19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 Mart 1951 FRANKLTN ROOSEVELT^ Jl ı */ r arafsız bir vatandaş gözü ve görüşü ile 1 marttanberi çıkan gazetelerimizi 50'yle bir gözden geçirirseniz iç siyaset hayatunızın karşüaşacagımz manzarası sudnr: Kırşehirde Atatürk beykellnin burnu ve çenesl kırılmıs. *ail veya failleri bulunamamıştır. Münevver Türk gencliği bu manevî clnayeü terin etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi mensubları. hejetler halinde Ankaraya gelerek Hollanda Kraliçesi YVithelmina'ya kaldılar ve haziravda Framsa ttmamile Parti Genel Başkanı İnönüyü ziyaret Nazi işgali altına düfiü. etmektedirler. O zamanki İç işleri Ba19 aralık 1939 Amerikan halkı fllcrf tehlikesini kanı, emniyet ve asayis bakımından Tahvilât piyasasmda hissedilir bir Saym KraÜçe Wilhelmina; artık dcha yakından hissettini g:M, bu ziyaretler üzerinde durulduSunu Holandanın ecdadımın vatanı yeni İniiliz Biştcıkant Churchill de yükselme göze çarpmaktadır. «öylemiştir. Bunun sebebinin, bankalardaki nm vaziyeti şimdiki halde bun Amerikadan yardım istemeye baglaİnönü Ansiklopediri admm AtJHttirilmesi üzerine Agâh S ı m Levend, mevduat yekununun arrması oldudan bir kaç hafta evvel size telgraf Ansiklop«di yazı heyetinden istifa ediğu söylenmektedir. Malî müessesegönderdiğim zaraankine nisbetle Tıbbî eczada Almanyanm yor ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik Jer mevduat sahiblerini harekete daha emin görünüyor. Ümid ve heriyi düelloya davet etmek isüyor. Winston Churchill'e: baş mü§ti.ıki Türkiyedir rkinci Dünya Harbinden sonra atıldığı takdirde aşırı ve yersiz ne kadar aceleye geîdiğini belirtgetirmek için bir çok ev, arsa ve temenni ederim ki bu korkunc Adnan Menderes kabinesi istifa edl1 jubat 1940 aparbman katı piyangoya koyduk garb memleketlerinin çoğu bir kal iyimserliğe kapılarak ciddî tetkik mek için 1952 yılı istihsal ve ihrayor; kurdugu ikind kabine beğenilmlharb devam ederken milletinizin Hamburgda çıkan Wirtschafts yor. daha ise başlamadan tenkidlera Azizim Churchill; lanndan halk baknalara fazla para kınma plânı tanzim ederek işlerini lerden geçmiyen rakamlarla yakın catı hakkında ileri sürülen rakamistiklâlini ve memleketinizin t a istirahate çeÜç kruvazörünüzün kahramanca yatırmıştır. Bankalar da kanun geaşağıya dercet dienst dergisinin şubat 1951 say^ı ugruyor ve Başbakandançıkıyor. gösterdi lardan bazıiannı program dahilinde yürütmeğe ko istikbalimizi pek ferah mamiyetini tehdid eden yeni bir sında Baü Ahnanyanm farmasötik kilmesinl istiyen yazılar çarpışması hakkında verdiğiniz me reğince yüzde yirmi kanunî karşıMarshall mekte fayda görüyoruz. yulmuşlardır. Kalkınma işini plâ ğimiz anlaşılmaktadır buhran başgöstermesin. İstanbul Sehir Meclisi. İnönü gezisisanayii hakkında geniş bir ettid nln adını değiştirerek Cumhuriyet geraklı malumata teşekkür ederim. lıklarını tahvilât almak suretile ka (bin ton hesabile) na bağlayan memleketlerin arasın yardımının ilk yılda bize karşı pek Bununla beraber, istikbal hak Hâdiseleri vardır. Bu yazıda Alman tıbbî ecza risi yapıyor ve oradakl İnönü heykeU daha iyi öğrenince patmaktadırlar. tutulmasından vaziyetimize da devletçi bir iktısad siyaseti ta kıt kında hiç birimizin emin buluna aGraf Spee» nin haber verilenden İstihsal İhracat endüstrisinin son on beş yıl içinde kaidesinin yıkılmasına karar veriyor. tnıyacağı îîünler yaşıyoruz. Zira çok daha fazla hasara uğramış olBundan başka tahvilât faizîeri kib edenler bulunduğu gibi liberal böyle gülistan manzarası veren Selçuk nahiyesinde, paçavralarm »a» Hububat 9.747 700 ne gibi safhalardan geçtiği incelenrılmış atılmıs biı bugün milletlerarası normal ve duğunu anlayacağız sanınm. hadleri ne olursa olsun gelir vergi rejim taraftarlanna da rastlanmak cetvellerin epey dahli olduğunu mekte ve bu arada ihracatın seyri Atatürk ve çamurlar içine sonradan buYağlar 245 60 büstü bulunuyor: söyleyenler vardır. dostane münasebetler, hiç bir muve mahreclerin ehemmiyeti tahlil nun çamurlar içinde değil. otlar içind» Bunlan yazdırırken, Amerikan sinden muaf bulunduklarından halk tadır. Serbestiden aynlmak istemiEt 218 60 kaddesat tanmuyan hayalperest Dört yıllık kalkınma programı edilmektedir. Etüdde ihracat hak bulunduğu ve adl bir hırsızlık vakası Süt ve sütten maticaret gemilerinin İngiliz limanla bunlara fazla rağbet göstermekte yen, fakat bütün işleri rekabet nikimselerin hevesile her an bozulsonunda varacağımızı iddia ettiği mul gıda maddeleri 900 kında teferruatlı istatistikler var olduğu bildirillyor. 3 rında ahkonulmaları hakkındaki dir. Yalnız fiatlan yüksek olan tah zamına terkedemiyeceklerini anlaınak tehlikesini gösteriyor. miz neticeler gözden geçirilince dır. Bu istatistiklerden memleketi Halk Partisinin seçimleri yenllemek Bakır 26 16 temaslanmızın memnuniyet verici vilâta amorti isebet etmesi halkı yan memleketler bünyelerine uytstedigi ve İnönüye yapılan ziyareUeBinaenaleyh, size şunu hahrlat bir şeküde cereyan ettiğini umu fazla ızrar ettiğinden bunların si gun müdahale rejimleri kurmuş plân tertibinde ve hedeflerin tesAğac ve kereste 550 50 mizi alâkadar eden kısmı iktibas rin bu maksadla terUblendiJi löylemak isterim ki, size ve aile efradı yorum. Yalnız, bu meselenin bu gorta edilmesi düşünüîmektedir. lardır. Bazı müelliflerin liberal mü bitinde hiç tecrübemiz olmadığı Taş kömürü 3.720 760 ediyoruz: olyor. nıza elimizden gelecek her türlü rada büyük tenkidlere uğradığını Köylüyü topraklandırmak için dahale adını verdikleri bu sistem meydana çıkmaktadır. Avrupa İkMillet Partisi Başkanı Hikmet B»« 1950 de hububat istihsalimizin 6 Almanyanın tıbbî ecza ihracaü tisadî İşbirliği teşkilâtma sunduğu milyon tonu geçmediği, diğer mahyardımı yapmayı eşimin ve benim söylemezsem yur, yazın aöylediği nutuklardan dosamimî konuşmuş kanunun Ziraat Bankasma verdiği de devlet bir taraftan vergi siya(Bin mark hesabile) layı askerl mahkemeye veriliyor. . yürekten arzu et^ğimizi bir an obnam. Umumî kanaat şudur ki yüz milyonluk tahvil çıkarma im setile sosyal adaleti gerçekleştir muz programda 195253 yılı tediye sul ve madenler için ileri sürülen 1936 1949 1950 Konyadaki lrtica hâdlsesi dedlkodumuvazenemiz hakkında tasarlanan için unutraamahsınız. milletinizin ve Fransamn menfaat kânmdan banka henüz 30 milyo meğe çahşmakta, öte yandan bilsu ortaya atıhyor. rakamlardan da halen epey uzak Türkiye 1,810 1,277 5,939 Gerek siz.in, gerek benim bugün leri maruz bırakıldığımız bu can nunu kullanmıştır. Yetmiş milyonu hassa işçi, ücret, kredi, faiz, döviz, rakamlar, mübalâğalı tahminlerden bulunduğumuz malum olduğuna Holanda 3,074 223 5,077 İzmlr Belediye Başkanı. Inönünün sakıt bir {ef olduğunu ve sakıt hallf* kü harbin vahim tehlikelerinden sıkıcı haile hiç de kabili telif de da lürum hissedildiği zaman çıka kambiyo, dış ticaret ve münakale kendimizi alamadığımızı göstermek göre program hazırlanırken ziraat Isviçre 3,199 gibi hudud dışına atılmasını istiyor. 4,167 2,642 torunlanmızın korunmasını iste ğildir. Harb vakıasmdan 3 bin mil rılacaktır. Banka yüzde yedi faizle işlerini türlü tedbirlerle tanzim ve tedir. ve madencilik gibi gelişip kalkın Yunanistan 2,835 İzmir Belediye Başkanı sözlerind» 1,700 666 ınemiz pek tabiidir. (Milyon dolar hesabile) uzaktaki bir milletin böyle düşün aldığı bu parayı yüzde dörtle köy idareye gayret etmektedir. Müdaması zamana mütevakkıf işler de Arjantin 2,229 ısrar ediyor ve kendisine protesto ve 3,757 324 Onlirm tehlikeden uzak bulun mesi de pek tabiidir. Aktif lüye vermekte ve geri kalan yüzde haleci rejim takib eden memleketiki, üç yıl içinde istihsali iki mis italya 2,222 nefret telgraflan çekiliyor. 7,003 656 Bazı Cumhuriyet Halk Partill mllidurulmalan lüzumunu hissettiğiniz İhracat 386^ Bizi meşgul eden meseleleri si üçü hükumetten almaktadır. Onun ier arasmda işsizliğin serbest ik2,173 letvekillerinin bir hükumet darbesinline çıkaracağımıza hükmetmekte Belçika 2,352 1,471 takdirde, vereceğiniz haber üzeri zinle karşı karşıya konuşmayı çok için boş yere faiz vermek istemiyen tisad nizamında kolay izale edileNakliyat «elirleri 9,6 1,785 den bahsettikleri »öyleniyor. aşırı iyimserliğe kapıldığımu gö Amerika 1,435 1,415 ne, derhal emin bir noktaya bir isterdim. Fakat hâdiselerden beni banka bu tahvilâttan ihtiyac ol miyeceğine inananlar ve bu sebebTurizm 3.0 Ayvalıkta D.P. işaretile çıkan bir 1,532 rülmektedir. bveç 2,102 486 kruvazör göndertip kendilerini ve mektubunuzla haberdar etmekte dukça piyasaya çıkarmaktadır. Kâr ve dividant 11.5 İnönünün ale tam istihdam politikasım benimYekun 108,113 25,750 52,797 gazete, sevkını ve vatan hainliği ileBu Marshall yardımma uygun kalrialete idamını istiyor. maiyetindekileri aldırabilir ve nis gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür Diğer gelirler 26,5 eeyenler de vardır. Bu yolda yürüTabloda görüldüğü gibi Alman yazı da siddetll bir infial uyandırıyor. kınma programımız tertib edilirken beten daha emin olan bizim top ederim. yen memleketlerde devletin iktisad Öğretmenler arasında nakil 1952 yılında dış piyasalardan 11.5 yanın ecza ihracatmda bütün dün Ba;bakan, kabine 4rtica ve parti raklanrruza getirtebilirim. Bu ara437,1 Yekun sahasmda manevra kudreti hayli Samimî selâmlanmla. müşterisi münasebetleri hakkında beyanatta bumiiyon dolar (otuz iki küsur mil yada halen . en büyük ve tâyinler da, eğer kendileri onlarla beraber lunuyor. Memlekette bif irtica harePasif artmıştır. CHdTbfn bajtnda Churchill İngiliz yon Türk lirası) tutannda da kâr Türkiyedir. Diğer maddelerde de keti olmadığı yolundakl sözleTİ tengelmek isterlerse, Prenses Juliana kcbinesine Deniz Bakanı olarnfc gir Milli Eğitim Bakanlıgınca sehriıniz395.0 İthalât Bugün dünyada tam liberal bir Türkiye, Almanyanın başlıca mah kidlerle karşılanıyor. ve dividant tahsil edeceğimiz heyı misafir etmeyi şüphesiz çok is miftl. O günlerde, İngiliz Umanlarına deki öğretmenler arasmda yeniden ba16.6 Naklivat giderleri recleri arasmdadır. İzmir Belediye Başkanı. üçüncü def» zı tayin ve nakiller yapılmıştır. Bu iktisad siyaseti takibine imkân kalsablanmıştır. terim. selen Amerikan ticaret semüerinin, arada, Bakırköy orta sanat okulu mamıştır. Öyle anlaşılıyor ki yir0.5 Turizm İthalâtımızda Almanya, Amerika düelloya davet ediliyor. Aimanyaya kaçak esya götÜTmelerinden müdürü Leman Subaşı Beyoğlu Akşam 3,4 Döviz temininde bu çeşid memKâr ve dividant İnönüye yapılan ziyaretlerden De» Siz herhalde geminizin kaptan föphe edilerek arasUntmaJan Ameriminci asırda hâkim olan iktisad ile başta gelmektedir. Bu durumun mokrat Parti teşkilâtı sinirlenlyor. balara sahib bulunmadığımız maDış borclar müret köprüsünden aynlmak istemezsi kada böyüfc bir asabiyet uyaîidırrr.tftı.) Kız Sanat okulu müdürlüğüne, Ankara rejimi müdahale sistemidir. Mütütünlerimizin Aimanyaya sevki Bunların men'l ve Derookrat PartiliAtatürk Kız Enstitüsü müdürü Cudiye 26,0 tebaü lumken ve üç yıl gibi kısa bir müd niz, buna eminim. Korçay Bakırköy kız orta sanat okulu dahale kelimesinden hoşlanmjyan hususunda yapılacak müzakerelerde lerin de Ankaraya mukabil ziyaretler *** Diğer gelirler 14,5 det içinde böyle gelir kaynaklannı müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Kendilerini Beyaz Sarayda, yamüeüifler buna o:ahenk.leştirilmiş bizim için kuvvetli mucib sebeb yapmaları isteniyor. Demokratlar arasında. Halkçılarm ziyareürü Mussoele geçirmemiz tasavvur edilemez teşkil edeceği aşikârdır. Sehir dahilinde nakilleri yapılan öğ ekonomij) demey: tercih etmekteBenito Mussolini'ye: huu Hudson nehri kıyısındaki ini'nin Roma üzerine yaptığı yürüyüş» 456,0 Yekun ken tediye bilânçosu tasarısma baköşkümüzde misafir etmekle büyük 14 rubat 1940 retmenler de şunlardır: Cevriye Har dinîer. Bugün demokrasi cephebenzetenler ve ziiaretçilere de cbincay, Suzan Lualaç. Leman Subaşı, Mus his mevzuu 12 milyon doların ne sevinc duyacağız. Köşkte bulunan Cetvelden anlaşılacağı gibi 1932 dirilmis kıfalar» dlyenler var. Sa\nn Sinyor Mussolini; tafa Demirgülle. Şaziye Palamir, Fe sir.deki memleketlerin iktisad poseksenbeşlik annem onlarla seve İzmirde bir toplantıda, bir Halk ParEski dostum ve Dış İşleri Müs hamet Özeyüb, Leman Timur, Sehbek litikaları arasındaki farklar, serbes yılında bir milyar yüz milyon li gibi düşüncelerle ithal edildiğini tili İnönüyü ahlr zaman peygamberl seve meşgul olacaktır. teşarım Mr. Sumner Welles, tara Tamer. Künevver Öztan, Neclâ Uya tî veya devletçiliğin kabulünden ralık ihracat yapacağımız beiirtil kestiremiyoruz. Dört yıllık kalkınUân edelim diyor. Toplantıdaküer İnnık. Bir gün sizinle tanışmak şerefine fınızdan kabul edilmek şerefine ziyade müdahale derecesine ve raekte ve bu arada 200 tonu buğ ma programında aksak görünea ciönüyü başlannm üstünde bir tac olaTalât Paşayı anma töreni day olmak üzere B?.tı Avrupaya hetlerin belirtilmesine burada ninail olacağımı ümid ederim. Siz nail olduğu zaman. bu mektuburak taşıyacaklarını söylüyorlar. bunun muhtelif sahalardaki tatbik Adana Demokrat Parti kongresind» bilmezsiniz: Ben sizi ilk ve son de mu size takdim edecektir. İtıihad ve Terakkl hükuır.etlnin son tarzma dayanmaktadır. Demokrasi ceman 700 bin ton hububat sevke hayet veriyoruz. Yeni bir iktisadî çiddetll münakaşalar, dövüşler oluyor. tebşir olunmaktadır. kalkınma plânı tanzimine karar vefa gördüğüm zaman ikimiz de ço Kendisine bildireceğiniz bütün Sadırazamı Talât Paşanın şehid olu tarafmdaki tam devletçi memlsket deceğimiz Bu sırada Atatürkün büstü yerlere jrucuktuk. Siz La Hay'de bir parkta noktaların bana ve Dış İşleri Ba şunun otuz beşinci yıldönümü müna bir vakitler liberalizmin önderliğini Henüz kendi ekmeğimize yeter rildiği takdirde eski tecrübelerden varlanıyor. Bir gazete toplantının bısebetile. bugün saat 16 da Millî Türk miktarda buğday yetiştirercediğimiz istifade edilerek tertib ve taharabayla geçiyordunuz. çakh ve tabancalı olduğunu yazıyor. kanma avnen nakledileceğine e Talebe Birliği Lâleli Çiçek Palas lo yapmış olan İngilteredir. İsveçin Şemseddin Yesil hoca. ruhsatsız vaız kalinde. bir anma töreni tertiblenmlş devletçi rejimi İngiltereye nazaran ve sık sık buğday ithaline başvur minlerde daha ölçülü hareket eBu mektubu makinede yazdırdı min olabilirsiniz. verdiği İçin muhakeme edilirken başı bulunmaktadır. mak zorunda kaldığımız bilinirken dileceğine inanıyoruz. ğım için affınızı dilerim. Fakat buYaşadığımız şu "jıhim günlerde daha mutedildir. Statist mecmuası 271951 tarihli örtülü kadınlar ve bere giymiş. erkek]P5.' y''"'an itibaren devamlı sugünkü devirde makineyle çalışma bu görüş teatisfnin İtalya ve Ame M.T.T.B. Millî kahramanları yaşatsayısında, Birleşmiş Milletler teşki lcr hoca lehinde bazı nümaylşler yapıma komitesinin hazırladığı programTürkiye, kapitalist hedeflere yp rett» b hububat ihracına mukte> ğa o kadar alıştık ki el yazım es rika için olduğu kadar dünyanın da Hüseyin Cahid Yalçın. Adnan Adı(1) Organisation Europ^enne de lâtı tarafmdan yapılan hesablara jorlar. Sanık \ e avukatı, hâkimin netildifi içia soysuzlaşan devletç 'tr oiâcağımızı kesin rakamlar3 reddl taleblndc bulunuyorlar. Genctllc ae kisi gibi okunakh değil. cooperation 6conomique: Rapport dayanarak millî gelirlerin' beynelistikbali için de büyük bir ehem var, Mithat Şükrü. Gani Arakan ve likten sıyrılmakta ve liberalizme muhakemeden sonra. hocanın aleyhinEnver Araçar gibi merhumun arkadaşaayanar'îk beyan edenlerin işi ge Interimaire sur le programue de Yeni senenin size ve Holandali miyet arzetmesi mümkündür. ları birer konuşma yapmak üzere yer kaymaktadır. Bu harekete bakarak reği p;bi tetkik etmedikleri anlaşıl Relevement Europeen. 2 cild. Pa milel mukayesesine dair bir etüd 'de bulunuyorlar. Hoca ile avukatı lara daha mesud günler ve daha neşretmiştir. Etüdde 70 memleke takkında, adaletin mehabetlnl ihlâl Sizirîle bir gün görüşeceğimi de almışlardır. memleketimizi ileri bir serbestiye büyük emniyet getirmesini temen ayrıca ümid etmekteyim! tin millî geliri üzerinde tetkik ve suçundan takibat yapılıyor. Torende Talât Paşanın kısaca hayatı namzed telâkki edenler vardır. Dış maktadır. Programın tanziminin ris 1948. ni ederim. tahliller yapümaktadır. Bu memle deMillet Partisi Fatih ilçesl kongresln(Roosevelt aynı mealdt bir mektubu anlatıldıktan sonra yukarıdakl zevat ticaret, döviz, kambiyo, kredi, faiz General Sadık Aldoğan. CumhuriFransıb Başbakanı Daladier'ye de gön tarafmdan hâtıralar nakledilecektir. ketlerden 12 sinde nüfus başma vet Halk Partisi ile Demokrat Partl a* * * ve işçi meselelerinde ölçülü devBir doçentiınize Fullbright dermişti. Sumner Wellei Avrupadak düşen millî gelir 50 dolardan azdır. rasındaki tartışmaları çok gülünç bulDış İşleri Bakanı ve Müsteşanna: vaziyeti yakmdan tctkik jein eıktığı let müdahalesinden vazgeçemiyecebursu verildi Bunlarm nüfusu ele alınan 70 mem dufunu söylüyor. Fuad Ama da, İnbu seyahatte Berüne de p:de""':f(, fa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül ğimize göre bu düşünceye iştirak 22 aralık 1939 önünün sahsına yapılan hücumları nef leketin toplu nüfusunun üçte biri retle karşılıyoruz, diyor ve eskisinden Sovyetler Birliğinde elçilik teş kat Roosevelt Hitler'e kpndi W yizı tesi coğrafya şubesi docentlerinden Dr. etmek zordur. Kaldıki buğday ve ne tekabül etmekte, buna mukabil daha ağır baskılar yapıldığından bah»nelctub göndermlşü. Sumi<r WeV.eıSım Erinçe Amerikadaki Fullbright kilâtımız mensublannın maruz kal Amerikaya dönüşfinde Bcşkzna, snlhr kömür gibi ana mallarda ve tütün millî gelirleri 70 memleketin millî «ediyor. dıklan takyidat hakkındaki 26 a horumalc için müzakerelere airişmenin programı gereğince bir burs verilmiş gibi ihrac mahsullerinde fiatların Memlekette hububat ve bakliyat ekl' tlr. Dr. Sım Erinç. Amerikada bir segelirleri mecmuunun ancak yirmiralık tarihli muhtıranızı alâkayla o strada imktnstz oldvjıtnu bildirmij. ne müddetle coğrafî incelemelerde bu devletçe tayin ve tanzimine devamolade birini tutmaktadır. Bu hesablar rr.inin çok azaldığl ve buna sebeb naokudum. Bence Sovyetlerin can sı fir.) lunacaktır. Dr. Erinç, Üniversitedeki dan başka çaremiz olmadığı da an Avrupanın tamnmış gazetelePamuğun maliyetinin bir liradan kesif nüfuslu bazı memleketlerin rak da bazı partililerin tarlalarını dasa terkettikleri ileri sürülüyor. llmî araştırmasile tanınmıs kıymetli laşılmışür. Hal böyle iken ve enerji kan her hareketine karşı biz de rinden Neue Zürcher Zeitung, aşağı olduğu düşünülürse elde e henüz pek geri ve pek fakir oldu* * * Ispartanm Sütçüler köyünde bir gebir hocadır ve bir çok ilmî makaleleri buradaki Ruslara aynı şekilde mukaynaklarile münakale şebekesinin İsviçre matbuatında başta gel düen kârın azameti anlaşılur. Kâr ğunu göstermektedir. dikli jandarma çavusu bir köylüyü soAmerikan mecmualarında yaymlanAdolf A. Berie, Jr.'a: kabele edebiliriz. devlet tarafmdan işletilmesinde za mektedir. Bu gazetenin iktisad edenler nıüstahsilden ziyade mu Birleşik Amerikada nüfus başma kak ortasında döverken müdahale emaktadır. n mart 1940 Vakıâ, Stalin, Kalinin veya Moruret görülür ve ayrı bir yatırım sütunlannda çıkan yazüar bütün tavassıtlar ve ihracatçılardır. İhra millî gelir 1453 dolardır. Danimar den Savcı vekiline silâh çekiyor. Savcı Yann Nevruz vekili elinden silâhını almak üzer» lotov'un yaptıklan kabalıklara biYunan Ortodoks Kilisesile gayTann Nevruzdur. Bu münasebetle bütçesile âmme teşebbüslerinin ıs dünyada ötedenberi alâka ile ta catçıların bir kısmı, hakikî satı| ka, îsveç, îsviçre, İngiltere, Kana çavuşun üstiine atılıyor. j'erlere yuvar zim de aynen mukabele etmemize riresmî müzakerelerde bulunmak İran Başkoasolos Vekili B. Mehdi Ete lah ve tevsiine gidilirken memle kib edilmektedir. Zürih'in bü fiatından düşük beyannameler tanda, Avustralya ve Yeni Zelandada ianıyorlar. Çavuş karakola götürülüimkân yoktur. Fakat, bu vaziyet hususundaki muhtıranızı aldım sam 22 mart 1951 persembe günü öğle ketimizde ileri liberalizmden bah yüfc gazetesi Ankara muhabirin zim etmek suretile harice ool mik nüfu3 başına isabet eden millî gelir yorsa da oradaki Jandarmaların müsamahasından faydalanarak kaçıyor; hakkında Umanskiy'in nazan dik Meseleyi D15 İşleri Bakanile görüş den evvel saat 10 dan 12 ye kadar Baş sedilemiyeceği meydandadır. den aldığı bir yazıyı 24/2/951 tarda döviz kaçırmak yolıinu bul 600 ile 900 dolar arasındadır. Avru peşine düşen halk tarafmdan yakalakatini çekebileceğimiz günün ya menizi muvafık bulur ve şu nokta konsolosluk blnasında İran tebaası İle Devlet müdahalesini gevşek tutan tarihli sayıstnda • «Türkiyenin muşlardır. Aşın miktarda pamuk pa İktisadî İşbirliği teşkilâtma nıyor. kmda geleceği kanaatindeyim. Sov lan habrda tutmanizi rica ederim: İranı »evenlerin tebriklerln! kabul ede memleketlerde bile iktisad plânın iktisadî ve malî durTjmu» adı al ihracı yerli dokuma sanayiini ürÇalısma Partisi reisi, iktidar partlcektir. (yani Marshall plânına) dahil mem yet elçisine meselâ şunu hatırlataYunan Ortodoks Kilisesi Roma ve İnönüye Ders saatlerini dışanda geçiren dan müstağni kalınmaz ve bazan tında neşretmiştir. Yazıyı ikti kütmektedir. Hükumetin endişeye leketlerin bir kısmmda ferd başma «ini şiddetle tenkid ediyornefretle redbiliriz: katolik kilisesi gibi değildir; yani, mahal olmadığı tarzındaki beyana gelir 400 ile 600 dolar civarmdadır. karşı yapılan hareketleri devlet bütçesi yanında bir de milli bas ediyoruz: dediyor ve dış tehlikeler karşısında öğrencilerle mücadele Sehir halkının bombardıman e İstanbuldaki Patrik baş ruhanî ret;na rağmen dokuma sanayiinin Avusturya ,İtalya ekonomi bütçesi tanziminden geri ve Portekizde müli birliğin ku\i,etli olması icab etSanayileşme hususundaki gayMilli dilmesile ilgili olarak gönderdiğim isi olarak kabul edilmekle beraber dışarıda Eğitim Müdürü ders saatlerini durulrnazken bizim iktisadî geiişpamuk stokunu tamamlayamadığı seviye 300 ile 200 arasına düşmek tif'nl söylüyor. geçiren öğrencilerle mücadetelgrafa hükumetinin cevab ver bütün idare bir tek şahıs üzerinde leye hız vermiştir. Bu arada. sinerna me işlerimizi uzun vadeli bir prog retlerine rağmen Türkiyenin eko anlaşılmaktadır. Bazı küçük fabri tedir. Türkiye ve Yunanistanda ise İşte martın ilk 20 günü içinde, memesi ve Büyük Elçimizin «City toplanmamıştır. Anladığıma göre ve kahvelerde müfettişler öğrencileri rama bağlamal^ta gecikmemiz doğ nomik hayatmda ziraat hâkim va ka'.ar faaliyeti şimdiden durdur nüfus başına miliî gelir 100 ile 200 memleketin iç siyaset bakımından ziyettedir. ihracat bir kaç çeşid zitakib edecekler, ve okulundan üç defa of Flint» gemisile temasa geçme diğer patrikler de kendi dairelerinmuşlardır. görünüşü ve demokrasiyi anlayısıdolar arasmdadır. raî mahsule ve bazı ham madenkaçtığı tesbit olunan öğrencinin kay ru görülemez. sine müsaade edilmemesi alelâde de salâhiyet sahibidirler. Bu yıl pamuk istihsali 120 bin Sovyet Rusyanın millî geliri, Bir mızın manzarası budur. Hemen Aldı silinecektir. iktisadî kalkınma istihsalin art lere dayanmaktadır. Bu çeşid iktinezaket kaidelerine ve hükumetler ADllt Eğitim Müdürü Muhlddin Ak tırılmasma, bu da geniş öl sadî bünyeye sahib bir memlekette tonu bulduğundan ve iç piyasanın leşmiş Milletler teşkilâtı tarafından lah cumlemizi ıslah ve hepimize Bu bakundan, aşağıdaki imkânı arasındaki âdabı muaşerete o ka mülâhaza etmenizi isterim: Lincoln dik. bu hususta bir muharririmlze şun çüde sermaye yatınmına va d:ş ticaretin umumî ekonomik va ihtiyacı 40 bin tondan ibaret oldu 59,500 müyon dolar olarak tahmin basiret ihsan eyleye; bu hay huy dar aykındır ki Başkan, acaba Sov MacVeagh'e İstanbul Patriğini ve ları söylemiştir: muhafaza bestedir. Bizim gibi sermaye ziyete ve konjön;îtüre çok tesir et ğundan ihracat çok hararetlenmiş edilmektedir. Bu hesaba göre Rus içinde millî birliğimizi <r On beş günde bir müfettis arkayet hükumeti diplomatik münase imkân varsa diğer üç patriği ziyadaşlarla toplanarak bu mevzular üze kaynaklan zayıf olan memle tiği malumdur. Bu sebeble Türki. tir. Şubat ortasma kadar 60 bin ton yada nüfus başına düşen millî ge buyura. betimizin devamına kıymet ver ret vazifesini vermek ve kendileriîe rinde duruyoruz. Ders saaatlerini dıT ihrac edilmiştir. Arzın darabnasmmiyor mu, diye hakikaten merak Myron Taylor'un Papa ile yaptığı şanda geçiren öğrencilerle mücadeleye ketlerde yatınm işlerinin plân j enin dış mübadelelerini ve bun da spekülâtif stoklara gidilmesinin lir 308 dolardır. lan tayin eden amilleri yakmdan dahilinde ve ahenkli bir tarzda sıdevam edilecektir.. etmektedir. gibi sulh meselesini konuşmak. raya konması ve millî geliri sü incelemek icab eder. Türkiyede de dahli olduğu anlaşılmaktadır. tığı ve Sümerbank dokumalanna (Amerikanın tCity of Flint» firfcaKomünistlvkten sanıklann Diğer taraftan, aynı vazifeyle ratle arttıracak envestismanlann görünmez ihracat ve ithalât lâşey Memlekete 180190 milyon liralık % 25 zam yapıldığı halde Türkiyeteyni Almanlartn «Deutschlandv cep diğer bir mümessilimizi Islâm dündiinkü duruşması başa almması zarur:dir. Yatınro kabilinden olduğundan ticaret bi döviz sağlayan pamuk ihracaünın de hayat pahası indeksi ehemmiharb gemisi tarafmdan esir alınmış ve Komünistlik propagandası yaptıklan plânı tanzim olunurken devletçe lânçosu memleketin tediye muva yansını Almanya çekmiştir. yetli nisbette yükselmemişür. evvelâ Kcrveçte Tromsö limanına, son yasına da gönderebiliriz. Bu zat ra Rusyaâa Murrnansk'a Götürülmüşlü. (şüphesiz, Türkiye Cumhur Başka iddiasile bir müddet evvel haklarında başanlacak işlerin kesin olarak zenesi mesabesindedir. Ocak ayi sonunda Almanya ile Beynelmilel piyasada stratejik âmme davası açılan Veysel Akkaşla Amerikan hükumeti bunu protcsto et nının tamamile nzasını aldıktan imzalanan tütün anlaşmasının e ham maddelerin kıtlaşması ve bunEmin Torunoğlu adlarındaki işçilerin hududlandınlması ve üst tarafınm Ticaret mnvazencsi ve dış mifti. Fakat Ruslar protestoya cevab sonra) Türkiyenin Din İşleri Reisihemmiyeti büyüktür. Alman Ikti larm fiatlarmın yükselmesi karşımuhakemeleıine dün 1 inci Ağırceza hususî teşebbüse terki lâamdır. Çonun milletvekili Ahmed Başımübadeleler vermek joyle riursun, Moskovadaki sad Nazırile Türk Devlet Bakanı snıda Türkiyede kontrol tesisi isti büyükten şu mektubu aldık: Amerikan Büyük Elçtsinin gemideki le görüşecek, imkân bulursa Suu da. başlanmıştır .Gizli yapılan duruş Devlete düşen işlerin mahiyeti ve Ticaret bilânçosu 1948 de 220 Amerikalılarla. temasırm bile müsaade dî Arabistanda da ajnı teması ya mada şahidler dinlenmişlerdir. 12.3.931 tarihli gazetenizin «Hem vüs'ati tayin edildikten sonra bun milyonluk zimmet bakiyyesile ka arasında teati edilen mektublardan yenler vareîır. Yeni hükumet ileri etmemiılerdi) pacaktır. Bundan sonra temas, birer Bir intihar lar sıralanmah ve hükumet tebed panmıştır. Bu bakiyye 1949 da 118 da anlaşılacağı gibi Almanya önü bir liberalizm tatbik ettiğinden nalma hem mîhmaı sütununda müstakil devlet olan Mısır ve Ira Fenerde llanyaszade sokağında 22 dülleri veya başka sebebler vesiîe müzdeki üç yıl zarfında 35 bin ton şiradilik buna yanaşılmamaktadır. (Dikkatli konuşmak lüzumu) baç1340 milyona inmiştir. Amerikan askerî numarah evde oturan İhsan adında ittihaz edilerek program değişt yardımı bu rakamlara dahil değil Türk tütünü ithal edecektir. Bu Memleket piyasasını karapazardan, lığı Eİtında intişar eden yazıyı ofl939 sonbaharır.da Sovyet ve Nazi ka da teşmil edilebilir. bir tenekeci vesair musibetlerden kudum. Btı yazıIa Millî Savunma ordv.ları Lehistanı kısa bir zaman zar(Bu tasavvnr sonradan terkedümiştir na kapılmış. dün sabah sinir buhranı rilmemelidir. Hususî teşebbüse bı dir. Liberalizasyona rağmen 1950 de nun en az 10 bin tonu nisanda ihtikârdan kezzab içmiştir. Cerrahfında parçalayıp işgal ettikten sonra Zira Dı? İjleri BakarAığı bunun bir paşa hastanesine kaldırılan İhsan az rakılan işlerin plân dairesinde ge ithalât daralmış ve 812 milyondan başlayacak olan ilk yılda satm alı korumanm pek güç bir iş olması Bakanliğı bütçesinin B. M. Mecli1940 nisanında şimaie uzanarak Dani. çok zorluklara sebeb olacağını büdir sonra ölmüştür. Savcıhk hâdiseyi innacaktır. Ahnanya, Türkiyeden da kontroldan çekinilmesini intac sinde müzakevesi sırssında söylelişmesini temin için himaye, imti 800 milyona düşmüştür. Aynı yıl marka ve Norveçi isiiU ettiler. JVîa rr.igti. Meselâ Tdrkiyenin Washington celemektedir. yapacağı tütün ithalâtınm, başka etmektedir. Buna rağmen devlet diğim bazı sözbrin subaylar arayaz ve muafiyet tedbirlerile kredi ihracat 694 milyondan 738 milyona yısta Holandcya yüTüdüler. Sedanda Büyük Elçisi hükumetinin dlnî fnüesmemleketten yapılacak şark tütü elile stok tesisinden ve ihracat fi sında teessür ve infial uyar.dırdığl Fransızlara büyük darbe indirerek selerin siyasi bir rol cynamilarırjı taimkânlanm programdaki merhale yükselerek 44 milyon artmış bunü ithalinden aşağı kalmıyacağı Maginot t s t t u ı şimalden çevirdiler. rcftar oîmadığmı belirtmifti) ^ K'uçük Haberler j !ere göre ayarlamak icab eder. Hu lunduğundan ithalât fazlası 62 mil hususunda da taahhüde girmiştir. atlannm kontrolundan kaçınılamı kaydedüerek iddiaiarı.fiın tavzihine Ingilizler Fransadan çeki'.neye mccbur yacağı anlaşılıyor. işaret edümekts olduğundan Mat(Arkası var) BUSÎ ekonomiye aynlan sahaya ya yona inmiştir. Yeni hükumetçe ta•k MATBAA İşçileri Sendikası Başbuat Ksnununun hükürnlerine tevAlmanya ile yapılan anlaşmanın Bütçe, silâhlanma masraflan, kib edilen siyasetin ilk semerelekanı İsmet Argan alâkalı makaır.larla bancı sermayenin celbi için ayrı f&an işbu açıkljnamın gazetenizvergi reformu rini verdiği anlaşılmaktadır; bu yıl şarta bağlı bulunduğu, sözleşmetemaslar yapmak üzere dün akşam An tedbirler düşünülmelidir. içinde ticaret bilânçosunda yeni nin ancak Almanyada tütün imakaraya hareket etmlştir. Bütçe şiddetli münakaşalara yol de ne^rini rica ederim. Marshall plânmdan faydalanmak 7 sinden yetmişine kadar bütün Türklerin ibıet ve dehşetle lâtına mevzu vergilerin büyük öl açmıştır. Meclis masraf bütçesini • 22 MART persembe günü saat 18 den salâh görüleceği umuluyor. Türk milleti, serbest seçimle iş oknyup bilmeleri Iâzım gelen bir vesika: çüde indirilmesile yürürlüğe gire büyük tadilât yapmadan kabul et başma getirdiei Dokuzuncu B. M. d e Eminönü Halkevinde Dr. Nejad Ku için 194S de Avrupa İktisadî İşBu nikbinliğia türlü sebebleri lskçı tarafmdan Amerikada sağırlara birliği teşkilâtı vasıtasile Americeği unutulmamalıdır. Maamafih yapılan (Pencere açma) ameUyatının kaya Etmduğumuz kalkınma prog vardır. Önce şunu belirtmek icab bu hususta Bonn hükumetinin ge miştir. Millî müdafaa için yakmda Mec'isinden, cemlvet hayatını fel150 milyonluk munzam tahsisat is ce uğratan her türlü suiistimc İleri Türkiyede bir hususî usulle akan ve ramı belki de iş acele5Te geldiğin eder ki Kore krizinin akislerî Türreken teminaü verdiği zannolunu teneceğine dair şayialar dolaşmak en kestirme yoidr.n köküp.ü kukokan ütihablı kulaklara ilk defa tat den tatminkâr bir manzara gös kiyenin ihrac ettiği mahsullerin yor. Asıl mesele Almanyanın, A tadır. Bütçe açığı gelir vergisinin rutmasmı dört gözle beklemektetik sekll hakkında orijinal bir konfedoğurtermemektedir. Hatırlardadır ki satışmda müsaid tesirler rars verilecektir. merikan tütününü bırakıp eskiden memurlara teşmilile kabaracaktır. dir. Kızıl Çann harb plânlan. Asyadaki sefaleti önleyecek Kolumbo muştur. Diğer taraftan, ihracatı • 22 MART persembe günü saet 16.30 Amerika, Marshall plânile Avrutiryakisi olduğu Şark tütününe dö Meclis, varidat bütçesindeki kaplanı, Yalman'ı vazifeye davet, ilk Türk sefirinin Paristeki Millet vebalini omuzlarma yükgenişletmek için yabancı memleda pemberiitaştak! Mualllmler Birliği paya yardıma karar verdiği zaman nüp dönmiyeceğindedir. hayatı, haftanın manzarası, Aslanköy faciasının hikâyesi, Ruslemleri hükumetin tahminlerini lenen milletvekilleri, gözlerile görmerkezindekl toplar.tı salonunda Meh bu işten faydalanacak memleket ketlerle yeni anlaşmalar akdi hulann sınır harbindeki gayeleri, işsizliğe çare, haftanın şakalan, İthalât maddelerinin fiatlan art kötümser gördüğünden. arttrr dükleri ve sıhhatine kani olduklan med Sadık Aran tarafmdan Ergenekon susunda da muvaffakıyetli neticeiç ve dış hâdiseler, karikatürler, resimler... Ba.vramı hakkında bir koruferans veri lerden dört yıllık bir kalkınma lere vanlmıştır. maktadır. Ziraatin gelir vergisi dı çıbanları deşmek, hükumete de teprogramı istemişti. Plânda yer alan locektir. Arük Avrupaya seyahat yok... jında tutulmasmda ısrar edileceği davi çarelerini ebstermek vazifeBazı sahalarda rasyonalizasyonun • CUÎ.THURİYET Halk Partisi yıllık devletlerin Amerikan yardımmı ne Kibar âleminin yeni evlileri, bal görülmektedir. Halbuki bu istisna sile mükelleftirler. Millî murakabe balosunun hazırlıklan sona ermek yolda kullanacaklannı, istihsali ve ziraî istihsalin gelişmesi husunın lâğvı zaruridir. mofhumunun izahı da bu olsa şeaylarını Yeşilköyde, modem ve «zeredir. 31 mart cumartesi günü Tak nasıl arttıracaklannı ve 1952 de sundaki gavretlerin iyi netice verrektir. Yanna timad'a bakabilmeNot: sim Belediye Gaz ncsunda verüecek tediye muvazenelerini ne suretle meğe başladığını ve bu işte Martam konforlu balonun geçen yıllardakil»rden ve bu Neus Zürcher Zeitung muhabi miz için her türlü idarei maslahat shall yardımının geniş mikyasta 'ki diğer balolardan güzel olacağı denkleştireceklerini mucib sebebrinin ticaret muvazenemiz hakkın siyasetinden uzaklaşmak ve hele ere dayanarak izah etmeleri gere müessir olduğunu da gözden uzak imin edllmektedîr. daki tahlillerinde Marshall plânm dünün (Orduya se'.âm, mesele tatutmamak lâzımdır. Bu gidişin ihkiyordu. paroîasmı tarihe maletmek dan elde ettiğimiz yardımı ve Av mam) racatm artmasında rol oynayacağı geçirmektedirler. Mart 21 Cemaziyelâhr 13 Amerikadan yardım gören memrupa Tediye Birliğindeki krecü | mecburiyetinde bulunuyonız. Esaşüphesizdir. eketlerin meydana getirdikbri kotalanmızı nazan itibara almadığı sen bütün bir milleti maddî ve maka'kmma programlan 1948 de P a Umumî efkâr halen pamuk fiatile anlaşılmaktadır. Bunlar gözönün nevî kuvvetlerile ordun'jn bir uzçok yakmdan alâkadar olmaktadu:. Saray gişelerinde ve istiklâl Caddesinde Beler r:5te iki büyük cild içinde neşrede tutulsaydı yazıda ticaret bilân vu haline getiren bu günün harb Pamuk 1945 tenberi 230 250 kuOtelmde satışa devam edilecektir. dildi a ) . Türkiye için tanzim oluçomuzda denkliğe değil ithalât faz şekilleri bizlere zarurî olarak bu. Sayın halka iiân olunttr. V. ] 602 12 2115.47 15.22 !3.52 4.22 (4572) nan kaîkmma programma ve bu ruş arasmda oynarraktaydı. Fiat, lasma gitmemizin lüzumu belirti prensipi kabul ettirmektedir. son iki ayda durmadan yükselerek arada 1952 yılı irtihsal, ihracat ve 5.59, 9.26.32.0OJ 1.311oToo Arkast Sa. 4, Sü. 4 te Öksürügü keser. ^£ lirdi. tediye muvazeuesi tasanlarona gözj 650 kuruşu buldu. , " ' • =haberieri Tahvüât piyasası yükseliyor j Cumhuriyet alkmma işlerimizi sağlam bir plâna bağlamalıyız Yazan: Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla İHEM NALINA M1HINA Manzara! T Yeni bir sulh teşebbüsü ve Diyanet İşleri Reisimiz Türkiye • Almanya ticareti Muhtelif memleketlerde millî gelir Türkiyenin iktisadî ve malî vaziyeti Bir miÜeivekilinin aşıklasnası DELİ PETRONUN Vasiyetnames' Yarın Çıkacak "Siyaset,, te j 5St f~ Boks Maçı Biletleri OTEL DENİZ PARK'fa TURÂL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle