11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUEtYET 20 Mart TİİRK TİCARET BANKASI Beyoğlu Şubesl müşterilerine HAKİKİ 5 5 KYGİRIİK fe 30 Mart 1951 Tarihinde yapacağı hususi çekiliçte JRAKTORICRI 6İLMIŞFIR 20 Bin Lira İkrarciye dağıtacaktır. Bugün akşama kadar En az iki yuz liralık tasarruf hesabı açarak iştirak edebilirsiniz. •jSA V ÇAPAMARKA DÜNYAYA BEDELDİR Opentör Ürolog •••! *•• İ N G İ L İ Z C E ••! AKBABA KÖYÜ MUHTARLIGINDAN : Beykozun en güzel mesire yerlerinden olan Akbaba köyü şah»iyeti maneviyesine aid Buzpınar mesiresi beş sene müddetle icara verilecektir. Kat'î ihalesi 25/3/1951 Pazar günü saat 14 te yapılaca ğından fazla malumat almak ve şartnameyi öğrenmek istiyenlerin Akbaba Muhtarlığına müracaat etmeleri ilân olunur. (4473) Dr. KEMAL ÇAĞLAR PROSTAT Urlannın ameliyateız idrar yolu içinden parçalar halind» alınmasını tenvin eden Radyo Nayf ve Rezektoskop getirilmi? ve tatbikatına basknmıstır. Telefon: 41436. Kendi Kendine Öğrenme Türkçe okunuşlan ve mânalarile bir çok kelime, konuşma ve usul cğretir. Fi. 50 Kr. Yazan: Salâbaddin Kumsal, Beyazıdda Akünde, Babıâ lide İkbalde, Köprü Kitabevinde, Beyoğlunda Kitab Sarayında, Kadıköyünde Türkiye Kitabevinde, Ankarada Akbada, Balıkesirde Kitab Sarayında, Eskişehirde Şehir Kitabevinde satılmaktadır. m h&'â ILANCILIK NİH. SATILIK MOTÖR 22 beygir Johnson markalı | deniz motorü satılıktır. Mü racaat: Meşrutiyet Cad. No. 40, Beyoğlu. Tel: 41296. | Satılık Betoniyer H£X marka, az kullamlmış, mazutla işler bir betoniyer satılıktır. İstiyenlerin Aşirefendi caddesi Yusufidis han ikinci kata veya 21265 20173 telefon numarasma müracaatleri. RUTİ?| B DOKTOR ••afe AIi Müeyyed Güredin Doğum, Kadın Hastalıklan Mütehassısı Osmanbey Halâskârgazi Cad. Ananyan Ap. kat 2 Kıymettar bir zümrüt, Emj niyet Sandığı tarafından 22/ 3 951 Perşembe günü teshir edilmekte olduğu Sandalbedesteninde sattınlacaktır. TUrkly* umuml veklh va ithalâtçı» Tİ.TAŞ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Istanbul Bahçekapı Ticaret Bankası Hanı (Eski Taş Han) Telefon: 24736 26718 MARKAYI ARAYINIZ 52 ( B a DECIRMENLB Yeni llâç: R. 14 Verem Romatizma Mide Ülserj Mucize tesir Kısa tedavi Dr. RIDVAN LOKMAN Fatih: Meydan Dülgeroğlu •^••J sokak No. 10 ACELE SATILIK • • ! BOYA FABRİKASI Yedikule, İmrahorda 308 M2 üzerine iki katlı bir fabrika makinelerile acele satılıktır. Boş teslim edilecektir. Her gün 1214 arasmda Galata Tersane Cad. No. 11 13 e müracaat. Istanbulda Toptan «a perakende satış »• .•fhır mağazau : Galata Necatibey cad. 72 < Karaköy ttvbek trBmvayları dura£*nda ) Teleton : 4 ^ 0 3 9 MODEL 55/55 L : Tank tipi hakikf 55 beygir kuvvetinde 5 anayataklı tam Dizel motörlüdür. Akümülâtör ve manyetoya ihtiyaç göstermeden motöriin ilk hareketi yardımcı bir benzin motörile tomin edilmiştir ki bilhassa kış mevsimlerinde traktörlerimiz bu mühim ve kıymetli evsaf sayesinde kolaylıkla çaliftınlmakiadır. Er> sert tppraklı arazileri yumuşak toprak gfbi hiç zorlük çekmeden sürer. ' Beyaz Sabun çamaşır içindir! ANKARA Uluı Merdım «oçık Han TDrk Tıc*r M Korden AOANA Abldln P»M Ctdtftsi No 59 ESKİŞEHİR Dfrlhlın CıHdMl N o ,4 KONYA OOIgerlcı uddttı 61 SJ RUTI! S A T I L I K MEŞHUR SÜT MAKİNELERİ WESTFALIA BAHÇE MERAKLILARINA Hiç görmeiiğiruz cazıb renkli çiçeklerle bahçenizi iüslemek isterseniz H O L A N D A ' ^ 8 1 1 >' e n i getirttiğimiz ÇİÇEK SOĞANLARINDAN derhal sipariş veriniz. CEVAD EKAL: 50 »enedenberi Türkiyede en çok kullanılan ve tercih eclilen süt makinesidir. V V E S T F A L İ A Yüksek randunanı ve sair evsafı sayesinde bedeli kendi kendine kısa bir miiddet içinde itfa edilir. Galata Per«embe Pazan Aslan Hsn kat 6/1 11. Telefon: 49222. Tek YESERITN İSTANBUL. P K. 1229 Galata. Yüıünüı Çamasırtkğildir Cildinizin, hususi bir formülte hazırlanmıs kremli bir tuvalet sabununa ihtiyacı vardır. Banyonuzda alelâde beyaz sabun yerins PURO Tuvalet Sabunu kullanınız. Puro, 1< gün zarfında teninize bir kadife yumuşaklığı, yüzünüze bambaşka bir güzellik ve cazibe verir. Tenezzüh Motorü 7 metre boyunda, 1,60 genişlikte bir motör teknesi satılıktır. Cağaloğlunda kunduracı Hayri Acarkana müracaat. K I R A L I K ••« Talimhanenin en güzel yerinde, bejer odalı, yeni daireler. Taksim, Abdülhakhâ mid Cad. Ozkar Apart. No. I. Tel: 82307. BLAUPUNKT PURO Tuvalet Sabunu sizin içindir! MOT5«lu*COMSTB.lATtON DOĞRU SEFERlEf ^ BOL KÖPÜKLO NEFİS K O K U L U f e Yer oyırtmok ve bilet almalc Için SEYAHAT ACENTENİ2E veyo PAN AMERİKAN DÜNYA HAVA YOLLARINA MÜRACAAT EDİNİZ (3ALATASARAYBEYOĞLU Tel: 4121940522 PURO Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır. BLAUPUNKT VVERKE Türkiye Ummn Mümessili NİJAD SER VEN ve ŞERIKLERt Komandit Şirketi Istanbul Galata 7 . • ? ' " " '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle