14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 !flarf J9SI Deniz Yollaması suiistimali I dün 2 5 S K davasına dün başlandı yaıtgın Bostaraft 2 inci sahifede yetinin tesbitine geçildi. Sanıklar kimlerdir? Bu sabah mevkufen duıusmalarına başlanılan sanıklar şunlardır: Tüccar Cahid Tan>u, levaz;m \ JZba|isı Salâhaddin Dinçman, Hicri Tuzcuoğlu, Salâhaddin Çınar, Arabarcı Nureddin Öz, Fuad Sancaktar, Tevfik Erman, Albay Sadi Tek man, Hilmi Yüksel, Yaıbay Alâeddin Sur, Albay Edib Şehsuvaroğlu, Albay Ali Saıb Erkok, Emekli albay Cezmi Denizmen, yüz başı Saıb Başar, Yarbay Turhan Koray, Yarbay Zinnur Kortay, Hakkı Kocaoğlu, yuzbaşı Samıh Salıdır, yuzbaşı Hasan lahsuı Tek«Tuâamiral Fuad vazifesini ihcanlı, Albay Saim Besbelıi, binbaşı mai ve suiıstimai ettıği için Turk Macid Noymanlı. Csza kanununun 230/2 ve 240. mad Sanıkların huviyetie uıın tesbi desine gdre; albay Cezmi Deniztinden sonra Mr.^ffer Fv'.msen ve men, albay Edib Şehsuvaroğlu, alTuğamiral Fuad Uzgö.eim duruş bay Sadi Tekman, albay Sr.ib Ermadan vareste tutulınasım istıyen kök, albay Saim Besbellı, yarbay dılekçelerı okundu ve neticede Turhan Karmn, yarbay Zinnur Korbu iki sanığm şimdııik duruşmadan. tay, yarbay Alâeddın Sungur, yüzırareste tutulmalarına karar veril başı Macid Naymank, yuzbaşı Hicri Gözcüoğlu. yuzbaşı Salâhaddin di. Dinçmen, yuzbaşı Samıh Saldır, İddianajne Bnndan sonra savcı AA>ay Şeref üsteğmen Tahsin Tekcanlı, sıvil me Budak yüz sahifeye yakın iJdia rnur Muzaffer Sancaktar, Tevfik okumağa başladı. 2 saate Erhan, Hakkı Kocaoğlu, Nureddin SÜren bu iddıanamede sa Oz, sayman Hilmi Yuk«sl, müteah5 seneden 15 seneve ka hid Cahid Tanyu ve kâtibi Salâsuçlarından irlar muhtelif cezalara mahkum e haddin Çınar ihtılâs Askerî Ceza kanununa ek 4277 saiMn^ltri taleb edilmekteydı. İddlanemede ezcümle şoyle de yüı kanun gereğince tecziye edılm«len> isteniyordu. kiİBMktedir: bin 123 lıra 58 kuruştan ibaret bulunduğu ve bu suretle sanıkların 2 milyon 232 bin 519 lıra 11 kuruşu ihtılâs etUkleri anlaşılmıştır. Tuğamijal Fuad Uzgorenin de Komutan olarak memuriyet vazifesınde ihmai ve terahı gostererek hazine zararına sebebıyet verdiği ve aynca şahsı içın tutulan otomobilin parasını sanık nakliye müteahhidı Cahid Tanyuya verdırmek suretile memuriyet vazifesini su'isUmal ettiğı icldıa edılmpktedir.» Sanıklara tatbikı istcülen cezalar İddianamenin sonunda saruklara tatbıkı istenilen cezalar çu jekılde mutalea ediyordu: nesinden kalan para ve eliııde bulunan 15 000 lira sermaye Ue 946 yılında Mahir Çegsar ile beraber müteahhıdliğe başladığını anlattı. Başkan, bu kadar az bir para ile bu kadar buyük işlerı nasıl başardığını sordu. Sanık cevaben: «Bu bir ticarî sırdır» dedi. Tanyunun bu işleri gayet garib ve tuhaf ifadelerle anlatması karşısında iddıa makamı, 100 tonluk bır mavnayı günluğü bir lıra gıbi gayet cüz'î fiatla çahştırabilmenın nasıl n.umkün olduğunun ve bu şekilde bir taahhüde nasıl girebildiğinin sorulmasını utedi. Sanık, bu şekilde taahhüdlere girmenin gayet tabıî olduğunu ve kendısinın tahmil ve tshliye muteahhidi olduğundan bu cepheden kazanc temin etm«aım mümkün bulunduğunu söy ledi. RADYO f Bugünkü Program İSTANBUL 12^7 Açılı» v« programlar 13 00 Haberler 13.15 Ögle konseri (Pl 1 13 45 Şarkllar; okuyarı Lutfi Gunerl, çalanlar: Hakkı Denr.an. Şerlf Içlî Şufcru Tunar 14.20 Konuşma 14 30 Şarkılar ve turkuler (Pl ) 14.45 Programlar v e dans muzlğı (Pl ) 15 00 Kapaui}. ) Bir fabrika ve bir ev tamamen yandı Dün gece yapılan güreşler «Otoiz Komutanhğı sevkiyat Aynca Muzaffer Edinselin de me mamurluğuna 110946 tarihind» muriyet vazifesini suiistimal etti•anıklardan halen emekli levanra ğinden dolayı 240 ıncı maddeye göyüzbasısı Salâhaddin Dinçman ta re işlem yapılması ve müstereken yin •dildikten sonra önce nakliye ve müteselsilen hazine zararına 946 mflteahhidi Cahid Tanyunun yap ekiminden 950 ağustosuna kadar makta olduğu tahmil ve tahhye ve yapılan ihtilâs sonunda yekunu •«|im» işleri için tanzim edilen ra 2 232.519.11 kuruş olan paramn tah porlarda pozisyon miktarlarını art sılı cihetıne gidılmesi taleb ediliturnak suretile azdan başlamış o yordu. I^n ihtilâs, durumun alâkalılar taMiıteahhid Tanjunun sorgusn rafından farkına vanlarak talebleİddianamenin okunmasını müre yol ajması itibarile daha geniş bir mikyasta yapılmağa başlanmış teakıb celseye çeyrek dakika ara • r Bir müddet sonra hayalî taşı verildi. Oturum açıldığı zaman ilk b. malar için sahte istihkak rapcrlan defa müteahhid Cahid Tanyunun tanzim edilmiş, bu mevzuda Göl sorgusuna bsşlandı. Yargıç iddiana cük deniz fabrikalannın sevk me meye ne diyeceğini sordu. Tanyu, kısaca, hâdisenin vukuu muru Nureddin Özün de uyduıma taleb müzckkereleri vermek sure tarihinden itibaren meydana çıkma tile sanık'.ara yardımda bulun sı tarıhıne kadar olan müddet için" muş, evvelki yıllaıa nisbetle müte de iddisnamçde bahsi geçen parayı • ahhidin yapTiakta olduğu nak'ive ihtilâs etmedigini ve diğer sanıklaişi nihayet 50 bin lirayı tecavüz et rın da böyie bir suça iştirakleri olmezken miktar Hl yılında 223 bin madığmı bildırdı. liraya çıkmıçür. Cahid Tanyunun çok kısa izahı karşısında yargıç, hâdise meydana Suüstimal genijliyor çıkt:ğı andan itibaren bir çok deBu yılda iş, nakliye müteahhidı falar verdiği ifadeleri kendisine ha Cahid Tanyu, sevkiyat memuru va tırlatarak, bugün böyle bir inkâr sahte istihkak raporlarını mesned yoluna sapmasının sebeblerini sortutarak tahakkuku yapan ve lta du. emrine bağlayan tahakkuk memur Sanık, evvelki ifadelerinin tamaları Fuad Sancaktar, Tevfik Erman ile buna istınaden tediyede bulu men uydurma ve hayal mahsulü olnan Sayman Hıhni Yüksel arasın duğunu anlattı. Brşkanın buna neda cereyan ederken bu yıl sonlan den liîzum gcrdügüaü sorması üna doğru Deniz Komutanhğı 1« zerine Cshld Tanju, «Mademki bevazım müdürlüğüne albay Sadi nim böyle sahte İstihkak raporlan Tekman, komutan muavinliğin» ile para çektiğim iddia edilmiştir. O halde yapılacaîf' tek ia, bu paralaalbay Edib Şehsuvaroğlunun gelruı garf yerlarini göstermektir. Bu mesile biraz daha vüsat peyda etsebebl* ifmdtlerlmde Deniz Komumiştir. Durum bu seküde merk«tanlıjmda bulunan bir çok kimsezin dikkatini çektiğinden tasıma lere yurde 510 ve bazılanna da işi için yapıbnakta olan masrafm maktu miktarlarda paralar verdir 'stenidaü hakkında komutanlı ğimi ifade ettim» seklinde izahatta ğa sualler Eorulmağa başlanmısür. bulundu. B;.nun üzerine kasım 947 sonunda yüzbası Dincmamn tavsıyesil» C«Targıç, bu garib sözler karşısınhıd Tanyu Ankaraya giderek Le da hâdiseleri başındaa ele «imaV vazun şubesi müdürü Albay Cez lflrumunu görerek Tanyuya, taahmi Denizmen, kısım âmiri Ali Saib hOd ifleıina n» zaman, ne fekilde Erkök ve Saib Coçanla anlaşmıa, baslamıı oldugunu tordu. Saruk, t«vakı mutabakat üzerine bu ia için ahhüd l|lerinden *ml varkk verdaha fazla tahsisat gönderilmekle gisi dolayısll» satılan bü" kuyumeu bersber taşıma için tahsisat ayn dükkinını n n n alarak Kapabçarlan fasıllar da liyadelestirilmiştir. şıda kuyumculuk yaptığını, bilâhaBu şekilde yuzbaşı Dinçmanın r» burasmı 15.000 liraya tatarak anmüteahhid Cahid Tanyu ve kâtibi Salâhaddin Çınar ile müstereken ftmrim ettikleri sahte hizmet vesikalariîe 1948 yılmın 8 inci ayında 240 bin lira kadar para çekilmişken yuzbaşı Tuzcuoğlunun vazifeye başlamasile bu miktar artarak yıl sonuna kadar 400 bin ve 949 yılında da aynca 1 milyon 19 bin liralık sahte istihkak raporiarı düzenlenmiştir. Yeni tayinler yapılınca Bu yıhn ikinci yansında merkezden ayrı'an Albay Denizmen, Albay Erkök ve Binbaşı Coşanın yerine Albay Tekman, Yarbay Koray, Yarbay Kortay ve Yuzbaşı Savdınn, Deniz Komutanhğı levazun Müdürlüğüne de Yarbay Zinnurun tayini ile vaziyette hiç bir değişiklik husule gelmemıştir. 950 yılında Albay Erkökün tavsiyesi ile Cahidle tanışan hesab memuru Tahsin Tekcanlı, Binbaşı Naymanll ve muamele memuru Saim Besbelliye çekilen paradan his^e ve i rilmiştir. Cahid Tanyu, Yüzbaşı ! Saldın emrindeki sivil memur i Hakkı Kocaoğluna tar.ıtarak arlaş | malarmı temin etmiş ve neiıce itibarile bi;tün alâkal'^arı içıne toplayarak kurubnuş otan bu şcbcke 1/10/91G tanhhıden 25,7/950" tarit. hine kadar hazsneden 2 rrılyon 462 ' bin 642 lira ö9 kuruş çekmıştir. | Halbuki bu müddet içmdeki tah I T nıil, tahliye ve taşıma işlerine tekabül eden masrafın Ücretleri mütezhhid tamfından ödenen memurlar Başkan, Yollama Memurluğunda bir kaç memurun ücretleri tarafından ödenmek suretile çalıjtınldığını ve resmî daırenm telefon ücretlerinin gene tarafından ödendığini, hattâ Tuğamiral Uzgörenın adma bir taksi tahsis edıldiğmı hatırlatarak, bunları ne ıçın yaptığuıı sorması üzerine, sanık Cahid, bundan tabiî bir sey olmıyacağını, arada çalışan menıurların kendme a:d işler yaptığını, telefon ücretlerini de kendı işlerının görülmesi bakımından ödediğini ifac'a etti. Otomobıl meselesını de: «Ileride ödemek üzere verdim» şekunde tevil etti. Yargıç, bu incelemelerden sonra, tekrar sahte istihkak raporBir tavzih larma geçerek, sanığm ilk ifadeleTuğamiral Tarık Ersunadan dün rınde gövled.ği hususlar hakkında şu mektubu aldik: : izahat istedi. «18/3 951 gunü gazetenızın 3 üncü ' Soz aian savcuun: «İlk ifadeleri sahife 6 ncı sutununda yazılı Istanni böyle uydurma olarak vermesı ul Deniz Yollanıasındaki suııstı . ne bir cebrü şiddet veya tazyık mi malde sanıklar meyanında ismimin sebeb olmuştur? Bu hususun sorul yazıldığım esefle gördüm, M masını taleb ederim ı demesi üBu hâdısede sanık olmadığım gibi zerine, Başkan, sanığa bu yolda bir mahkemece de hakkımda bir guna M sual tevcih etti. Sanık Tanyu, böy takibat açılmamış bulunduğundfcn M le bir şeyin kat'iyen bahis mevzuu keyflyeti matbuat kanunun madolmadığını ifade etti. dei mahsusası gereğince, aynı sü A. Başkan, çok açık konu»masını is <unda düzelblmesini rica ederim.. en 67 Kg: Tevfik Uysal (Eskişehir), Servet Meric (İst) müsabakaya çıkmadığuıdan hükımen galib 73 Kg: Reşad Güler (Eskişehir), Yahya Kalkana (İst) ittifakla gatıyerek: «O halde eskı ifadelerinizlib. le bugünku ifadelerınızın ne ıçin • 79 Kg: Mehmed Ali (Eskişehir). 12.15 Meraleketten selam İZ.J0 (Asdeğiştırildığini izah ediniz» dedi. kerln Istedtfl havalarl 13 00 Haber Hakkıya (İst.) 4 dakika 7 saniyede Sanık, tahkıkat açüdığı zaman kentuşla galib. ler 13.15 Ker.an «oloları (Pl 1 disine verucn ehlıvukvi raporunda 3.30 Ögl» Gazetesi 13 45 Şen par. 87 Kg: Hilmi (İst) Ali Özdemire isııu geçenlerı okuyunca buyuk bir çilar P l ) 14 00 Kapanış. (EskiaehırJ ekîeriyeUe galib. heyecana duştüğünü, bu 15in en Ağır: Kıhc (İst.) Memduha (Es• yüksek makam olan rnahkemede 17.58 Açılif ve program 18 00 Şar. kısehir) 8 dakika 39 saniyede tusla halledılebıleceğıne ınandığını, bu kılar 18 30 Radyo «alon orkestrası • gahb. dujünce ile ilk ıfadesını tertıbledi Halll Onayman ve arkadajlan 19 00 2 gunde yapılan 16 müsabakanın Haberler 19.15 Tarihtec blr yaprak ğıni, hattâ uydurduğunu soyledi. kazanan Eskışehırin 19.20 Yurddan eesler. Idare eden. 10 tanesını Başkan, vaktin çok gecıkmesini îaffer Sançfeen 19 45 lîadyo İle Demirspor takımı Milll Turk Talegozonune alarak celseye son verdi. ngilırc* 20 00 Varyete muz'k'ei be Birliği kupasını kazanmı^tır. .) 20.15 Radyo Gajetesl 20.30 Durusmaya yarın sabah saat onIncesaz (Acemkürdi faslı) 21.00 da gene Yedek Subaym konferans 'emsll 21 45 Serbest saat 22 00 Ordu takımımız Atinaya gidiyor Ankara 19 ( T H A . ) Ordu futbol salonunda devam edüecektır. <omı$ma 22 15 Dans müziîi (Pl ) takımımız 23 25 mart tarlhlerlnde lkl Dün Kuledibi civan buyük bir yangın tehlikesi atlatnus, neticede bir fabrika ve bir ev tamamen yanmıştır. Dün sabah saat 9 da Kuledıbinde. Çıkmaz sokakta Arvanhya aid 7 numarah fabrikadan yangın çıkmış ve kısa zamanda büyüyerek bıtişiğindeki Avrarrun 9 numarah evme sırayet etmiştir. Bu semtteki evler ahşab ve bırbirierine bitişik olduğundan birdenbire büyüyen yangın, orada oturanlan büyük bir korku ve telâşa düşürmüşse de itfaiye gnrplarının vaktinde aldjğı tedbırler sr.yesınde ateş mevzil bir mahıyet almış ve 1 saat sonra söndürulmüstür Fabrika sıgorteh olduğundan yangmm bir kasıd eseri olup olmadığı zabıta ve adliyece araştınlmaktadır. • Eskişehir takımı. Millî Türk Talebe Birliği kupasını kazandı Milli Türk Talebe BirUğüıin ter 17İT Açılıc ve prograııüar 18.00 tiblediği Eskişehirin DemirsporCugat ve Lopez orkestralarmdan dans İJlğl (Pl ) İS X Konufma 18.30 şehrimizin İstanbu! Güreş Kulübü TOrkuler: okuyan Zehra BlUr; çt karşılaşmalarının ikincisi ve solar: Hakkı Derman, Şeriı Içlı. Şükrtt nuncusu dün gece Spor ve Sergi Tunar. Necdet Gezen 19 00 HaberSarayında yapılmışür. ler 1915 Caz saatl 19.40 ŞarkjTeknik neticeler: lar; okuyan Muallâ Mukadder; çalac52 Kg: Fehmi (İst.) Cemal (Eslar: Halüu Derman. Şerif Içll. Şükrü Tunar 20.10 Kısa »ehlr haberleri kişehir) e 7 dakika, 40 saniyede 2015 Radyo Cazetesi 20.30 Milzlk tuşla galib. dimjasından çeşidli örnekler 21.10 57 Kg: Nasuh Akar (Eskişehir) Radyo Klâslk TOrk MusUdSl Blrllgl; dar» eden: Cevdet Çagla 2 1 M Şılr Ali Yıldınm (İst) a 7 dakika 10 dımyamız; konujaa: Behçet Kemal Çağ saniyede tuşla galib. ar 22.00 Oda müzigl 22.30 G«llr 62 Kg: Kernal Özkan (Eskışehir) vergijl lıahları 22 45 Haberler Lutfi Çieekçiye (İst) 7 dakikada 23.00 Prosramlar ve dan« m u ı l i l ( K . ) tuşla galib. 23 30 Kapanı; Umon Çlçekleri, Fujer, Şipr, •Jrodit, Roznuar, Şehrazad, glbt 20 muhtelif müsteana kokunun letafet ve inceliğini ancak ANKARA 7^8 Açıll? ve program 7.31 Harry Horlick orkestrası çahyor (Pl.) 7.45 Hsberier 8.00 Şarkılsr . Türküler Pl.) S.25 Gunun programı 8.30 Hafıf müzı k(Pl.) 9.00 Kapajuş. KOLONYAve LOSYONLARI arasında bulmak kablldir. HASAN DEPOSU: Bc' oğlu, Karaköy, Eminönü Kaddti>y ANKARADA: Başhca ĞÜLHANE ve YENİŞEIIİR ECZANELERİ ile ŞARK MERKEZ ECZA DEPOSU'nda bulunur. 45 Hibelrer 23 00 Kapai!* karsılasına yapmok üzere çarjamba gunu Atsr.aya hareket edecektlr. PENİZYOLLARI İŞLETMESİ KOOFERATİF Ş;nXETİ İDARE MEGLİSİNDEN: ADÎ TOPLANTI 1950 senesi genel kurul adl toplanba 9 Mart 1951 Cuma fünft saat ] ' de Clalata Yeni Yolcu Salanu binasmda yapüması yaymlanmıf ise dc belırlı günde çoeunluk olrnadığmdan, toplantının 12 Nisan 1951 Perşembe günu saat 16 da gene aynı mahalde yapıhnan karmrlajtorıimıştır. Sayın ortakların belirli günde hazır bulunmalan rlca olunur. BULMÂCA 1 2 Millî ta.\ım seçmelerine iştirak edecek Ankara güreşçileri Ankara 19 (T H A ı 23. 24 v e 25 mart tarıhleılnde I^tanbulda .»apılacak oîan Mıllî tak'ra gureş seçmelerine ka tılacak Ankara Karma t s k ı m ı yarın pJcşnnkl rrenlc tstanbul» bareket e d e . cekt.r. Bu tetmelerd» Ankarayı temsll edecek gureş«lier junlardır: S2 kllo. Seyfi ö?el. 57 kllo: Mellh Eren. 62 kllo: Abdullah ESgoz, 67 klloMehmed Yüce, 73 kllo: Omıan CanbuUt. 79 kllo: Faruk Kocalı 87 ktlo' Mahrrud Çeterez va agırda: Murad v Herse ll 1 ,1 1 3 4 5 6 • • • !•i 1 1 1 7 • • 0• G ÜNDEM : 1 İdare meclisi raporjınun okunması, 2 Murakıblar raporunun okunraası; 3 1950 yılı bilânço, kâr ve zarar hesablannın tetkik ve tAsdüa fl« idare meeh'â üyelen ve murakıblann ibrası, 4 Temettü tevzü hakkında karar ittihazı, 5 İdare meclisiıün müddetleri biten üyeleri yerine yenilerinln Mçiimesi, 6 İki murakıb seçilerek ücretlerinin tesbiti. I Cahide Sonkuya verilen sanat flâması a» I •a o» I 1 • Ankarada nıaç biletkri Ankara 19 ( T H A . ) Bedsn Terbl; "si Ankara Bölje Müdurunun futbul rralarında bilet ucretler.rde y a p t ı t ı arttıma dol".yıslle son haftalarda sey r c l af^ed nln muhlm mıktarda azaln.ış olduğu gorulmektedır B ı ' e t l e n n c^kl hal'.ne lııdiı luıesl hususunda AnıB'a Bcledlyesinm müdahale edcceâJ hfber verl'mektedir. 1 Soldan sağa1 A t i u s f e r tabakaünda hpsıl nion hjzlı hareKcte v e n l e c lsim. 2 Terzlnın ba ; lıca levnzımından blr.nl ele geçirmek ıçın uğraşma ı kl kelunel. 3 Tensl vayla adlır feskl terır), fcs rengl. 4 Dırdır etmek 5 Ea^ ;ea aıdaaıızdan blrlnl duriskları araf>ıııa sikıştırıp içlne çeken (ikl k e ı r a e ı . S Her ışınde hakkı ve dcİTUİuğu kendısıne rehuer edırnııç k ırse 7 Alçak t ı . neth iıutcnl?raır. 8 Tes'id etm«k. 1 NufuzTinu kottıye çrtınek istlyen memurun eldığı. 2 •Kurmrda > u t S manasına blr «mlr tersl e=kl hariıercen blrnün okunjş tarzıdır, bır sıfp.t £e'«n 4 î ' d i ' ? ve ızt'rttb verı macldl veya ır.anevt ylılc. d a ' ç bdlümlerlmızden. S Miktarı fszla^îamoma 6 Eskl Tanr:lardan. denulerde hasil rl?n juk^c'me harcketf 7 V'irrt "t Ceskı usıı] çolrtıU. 8 B'.r çeşıd mıdra kHf'ınTPrın suslcnmck icln kııllai'dı 1 ''. lanndan. AKŞAM Anıerika profesyoncl tenis şampiyonluğu St Augustlne (Florlda) 19 (A P 1 Fnnk Kovâcs d\'n. uçvr.cu defa o l s rak B rleslk Amerlka profesyonel tcnı; çampiyonîu*T'ni], rok'bi Carl Earn'ü 7 5, G 4, 9 7 r a ğ l u b e f n e k surciıle kazanmıştır SBNEMASINDA Sinemanın 2 meşhur ve tatU seslı yıldın MARTHA EGGERTH ve JAN KİEPURA taraflarından oynanan VP tegannl edilen VALSLAR... M.\ZÜRKALAB... SAMBALAB .. la süslü ve lüks ve göz kama|tıran dekorlar arasında BORS A 19 Mart 195i Açılıs Kapanış 1 &terün 7.87 î S4 S0 100 Dolar 280 30 ÎS9 SO 100 Fransız frangı 0 80 0 80 100 Liret 0.44 178 0.44 128 1C0 Isvıçrt franîı 64 03 64 "3 100 Fiorın 73 68 40 73 63 40 100 Be'çıka frangı 5.60 5 60 l n 0 Drahml Zl 56 21 88 100 Çokoslovak Kur. 10Û Isseç Kur. 54 1250 54.12 50 YILDIZLAR DANSI Şen Operet tılmi bsşlıyor. Pek sevimli birmevzu.. İki saatlik musıkı ve neşe. Bu film 1950 senesinde en son çevrılen eserdır. Yerlerinizi e/velden aldınnıx. 12 3 4 5 6 7 8 Bu Perscmbeden îtibaren' MilM Türk Talebe Birliği, cVatan ve Namık Kemal» adh filmde bflyük blr muvaffakıyet gdstcren Cahide Sonkuya bir sanat flâması vermek maksadile dün saat 18 de Bırlık Lokalinde bir toplantı tertıb •tmiçtir. Kalabahk biı genclik kütlesile Cahide Sonku ve Sımı Ayanoğlunun hazır bulıındugu toplanh sarrumî bır hava n;ınde geçmıştir. Restm, Cahideyi ve Samıyi bır arada goste.mektedir. Kij!ŞİA!y!Eii).İA ÂlTljİNİA.LİIÜ RDJTİAİK.BİŞİU AİRİAİFİAİTİÜİD TJAİMRltiMlElL IİSİI|T!H;EİV!E İIZİAİHİLİAİR: T KİLB Y Tanınmıj Fransız kiâsiklerinden Cbarles I>ıodıer'ın bu kuçuk eserı Hhan Sezen tarafından dılıufize çevrllmlı olup, 75 kuruf fiatla, Mılii EgıUru Bakanlıgı yayınevlerile butun kttatcılarda satılroaktadır. Esham ve Tahvilât % 7 faizli tahviller Sıvas Erzurum 1 Sı.as Erzurum 27 1941 Dea . 1 1941 Demiryolu II 1941 Demıriolu m Mıllı Mudafaa ı M II! ML'dafaa II Mllll Mudafaa m MıHl Mudafaa IV r LMP'A'YlElL'f ^ 18 Mart Çanakkale Zafeıi .Msrasimi Ali} 22 20 21 S0 22.36 21.3u 22 90 22 65 23 25 22 22 25 Batı. 22 25* 2190* 22 J« * 21 90 • 22 9 0 ' 22 65» 21 25 • 22 • 22.25 • D A Ğ K URD V (Le Loup de la Sila) Memleketimlzde haklı bir şöhret kazanaıak ACI PHÜNÇ namıru alan meşhur İtalyan aktrisı L Â L E SİNEMASINDA SİLVANA AMADEO MANGANO ;ı 6 taizli istikrazlar MEVLİD Kısırlı njerhura Ibraıim Hllml Pasa kerimesi v» merhum İIu=tRfa Sureyya Bozcadaünın eşi Preses Kalkınma utıkrau 1 101 25 101.23 • Kalkınma U 10170 10170* Kalkınma m 101 25 101 25 * 1940 D^ınıryolu IV 9C 55 H6 55 • 1941 Demiryolu VI 101 25 101 25 • 1948 Tahvlll 1 101 25 101 25 • 1948 Tahvlll H 101 70 101.70 • 1949 Tahvül l 100.r 100. 4 1/S faizli 1949 93.05 93 05 ve İtalyanın Erol Flynn'i NAZZARİ ve V. GASSMAN. J. SERNAS'm varattıklan şaheseri mutlaka gorünu:. YURD FILM • ŞEHİR DRAM TIYATROSÜNDA % 5 faizli ikramiyelller 1933 Brganı i 1938 tkramıyeh Millî Müdafna I Demlryolu IV Demiryolu V Hejad Cumhurlyet Gulden tngllll Ettlee 22 50 22 50 2P 90 20 9 0 * 2 1 21 * 98 80 98 80 • 99.80 99 80 * 37 50 31 »0 29.25 43 75 4.69 NAİME BOZCADALI nın ruhuna ıthalen veıatı yıldonumune tesaduf eden 22 jnart yerjembe gunu öğle namazını muteakıb Teşvıklye Canıilnde Mevlldl Nebevı okuttjrulacaktır Akrab» ve kendlsıuı teverUerln tesrıflerl rica olunur. Merudt Karaorman, Sablh Bo2cadalı 28 oc&k 1951 de ırtıhal e d e c babamız Sarrafiards altın fiatı ESKİ ŞARKI Yazan: REŞAD NURİ GUNTEKÎN S O N H A F T A (4477) J HALİD SEYHANnı ruhu.ia Ithaf ed.ltuek uzere 21 mart çarşamba gunü iklndi naınazından sonra Beyoğîu AJs Caml'nde Mevlldl Nebei'î okut^urulacaktır. Kendlainl tanıyanla. n n v e arzu eden zevatın teşr f ! e n rica olunur. Ogiu.' Dr Muvaffak Seyhan, Kızlcrı Nimet Gj.rsan, ?sz:'et Koskusugilzel, Har.dan C'lck, Ksr.me Tcrhon, Gelmı: Hoıtme Seyhan, Damadlan: Kerr.cl Gur;tm, Rtfat Köskıis'j.süzel, Dr Ad'l Cülek tstanbul Belediyert Şehir Tiyatroları Y A R IND A N İ T İ B A R E N Y I L D I Z ve İ \ € ' İ Sinemalarında Birden TARZAN ve GENÇLİK PINARI * • (Tarzan'f Magie Fountain) yapılan meraslmde Savunma Bakam Hulusi Köyme konujmas! Kadın gaıefesi Lîl'In Max ravalh kın kendine râmcünek (üzereyken zçeri Blaise girdL. Rica eder'un, . rahatsız uümayın I keyfînize Ibakm Buraya I nasU / G v e t kolay! /"Vangın merdiveni olsun! Yoksa nüsafir kabul ebnez Esrar Pesinde: 59 Size bir Hayhay! Buyurun! V o r m e m beklivonıaıi lizım? Saat 20.30 da DRAM KISIII £ S E 1 Ş A R KI Yazan: Resad Nurl Güntekln Telefon: 42157 KOMEDÎ KISMI Y Ü B Ü YA K U L U M Türkçesı: R. Kem&l Arduman v« Vasfl R u a Zobu Telefon 40409 LEX BARKER BRENDA JOYCE den La Cinematographie Francaise Mecmuasının kritiği: îşte Yeni Tarzan I.EX BAHKER'i sue tamtı>oruz Gene. ateşli. atak ve mükemme! at1et olan bu yakısıklı delikanlı, bundan evvelki Tarzanlar dan ustundür. Tarzan fılmlerının me.hur Rejisorü Sol Lesserlin «Tarzan ve GençUk Puıan» adındaki yeni filminde LEX BARKER. Afrıka Ormanlar Krah hikâyesini tam mânasile canlandırmaktadır. Bu fibn dığer bütün Tarzan filmlennden üstündür SÜRAT FİLM RESMÎ İLÂN FİATLARIMIZ | Kurus 250 Mahkeme, icra, not«r, tapu. 200 Resmt devair llânlan •e! Max durnn, dövufrneyinî Benl dinleyhı!Sahib vt Bu BaşTnnharrJi fulen SOĞUK ALGINLIĞINA NADİB NADİ nushada yan iflerinl (Arkası vari idart «de»: CEVAD FEHMİ Cvmkniytt Matbaan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle