16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mart 1951 FRANKUN ROOŞEYELT^ NALINA M1HJNA eçenlerd» gazetelerd* eikan bir haberde, Koredeki tugayımızm gerf çağınlacağı ve yerine başka bir rugay gönderileceği bildiriliyordu. Bu haber sonradan yalanlandı. Bu okulların inşası için yeniden Koreye bir tugay gonderilmesin» Roosevelf ten Daniel J. Geçen gün îngiliz Fransızhukumetçe karar verildiği zama» Turk anlaşması î " i " edıldl. Bu ba 1,5 milyon lira tahsisat aynldı Callaghan a: Uzakdoğunnn bn köşesindeki ma* na, doğru yolda aülmış kat'î bır 10 mayıı 1939 Mılll Eğıtim Müdurlüğü bütçeceranın ne vakit biteceği bilinmeAmlral Leahy'ye 11 pusluk dört adım gıbi göriınüyor. Anlaşmanın sinden şehrimizde yeniden inşa oCİ951 yıLnın bahannda veya ya nılacaktır. Binaenaleyh müdafaa bomba yapabllmek zaruretınde ka nın tesiri ve kuvveti hakkında bir mekle beraber, pek uzun süreceği husule getireceği tesirler hakkında toptan başka mumkün olduğu kaçok şupheye düşenler vardı. Fakat de sanılmıyordu. Nitekim geçen lunacak okullar içın bır buçuk zmda Enivvetocle adasında yapılacak sılâhıdır. Bundan ıkı tanesi koca lacaklardır. dar çok mıktarda 5 pusluk topla ne duşundüğünü bana bildır. Hattâ, sade mühım mıktarda hakıkatın bırden tecellısi netıce sonbaharda Birleşmiş Milletler ormılyon lira ayrılmıştır. Bundan tecrübelerde patlatılacak ilk bom bir ordunun muayyen bu sının (Anlaşma Akdenızde veya Batkanmücehhez 8000 tonluk iki hafif mağa mecbur başka, 200 bin lıra koy okullanna balardan biri muhakkak ki Hidro geçmemesıni temin edebılecektır. uranıumlu atom bombası imaline dusu, Mancuri hudndnna yaklaştığı larda kruvazör yaptınlmasını sovler mi yaTdtmbir tecavuz vukuunda karyıhklt yardım; 75 bin lıra geçen yıl injen bombası olacakür. Bundan hiç Kobalt mahfaza içindeki bomba kâfi gelecek uranium'un dahi Rus Kahyor, atom ve Hıdrojen bomba zaman, General Mac Arthnr, askerhakkındaydı. Fakat Türktye sıniz? Zira bdyle bir harb gemısı kenditinl Rusya ile harb halınde bıra şasma başlanan okulların ikmalme süphe etmeyiniz!* ise düşman şehirlerıne .askerî ve yada elde edılemiyeceğı de gene lannm «gayriinsanî bır sılâh» ol lerine Noel yortusunn evlerinde Almanlann ceb harb gemisi tıpile Ikacak bir hâdıtede Müttefıklere yardı. tahsis edilmiştir. Mıllî Eğitım Muduğu iddıaları. Bugün en kuvvetli geçireceklerinl söjlemişH. Çünkü Bu satırlar, Mr. William. L. Lau sınaî üslere ablarak oralan taş taş aşıkâr gerçeklerden biridır. boy ölçüsmek imkânını bulacaktrr. •ma çağiTılm:yacaktı ) (gayriinsanî» kızıl Koreliler mağlub edilmişti ve Laurence'ın kitabı Amerıkada alâ sılâha sahib olmak durlüğü bu yıl sehrımizde tamire rence tarafından son günlerde nes üstünde kalmamak üzere tahrıb On tane 6 pusluk topla mücehhez ka ve heyecan uyandırdığı derece değıl, bılâkis tamamile «ınsanî» cır onlara son darbe indirilmek iızera muhtac olan okulann bir listesini redilmıs ve Amerıkada büyük bır edecektir. 8000 tonluk hafıf kruvazörun kâfı * * * de bazı kimselerın, hattâ tanınmış, mezıyettır. Bu ıuretle tecavüze idi. Halbuki evdeki pazar çarşıya Londra Büyük Elçisi Kennedy'e: çıkartmıştır. Bu vaziyete göre yüz merak ve heyecan uyandırmıs olan mıktarda sılâhlı sayüamıyacağı kaokul tamir edilecek ve yeniden elli cHell Bomb Cehennem BombaMr. W. L. Laurence, Birlesik A âlımlerden bir icısmınm tenkıdle geçmeğı dujunen duşmanın saldır uymadı. Kızıl Kore mağlub edilir30 eklm 1939 naatindeyim. ilkokul yapılacaktır. Millt Eğıtim sı* admdakl kitabıiidan ahnmış merikalılann Ruslardan üç yü ön rine ve muahezelerıne maruz kal ganbğına amansız bır sed çekılmış ken kızıl Çin sahneye çıktı. Eski Azizim Joe; 'Yuzbaşi Callaghan Bafkanın ieniz Bence Ingüizlerin, Almanyanın memurlan dünden ltibaren ükoku tır. Wflliam L. Laurence, ötedenbe ce yeni çeşid atom bombalan ima mış, Hıggnıbotham gıbi fızık bılgı oluyor. Bence bu yeni sılâhlar ü hesablar altust oldu. Şimdi Korede 1/soer* idl Sonradan AmlraUığa terfı la ihtiyacı bulunan bölgeleri tes ri yazılannı hafıf bir ibham tülüne line başlamış olmalan dolayısile nı dahi muharrırın verdıği tafsılât çııncü bır dünya savaştnı onleye Muttefiklerle Kızıllar, Han nehri etmi$ ve 1941 kanmtnda Cuadalcanal'ı Rusya tamnda komünist olacağminşası bürüyerek yazan bir muharrir ol bugün Sovyetlerden hayli ılerıde ve malumatın bıraz şüphelı olduğu cek yegâne ku%vettır. Rusya mah uzerinde tahtaravalli oynayıp durmudafaa eden aemilerin komufonjıjtnı dan korkmalanna mahal yok. Al bite başlamıştır. Silivride volmayı goze alamıyacağı için çok maktadırlar. Kore macerasının ne yaparken muharebede eimüftüT ) manlar isyan edebilir, ortahğı her düşünülen ilkokuldan şimdilik vaz makla beraber uzun muddet «New bulunduklan fıknndedır. Kaldı ki, mutaleasını ileri sürmuştur. * * * Laurence bunlara karşı verdıği tanberı tasavvur ettığı istılâ hare vakit ve nasıl sona ereceğini bilen cümerc icinde bırakabılirler; fakat geçılmıj ve Fatıhte bir okul yap York Tımes» gıbi mühım bır gaze o sılâhlarda uranium kadar plutoketmi y?pmqja cesaret edemıye değil, az çok kestirebilen dahi joktede çalışmış olması ve ıhtısası da nium ve tntıum da kullanılmak cevabda şoyle dem.ştır: Boma Büvük Elçisl William ancak bir müddet için. Zira Alman tınhnasına karar venlmiştır. hılmdeki meselelerde gerçekten zarureti vardır. Ruslar, bunlann lann asırlardanberi aldıklan terbic Muarızlanmın sozlerine an cek ve bundan dolayı da harb ol rur. Phillips'e: isabetlı mütalealar yurütür munev istıhsalini birbirlerıne muvazi şe cak gülmekle mukabele edebılırım. mıyacak ur'» ye, aile hayatma karşı duyduklan 7 haziısn 1B39 tstanbul Üniversitesi Rektör Varfyetbı aldığı bu sekfl flzerine verlerden bulunması dolayısile ver kilde sağlayamazlarsa o nisbette az 194344 yıllannda atom bombası(Dle Weltwoche'den) bağhhk ve küçük çapta mal, mülk 'Azizim Bıll: seçimi hükumetimiz, kahraman tugayımıdiği bu habenn doğruluğundan 26 mayıs tarihll mektubuna sahibi olmak arzulan, benim kanazın saflannda vukua gelen boşluğu Istanbul Ünlverslfesi Rektör Mçlmi supheye düsmemek gerekır. MII111IIIIIIIIIIII1I1I1I1III11IIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII' fteşekkür edenm. Telefon hakkın atunce, Rus komünizmlnin b«şerf mayıı ayı bajınd» yapılacaktır. Daha doldurmak uzere, blr ikmal birliği W. L. Laurence Dcıncı Umumî cakı düşüncende haklısın. Avru hislerden uzak nizamma uzun za Olmdlden blrçok profesorler, kendılerı gdnderdi ve bu birliğl ordu menpa ıle Amenka arasmdaki telefon man tahammul edemez. için propagandaya baîlamışlartiır. Bu Harb esnasında Millî Savunma Basubu gdnüllulerden teşkil etti. hattının yalnız Londra, Paris, BerBUvuk Elçi Daniels'ın bir fıkrası r.unla beraber en kuvvetll namzed kanbğı tarafından atom sırrına Kore harbinin tamamile meçhul clarak Edeblyat Fakülteıl Dekanı Prof vâkıf olmasuıda mahzur gorulmılın ve Romadan değıl, daha en a var. Onu sana anlatayım: Dr Ali Tevflk Tanoğlu, Tıb Fakultesı olan devamı müddetince rugayı§sğı dört, beş Avrupa rnemleketı«Farzet ld iki .neğm var. Sosya Dekanı Prof. Dr. K&zım lsmail Gurkan yen ve atom imalâthanelerıni gezmızdaki kahramanlar ancak ağtr iiiiIIIIIİIIIIİIIIIllllllllllllUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIII nın merkezlerinden dmlenildigı Hst bunlardan birini alıp, birinl sa ve eski Fen Fakültesl Dekanı Prof. Dr. mesine musaade olunan yegâne yaralandıkça mı memlekete dbneAmerikan gazetecisidir. Bu zat Yekuvvetle muhtemel. na bırakır. Nazi fkisini de sana bı Kerim Ertmln lslmlerınden bahsedılceklerdir? Erlerden zamanı gelenMussolini'nin harbe yanaşmama rakır, fakat sütünü alır. Komünist mektedir Bu arada, bazı profesorler, nı Mexıo çolünde patlatılan ılk değlşikltk yapılması. lerin terhis edilecekleri tabüdir. Biiiı hergün ümıd ve dua edıyorum. ineklenn ikisıni de ahr, sana hiç yönetmellkte bir Ord. Prof Dr. Sıddık atom bombası tecrubesınde de banı ve eski Rektor Ya subaylarla gedikli erbaşlar ne SUÎ temsılcısi olarak tekbaşına buFakat, gene eniışe duyuyorum, zi bır şey bırakmaz.» Saml Onınn aday gdrtenlmesim teklıf olacak? Onların da değişririlmeleIunmuştur. ra gerek Almanya, gerek İtalya edeceklerdir. *** ri hem hak ve adalet, hem de orınuazzam sayıda askerî silâh alünOrada aşağı yukan bütün atom Çanakkaleye giden Üniversiteli enerjısi işıle meşgul olan âUmleri Atina Büjük Elçlsi L. dumuzun modern harbe inhbakına da bulunduruyorlar v« harb hazırhizmet bakunından yerinde olur. ler döndü MacVeagh'e: lığına büyük paralar harcıyorlar. tanımış, kendılenle sıkı fıkı dost Korede harbeden kahraman subay 18 Mart Çanakkale lhtlfallne gltmlj olmuştur. Prmceton'da profesor Dığer taraftan, her iki dıktatS1 utlık 1939 ve gedikli erbaşlanmız ki bunlar oUn Onivenlteliler dün saat 9 da Ban Einstein'ı liyaret Azizim Lincom; ederek evüıde rün de, Arnavudluk, Macaristan ve dırma vmpuru Ue limanımıza dbnmusda yakında kabul edilecek bir kamisafır kalmıs, diğer âlımlerle onYugoslavyada kaydettiklen TaferSprings' Warm'dan yeni geldlm. lerdir. nnnla cas subay» olacaklardırdan aldığı malumatı ve atom imaler üzenne, bugünkü usullerinle Fınlandiyanın uğradığı feci tecavüz büyük bir savas tecrübesi edindiHalim Alyotun valiliğe tayin lâthanelerinde gordükleruıı uzun daima muvaffak olacaklanru zan üzenne ortaya çıkan hâdiselerin en ler. Modern harbin çemberinden edileceğinden haberi yok bir röportaj serısi halınde tabıî netmelerinden korkuyorum. harareth bır safhasmda bulunuyoMuhtelıf tıb şubelerine aid çeşidli gelen organlan aşılamak büsbütün fayetsizliklerinin ve dolayısile er geçerek fi'lî bir ihtısas sahibi oldugene Mıllî Savunma Bakanlığının Basın. Yayın Genel Müdurü Dr Haruz. 8 kasım tarıhli mektubunu da *** tedavi metodlannın hedefi yorgun daha başansızdır. Nıtekim birmcı ken ihtiyarlamalarm en tesirli ve lar. Askerlikte «ateş terrübesi» deBursa masamm uzerinde bugün buldum. hm Alyotun dün bazıValiUüne getirıle musaadesıle neşretmiş, sonra da ceğıne dair gazeteler Ankara Washington'da Caroline bunlan bır kıtab halme koymuş ve hasta organları zehirlemeden, ıl cıhan savaşını takıb eden senelerd modem tedavi çarelerinden biri ol nilen şeyin büyuk ehemmiyetinl Anlattıklann benı son derece alâ menşeli bır havadij neşretmişlerdir. tıhablardan, urlardan ve bunlara cinsel guddelerın gencleştiren ası maktadır. Bugün insan ceninıne aid kimse inkâr edemez. Koredeki bi* O'Day'a: kadar ettı. Malumat vermekte de Bu havadıs Ozerme dün kendisile ko tur. aıd fizyolo]ik ve ruhî ıztırablardan lanndan çok bahsedılmıs ve Voro doku aşılan bulmak güçluğüne rağ subayımız bana yazdığı mektubda, 1 temmuz 193» vam et. Rusyanın bundan sonraki miîtuğumuz Genel Müdür Halim Alyot * * * şunları soy lemlştir: kurtarmak ve vakaya gore ımkân noff, şempanze gıbı buyük may men mesele hızla yürümektedir; 18 senelik bans devri askerltk haAzizim Caraline; teşebbüsü ne olacek acaba, merak W. L. Laurence'ın bu sefer ka nısbeti değışen bır «ıhhat sağla munîardan aldığı tenasul guddelı « Bojle bır vazifeye getirileceğim ve halen bunlar tam mânasıle ger yatmdakl tecrübeleTİnin, B aydsj Sana gayet mahremane söyliyc edıyorum. hakkında çıkarılan bu gibl rivayetier leme aldığı «Cehennem Bombası» çekleşuıceye kadar kımya lâbora savaş meydanında edindlğl tecrüceğım bır şey var, herhalde alâkamakür. O halde tababet bu vazıfe nnı yaşh msanlara aşılamıştır. den haberım yoktur Bildiginiz gibl *** adındaki kitabı Bırleşık Amenka sıle insan makınesıru tamır etmekdar olursun: Yabancı memleketlerİnsan ıle maymun arasuıdaki kan tuarlannda terkıbl olarak elde e benin yanında pek sönük kaldığuu Talebe Federasyonunun turizro konieransına Başbakanlık adına lçUrak et nın sıyasî ve iktısadî mahfıllerinde tedir. Modern cerrahî bugünkü iler ve nesıc akrabalığı aşıkâr olmasına dılen ve deri altına aşılanan hor bildiriyor. deki büyuk elçilerimızden ikisinin Emporia'da William Allen mekteyün > simdiye kadar misli gorülmemış oır lemeleri ıle harb sahnesınde uçmuş rağmen bu majTnun aşılan insan mon kompnmeleri (Pellet) kullabugün oğleden sonra bıze bıldirWbite'a: Korede krzıllann muharebe n alâka uyandırmıştır. Çunkü bu kı olan bır burun yenne yenısmı yap dokulannda uzun müddet banna nıhnaktadır. Bunlar canh crganızdıklerine göre, Mebusan Meclısınin Errneni Patriği dün kilise 1« tralık 1939 tab Hidrojen bombasının şımdıye makta, yuz estetığmı tamamile de mamıştır. Butün bu gref mahzur mada menfl bu1 reaksiyon ile kar sullerini ve modern harbin teknidun geceki karan demokrası ve Azizim Bill; heyetlerini kabul etti kadar sanıldığından çok daha üs ğiştırmekte, beynm içıne bıle ufak lan daha zıyade kâhil organ doku şılanmadıklan gıbi faahyetlerı u ğini öğrenmiş olanlar, ordumuzsulh dunyasında teessür uyandırBüirsia ki ben 1918 deki b a n Ermeni Patrigl Haçaduryan dün Patdaki savaş nsullerile yepyenl slmış Harb taraftan olrmyan millet devlet adamlan gıbı dünyanın ebe rikbjmede kendlslnl zlyaret» gelen kl tün ve tehlıkeh bir sılâh olduğunu bır neşterle gırerek bır çok ruh has lanna aıddir., Çunkü bu ,ergüı ne zun, metod pratıği de bır l.ekim lâhlarla yepyenl bir şekil almıj «on derece vuzuhla belırtmıştır, V lerin kanaatıne göre Meclisin ver dî sulha kavuşabıleceğı veya bizım llae heyetlerini kabul etmljtir sicler yaşianmakla yukanda belir muayenehanesinde yapılacak kadar talaıınm bozuk davranışlannı dü kolaydır. Bu komprımeier deri al olan bugünkü savaş tarzı arasmPatrlgın Ankaraya gtdlj tarihl henuz bundan dolayı da beşenyetın ve dıği rey Hitler'ı teşvik edecektir bu gayeyı temine yardım edebıletıien bıyolojik şahsiyetlerıne «ahib zeltmektedr. \ daki farkı gorenler, memleketa medeniyetın istıkbalinin «Hidrojen ve eğer Hitler'le Mussolini'nin da ceğımız fikrinde değilım. Zaten tesbit ed lmemlstlr. olduklan halde gene yavru (Em rmda açılan ufak yanklar (tünc!zaman verileceklerl Bu* zamanlar dokunulmaz sanı bryon) dokulan için aynı şey ba letde) ya ufak bir sonda veya mand dondukleri ha fazla arazi elde etmek hevesle «ebedî sulh» dediğimiz zaman da Külçe altın fiatlarmda düşüklük bombası» na bağh olduğu anlaşıllan kalb dahi rnahır cerrahlann his konusu değıldir. mıştır. renli bir iğne ile yerleşürılir; ve u birlikkri, edindiklerl tecruhelcrden rınden dolayı Avrupada harb çı tahayyül ettiğimiz şey bir iki asır Son funlerde Suriyeden yııı kilo istifade ettirirler. fak yara usulü veçhile dıkıür. Hidrojen bombasmnı kudreti çok uıce ameliyelerıle öldurucü karsa mesuliyetin büyük bir kısmı devam edecek sulhtur. kadaı külç» »ltm geUrildlglndea külçe Çünkü bunlarda henüz tam blr flab blr hayll düjraustür. hakkında daha pratık bir mısal gos tırablanndan kurtulmakta, bır za İkinci Dünya Harblnden 5nc« dun geceki harekete raci olacaktır. Bu iş için ilk önce bobrek östü Bununla beraber, memleketimimanlar muhakkak bir olum ıle ne şahsiyet farklaşması yoktur. Bu itiEvvelc» gramı 510 kurjj» kadar •«Senınle konuşurken benim da zin sümmettedarik yapılnus mu tılan külçe altın dün 469 knrujtan ka. termek lâzım gelırse o şu şekılde tıcelenen ağır toksık nefretılerdı barla bır pilıç veya dığer gene bo (Durrenal) guddesuıin mahsulle İspanya dahili harbi, iki taraf için de ifade olunabiUr: Japonyaya ılk bir tecrube poligonn ve ateşll bir ima samimt olmanı iıtcnin. Bunu vakkat bir sulha isürak etmesıne par.ıniîtır. ğumlu bir hayvandan gelen aşı a rinden olan Corticoserone kompriatılan atom bombasmdan 1000 de ve işeme imkânsızlıklannda kırmı tabive kursu vazifesi gdrmü^tü. bıldığım içindir ki iste açıkca söy de taraftar dejilim, rira böyle bir şağı yukan aynı yaşta olan diğer meleri bu organın şıddetll yorgunzı kan damanndan alınan ka Taksi çarpması £a daha tesirli! lüyorum. Meclisin dün geceki ha sulh bir iki m e lçinda patlak veluklar ve tansiyon düşükluğu ya Bundan bılhassa Almanlar çok fay bır hayvana aşılandığı zaman daha BorB» Çerefeddla ldareslndeki 5285 Atom bombasının tarihinden bu «sun'î böbrek» vazıfesını goren bı reket tarzı harbi tesvik edecek ma rir. pan tedbirsızliklerınde başan ile dalanmışlardı. Şimdi de Kore, İsnumarmlı talul, dün iabah. Eyub Fes. âna kadar pek çok bahsedıldi. Fa cıhazdan geçınLp zehırlerınden kur başanlıdır. Yani bu canh ası (grefpanyanın yerine kaim olmuştur. hiyettedır. Aksi olsaydı bdâkis gullı fon) bu yabancı nesicde de fızyo kullanılmıj ve tesiri bir seneye ka Alman gelin hant caddeslnden geçeıken c oıvarda kat, onu W. L. Laurence'ın bızzat tulduktan sonra tekrar organızma teşvik edılmıs olurdu. dar sürmüştür. Bu müddet zarfın Bir çok yeni silâhlar tecrube edil» oturau Hasan adında blr çahsa çarp. ya verılerek olum yenılmektedır, lojık vazifesıne devam eder. Bunun ce= bu hususta fld tefsir şekk var: mekte ve bunlara karsı yeni mümıs. yaralanmasma sebeb olmuştur. kaleminden okumak, hakıkate her (Mebusan Meclisinin bahit m«i>nt« gibi çok gene bir orgaru bir erginm da Addison ismini alan bu hastaBazılanna göre, Almanya ayının Hasan tedavi altına alırmıj. jofor Şcre defakinden daha fazla yaklaşmak olan bu kararı, iilih ihraet yasatjının Bugun tababet yıpranmış olan v organizmasında barmdırmak çok lığuı bütün korkunc belirt'leri ber dafaa ve taarruz usulleri bulunkaldırilman hurumındaki kanun tojan kuyruğunu îngiltere ile Fransayı feddta yakalanmıştiT demek olacakür. artık hayatî vazifelerini yapamıyan daha kolaydır. Artık embryon (Ru taraf olmaktadır. Bunun devamlı maktadır. Kore bir harb mektebl stnın 157 ye karfi 159 fflM ancak 2 rry harbden uzak tutmak İçin yakalaolmuştur. Birleşmiş Milletler orÜk atom bombası yapılmak teşeb organ yenne gencını koymak gıb şeym) Müzikli şiir gecesi hajvanlara aid dokulann olarak yapılması ile insan sun'î bır farkla kabul edilmit olmandtr.) mifür v» Rusyanın bugünkü faal vasıtalara kâhil nesıclerme aşılama (Brephop şekılde en önemli bir guddesine sa dusuna asker gondermiş olan milîstanbul Ümversıteai Edebiyat Fa büsüne 1932 de gırişilmis ve budaha radıkal ve kolay siyasetini büyük bir alâkayla ta"I* •** *f* «Deuterium Ağırsu» sahıbdır. Bu da muhtelıf organ lastıe) ümid verici bir tamir teda hıb olmaktadır. Aybaşı kesimlerm letlerin bazılan, başta Amerika olkültesi Talebe Cemıyeti bu ak$am hususta kıb etmektedır. (Doğu Lehistan, saat 20 30 da Şehır Tiyatrosu Komedi kullanılmıştır. Fızık âlımlen tec dokulanna ve bılhassa hormon ya vısı önemmi kazanmaktadır. Butün de ve bundan ileri gelme psıkoz mak uzere, munavebe usulunu tatİstanbulda John Van A. Mac Finlandlya Te Ihtimal Norveç, İs kısmında goçmenler yaranna müzikli Murray'e: ve kıyafetll bir şıir gecesi tertıb et rubelere devam ettıkleri muddet pıcı iç salgı bezlerıne aıd grefler, bu aşılar kana hayatî vazifeler sağ Iarda dışi hormon aşılan da yapıl bik ederek bu harb mektebinden veç, Rumanya, Bulgaristan vs) zarfında müthiş bır eneninin su yanı aşılama usullerıdır. Fızyolojıst layıcı cevherlerini, yani hormon mıs ve yukanki gudde kadar başa faydalanmak yoluna girmişlerdir. mistlr. 28 ağurto» 1930 Bazılan da, aynı derecede ma Akile Artun. Neaml Rıza Ahıskan kunet halınden hareket halme ] er bu aşılan üçe ayınrlar: 1 lannı veren bütün iç salgı bezlerile nlar vermemekle beraber bazı ö Bizim de aynı şeyi yapmâmız, bn Azizim Jack; zel vakalarda müsbet tesirlerı go ateş ve savaş mektebinden azamî Yenı Türk posta pullanndan gön kul başkm bu tefsu şekli ileri sü ve Mustafa Kovancı gıbı tanınmış se3 geçmesi imkânı gayesıne erışmış Gene bu organı mensub olduğu denenmiştır. sanatkârlanmızın da Jştırak tdecefiı rülmüştür. derdiğm takıma çok teşekkür ede ruyorlar: Onlara gcre Rusya ıle bu gecede Baki Fuzuh. Nedim, Nef ı. lerdır. Ağırsuda mevcud ıkı atom aynı organızmaya aşılamak (au derecede istifade etmemiz lâzunAlmanya Avrupayı taksim husu Şevh Galıb. Yunus Emre Karacaoğlan parçası bır arava getırildıği takdır togreffe); 2 Bu aşılamayı aynı Meselâ onceden pankreas gudderım. Erkek cinsel hormonlanna a d du. Bu da, ancak o mektebden, sunda açık ve kat'î bır anlaşmaya Koroğiu, Namık Kemal Tevfık Fıkret. de bunun «.HelıumAtom» şek^me nev'e mensub başka organızmaya si çıkanlan bır kopeğe bır cenin tıpkı bir kursta olduşu gibi, fazla Rus Alman anlaşmasının Turvarmışlardır ve nufuz'armı Kuçuk Mehmed Akıf, Ahrred H^5im ve Yah pırebılmesı temın edilmiştir. Fakat, tatbik etmek (Homogreffe); 3 pankreası aşılanır. Bunun, çıkan komprımelerle aşılar ise günümü subay ve gcdikli erbaş geçirmekle ya Kemalden şarkı ve şnrler okunakiye ve Turk pohtıkası uzerınde ne zun bir çeşıd gencleştırme metodAsyaya, Afrıkava ve muhtelıf Inh:ç kımse bır aradakı bu ıkı unAş:\ı busbutun başka nev e aid bır lan organ yerme geçtığı ve uzun lanndan bırıdır. Ağızdan nıhayet mumkün olur. gıbı bir tesır hasıl ettığmi muhak gılız, Fransız, Felemenk ve Belçi cak'ır Bı'e'ler Tıjatro gışcs nden tesuru ateşleyecek olağanustu hara organızmaya mın ed'hr müddet bu fızyolojık vazıfeyi yapanakletmek (Hetero kalk bana yaz. Tabıi, bütün kalbım ka mustemlekelerıne kadar uzataBu gidiş gelişin sebeb olacağı ön ve kaba etı yolıle organizmaya retm elde edılebileceğıni aklıııa rak hay\anda pankreas yetersizliği le umıd ederim kı Turkıye bugun caklardır. Bir kadm torununun sa,'catlan sığdıramamıştır. Çunku böyle bır greffe). venlen yırmı beş mıligramlık ufak yol masrafı, sağlanacak büjuk fay derrek olan şeker hastalığının belirkü gayet makul siyasetini değişmasıııa üzülcrek Lntihar etti Aşağı basamaklı hayvanlarda son medığı gorulür. Demek ki bu ya dozlar yenne bu usul ile bırden danm vanında hiç kalır. Esasen bu ısı ancak guneşte vardır, guneş ise Bu gorüş doğruj'sa ve harbi Altırmıyecektır. 150800 miligram hormon verılmek masrafın karşılığını da Amerikadan Dun sabah Uskudarla Kuzguncuk manya ile Rusya kazanırlar veya E.rasında eskı komur depoları onun bizden tam 120 mılyon kilometre ıkı numara aşılan yapılabılır ve me bancı aşı artık yıpranarak ışliye te ve ikı ay ile iki sene arasında veya Birleşmiş Milletler tcşkilâtm*** uzaktadır. selâ bir kurbağanm kalbi, d ğer mıyen onemlı organı telâfi etmekte kendı lehlennde bır sulh yapmağa dekı sahılde bır k?dm cesedı bulunbılhassa cinsel kudretsizlıklerde te dan istemek hakkımızdır. Bu dava İngiliz Başbakanı Neville dığer devletlerı mecbur ederlerse nuştur Hadıseden haberdar edılen UsNıhayet 1945 te arzu edılen şe bır kurbağanm kalbi yerine aşıla ve onun hayat nızamındakı işle lâfı edıci tesırleri müşahede edıl uşrrunda hem kan, hem de para Chamberlain'e: kudar Savcılığının yaotığı incelemeler kilde iştıali sağlayacak mılyonlarca nabılır. Halbuki daha yuksek ba rmi gormektedir. Muhakkak ki bu medeniyetımız hakıkaten tehlikeye mektedır. Her bakımdan ılmıne gü dokecek değiliz ya. Bu parayı Milsonunda, sırtmda bordo renğınde bır 11 e>lul 1939 girecektır. Buna mânı olmanm tek maito bulunan ve 45 yaşlarında bu yüksek derecedekı ısıyı da bulmak samaklı hayvanlarda ancak kendı b'yolojık tamir bir saat veya oto venilir Fransız âlimîerinden Leon li Savunma bütçemizden ödesek Azizim Mr. Chamberlain; lerine mahsus organ aşılan mum mobil tamirinden daha başanlıdır. çaresı Alman Rus hakimıyetı al unduğu tahmjn edılen kadının L"s muvaffakıyetı hasıl olmuştur. O Bmet'ın seksen yaşuu aşmış yata dahi, ordumuzun talim ve terbijeYaşamakta olduğumuz şu müşoturduğu ve Cıbalı Tı tun müthiş kıbrıte de «atom bombası» kündur. Çünkü bu doku aşısı baştmdakı bir Avrupa ile harbe gir kudarda Dunn nammda bir bilgin, fare lak ihtiyarlardakı tecrubeleri dık si, sa\aş kudreti bakımmdan edekül gunlerde sizi daıma duşun mektır. FabrıkT^nda kantar memuru Rızanın adı verilmiştir. Iyi ama, bir kibrit, ka bir şahıstan geldıği vakıt aşılerde cenm dimağ aşılannı bıle de kate değer. Bu hastalar yürümuş, ceğimiz istifade o kadar bu>üktur eşı Medıha Atam olciuâu anlaşılmışrnekte olduğumu söylemeğe luzum lanan organızma tarafmdan dışan Beni en fazla üzen şey şudur: tır Toununun saka'lanmasmdan mu bır sıgarayı dahi pek kısa zamanda atılır. Çunkü bu iki yabancı nesic nemıştır. Beym dokusu bunca has kılo kazanmış. konuşabilmış, işeme ki bu raasrafa katlanmağa değer. yok samnm. Gene sovlemeğe hacet teessır olarak bır kaç gun evvel sınir yakamaz. Onun için kibritın yanış sasıyetlerıne ve çabuk müteessir ol gevşekhklen bertaraf olmuş ve ruyoktur ki her ıstediğınız zaman, Amenkan efkârı umumıvesı her buhranıra kaaılan Medıha A'amra ın ve yakış muddetının devamlı ol arasmda bıyolojık b r intıbaksızlık Huiâsa, snbaj larunızla gedikli masına rağmen doku aşıda hayat hî çoküntulen açılmıştır. Bu erkek ortaya rıkacak herhan^ı bır mese'e sabah kalkınca aram'zda Atlas Ok t;har e tı»ı tesbıt edılmı^tır erbaslarımızın savaş tecrübeîeıinması lâzımdır. Bundan dolayı rüz vardır demektır; ve bu neviler a tar kalmış; normal halıni muhafaza hormon aşılan yalnız erkeklere hakkırda, d'plomatık yolların dı \anusu ve Buyuk Okvanus oldugârlı havalarda kullanılan çakmak rasındaki farkın uzakhğı nisbetm etmış; lâkin bir gudde aşısında ol mahsus cınsel ıztırabla'da ve ye den istifade etmek için, Koredekişmda. bana sahsan mektub yazabı ğu ıçın Allsha şukredıyor. Halk lar gıbı tertibatı havı bır şekılde de daha barızdır; ve bu hayvan ba duğu gıbı de aynı istıkrarh sonuç tersızlıklerde değıl, kadmların ay Ieri bir sıra takıb ederek meselâ Kücük Haberler ıstikbalımizi teh^id eden vahım lırsin'z vucude getirmek ve alevin tema samaklarma çıkıldıkça daha aşıkâr lar alınamamıştır. Bu havalî dimağ başı kesımmden oncekı şıddetll psı uçtc Mr nisbctinde ve altışar a\lık Sılsh vasağmın kaldırılması ö tehlıkeyi takdır tdemivor. Bana devrelerden sonra, mcralekettcki • EVKAF Umum Muduru Nıhad üç disini temın eylemek zorunda ka dır. Meselâ iki kurbağa arasmdaki numüzdekı ay yurüriüfe girecek kalırsa bir çok kışı şimdi şoyle du gjne kadar şehrımize gelecek ve Istar Iınmış ve atom bombasının infilâ doku mubadelesı mümkün olduğu aşılannı romancı Maurice Renard konevrastenık ızürablarına karşı da silâh arkadaslarile muntazaman de«İkınci Tann, Doktor Leme» ro kullanılmak tadır. bu'dak âb d^lerln tfmır ışt İle meşgu pamr'm Bu artık hükumetımizm şunmekte: ğjştinnek çok jerinde ve faj dalı kmı sağlayacak Deuterium'un tu halde }ki horoz arasında aynı çeşıd manında, vaktile J. Vernes, sonraolacaktır. siacet prograrama dahıl olmuştur. «Allah Rooseveltie Hull'den raSon zamanlarda diğer guddeler olur. tuşması imkânı elde edılmiştir. aşı çok güçtıir. dan gerçekleşmis ilmj kehanetleri * SULAR fdaresi butçesl Bakarüar Samımî selâmlanmla. zı olsun Ne oiursa olsun bızı harbçm de aynı metodlar denenmekte Kurıuur.ca tasdık edılerek Beledlyeye Ağır sudan başka dığer Hıdrojen Meselâ bır şahıstan dığer şahsa ıbi, tasavvur etmiştir. *** den uzak tutacaklar Miîletlerarası ade ed lmiş»lr lduğu cıhetle tababet iç organ takpynaklan da varsa da bunlar pek bir derı parçası nakletmek ımkânParis Büyiıh Elcisi William mmıasebetlerımızi lehımızde ıdare Iç salgı bez'erine aid cenin nesic mircıhğmde buyuk merhaleleı Ie •• AKXAVUD'<OYUNDE Yalı cadde. guç ve nadir * bulunmaktadır. O s:z oıduğu halde aynı organızmaedecekîerıne emin Dulunuj oruz » sir Se.un Yavuz adında gene bıBullitt'e: maddelerden bırine Tntıum adı ve smın bır kol derısini bır j u z p'âs lermi ve organlannı yaşlılara ve kudsal gayelerıne biraz daha yakhastalara aşılama usulu gudde kı laşmak tadır. AFah gayet ıyi oılir, sen de pek kız dun yedlel oalıktan zeh '•lerrrıs. rılmıştır Tntıum, Deuterium da 28 eylul 1939 tedav. ed înıek uzere hastaneye ksltığı ıçın burun nescuıe aşılamak âlâ bılırsın kı Rooscveltle Hull dırılmıştır. (Mektub için not) daha çabuk alev almak kabılıyetın kabıldır O halde biyolojık şahsıyet Saym Doktorlara Etıketın iızerıne sizinle beraber Amerıkayı harbden uzak turmayı Ya r ı n A kş a m * KASS Lıseainden Yetışenler Cem | de bulunduğu ıçm Hidrojen bom bahis konusudur. İnsanda bunu bılfanza atan o hoş centılmene soyle tsmennı ediyorlar; fakat şu da var >eıi azalarına: 1S'3 1931 pazar gun bası vücude getirmek imkânını hassa kan terkıbı tıpi (kan grupyin: bu şışelerden biri içindeköıi kı AJlah coçrafî bakırrdan b'zi >apılrap=ıııa kaar verdlgımız korge sağlamıştır. lan ve Rsesus sıstemi) ıle izah eo güne kadar muhafaza edebılırse, Avrupadan uzak yaratt'ğı içüı te mız eksertjet terjn edilemedığınder Hidrojen bombası üç safha ge deb'lınz. O halde bır ferdm dığeSchcring 2c 3 1951 pazar gunu saat 14 te cemıje demokrasınin tekrar emniyete a. şekkur etmekle kal^ın ^ca çirdıkten sonra patlamaktadır: On rıne karşı olan kan grupu rpf kezırde japı'acağı bildinlir lındığı gün kendjsile ve sizinle befarkı Buffün hâdıseler ojle korkunc CARN'EGJE HALL (Sanat A 5 kı) fılmindcn sonra * EDIİSNE Lısesır.den Yetışenler ce atom bombası ınfılâk edıyor, bu raber şerefe içebüiriz. bir suratîe cereyan edıvor ki daha Cenıjetl tcr^fından 23 mart curr.r tır lıtre mıktanndakı mayı Trı aynı nev'e mahsus ferdler ve meselâ I.EOMCAVALLO'nun butün opereti olan R (Rooseıelfın ıhv$ c^ntilmenTt dedıği geniş bır gorüş sahıbı olmamız, r ı r j T k m Beıedıve Gazlnosunda bı tıum'u kaynar hale getırıyor, hu iki insan arasmdaki doku mubaFraruız Başbaka Daladıer'dır delelerme yanı homogreffe'lere mâTrakja Meıç eflence ve tanıirra ge kan, ATnenkani] Par's Buykk sule gelen hararet netıcesi Deuteakıbetımlz1e ce=i tertıb edı'mışttr Kahramanlık vc rium alev alıyor. Butun bu olaylar nıdjr. Belkı b.r gun mevcud olan beraber, iç,nde çofc eski bır jarab'n ki hâd^elerm b^zım Tuna turkaler<le susleron ş olan progbulunduğu şışenin etiketıni imzalıya a'âkalı olduğunu hatırlatmamız lâ rama mahall ekıpler ve ku'tur fılmi dı saruyenm mılyonda bin kadar kısa hesabsız insan kan terkiplerini gnıp landırmak suretıle uygunlar ararak Roosevelt'e selâm göndemifti ) zımdır. Mevsimin ikinci büyuk müzikal fılmini takdim edecektu. lave edılerek zengmleştırilmıştir bır zamanda vukua gelıyor ve ınsmda aşılar yapmak mumkün ola* * * Roma Operaa dekorlan arasında Skala Dı Mılâno'dan * C H. T. tstanbul 31m n Bene'l Onun için. akıllı ve aziz dostum, fılâk netıcesi 143 mıl kare bir sahacaktır. Bugün için bir insandan diAtina Büyük Elcisi Lincoln bu»ün halkı, kendı'erının harbe mutad bujuk balosu bu vıl 31 mart 1951 yı bır anda haraheye çevirıyor. TÎTO GOBBİ ve GÎNA LOLOBRİGİDA curartesl Taksim Beledive ğerıne organ aşılaması pratık olaMacVeagh'e: surukleneceğı kanaatmı verre'rsı ro^unda j apılacaktır. Balonun Gazı. W. L. Laurence, Hidrojen bom rak kabılı tatbik gorünmemekle ber taraflanndan parlak bir tarzda yaratılan bu emsalsız fılm için 21 eklm 1939 zın, harbin muhtemel neuceîcrme nek^den daha mukemmel olması hu basının da iki çeşıd olduğunu soyTREN, UÇAK ve yerierinizi evvelden aldınnız. Azizim Lincoln; hazırlamak gıbi muşkül bır vazı susuna b lha>:sa itına ed lmeRted r I' luyor: Bırı, çelık mahfaza ıçerısın raber teorık olarak mümkundür. Lâkm bır ınsana bir hayvandan rıerkezinde bir kcmıte blr aydanberı 26 eylul tarıhli mektubunu al jette bulunuyorum. OTOMOBİL de saklanan ki, kat'ıvven radıo balo Iglle meşgul olmakta ve hazırludrm, memnun oldum. (Arkası var) activıte sızdırmıyor, dığeri kobat 'a'inı tamamlamaktadır Tutmasına karjı mahfaza içınde olamdır ki müthiş Gelmiş ve Eczaneler» radıoactıvıte saçıyor. Canh mah1 Mart 20 Cfemaziyelâhır 12 ^ B dağıülmışür. luklann bır kısmmı patladığı anda Yeni S E S Opereti mahvettığı gıbı bır kısmını da seS u nelerce sonra oldurebılıj'or. E o ° S * Çelık mahfaza ıçerısınde buluV J 6 04 12 22 15 47 18 21 19 51 4 24 nan Hıdro;en bombası bılhassa SON HAFTA 2 nci sayısı bu gün satısa çıktı. ilerlerrtekte olan askerî kıtalann E 1143 6 00 9 28 12 00 131' 10 03 harekâtına mânı olmak içuı kulla Şehritüizde Türkîyenin makul siyasetini 50 ilkokul bırakmıyacaği ümidindeyim inşa edilecek =haberleri Âtom sırrmı bilen yegâne gazeteci, harb olmıyacak, diyor Koredeki kahramanlarımızın tecriibelerinden faydalanmak için TAHLİLTETKIK dl İn san aaıı maKinenın ki modern şeküde tamiri Yazan: Prof. Rasim Adasal f r SARAY SİNEMASINDA VASANO r t P A L Y A C İ (PACLİACCI) CURCUIVA ROMÂN MÂGÂZİN j TÜRAL öksiirüğü keser.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle