12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Limon Çıçeklen, Fujer, Şlpr, Roznuar, Şehrazad, gıbx 20 muht°lıf musteina kokunıın letafet \e ıncelıgını ancaıc KOLONYAve LOSYONLARI arasında bulmak kabıldır H1S\V DEPOSL Be\oğlu, Karjkoy, Eraınonu Kadıkov ANKAR\n\ Eaşlıca GULH\VE vt YEVISFHIR ECZ4VELERI ile ŞARK MERKEZ ECZA DEPOSL nda bulunur. Bivisumnta Uzun vadeli kredilerden istifade etmek ve sıraya kaydedilmek üzere en yakın Ferguson Acentasına derhal müracaat ediniz! TAVUK MERAKLILARININ DİKKAT NAZARINA I KABlZUul ÇAPAMARKA ISTANBUL ve CİVAR HALKINA MÜJDEL: I P U L L U K UGU Beygir. Bir partl Alman malı pulluk uçlan gelrnıştır Toptan «ataj içın müracaat Tel 43999 PK. 456, İSTANBUlu CELP TARH ZAJIP TkKSZM ve bilhassa bartka l ş l e r i l ç i n adat , Faiz , îakorvtoyu otonatik olarak hesaplar ve <â£ıda kayd eden jeğâna makinesi d i r / Kollu Cem Makınelenl» her boy portatıf re masa makıneleruu satjşs araettjgımızı bıldırıru. Bu\ ük fedakarlık re «mekle elde edılen ve memlekctımızin hiç bır yerınde eşı bultmmayan (2) cını safkan Legorın mınorga, pjnluk ve avlık pıhçlerımız satılıga çıkanlmıştır \e ajrıca Legorın ve mınorga damızlık yumurta lannvz gsrantılidır Içınde cıvcıv tesekkul etme> en tohumsuz yumurtaların yerıne jemsı verı ır Tavukhanenızı gezmeden kat'ıy\en başka yerden yumurta aİTiajınız Tavukhanemız her gun gezılcbıLr. Aynca ızahat ıçın her gun (23443) nunaraya telcfon edılebılır. ADRE5: Kiıçukçekmece Caddesi No. 44'1 Sarıkamış Telgraf adresı Sankamısh I«tarbul Çif tliği: 0 Beygir TAM DİZEL ALMAN L İ V E T Tİ TurkHe Cmunı Vekıli Beygir TRAKTÖBLEBİ YOLDADIR. VİTALİ BENBANASTE FIRINCILARIN Türkiye rnümessılı bulunduğumuz İngıhz KENT fabrıkalan modern fınn ve otomatık hamur hazırlama makıneierının Istanbulda Aksarayda Kemalpaşa caddesınde (Aksaray Ekmek Fabnkası) muvaffakıvetie faah\ete geçmesı hasebJe, açağıdakı hususata muşterılerımıze bıldımeğı faydah bulduk Bılumam elek, hamur yoğurma, otomatık hamur tartma ve kesme, otomatık hamura jekıl \enre makıneîprı e 50, 100 ve 150 cuvalhk modern ekmek fınnlanm z uzun ^adeIı taksıtlerle satılmakt^dır Bu hususta karar vermeden ev\ el lutfen Aksaravd?kı fab kajı ziiaret edınız Fazla tafsı'ât K^n KENT AND COMPANY Turkıye Mumessılı Fuat Erul, Posta Kutusu 1739 GALATA ISTANBUL 43747 Teî Haraççı Sok 10 Ga'ata Ankara, Eskışehır, Izmırde satıs \prlen vardır NAZARI DİKKATİNE Ilk Partiler tamamen tatılmıştır. Kaparosımu yatırmif elan müjterflerimJzia •eentmlanın» müracaatle muamelelerinl tekemmül etünnelertai rica «d«riz. Gelecek dığer partiler Içın nraya girmek istlyeıılenn aceatalanmıza muracaatle şımdıden kaparolanm yatırmalan menfaatlen ıktızasıdır. İyi Bir İrad Almak İstiyenler İoin Safl olarak yılda 21000 lira kfr« getıren 7 parça dıAk^n kıraathane, fırın v» blok halınde çok iyl bır emlâk uygun fıatla laülıktır. Bedelmın üçte bır kısmı ıçın ıkı sene kadar vade verılır. • Müracaat: Beyoğln Posta Kutusn: 2272 No. ya mektubla • BULUNNAZ BİR FIRSAT Kıymctlı pul kole^sıvonları açık artt mıa suretıle Be^ og lunda Tunel cıvannda Nar manlı • urdu dahılınde uçın^a < kapı 2 numaralı lokolım 7de 183 1951 Pazar gunu saat 10 dan ıtıbaren s?tılacaktır Emsaa nadır olan bu fırsattan ıstıfcde etme erını tekmıl pul amatorlerıne hararetle tavsıye eHc ız • FIL\TELİST KLT UBL ^ PUL Merakhlarına Her Türlü Yedek Parçalar Daima Bulunacaktır. Teknısyenlerimizle fabnkamız muhendisi daımî olarak sayın müşterılerımızın ernırlerıne âmadedır. TÜBKİYE GEVEL MÜMESSİLİ : MEHMET KAVALA L AM ET Tsh r Han, Galata Te'efon 40430 Telgraf: I S T A N B U L Gençlik ve güzelliğinizi muhafaza etmek için... ... cildinizi bes/eyen, tenınize bir kadife yumuşaklığı veren, hususi bir formülle ımal edilmış PURO Tuvalet Sabunu TAM N0MARA Bir pok nevl camasır maKjnesl vardır, Fakat (Hinlırıiao ^ ^ p markastnı taşıyanı her bakımdan tam numaraya fıak kazanmtşiır, ZIR A : 0 0 # 0 Omlm çabuk n twniz fitıar. Otom»tft Mrrtrtfuj t»Mty« Mrtbatı vardv 1 » 220 Vod «»rr.n<l» çal<«>. Otematflı. k*nd)na»n ayark nutftmamı oldutu ktdar uttam n («rOnOfMMOr TÜRK TİCARET BANKASI * Bevoçıu Şubesı mı terı'erıne 30 Mart 1951 Tsrıhınde j apacağı hu'usî çekıhş+e Ein Lira BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU Btramıve d5t3caktır. En az îkı yuz lırahk tasarruf hesabı açarak ıstırak edfbılmenız ıcm Fi«ri:5M r ı i7s LIM rejiı ırıı u 11 ırı Ftıns» r.L Tdelıı 44151 • 441SS REFfK ve MÜFIT SAOIK Oğlu Kardeşler M. Skti. ISTlHUl CUIESİ. 31 31. fffflLV btlıtal röRiirf CEIEI M B u m m i î i : r * r f : MOTOIFİT l Uc Ciin
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle