14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET { İzmİrli Dördüzler 8 Aylık Oldnlar J Serbest Ciireş Şampiyonası Biletleri Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığından: 23, 24. 25 Mart 1951 tarihlerinde Stıor ve Se£i Saraymda yapılacak Türkiye ferdî serbest güreş şampiyonası müsabakalarının biletleri 22 Mart Perşembe günü saat 10 dan itibaren Bblge merkezinde, müsabaka günleri Spor ve Sergi Sarayı gışelerinde satışa çıkarılacaktır. Bilet fiaüan: 1 2 liradır. Sayın halka ilân olunur. (4574) KIYMETLİ BİR ESER %t Muallimlerin, ortamekteb, lise ve üniversite talebesinin en kıymetli yardım?ı kitabı. %t Herkes için, her evde bulunması lâzım bir eser %ğ Büyük bir kütübhanenin topladığı malumatı tasnif edilmiş şekilde evinize getiren 10 cild. H A Y AT İrmirli Dördüzler 8 aylık olmuşlaıdır. Eu münasebetle çekilen son resimlerini yukanda görüyorsu1 . . . . "JZmiTll i «roTivotİpri ve büvüyüp serpil melerindeki seyir doktorlann memnuniyetini mu' UOIUUlıeı u o j ı m »Vî nuz. Yavruların sıhhi vaziyetieri ve büyüyup serpü melerındekı cib olmaktadır. ANSİKLOPEDİSİ Bütün bahisleri memleketin en salâhiyetli kalemleri tarafından tercüme, nakil ve telif edilen ve senelerdenberi gördüğü büyük alâka ve rağbet netıcesi mevcudü pek az kalan ve yeniden basılması buyük fedakârlığı icab ettiren bu kıymetli malumat hazinesire sahib değılseniz satın almakta acele ediniz. 10 Cildlık bir takımın fiatı 85 liradır. C U M H U R İ Y E T M A T B A A s I Başbakanın irticaa dair Gencligin dün son demeci karşısında geceki protesto güsterisi gencüğin dttştinceleri Muhasebe ve muhabereye vâkıf, daktilografi bılen, asker Baştarafı 1 inci sahifede eden Türkiye Millî Talebe Fede lunmak üzere, Emniyet Mudurü likle alâkası olmıyan ve kefalet verebilecek bir memura ihtiterem Cumhur Başkammız Celâ) rasyonunun takındığı «Atatürk in Kemal Aygün, kaza kaymakamları yaç vardu. Ecnebi lisan bilenler tercih olunur. Ehliyetlerine Eayann hururunda kendılerile be kılâblannın bekçıliği» durumunu ve nöbetçi polis müdürü ile askeri göre 200 ilâ 300 lira aylık verilecektir. sayın Menderes kabul etmiyor. He âmirler toplantı yerlerine gelmişraber Unıversite Rektör ve DekanTalıblerin el yazılariîe tercümeihalleri. sarih adresleri ve lannın da iştirak ettikleri bir top men şunu hatırlatalım ki, Atatürk, lerdır. Bu arada Vali Gökay, gencbir aded fotograf xle Galata Posta Kutusu 1245 adresine mekinkılâb ve Cumhuriyeti Menderes İ K İ N C İ İ L Â N lantıda hazır bulunmuş,tuk. Mezlere kısa bir hitabede bulunmuştur. Şükrii Canalın tubla müracaatleri ilân olunur. kur toplantı memlekette irticaî ha hukumetine değil, Türk gencliğine Ataturk inkılâblanna karşı göstereketlerin başgösterdiği ve bunun emanet etmiştir. Kuruluşunda Ata rilen hassasiyet'^ bütün mevcudiLİMANIMIZA GGLEN önüne geçmek için hükumetin bit türk inkılâblanm korumağı tüzü yetile genclikle beraber olduğunu VE GIDEN en evvel harekete geçmesi için teş ğün en bellibaşlı gayeleri meyanı soyliyen Gökay, Atatürk ve inkıKitabı Milli Egitim Bakanlıkilâtımız tarafından izhar edilen na ithal eden Federasyonumuzun lâbları aleyhtarlarının kanunî takiğınca Kız Enstitülerine vararzu ile yapılmış bulunmakta idı inkılâblan zedeliyen bir hareket bata maruz bırak:lacağım söyledımcı ders kitabı olarak kaBiz o zaman kendılerıne irtica mev karşısında konuşması kadar tabiî miştir. Bundan sonra Vali, en bübul edilmiştir. Tek metndla zuunda gıriklerimizi söylediğimizde bir hal olamaz. Saym Başbakan genclikoe irticaa yük mülkiye âmiri ve bir hoca olakadm elbiseîerinin biçilme J hassasiyetimize teşekkür etmişlerGUÇ sini hocasız öğretir. Fıatı 5 ve Cumhur Başkaıumız şöyle söy karşı açılan mücadelenin Türk mıl rak; genclerden dağılmalarmı ve Esas mukavelenamemizin 3 üncü maddesinin sonuna ilâvesini letinin irtica ve dinî taassub bakı gecenin bu gec vaktinde yurdlanna liradır. lemişlerdi: teklif ettiğimiz fıkranın müzakeresi içuı 1 Mart 1951 tarihinde Koopemmdan çok iptidaî bir hal ve se dönmelerini istemiştir. KOLAYLAŞTIRIR « Mvdesef irticaın uyanmağa ratifimizin merkezi olan Beyoğlu, İstiklâl Caddesi 471 numaralı Arda BİÇKİ TATBİKATI viyede olduğu manasım istihrac Akdenizde İkinci Turistik çaiıştığı bxr hakikat ve vakıadır. Gencler, sükunet içinde gazete Hanmm 4 üncü katındaki dairesinde toolanan olağanüstü genel kuruedecek bır hareket olduğu faraziyeHükumet lâikliğın dinsızlık manaKruaziyeri yapmakta olan DİKİŞ ve PROVALAR lumuzda üyelerin üçte ikisinuı hazır bulunmaması sebebüe toplantı sini ileri sürüyor. Aynı farazıyeden idarehanelerini dclaşarak; Atatürk DEFEDCR sım gelmediğını anlatmak için ba> apılamamıştır. kitabınm 2 nci baskısı çıktı. hareket edecek olursak komunizme ve inkılâb aleyhtarlarına karşı açzı faahyete giriştı. Işte bazı kötü karşı gırişilen mücadeleden de tıkları mü?d;lede basının yardıİkinci toplantımızın 6 Nisan 1951 tarihine tesadüf eden Cuma Fiatı 5 liradır. nıyetlı ınsanlar bunu istısmar yo Türk milletinin komünizmi benim m'.nı istemişlerdir. günü saat 14,30 da, gene Kooperatüımiz merkezinde yapılacağını sayın Diğer eserleri : Lira ŞİŞKİNLIK VE luna gıttıler. Bunlar bana bır kasa siyecek seciyede olduğunu istihrac ortaklanmıza arzeyleriz. Bizzat bulunmayan ortaklanmız vekil tayin Yüksek Biçki kaideleri 2,5 Gencler taşkınlık ve fi'lî hareket (22.000 Ton 22 Mil) badan mektub yazıp medeni kanu etmek icab etmez mi? Demek ki YANMALARINI edebüirler. YÖNETİM KURULU Erkek Biçki dersleri 5 emareleri göstermedikleri için genun esbabı mucıbesini tenkıd ede hâdiselerin bu görüş zaviyesinden GİDERİR G tj N D E M : Yapma Çıçekler 1,5 niş bir kadro ve tertibatla hazar Lüks Transatlantiği rek mecelle ve şerıatın geri geürıl tahlil ve tefsiri mantıkî değildir. Şapkacılık 1^ Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesi sonuna ilâvesi teklif edibulunan inzıbat kuvvetlerinin mümesmi, pazar yerine cumayı istiye Federasyonumuzun siyasi maksad17 Nisan 1951 tarihinde Bedeli gönderilen kitab, tadahalesine lüzum hasıl olmamıştır. len fıkranın görüşulmesi. cek kadar ileri gittıler. Bu hâdise lar takib ettiği hakkuıdaki tarizlere Esas mukavelenamenin 3 üncü İstanbuldan hareket edip ahhüdlü gönderilir. Posta Yüksek tahsil gencliğinin VilâyeEsas mukavelenamenin 3 üncü bunların munferid çahşmadığını, gelince, şunu efkârı umumiye ömaddesi: iureti slınmaz. maddesi sonuna ilâvesi teklif edibır teşekkül olduğunu gösterir. Bu nünde ısrarla belirtmek isterim ki, te muracaatle miting için izin alaRodos Hayfa BeyMadde 3Kooperatifin başlıca UĞUK K İ T A B E V t len fıkra ile yeni şekli. D OKTOR insanlann istekleri memleketi yüz Türkiye M. T. Federasvonu siya c?kları vc Atatürk «lüşmaıılanru amacı; üyelerini sıhhî ve ucuz, Cağaloğlu yokuşu No 44/1. Madde 3 Kooperatifin başlıbir daha telin edecekleri anlaşılnıt tskenderiye Telclli sene gerıye götürur ve garba sctle uğraşmaz ve hiç bir siyasî" >ahçeü bir ev sahibi yapmak ve ca amaci; üyelerini sıhhî ve ucuz, sırtımızı çevırmiş oluruz. Arkadaş teşekkülle alâkası yoktur. İrtica ile maktadır. ıu amaçla arsa veya arazi satın bahçeü bir ev sahibi yapmak ve Aviv Napoli Barselar, inkılâblan insanca yaşamak mücadele siyaset değildir. • Çünkü Millî Türk Talebe Birliği Lİarak bunların üzerlerinde mun KLLAK BOĞAZ BUBUN bu amaçla arsa veya arazi satın için yaptık, gene insanca yaşamak Türk camiasının birlik ve inkişafıru Başkanının demeci :erid binalar inşa etmek ve bu alarak bunların üzerlerinde münMütehassısı ve Operatörü lona Lisbon Halif ax ta devatn etmek istiyorsak inkılâb tehdid eden komünizm ve irtica evleri üyelerine aşağıda yazıh Fatih Fevzıpaşa Cad. No. 21 Gencliğin dün geceki gösterisi ferid binalar inşa etmek ve bu KADIN TERZİSİ lan yaşatacağız ve maalesef görü gibi iki kuvvet mevcuddur. Dünve esaslar dairesinde taksitli ödemünasebetıle Millî Türk Talebe evlerl üyelerin* aşağıda yazıh elüyor ki müslumankk bir zümrenin yayı saran komünizm âfetile mücameler karşılığmda devir ve temJTadıkoy, Bağdad Cad Feneryolu Birliği Genel Başkanı Dr. Suphi OPERATÖB Dr. saslar dairesinde taksitli ödemeler inhisarına alınmak isteniyor. Bu dele uğrunda Korede şehid düşen durağı No. 1S9 Tel 6055S lik eylemektir. Kooperatif bunBaykan bir muharririmize şunları karşılığmda devir ve temlik eykat'iyyen doğru değildir. Hepimiz Mehmedcik ne kadar siyaset yapıdan başka gayrimenkullerin inI Acele işler için 24 48 saatte söylemıştir: lerr.ektir. Kooperatif buncan başka birbirimiz kadar müslümamz, Ar yorsa, İrtica İle mücadele eden şası, üyelere teslimi v« gayriJteslimat ser\isi açıldı. Öğret« Genclerin bu asil hareketini gayrimenkullerin inşası üyelera kadaşlar, inkılâblan kurmak için Türkiye Millî Talebe Federasyonu için yolcu kabul edecektir. menkul bedellerinın tamamen Kızılay Cad. lmen, ta'^be, çeyiz ve topk Millî Türk Talebe Birliği bütun I Cağaloğlu, teölimi ve gayrimenkul bedellerimilyonlarca güzıde ve münevver da onun kadar siyaset yapmaktadır ödenmesinden sonra da, gerek • işlerde % 20 tenzilât. Fiatlar tenzilâthdır. nın tamamen ödenmesinden sonra trtica yoktur diyen künselere soru varlığile tebcıl etmekten şeref du İBBKeçiören Ap. Tel: 23756 insan kanı doktük, daha fazla dökbu gayrimenkullerin bakımı ve yar. Atatürk ve inkılâblanna ihada, gerek bu gayrimenkullerin bamek istemiyelim. Ve yeniden kan yorum: Acaba bu memlekette mün Bılumum malumat için Segerek üyelerin sair kültürel ihnete kalkışan gafıllere bu son bir kımı ve gerek üyelerin sair külZAYİ Şehremini nüfus me tiyaçlarının aynı tesanüd havadokersek, bu inkılâblan kurmak ferid diye vasıflandınlan hareketyahat Acentelerine ve umutürel ihtiyaçlarının aynı tesanüd Dr. HAFIZ CEMAL ler dışında irtica vardır diyebilmek ihtardır. murluğundan aldığım nüfus kâ sı içinde karsılanması için ancak kızılların ve mürtecileamacile mî yolcu atfentası olan Herkes müsterıh olmalı ve bilhavası içinde karsılanması amaciğıdımı kaybettim. Yenisini alaca devam edebilecektir. LOKMAN HEKIM rüı kafalarını ezmekle olacaktır. için yeni bir 31 Mart vakası nn bek melidir ki; genclık, Atatürkun de, le devam edebilecektir. liyeceğiz? » ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Işin idari kısmı hakkında size BagUahiliye Mütehassısı VAN DER ZEE SEYAHAT eserlerinin de ebedî bekçisi olarak Kooperaüf, bu amaçlann elde Kooperatif, bu amaçlann elde 324 doğumlu Mazhar oğlu Ahbpkan izahat verecektir.» uıvanyolu 104. Kadm Birliğinin beyannamesi kalacaktır.» SERVİSİ edilmesi için menkul ve gayrmıenmed Bedreddin Yugruş Ogan edilmesi için menkul ve gayriSayın Başbakanımız da bu topTürk Kadın Birliği asağıdaki kul mallara tasarruf, para istikGenclerin telgrafı menkul mallara tasarruf, para Anadolu Sigorta Han, Galata tekin. lantıda muhterem Cumhur Başka beyannameyi yayınlamış%r: GAYRIMENKUL SATIŞ İLÂNI raz ve ev inşası için gerekli her Dün gece gencler tarafından Başistikraz ve «v inşası için gerekli nımızın fikirlerini kabullenerek Telefon: 43904 «Konyada irticaî hareketlerin baş bakana asağıdaki telgrai çekilmış İstanbul 3 üncü İcra türlü mali ve ticarî işlerin görülher türlü malî ve ticarî işlerin 1 bizlere teşekkür etmişler, dolayısile gösterdiğini Atatürk inkılâblanna Muracaat. mesi ve elindeki gayrimenkullerin tir: görulmesi ve elindeki gayrimen Memurluğundan: memlekette irticaın var olduğunu dıl uzatılarak medenî hukukun yebelırtileu amaçlar için ipotek suSayın Adnan Menderes kullerin belirülen amaçlar irin 50/5996 teyid etmiş bulunuyorlardı. rine şer'î hukukun getirilmesi, erretile terhin hususlarmda her tür« Merhun olup Bakırköy Kartaltepe ipotek suretile terhin hususlaBaşbakan Aca'oa sayın Başbakanımız ara keklerin dört kadın alması, kadınnıahallesınde 45 ada ve 19 pavselH ve lü kanunî yetkilere sahibdir. rmda her türlü kar.unî yetkilere ANKAKA dan ıki buçuk ay geçmekle irti larm çarşafa girip eve kapanması, cnü yol ve bir yanı 18, dlğer yanı 9. Bundan başka kooperatifin imar Ray Gross îngiliz sahibdir. Dogum ve Kadın Hastalıklan Halkımızm dinî duj'guları siyasî a>kası 8 ve 17 No. lı parsellerle çevcaın kslmadığını mı söylemek is şapka yerine fes giyilmesi, medrese plân ve projesine göre ziraat sanh 594 metre kareden lbaret ve 2970 Mâtehassısı ÇİM TOHUMU tiyorlar? Yok. eğer biz haksız idi ve tekkelerin açüması istenmekte ve şahsî menfaatler uğruna istishası olarak ayrılmış bulunan kıslira deser i tarla açık arttırma yolu ile Cağaloğlu, Nuruosmanlya issk ve Başbakarumızın tâbirlerıle olduğunu gazetelerden nefretle ta mar edılmektedir. Bu hal inkılâb 20 '4 '951 cuma günü saat 11 den 12 ye Fiatı 300 mında ortaklann iştirak progralarm mevcudiyctine karşı yoneltil kcdar istanbul 3 ur.cu icra Daireslnde • Cad. No. 22. Tel: 22683. (ırkılâb yobazı, füzuli gayretkes) kib etmekteyiz. frunı tesbit ve kabul edecekleri bir İhtimamla yetiştirilmiş % 90 isek inkılâb bekçıhği mevzuunda Türk kadını, büyük Türk inkı miş bir tehhkedir. Milletimizi mu paraya çevrılecektir. intaş kabiliyetinde. Posta ile ziraî veya sınaî çalışma da k u 1 1 Gayrımenkul m evsaf ı: Bakırköy sesimizi duyuHuğumuz Uk anda lâblarının milletimizi medenî mıl asır madeniyet se\iyesine çıkartagönderilecek yerlerden ambarulabilir. Menfaatini düşünen Kartaltepe mahallcsir.de Bahçell evlenn açıkça söylemeliydıler. lâj masrafı almır. Nakliye letler seviyesine ulaştıracağma cak tek yolun ancak Atatürk pren tulunduÇu saha İçinde Edirne İstanKOYUNCULARA Sayın Başbakan, beyanatmm bi inanmış, bağnna bastığı yavrusu sipleri olduğuna im?n etmiş bulu bul asfalt yoluna amuden açılan ve masrafı alıcıya aiddir. Adres: rinde (bu arada bazı kimsaler, na Atatürk sevgisi bağlılığını ve nuyoruz. Bizimle hemfikir ola henuz toprak tesvlyeti yapılmamış olan Kemal Çayırlıoğlu. Kavakdibi Sütü, eü, yapağı bakımınzümre ve siyasi teşekküller ken Atatürk inkılâblannın korunmasını cağır lan asla şüphe edemiyeceği yol üzertnde olup clvarında ve tstanNo. 1 Çekirge BURSA s dan diğer cinslere katlama bul Edirne asfalt yolu uzerind e yaTT.İZ hukumetimizin daha zecrî ve dılerini Ataturk inkılâblarınrn bek telkin etmiştir. üstün 14 kuzuya kadar yaşprlmış evler vardır. çileri saymaları ve bu imtiyaz ve ta 7080 baş saf berka koyun Türk kadını bugün sahib bulun ciddî tedbirlere tevessül etmesini 2 Arttırma şartnamesi herkesin inhisarı kendilerinde görmeleri, ge duğu medenî ve siyasî haklaıandan sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılan gbrebilmesi lçln 9/4/951 pazartesi gukuzularile mer'anuzın darlıne bir siyasî maksad güdülmüyor bir zerresini asla feda edemez. mızla. ğından satılıktır. Meraklılann nünden it baren dalrede muayyen masa fuzulî bir gayr.etkeşlikten iba Türk Kadınlar Birliği bu beyanaMillî Eğitim Bakanhğı Yüksek hsllınde açıktır. Edirne, Karaağaçta Karhan 3 Arttırmaya İştirak edecekler rettir) demektedirler. Koman'a müracaatleri. öğrenim öğrenci yurdlan tüe bütün Türk kadınlarının his*e 7.5 nisbetlnde olmak uzere 222 Hra talebeleri Teskilâtımızda 28 bin mukayyed lerine tercüman olduğuna kanidir.» * Onlar gibi yapınıs 75 kuruş nakld veya bu değerde Milli aza bulunduğuna göre bazı kimse Yükselme Fartisinin bir bankanın temlnat rnekrubunu de•• D O K T O R "••! sayılamıyacağımız âşikârdır. Zümbeyannamesi A kadın, 2 kadın, 3 leadın yanılmrş olaT. M. T. F. nun turizm konferansı r>ozito olarak tedıye veya ıbraza mecİBAHAEDDlN LÛTFİ • bilir fakat 20 milyon kadm yanılmaz. burdurlar. re tâbinle de hangi mânayi kasTürkiye Yükselme Partisi taradevam ediyor Bjtun dunyada 20 milyon kadının 4 Tayln olunan günde tellâl taradettikierıni anlıyamadım. Siyasî fından dün asağıdaki beyanname Tokalon guzellık mustahzaratını kullanTürkiye Millî Talebe Federasyonunun fından \ç defa bağırıldıktan Bon>a VARNALI bir msksad güdjp gütmediğirniz bu yayınlanmıştır: masi onlar m bu mustahzarattan hakitertıbledlğı turizm konferansına dun gayrımenkul en çok arttırana. lhale DOKTOR • OPEKATOR İdrar ve Tenasül Tollan katen mernnun kaldıklarını ifade eder. güne kadar yaptığımız hareket «Türk ulusunun dimağmda an de Ticaret Odası salor.larında devam olunacaktır. Accak teklif olunan beSel Hastalıklan Mütehassı«ı Hıç tereddüt etmeymiz siz de beyaı lerk sabittir. En son bir misal anevî prensip olarak yaşayan Ke edıliiîlştır. gayrımenkule tahmin edilen kıymetn renkü Tokalon kremini kullanınız. Be| Galatasaray İş Bankası karşısı Gerekli kolaylıkîar ve seyahatlerın <c 75 ini bulmadığı takdirde en çok vermak uzere Kırşehir mitingini malizmi bütün varlığımızla müdaT şerenm derinliŞne nufuı ederek kir'eri Emimevruz sokak No. 10/2 zikredebiirim. 4 idareci arkada faa edeceğiz. Yurd içerisinde bu arttırılması ve programlaştırılması ko arttıranın taahhudü baki kalmak fareritır,. ölmüî cilt selullerıni ve sıyah DoJnm r e Kadm Hastalıklan misyonu. yaoancı talebelerin memleke tlle arttırma on gun mudd«tle temdid • • • Telefon: 42203. İ B B noktaları yok eder. Bifkaç gun içinde. şımla beraber hayatlanraız paha lunan, fakat gayeleri bir olan bü ttmizl zlyaretlerl, Üniversıtell rehberler Mütebasstsı cıldınızin düıgünluk derecesı hayret vesına yapılan bütün tazyiklere rağ yük küçük bütün partileri miliî >etiştirme. nakıl vasıtalarında gosterll olursarak or.uncu gune rastlıyan 30'4' rıcı bır şekiMe miikemmel ve anzasız Beyoğlu Mis sokak No. 1 mesi gerekli kolaylık!a.r, talebe yurd 951 pazartesi günü aynı aaatte yapılamen toplantıya siyasî bir veçhe birliğe çağırıyoruz.» ı O K I O B •• bır hal alacaktır. Geceleyin Bıocel'ı ıhları ve leyli mekteblerden lstlfade cak İkinci arttırmada en çok arttırana Tel: 40273. Ev: 82949 tıva eden pembe renklı Tokalon kremi verdirtmedık. rr.evzularını gorüçmus ve prens p ka ıhale clunacaktır. ci'.dınui besler ve «izı uyurken gençle»5 ipotek sahibi alacaklılarla diğer tırir. Tatminkâr neticeler alacağınm Nstice itibarile şunu söylemek Federasyon kongresine katılacak rsrlarına varmıştır. Konferans, çaiışmclarına bugün de alâkadarların gayrımenkul uzerindekt delegeler KAYIB Içerısmde askerlık duru> temin ederız, ak«i halde paranız tade isterim ki memleketin idare mehaklarını hususüe faız ve masrafa dalr mum bulunan nufus tezkeremi kay. tdrar Yollan ve Tenasül edılır. 24 mart cumartesı gjnünden ltlba devam edecektir. Genel Kurulda ko olan iddialarını ilân tarihüıden ltlbakamzmasının başmda bulunan zeBastalıklan Mütehassısı mtsyonlann çalışmaları incelenecek ve ren 15 gün İçinde evTakı müsbltelerl bettlm. Yenisini çıkaracağımdan eskl vaz millî mevzularda hassasiyet ren yedinci buyuk kongre çalışmaları !!>rara v?rılacaktır. sin.n hukmu yoktur. l i d e m l iktidar, belgevşekliğl PARASIZ. Pudra Gıizel'ık kutusu. Ambalâj ve tevk masrafı olarak ni taşlıyacak olan Tjrkıye Mılli Talebe ile birlikte blldlrmelerı gösteren genclik teşekküllerine it Federa'yonu kongr35ine istanbul Unı. Şehir hatlan vapurlannda radar zımdır. Aksldaıremlze hakları tapu]â20 kuruşluk bır pul asağıdaki adrese gotıdennu ' Tokalon servısı 2 K Çanakkale askerlik şubesindı tedavisi takdirde sihamda temkinli harekst ederlerse versitesi Talebe BırlıSınden aşağıdaki Posta Kutusu 1576, İstanbul kayıdlı Celâl Hoşcan cıli ile sabit olmadıkça Eatış bedelinln SSkecl, Ankara Caddesi 147 kullanılması D IKK AT: herhalde memleket bakımmdan delegeler katılacak'ır. »relefon: 22533 Denlzyollan. Şehir hatları gerr.ilerin paylaşılmasından harlc kalırlar. daha hayırlı olur. Temel Enderojlu. Orhan Arıman, Şuk. de radar kullamlmasının musbet netlce 6 Satış bedelinln peşın ödenmesl Hokilci TOKALON momullen Istonbul Verem Sovaşı •KİRALIK İ.Ü.T.B. başkanı rü Eze> Kemal Dînıırel, Isır.et Ozf.. vertp vermiyeceğ nl kat'i cîarak tesbit esastır. Ancak alıcıya 20 günü geçmeDerneğınin yoln.z 5 O P A R A L I K TEK PULU ile nah, Memdvıh Dııran, Rasım Küçukel, etmek uzere teşebbuse geçmistlr. îdare, mek üzere münasib mehll verilebillr. DOKTOR OPEBATÖB Fabrika ve imalâthane için Temel Enderoğlu pullanmıslır. 50 PARALIKTAN ajoğı veyo yukorı Itıy. İlhan Engın, Yakut E'tutar. Babür A bu hususta Londrodan esaBİı malumat Mehlin vertlmesl mecburl olmayıp ihbulunmaz fırsat: mette pullarlo pullonmış olanlorı olmoyınız Taklıddır. Türkiye Millî Talebe Federasyo run. Turgud Şedele, Metln Sekendıi, Istemiştir. Yakında bir karara varıla tiyarldlr. Emprime kumas. ve Triko7 Gayrımenkule teklli olunan nu ikinci başkanı Aydın Gencos Rdhmi Erdem, Adnan Varol, Müheyyeç cpktır. Tamer, Dundar Ka'.ycncuoğlu. Niyazl taj ve imalâthaneye elverişli bedel nıuhammen kıymeti tecavüz etmanoğlu da şunları söylemiştir: Piyango Kalak, Buran, Bopa (Agıt, ÇeDnl Dundar Akımsar. Ahmed Ayata. Millî Piyangonunbueün çekiliyor 400 metre karelik, Terkos ve Millî 21 mart çekillşi tiğl takdirde artan n sbet dalreslnde « Sayın Başbakan Adnan Menİstanbullu de'egeier bu gece Çorum i bugun saat 13.30 da Ankarada yapı teminatın fazlalaştırılması istenebillr. üis) Bastalıklan Mütehassısı trıfaze elektrik; telefon mevderesin son demecinin, irticaa karşı vanuru ile hareket edeceklerdir. 8 Vergl borcları borcluya vakıf ) lacaktır. Ankara Caddesi 15 cuddur. Malzeme, depo için açılan mücadelenin önderliğini yaborcu İle tellâllye ve vergl borclan ve Almanyadan alacakh olanlann | İkramiye kazanan numaralar Ankara Telefon: 23197. Ev: 84161 müsaid yerler vardır. Muraılıale pulları alıcıya a'dcllr. pan Türkiye Millî Talebe Federasradyosil» bu gece 23 te yayınlanadurumu caat: Her gün saat 14. 9 Arttirmay» İştirak edenler gaycaktır. yonunu hedef tutan bazı tarızleri İstanbul Tüccar Derneğl. Almanya gSrmüç takdlrt kıymet tuTel: 49306. Bugün saat 13.30 dan «onra yurduihtiva ettiğmi esefle müşahede et alacaklılar komitesi cuma günu topla muzun hlç bir tarafında bu t<kili|6 ald rımenkulü t»pu kayıd ömeginl ve $aıttSTisğı 11» narak Almanyaya sipariş olunan mal bılet sotışı yapılmıyacaktır Merkezi Giresunda bulunan Birliğimizin 1951 yılı genel tim. Türk gencliğinin 28 bin kişinameyl ve llânı okumuş luzumlu makurul toplantısı içüı tesbit ve ilân edilen 19/3/1951 Pazartesi güK İ R A L I K lik yüksek tahsil zümresini temsil bcdellerine m&.hsuben avans olarak olumatı aln.ış ve bun'arı tamamen kaBir sabıkalınuı küstahlığı denen yütde yirmi beşlenn tasfıyesi nü yapılan toplantıda ekserıyet hâsıl olmadığından statümüzün eden Federasyonarr.uzun vatan ve ve alacaklılara ladesi hakkında hazırHırsızlıktan sanık Ali adında bir bul etmis cayılırlar. Talimhanenin en güzel yeÇocuk Hastalıklan Mütehassısı] 10 IstekHlerin belH gün ve saatte 15 inci maddesi gereğince toplantmın 26'3/1651 Pazartesi günü millet davalarındaki samimî hassa İP"an raooru tetl;ik ve kabul etmişti. sabıkalı dun 1 inci Ağırcezada yargırinde, beşer odalı, yeni daisaat 15 e bırakıldığı ve bu ikinci toplantıda bulunacak üyelerin Bu rapor sözu geçen toplantıda se lanırken bîrdenbire asabılesmiş. yargı İstanbul 3 üncü tcra Dalreslnd« hazır Cağaloğlu CÜJ». karşısı sıyetmı sayın Menderesin «fuzuli reler. Taksim, Abdulhakhâ kursüye saldırmaya kal bulunmaları ve fazla malurrat almak mevcudü ile kongrenin yapılacağı duyurulur. gayretkeşlik» diye vasıflandırması cılen ve bugun Ankaraya hareket e cın bulur.duju arada ma c aları. sandal i"<tiye.nlerin 950 7J996 sayı ile satış gunumaralı apartıman Telefon: nud Cad. Özkar Apart. No. kışmıştır. Bu olan heyet vasıtasile Basbakancidden elimdir. Türk gencliğinin decek ve dığer alâkalı 27216. Ev Tel.: 23273 . Tel: 82307. • • • lığa Bakanlıklara yelerı deviren sabıkalı hırsız güçlük nune kadar hergun dairemize muracaat le teakin edllebllmlştir. teşkilâtlanmış bir zümresini temsil takdim olunacaktır. te »erbest bulunduklan İlân olunur. Baştarafı 1 inci sahifede MEMUR ÂRANIYOR TEMEL BİCKİ ÇENGELKÖY BAHÇELİ EVLER YAPI KOOPERATÎFİNİN 6 Nisan 1951 farihinde ikinci defa loplanacak olağanüstü genel kurul toplanlısına davel VAPURIAR HAZIMLARI KABIZLICI MIDE HOME LINES ss. ATLANTIC I İSADİ MAY Şaximent | 0 Ömer Vasfi Aybar I n f J NEWYORK IAL I J OPER\TÖR RIZA ÜNVER M MİLYON KADIN Bu Fevkalâde Güzellik Bakımint E V L E R İ N D E TATBİK EDİYORIAR Çocuk M. HİDAİ RONA Kumbaraeıla Zivaeddin Maktav TÜRKİYE FINDIK İHRACATÇ8LARI BİRLİGİNDEN: Dr. Şemsi Mufver
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle