16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 Maıt 1951 iu 4M KENDİYÜRÜR YENİ OLIYER BIÇERDÖĞERIÜİ Ağır Naklîyatı Mümkün Kılmak için Aâtr hizmet hmyonhn CTTiıe ?î£4 ei#ni vck hasadınızın daha verimli olmasını sağlayacaktır Uzun f«erübeler tenvnda hatat «• < Urinin bir çok pratik hwtusiy«tl«Hnl bir arvya g«Hr«» y*ni "OUver 33 „ modell BifMtiSğerUr. «iftllğiniıd* 1İM Aıami kolayliV tojloyutuktn. Tarlanıun tı*t hanai bir •rine« u Oliv«f %$„ İU d«rhal " Olivc» 33 „ m*yilll v« Anıab arazM* Wf bir külât gött«rm«d«n (alı^ır, hcndekteri koiayfıVla aşar. Kendiyürur "Ollv«r 33 „ Bit*nld§«rin« (attip olo» çiftçi. hatat tamaiM rraktötüfMİ kullonocakbr TamamlovKi malOmot i(taı racoat »dinia. İlIİl ARŞİMİDIS MÜESSESESI İİ İstanbul Beyoğlu İstiklâl Caddesi No. 30/34 v^kcus: Otomobil Malzem esi Ticaret T. A. Ş. Olivar Fobrikalarında, traktör, pulluk. v* diğer ciraal oletUri imal «dildiği gibi treklörle ç«ktItn yopılı». SAMSUN VALİLİĞİNDEN: 1 Samsun Memleket Hastanesinin 1951 yılı ihtiyaa bulunan yukanda cinsi ve miktan yanh 214 kalem ilâ; ve bbbî malzeme maddeleri eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli 33370 lira olup geçici teminatı 2502 lira 75 kuruştur. 3 İl Daimi Koraısyonunda kapalı zarf usulile üıalesi 6 nisan 951 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 4 Bu işe aid şartname ve mukavelename İl Daimî Komisyon kaleminde olup istekliler tadil günlerinden maada günlerde görebilirler. 5 Eksiltmeye gireceklerin 2 inci maddede yazılı geçici teminata aid makbuz ile 1951 yıbna aid ticaret odası vesikalarını havi olarak 2490 sayılı kanunun tarifleri dairesinde hazırhyacaklan kapaıi zarflannı ihale günü saat (14) de kadar makbuz mukabilinde Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri veya ıadeli taahütlü olarak posta ile göndermiş olmalan lâzımdır. Postada olacak gecıkmeler nazara aimmaz. Samsun: Menıleket Hastanesinin 1951 vılı ılâç ve Tıbbî Malzerae ıhtiyaç listesidir. Miktan Kilo Gr. Aried C İ N S İ 750 Ampul l.lorfin 001 1000 » Morfın 002 100 » Pantopon 002 1000 » Adranalin 1/4 miligramlık 1000 s Kafein 025 300 ı> Kloridat dö kinin 050 500 j. Kloridat dö kinin 1 250 » Emetin 004 250 ı Emetin 005 250 > Emetin 006 250 » İstirikinin 0001 miligramlık 250 » İstirikinin 0002 miligramlık 500 J İstirikinin 0003 miligramlık 50 Lüminal 020 1000 Oabain 1/4 miligram s 1000 Atropin 1/4 B 100 Ensülin 100 unltelik » 150 Ergotin 050 > 900 Salisilat dö sud 1 gramlık 9 100 » Donl 60 Pitüvitrin 100 Meokain kloridat adranalln O S O 100 Meokain kloridat adranalln 004 » » Papaverin kloridat 002 250 » Sedalfa 800 » Kılavden 100 » Kalsiyum gılikonat İbrahim Etem 10 c c 2000 » Kalsiyum gilikonat İbrahim Etem 5 c c 2000 » Pentazol 4000 250 > Vitabiol B. Fort 100 miligramlık » Vitabiol B. Fort 50 miligramlık 250 50 > İstamin 75 ı Vitabiol K. 77 Salırgan 100 Ekistırapat 5 cc. 100 Ekistırapat 2 cc. 30 Pentazol efedrin 25 Pinilobin 200 Ostrojenın fort 50 » Kortron 50 » Ktjrluton 100 j Vitabiol E. 50 » Vitabiol N. 50 » Lipiodol 100/40 » Diğalen 50 Asid Salisilık 100 Asid Laktik 500 Asid Benzuik • 250 Adranalin solisiyon 100 Asprin toz 000 Arjirol Barnes «beher şişesi 28 gr.» 112 50 Ampul Asetikolin Ameliyat fırçası 100 Alçı 500 Asetadopoloblikit 1 Amonyak 5 Bariks 5 Bi karbonat dö sud 5 Banzuat dö sud 1 500 Bromur de potasyum 500 Bom depero Balon cam 500 cc. 5 Balon cam 300 cc. 5 Biyot kauçuk 10 Buz kesesi 20 Kloridat dö kinin 1 000 Kodein 200 Kodein fosfat 100 Krezenin 250 Kloror dö kalsiyum pur 3 000 Kloror dö sodyom enjeksiyon orijinal ambalâj 20 000 Kafein 50 tüp Klordeti! 100 gr. 50 Fullargul 25 000 Krolin 500 Sidrat dö sud 4 000 Ganfire 45 kutu Kaşe 5 cile Kıen fllorans orta 500 Setavlon 100 Dikelon solisyon 000 Dıjitalin solisyon 000 Diorenin 100 Dionin pur 000 Dermatol 6000 Met Gaz hidrofü 100 Esans dökanel ıoo Esarıs Demant 25 Esans Danes 500 Ekistra filodit donebrin 000 Zansion ekistra 000 Batanya ekistra 100 Ekistra Belladon Pur 250 Ekistra Valaryan 250 Ekistra Etere dofujenal 000 • Sizin nakliye ve inşaat masraflannızın maksadile tir. En ağır mak üzere asgari olmajıni temin kamyonInternational şartlar imâi kamyonlarının şunlardır • bazı hususiyetleri EN ÜSTÜN ZİRAAT MAKİNELERİ' m THE OLIVER CORPORAT1OM ,8.S.ft. ları AğırHizmet için imal edilmişaltında çahşedilmiş olan hızmet • Senelerce devamla bOyOk yükler taşımak Uzere imâl edilmiş üstten supaplı motörler. • Hususî surette imâl edilmiş yüksek randmanlı Şanjmanlar • L • tipi kanallı şası takviyesi. • Ağır yükleri durdurabilmek için Hava • Hidrolik frenler. • Şoförün vazifesini kolaylaştıran rahat şoför mahalli. txport Dtvfctaı, 400 W*tt MadİMa Siıwt, Türkiy. Umum MCmessili : K O Ç T İ C A R E T T. A . Ş. Utonbul, Ankoro, B A V İ L . K R İ M Î Z I ADAN* • **TI< Ovıvl • K.mol kımk • M>Km«< Cımsfc DİT«ti»HU Internotional komyonları, size senelerce emniyetle ve fasılasız ederler. Bu, size işletme ve bakım hususunda kat'i bir tasarruf temin eder. Dumper tipi International (DUMİ1 AYtMNSÖItl (AlKiSİI COtlU ». ItHİI «OfTf» >& İ M » AZİZ İSVAN ve ORTAĞI Ltd. Şti. Şişhane, Meşrutiyet Cad. 184, İstanbul Teiefon : 41977 Telgr. t ARLİM TAVUK MERAKLILARININ DİKKAT NAZARINA İSTANBUL ve CİVAR HALKINA MÜJDE: Büyük fedakârkk v« le elde edilen r e metnleketimizin hlç bir yertndı eşl bulunmayan (2) eisa •afkan Legorln mlnorgm, günlük va aylık pUiçkrimiz sablığa çıkanlmiftır ve aynca Legorin v« minorga damızlık yumurta lanrnız garantilldlr. İçind* civciv teşekkül «tmeyan tohumsuz yumurtalann y«rine yenisi verüir. Tavukhanemizi gezmeden kat'ly" yec baska yerden yumurta almayınız. Tavukhanomiz her gün gezilebfllr. Aynca izahat için her gün (23343) nunaraya telefon •dilebilir. INTERNATİONAL Ergotin benzuat Eter Sülferik Eter Anestezik O Oksijene Ferru dö Klor Detol Klor Dökalibtös Gaz Tarlatan Gliserin Gomelon Gılıkoz pur ambalâj orijinal enjeksiyon Gaz İodoforme Jelatin Pur Hüvildorisin İodür dö Potas İodur dö sodyum İhtiyol İyod Pur İyodo Form İezol Komprüne Katgut Lüminal Sodik Lüminal Pur Lizol Lâstik eldiven Lateks marka Lâstik Diren muhtelıf Manyezi Kalsine Mastizo) Nıtrat Darcan kalem Nitrat dö Akonitin Mantar orta muhtelif Neokayın kiloridrat avlon Oksit Dözenk Neosalvarsan 0,15 lik Neosalvarsan 0,30 luk Neosalvarsan 0,45 lik Oksi Siyanür dö merkür Pinömotaraks iğnesi Pudr Reklis Piramidon Fenasetin Pepsin Paketlik kâğıd Pilastor büyük makara Avrupa Pamuk kton hidrofü, kiloluk ve be§ yüz gramlık Duvatye Pudr sarbon dö bellok Papiye filitre Fenol fetalayin Ponksiyon lomber iğnesi Papaverin kiloridrat Pentabol Dikit hastane ambalâjıPeniselin 200.000 ünite Peniselin 500.000 ünite Peridrol Rivanol Rekor şiringası 2 lik Rekor şiringası 5 lik Rekor şiringası 10 luk Rekor ştrıngası 20 lik Süblüme pastil Sulfalamin pudr Salisilat dö sud • Sunitrad bizmut Salipirin Salisilat dö litin Santonin Sel dö karlispat Sulfat dö nıd Sulfat dö manyezi Sulfat dö Atropin notr Sonda lâstik muhtelif Şükr döle Üstü varsel tablet (30000 150) Serum anti tetanik (10000 ünitelik 100) Serum anti tetanik 3000 ünitelik Serum Şarbone Serum Anti dizanterik Serum Difterik 10000 ünitelik İsteroptomisin Şiringa iğnesi Tablet vitabiol c' Tisinol Terpin Tanalbin KAMYONLARI 10 000 25 000 25 000 500 3 000 2 000 Dr. HAFIZ CEMAL LOKMAN HEKIM DahlHye Mfilehassısı OıvanyoJu 104. » 1000 Met. 15 000 100 25 G00 500 20 2 500 2 3 500 J0000 1500 250 150 30 300 çift 100 Met 1 1 100 5 1500 250 3 50 50 50 10 10 2 3 1 500 25 50 500 24 1 500 100 5 3000 3000 500 100 10 20 20 10 2 8 3 3 1 100 50 1 10 10 50 1 250 250 500 1000 200 100 100 480 500 ı 2 50 200 500 Dr. Şemsi Mutver Çocuk Hastahklan Mütehassısı| Cağaloğlu CÜ.P. karşısı 21 numarah apartıman Telefon: M 27216. Ev Tel.: 23273 ADRES: Küçükçamhca> Caddesi No. 44/1 Sankamış Çiftlîği : Telgraf adresi: Sankamışlı İstanbul. 70 W 7 Büyük Lâmbalı, en düşük cereyanda dahi çabşır. Taşra acentalarımıza gönderümiştir. Luxor Z^amanımızın en mütekâmil radyosu llfffj'STAUKTA GSU» RRDYOFON, / ^ SICAK BİR Ij /IHLAMUR V6VA ÇAY. İLB, « 1951 SENESİ PÂRİS SERGİSÎ > 28 NİSANDAN 14 MAYISA KADAR Cihansümul, Milletlerarası ve Fransız Müstemlekelerine aid Sergi. 10.000 den fazla sergide mamulâtı teşhir eden ZİRAAT MİHANİK El.EKTRİK NAFIA İNŞAAT MEFRUŞAT KİTAPÇILJK YÜKSEK SANAYİ Her nevi malumat için: Ankarada Fransu Ticaret Müsteşarkğına, Istanbulda Fransız Ticaret Ataşeliğine ve Türkiyede Fransız Konsoloslanna müracaat edilebilir. »FOIRE DE PARIS ASPRO İLVEP2 LTD. STİ. İSTAMBUL. TSLIFONI 238S7 100 Termometr» Talk Tentür Koka» Tentür de ekor döranj döamîr Tentür Belledon Tentür Benjuan Tentür Valaryan Tentür Jelap kompoze Tentür Kinkine 2500 Ültre Guanidin 1 Urotropin Pudr Şering20 Vazelin Pür 10 Vazelin Likit Veronal Bisülfit dö sud 30 SüHit dö «ud 30 Karbonat dö ıud S Hidroklnon 75 Hiposulfit do ıud 1 Metol Alipin 30 Ampul Vitabiol T>2 ford 10 siş» Ampul Vitabiol D. solisiyon alkolik 5 > Vinotrop Masicülin ve Feminin 10 kutu Nikotil ampul Nikotü DiraM 10 | i | e Tümenol Rezorsin Hüil dö kat Sufr pire sipite İstiraks Mersajel 4 |i|« Neozinorgen Neoginergen 4 Peniselin Alüminyum masteoratk 600.000 ünL 20 İki yüz an dört kalemdir. Muhammen tutan 33370 liradır 250 500 Satılık Yeni APARTIMAN ve İMALİTHANE BİNAS! Derdze çok yakın, fevkalâde nezaretli, iki tarafı cadde, üç daireli apartıman ile her işe elverişli 20 beygirlik elektrik, terkosu olan imalâthane, yolculuk dolayısile satılıktır. Aksaray Postanesi yanuıda Saray Emlâk Bürosuna müracaat. 25 25 . TÜRKİYE KIZILÂY . DERNESİ GENEL MERKEZİNDEN: Demeğimizin 1952 yılı için b?stıracağı takvimlerin kartonlan üzerine basüacak resim ve motitler müsabakaya konulmuştur. Fahrî olarak bu müsabakaya katı'.mak istiyen hayırsever sanatkârlarunızın hazırlıyacaklan resimlerin en geç 15 Nisan 1951 tarihine kadar Ankarada Genel Merkezimiz Neşriyat Servisine ve Lstanbulda Yenipostane karşısı Mımarvedad caddesinde Kızılay Deposu Müdürlügüne tevdi etmeleri rica olunur. Seçılecek bir resim için münasıb görulecek bir ücret verilmesi de aynca incelenecektir. Yapılacak resmin 24x35 eb'adında olması tercih edilir. 250 500
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle