16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PEYNİR YAPANLARIN DİKKAT NAZARINA En taze ve en kuvvetli Maya ŞARK PEYHİR MAYÂSIDIR Menfaatiniz icabı ŞARK PEYNİR MAYASINI lercih edinir. umhuriyet KURUCUSUtYUNtlS NADİ KERVANSARAY'da Y e n i P r o g r a r a Tanınmıs |texnelmılel |5omık ve Dans Yıldızlan DİMİ MOS ve TANIA ve sevimli Dansöz 27 ıc* yr sayı: 9565 Telefonbr: Umumî Sintral Nuınarası: 24298. Yan İsleri 24299, MatbaaT 24290 Telgral ve mektub adresu Cumhuriyet, Istasfiul Posta Kutusu Istanbul No. 246 2000 Üniversiteli "Büyük Doğu,, idarehanesi önttnde Atatürk ve inkılâb dttşmanlanm tel'in ettiler «Büvük Doğu» mecmuasında görülen Atatürk aleyhindeki neşriyatı protesto makfadıle; ıki bıne yakm Üniversiteli genç, dun gece bir gosteri yapmışlardır. Muhtelif talebe yurdlanndan çıkıp birle=;en yuksek tahsil gençlerı, ,saat 22 ye doğru Vılâyet karşısındaki İzzeddin hanında bulunan «Büyuk Doğu Cemiyeti» nin önünde toplanmışlardır Burada, «Büyük Doğu» mecmuasındaki Atatürk ve inkılâblan aleyhindeki neşriyatı tel'in eden Üniversiteli gençler, herhangi bir fi'l' hare^etle bulıınmıyarak vakar içınie gazete idarehanelerüıi dalaşmağa ba|larruşlar dir. Prctesto gösterisinin başladığı andan itibaren Emniyet ve jandarma kuvvetleri, topluluğun bulunduğu yerlere gelerek tertibat almışlardır. Kısa bir zaman senra da başta Vali ve Beledıye Eeisi Fahreddin Kerim Gökay bu Arkast Sa. 5, Sü. 3 te Gencliğin dün prolesto gösterisi Çarşamba 21 Mart 1951 SUZY BRYMANS Koreden dun gece gelen resimlen Takviye birliğimi» getircn y«par n h t m u yanashktan «onra ve nhtunda kahramanlarunın karşılıyan füney KoreU halk (Foto: F. Fenik) Komünistler Güney Kore'de tam bir hezimete uğradılar Kore Harb Muhabirimiz takviye birliğimizin Pusan'a çıkışı etrafında tafsilât veriyor Bnnnn îranda örfî Başbakanııt irticaa dair idare son demeci karşısmda İran Sahı bugün milletine hitaben bir beyanname neşredecek gencliğin dttşttnceleri ekiz on yıl oluyor, bir gün Ankarada Vlus meydanından yurüverek istasyona doğru iniyordum. Ankara Palasın bahçesine köşe lapan sokağı geçttkten sonra arkamda bir gıirultu duydum. Polis mi ianriarma mı, şündi hatırlıj arn^ orum. herhalde düzen konıjucu bir vatandaş fakir gijimli bir koih<>e cıkışıvor, Ulus meydanma gideeeğini söyleyen biçareyi «Buradan olmaz, dolaşacaksın!» di\e sokağa doğru itivnrdu. Ortalıkta bir tören hamlığı filân da yoktu. Bana dokunmıjan polis memurunun kbylü Koreden dün gcce gelen resimlerden: Takvive bitliği komutanı yarbay vatandaşa reva gördüğü muameleGafur ile Poyrazoğlu aıasında rıhtımda mUsafaha >i emir vermek sevdasına yordum ve geçtim. Zaten ko\Iü de fazla ısTokyo 20 (A.P. a a ) Komü ten sonra da Kuzey Korede bir cok ardcı biriiklerlerle çarpışarak rar etmemk. «lâ havle» ceker gibi nistlerin Güney Korede girıştıkle müdafaa hattına çekildıHeri anla kuzeye doğru ılerı harekâta devam ellerini kaldırarak gerisin geriye ri harekâtta feci bir hepmete uğ şılmaktadır. Şimdıkı halde Bırleş ettiklerı de behrtılmektedir. BuSa. 3. Sü. 2 de arka sokağa dönmuştü. Polis me radıklan ve ağır kayıblar verdık mış Milletler kuvvetlerinin daha murunun ukalâlığı tuhafıma gittiği icin hâdiseyi ilk rastladığım dostlara anlatmaktan çekinmedim. Meğer pnlisinki ukaiâhk falan değilmiş. Fakir ve hırpani kıyafctli vatandaşların Türkiye Bıivük Millet Mcclisi dnünden geçmeleri yasak rriilmiş imis. Orada vazife gbren polis memurlarrna ve jandarmalara bn hususta sıkı emir verilmiş imiş. Bıına öğıendicim zaman içlmin jisıl derinden burkulduğunu tarif cdemem. Tarif edemem. çünkü o caddenin İstiklâl Mıicadelesi sırasmdaki halini bütiin canhhğile >asamış bir adamımdır. Taşhandan kopun gelen alaylann vatan uğruna saf saf nasıl pervasızca ölüme koştuklannı gozlerimle gbrmüşümdür. Simdi sahte bir gösteriş heve* Ankara 20 (Telefonla) Deniz inkişaf etmektedir. Kara ve Hava sini doyurmak için vatandaş h a y kuvvetlerimizin takviyesi ve yeni ordularımıza muvazi olarak donansiyetini zedelejici emirler vermekte lenmesi için yapılan temaslar son mamızın da Amerikan askeri yarmana var mıydı? O harikulâde sa derece musaid bir zemin üzerinde Arkası Sa. 3, Su. 4 te vaşlar, o koca koca inkılâblar, sonuııda bu şekilde soysuzlaşahm diye mi goze ahnmıstı? Giyimsiz vaIzmir 20 (Telefonla) Izmir tandaşlan arka sokağa siırmekle Eeledıye reisi Rauf Onursal bugün kimi aldatıyorduk? Bbyle yapacabasın toplantısı tertib ederek uzun ğımıza memlekette herkese temiz bir konuşma yapmıştır. Beledıyı bir uruba almak intkânını sağlayareisi, bu konuşmasında eski iddiacak hayat şartlan yaratsak daha iy» larıru tekrarlamış ve sözlerine şdyetmez mi>dik? le devam etmiştir: « Bütün bunlara rağmen şef Bunlar da sual mi ki? Elbette elınde Atatürk bayrağile ve memilkonce vazifemiz vatandaşı olduğu lekete hizmet ettıği iddiasıle ortagibi kabul etmek, onu öylece bağya çıkmaktadır. Bir insan hayatı nmıza basmak, sonra da onun yaboyunca ker.disine verılen vazıfeşajış seviyesini yükseltmek için lerden şu veyahud bunu iyi suretflimizden gelen gayreti esirgemete başarmış olabilir. Fakat siyaset tnckti. Meclis caddesini yırtık elbiscli, giyimsiz kuşamsız fakir vatanadamı buyük adam vasfına lâyık daşlara yasak etmek herhalde havolabilmek ıçın hayatının bılânçosalanın alacağı bir düzen değildi Eunu büyuklüklerle kapatmak zaOrtaçağm mutlakıyet derebeyleruretındedir.» rinde bile mazur gbremiyeceğimİ7 Rauf Onursal bunun tipik misalibu karar, Türkiye Cumhuriyeti ni Fransız Mareşalı Petain'in hayahesabına yüz kızartıcı bir ayıbdı. tında müşahede edilebileceğini taf • silâtile anlattıktan sonra sözü In Ne ise, zaman değişli devir dönönüye intikal ettirerek şöyle devam dü. Demokrasi idi, hürriyetti der» etmiştir: ken bir çok yasaklar birer ikişeı « Inönü de 14 mayısta tezahü ortadan kalktı. Artık, kıyafeü nasıl eden millî ıradeye boyun eğerek olursa olsun hiç bir vatandaşın bir kenara çekilıp tarıhın kendısı önündcn geçemiyeceği bir bina, hakkında vereceği hukmü bekle Jahud da üzerinde dolaşamıyacağı seydi muhakkak ki bugünkü duru> NADİR NADİ mundan daha isabetli harekette buUâkimler heyeti dünkü oturumda Arkası Sa. 3, Sü. 5 te iYazıst 3 uncü sahijemizde) lunaıus olurdu.» Tahran 20 ( A P ) İran hükumeti bugün Tahran şehrine mahsus İstanbul Üniversitesi Ta lebe Birliği Başkanı sorayor: olmak üzere ıki ay için sıkı yoneBaşbakan 2.5 ay evrel bizim toplantımızda niçin başka tım ılân etrniştir. Bu karar, eski türlü konuşmuştu'?» Millî Talebe Federasyonu İldnci Eğitım Bakanı Zanganeh'e dün yaBaşkanı soruyor: «İrtica vardır deme.k için yeni bir 31 ılan suıkasdı takıb etmektedır. mart vak'ası mı bekliyeceğiz?» Başkentin yeni askerî valisi Geleral Hecazi, halkın geceyarısın. dan sabahın 5 ine kadar sokağa ıkmasını yasak etmiştir. Yarın tran Şahı mıllete hitaben bir beyanname nesredecektır. îstanbul Üniversitesi Talebe Bir lan Türkiye Millî Talebe FederasŞehir sakindir. Bununla beraber liği başkanlığından dün şu mektu yonunun ikinci başkanı arkadaşıhenüz maaş alamıyan hükumet bu aldık: mın cevabını da okumuş bulunuyo memur ve müstahdemleri Meclis «Sayın Başbakan Adnan Men rum. Arkadaşımla hemfıkirim. xi yapmışlardır. deresin bir gazete ba^muharrırme Ancak sayuı Bajbakanın müsafet ^âcRsT" •nemlekette irtîca yö1rtur'"ş«k'f\ndi adeîerile* *İ3ir^r«â!ISte " TîatlrtitrMİr «reyan ştm»mıştir. kı beyanatlannı Çanakkalede bu isterim. 9 ocakta Istanbul ÜniverAzerbaycan valisi Ikbslle Polis hmmam hasebıle ancak bu sabah sitesi prc'esörler evinde ve muhMüdürünun Tebrizde öldürüldük okuyabildim. Bir üst teşekkulü o Arkası Sa. 5, Sü. 2 de [erıni iddıa eden risaleler sokaklarda halka dağıtılmış, fakat şımdiye kadar herhangi bir makam bu Demir Pertîe içinden gelen son yolcu, şöhretli haberı teyid veya tekzib etmemiş Kadın Birliği de bîr beyanname yayınladı Bulgar halkı tarafından nefrc.'o anıldığı bildirilen Çersenkov Sofyanm notası Buigar Hükumeti tevkif edilen Elçilik Başkâtibımizin döviz kaçakçı'.ığı yaptğım iddia etti Londra 20 (B B t ) Bu gece öğrenıldiğıne gore, Sofyadaki Turk sefaretının Başkâtıbıne karşı Balgar hudud muhafızları tarafmdan yapılan yersiz muamele ile ilgili Türk notası, Bulgarlar tarafından reddedilmiştir. Bu'.gar hükumetınin cevabî notası, başkâtibin vesıkalarında eksiklık görüldüğünden, bagajlarm arandığını ve bunlarda beyan edılmemiş dövızîer bulunauğunu iddıa etmektedır. Çervenkov hükumeti nefretle anılıyor Paris 20 (R.) Yugoslavyaya iltica etmekte olan Bulgar mdlte Arkası Sa. 3, Su. 2 de Diğer taraftan Başbakan Hüseyin Âlâ bugun oğleden sonra yeni kabınesinın listesini Şaha sunmuştur. Iki suıkasd hâdısesını muteakıb, politikacılardan bazıları kendılerine teklif edılen vazıfelerı kabulden çekinmekte olduklanndan, bazı bakanhklarm munhal kaldığl anlaşılmaktadır. Macar aktrisi Katalin Karady'nin heyecan uyandıran ifşaatı Mısırda ayaklanan kadınlar Mısırın siyasî ve içtımaî hayatında kadınlara da vazife verilmesi için geniş bir kampanya açılmıştır. Yukarıda resmi gorülen Doria Şefık «Nılin kızlan» adı verilen ve bu >oldaki kampanyayı idare eden cemiyetin lideridır. Kadınlar için ley hskkı verilmesini de isüyen bu cemiyet mensublan geçenlerde Mısır parlâmentosunu basmaya çalışrrrşlarrîı. Kızıl Cehennemden nasıl kactım? Deniz kuvvetlerimiz yeni gemilerle takviye ediliyor Oramiral Carney, çok müsbet bir rapor verdi, Donattmamız bugünlerde 1951 yıhnın ilk büyük manevrasıtıı yapacak Yeni Orıııaıı Kannnu Basıîrnaya başlanan tasarı h'fta içinde Bakanlar Kuruluna sevkedilecek KATAX,İN KARADY «Macar Bing Crosby'si» adile maruf, Oliver Lantos'la beraber geçenlerde Demir Perde ardından kaçtığı zaman bu haber bütün dünyada alâka ile karşılanmıştı Katalin Ankara 20 (Telefonla) Tanm Karady hazırladığı bir yazı serisinde kızıl cehennemden nasıl Ba'îanı Nedım Okmen işbasına geldıği gündenben Orman, Tarım va kaçtıklarmı ve kaçıncaya kadar jVeteriner umum müdüriükieri miıyaşadıklan hakikî cekennem ha j tehassıslarından müteşekkil bir ko yatını bütün tafsılâtıle anlat , mısyonda çalışarak beîdenen Orman Kanun tasarısmı hazırlamıstır. mıştır. Bugün basıîmaya başlanan tasarıya ormanlann bazı Dünyanın başlıca büyük gazetelerinde öniimüzdeki haftadsn devletîeştirilraiş itibaren neşredilecek olan bu heyecan verici ifşaatın memleketi şartlarla ve peyderpey özel tesabbüse clevri kararlaşürılmıştır. Mecmizde neşir hakkını Opera Mundi Ajansından ahnış bulunuyoruz liste hararetli tartışmalara sebeb olacak b j tasannın bazı tadıllere uğraması beklenmektedir. Tasan bir hafta içinde Bakanlar Kuruiuna sevkedılecektır. t DeıtizYollamasınâaki suiistimal davası Rauf Onursalm yeni beyanatı Siyasî bak istiyen Mısır kadınlarının lideri Doria Şefik Pazar Günu Okuyacaksııtız! İTTiHAT VE TERAKKJ., 1908 1912 1931 Bir siyasinin hatıra defterinden.. 195/
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle