. Bu ya içerisinde, kendi kendilerine kor rini, Avrupalı kadınlara vermemek denlzaltıyı araştınyorlardj. Şlmdiye l«f olmağa mahkum bulunusunun düşman ölülerinin demedildiği sı kün olacaktır.> leketin Türkiye ile esasen pakta zımd» da Batı kadmlanndan Al ka, korka •orduklan neticesim hususunda sebebi ise, askerin tecrübesizliğin rada, Süleyman da bundan bSyle gösterdikleri dikkü kadar gemiyt bir türlü bulamadı> man kadınıru misal alarak faz vardırmıyor mu? den ziyade Avrupa saraylanndaki Macaristanı ne yapmak gerektiği Parlâmentolar Birliği kongresbıe bağlı olmalarile izah ediliyor v sükranla karşılanacak ve iftihar e lar. Buna sebeb olarak da denizin diğer Atlantik Pakü ulkelerine d dibi, Birinei ve İkincl Dünya Harbmeselesi İle karjı karşıya idi. Bu «nlaşmazlıkü. Cinst hayati ihmal etmiyen in dilecek bir hâdisedir. iştirak edecek delegelere vapur bilâhara resmen nota verileceği be la medeni milletlerin gene bi meseleye aüratle bir hal çaresi bulze uymıyan ahlâk telâkkilerine sanlann ruh hastalıklanndan uHakikatte Macar süvarilerl cesur Şimdi gelelim (bekârete) kıyrnei lerinde batmış o kadar çok gemi tahsis edilecek lirtiliyor. temas etmek istiyorura. zaklaştıklan, ruhiyatçılann ve ruh veren ahlâk telâkkimizin genc kız leşile dolu ki denlzaltıyı bulmak ve dehşet verici cengâverlerdl. As mak lâzımdı; zira, aonbahar çiğlerl Çehrlmlrd» toplar.acak olan Parli Bu müracaatin netice verip ver Birinin cehaletinden, diğerinin hastalıklan doktorlannın eğer ka lanrruza eklediği cazibeye: Bu ci mümkün olamıyor, diyorlardı. ya bozkırlannın Macarlannın ah geceleri donduruyor, at sürülerinin mentolar Blrliğl kongreslne ijtirak edeDünkii CoDihnriyet'te çıkan bir miyeceğini kestirmek için henüz ileri medeniyetinden vücude gel bul ettiği bir sey ise, bunun tama heti de bu son günlerde bir yakın fadı, Avrupanın en iyi süvarileri gıdasını veren otlar bitlyordu. cek dei«gelerl menüeketimlz* toplu Bir ara Süleyman, Bnünden geçen rak (ctirmek Uzere DenizyolUrı bir vakit erkendir. Fakat isin, makale miş iki ahlâk telikkUinin arasınd; men aksi olan ve yukandanberi dostumdan dinlediğim enteresan ajanj haberinde denizaltımn Soridi. edecektir. Toplantıl» ve beyanat «afhajından çıkıp, res biz sıkışıp kalmış bir milletiz. Öy ortaya koymak istediğim fikrin dı bir ask macerasile izah etmek ıste. yet Rusyaya kaçtığı veyahud da Aziz Yahya gününde bu «üva bir Anadolu askerini durdurdu ve geml tahıU Büyük MİUet MecU«tnln Utll günlerine mî teşebbüs safhasma girdiği mu le zarmediyorum ki içtimaî hayati ne dereceye kadar insan ruhu için rim. Bundan üç sene evvel bir A Ruslar tarafından zantedildiği ldtilerin ilk fırkası ilerlemekte olan eski bir ftşina gibi sordu: Söyle bakalım pirl Şimdi ne rutladığından Gemlnln yapacajı Ik: hakkakür. Senatonun lehimizdek: mızda ruhur eden bazı bocalama doğru olduğunu münakasa etmek merikah memleketimize gelerek diası ortaya atıldı. Türkleri karşıladı ve Rumeli orduıcfere miUetvekillerl de lftlrak «d« tevsiyesini takib Men bu hareket, ların, tek sebebi de budur. Atatürk de gene onlara düşer bir keyfiyet hakikî bir genc kız tanımıstır. Bu Hani olmaı sey de değil! İngiltesunu yarmıştı. Bundan sonra merke» ytpmalı? eekur. Amerikanın Atlantik Paktına ijti neslinin Büyük Atadan aldığı kıy tir. Bu sual askeri sasırtmadı. Esasen, genc kızın, tertemiz ruhuna, büyük re ve Amerikada, aralannda alimsafta Anadolu ordusuna saldırmıs Emniyet Müdürü Ankaraya gitt rakimiz meselesinde önayak olaca metli öğüdlerden birisi de (Biz biz> ve sırf zor kuvvetüe kendine bir kendlnin de bir derdi olduğu zaHarb sonrası Almanyasımn bazı bir saygı ile bağlanarak onunla ler de bulunan pek çok Rus casusu Emniyt, Müdürü Kemal Aygün dün man, belki o da Divan Çadınna, aksamki ekspresle Ar.ktraya hareke ğmı gösterir. benzeriz) prensipidir. Bu kıymet yerlerinde yirmi be» kadına bir er plâtonik bir eşk yaşarruş, İstanbui çıktı. Bunlann bir kısrru da ktzıl gedik açabilmişü. Böyle bir teşebbüs şarttı. Bilin li prensipi kulağımıza küpe ederek kek düşüyormuf. Bu acmacak hal darş ayrüarak »ern}eketine dön' cehenneme kaçarak esareti seçtiler. Bu anda Palatine atını ağaçlıklı derdini Âl Osmanın kılıcmı kuşan etmlîtlr. Kemal Aygün Ankarada lstan mverular dükten sonra da üç sene müddeti Bir kaç yıl önce bir İngiliz tepkili tepeye, îhtiyat kuvvetlerinin bek mış olan bu genc adama anlatmağa bul pollsine ald ceşldll makamlarlaetra diği üzere, Atlantik Paktı güvenli genc kızlanmızın ahlâk telâkkile karşısında Alman genc knlan, ıında alâkalı yüksek te ğine girmemize karv aktif muha rine tatbik edecek olursak, biz nıdıklatı, bilhassa ecnebi erkekle genc kıza gayet romantik aşk mek uçaği da, bulunduğu meydandan lediği ordugâha sürdü. Kral Louis' gidecekti. Düşüncell bir eda İle ce maslarda bulımacnktır. lefet Danimarka ve Norveç gibi u benzemek için ezeldenberi (bekâ re sık sık evlenme teklif ediyor' tublan yazarak, evlenmeleri için sırra kadem basmış, gâiblere kanin sancağma ulaştığı zaman uzak vab verdi: Sergide esnafa aynlacak Dikkat et donuz kendi yavrufak memleketlerden geliyordu; Fran ret) mefhumuna verdiğimiz kıyme larmif. Genc doktorranmızm Sa bir müdde*, dşl:a beklemesi lâzım nsmıştı. Âlimlerin ve pilotların tan bağırarak muharebenin hemen yerlerin tesbiti sa ve Ingilterenin ise, aykınlıklan ti muhafaza etmemiz lâzımdır. Me müteaddid defalar maruz kaldığı geldiğini rica etmiş ve tabiatile yaptığını denizaltıcılar n*den yaphemen kazanılmış. olduğunu bildir lannı cezalandırmaya! (4) Dün hazır elblseciler, yorganeılar (Arkan var) ojuncakçılar, madenl eşya imalâtçılar nı açıkça belli etmemelerine rağ denî olmak için bunun bir eksü bu evlenme tekliflerine lâkayd kal gencfeiTimiT.ri^nda temiz bir aşkın masın? di. Genc Kral derhal ilerlemek isteksiz olduklannda şüph' taraf olmıyacağmı iddia etmek dığına ellerine bakarak hükmet. heyecanlarüe dolu aıektublar al emrini verdi ve ihtiyat kuvvetleayakkabıcılar v« i;lem«cller koopera men, Tefsircinin falı! (1) Mohactakl Hırlstlyan ordusu tlflerl Bölge Tlcaret Müdürlügündı yoktu. Italyanın taraftarlığı da ne medeni]iğimizi eksiltmez. Orijina tim ve bu lâkaydisini oldukça me mıstır. rini Alman mızraklılanndan ve toptan ayırarak ileri sürdü. Athlar, muhtemeîen 15.000 klslden mütesekkil toplanarak «Ttlarında bir komite seç tice üzerinde fazla bir tesir yapa litemizi arttırır kanaatindeyim. Bi rak ederek kendiliğinden söylemeA merikanm Sesl Radyosu tefslrKore harbi dolayısile sevgilisinin dl. Bu kuvvetln tam miktarı tesblt zim örf ve âdetlerimizden intikal süıe bir müddet intizar ettim. O dört nala, bayır aşağı, daha evvelki edilmls degUdlr. Diger taraftan Türk mıyordu. vazife ile Koreye gittiğini, gene o * " cilerinden Kohler'e göre SovBu komite perjembeye kadar toplan eden bu orijinal tarafımıza, diğe: başanlı bulduğu Alman kadınını nun içli aşk mektublanndan öğ yet Rusyada bir isyan çıkması mumuharebe meydamna doğru saldır kuvvetlnl de, Avrupalı vak'anüvlsler Şimdi, Kuzey Atlantik Paktının tılar yaparak İstanbul Sergisinde b milletlerin ferdlerinin, safiyetim bir çok bakımdan beğendiğini an' muazzam nırett* rr.übslâğ» ederek yu dılar. renen genc kız, son zamanlarda hakkak imiş amma bunun zaraanıesnaf ve lmalâtçılara ne kadar saha ay esas müteşebbisi ve en nüfuzlu a susamış ruhlarile nasvl ehemmiye' latmakta devam ediyor, fakat bü varl&k rakamla 100.000 ile 300.000 ara kendisinden iki ay gibi bir müd nı ve bugünkü kızıl hükumetin yeO »ırada, Başpiskopos Tomcri sında göstermektedirler. Mohaç'ta, Baj rılması lftzım geldlginl tesblt edecek zası olan Artiîrika, Türkiye ve Yu verdiklerini ajağıda bir misalle gö yük bir dikkatle kendi şahsına aiı nanistanın Pakta katılmalan içir det, mektub alamaymca sevgilisinin rine nasıl bir hükumet geleceğinl müstesna, hiç kimse .nehirden öte Plskopo» Tomori bu kuvveti 70.000 ola lerdlr. receğiz. Bu esnaf geçen Rene kendilerine ly hiç bir «ey söylememekte ısrar e herhangi bir kazaya kurban gitmi: kestiremiyormnş! deki cenahta tâ uzaklardan gel rak tahmin etmlstlr. Daha btlyük btr bir yer ayrılmadığmdan şlkayetçl İdi resmen müracaatte bulunmaktadır Efganistanda evlenecek bir gen diyordu. Nihayet çok beğendiği bir olması endişesine • kapılmış, vı Amerikah tefsircinin bu kehamekte ve Macarlan arkadan ku lhtlmalle Türk ordusu 7000 Yeniçerl, 7000 leı Bu sene saha şimdiden a>Tilacağın Fransa ve İngiltere bu acık mü lâkaydile geçiştiremez vı kızın nişanlısı ile (Namzed bazi kadmdan içli içli ve takdirle bah gencin Amerikadaki annesine, bi neti, Avrupalı ban modern falcılaşatmakta olan Türk kuvvetlerini Sipahl ve 30.000 kadar Anadolu ve Rum dan sikâvete meydan kalmıyacagı u racaati eli askerile, tahmlnen 46.000 klşiden unutturarrlazlar. Amerika, Türkiy namı altında evlenmeden evvel sederken birdenbire sordum: mektub yazarak oğlunun sıhhatin n istikbalin esrannı haber veriş. farketmişe benzemiyor. Herhalde, müteşekkildi. Belki de hemen bu mik muîmaktadır. disiplinli muhasımlannın kendile tar kadar akıncılar. lstihkâmcüar ve İşçi sendikalan mümessilleriniı ile Yunanistanın Atlantik sisteminı beraber yaşadığını ve düğününd» Onunla niçin evlenmediniz? den endişe ettiğini ve kendisinı lerinden çok daha sönuk! Bizde de katılmalan lüzumunu iki ana se gebe olan kızı cemiyetin damgala ni içeri çekmek üzere ilk iki mu diğer bağlı birlikler mevcuddu. MoHiç beklemediği bu sual karşı V'aziyeti açıkça yazmasını ondan ri kahve telvesi falına bakarak ve tanışma toplantılan bebe dayatmaktadır: Askeri sebeb madığını, bu hâdiseyi bir alışkan sında evvelâ jaşndı ve gayriihtiya ca etmiş. Aldığı cevab genc kızı inanarak bir çok müjdeler veren harebe hattını açmış olduklannı haç'a. Türk ordusu, İstanbuldan ltibaYeni seçilen işçl sendikaları mümes ren 1.000 kllometrelik yol kafederek Bu iki memleket, 1,5 milyon aske: lığı yerine getirmek gibi telâkk rî kızardı ve sonra kendisini top büyük bir hayret ve derin bir haya genc hanımlar vardır. Onlar, hattâ Macarlar idrak edemediler (2). ulaşmış olduğu İçin, yol boyunca sillerl dün ö|leden sonra Valinin y nında bir tanışma toplantısı yapmış çıkarabilecek vaziyettedir. Halen ederek halkın tabii karşıladığın: layarak ce\'ab verdi: sukutuna uğratmıştır. Kendisini Kâğıdhanede bakla falına bakan, Üçüncü Türk ordusu atlılann kıfalara ardcı birliklerle lkmal birlik lardır. Bu toplantıda İşçi evlert v Bana bütün hayatrnı, her Al saygı ve büyük bir sevgi göster cBir gün mü dcsem, bir hafta mı önünde ikiye bölünmedi. Bu ordu leri ayırmış bulunmaları gerekmekte sendikaya bir lokal teminl hususlar: silâh altmda tuttuklan tümen ade bundan evveiki yazımda yazmıştım di, Atlantik Paktı memleketlerinir Şimdi de cenubî Almanyadan yen man genc kızının yaptığı gibi merd mekten başka hiç bir fenalıkta desem, bir ay mı desem, bir sene birbirine zincirle bağlanmış ağır dir. (Muharririn noru): görüsülmüş, Tekel ll;i ihtŞlâfını bulunmıyan bu genc adam, Ame mi desem» tekerlemesinden sonra toplardan, kütle halinde yeniçeriEbülfaruk Macar kuvvetlerini 60 bine Vılayet Hakem komisyonuna bırakı'mı mecmu tümen adedinden fazladır gelmiş bir genc doktorumuzun Al ce o da anlattı. Kendi ahlâk telâk lerden, Süleyman ve muhafızlarile kadar çıkarmaktadır Süleymanm rüz yarak mütehassıslara tetkik ettirllme Her ikisinin de döğüsme azmi sağ man genc kızları hakkındaki ob küerine göre hepsinde de haklı idi. rikada, evlidir ve dokuz yaşında size <üHiç beklemediğiniz bir yerlamdır ve bilhassa Türk askeri de jektif görüşlerini anlatacağım. Al Onu bir de kız çocuğuna maliktir: Va den para gelecek. Falınız öyle gösslni istemislerdir. mazur gördüm. sipahi desteğinden müteşekkildi nameslnde: «(2 eylul) Mohaç'ta istira hat; Macar ordusundan yirmi bin piya ğerini Korede belli etmiştir. Doğı manyada mükemmelleşme tahsil: ilk Macar akınlan bu r.izam kar de ve dört bin zırhlı defnedildi» cüm Bir şey sakladığı muhakkakb ziyeti böyle olduğu halde, plâtonik teriyor» diyen çingene dilberleri Akdeniz gibi muhim bir bölgenir yapmak maksadile bulunan bu gen' bir aşk yüzünden, genc kıza yap bile bu Amerikan tcfsircisinden daşısında kümelendiler, atlannın gen le«l kayıdlıdır. Bunrtan da Macarlarıı. v Tekrar sordum: Küçük Haberler kilid noktası olan bu iki memleke' doktorumuz bir kadın hastalıkları zini tıkayan ve hayvanları idare 40 50 bin, hattâ Ebülfaruğun verdifi Fakat bir Türk ruhile onunl tığı bu izdivac va'dinin dayandığı ha iyi fala bakarlar. güvenlik sisteminin dışında bırak mütehassısıdır. Çalıştığı hastaned edilmez bir hale getiren barut <lu rakama göre. 60 bin kişiden müteşekkt evlenecek kadar onu mazur görme sebebi bizzat gencin annesi de, an •• VALl*\'e Beiediye Başkanı Fah * clmaları daha muhtemel görülmektedir. redain Kerim Gökay dün Gümrüğe gi mak doğru olmaz. (Fröyla>*n) ismile anılmasma rağ diniz, değil mi? layamamış olduğunu mektubunda manı içinde sıkışıp kaldılar. Genc I'iraz aşağıda da görüleceğ: üzere. Türk itiraf etmiş. Kral Louis de, ihtiyat kuvvetlerile ordusunun eski ve an'anevi tertibl bı rierek göçmenle;e verilmek üzere gum Siyasî sebebe gelince, bilhassî men düşük ve hattâ doğum yapan Güldü ve: rikte toplanmıs olan eşyaları tetki bir çok genc kızlar tanıdığını anbirlikte bu kargaşalık içine atıldı. rakarak fevkalâde tedbire başvurmıi! etmiştir. Türkiyenin tarafsızhğa kayması Vaüahi bilmiyorum. Burada Türk kızlarını yakından tanımılattı. Onların ahlâk telâkkisinı İskenderun ve Karadeniz yaz clrr.Rsına, Peçevi'nin: «Padisah gozl?r Bozulan Macarlar bir nizam kukuvvet muvazenesini altüst etme evvelce tasarladığım bir kız da yan bu anne, oğlunun ruh haleti * BÜYÜKDOĞU Cemiyeti dün Vali yaşlı olduğu ha^de ellerini göğe kaldıgöre bu şeklın bir ahlâksızlık gıb tariieleri hazırlaııdı rabilmek için geri çekilmek isteditarafmdan yoktu. Vaziyet böyle olduğuna gö üzerinde bir hüküm vere.nediyse lik makamına verdiği bir lstlda ilı si ihtimali, Amerika rarak: (İlâhi' Kudret ve kuvvet Ben. kabul olunmadığını, her karjılaştı ler, fakat, her iki cenahtan da sü den! İmdad ve himaye senden! Ümmetl cemiyetin feshlnl bildirmiştir. Cemi endişeyle re gene de onunla niçin evlenrce de biz bu hükmü verebiliriz. Türk mütalea edilmektedir, Hazulanmakta olan İskenderun ve vari akınına maruz kaldılar, tek Muhammede yardım et!> cümlestn, yetin hesabları ayrıca tetkik edilecek İran hâdiselerindenberi İngiîten ğı hâdiseyi olduğu gibi kabul et diğimi uzun uzun düşünmsd'n kızının, pek orijinal bulduğu ro Karadeniz hatları yaz tariieleri lkmal tir. mek istiyen bir insanın iyimserlıği rar bir araya sıkıştılar, ağır nrhll bskılırsa Macar.arın Türklerden daha Belki de siz haklısınız. Kuhumda mantik ruhuna, ince hislerine A' edilmiştir. * AMEHİKAN Denlz heyeti baska n de daha anlayışlı olmağa başlamış üe izah etti. Karadeniz tarifeîerlhde yapılan değlakmcılar, bu arada, bataklığa sap az de?;1. daha fazla olduğu istidlâl edl Amiral Rees dün eabah uçakla Anka tır. yeretmiş bir ahlâk telâkkisine ica merikaknm duyduğu hasret onu şikliklere göre İnebolu sür'at postaları landılar, battılar. At üstünde kala lir. (T.S.) radan sehrimlze gelmlştlr. Amiral ken Anlattığı şeyler arasmda benim nışım, benim Almanyadan mem böyle hareket etmeğe sürüklemiş 6 hazirandan ltibaren Sinoba kadar Fransada başlıyan seçim müca bilenler bu duman bulutu arasın^îa (2) Türk ordusu muharebede sava dlsini karsılıyan güzetecilere beyanatts deleleri münasebetile General d< iki nokta dikkatimi çekti. Bunlar leketime bekâr olarak dönmema tir. Bu hayaüni dolduran şiir dolu gltmeden Abanadan dönecek ve Zonkendilerine çıkabilecek bir selâmet sın Asyada veya Avnıpada olduğuna bulunmamıstır. Amiral bir müdde Gaulle'ün ilân ettiği siyasî pren dan biri; doğum yaptığı halde er «ebeb olmuş olabilir. Ama şu kadar cazibeden aynîmak endişesi, evl guldağa uğrıyacaktır. Her haJta salı yolu aradılar ve en nihayet, ümid göre sağ ve sol cenahlara Anadolu sehrimizde kaiacaktır. kek ismine sahib olmıyan genc kız söyliyeyim ki milletlerarası bir ah olduğu halde vaziyetini saklamak günleri yapılacak Hcpa sür'at pcstaları * 31 MAYIS günü şehrimlz üokullar sipler meyanmda Türkiye /e Yu İse 12 hazirandan itibaren Sinoba uğsizlik içinde, yorgun, soluyan at!s ve Rumeli askerlerlni ikame ecler. merkezc'e Yeniçeriler buiunurdu. Mohaç'ta yaz Utiline gireceklerdlr Son sınıfla nanistanın Pakta katılmalannm ks lann anneleri, kendüerini hastane lâk telâkkisi mevcud olmadıkça da gibi, bir riyakârlığa sevkedecek rsn.ıyacak buna mukabil Zonguldağa rır# kaçış istikametinde mahmuz Macar atlılannın şiddetli hücum kabi rın mezuniyet lmünarüarına 1 haziran sin surette iatenmesi ve Fransız de ziyarete geldikleri zaman çiçek onların hayati anlayışlarım tenkid kadar onun fikir ve hislerine hâuğrıyacaktır. Her hafta perşembe günladılar. liyetleri önceden tahmin edilerek yen! da başlanacaktır. hükumet sözcüsünün bu yoldak lerle taltif ediyormuş. Hayatının gözile göremeyil. Şurası da mu kim olmuştur. Bu hâdise örf ve â leri yapılacak Hopa aralık postalarının bir tertib düşünülmüş. üç Türk ordusu * MİLLETLERAKASI Kalkınma Ban heyecanlı gecelerini annesine anla hakkak ki: bir Alman kadmı evlen detlerimizin yarattığı muhafazakâr tatbikına 7 hazirandan îtibaren ba^laOvadan sadece hafif hassa alayı yanyr.na değjl, önde Seraendere muta kası Umum Müdür Muavinl Garnerl beyanatı şayanı dikkattir. nılacaktır. Her hafta pazar gürüerl yaBununla beraber müşkülâtın tan genc kızların bu istikbali bel dikten sonra fazilet, anlayış ve ev ahlâk telâkkimize diğer milletier pılacak Hopa aralık pcstaları ise 10 süvarileri kurtulabi'.di. iki Başpisko ^^rrıfı Ball bey kumandasında 4.000 Türkiye Sanayi ve Kalkınrom Bankas kadınlığına taalluk eden bin bir ferdlerinin li olmıyan günlük saadetlerine, verdiği ehemmiyeti pos, altı piskopos, Macaristan tacı kişillk zırhh süvari plştan, sonra Hum nıensublarından Daimon dün Ankaray bambaşka bir istikametten gelecehazirandan itibaren tatbik mevkiine elı askeri ve 150 topla Vezirlazam, mü neler, (benim mesud kızun) diye meziyetle mücehhezdir. Bilhassa göstermeğe kâfi bir misaldir. konulacaktır. Bu arada Aralık postaerkânı ve beş yüz asılzade «saf ve tenkıben Anadolu Beylerbeyl Behram hareket etmislerdlr. Garrıer evvelc^ ği anlaşılıyor: Burada son zamanBarker heyetinln memleketlmlz hak rek şefkatle refakat ediyorlarmıs kocasına sadık kaldığı muhakkakbasit adamlarn dan müteşekkil ana Pçşa ve en nihayet Bosna Beyi Hüsrev kında hazırladığı raporu hükumet' larda ifşa edildiğine göre, İngilteGenc kızlanmjzm, kendilerini larında gküs ve dön'js yolcu tarifelerl tır. gbz önünde tutularak bazı lskelelere re, bizim, Atlantik Paktına kaüi Ahnan annelerinin bu halini, Eigakütle ile birlikte oracıkta can ver bey kumandasında altı süvari alayil^ takdim edecektir. dar görüşlerden korudukları gibi uğrama gunleri değıştirilmistir. nistandaki düğünde gebe olan geliBu sözleri öyle kat'l bir lisanla fazla medenî mantalitenin de bu diler. Bir ay sonra, Kral Louis'nin takviye edilmiş olarak Yeniçeriler, pes * TRAMVAY ve Eektrlk îdaresin. mamızı toptan reddedeceğine, baş nin halini mazur göstermek istiyen Düşmanı içeri çek. İstanbul Bandırma seferleri BÖylüyordu ki dayanamadım. Ken bakımdan esiri olmamalarmı ve cesedi de çamur dolu bir çukurda peşine dizilmislerdl. veya Ball Be gelen habere göre siparij edlle .50 oto ka bir plân teklif ediyormuş. Bilmek tedbirl Hüsrev halk anlayışı gibi yadırgamamak disine şöyle cevab verdim: tanesi Aratüs bulundu. Demiryo'.ları İdaresl tren seferlerinde Büyük Atanm nasihatini unutmıyayin tavsiyes'.le alınmış olup, çevîrme büsten 7 11 haziranda 8vapurile bugün hassa Mareşal Montgomery'nin ta bilmem ki elimizden gelir mi? 5 tanesi tanesi de nazl < Alman kadınının geçirdiği rak kendi kendilerine benzemekte değişiklik yaomadığı İçin Bandırma 0 gün öğleden sonra saat üçte harekeüni Hüsrev ve Bali Beylerin at ran sonunda tstanbula müteveccihen hları yaprr.ıslardır. (T.S.) İkinci nokta: Alman genc kızla bir çok acı ve tatlı tecrübeden son ısrar etmelerini her zaman için te istanbul vapur seferlerinin yürürlükte Süleymanm, ümerasını davet için ycla çıkarılacaktır. olan tarifesi yaz ayiarmda da tatbik rmın bu serbest hayatlarmı bütün ra buradaki sadakatinin sebebini menni ederim. * BAKIKKÖY Bez fabrikasmda işçı boru çalınmasını emrettiği gün baolunacsktır. Ancak bandırmalıların ta(3) «Yedi çavuz zafernamelerie İstan' ecnebi görüşlerine karşı müdafaa anlamak güç değil. Heyecana doylebini nazarı dikkate alan Denizyclları tısı arasında Macar milletinin ön bula, Bursaya, Şama, Kahireye; Diyar. mümessillert seçiml yapıîmış parr.uk edişlerinde dayandıklan prensip muş bir ruhun elbette istirahate de İdarest yolculann rahatının temlni derleri ve asılzadeleri (Mohaç ova bakıra; Hılebe; bır memluk Edlrneye, haneden Niyazt Akyüz, ipekhançden Yaşar Aksu, elektrik yardımçı isletme Takdim eder. Bir kaç gün maksadile Tırhan gemlsini Bandırma tir. ihtiyacı vardır.» smda) tamamile imha edilmiş oldu. öiğer iki nameber Eflak ve Bağdada lerinden Fahreddln Gökçeri, dokuma Hayrl İparın küçük oğlu. askerlik aralık seferlerine tahsisine karar vergönderildi. Padişah ihtiyarlığm boza içinde çıkacak olan : Alman genc kızlan söyle söylüNetice olarak şunu söyliyeyim vazlleslr.1 yeni bıtlrmi» olan Süleymanm mznamesinde şu sa mamış olduğu bir güzellik sahlbi olan Izhardan Hilml Dere, boyahaneden Seyn.işür. R A D Y O ve S A H N E yorlarmış: validesine de bizzat mektub yazdı.» f' Rıza seçllmişlerdir. ki: Kendisile konuştuğum genc brlar göze çarpar: MEHMED İPAR Haftalık tiyatro ve musiki c Biz gece eğleneceğimiz için doktorumuz, arkadaşile beraber çok * TRAMVAY ve Elektrik İdareslnin 29 ağustos: «Ordu Mohaç sahra (Bakr Hammer) (T.S.) TEŞEKKÜR * mağazini. gündüz şevkla çalışmz. Tabiatile beğendikleri Alman kadınlannın henüı pek genc yaşında iken kısa bir (4) Padişahın suallnl «orduğu «Pirn 1954 yılına kadar sokaklara meceanen sına konar.» hakikaten eski bir «âşina» olan Koca 1000 elektrik lâmbası koymasım temi: MÜJGÂN ERTAJVTuı aşkla çahşan her insanın başarüı elinden evlenmeden kurtulmuşlar hastalığı müteakıb vefat etmiştir. NaBu sayıda: Muhsin Ertuğrul, 30 ağustos: «Hüdavendigâr at ile Alay Beyi idi. Muharebenin baş'.angı maksadile nlzamnamesinde tadilât îcramazı 29 mayıs 1951 salı gunü Şişll haline ulaşırız. Bizim memleketi dır. Bu da bazı genc kızlann var Camünde ikindi namazından eonra kı vefatı dolayısile cenaze merasimine, Münir Nureddin, Câhide Sonçıkar; bütün esirlerin Divan Çadın cır.da Süleyrnan lhtiyarlar ve tecrübe smı icab ettiren Bakanlar kararı tasmizde ruh hastalıkları hemen he lığını sağlayan ahlâk telâkkimizin ınarak Feriköy kabriıtanına defnedi bizzat gelmek lutfunda buîunan, telku. Muammer Karaca, Sabite liierie mutad olan müşavereyi yapmak dikten çıkmıştır. önüne getirilmesi ilân olunur.» graf telefon ve muhteilf suretlerle »cılecektir. men yok gibidir.» Tur, Müzeyyen Senara aid k AKADOLU yakasınm su lhtiyacını mıza istirak eden akraba ve dostlarıbir zaferidir. 1 eylul: «Rumeli Defterdan gay istediği zaman Koca Alay Beyi kendi gelmiyerek diğer bir pirl Altoca Beyi önlemek üzere Elmalı bendinln bir *** • çok enteresan foto röportaj Görülüyor ki: Bedent ihtiyacını rrıza minnet ve sükranlarımızı aızederimüslim cesedlerinin defnine me (Peçevî'ye göre Adil Toca) göndermtş. buçuk kilometre ilerisinde ikincl bir büyük bir ruhi bunaltıya düsmelar 52 sahife Parlak renkli Bsy Bohor Menda, Bay ve Bayan Isak riz. mur oldu.ı bu ihtiyar, Hüsrev Beye hltaben: «Bu baraj inşası İçin açılan teklifin kabul Menda ve çocukları Naim ve Moris, M. Alt Cökçen ve M Ertatn ailesi den tatmüT eden Alman genc kızı, kapaklar 30 kuruş. * 2 eylul: «Mohaçta istirahat ve radan dö^Tişmekten baska müşavere mi müddeti dün akşam bltmlştlr. Bugün Bay ve Bayan Vitall Menda ve çocuğu kendUini böylece ruhi sıhhate kaY E N İ İ N S A N o!ur? Beni Koca Alay Beyi size gön Sular İdaresinde zarflar açılacak ve Macar ordusundan yirmi bin pirsNt Bay ve Bayan Albert Eekenazi. lnşaat en müsaid tekllfte bulunan flruşmuş addediyor. Günümüzün en kuvvetli yade ve dört bin zırhlı (süvari) derdi; düşman alayları görünmüş, çur maya verilecektir. Bay ve Bayan Benjamtn Eskenazi ve hacOar tutuşmuş: geliniz, sancaiınızm Acaba, kültürlü, ruh! ve hissl şahsiyetlerinin toplandıgı hafçocukları Salomon, Nalm ve Sami, zevdefnedildi.» riibinde bulununuz.» demişti. Sonra•• OKULLARDA Devlet Ortaokul bl* erbiyeye malik bir kadınm evlen;«si, anneleri, talık siyasî gazete. 15 Krş. dan, Padişah, İbrahim Paşa ve lkinci t!rme imtihanlarma 31 mayıs perşembe Koridonın açılışı GAZİNO ve PLÂJI " deslert; teyzeleribüyükannelerl. kızkarNüshası 15 kuruştur ve akrabaları meden evvel hayatmda vakl olan KADINI NASIL TANDIALI? Vezlrle teftiş esnasmda Koca Alay Be sabahl başlanacaktır. Ordu, Süleymanm bahtı sayesinloğum ve muhtelif düfük hâdiseylnl görmüş ve: ribrahlm Paşa, Aîay Bayan FORTUNE MENDA'nın Abone şeraiti Türkiye Haric Kadın âleminin esrarlande önlerinde yeni bir ülkenin kapi Beyini çağır ve şimdi tedbir nedir? O Roberto Lorane Can. :i, hele kahramanlanm da değiştırl(Doğufu Eskenazi) nı açar, son derece enteresan MAYIS 29 ŞABAN 23 Llra Kr. Llra Kt. larının açıldığı kanaatinde idi. Ger Sor!» buyurmuştu. Alay Beyi V'eziriazaD Yepyeni teıüleri , vefat ettiginl ve cer.aze merulminin orsa, onun ruhu üzerind» birer Senelik 42.00 81.00 bir (Halk Ceb Kitabıdır.) çekten, bundan evvel hiç bir yerde, mın suali üzerine «bl tekllf, oguzane»: 0 Husuaf yemeklerile bugün Mlı 29 mayıs 1951 saat 13 te Altı ayllk a iz bırakmaz mı? Maneviyata taz 22.50 43,50 15 kurus. hiç bir zaman kader müminlere iki rDonuzun yatağmda çocuğu olmasın!» Büyük Hendek Neve Şalom SinagogunÜç aylık 12.00 2401 yapan bu sert vuruşlar, bozuk Sipariş ve Miiraeaat: da icra olunacağını teessürle bildirirler saat içinde böyle bir zafer ve böyie diye cevab vermişti. (Bak: Peçevl, Ham1 Haziran Cuma gecesi Bir aylık 4.50 9.M mer). Muharrir aşağıda yapacağı istidıir ruh haleti yaratarak acaba isIsbu ll&n davetiye yerine kaimdir. HALK YAYINEVİ bir mükâfat kazandırmamıştı. Nite lâllere mesned olmak üzere bu cevabı D t K R A T mi başka bir ruh hastalığı tevlid Tazlyet ziyaretleri yapılmarr.ası rica V. ] 5.32 13.11 17.10 2033 2 2 . » 3.19 >l Ankara Cad. İzzettin han, kim Süleymanm uzak ülkelere, Nil tamamile aksi manaya değiştirmiştir AÇILACAK jiunur. tmez mi? Hiç değilse iyi bir neGnzetermzt şönderilen evrak ve ya2tlar No. 15, İstanbul. üzerinde Kahireye, Tatar Hanına, (T.S.) " E ~ ] T Ö 0 İ39J 8.38|12İÖ[ 1.58 "ğİT Cenaze l«vazımatı MOSKOVtC n?jrcdiLs(n eiUmesin iade olunmaz ticey» bir tüılü bajlt4H>uyan ftu Kajyoncukulluk 75 Tel: 41315 tlanlardAn mesullyet kftbul edilznes Macar ordusunun imhası Selıir AMERİKA MEKTUB L A RI ] OUYMAN. =haberleri Atlantik Paktı ve İstanbul Radyosunun Ortadoğu Grupu I Çevlren: Tevf:k Sadulıah CUMHURİYET 29 Mayıs 1951 [HEM NM 500 üncü fetih yılma dair yayınları Yazan: Reha Oğuz Türhhan İCTİMAt BAHİSLER Ahluk telakhileri Yazan: Saliha Öncel HALK YAYINEVİ» ÖLÜM r< MÜJDEL. " ^ GADDEBOSTAN f CUNHURİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle