16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PEYNİR YAPANLARIN DİKKAT NAZARINA En taze ve en knvvetli Maya SARK PEYNİR MAYASIDIR Menfaatiniz icabı ŞARK PEYNİR MAYASINI tercih ediniz. umhuriyet NAD! Amerikanın yeni bir yardım program Hep geç mi kalacakiar? trafımızda son derece dıkkat çekıci hâdise'er gcçmcktedir: Iran parlamentosu. petrol işletraclerinin miliıleştirilmcsini istnen bır takrıri ovbirliğile kabul ettniştır. Sımdi>e kadar istihsalin Mizde on altısını Irana bırakmak suretile kujuları işletcn Ingilız şirketinin mu kavelcsı bo\lece tek taıaflı olaıak bozulmaktadır. Ba<bakan Razmaranın kalhnin bu hâclıse ile \a!.ın ilgisi bulundugu sojlenmektedır. Iran parlamcntosunun karan, Ortadoğuda. bılhassa Mısırda çok musaid tenkıler doğurmuştur. Mısır gazete'.eıi Infiltcreje karşı ateş pubkurmekte \e Suvevş kanalımn da milhlestırilme»ıni one surmektedırlcr. Mısır hukumcti zaten bu kanal cıvarında Ingilız askeılcn hulunmasını egemcnlığine bır tecav ıız sa\ı\or ve orsların bnşaltılmasını istoip duruvordu. Bır kaç aj once so\ledısi parlanıento> u açış nutkunda Kral Faruk bu nokta u. ı node. israrta ducamatu Iraa }ıad^elcrindea sonıa dara sokafta dokıılmuş ve Mıstrla Ingiltere arasındaki bııtun muahedelerin tek 'araflı olarak feshini istemeğe kadar gitmMir. A^rıca Fas mııshımanlarının bir kısmını içine alan istıklâl hareketi de Mısır basımnda Fransa Bİe^hine Mddetli jazılar çıkmasına vesile olmuştur. Hemen istisnasız butun Kahire gazeteleri Fransa\a karsı ateş Duskurmckteduler. Birdenbire patlak veren bu ola\lan, sadece Ortadoğudaki musluman mılletlerin bağımsızlık aşkına \ormak guçtur. X.çuncu cihan harbinin bir ıhtimal olarak ufukta gittıkçe kuvv etlendiği bir sırada, her bakımdan ehemraijeti bujuk olan Ortadoğu bolgesinin bo\le için için kavnavıp tutuşması hiç de haira alâmet sajılamaz. Işin içınde bolşevik propagandasının açık izlerini gormemek imkânsızdır. Birinci Cıhan Harbinde Ingılizler Arab milletlerini Osmanlı imparatorluğuna karşı nasıl ajaklandırma politikası guttuler<;e, şimdi de Moskoflar, butun Ortadoğuda. çok daha buvuk olçude olmak uzere, halkı Batıhlara karsı ayaklandırma politikası gutmektedirler. Iki taraf çarpışmaya hazırlanırken geçen sefer olduğu gıbi ara>erde gene 7avallı musluman milletlerin ezilmesinden korkulur. Bunlann jakın iarihten ders almalannı ve jeni dunva şartlan içinde bağımsızlık mefhumunun ulaştığı merhalcji iyi kavramalarını temennı ederiz. Bugun dünva acıkca iki cepheye bolunmuştur. Olumkalım savaşı bu iki cephe arasında geçeccktir. Hurri.vet, bağımsızlık, ferdî ve milli haklar ve daha ne kadar iıısan değerini arttırıcı prensip varsa, ancak Batı dun>asının a^akta durması ile jaşıjabılecektır. Eskiden bir devletin başka bir devletten para yardımı gormesi istiklâl fikıi ile kolavca bağdaşır sajılmazdı. Hele bir devletin. topr?£ina başka bir devletten sılâhlı ku\\etler kabul etmesi esirliğın tâ kendisi ıdi. \agadığımız şartlar kıjmet hukümlerini tersine çevirmiştir. Bugun Amerikadan maddî vardım gormi>en milletler. bağımsızhklarııu tehlikede gonnektedirler. Fransa, sınırlanTII koruyacak Amerıkan tumenlerini dortgozle beklivor. Alman\a «Amerikan askerleri gelmezse silâhlanmaja yanaşmam» dıjor. Bu vazi>et karşısında Hlısır hukumetının Suvejş kanahndaki İnçıliz askerlerini cıkarmak istemesini bugunku bağımsızlık fikri ile izah etmek ımkpnsızdır. Washmeton 19 (a a ) (Unıted Pre>;=) Bırleş.k Amerika hukumetı komunrrae karsı daha sıkı bır surette cephe almak maksadıle rruıazzam b'i sılâh %e iktisadî \arcLm propamı ha7irlamı«t r B j \enı pıoaıama 5 000 000 000 dolar 'ahsıs edılmıstır. Marshall plânı idarecisi Wılham, \e rjc'mv~e 27 nci yıl sayı: 9564 Telefonlar: ümum! Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299, MatbaaT 24290 Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet. İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Salı 20 Mart 1951 ((Eisenhover plânı» ismini alacak programa 5 milyar dolar tahsis edildi Narshall Plânı İdarecisi çarşamba günü bu muazzam askerî ve iktisadî yardım programını açıküyacak gunlerı Saınt Louıs ve Mıssourı de verecegı ıkı nut^jkta \e japacağı ba'sın konferansında bu venı prograrn hakkında ızahat verecektır Muteakıben 2 nısanda Washmgton da yspılacak toplantıda ılerı gelen askerî ve sıvasî §>hsıj etler so^; alacaklar ve bu plân etrafında konuşacaklardır Arfcast Sa 3 Su 6 da Genelkunnay Yüksek Askerî mahkemesinin dfinkiı otunununda hâkJmleı ve sava Tahranda yeni Savcı bir suihasd malin Eski kabinenin Milli Eğitim Bakanı diin ağır surette yaralandı Deniz Yollaması suiistimali davasına dün başlandı iddişınamesini okuyarak 2,230,000 liralık suiistinasıl yapıldığım izah ettî ve sanıklaınn 5 seneden 15 seneye kadar hapisle tecziyelerinî istedi Bulgarlardaıt Sanık nnıtcahhid Cahid Tanyu, dunku cclscde. ilk verdiği ifadeleri tamamen değiştirdi I Arckara 19 (Telefonla) IstanDiıl Denız Komutanlığı sevkıyat memur luğu yol'.amasında 946 senesinde başhjan 2 mılyon 232 bın hraljk r.a Lu satth sa?t 10 da Gene may Yuksek Askeri Mahkemeeınde baş!anmıştır. Ycdek Subay konierans salonunda toplanan mabkemenın başkanl'ğını Garnızon Komutanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Tunaoojlu. Askerî vargıc makamını yuzbaşı Hakkı Hanagasıoğlu. uyelık makamını Tumgeneral Hakkı Tuna, ıdd'â makamını da Albay Şeref Budak ıs^al etmekte ıdıler 23 sanıkh davada 14 avukat san'kla^uı mudafılu nı vapı>orlardı. Kalabalık bır dınleyıcı \e basın mensublarının hazır bulunduğu sabsnkı duruşma a, sanık ve «anık mu^afı'erının yoYıaması ile başlanJı. Muteakıben samkların nuvl Arkası Sa 4, Su 1 de kat'î teminat istedsk son t?cavv den sonra hukumetimizin bzı enerjik teşebbüslere girİ5eccBi haber \ eriliyor Ankara, 19 (T H A ) K ze yapılan son tecavuzden scira hJ» kumetımızm sık sık te'^e.rar e" ~~ı bu gıbı hâdıselerın onu~e seçt"c azmıle bazı enerjık teşebbastere gıışeceğı haber alınrr.'Şur Tecavuz hâdısesı uzerır3 Bu.g^ r ara venlen şıdüeth ncta'^ra har.ız evab gelmenMftır Mem'eketme e t mış olan Bulgar Seîırı Çc'osncl un cevabî nota ile donecejı \e bu c vabın da eskiden olduğu g'bı b r çok tevılleıle dolu olscağı t'h*r ı edılmektedır. Haber aldığımıza go•e, hukumetımız, Bulgar hukurretinden kat'î bır teTmet ''«"n^tır. Dunku oturumda sanıklu İran Şahı. katledilen Başbakan Ali Razmaraya aid bir nişanı, kardeşi Tuğgeneral Husevin Ali Razmaraya verirken Londra 19 (B B C ) Tahrandan maranın kabinesinde Mıllî Eğıtım bugun alman haberlere gore, ge Bakanlığım ıdare etmış olan Doktor çenlerde mufrıd dıncıler tarafından Abdülhamıd Zenjjeneve de bugun katledılen Başbakan General Raz Arfcast Sa. 3, Su. 5 te Çalışma ^ Partisinin beyannamesi Bc\ annamede hukumete ve Vvtidar partisine şiddetle hücunı edilijor Ankara 19 (Telefonla) Son gunlsrde sıvasî cevrelerın. ve basının uzeruıde ısrarla durduklan mevzular hakkında çalışma Partısı başkanı Cevad Mımaroğlu aşağıdakı bevanname>ı yayınlamıştır: «Ehnde milletin mukaddes emanetmı taşıyan ıktıdar partısi mucadele gunlerının temız hevecanını ve ıdeahzmını kısa zamanda kaybederek gıttıkce soysuzlanan partı Arkası Sa 3. Su.. 2 de iMnııiMiMiıııııııııınıııiHimımııııiiiınııııııııııııınııınııııııııı»»ıım'»i'iıııımıııtmıııiHiııı Acı bir haber ve inanılmaz bir iddia at| 1948 de 4.538.190 hektar arazide ekim yapılmış iken 1950 de bu miktann 3.789.665 hektara düştüğü, yani paıtililerin topraklannı sürdükleri, fakat ekmedikleri bildiriliyor Adana D,P. Kongresistde cıkan hâdisenin akisleri Iki gruptdn hcr biıi diğcrini itham ediyor, bir taraf beyanııame çıkardı, diçer taraf gazetelere demeçler verdi Adana 19 (Telefonla) Dun ya ellolannı tekme ve tokat hâdıseleP'Ian D P merkaz ılçe kongresınde ri de takıb etmıştı Bu arada konhalen Partı ıl ıdare kurulu başkanı gre dıvanmın bulunduğu sahnede. bulunan Dr Hılmı Yalçın grupu ile ki Ataturkun bustunan duşmuş ve Omer Başeğmez grupları arasında zedelenmış olduğu iddıası da ortabazı hâdıseler çıkmış aâır soz du Arkası Sa 3, Su. 6 da Ankara 19 ( T H A ) Yapılan gorulmemış bir rakama balığ olduğu tetkıkler sonunda memleketımızde anlaşılmışt^r Sütcüler ilçesinde halka ve Memleketımızde aşağı yukarı her Belediye Reisine tabanca çeken 1950 yılmda nadasa ttrkedılen toprak mıktarımn geçen hıç bır yılda Arkası Sa 3, Su. 4 te jandarmajı >argıç zorla >akaladı Isparta, 19 (Hususî) Dün Sutçuler üçesınde bir jandarma gedıklısı şimdıye kadar eş. gorulmemış bır hâdiseye sebeb olmuştur. Öğrendığıme gore, Sütçuler ilçesıne bağlı Kesme koyu halkından bazı kımseler Kortoz koyune aıd 90 aded keçıyi keserek bır mağaSavcılık. duruşmada, yargıca karşı takındıklan tavırdan raya saklamışlardır. Hâdiseye j a n dolavı, meşhur Scmseddin Ye^il ile avukatı darma elkoymuş ve vaka yerında hakkında takibata başladı tahkikat yaptırılmıştır. Ancak bu tahkıkatı tatmınkâr bulamıyan bır koylu, Sütoulerde jandarma gedıkRuhsatsız vaaz verdıği iddiasıle rnahkemesinde devam edıldığı hakkında kanunî takibata başlanan duruşma sırasında salonu dolduran lisi Abdürrahman Afcan ile karşıŞemseddın Yeşıl aleyhındekı dava bır takım başortulu kadınlarla top laşmış, u^un münakaşalardan son Arkası Sa. 3, Sü. 3 te ya 3 gun once Emınonü Sulh Ceza Arkast Sa. 3, Su. 6 da Gedikli bir jandarmanın çıkardığı hâdise Mahkemenin mehabetini yeltenenler Kızıllar, Kuzey Korede müdafaaya çekildiler Rao'vo i!e idare edilen bombaiar Iıan, kendi petrollannı kendi işletsın. Suvejş kanalında hıc bır milletin askeri bulunmasın, dun>a«!a dırıltı yırıîtı kalmasm, bunlar gtszel temennilerdır. Fakat karsımızdaki realıte\i gorup ona gore tedbir almak baska, temenniler icinde ru\a\a dalmak da başkadır. Iranın bası ucundaki tehlikeli komju pusma jatmı«tıı. Petrollaıı ele gecırdii;ı zarnan bu komşu Irana >uzde su kadar komisvon vermek bir \ana. millcti baştanlıaşa zincırc vuracak, kırbaçia çalıştıracaktır. Tugayımız Korede yaptığı son taarruzlarda Birlcşmis Milletler 25 inci piyade tumrninin 89 uncu tank alajı taıafmdan destoklenmıştir. Rcsimde. Kore cephesinde Çin komunistlerine karsı taarruza geçen NADİR NADI kahraınanlarımızın bu alaja mensub M4 tanklarile ışbırliği yapışlan gorulmektedir. Arkası Sa. 3, Su. 5 te (Yazı&ı 3 uncu sahıjemızde) Amerıkan Uzak Şark hava kuvvetlerı, Kore harbinde geçen ağustostanberı Tarzon denılen ve radyo ile ıdare edilen \eni bır bomba kullanmaktadırlar. Resımde 8 metre boyunda ve 6 ton ağırlığındakı bu bombalardan bırı ve Kore u zerınde bunları kullanan bır Amerıkan gedıklısı gorulmektedir. Radvo merkezınden gdnderilen sınyallerı alan bu cıhaz, bombanın hedefıne doğru gitmesı ıstıkametını taym etmektedır Radyo ile idare edilen bu bombaIsrın pek iyi neticeler verdiğı ve bunlarla tam isabetlı atı§lar yapıldığı da bıldirilmistır. YKRIİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle