16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Mart 1951 BİR DAKlKA : Ne günlere geldik Geçen gün Cumhuriyet'te vardi. Yeşilköyden bir ilân, Filân gazinoya buyrıın, diyor ve ilâve ediyor: Yol emindir. Yani ilân sahibi demek isti Baştarafı 1 inci sahijede Baştarafı 1 inci sahijede lara yeni bir kafile katıyoruz. Ar dımından geniş ölçüde yeni harb yor ki korkmaijm yolda kimse sizi asıp kesmez. gün Chunchon'dan 16 kilometre tık yeni isimler duyacaksınız. gemilerile takviyesi sağlanmıştır. Aldoğanların intikammı alacak mesafede bulunan Chungpyong ba Diyor amıaa nasü inanalım? Amerikanın Doğu Atlantik ve rajı ile elektrık fabrikasını ele ge kahramanlann isimleri parlayacak! Akdeniz filolan Komutanı OramiTecriibesi bedava cinsinden çirdikleri 8 inci Ordu tarafın Aldoğan gitti. Yerine Alkan geldi. ral Carney'in memleketimize yapbirjey olsa, vnesele yok der, dan açıklanmıştır. İyi bir halde Şimdi onların resimlerini alıyoruz. tığı ziyaretten sonra verdiği rabir deja denerdik. Fakat, doğOnlarm seslerini yurda gönderdik. bulunan fabrika Seul'ün başlıca porun çok müsbet olması takviyede rusu, kelleyi koltuğa almak :lektrik cereyanmı temin etmektebüyük rol oynamaktadır. Oramira! 6 aya yaklaşan bir zamandanberi dir. Carney'in vekıli Tümamiral W. E. güç iş! D. N. Deniz Yollamasındaki suiistimal davası Eğer doğru ise.. Ankara 20 (Telefonla) İstan bu şekilde tevali edip giden mastanbul Şehir Meclisi Allal bul Deniz Komutanlığı Yollamasın kamlann iştiraki suiistimalin günrazı olsun bizim Gazetecila daki suiistimal davasrna bu sa den güne büyümesine sebeb olduCemiyetine, bina yapsın dij^ bah Genelkurmay mahkemesinde ğu bildiriliyordu. Suiistimale iştirak nisbetinin 40 bin lirahk bir yardım karan devam edilmiştir. Dün isticvab edilen sanık müteahhid Cahid Tan fazlalaşması neticesinde alman is erdi. Eğer kendi içimizden biri yunun ifadesi okunurken bir di tihkaklann kâfi gelmemesi yüzün müdahale etmeseydi 50 bin lira yeceği olup olmadığı soruldu. Sa den bu sefer sahte istihkak rapor cereçekti. Bundan dolayı gazeteci nık, dünkü ifadesini kabul etti. Za larınm tanzimi ile beraber ödeme jlarak Meclise minnettarım. Lâkin Belediye Meclisi olarak bıtların okunmasından sonra baş fasıllarında tahrifat yapılması yoiin. örfî idare altına koluna gidildiği anlatılıyordu. Bu ermiş olduğunu öğrendiğim diğer kan, dünkü celsede bahis konusu nulan İranda cerevan bir kararından dolayı muahaze etolan, 100 tonluk mavnanın bir lira suiistimallerin de ilk defa tanışetmekte olan hâdiselermekten kendimi alamadım. Eğer ya kiralandığmın ve bu şekildeki üklan yollama memuru Salâhadle ilgili bir Sovyet plânının Kore din Dinçman zamanmda yapılan böyle* yapmıyarak « Bize 40 bin taahhüdlerin nasıl yapıldığının aharbinin başladığı sıralarda tatbik lira verdiler ,susayun»> deseydün, çıklanmasmı istemesi üzerine, Ca sahte bir istihkak raporile başlantnevkiine konduğumı gösterir emaKore'de harb muhabiri olarak çakendime ettiğim köiülükten sarfı dığı ifade ediliyordu. Chunchon'un 16 kilometre güBonne'nın bugün şehrimize gelmehid Tanyu, mahkeme heyetini tatreler mevcuddur. 1930 seuesinin onazar, Meclisi para ile gazeteci saneyinde bir komünist Çin taburu i:şıyorum. silindir gibi ilerleyişle si de takviye işile alâkalı görülSanık müteahhid bütün bu ifademin etmek için uzun izahat verdi. cak ayında Kuzey Koreliler Sovtuı alır duruma sokmuş, gadretmi} rin ve ok gibi çekilişlerin içinde mektedir. Tümamiral Ankaradaki Sanık, 100 tonluk mavnanın avan lerini büyük bir sükunet içinde ılurdum. yet silâhlarile tecaviize girişirler nu tuzağa düşürüp tamamile ımha eden Güney Kore kıteları iler bulundum. Kanaatime göre Kore temaslarını bitirdikten sonra perdinledi. Başkan, ifadesine karşı bir tajh olduğunu, bu işi yaparken ken Tahranda General Razmara ile Hâdise şu: bir tecrübe tahtasıdır. Üzerine çok şembe günü İstanbula giderek, İslemelerine devam etmektedirler. nhtımda iki ekipin çalıştığını, bun diyeceği olup olmadığmı sanığa Sovyet Büyük Elçisi Sadchikoff Chunchon civanndan muhteme şey yazıhr ve çok şey süinir. İçtima halinde iken Şehir Meclisl tanbul ve İzmitte de donanma tesordu. Cahid Tanyu 550 bin liralık dan istifade sağlanarak 50 tonluk arasında bir mülâkat cereyan edilen sivil giyinmiş askerlerden müazasına hakkı huzur verilir. Bu Birîeşmiş Milletler Kore'de de sislerimizi gezecek ve İstanbul Debir motörle iki ekip halinde değil, nakliyata karşı kendisine 14 bin yor ve Kremlin temsilcisi bir uzteşekkil 3500 kisinin kuzeye doğru neniyor. yeni silâhlar Korede tec niz Komutanım ziyaret edecektir. para bizim zamanımızda günde safi bir ekiple bu işi yaptığını ve ala lira verilmesi istendiği için fena laşma plânı ileri sürüyordu. Sadgittıği hava kuvvetlerinden büdi rübe edilıyor. Amerikan efkârı uDiğer taraftan harb filomuz önühalde bir âsab bozukluğu geçirdi olarak 12 buçuk liradan ibaretti. cağı paranın da daha az olduğunu chikoffa göre, İraıı petrollannm rilmi.ştir. Başmakaleden devam bu sebeble 100 tonluk bir mavnanın ğini, heyecana düştüğünü ve tees iyi bir dülger, iyi bir duvarcı, bir «r.umiyesinin harb karşısında ala müzdeki günlerde 1951 yılının ilk devletleştirilmesile Tahran MosD'ğer taraftan bugün yeniden cağı vaziyet Kore'de mehenk taşı büyük manevrasını yapacaktır. bir sokak yoktur heı halde. Fakat günlük çalışmasını bir liraya taah sür içinde bulunduğunu ifade etti. sıvacı bu paraya çalışmaz. O ayn kova gerginliği izale olacak ve aydava. şiddetli bir sansür ilân edilmiş ve na vuruluyor. Tatbikatta denizaltı filolarile maym bu sefer de aynı Meclis caddesini. hüd etmekte menfaati bulunduğuVaktin ge'cikmesi yüzünden dunı zarnanda Sovyetler Birliçini de Genera'. MacArthur Kore harbi haEsasen bu para bir ücret diye de Kore tecrübesi. Üçüncü Dünya tarayıcı'ar, bilhassa vazife alacak insana dünyanın en bakımsız, eı> nu izah etti. ruşma başka bir güne talik edildi. kuzey İrana maddi vardımlarda rekâtına dair muhabirler tarafınverilmez. Içtimalara gelmeyi kolar ve Millî Savunma Bakanı, be deıbeder şehrinde oturuyormu^ h«.rbinin kıstasıdır. Bir tavzih mektubu bulunmağa sevkedecekti. dan harice gönderilen basın telgraf aylaştırmak için eski bir karara Japonyayı mauıub eden Ameri raberinde diğer askerî şahsiyet hissini veren biçimsiz bir manzara Başkan bu hususu zapta geçirEmekli deniz albayı Ibrahim Rus İran ticaret andlaşmasının lannda 38 inci arz dairesinden her ka. istese üç günde Kore yi M?n ler de manevrada hazır buluna ya bürünmüş görüyoruz. Meclisin mekle beraber sanığın tatmin edi Turgudcandan dün şu mektubu al ve Belediyeler kanununa göre tasiiratle imza edilmesi ve memle hangi bir şekilde bahsedilmesini caklardır. Bu manevrayı Amerikan karşısırdan tutunuz da tâ Ulus ci bir cevab vermediğini söyledi. dık: yin edilmiştir. çurya'ya kadar temizler. Ne şişirilket dahilinde Batılılara karsı alınan vasak etmiştir. Askerî Yardım Heyeti de yakından meydanına kadar o asfalt yol son Bundan sonra müteahhid Tanyu«Sayın gazetenizin 18 mart 1951 Kanun, Belediye Meclisi azalanmiş Çın tümenleri, ne de tepkili bazı tedbirler General Razmaranın Pusan (Harb muhabirimiz Faruk takib edecektir. derece geri ve iplidaî bir panayır nun, vukuf ehli raporlarına karşı, gün ve 9562 sayılı nüshasının 3 ün na hakkı huzur verilecejini söyler. bu plânı ciddive aldıffi kanaatini Fenık bildirıyor) Tesadüfe ba ucaâa fcnatla mukavemet eden verini andırıyor. Ayak üstündo mütaleasıru havi zabıtlar okundu. cü sahifesinin 67. sütununda (De Yani hakkı huzuru Belediye MecNisanm 15 inde de donanmamınyandırmıştı. Fakat sonralan İran km. B,ri«i kafile geldıği günde, Simal Kore ordusu. Birleşmiş Milleblebi, fıstık. hndık satanlar nu Zabıtlarda, suiistimal davasında niz yollamasındaki suiistimal) baş lisi halinde içtima edildiği zamana hükumetinin Batı ile Doğu arasın Pusan günlük ve güneşlikti. Sıcağı ietler kuvvetlerine karşı koyamaz. zın büyük bir kısrru Maltayı ziya istersiniz? buzlu eaıoz diye bağı ismi geçen memurların müteahhidlığı altındaki yazıda, mahkemeye tahsis etmiş görünür. Bizim zamaret edecektir. Bu. gün gibi âşikârdır. da muvazenesini muhafazaya ca görenler «yaşadık!» demişlerdi. ranlar mı? eteğinize asılan dilcnci le ne şekilde anlaştıkları ifade e sevkedilenler arasında ismimin de nımızda bu, böyle idi. Yalnız Daimî Amerika Kore'de yeni bir ordu Anıiral Bonne'un demeci ler mi? dolmusa çağıran taksileı diliyordu. Sanığın, dünkü celsede, bulunduğunu teessürle gördüm. lıştıjh belli oldu ve bunun üzerine Ikinci kafile geldıği günde de Encümen azası müstemirren içtima Ankara 20 (T.HA.) Birieşik mi? Bu caddcr.in medcnî manasile uydurduğunu ifade ettiği hususlar de Sovyetlerin propagandası şid Pusan cennet gibi idi Paltolarını vetiştiriyor. Kumandan deniyor, yeMahkemenin ilk celsesinde haki halinde ve Meclis namına itayı kadetlendi. 1950 ocak Tahran mülâ fayrap edenler: «Hanı Kore soğuk ni rıl^hlarını tecrübe ediyor. Ve Amerikanın Doğu Atlantik ve Ak cadde denecek hali kalmamıştır bu zabıtlarda tamamen açıklanı katin kesin olarak öğrenilerek ge rara salâhiyetli olduğu için onlara katı hakkında bılgi veren İngiliz tu?!a diye serzenişte bulunur gibi Amerikan efkârı: umumiyesini Uçün deniz filolan Komutsn Vekili Tüm Vukarıdaki ben7İn depolannm önü yordu. Kimlerle, nasıl çalıştığını. reken düzeltmenin hiç bir ikaza Meclisin içtima dışmdaki zamancü Dünya har v ^p hazırhyor. amiral W. F. Bonne bu sabah saat lâübali bir taksi kalabalığı ile gece zincirleme giden diplomatik raporlan bu kampan oldular .. suiistimalin ne lüzum kalmaksızın haksever ga larda da aynı hakkı huzur verilir. *** yanın şimdiki hâdiselere yol açtığı 9.15 te Amerikan Bchriyesine men ffündüz tıkalıdır. En çeri saık şe şekilde paylaşıldığı zabıtlardan an zetenizce yapılacağını kuvvetle üBirinci kafile de mızıka ve bayBundan başka bir defa Imar koEvet hududa altı yüz kahraman sub özel bir C. 54 uçağı ile Atina hirlerini andıran hir başıhozukluk laşılıyordu. Suiistimal hâdisesinin mid ederek bekledim. Şahsıma aid misyonuna verilmiş olan mühim kanaatindedir. Bilhassa Bakudan raklarla karşılanmıştı. Ikinci kafikonusan cHisr Azerbaycan radyo le de aynı şekilde karşılandı. Kar daha uğurluyoruz. Ellerinde çevre dEn şehrimize gelmiştir. Amira devlet merke7İmİ7İn bashca cadde dalbudak salarak gitmesine sebeb cihetin, tashih ve tasrih edilmemiş bir iki meselenin halli için de mabdud bir kaç gün için hakkı huzur tu» vasıtasile yapılan neşriyatm şılayıcılar gene aynı kimselerdı. Ir lerile yoüarını bekleyen nişanlıla Bonne hava alanmda askerî erkân sini irin için kemirip durmaktadır clarak ilk defa yollama memurla olduğunu acınarak gördüm. Demokrasi, elbette istiyenin îsevvelâ General Razmaranın katline tibat heyeti başkanı albay Sırn nn sevgilileri şimale doğru gidi Amerikan Yardım Heyeti Deniz Deniz yollamasındaki suiistimal verilmiştir. Imar komisyonlarmin rile anlaşmalar yapıldığı ve işe kütediğini yapmasına izin veren bir Bonra da Anglo İranian petrol Ökdem, Birleşmiş Milletler temsil yor.. Grupu Başkanı. Amerikan Deniz çük suiistimallerle başlandığı izah hâdisesinden dolayı hakkımda sor mahallerinde tetkikat için çok zaEütün tren yolları el sallayan Ataşesi tarafından karşılannv.ştır. nizamsızlık rejimi demok değildir ediliyordu. Nihayet yollama me gu ve takibat açılmış olmadığı gi man ka>bettikleri düşünülmüş ve çirketinin devletlestirilmesine ve cısı Dr. Kâmil Idil, gazeteciler, ve Sokaklarımızın temİ7İi5i. sehirleriverihniş olan işlerin ehemmiyeti ve şimdi de İranda örfî idarenin ilâ mpraklı bir seyirci grupu... Birinci larla dolu... Kendi vatanlarını müAmiral askerî kıtayı (Merhaba ( mb.in çekidüzeni belediyelerin be murlanndan başlayan paylaşmanm bi mahkemeye sevkedilenler ara hallinin zorluğu bu istisnaî karan nına yol aetığı ilâve olunmaktadır. kafileyi de trene koyarak uğurla' dafaa edemiyenlerin namus ve şe asker) diye selâmlamıştır. sında olmadığımm aynı sütunda a ' îediyecilik vazifesini benimsenıe meydana çıkmasile bunu sezen bir vermeye Meclis umumî heyeLinî refini kanlarile koruyacak bir ır»: îediyecilik . . . . . . Bugün Kremlin'in İran sivaseti mıştık, ikinciyi de öyle yaptık! l Amıralı rı u j ı . • ••• Bonne kendısıle goruşen ' ',erıle mumkundur. . ., . ne üst makamm da plâna alınması ve çıklanmasını rica ederim » . . vazifesini inandırmıştı. Bundan gayri ara içkın çocuklarını uğurluyoruz. . I ., Taksılenn * * * Sovyetlerin Almanyada takib ettimalarda hiç bir komisyon azasına Ayyıldızh bayrak gene Pusan gazetecilere, Tiirkiyeye gelmektçn rcdc duracağını, kinıin nerede ne İşte Kore büyle bir dcvir daim mekte oldukları siyasetten pek memnun olduğunu ve ziyaret sebe satacağını tayin etmek. ortalıçın Bir talebe kaza ile iki para verilmemiştir ve verilmez. Hal Başbakan, Aydın farklı deeildir. Gronıvko'nun Pa çemberı olmaya başladı. Yarın biı dan yola çıktı. Bakalım nerelere binin de meslekî temaslardan iba temİ7İiğine dikkat etmek, medenî böyle iken yeni Meclisin, umumî riste firiştiği mücadclenin hedefi başkalannı karşılayacak ve bir baş kadar gidecek ve nerelerde dalgaseyahatini tehir etti kişiyi vurdu ris f ş ğ içtima devreleri haricinde komisret bulunduğunu söylemiştir. toptuluklar için ihmal: caiz olmıyan kalarını uğurlıyacağız. Harb biı lanacak? zayıi bir birleşmiş, Almanya kıır tahtersvalli tahtasma döndü. Bazan Ankara 20 (Anka) Başbakan Ankara 20 (Anka) Bugün Ye j ^nî^a^topîaiıma saiâhiyeti ve bu İki fün sehri.nizde kalacak olan işlerdir. Aykın nareketlere gbz Bu sütunlarda onları da duyaj mak ve sonra da bunu kolayhkla yukarısı, bazan asağısı ağır basıyor cak ve onlan da takib edeceksi Amira! devlet adamlarımızla görüş yummamakla vatandaşları gücen Adnan Menderesin, Meclis açılm nışehırde ıkı kışmm yaralanması " şehırde toplantılara gelenlere de hakkı huyutmaktır, •ükten sonra İstanbula gidecektir. dinnis olmavız, tersine vazifen.izi caya ks.dar Aydma giderek istira ile neticelenen bir hâdise olmuştur. zur verilmesini karar altına aldığıniz. sfc ^ ^ Sovyetler Iranda da avnı «ekilde haşarmış, halka hizmet etmiş olu hat edeceği haberi üzerine, maluFaıuk FENİK Istanbuldaki Sen Jozef lisesi ta nı hayretle öğrendim. Doğru ise çok Kore tarihini süngülerile yazanmatına müracaat ettiğimiz alâkalı hareket etmektedirler. S'lâhlı bir ruz. yanlış bir şey. Hemen düzeltilmesi iiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIiminiHIMIIIÜIHllllllllllimııııro »»"»'"«iM Kasım Gülek, ben askerli Yukarıya örneğini çıkardıgım bu makamlar Meclisin açılmasına kısa lebelerinden, Yugoslavya tebaasın lâzım. Bu karar Belediye Meclisiihtilâf patlak verdisri takdirde Rıısdan Antuvan Berçiç, Aka apartıma bir zaman kaldığı için Başbakanın Janın. Iranı işRal etse dahi. Abadan başıboş manzara yalnız Meclis cadnmdaki dairesinde pencere önün nin, Meclis azasının şehir işlerinde ğimi yaptım, diyor petrollanndan faydalanabilecc'ine desine nıahsus değildir. Ankaranın bu seyahatten vazgeçtiğini söyle I de çiftesini temizlerken, farkında gönüllü olarak çalışması esasını ve 1 ı j iı: jl .l imkân verilmemektedir. Her ne kaolmadan tetiğe dokunmuş ve çıkan onların bu yüzden olan imtiyazh Ankara 20 (Telefonla) C. H. P. ve öteki şehirlerimizin bellibaşh mişlerdir. dar, Horasan eyaletinden inebilecek saçmalardan apartrman kapıcısı durumlannı bozacağı gibi, seçim Genel Sekreteri Kâsım Güleğin as yerleri de aşağı yukarı aynı haldeDış İşleri Bakanlığında Sovyet birliklerinin «iiratle giiney Mustafa Coşar ile aynı yerde nö sıralaruıda Belediye azasmın. hattâ kerliğini yapmadığma cair bir dir. Demokrasimiziiı her bakımdan Baştarajt 1 inci sahijede Londra, 20 (BB.C.) Bugün ajans tarafından yayınlanan haber bir toparlanma devrine ginnesi arbet bekliyen inzibat eri Mümin Yü nonnal hakkı huzur almalarına itisahillerine eri<jebilecekleri söyleniTicaret Müsteşannın cer yaralanmışlardır. Ağır yaralı oyorsa da bıınlann orada ateşler ileri, Sovyetlerin Bulgaristana si kuzey Atlanük Paktı ordusu baş üzerine kendisini ziyaret ettim Ka tık kaçınılmaz biı zaruret gibi göiştirakile yapılan toplantı lan kapıcı, hastaneye kaldınlmış, raz edenlerin şimdi. yerleşmiş geâh taşımakta olduklarını ve Sof komutanı General Eisenho\ver, ye sım Gülek haberin tamamen asılsız rünüyor, lcnek hilâfına kendilerine devreler içinde ve Ue yaramaz bir hale gelarası da hakkı huzur sağlamış oima Ankara 20 (Yurd Ajansı) Ti Antuvan yakalanmıştır. NADİR NADİ miş petrol kuyularile karşılaşacak adaki oSovyet sivillerinin» arttı ni tayinler yapmış ve Mareşal oldueunu «öyliverek cebinden nüfus ları halk arasında çok kötü tesir caret Bakanlığı Müsteşan Faruk lan da muhakkak addedilmektedir. ğını biMırraışlerdır. Bu mültecıler Montg^mery'yi başkomutan mua kâğıdını çıkardı, terhis muamelesini Numan Menemencioğlu Sunter bugün öğleden evvel Dış Bir tüccarımızm açtığı dava eder, itibarımızı kırar ve azanın Halbuki Rusya işler bir halde «A Sovyet uzmanlârınm Yugoslav hu virdiğine getirmiştir. İngiliz hava gösterdi ve gülerek şunları ilâve Belediye bütçesinden kendilerine İşleri Bakanhğına gelerek hükubadan» ı ele geçirmek arzusanda dudunda tetkikler yaptıklarını söy Mareşalı Saunder de hava kuvvet etü: Frankfurt 20 (A.P.) Bir Türk daimî bir gelir kaynağı temjn etmiş geliyor emişler ve Stambuluski'nin küçük Ifrine memur olmak üzere Genemetimizin Marshall idaresile müdır. Sovyetler bu kuyuların evvelâ « Malatysda Halk Partili olduğu Ankara 20 (Anka) Paris bü nasebetlerini tedvirden İktisadî İş tüccarı olan Osman Taşcıoğlu, Batı olmaları zannını da doğurur. Iranlılara devredilmesinde ısrar e oğlunun Sofyadaki hapisaneden ka ral Eisenho\ver'e muavin tayın eiçin yeniden askere alman vatan yük elçim^z Numan Menemencioğ birliği teşkilâü Genel Sekreteri Almanyada eski bir müttefik ticaret derken belki de bu hususu nazan çarak Güney Bulgaristanda bir çete dilmiştir. Avrupa savunma bölgeBiz o sıralarda otururken, hakkı daşlara yapılan muamelelerden son lu, DÎŞ işleri Bakanlığı ile temas Fatin Rüştü Zorlu ve diğer ilgili ajanlığı olan (JEL\) aleyhinde, muitibara "almaktadırlar. KuvvetH ko rupunun başına geçtiğini açıkla si kuzey, rr.erkez ve güney olarak huzur miktarmuı hiç değilse diğer şehrimize zevatla uzun bir görüşme yaptığ) kavele ihlâlinden dolayı 1.500.000 mışlardır. 500 çeteciden mürekkeb üçe ayrılmış, merkezde kara kuv ra terhis vesikamı üzerimde taşı etmek üzere bu hafta münist Tudeh partisi vasıtasile Iraçıkardması öğrenilmiştir. Bu görüşmede ağus dolarlık zarar ziyan davası açmış vilâyetler derecesine mağa başladım.» gelecektir. nı kolayhkla ele geçirebileceklerini olan bu grupun jimdiye kadar mu vetleri başkomutanlığına Fransız hakkmdaki teklifleri Meclis redtosa kadar memleketimizin ihtiyaa tır. Osman Taşcıoğlu a>TU zamanAdi ve uçak pulları ve boylelikle güney petrol kuyu vaffakıyetli baskınlar yaptığı da Generali Juin getirilmiştir. Kuzey Pasifikte atom tecrübeleri olduğu bildirilen 120 bin ton buğ da 1 milyon dolar da manevî taz detmiş ve İstanbul azasma en az larmdan favdalanabileceklerini he iâve edilmiştir. Bu'gar mültecileri d.e de bir İngiliz amirali vazife alAnkara 20 (Yurd Ajansı) Ha dayın Marshall yardımuıdan temi minat istemektedir. Davanın bir huzur hakkı veren Belediye olarak memleket dahilind» baskının »rt mıştır. Henüz Akdeniz bolgesi koWashington 20 (A P.) Atom ber aldığımıza göre P.T.T. İşletme sablamaktadırlar. ni yollan araştınldığı saruhnakta İstanbul mahkemesinde açıldığı da kalmıştı. Biz bununla iftihar edertığını ve Çervenkoy idaresinden mutanlığında bir karara varılama enerjisi komisyonundan bu akşam Genel Müdürlüğü halkımıza bir ko dır. dik. Iran petrollannm devletleştiril nefretle bahsedildiğini de soylemişbildirilmektedir. dığından bu bölge ile ilgili tayin verilen malumata göre, Fasifikte laylık oimak üzere şimdilik adi ve Yeni Meclisin esasen mutad içmesi doğrudan doğruya millî his erdir. yeni atom silâhlan ile tecrübeler uçak pullarını toplu halde ve cep Raman petrolu ile işleyen geriye bırakılmıştır. tima devrelerini en son haddine leri galeyana getirdiğindendir ki yapılmasına başlanmıştır. Eniwe te taşmabilır albümler içerisinde Fatih Camii meydanırun kadar uzatmış ve sık sık fevkalâde Sovyet propagandası ilk hedefin* lokomotifler C. H. P. lilerin Egede tok adasmda yapılmakta olan yeni piyasaya çıkaracaktır. Almanyada Türkiye onânlması içtimalar yaparak Belediye Mecliulaşmış ve bu mesele ile ilgili kaAnkara 19 (Anka) Devlet Deatom tecrübeleri etrafmda hiç bir çıkardıklan hâdiseler Milli Eğitim Bakanlığı, Fatih Camii sinin toplantı günleri sayısmı sehesabma inşa edilen nun mecliâle senato tarafından tasMadrid Elçimizin na'şı malumat verilmemektedir. miryollan, halen KurtalanDiyar meydanırun onarılmasına ald işler leflerine nazaran kat kat aşarak revib edilerek imza edilmek üzere İzmir 20 (Telefonla) Parsada bakır ve Malatya arasmda işleyen hakkırda Belediyeye bazı tavsiyelerde kor kırmış olmasını azanın Şehir romorkör yurda getiriliyor Göçmenlere yardım miktarı Saha gönderilmiştir. Vzakdoğuda Halk Partisine mensub bazı şahıskatarların lokomotiflerini, Raman bulunmuştur. Bunda cami etrafınm Meclisi işlerindeki müptedilikleriRendburg (Almanya) 20 (A.P ) larm Demokrat Parti bucak binası Ankara 20 (Anka) Geçirdiği silâhlı bir tecaviız patlak verdiği h: m petrolları ile çahştırılmaktadır. tanzimi, ağae diblerinin çevTllmes., yol ne veriyorduk. Encümen azasraa 9 milyon liraya yaklaştı İkinci Dünya harbinden sonra önüne giderek küfürler savurdukkanser ameliyatından sonra vefat sıralarda tatbik mevkiine konan Genel müdürlük. ham petrolla için daha jumuşak bir madde kullaAnkara 20 (T.H.A.) Göçmen eden Madrid Elçimizin na'şı 22 çahşan katar yolcularının duman nılması, otomofcıllere ayrı yer ayrıl devreler arası içtima salâhiyeti ve bu Sovyet plânının şimdiye kadar bir Alman tezgâhmda inşa edilen ları, gene Kemalpaşanm Ha'.ilbeyli, ması, Tophane medreselen yanındakl bu içtimalar için de huzur hakkı verdiği neticeler muhakkak ki hür ilk gemi bugün merasimle denize Örer, Armudlu, Yukarı Kızılca, ler Birliğine yurdun muhtelif kö martta Marsilyadan kalkacak olan dan rahatsız olmadıklannı ve ham bir;aların Istimlâki zikredilmektedir. verilmesi kararını işitince fikrimiz indırilmistir. Gemi Türkiye Devlet Ansızca, Damlacık ve Ucak köy şelerinden gelen huberlerde nakdî tir Türk vapuru ile İstanbula gedünya lehinde değildir. AngloIrapetrolün kömürden en az yan misdeğişti. Bu karar geri alınmadıkça Deniz3"olları hesabına Rcr.dburg'da lerinde de buna benzer hâdiseler yardım işinin birdenbire hızlandığı itrliecektir. nian petrol şirketinin ve bilvasıta li ekonomik olduğunu tesbit etBelediye Meclisi azası arkadaşlann MEVLÎD Ingiliz hiikumetinin iranda mevcud ki Nobisburg te?gnrt!arı tarafından cereyan ettiği bildirilmektedir, Key anlaşılmaktadır. £cim bölgelerine miştir. Bundan dolayı ham petrolAvrupa orta sıklet belediye işlerinde gönüllü olduklainşa edilm?kte olan 14 küçük deniz fıyet Demokrat Partili'.er tarafın giden Çok gene yamilletvekillerinin müsbet durumu nazarı itibara alarak sürla işliyen lokomotiflerin sayısının rmda tereddüd edeceğiz. şampiyonu galib atle harekete geçmemesi, Birleşik vasıtası arasmda olup 700 beygir da vilâyete ve İç İşleri Bakanhğma propagandalannm bu yolda âmil arttınlmasına karar verilmiştir. Ö şında aramızdan ani olarak ebediBelediye seçimleri sırasında Mec bildirilerek böyle hallerin önüne olduğu bildirilmektedir. İçerden ve Londra 20 (T.HA.) Dün yapı nümüzdeki yıl SivasErzurum ara yetc goçen sevgji Amerikanın Ortadoğunun bu böl kuvvetinde bir romorkörcıir. listen atacaklarını meydanlarda dışardan bugüne kadar yapılan lan boks karşılaşmasmda Avrupa sındaki katar lokomotifleri de pet eşım gesinde seri bir iktisadî kalkınma Kara Yollan Umum Müdü geçilmesi istenilmiştir. ; söyledikleri biz < muzahrafat > böynakdî yardım miktarının 9 milyon orta sıklet şampiyonu İngiliz bok rolla çalıştınlacakür. Ayrıca, ham ya girismemesi ve bilhassa Iran ida NERMİN le bir karar vermemiştik. Hem b i rünün istifası tefsirlere Bursa tütüncüleri liraya yaklaştığı tesbit edilmiştir. soru Riındolph Tu' •'". ^'jnsız ra p^trolla işleyen katar ücretlerinin recilerinin de memleketlerini selâARISAN'ın zim yaptığımız biitçede 1951 bütkibi Jean Stock'u besinci ravundda de tenzil ettirilmesi etüd olunmak aziz ruhuna ithaf mete götiırecek bir siyaseti takib yol açtı şehrimizde çesi gibi bir buçuk milyon liralık Akaryakıt fiatlan tadır. teknik nakavtla mağlüb etmiştir. edilmek ütere öedememeleri şimdi mevcud duruaçık da yoktu. Ankara 20 (Telefonla) Kıy Bursa Tütün Müstahsiller Birlilümünün kırkıncı mu yaratan âmillerin başlıcalarıdır metli yüksek mühendis'.erimizden Ticaret beyetimiz însanlar, oturmadan evvel, isartmıyacak ğinden 7 kişilik bir heyet dün şeh gunüne tesaduf eÖmer Sami COŞAR Vecdi Dikerin Karayolları Umum rimize gelmiştir. Heyet Tekel Gekemlesine karşı yaptığı taahhüdü, den 22 mart 951 Ankara 20 (ANKA) İran petIspanyaya gitti perşembe gunü öğ unutursa zayıflar ve zayıfladıkça Müdürlüğünden istifası üzerine açı nel Müdürü ile temas ederek, Bur rollarının devletleştirilmesi üzerine PERİHAN ENGTN Ankara 20 (T.H.A.) Ispanya le namazını mülan bu yere Genel Müdür Muavini sa tütünlerinin merkezde Tekel de akaryakıt fiatlarmın arttırılacağı Mevlid iskemleye yapışır. Çünkü insanlarile Borsada pamuk fiatlan teakıb Fatih Camii şerifinde ile yapılacak ticaret ve tediye andostlarımızla la, iskemleler arasındaki münaseYüksek Mühendis Orhan Mersin polannda değil, köylerde mübayaa acaktı okunacaktır. Akraba ve hakk:ndaki şayialar ilgililer tara laşması için Ekonomi ve Ticaret O. ZEKİ YAVUZKURT eden din kardeşlertmln teşrifleri betlerde, adam iskemlesini tuttukedilmesini istemişlerdir. Müstahsıldüşüyor linin tayin edileceği öğrenilmiştir. arzu fmdan katiyetle yalsnlanmaktadır, Bakanlığı Dış Ticaret dairesi müça zayıf, iskemle adamı tuttukça Nişanlandılar. Vecdi Dikerin istifası şehrimizde ler grupu buradan da Ankaraya gi Bilâkis hükumet bugünkü fiatların şavirlermden Fuad Inalın başkanrica olunur. İzmir 20 (Telefonla) Bugün Eşi: Taceddii» ArMO» kuvvetlidir. Gaflet getirilmeye! 19/3'951 Mecidiyeköy türlü tefsirlere yol açmış, bu ara derek müstahsillerden kesilen yüz indirilmesi hususunu incelemekte lığında üç kişilik bir heyet MadriBorsada 525 kuruştan pamuk sat B. FELEK de beşler hakkında hükumetle te*** de hareket etmiştir. rcak istiyenler olmu|. fakat alıc da Amerikan yol misyonu hâdiseyi mas edecektir. dir. Geml.k zeytinteessürle karşılamışrır. bnlunmamıştır. Rusyanın İrandaki hedefi tam bir hezimete uğradılar takviye ediliyor D Bunun ortası yok ınu? Sofyanın küstah notası Kuıey Ailantik Paktt ordusu için tayinlsr T\ Yazan: CLAUDE FARRERE « Öyleyse yanılıyor. diye cevab verdi, Madmazel Selysette'e kur yapılamaz. Zira Madmazel Selysette bir gene kız değildir. Bir oğlan çocuğudur. Diyebilirim ki, hattâ bizzat Don Juan yeryüzüne inse, kızıma eteklik gıymekte olduğunu hatırlatamaz. Hasılı, Mösyö Fierce, şu anda son derece şakacı bir mahlukla karşılaşmış bulunuyor. Bu itibarla, kendisine çok dikkatli olmasını tavsiye ederim.» Madmazel Sylva gülerek itiraz et ti. Fierce, gene kızm yüzüne vüran pembeliği iezzetle seyrederek, çok eski zamanlarda cinlediği masalların peri kızlarını hatırladı. « Adın:z Selysette demek» Ne güzel isim..» « Babam bu ismi çok severmiş, Benim üç, dört tane ismim vardır. Babam bunu severmiş diye ben de seviyonım,» Fierce birdenbire bir başka düşünceye saplandı: Acaba, iptidaî fi onlarm bıze hocalık etmeîeri gerekirii bir kuçük kızcağızın yanında kirken, biz onlara yol göstermek bulunmaktan niçin zevk duyuyor davasındayız. Saçma bir şey: Bilhas du? Kendısi gibi «medenî» bir in 6a biz müstemlekeciler için ..» Amiral. bu fikri karşısmdakilere san!.. Torral'in ve Mevil'in arkadaşı!.. Mahvolmus, gazeteci Rochet'nin hakaret sayarak nezaketle ıeddetti. Fakat Vali: ahbabı!.. « Saçma! diye tekrarladı. Ben Şaşılacak şey! şimdi size müstemleke zaferlerıni Sofradan kalkıldı. Fierce, salon öven bir sürü mânasız lâkırdıyı tek da misafirlere çay vermek için se rarlamak istemiyorum. O sözümle müstemlekeleri itham etmekte de vimli arkadaşmdan ayrıldı. Vali, bir parlamento nutku okur değilim azız Amiralım. Benim itgibi, müstemleke âdetlerine ve müs ham ettiklerim sadece müstemleketemleke ınsanîarma dair müşahe cilerdir. Bilhassa biz, Fransız müstemlekecileri .. Bence biz Fransızdelerini anlatmaya girişmişti: « Çinliler hırsız, Japonlar ka lar bu işte, diğer emsalimizden kat tildırler, diyordu, Annamhlar da ise kat aşağıdayız.» Birisi: hem hırsızlık vardır, hem de kâtil(i Niçin? ) diye sordu. lık. Buna rağmen, bu üç milletin f öyle faziletlileri de vardır ki, on < Çünkü. Fransız mıiletinin nalan Avrupalılarda bulmak mümkün zarında müstemlekeler, bütün ıçtideğildir. Bir kere medeniyetleri bi mai sınıflardan tardedilmiş insanıjmkinden çok eskidir. Bu yüzden lann, daha doğrusu kaaunlaıdan 1 nasebetsiz bir herif var. Münasib bir rıkatörlennden kaçan bir çeşid mücrimlerin baş muş bir şantaj gazetecisi imis,...» SAÇLARIHIZI er bulabilir misiniz? Ne kadar uzak « Gördünüz mü ya?» İbrahim Ethem urduklan son kazanma ümidi, son ılursa, o kadar makbulümdür.]) Kafoğlu'nun SEVİYORSANİZ ığınaktır. Anavatan, bütün iyi iş K Açlıktan da gebermek üzeDubois: «Hiç bulunmaz olur mu? olüınunun kırkınerini inadla kendisine saklar da, eymiş.. J YALNIZ cı günune tesadui ütün rezilliklerini buralara cö« Gebermediğine müteessifim.» iemiş. Siz budalanızı bana derhal eden 23 mart cumerdeesine ihrac eder. Bu yüzden « Allah, rezillerin kolayca öl önderiniz!» Portaliere Nezarete SOĞUK ma gunu öğle nade buralara heo, ahlâksızlar, fayda mesine müsaade etmez ki .. Herü ;itmiş. Nazır sormuş: «Ne iş yamazını müteakıb PERMANANTİ Cihanglr Camllnde ızlar, kâseîisler, beyinsizler topla günün birinde tesadüfen şu meş îarsınız?» «Her iş yapanm!». YaMevlidi Şerifi onır. Buraya ziraat için gelenler, Fran ur Madam Dupont'la tanışmış: Ma ni hiç bir şey, öyle mi? Pekâlâ! Ya lnıtturulacajın sada bir tarladan bile geçmemişler iye Nezareti Müsteşarının karısı... ahadetname?D, «Yok!», «daha âlâ! dan kendisini tadır. Buraya ticaret için gelenler, Tanryor musunuz?» Size Hindiçinide bir sekreterlik ve nıyıp bılen ve seven dostlarımızın teşYAPÎ1BIHII Fransada aynı işte iflâs etmiş olan« Bir... Bir şey...» eceğim: Kabul mü?» Bu sual ü riflerini rica ederiz. Eşi: Şükriye Kafoğlu ardır. Buralarda âlim yerlilere em« Anlaşıldı: Tanıyorsunuz de zerine Portaliere: «Sekreterlik mi?» Kızı: Emel Kafoğtu rederler, oralarda kolejlerden kovu mek... Portaliere ne budaladır ne diyerek suratıru asmış. Öteki: «Delanlardır. Buraiarda yerlileri mu de tok gözlüdür » mek beğenmediniz?» hakeme edip de mahkumiyet hüKlMı NLI Diye sormuş, ve ilâve etmiş: « Öyleyse tam müstemlekeci kümleri verenlerin bir çoğu, vak«Dupont'un hatın için sizi mutlaimiş!» tile oralarda muhakeme edilip de « Kadmlarm hoşlanna giden ka memnun etmeliyim. Durun bamahkum olmuş bulunanlardır.» NEZLE.BAS OlŞ AĞRIIARİ meziyetlerin bazıları da işte bun kahm... Şirin bir memlekette ayda Valınin muavini de söz aldı. O6000 frank kazanmağa da bir diyenun, âmirinin aksine, alaycı bir lardır. Nitekim Madam Dupont ile ceğiniz yok ya? Efendim? Ne derPortalıere de bütün bir mevsimi sesi vardı: siniz?», «Nerede?», «Annam'da!», « Vali hazretlerinin sözlerini birlikte geçirmişler. Nihayet Madam «Afrikada mı bu?», «Evet!», «6000 Dupont gazetecisini değiştirmek isbir fıkrayla tasdik etmek isterim, frank öyle mi? Tabiî bu ücret ilededi. Portaliere'i tanıyorsunuz de temiş. Kendisini sokağa atılmış his ride arttınlır değil mi? Peki, ben seden Mösyö Portaliere, bu hareğıl «Meclisi keti yakışıksız bularak şikâyete orada ne yapacağım?», « Elbette .. »Tonkin» de umumî başlamış. Bittabi tehdide benziyen umumî reisliği!.», «Eh, meclisi umeclis reisi değil mi?» mumî reisliği ise, kabul edebiliBaşyazarı: NUSRET SAFA COŞKUN ' kelimelerle...» « Tâ kendisi .. Fakat siz onun rim!» « Zenaat meselesi!» hikâyesini de bilir mismiz?» Vali: « Evet... Madamın kocası gü« Hikâyesini bümem. fakat ik Gördünüz mü, diye güldü, işte rültüyü hiç sevmezmiş. Karısının tidarsız bir adam olduğunu bilirim, bizim müştemlekecüerimiz... Bâri Onu başımıza sabık Nazır Jacque arkadaşını, usu'.ü dairesinde defetmek istemiş. Müstemleke Neza hadlerini bilseler... Fakat ne geDubois belâ etmişti.» Muhteşem hâtıralar serisine zer? Biz onlar arasmda, daha ilk <J Tamam. İşte o efendi, bahis reti ile Maliye Nezareti, çok şükür, adımda Napolyon rolüne çıkanlara buyurduğunuz müstemlekecılerın birbirine yakm bınaîarda otururlar. ve 4 yeni romana başlıyor. Dupont doğruca gidip Dubois'yı bile rastlanz. Saygona ekserisi zaKURUŞ MART çok tipik bir nümune?idir. Kendis: bulmuş. Ve ona şoyle demiş: <tBu ten ahlâksız olarak geliyor. vaktile Fransada gazetecilik yapar| Şimdiden bayüerinize ısmarlajruuz radan uzakla§tınnak istediğim mü(Arkast var) auj. Ve suısohreü dillere destan yağı ve pTina fab En aleşii muhalif gazele AKŞAM POSTASI İ\Ö\İ \t>V Hayatı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle