11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎT Mart 1951 eom I KIYMETLI EŞYA MÜZAYEDESİ Göztepe, Yenıyol 31 sayıh Pernıyal Sultan koşkünde mev ctıd kıymetli eşyalar 18 Mart 1951 Pazar gunu saat ondan ıtıbaren müzayede ile satılacağı sayın halka ılân olunur. Keza köskte ıki donum bahçesıle ve etrafı duvarla çevrih on oda, tezyınath altın yaldızlı ıtma ile emsalıne nadir tesadüf olunan bu koşk konforlu olarak ayrıca satılacaktır ve boş teslıra edılecektir. Telefon: 43424 Maksud Kaleye muracaat. E \ DT BEYGlR BEYGtR BEYGÎR KÖYLÜ TlPÎ ÇİFTÇİ TİPİ AGIR TİP DIESELROSS (Dizel Beygir) Traktörleri 15 25 40 350 ccmf( JAWA hemen 250ccm yapJır. Köylü tipi Dünyaca yegâne şöhret kazanmış 15 BEYGÎRLlK Dizel beygiri traktdru 25 BEYGİRLÎK ...» çönkO marna saati yaklaştı. Annesinin haztrta* makta olduğu PA«RO*una kavuşmak için can atıyor. M En son Amerikan Ço« ctık Besleme Metodlarına göre imal edilen ve terkibinde vıtamin Bı, BJ, C, O, PP ile kalsiyum, fosfat murekkebatı ve sut tozu bulunan PARO ideal bir çocuk tna. masıdır. PA.RO'nun şekerll, şekersi2 ve tuzlu nevilerini en iştahsız çocuklar bile seve seve yemeKtedir. Çıftçl tipi MOTOSİKLETLERDİR Teslimat Yeni bir parti takımlarile beraber yoldadır. Mart ayı içinde gelecektir. TÜRKİYE UMUMl MÜMESStLl Dizel beygın traktorü BOL YEDEK Tahir han Calata Tel. 40430 PARÇA MEHMET KAVALA TEPEBAŞI: ALP OTELÎ alünda Telgraf: LAMET İSTANBUL Türkiye Genel Mümessfli: TAYLANETKER Tahir han 31/33 Galata İstanbul Telgraf: TAYLANETKE İstanbul Telefon: 41044 İstanbul Belediyesine Bağlı Sular Idaresinden: Anadolu yakasında Elmah deresi üzerindt Injası kararlastmlan 810 mılyon metre mıkâbı su toplıyabilecek ikinci bendin inşası için açılan musabakaya ıştırak ve fıat teklıf etmek lstiyenlerin Sular İdaresine müracaat ederek bu babda hazırlanmıs olan fartname v* teferrflatını bedelı mukabılınde alabilirler. Teklifler kapalı mektub il« en gee 28/5 '951 günü saat 17 ye kadar İdarenin Muamelât Dalresin« vcrfimiı olacaktır. (2667) sayeslnde İLÂN ÜYU BÜYUKADADA Satılık konforfn yenl KÖŞK |Nizam, Tflrkoğlu So. No. 15 Tellal Koço Büyukada MÜHİM İLÂN1 Sayın Müşterilerimize Senelerdenben TürkLyede zariflıği v« dayanıklığı fle rajbet kazanan DERBY marka yazlık ve kışlık lastfklerinin taklld markalarmdan sakınınız. Markamıza dıkkat edlnlz. DERBY'dir öksürenlere: Derby Lâstik Fab. Ltd. Ort İSTANBUL KATRAN HAKKI EKREM inln Yunan Anonim Şirketlerinln I himıline muharrer hisse senedatı sahiblen, bunlan 1527 sayüı ve 1950 tarihli kanuna tevfıkan namlnatif şekle 1i rağ içın 5 Nisan 1951 tarihine kadar İstanbul Yunan Başkonsolosluğuna muracaat etmeleri, kanunl müddet 2ar frnda işbu formalıte yapılmayan bu gibi hisse senedaünın iptal edılmis addedileceği ilân olunur. Işbu tedbir hisse senedatffl* (aksiyon) münhasır oh»p tahvilâta (obligation) çümulü olmadığı Izah olunur. İstanbul 14 Mart 1951 Muhtelif Elektrik Malzemesi S a t m Alınacak KONYA ELEKTRİK, SU, OTOBÜS İŞLETMESİ MÜDÜ^LÜĞÜNDEN: PARO ÇOCUK MAMASI ana sütüne en yakın Daktilo Aranıyor Büyuk bir firket tarafından acele olarak •1"I»IM •• turkç« muhaberat için tecrübeli daktilo aranıyor. Bilgi derecesine göre dolgun maaa verilecektir.TaUblerin (Daktilo) rümuzile 176 posta kutusuna ^m mektubla muracaatleri. Teklii isteme suretile aşağıda mıktar ve evsafı bildırilen elektrik malzemesi satm alınacaktır. Teklıflerin en geç S/4'1951 akşamına kadar İşletme Müdürluğıine verilmesi veva gönderilmesi ilân olunur. Postadaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 1 Çıplak bakır teller: 1000 Kgr. 10 m/m* 500 * 16 » . Teller elektrolotik bakn ve sert çekılaüs olacaktrr. Örgülüler terdh olunur. 2 Tirnaklı febeke klercensleri: Fırmanızı ve mallannızı milyonlarca insana tanıtmak 1000 aded 10 m/m* lik lstıyorsanız vapurlara, iskelelere reklâm koyunuz, en ucuz 25 500 müessır reklâm yolu slze büyük gelir terain edecektır. 50 500 * Telefon: 44678 95 200 > Muracaat" Denizvollan Merkeı binası kat 3 Propaganda Servisi 120 50 > Pirınçten mamul ve kontra somunlu olacakbr. Teklifle birlikte nümune verilecektir. 3 5 0 aded ağaç direk için camlı sokak armatürü (üzerınde sigorYüksek Denizcilık Okulu Mezurlan Cemiyeti aşağıdaki şarüar tası bulunmıyacak ve bukülmua borusu takriben 60 cm. uzvmlukdahilınde bir yaka rozeti yapüracaktır. ta olacaktır. Teklifle beraber resim verilecektir.) 1 Eozet, Yüksek Denizcilik Okulu mezunlannı ve öğrencilerinl 4 Bişon ve bişonlu sigorta: temsil edecektir. 20 aded 35 amperlik komple sigorta 2 Rozet resimleri bir tane 13X18 Cm. ve bir de rozet eb'adında ve 20 * 100 > » > renkli olarak yapılacakttr. 10 » 160 » » » 3 Rozet resimleri en geç 15 Nisan 1951 akşanuna kadar resmi ya20 » 125 » bişon » panın sarih adresıle beraber Galata 1729 numarah Posta Kutu5 200 m. 1"1'4 galvanizll (Avrupa) su borusu suna gönderılecektir. Bu malzemenın tamamı veya bir kısmı için teklif verilebilir. İşletme Müdıirlüğü malzemenin tamamını veya bir kismıni alma 4 Jüri heyetımizce secılecek bir rozet resmine (100) hra ıkıarave verilecektir. (4278) hakkını muhafaza ettiği gibi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENNUESSIR ROZET YAPTIRÎLACAK R EKLA N Lâboratuar Depo Atelye İstanbul Piyerloti Caddesi, Senlerpala» bitişiğınde 370 M. kare uzerine inşa edılmış betonarme 1 depo kiralıktrr. Kamyon yükle girebılecek vaıiyettedir. Talıblerin Asmaaltı Kitaba Han No 17 18 e muracaatleri. ı SATILIK APARTIMAN Modada geniş bahçe içinde altı daireh her kcnfpu ha z apartıman 85900 hraya acele sat'lıktır. Saat 1317 erpsı 69157 teîefon. I BUGÜN limanımızdan ilk şeref seferine Yepyeni, en süratli, ba;tanba$a havalandırma hareket havl edecek Amerikan olan Yolcu Gemlal Boğâzisinde Fevkalâde Manzaralı SATILIK ÇAMLI ARSALAR Beylerbeyinfa en güzel ve lâtif havalı yerinde, inwre» p«rsellenmis, önfinden elektrik, su ve havagari geçen, muhtelif çaptaki, fevkalâde manzaralı, envaı çesid çamlıkh, denize yakın, gıîzel arsalar çok uygun fiatla satılıktır. Muracaat: Karaköy Otobüs durağı, Demirbağ han No. 18 Telefon: 40304 Vadeli, vadesiz tasarruf rnevdıı^tı tertibaünı S/S INDEPENDENCE Bu ılk muntazam yolculuğu sırasırda 22 Nisanda Pireye husus! bir sefer yapacak ve ondan sonra kendine eş olan 30 İ Keşidesinin Ikramiyesi S/S CONSTITUTION Gemisi ile birlikte sekiz günde arasında muntazam ekspres seferlere başhyacakttr. CENOYA KAN NAPOLİ CEBEIÜTTARIK NEWYORK Batı INDEPENDENGE INDEPENDENCE Gn*$TITUTION INDEPENDENGE istikametindeki Cenova/Kan'dan hareket gelecek seferler: Napoliden hareket NewYork'a vanş L I ,ı MESHUR AMERİKAN MECMUASI . 25*000 1 Aded 10.000.00 LİRA 1 » 2.000.00 » 1 » 1.000.00 2 » 500.00 » 4 » 250.00 3 » beheri 354.00 Hralık Hereke Y^sı 16 MAYIS 9 HAZİRAN 2 TEMMUZ 13 T E M M U Z Tafsilât almak ve yer ayırrmak 17 MAYIS 10 H A Z İ R A N 3 TEMMUZ 15 T E M M U Z Içta Seyahat Acentanın vahatf 25 18 11 23 MAY1S HAZİRAN TEMMUZ TEMMUZ KANSIZLIK Nörastenl, Zaflyet ve Chlorose Benlzsizlik İçin yegâne deva kanı Ihya eden an muntahlp etıbba tarafından tertip •dilmistir. POST'un 3 Şubat nushasında, parlak bir makalede, KOREbulunan şanlı tugayımızın kahramanhklannı anlatıyor. Bu | mustesna nushayı bayıinizden muhakkak isteyiniz. M B SATURDAY EVENING POST ve aynca 31 50100 feramiyeleri olan bu çekilişe katılmak için, NART 1 9 5 1 tarihine kadar Banka mızda 100 liralık bir hesab açmak ve bu hesabı çekiliş gunüne kadar muSafaza etmek kâfidir. Her verilir. 1 0 0 Hraya ayrı bir kur'a nnmarası Hemoglobine Deschien* Kullonınız tkramiyelerin intikal vergisi Bankamıza aiddir. AMERICÂN Acentamız olan HAYRİ, AKABOĞLU EXPORT LINES ediniz. Tel: 4499321 EMNİYET KOÇ BİRLİK OTOLARINDAN Yeni konforlu otobüslerle 21 Martta ANKARA BOLU İSTANBUL seferlerine baslıyacaktır. HAREKET YERLERİ: İstanbnlda USKÜDAR İSKELESİ Sirkecide Asmalıkahve yanmda Emniyet KOÇ Yazıhanesi IMİSJjjflHİJjjjJl T e l e f o n : 25705 •BHB^BJBHi^BJI *e Şki. Vapur Acentalığına muracaat Paranızı Sümrebanka .yatırmakla en yüksek faizi abr ve îsahet ihtimali fazla olan ikramiyelerden istifade edersiniz. Merkez : Ankara Ulus Me^danı Şube : İstanbul Bankalar caddesi Galata Ajans : İstanbul Bahçekapı Sümerhan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle