16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİVET 21 Mart 1951 YENI ESERLER Federasyon kunası basketbol maçlan Yarın başlıyacak oîan şampiyonaya a!tı takım iştirak ediyor Türk basketbolunun en büyük îki şampiyonasından biri olan Federasyon kupasmın 1951 yıl} karşılaşmalanna varmdan itibaren Ankara Siyasal BUsiler okulu spor 1 Salonuncîa baş!an< "caktır. Yurdun muhtelif köşelerinc'en gelecek 6 takırrun kaülacaŞı büyük turnuvanm havırlı olmasını dilerız. f Her işinde muvaf ?k olmasmı temenni ettiğimiz Spor osnınları Pederasyonunun bu tumuvada baM aksaklıkia'.ına iahid olmaktayız. Bunlan sarr.îmî Hr terk'd olarak yuacığı sıraiarmJc isteriz: 1 Bu seneki Federasyon kupası maclarmm Ankcrad? oynanmasına karar verilmiştir. Fp'tat bu «tmaha!» •esbitinin, bütün bu branşta tertib ecıüen turnuva ve şampiyonalar h'lâfma, mahud 26 aralık 1950 tarihli tamim.de zikredilmesine bir nana veremedik. Bunda «şehircilık» siyaseti arıyacak kadar insafsız düşünecek degiliz. Fakat bu sampiyonanm galıbi Istanbulda Türkiye şampiyona;>ını oynıyacağına göre maclarm Ankarada tertibinde mana olmasa gerek. 2 Ankarada münteşir gazetelerde Federasyon Kupası maçlannın fikstürünü görünce hayret ettik. Zir» fikstürlerin kuliib murahhaslan önünde çekilmesi icab etmektedir. Spor oyunları Federasyonunun kulüblerin gıyabmda böyle bir harekette bulunmaması ve bunu ancak kulüb temsilcileri önünde çekmesi doğru olurdu. Geçen sene bu hareketten dolayı Federasyon kulübler tarafından bir hayli tenkld edilmişti. Fakat bugün gene aynı şekilde ısrar etmek, fazla diktatörce bir hareket olmuştur. 3 Müsabakalar tertib komitesi, öyle tahmin ediyoruz ki, seçümiş bulunmaktadır. Fakat bu koraite içine İstanbuldan kimsejı almamak (zira hiç kimseye bu hususta bir davet vaki olmamıştır), Türk basketbolunun her zaman için alemdarhğını vapan Istanbul bölgesine tarşı büyük bir haksızlık olmuştur. O kadar ki İs Bütün Türkiye Nebioğlu Yayınevlntn çıkarroukU olduğu «Bütün TUrklyeı mecmuasımn mart sayısı ca çıkrmştır. Mecmuayı susüyen 100 lerce yazı arasmda bilhassa: Manyas golündeki kuş cennet:, Eskl Türk savaşları Turk ıpekçüığı. Sa'dabad alemler!, Hayatın bümediğimlz tmrafları. Dell Ibrahlmln cılgınlıklıklan v.s. gibi yazılar dlkkatı çekmektedir. Renkli bir kı.....k İçinde ve birçok resimlerle suslu olan Bütun Turk'ye mecmuasını olruyucularınııza tavsiye ederlz. İstanbul Ankara İzmir Doktorlar Rehberi Bir milleivekilinin açıklaması (Ikıncı sahıfeden devam) Hal böyle olunca bir milletvekilinin Meclis kürsüsünden ordu hakkında bildiği. gördüğu, inandığı hakikatleri bütün çıplaklığile ortaya koymasında teessür ve infiali mucib olacak bir nokta olmasa gerektir. Büyük Millet Meclısinde umumî e£kâr huzurunda arzettiğım suiistimallerin maalesef halen devam etmekte olduğu güneş Kadar açık bir hakıkattir. Bunlan inkâr edenler Türk milletini kör ve ahmak zannedenl îrdır. Hergün bir çok kürklü harumefendilerin millet parasile alınan lükb arabalarda safa sürdüklerini, kentinlerin bazı kımselerın geçım kaynağını teşkil ettiğini, binlerce liralık muvakkat yol harcırahlarmm sshte beyannamelerle kapatılmakta olduğunu inkâr edenler varsa onlara tavsıyem şu olacaktır: Bır parçacık olsun memleket davalarını kendilerine derd edınsınlsr, gözîenni, kulaklarını buna göre ayarlasınlar, çıbanlan deşenlere karşı teessür ve ınfial duyacakianna kendi aralarında mevcud mide düşkünlerini tasfiyeye azmetmış olaniara yardımı vatanî bir vazife olarak telâkki buyursunlar . (Çamaşır, bulaşık yıkayan ve yatak odalarma kadar giren emir erlerınin bu hallerüıe son verilmesini istiyoruz) yolundaki beyanatımın yersız, mesnedsiz ve haksız bir tarafı olmadığma vicdanen kani bulunmaktayım. Emir erleri hakkındaki talimatrrme bu gibi süflî işlerin emir erlerine gördüTiümerıni kat'iyyen menetmesine rağmen vatan müdafaası için harb sanatını öğrenmek üzere silâh altına alınan Mehmedciklerin bir kısım subaylann mutfaklannda bulaşık ve çamaşır vıkadıklannı inkâra kalkışanların hakikatlerle istihza ettiklerini ve milletin olup bitenleri göremiyecek kadar kör olduğunu zanncttikîerini kabul etmpk lâzımdır. Em ; r erlerinin vatak odsla'ina kadar girmer5ine gelince' evvelâ şu cihcti arzef'fvım ki bir kısım subaylann çocuklannı avuttıırmak, pisliğini temizletmek, yatrk yorganlannı günesletmek, pencerelerini sildirmek, odalannı silip süoürtmck »ibi hizmetler için emir erlerini yatak odalarıra kadar soktuklanndan şikâyet ettim. Başka rürlüsünü bahsermeğe es?sen Bü%ük Millet Meclisinin manevî varlığı müsaade edemez. Eçer bir kısım subaylann emir erlerini bu gıbi hizmetler için yatak odalsnna sokmadîMannı iddia edenler varsa onlara da şu basit tavsiyede bulunacağım. Herhangi bır cadde veya sokah*an geçerken görmek makscdile bir kaç bahçe veya pencereye dikkit buyururlarsa saydığım işlerin erler tarafından vapıİTiakta o'.dutunu ecr^ceklerdir ve tanıdıkları bir çok subay ailelerinia sincmaya, şuroya buraya giderlerken bir yaşuıdaki çoculilarını evlerinde analan, babaları, hizmetçileri bulunmadığına görekımlerın nerede ve nasıl salladıklarmı hatırlasınlar. Bu takdirde bana hak vereceklerini kuvvetle ümid etmekteyim. Henuz Meclis zabıt'arı tabeddmediği için konuşmamı aynen ?öndermeğe imkân bulamadım. Yalnız şurasını kaydedeyım ki, ifadelenmin hiç birinde butün subaylan içerisine alan bır tabir veya cümle mevcud değildır. Madde madde arzettığım yolsuzluklann hepsinde (bazı kimseler, bazı subaylar) gibi tabırlerin kullanılmasına hassaten dıkkat edilmıştir. Bu itibarla sözlerunden yalnız yarası olanların gocunması icab eder. Dürüst ve temiz ahlâklı vazifeşinas ve vatanperver subaylan bu gıbi töhmetlerden tenzıh ile hurmetle selâmlamayı bır borc bilırım. Çorum Milletveküi Ahmcd Başıbüyük r RÂDYO Bugünkii Program İSTANBUL NELEK'te Avruparun Bing Crosby'si Buyük şarkıcı Sinemacüık tarihinde jöhret ve giuelliği asla unutulamıyacak bir şaheser. ROSE MARİE Sinemacılık dünyasınm en şbhretli iki Yıldızı Millî Türk Talebe Bırhgi Tıb Dertanbul bölgcsi ajanı dahi bu turnegl tarafmdan nesredllmiştır. Kıtabca nuvaya çağnlamtmıytır. Halbuki uç buyuk şehrınüzde mevcud dokıorgeçen sene İstaı.bulda yanılan bu lar ve dis hekimlerı. ayrı bolumlerde maçlarda komiter.in büyük bir ek lsım «sasına göre alfabetik clarak sıseriyetini Ankrah rrkadaslar teş ralanmış olup titri. Ihtisas subesi. mensub olduğu hastane. muayenehane ve kil etmekte idı!er. Bahusus büyük ev adresi. telefonu. muayene saatlerı itirazlar ve pürüzlerle do'.u bu se yaıılmı? ve şehirlere aid 5 muiassal neki maçlarc'a bunisn incehyecek pafta kitaba eklenerek uzerinde dokilk merci olan tertib komitesinin torların yerleri gosterılmıstir Ayrıca soyadîarına ihtısas şubelerıbu vaziyette o'mas . türlü tefsirîere ne. şehlrdeki semtlere gore de a!fayol açmaktadır. betik tajnıfler yapılmış ve taşradan 4 Bu rrarlar icin îstanbuldan gelecek hastalar ıçin de Türkıyenın turiftık harıtası eklenm;ştır bir haketn davet etmek de kar.aa | timizce pek msafsız'ıktır. Zira An Gelir vergisi ile alâkadar işçiler kara bugün bu bakımdan sıkmtı hakkında bir eser içindedir. Sonra İstanbuHan davet Fabrika ve trnalâthanelerrie çaltşan edilen bskemin şehrimizde yapılan lşçl ve ustalara verilen gündelikkr üzebir ttırnuvada, bu maçlara katıla r:nden kes'Iecek ge'.ır vergisi mıktancak olan bir tak.mla ve kaptanı ile nı eosterır bır eser hazırlanmıştır. Muhiîlb ve ma'î rrmçartr Selçuk Yearalanncla ciddî bir münakaşanın ner tarafından hazırlanan bu kitabdi geçmis bulunır>3S< kayc'a dcğer. 1 frunden 31 gılne ve 150 kuruştan 30 Bereket İGtanbuldan aidecek olan liraya kıdar ucretler.n vergısı indinmtek hakem, icinde br.'urdr'hı cok ler hervab edılerek tanzım edıÎTiistir BaElıca kit^bcılarda sstı^a çıkarılmışkritık duruma ragTrpn, gürültüden tır. korkan kimse değiîdir. Fakat doFİLÂRMONİ Şacak herhansi bir hâdisenin vebali doŞruca Spor Oyunlan FedeFılârmonı aylık muzık dergis nin 27 ncı sayısı zengin munderecatla çıkrasyonuna olacaktır. mıştır Temennimiz müsabakalann is. Bu sayıda Cemil Reşld Rey Tucç mine yakışan bir heyecan ve dü Yalman, Burhan Arpad. R. H Haeer, rüstlük içinde cereyanıdır. ve Ahır.ed Hisahpın yazıları vardır Murahhasîar gıyabında çekilen 3ol resimli ve nef.s ba^kılı olan bu mecmuasım ta\siye edefikstür şu şekildedir: 22 mart 1951 perşembe: Spritüali/m Ruh AnsVdopedisi Saat 18 00 de: FenerbahçeKâğıdspor SDrltualjzm n mahıyeu Ruh nedlr? Saat 19.15 te: HarbokuluEdirne îîuhlar r.ası'ı konııjur'.ar. nıya nedir M«"vetıjmn. tnnotlrma rpdir nas'.! yaspor pıhr'' Cln Me'ek Sevtsn Hibis 23 mart 1951 cuma: rijhlar Faklrizm Te'epnti gıbı bır Saat 18.00 de: HarbokuluKonya , cok g zll ıllmlerden baheden bu kıtaSaat 19.15 te: FenerbshçeAfyon bm 6 ncı fssıkulü tabedıldi Istanbuîda Gayret kitabevinde satıl'yor. 24 mart 1951 cumartesi: Saat 18 00 de: AJyonKâğıdspor Saat 19.15 te: Edirne Konya 25 mart 1951 pgzar: Saat 11.00 de: Final Bu maçlann grupîan da gene ?ıyaben intıhab edilmiftir Onlar da BÖ'yledir: (A) grupu: Fenerbahçe. Afyon, Kâğıdspor, (B) grupu. Harbokulu. Udimespor, Konva. Cem ATABEYOĞLUİ 12.57 Açılış ve prcgramlar 13.00 Hcfcerler 13.15 Radyo salon orkes. trası konseri 13 45 Şarkı.ar; okuyan: Ekrem Kongar, çalanlar: Sadı Işılay, Izzeddln Ökte, Yorgo Bacanos 14 20 Dans ıcuz'ğı ve tarkçe tangolar (PI ) 14.45 Program lar ve şarküar (Pl ) 15 00 Kapenıs. * 17 57 Açılıj ve p.ugramlar 18 00 Benny Gcodman ve Artıe Show orkestaüarı (Pl.j 18 20 Fasıl heyetl (Rast faslı) idare eden: h a k k ı Dernıan 19 00 Haoerler 19.15 Saz eserlerı, çalanlar. Su.evman Erguner ve arkadaşları 19 35 Ronıar.tik d u n j a . kor u ş a n : Orhan Hançerlioğlu 19.45 Yurdun her koşesmden deyışler ve soyleyışler, tertıb ve İdare eden: Nedim Otyam 20 10 Kısa şehır haberleri 20.15 Radyo Gazetesl 20 30 Konserto (PI ) 21 00 Grieg'den p.yano paıçaları (Pl.) 21.15 Sarkılar: okuvan HEinıyet Yuceses; çalaular: Hakkı Derman, Şerii Içlı, Ismaıl Tezelll Ntcdet Gezen 21 50 Turizm davamız. konuşan: Miîletvekilı Emrullah Nutku 22 00 Operada bir gece 22 45 Haber. ler 23.00 Programlar ve dans m j zığL (Pl ) 23 30 Krmanış. Charles Treıtet KONSERİ 3 nisan salı saat 21 de Biletlpı bugün saat 34 ten itıbaren sablr.ıaktadır. JEANETTE Mac DONALD NELSON EDDY Bu akşam M E L E K SİNEMASENDA 1 Yarm suareden itibaren 1 LÂLE SİLVANA SİNEMASINDA MANGANO Türkiye Kimya Cemiyeti Umumî Merkezinden: D A Ğ K U R D V (Le Loup de la Sila) Amadeo Nazzari V. Gassmann J. Servas Aşkı için kendisini seve seve feda eden adam. Kardeşinin ıntikamını almak ıçin baba ve oğlu birbirint katan şuh kadın... Essız bır mevzu.. YURD FİLM BORS% 20 Mart 1551 Açılı; Kap.TU5 1 SterUn 7 86 7 S4 SO 10u UoiâT 280 30 2SO 30 10ü Fr&nsız frangı 0 80 0 SO 100 Lıret 0 44 128 0.44 128 100 Isvıçre trangı 64 03 Bi U1 100 Florin 73 «8 40 73 6S 40 100 Bekika frang. 56» 5 60 100 Dranml 2 S6 21 SB 100 Çekoa.ovaB Kut 100 Isveç Kul. 54 12 50 54 12 50 Esham vc Tahvilât •^ 7 faizli tahviller Alış Satıs Sıvas £rzurmn 1 22 25 22 25 ' Sıvas • £rzurum27 22 30 22 3 0 ' 1941 De:. . . . . . 1 22 48 22 43 ' 1941 Demlryohı n 22.03 22 03 * 1941 Demiryolu Lü 22 90 22 90 Mİ1U Mudafaa . 22 65 22 65 ' Millî MüOaiaa 11 23 25 23.25 Mllll Müdafsa Ql 22. 22 Millî Müdalaa IV 22 25 22 25 <?r 6 faizli isfikrazlar Kalkınraa ıstîkrazı 1 101 25 10125 Kalkınm» D 101 70 101 70« Kalkınma OI 10130 101.30 194(1 Demiryolu IV 96 35 96.55 101 30 101 30 1941 r>emiryolu VI 1348 Tahvlll 1 10125 m 2' 101 70 101.70 1948 TahvUl Q 1949 Tahvilt l 100 100 9S05 93.05 4 1/3 faizH 1949 % 5 faizli ikramiyeliler 22 50 22 îO 1933 Erganl 2 20.90 2C90 1938 tkramıyeü 21 21 Millî Müdafaa l 98 80 98 80 Demlryohı IV 99 80 99.80 Demiryohj V Sarraflarda altın fiaö Reead 37.50 Cumhurlyet 32 Gulden 29.10 tngölt 43.55 467 Cemiyetin 17 mart 951 günü toplanması icab eden yıllık kongresi ekseriyet hasıl olmadığırıdan akdedilememiş buîunduğu ve ikmcisinin 24 mart 951 cumartesi günü ANKARA saat 14 30 da Beyazıdda Marmara 7 İ 8 Açılış ve program 7.31 Vals lokalınde hazır bulunan azalnrla ve tangolar (Pl ) 7 45 Haberler akdedileceği muhterem meslek 8.00 Hafıi meiodîler (Pl ) 8.25 G u m m projTamı 8 30 Muzlk 9 00 daşlara bildirilır. Kapanış. İdare Heyeti GÜNDEM: * 1 Başkanhk divanı seçimi, 12 15 Memleketten selâm 12 3u Şarkılar 13.00 Haberler 13 15 Ikı 2 İdare heyeti rapcru okunp.yano ile melod ler ( P l j 13.30 Ogle ması. Gazetesi 13 45 Haf;f şarkılar (Pl.j 3 Murakıb raporunun okun14 00 Kapanış. ması ve eski idare heyetinin ıbrası, 17.58 Açılış ve p:o^raın 18 00 Sar4 Yeni ıdare heyeti ve murakîlar 18 r» KyiiUşma 18 45 Caz orkestraHrından Vmcent Lopez rPl ı kıbların seçimi, 19.00 Haberler 19 15 Tanhten bır 5 Teklıf ve dılekier. (4571) yaprak 19.20 Cumhur Başkanlıfı armoni nuzıkası, şef Ihsan Kunçer 20 00 Konuşma 20.10 Muzlk 20 15 Çerkeş Asiiye Hukuk Radyo Gazetesi 20 30 Serbest saat Yargıçlı^ından: 20 35 Tarıhî Turk muzıgı; idare eden 278 Mesuci Cerr.ll 21 15 Konuşma 21.30 Çerkeş n Bozcğlu koyunden Ayşe MüziVl bilrrece 22 00 Konusraa 22 15 Srz e^er'.eri; çalarlar Yaylı tam Dtiarcı ve \h Şaralıyurd Çerkeş Asilr bur Cnaer Altuğ ud • MelâHat Pars >e Hukuk Mahkemesıne açmış o]iu u CRİblığe karar davasının yargılama£i 22 30 Şarkılar 22 45 Haberler 23 00 sırasında ,Çerkeşın Bozoğlu ko>ü 71 Kanamş. evmde kayıdiı All oğlu ümmthaadan clnıa 326 dogum^u Galıbin 30 seneden beri hayat ve mematı meçhul buîunduğu ıddia cdllmlş olduğundan nıalümatı olan kimselerın uç ay zarfmda Talumatlarını mahkemeye bıld rmelerl ve yargılomanm 164,351 guııune ta!lî^ına karar ver.lmıstir Karar gereçi ılâr.er. teblıg oiunur (4373) 1 3 4 5 6 7 8 Bugün Matinelerden İtibaren Şehzadebaşı MİLLÎ Sinemasında 2 büyük film birden 1 SİHİRLİ Baş Kollerde: B ^ Ba5 Rollerde: ZEKİ BÜSTEM ALTIN BAXTEB ZTJZU ŞEKİP f^ 2 BENİ AFFEDİN (Türkçe Sözlö) 2 fevkalâde füm birden ( Luck O£ The İrish ) TYKONE POWEB ANN ALEMDARDA: B U G Ü N ^ 1 SREF SÜVARİLERİ (Türkçe) Baş Rollerde: JOHV WAYNE VİCTOR Mac LAGLEN Umumî arzu üzerine BULMACA 1 2 ?MMh Sayın KâÇAOI ve METRESİ Beşiktaşlılara (TÜRKÇE) 6 ncı ve SON HAFTASI K b» A vı A •>] 1951 Türkiye Bu akşam serbest gttreş yapılacak şampiyottası boks raaçîan Htlsinki>e ^Uccek takımı seçme Fransız boksörü Hayrebedyan nîahiyetindc olan müsabakalara ile İtalyan Tontini bu gece cuma günü başlanacak karşılaşacnklar Nisan ayının 26 ilâ 29 u arasmda Helsinkide yapılacak dünya serbest güreş sampiyonasına kablacak takünımızı seçme mahiyetini taşıyan 1951 Türkiye serbest güreş şampıyonası bu hafta sonunda şehrimizde Spor ve Sergi sarayında yapılacak tır. Bu müsabakalara istanbuldan ve Ankaradan 8 er, E^kişehirden 7, Izmirden 6, Samsundan 5; Kocaeli, Seyhan, Malatya, Edirne, Balıkesir, Çorum, Zonguldak, Denizli, Kırklareli, Konya, Kayseri, Aydm ve Sıvastan 4 er gureşçi çağırılmışlardır. Aynca en son Greko Romen ve serbest güreş millî takımlanmızda yer alan elemanlarla bu maçlara katılacaklardır JJiğer taraftan istanbul Universitesüe Karagücü de tam birer takımla katılacaklardır. Arzu edilen bölgelere de masraflan kendilerine aid olmak üzere «8» kişiyi tamamlama hakları tanınmigttr 150 ye yakın güreşçinin katılacağı bu müsabakalann taşıdığı ehemmiyet çok büyüktür. Maçlann prog rarru şu şekilde tesbit edılmiştir: 23 mart 1951 cuma günü: Saat 910' Inönü stcdında tartı Saat 1419: Birinci seans Saat 2124: Ikinci seans 24 mart 1951 cumartesi: Saat 910: Inünü stadında tartı Saat 1219: Birinci seans Saat 2124: Ikinci seans 25 mart 1951 pazar: Saat 910: İnö'nü stadında tartı Saat 1219: Birinci seans Saat 2124: İkinci seans Yeni bir rekor NewHawen (Cjnnecticut) 20 (a a ) (Afp): Yale ünivers.tesi 4xlOO metre serbest iüzme bayrak jarışı dünya rekorunu 3 daklka 47 sanıve 9 10 i!e kınnıstır. Eski rekor 1948 denberi 3 dakıka 48 sanıye 6/10 ile NewHawen yuzme Inıîubune aid ldı. UMUMİ KONGRE Kurtuluş Genclik Knlübünden: 22/3/951 perşembe 3auü aksarnı ssit 20 30 da kuiubümüzün umtımi konşresl icra edileceğ.nden azaîarımızın gelrr.elerl rica olunur. îdare Heyetlnden Günlerdenberi büyük bir merakla beklenilmekte olan Hayrabedyan Tontini karşılaşması bu gece Spor ve Sergi «arayında yapılacakbr. Şehrimizde yapüğı bütün müsabakalan kazanan Fransız yarı ağır profesyoneli Jak Hayrabedyan ile italyan şampiyonu Renato Tontininin bugün yapacakları maç büyük bir iddia tagımaVti>^'rl Bu maçın en büyük bir hususiyeti de cAvrupa şampiyonluğu namzedlik maçı» olarak ilân edilmi§tir. Şebrimizde yapılacak bu çetin maçm galibi, Avrupa yan ağır şampiyonu tvel ile karşılaşmak hakkına sahib olacaktır. Marui Fransız profesyoneli J. Hayrabedyan hakkmda evvelce ge niş izahat verdiğimiz için bugün de kısaca Italya şampiyonu Tontiniden bahsedelim: Renato Tontini henüz 24 yaşında bulunmaktadır. Bugüne kadar yap tığı profesyonel maçlann mühim bir kısmını kazanmış bulunan İtalya şampiyonunun bu geceki maçı •i\uk bir merakla beklenilmektedir. Bu mühim maçtan evvel DenizE;ÜCÜ ile istanbul Ihtisas kulübü boksörleri arasında takım karşılaşması yapılacaktır. Bu karşılaşmaya takmılar şu kadrolarla cıkacaklardır: B?ks Ihtisas kulübü: 51 kilo: Zühtü 53 kılo: Ilhan 58 kılo: Erol 62 kilo: Taki Ziyaris 67 kilo: Ozcan 73 kilo: Nubar 80 kilo: Tayjar Derizgücü takımı: 51 kilo: Hilmı 54 kilo: Seyfı 58 kilo: Süheyl (Ordu şampiyonu) 62 kilo: Şükrü 67 kilo: Mchrned 73 kilo: Fuad 80 kilo: Zeki (Ordu şamp:yonu) Bu maçlarm da çetin ve çekişmeli geçeceği muhakkakür. ac 1I i • Hl1 I »! • !• 11 1B , 1 ! \m D I K K A T : Muayenehane nakli Fizık ve Elektrik tedavileri mütehassisı • Fitaş FılmciUk Şirketinin yeni şaheserier hediyesi SUAD 1 o PARK Sinemasında Hr, K. HECÎP BÎÜÇ İngiliz sefarethanesi karşısındaki kabinesinı Beyoğlu Lâle Sineması yanındaki Sekban I apartımaru 9 No.lı daireye • H nakletmiştir. ••^B baylamıştır. 2 dünya hârikası bırden c i ı  U C r t D I f P Tamamı renkli ve Soldcn sağa * 1 Meriıum ve meşhur şairltr >iızden bırının tanmmış eserinın adı 2 Bir çe;id yakacak tedarık eden (ık! Jjetael 3 Sancak leskı terim ı bir scru talusı. 4 B:r sıfat takısmın tcrsı. k&sabın âl«tlerınden blrı. 5 Kvrey Air.kada bir şeh r. 6 Geilr kî.vnoâı < Imak ı:7ere yaptırümış bir.a. 7 Fasıl heyetl erkâmndan blrı Tann. 8 Bir çeşld hastahk, nısfiyenin büyüğu. Yukarıdan aşağu/a 1 Uzerinde hiç bir mesu! yet belırtısı gozukmem ş olan. 2 Vucudun e' ve sinir kısmı nota. 3 TeiM h.ıkaret edllmek lstenılenlere çekılir, kot.ı tıvnetli lnsr,nlardan. 4 Ka^ızlık hr,staiı«ıra tııtutauş (tıb ter.rr.i). 5 B lgiden ve gorguden mahrum olırların sık sık japtıkları (çoğulı ^ M'hcub olaTiîn yuzu. etrafmı ku^Rtan. 7 Bir cins harislik ve cimrl'ık doâumevlndekl nobeıçl 8 Çevrillnce lnsaııların zararını b!le büe kul. Ia>dıkları birşey meydana çıkar. Evvr'ki hulmacatın hnllcdtlmış şefclt: 1 2 3 4 5 6 7 8 m l 3 S I L A H Ş O R L L K Txııkçe ^ ^ 2 N A M U S SÖZÜ ((Türkçe sözlü) IsOT: Pazar g\inü yalnız 3 S'LÂHŞOPXAR DevanuJ matine. T e l e f o n : 83143 ÇEMBERLİTASJ 1 MARMARA \ 2 büyük sinemada aynı zamanda senenin en muazıam süper fümi Bugün Matinelerden İtibaren JUAN VİVECA L1NDFORS Türkçe kopyası dünya haberleriııde Baş Rollerde: ERROL FLYNN ı i Şa'şaah sahnelerile gözleri kamaşt.ran terıhin en muazzam aşk. macera ve kahramanlık şaheseri. Renkli orijinal kopyası 5MEİ ülM İ MEİ ülM RİÜIZİGİAİRgİT ÜİTİÜİAİRİAİMİA VİHRİLİAİMİÂİK MARMARA'da Bu mıılıteşem mUyonluk ÇEMBERLİTÂŞ'ta Uâveten lilme İRAN ŞAKİNIN B ü t ü n EVLENME t a l s i l â t i l e TÖRENİ EİTİİİEİMİEİN1» P Kadıköy H A L E Sinemasında ^ Bu.şün matınelerden ıtıbaren 2 fevkalâde iilm birden 1AŞK JUNE YARIŞI Baş Rollerde : f BREMAN «LİEİİİMİBMİA KİUjTjLİAİMİAİK ÖLÜM Beşıktaşta mtrhum kavaf Mehmed Eıendı kızı, Maıiyeden emeklı Reflk C^nıtezin refıkası, Özcaa Canıtezin ar.nesı BAYAN REBİA CANITEZ mubtelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak genc ;, a;ınaa vefat etmlştiT. Cenazesi 21 mart çnrşaınba gunü Beylerbeyi Kuplüce Caraunde Ikındı namazını muteakıb Kupluce mezarlığına defnedllecektlr Allah rahmet eylesln. T ^ 3JC îÇC BU AKŞAMDANİTIBAREN Y I L D I Z ve İNCTL Sînemalarında Birden HAVER WALTER TARZAN LEX ve 2 PÜUBIYIKYAN TİYATROGU TÜRKÇE SÖZLÜ katılüa Komedi. GENÇLİK PSNARI ( Tarzan's Magie Fountain ) Palabıyıkyanı konuşan: FERDİ TAYFUR Baş Rollerde : BARKER BRENDA JOYCE Arşak Palabıyıkyan Carmen MirancJa B U G Ü N AZAK ve TURAN Sînemalarında Matınelerden itib.'.ren senenin en mu^zzam iki filmi birden I NESİMAÇİ ATOM KÂŞİFİ Başhca yarahcısı: RED CTÜKKÇE SKELTON Merhum Abdullah Dilberdeyin damadı. Devletgeldı Şerlf Beyıa oğlu, N.clye De\ letgeldının eşi Doktor Sıbgatullah Devletgeldi mubtelâ cldugu t ?=tatıktan kurtuiamıyarak vefat etmıstir Cenazesl Üskudarda Sultartepesindek; köşkunden 22 mart perşembe gunu saat 11.30 da kaldırılarak. cenaze namazı Üskudar Yenicamii Şerlfinde öğ'e namazmı müteakıb kılındıktan sonra Sultant^pesindekl ail e kabnstantna defnedUecektlr. Mevlâ rahmet eyliye. La Cinematographie Francaise Mecmuasuun kritiği: Işte Yeni Tarzan LEX BARKER'i size tanıtıyoruz. Genç. ateşli, atak ve mükemmel atlet olan bu yakışıklı delikanh, bundan evvelki TarzanJardan üstündiır. Tarzan fılmlerınin meshur ı&jiscrü Sol Lesser'in «Tarzan ve Gençlik Pmarı» adındaki yeni filmir.de LEX EARKFR. Afıika Ormanlar Kralı hikâvesini Um mânasile canlandırm?ktadır. Bu film diğer bütün Tarzan fılmlsriiden ü^tündür. SÜPAT FİLM Nesimaçi'yi seyıederken doya doya kahkahalarla gülecek, eğleneceksiniz. Dayanılmaz derecede kotruk sahnelerle dolu bir şaheser. TEŞEKKÜR Çok sevgulmlz MİHRAN SAMANCIYAN'm (Mefruşat kutnaş ma^azasından) vefatı dolayıslle. cenaze meraslmlne bızzat L;tTak eden. telefon, telgraf veya mektubla tazıyette bulunan, çelenk yerine hayır müesseseler.ne teberruda balunan ve acımızı paylaşan butün dcst ve akrabalara ayn ayn teşekkür etmeğe. teessurum\.z nıani oldugundsn sayın s&zeteıuzin delâleunl rica ederlz. Keıi^rdide nlle Cenaze Levazımatı GARBİS CELIL Tel' 42746 Saat 20.30 da DRAM KISMI ESKİ Ş A R K l YazanNurl Güntekin Teîefon: 42157 KOMEDİ KISMI YÜRÜ YA KULDM Türkçesi H . KeTial Arduman ve Vasfi Rıza Zobu Telefon 40409 Sahib ve Bajmuharrifl NADİK NADİ B« nüshaâa yan i}lerini fliten idare eden: CEVAD FEHMİ Cumhuriyel Matbaası $ARK SİNEMASI BU 21,15 AKŞAM ten itibaren 2 SOLAN GÜL (Törkçe) Kadın gazeteci LıTin maceraları: fBlaise... niçin geldin? I Buraya gelmekle hata. / Oynıyanlar: RİOARÜO MONTALBAN ESTHER FERMANDEZ Fiesta filminin en kudretli erkek artısti tarafından şahane bir surette yarafalan bir film. KANLI Sinemanın «MİHHACENİN GOZDESİ» ve ttHİND MEZAFI» şaheserlermdsn sonra son 15 yıl ıçınde bir hanzeririi yarai?madığı eşsız bir eser Arslanları, kaplnlan. timsahlsn ve korkımç yerlilerile balta girmemiş vahşi EORNEO Ormanları. Beyaz kadın hasretile kıvranan kanlı Raca Vahçi baskm] a r Kız^ın lâvlar plt'.nda kayboian bir medeniyet. ACA Esrar Pesinde: 60 Bravo, BUise! ;abak gidelim. Ben seni pısın t>tSana anlatacarun cok •saınrdau.'^sSİ, V i mühim şeyler vari y l Stelladan 2iK öğrendim..^' Türkçe sözlü ve Şark musikiii CHARLES BICFORD ROSE HOBART süslü Şark musikisinin en nefis parçalarile V3 kıvrak dansöz LUİZA. NOR'un orijiral danslanly Ş bu>uk bir aşk. macera ve heyecan filmi. Yerleri nizi ayırtmız. Teî: 4O380. bu>uk bir aşk. macera ve heyecan KOCANGA FİLM sunar. 1 rl Bugün Matinelerden İtibaren Hakikî İ P E K T A K Z A N filmlerinin hakiki varatıcısı c"=ki j lizınc dünya şamoiyonu JOHNNY W E l S S M U L L E R (TARZAfth İJ K^ rHBSSBHİ TAEZAN tarafind^n ya'atılan heyecanlı sahneleri. mü:hış mücadelelei • sla unutulsnuyan TEHLİKEDE (TtRKÇE SÖZLÜ) En korkunî vahşi hayvanlar ara;:nda en heyecanlı t (Arkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle