11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CüMHURtTET 17 Mart 1951 Günün iktisadî meseleleri Tütiincülüğün inkırazını nasıl önleyebiliriz? Yaıan: Mazhar Kunt =haberler i Yeni Ermetıi dün and içti S O H B E T L E R m w İHEM NALrNA MIHINA Demokratik ordular Ir kaç gün evvel bo rt" tunda çıkan «orduda demokratik inkdâba dair» başlıkh yazunda Bizim Ordn dergisinde Knrmay Binbaşı O. Kâzım Atok'un eDemokrasi Ordulan» başlıkh yazısından bahsetmiştını. Bazı okuyuculanm bu yazıyı Cmnhuriyet'te neşretmemi istiyorlar. Bnb. O Kâzım Atok'un makalesi uzundur. Onun içln bn yazmm en mühim kısmmı sayın oknynculanmı sunuyorum: Demokrasi rejıminin lcablarıiMt fOr» yetismış milletlerin çıfcaracagl ordularm da. demokrasi fıkrl, ruhu v» manevî varlıgı ile gelışeceğı. askerllgta istedigl çelık sertlık karşısında âdüân» bir müsamaha İçinde serpileceğl euphasizdir. Demokrasl terbiyesinl ve zlhniyetlnl baska turlu ar.layanlarla askerllkle demokrasinln bağdaşamıyacağını sanarJar gerl blr görüş ve yetişmenln lnsanlarıdır. Bugunkü askerlık icabları, her ferdden buyuk lsteklerde bulunur. Bu lsteklerde. karşı tarafın şuurla ve arzu !e İ5 gormesi başta gellr. Bu bakımdan tabiî bir disiplin duygusu olmıyan tnsanlar, hangi sistemln ve rejimln adaroı olurlarsa olsunlar, bu yolda aksarlar. Ferd, demokraîide tabii ve medenl bir disiplin içinde gelışmişse. askerlikte de onun ıcablarına, talimatlErına ayak uydurmakta on safta ge'ir. Demokrasl ordularınn eski totaliter ordulardan farklı cıheti. ordunun makineleşmesl. şuursuz blr kütle olmasından kurtularak hür ve adil bır disiplin havası içinde. vazıfelerin suurla ve sorumluluğun bütün erlerm omuzlarına bölünmjs bir halde istekle yapılmasındadır. Hürrryet ile dlsıphn arasındaki bu muvazeneyl kuramıyan ordu usul ve geleneklerl. demokrasi havası yaratamazjar. Ingll'z Generall Siim, Hürrlyet T* Disiplln adlı makalesinde «Öyle dlyor: tDislplinl gonül rızaslle kabul etmek lnsan haysiyetine aykırı değil, tersine çok «erefll blr harekettir. Totaliter nizamların disiplinl, ferdl bogmak içindir. Kendisinin ve memleketin menfaati için bir insanm faydalı olduğuna aklı ile lnandığı ve kendl kendine empoze ettiği bir disiplin i » karakterl ve teşebbüs zihniyeünl kuvvetendirlr. böyle bir disiplin lnsana lslnl .e vazlfeslnl herhangi bir neıaret* Ihtiyac gostermeden kendl kendln» yaptırır. İnsanlar, hürriyetsiz bir disiplin elde edebllirler amma. disiplinsU blr hürriyet hle blr vakit olamaz.» Bu disiplinll hürriyet anlayısı, fOphesiz dünyanın en sarsılmaz. en kuvvetll ordularını meydana getlrlr. Çünkü herkes. makine lşledikçe çarkına yapısıp donmez. Makinenin niçin islediginl, kendisinin bundaki rolünü, bütün ruhu llt kavrar. Korku, zor ortadan kalkmca. amlr veya üstten uzak dıisünce gevseklige. lâubalillge düşmez» Gerek Kurmay Bmtaşı O. Kâzım Atok'un, gerekse onun istihşad ettiği İngiliz Generali Slim'in ileri sürdükleri fikir ve mütalealar, demokrasi ile askerliğin pek güzel imtizae edebileceğini föstennektedir. Çamlıradakl askerî sanatoryomnn açılış töreninde görüştüğüm gent ve güzide bir generalimiz, o yazımdaki (şimdi disiplin ve eskiden «zabtırabt» dediçimiz şeyden, hid» det ve şiddet olan yerlerde yalnı» «zabt» vardır; fakat «rabt» yokhır; tarn bir «zabtırabt» sağlamak için göniilleri fethermek 'lâzımdır. Mdvaffak olanlann hikmeti ve tılgnnı bundadır) düşüncesini beğen» diğinl ve Türk ordusunda, demokrasl milletlerinm ordularında hâ« kim olan mh ve zihniyetin, yıllardanberi mevcud olduğunn ve geüsmekte bnlundnğunu söyledi ki naçiz yazılanmda dilediğirn de bundan ibarettir. I I Memleketimizde çıkan ıhrac mad | dersiniz? Bize değil, çünkü btt rağde'srinin değerce vasatî yüzde yir | beti körükliyen müdahale sistemiMeslek seçmek için Devlet kapısı Memur olmak Memur yetiftinnek zihniyeti Edebiyat mı beşini teşkil eden tütünün bizim | mizdir. Hükumetin müdahalesi bir Fakültesinin işsiz mezunleırı Üniversitenin vazifesi Bir memur yerine dört memur Rasyonaliiçin ehemmiyeti ne büyük olduğu kaç senedenberi adeta siyasî bir nu izaha hacet yoktur. Haricden mahiyet almıştır. Biraz hızlandı mı zasyon raporlan uykuda Tensikat yapacak ne bir parti, ne bir hükumet vardır O Yeni Ermeni Patriği Karakin Haal&ğımız mallarm dörtte birinin tütünün nasıi olsa elınde kalmıyaçaduryan'ın and ıçme töreni bubedelini tütür.le bdeyoruz. Bunun cağmı anlavan köylü ekiyor. Her halde istikbal için bir çare vardır. ne demek olduğunu herkes kolay tarafa, hattâ taban tarlal?rına tütün gün saat 15 te Kumkapı kilisesînYüksek tahsile geçecek anda sek o vakit tabiatile memlekette İnlıkla anlar. Ba mahsulümüzle ne i ekiyor ve neticede aşağı evsalta de yapılmıştır. Törende Vali ve Yazan kadar meşgal olsak yeridir. gilizlerin Civil serviçe dedikleri ımshsul alıyor. Ondan sonra gelsin Belediye Reisi, Merkez Komutanı, [encin düşündüğü şimdi nedir? OEge tütün piyasası açılalı, hattâ I TekeL Tekel bu sene Izmirde mah Emniyet Müdürü, ve Ermeni Kay nu bilmem, fakat kendimin ne düyerli yetkili bir meslek hayatl tehaürljyorum. kapanalı bir hayli oluyor. Şimdi sulün hemen hemen yansını, yani makamı ile muhtelif cemaat reis şündüğümü pekâlâ essÜ3 eder. Bu müsabaka usulü buKsradeniz piyasası faahyette. Bir 25,000 ton mal satm aldı. Bu kadar leri hazır bulunmuşlardır. Patrik, O zamanlar yani yanm asır evvel gün öyle zannediyorum ki Haricive mutlak idarenin en civcivli istibdad kaç gündür Marmara piyasası da tütünü ne yapacak? Iyisini ayıra törende Türk vatanına bağh yede tatbik olunmaktadır. Civil seraçıldı. Acaba tütünlerimiz bu sene cak, ihrac etmeğe çalısacak, aşağı Cumhur'yet kanunlan ahkâmına devri idi. Tevfik Fikretin şi'rinden te okumuşların işsizliği keyfiyeti gozlerinde uykuya daldı. Hiç bir vice fistemi kabul olunursa o vadilediğimiz şekdde satılabıliyor mu? evsafta olanı da harman edip bize riayetkâr olacağma and içtikten ve kendl dilinden işite işite beni olduğu için davanın ancak bir zeyli şey, hiç bir cezrî karar alınamadı. kit muallimi de, hariciyecisi de, sonra kendisine asası verilmiştir. tâ canevimden yakahyan bir uysalEgeden gelen haberler ve resmî içirecek. gibi olan bu açıktaki muallimler Alınamazdı da, tensikat mı yapıla mulkiye memunı da, hastane hekiDini merasimi müteakıb da bir hi lık (•« Conformisme) nefreti içinde beyanlar bu havalinin elli, elli Müdahale olmasın demiyoruz, fameselesine şdylece temastan ve caktı? Tensikatın demokrasi dev mi, mütehassısı, devlet mühendisi beş bin ton olan mahsulünden mus kat bu vadide siyasî düşüncelerle tabede bulunmuştur. Patrik bu hi o devirde gördügümüz ve şairin senelerce hoca olmak için çalışan rinde bir partiyi ne hale koyacağuıı hepsi derece derece çok ve mühim tahsilin elinde bir şey kalmadığmı hareket ederek gayeden uzaklaşmak tabede insanlann sulh ve sükun tabirile «iki büklüm inkıyadı sa Edebiyat Fakâltesi mezunlan genc bilmiyen var mıydı, o halde o olamüsabakalardan geçtikten ve bir gostermektedir. Sevinüecek vaziyet kat'iyyen doğru değil. Maksad dü içinde yaşamaları temennismde bu ur» un, daha açıkçası dalkavuk leri elleri böğrunde bekletmenin ne mzadı. staj müddeti geçirdikten sonra talunmuş ve kendisinin bütün var luğun piyasası ekseriya devlet kadoğrusu. Fakat hakikatte durum bu rüst zürraı korumak, onun kötü se acı bir enerji israfı olduğunu şuO halde hiç olmazsa istikbal için yin edilecekleri için istikballerinden lığile bu yolda bizmette bulunmak pısı dediğimiz memuriyetlerde pek kadar iyi mi? nelerde elinden tutmaktır. Yoksa racıkta belirttikten sonra asıl da bir çareye tevessül edilmek lâzım. suretile vatana hiznr.et edeceğini, revach olduğu için gerbest bir mesemin, terakkilerinden emin ve hep vaya geçelim: Müstahsilin elinde tütün kalma fena mahsule prim vermek defil. di; acaba şu yeni komisyon bu ça kendileri gibi haklı bir müsabakayı Büyük Atanın nurlu yolunda iler lek seçmeği düşünmuştüm. O vaması güzel bir şey ama verilen ra Müstahsil bile bu halden müştekiOn iki sene kadar evvel memle reyi bulmak için nasıl çahşacak bileyen Türkiyede vatandaşlar ara kitler en suya sabuna dokunmıyan kazanarak girmiş arkadaslar arasın kamlan kısa bir tetkike tâbi tutar dir. sında karde? hislerinin cari olması meslek tıb idi. Biz de onu eeçtik. ketin irfan hayatile yeniden temas lınemez. Ne olursa olsun bu husus da, tenha odalarda kalb huzuriİ9 Bak tütünün sadece el değijtirdiğiTütüncülügümüz bir döniim nok için hiç bir gayreti esirgemiyeceettiğim zaman yüksek tahsile rağ ta alınacak bir tedbir vardır, kolay Fakat hâdiseler gene bir serbest çalısacaklar ve şimdi beç, on meai, müstahsilın ambanndan Tekele tasmdadır. Bir Amerikan çeşnisl ğini söylemis, Cumhur Başkanına meslek olan hocalıktan birdenbire betin endişeyi mucib olacak bir değildir ama partilerin hemen bu murun çtkardığı işi asgarî zamanda ve tüccara intikal ettiğini ve bu çıknuı ki diinyayı carmiftır. Zevk derecede çoğaldığını anlar anlamaz günkü menfaatine de dokunmıyacave onun çalısma arkadaşlan Türk yalmz başlarma çıkaracaklardır. eefer orada uyuklamakta olduğunu değismistir. Buna karsı Vîrjinya hükumetine ve îstanbul Valisine beni memuriyet hayatma sevkettı. iş başmda bulunanlarla konuşma ğı için pek de güç değildir. Fakat bu hayat şükürler olsun ki jgörürüz. Bizce tütün memleketten tütünü yetistirmek suretile karşı Müsabakanın dereceleri ve şekli, başanlar temennisinde bulunarak dört seneden ziyade sürmedi. Ama larımda bundan bahsettiğim zaDünyarun bir çok memleketlerinIdısan çürbğl zaman satdmış demek koymayı düşünmek nafiledir. O tü sözlerine son vermiştir. Müteakı sonra öyle bir siyaset fırtınasına man kimisi istihfafla acıyarak gül de bütun devlet memuriyetlerine kazanana temin ettiği haklar ko*tir. Yoksa dahilde yer değiştirmekle tün bizde olmuyor. Olsa da çok paben Patrikhan* binasına gidilmiş tutulduk ki... Velhasıl okuyucuyu dü; kimisi de daha dört Tıb fakul daima müsabaka ile memur alınır. laylıkla tesbit edilir işlerdir. Burada ınemlekete bir fayda temin etmis halıya geliyor. Nasü ki Amerikab.ve Patrik burada tebrikleri kabul sahsi hikâye ile bundan ziyade tesi, iki Mühendis mektebi, iki Bu müsabaka gayet ciddî bir suret mühim bir nokta da müsabakaya olmaz. lar da bizim tütünden yetiştiremi etmistir. Fen Fakultesi açılması memleketin kabul edilecekler hakkuıda ahlâkl meşgul edemem; maksadım şimdiinkişafı için elzem olduğunu açık te seçilmis türlü türlü jüriler tara noktadan gerek okuduğu mektebler Ege mahsulünden çimdiye kadar yorlar. Bir iki sene evvel tecrübeye ki yüksek tahsile rağbetin dereceça müdafaaya kalkıştıydı. Bu ar findan yazılı ve sözlü olarak yapılır. fcncak dört bin tona yakın bir raik giristiler, dört dolara sark tütünü sini ve bu tahsili bitirmişlerin hazulann bir kısmı da kaşla goz ara Fakat asıl mesele bu müsabakalara idaresinden ve gerek diğer yollartar Amerikalüara satılmıs.tır. Fran elde ettiler, fakat ertesi sene tohum Millî Sa\unma Bakanı geldl lini söylemek olduğu için beyan sında yerine getirildi. Fakat o za girmek için mutlaka bir mekteb sa dan çok dikkatli tetkikler yapılmak Bizlar ve Çekoslovakyalılar da biraz Eojjşuzlajtı v« bütün ihtimamlara Mllll Savunma Bakanı dün Anluradan edeceğim fikir ve mütalealan tâ en hadetnamesini esas sart olarak al faydahdır. Bizde şimdiye kadar olragmen netice alınamadı. tütün almak için memleketimize jehrlmize gelmljtir. Bakan. jehrimizde [enc yaşundanberi edinmiş oldu man görmüştüm «ki bizde henüz üniversite, fakülte ancak bir me mamak lâzımdır. Hususî surette ya duğu gibi mahalleden veyahud pogelmis, bulunuyorlar. Fakat ÇekleTütün de arük kadın gibi bir sey bir müddet istlrahat edecektir. ğumu göstermekti. Bu fikir ve mümur yetiştirme fabrikası sayıhyor hud ecnebi bir memlekette tahsil listen getirilen hüsnühal Ümühaberi rin 1500 ton mahsul almak için ileri oldu. Allayıp pullamak, bir takım 600 Üniversiteli bugiin talea şudur ki, bir memlekette du. Halbuki üniversitenın mühim edenier de müsabakaya kabul edil bu işe kâfi değildir. Burdükleri şartlar arasında kredi muameleye tâbi tutarak çeşnismi Çanakkaleye gidecek yüksek tahsili ancak devlet kapısıvazifesi (ilmi ilerüetmeks olduğunu meli ve fakültelere, meslek mekteboçılması ve ihtilâf halinde merciin ıslah etmek lâzım geliyor. Fenalık Yalniz rağbet edilmiyen meslek18 Mart raferi münasebetile Çanakka na intisab ederek bütçeden yaşa o kadar düşünen yoktu. Onun için lerine giren talebeye iyice anlabl ler için hükumetin gene müsabaka Çekoslovakya mahkemeleri olması şurada ki Virjinya tütününe kansledeki Şehldlikte yapılacak büyük tö mak maksadüe yapanlar ne kadar yüksek tahsil mezunlan çoğaldıkça malıdu* ki o mekteblerden çıkmak ile seçtiği talebeye burs vererek Var ki buntann ihracatçılanmız ta bğı zaman en iyi neticeyi veren rende hazır bulunmak iUere îstanbul çoğalırsa o memlekette refah gitonlara yer bulmak hükumetin va hiç kimseye memur obnak hakkını okutması veyahud onlar için ayn ranndan kabulü pek mümkun gö Türk tütünlerinin kötüsü bu mua Ünlversitesi dğrencUerlnden 600 kişlllk gide o kadar azalır. Bu da pek tarulmüyor. meleye gelemiyor. Onun için de bir kafile bugün Marakaz vapurile Ça biidir. Çünkü herkese yüksek bir zifesi oluverince bütçe kabardı, bahsetrnez. Asıl mesele devlet imti bir müessese açması belki lâzım nakkaleye hareket edecektlr. bir kişinin yapacağı iş dört kişiye hanını kazanmaktadır. Bu imtihanı olacaktır. İşte bu suretl* devlet b tütünlerimizin en Umidler Almanyaya bağlıdır. Ha yabana Muallim mekteblerinin kuruluş refah seviyesini muhafaza ettirecek verildi. Fakat bir taraftan da mü daha doğrusu müsabakayı hükumet memuriyeü ilim hayatmdan ayrıtırlardadır ki bu senenin ilk gün iyilerini seçmek mecburiyetindekadar maaş vermek hiç bir bütçemütehassıslara rasyonalizasyon ra istediği katiar, ihtiyaca göre sıkı tu lırsa o vakit üniversiteler nrf Uml bayramı lerüıde eski Devlet Bakam Fevzi dirler. nin kân değildir. Hele gittikçe maDün, Türklye MuaJHm Mekteblerini aşın yüksek değil alçağı da bulun porlan yazdırıldı. Bu raporların tabilir. Bu müsabaka usulünü en ilerletmek aşkile ferah ferah çalısBu vaziyet karşısında artık haLutfi Karaosmanoğlu, Almanyaya bazısında memur adedinin azaltıla küçük bir kâtiblikten, hattâ kâtib mak için eleman ve zaman bulur, gitmiş ve Alrnanlarla Yunanlıların yale kapılmamıza yer yok. Bugü Bitlrenler Dernegi tarafindan hazırla mıyacak bir hal husule gelirse. rak az adamla çok iş prensıpi hat namzedliğinden yani stajyerlikten devlet dairesi de iltimassız, politika nün tütün durumunu tarafsız bir nan 103 üncu yıl kutlama toplantısı, yaptığı anlaşmaya benzer bir mutazeng n bir proeramla. Muallimler Blrtâ bir kaç vekâletin lâğvı tavsı\e itıbaren devlet memuriyetine alına endişesiz müktedir memurlara mabakat akdetmek gayretinde bulun gözle görerek «bizim tütünlerimiz liğı toplantı salonunda yapılmıştır. Bunu geçen gün Cumhuriyet'te olunmaktaydı. Raporlar büroların cak bütün memurlara teşmil eder lik olur. muştu. Karacsmanoğlu bu hususta mükemmeldir, Avrupa ve Amerika Toplantıyı demek namına Nureddin okuduğum bir Ankara telgrafından bizim mahsulden vazgeçemez» gibi Ergin Rçmıştır. Onu takiben dernek anlamak pekâlâ kabıldir. O telBatı Almanya hükumetile bir andlaşma imza edememiş, sadece bazı düşünceleri bir taraf bırakmalıyız. üyelerlnden Mustafa Ereoy 1848 ue İlk graftan anlaşılan kısaca şudur: ınııııııııiiiıııııııııııııııııııınııııııııııııııııııımıı rnektublar teati eylemişti: Almanya Bunlar sözde kalmağa mahkum ço Muallim Mektebinln İstanbulda nasıl Memleket gencliğıni memur olmak, açıldığını lzah etmls ve bu ijte hizmetl bizden üç sene zarfında 35,000 ton cukluklardır. İngilizler Amerikan geçen Büyük Muallim Cevdet Paşayı maarif sistemine memur yeüştirtütün alacaktı. Fakat bu mutabakat tütününe alıştıklanndanberi bizim sdkranla yadeylemlîtlr. Daha sonra mek zihniyetinden kurtarmak için, bile şarta muallâktı. Almanlann tütünlerin kokusuna tahammül e Üniverslte genclermden Bahaeddin Ko Maarif Vekâletinde bir komisyon camanoğlu Cevdet Paşanın kısa bir hal kurjlmuş ve bu komisyonda yenibizden bu miktar tütün almalan demiyorlar. tercttmesni nakleyletr.I} ve bir çok den memur yetiştirmek yerine evsigaradan tahsil edilen verginin liliilıiiüiilUIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII Unutmıyabm: Bu Virjinya tütO Öğretmenler Muallim raekteb'erinde yüzde 30 kadar indirilmesin» bağh velce yetışmiş adedi binleri bulan nü 8yle bir nesnedir ki onu gırdiği geçen hatıralarını anlatmıslardır. bulunuyordu. Son gelen haberler yerden »öküp atmak âdeta muhalgencleri yerleştirmek için meslek OkuTlann ikinci sömestr tatiil mekteblerinin tahdid ediimesi düAlmanyada bu mesele üzerina «i dir. Llse T* orta okullar bufün Ogle ta şünülmtiştür. Tarrı^ bu havadısi 01 gara fabrikalarile tütün kıyıcıİan Bize düşen vazife meydan~?dır: tilinden sonra bir hafta müddetle İkin kuduğum sırada îstanbul Üniverarasında ihtilâf çıktıfını, fakat bir ci somestr tatill yapacaklardır. tlkokulanlaşma zemini bulunduğunu göa İyi tütün yetişt^rmeğe gayret et \r bu tatUl nisan bajında yapacak sitesi Edebiyat Fakultesi Tıirk Dil teriyor. Görüşmeler müsbet bir a» mek. Mahsul e'.imizde kalacak ol lardır. ve Edebiyat Mezunlan Cemiyetinin ticeye bağlandığı takdird» tekltf duktan eonra farla istıhsal neye bir beyannamesi elime vâsıl oldu. Ünlversîtelere dcvredflecek yarar? Bunun için de devlet müparlamentoya sunulacak. Orada Edebiyat ve Fen Fakülteleriöğrenci ytırdlan dahalesini makul bir seviycye irca run «bilhassa orta tahsile muallim Biz bu Almanya davasının mua etmeli. Bilhassa nasıl olsa eMen çıMilli £ğitim Bakanlığı tarafından yetiştiren» müesseseler olduğu daIdar» edllmekte olan yüksek öğrenci bet bir sonuç vereceğine henüz kakaracağını bildiğı için bile bıîe fe yurdlarımn durumlle alâkalı bir ka vası serdedıldikten sonra bu müesnaat getirmig değiliz. Şlmdıkl halmal çıkaran müstahsüi hima nun tasann hazırlanmıjtır. Yeni ta seselerden tedris lisansı yaparak de bu meselede bizim en ciddî mütîarıya gör» talebo ytırdları Oniversite çıkan bir çok gencler boşta iken ytden vazgeçmelidir. tefıklerimiz Alman ağn* lanayi erlere devredllecektir. Bundan evvelki yazımızcta, 1951 arttırmak için çareler bulunmuştur. verlci, alıcı radyo istasyonu yapılbir de Eğitim Enstitüsü diye orta Bu yapümazn bir gün gellr, kubabıdır. Bunun neden böyle oldugu Îstanbul milletvekilleri mekteblere hoca yetiştirmek için yıhnda başlanmış veyahud başarıl A C T.H. dan elde olunan yeni bir mıştır. Radyolara takılan ve el çırruntm yanmda yaa da yanar. kolayca anksıhr. Biz her ne kadar btanbul mlUetvekillerl. Uçelerl geze yeniden bir müessese icad edilme mış olan yeni keşiflerden, fızık, birleşiğin, romatizma tedavisinde pıldığı vakit radyoyu blr dakika Almanyaya tütün satışımızda takaa rek halkla temaslanna devam etmekte sinden şikâyetle şu sual sorularak kimya, biyoloji, astronomi sahasın daha müessir olduğu anlaşılmıştır. susturan bir alet yapılmıştır. 14 usulünü kabul etmiyeceğimizi töyGÜZKI.UK, GENCLIK». dlrler. Bu munasebetle yapılan toplan beyannameye nihayet veriliyor: da bulunanları mevzuubahis etmiş Cortisone'un sentezi muvaffakıyet muhabereyi aynı kâğıd üzerine tes Belediye bütçesinde açık yok lüyorsak da bunun lâfta kalacagını tılardı Demokrat Partl tl Idare Kurulu bit eden bir alet vücud» getirilmistik. Bugun de, bu konuyu tamamla le devam ctmektedir. Yeni Belediya bütçesl hakkmda Vall «Eğer öğretmene ihtıyac varsa Teniniztn dalma nermin r* taze Başkanı Enver Safder Oder de hazır bütün alâkadarlar pekâJâ biliyor. Muhendislık ve teknik sahadaki tir. Televizyon makinelerinde ma ve Belediye Başkanı Fahreddln Kerim mak maksadıle tababet, mühendısbulunmaktadır. niçin Üniversite mezunlsn tayin eTütün mukabilinde elbette ki sa kalmasını istiyorsanuc, mc», hafii, liyet bir hayli düşürülmüştür. Coökay dün blr muhaırlrlmlze sunlarl MiUetvekUlerl bugün saat 15^0 da lik, teknık, jeoloji alanlannda ya yeni keşifler: nayi mamulâtı alacağır. Bu hal Al dlde intibak eder, gayet guzel ko paru U merkezinde 1 Idare kurulu ile dilmiyor, eğer öğretmene ıhtiyac pılmış olanlanndan bahsedeceğız. 1 Pahalı kablolar yerine bir tek tel lumbia radyo şirketine, renkli tele :8ylemlştir: yoksa neden Eğitim Enstitüleri aman sanayicilerinin malumudur. blrllkte tstanbul» ald muhtellf 15leri Söylendlgl gibt bütçe açıgı dly» Tababet sahasındaki yeni keşifler: kullanarak, telefon ve telgraf mu vizyon yayınlan için müsaade veçılarak devlet hesabına mecburî Onun için de onlar, kendi memle kulu yeni •• sablt L.T.PİVER gflrüşeceklerdlr. sey yoktur. Bır çok yeni hizmetlert Bulunan yeni usuller sayesinde haberelerini nakletmek imkânı bu rilmiştir. nazarı dikkate alan Dalmt Encumen, hizmetlilerle doldurulmaktadır?» ketlerinde tütün satabilmemizi te Pudrasını kullanınız. Belediyenîn Iruracağı banka Renkli fotograflan 20 dakikada, Meclise muvazeneli bütçe ile geldl. Favücuddaki şahım ve su mıktannı lunmuştur. Amerikada, ilk defa olmin için elîerinden geleni yapıyorYukarıki telgrafm bu iki havaBeledlyenln, jehrln imarını temln için tayın etmek kabil olmuştur. Asterol mak üzere, kömür tozu yakan tür kopyalarını 15 dakikada banyo e kat bir kısım üyeler yol ve su islerl için r BİR HÂRİKA... lar. kurrrak Ijtedlği bankanın hazırlıklarını disle bir beyannamenin bu haklı bin imal edılmiştir. debilmek için bir usul bulunmuş azla tahsisat lstediler. Bunların yekunu temln maksadüe bugünlerde bir komis görünen muhtevası arasrndakj te isımli ilâcın, bazı mantarlardan ileri lr milyon lirayı bulmaktadır. Şunu ifAlmanyanın dış ticaret bilânçoKâğıd fabrikalanndaki çöplerden, tur. Kesilen, bükülen, dikilen, bir tiharla soyleyeyinı ki geçen sene fazla yon lçtimaa davet edilecektir. Bankanın nakuz elbette şayanı dikkattır. gelen yarakra müessir olduğu göru 500 milyon dolara yakın bir açık tefEklriilünden scrra Kirum hasıl olurş^ rülmuştur. Sucaryl isimli maddenin sentetik kauçuk istihsalinde kulla porselen yapılmıştır. Yeni bir pas asılatımız olmuştur. Bu fazla hasılat vermekte ise de bizden aldığı mahbazı belediye arsa'.arı satılarak banka Ancak şu mahud Eğitim Enstitü şekerden daha tatlı oldusu, ve fa nılan bir madde istihrac olunmuş lanmaz çelık vucude getirilmiştir. lakkında ka'î hesab shnınca sızlere lerini müdafaa için ortaya sürülen zahat vereceğım. nın sennayesl karşılrnacaktır. •ule karşılık nihayet mal gönderetur. Deniz içinde resim alan bir Müessırlere karşı olan mukavemeti ıasında uyelerin Butce mazakeresı esvöki dılek'.erıni bu bir takım çürük sebebleri ben de kat şeker hastalarma verilebileceği ceğinden bu alışveriş onun muvaAlacak meselesinden bir anlaşılmıştır. Trapazol isimli ilâç, sinema makinesi yapılmıştır. Bir o fevkalâdedir. fazla tahsüât ile kapayacafız.» işittim. Fakat bu yazıdan maksad renesine pek tesir etmez. d a n m d u v a r v e BRONŞİTİ CEÇİRİR yaralama Kum ve toprağı çabuk sertleştitavanlannı ince bu enstitülerin tenkid veya müda bir nevi tiroid guddesi hastahğına Hulâsa edilmek lâzım gelirse tüTakslmde. Ferıdıye caddesinde kunduAnkara gccesi karşı, bugüne kadar malum olan p.laminj'um levha ile kaplıyarak, rerek. askerî yol, ve hava alanı yap ra boyahanesinde çalışan Yasar adında faa olmayıp bilhassa umumî surettün bahsinde durum pek keyifli ilâçlardan 25 defa daha müessir o ısınma vasıtalarından azamî tasar mak kabil olmuştur. Ankara Kulubunün îstanbul şubesl bir işçi, evvelki akşam dükkân saWbi değil. ruf sağlanmıştır. Günej ışıgı kullaJeoloji ve mcteoroloji sahasındaki tarafindan 29 mart perşembe gecesl larak kullanılmıştır. Abdurnıhmanla alacak meselesmden Taksim Belediye Gazmosunda bir ye*** kavga ejnişlerdir. Bir müddet devam S.K.1133 ve S.K. 1424 isimli sen narak mahrukatın %75 ini tasarruf yeni keşifler: toplantı tertıb eden bu kavga »ırasmda Yasar tabanMemleketimizde çok tütün yeüAmerikan meteoroloji müdürlü mekli surecek olan b*j ed.lmıştir. Sabaha tetik ilâçlar, lâboratuar hayvanla ettirebilen bir ev inşa edilmiştir. En güzel pozlannızı yaraür. kadar toplantıya. Ankacasını çekmış. dukkân sahlbine lkl el Saym Doktorlara fiyor. Buna sevinmemiz lâzım mı Yarış, otomobilleri için hafif bir ğü, bir aylık neşriyat yaparak ha ralı sanatkârlardan Sabıte Tur, T.Tüzsynndaki kansere karşı muvaffakıPangaltı Tel: 82016 ateş etmiîtir. İki yerinden aâır surette Diesel motdrii yapılmıştır. va tahminlerini bildirmekte ve yen Senar. Perihan Altındağ. Bayram yaralanan Abdurrahman Beyoğlu hastayetle kullanılmıştu*. nesıne kaldırılmıştır. Yaşar yakilan?rak Motör aksamını radyoaktiv ha 7c 79 kadarlık bir isabet sağlamak Aracı. Hasan Sozeri ile Arkaradan HuRadyoaktiv fosfor ile birlikte susl surette getirtıîen mıllî oyunlar dün Adliyeye teslim edılmiş. sorgusuşehrindeki su ekipleri ıştırak edecektir. kullanılan cinsiyet hormonları, kan le getirerek, onun aşınmasını, ça tadır. NewYork nu mutsakıb te\kif clunmuşrur. lışmasını tetkik etmek kabil ol kıtlığı, sun'î yağmur yağdırarak sere karşı en az 20 defa daha müScheımg muştur. bir dereceye kadar hafifletilmiştir. Üniversite korosunun konseri essir olmuştur. V Kücük Haberler j Camı çizecek kadar sert, nakili Gökte sun'î yıldırım hasıl ederek ilk defa olarak, radyoaktiv koBııgür» saat 17 S0 de îstanbul radyobalt. kansere karşı kullanılmıştır. yeti fazla olan bir komür çubuk buz kristallerinin yağmur damlaları runda Millî Turk Talete Birliği Üniver•• ŞEKRTMIZDE bulunan Italyan * İkinci baskı: S4 renkli, resimli 320 sahife R. 48 isimli ilâcın kansere, lenf vucude getirılmiştir. Silikon lâstiği haline getirilmelerini temin eden sıte Korosu tarafından kiâsık Turk muorera artistlerl goçrcenler meniaatine sıkisı eserlerinden murekkeb bir konser o'.Erfik pazar Bkşamı saat 21 de Tepekanserlerine karşı müessir bir te adı verilen fcir lâstiğin ,çok yüksek bir alet yapılmıştır. Yazan: Dr. F E Y Z İ T A N E R verılecektır. b'aşırdaki Italyan Kulübünde bir konUraniumdan sonra ikinci derecedavi vasıtası olduğu anlaşılmıştır. ve çok düşük sühunetlere dayanIstanbul: MA2LUM, SARAY. ÜNTVERSİTE. eer vereceklerdır. de ehemmiyeti olan Thorium'un, Istatistiklere nazaran sigara içen dığı tesbit oîunmuştur. Ankara: Al\&\, HAŞET Kitabevleri. • D. P. FATIH Hocaüveys ocağlnır TEŞEKKÜR BEMAC isimli bir hesab maki Hindistanda fazla miktarda bulunlerde ciğer kanserinin fazla olduyeni lckall. davetüîer ve uyelerin huFiah: 7.5 Lira ğu anlaşılmıştır. Penisılm dış tozu nesi yapılmıştır. Hafızasında 400 duğu keşfedilmiştir. LâboratuarîarSevgıîi bi'>uğumıız Guraba hastanesl zuıle yarm saat 15 te törenle açılacakîır. nun, diş çürümesine karşı müessir haneli rakamı tutabilecek olan bir da yapılan bir alet, arzın, 35 küo Ront™en mütehassısı Doktor + SAMSim vapunı dün saat 12 de bir madde olduğu kabul edilmiştir. hesab makinesi ampulü vücude ge rr.etre derinliğinde mevcud tazyikŞÜKRÜ DERVİŞ AYKIN'ın 189 yolcu ve 113 ton yuk ile Batı AkVereme ksışı Alman menşeli Ti tirilmiştir. Hatalan tesbit edip ya îeri'taklid edebilmektedir. TREN, UÇAK ve fifs"ab o:nası ıcln Ua;vCTSiteıriz Ik.nd deı z seferine çıkmıştır. bione isimli ilâcın denemelerine zan bir a!et meydana konmuş, hePasifik denizinin 5000 metre de Hariciye hocalannın ve bilhassa Ord. • TÜRKIYE Pakstan Dostluk CeOTOMOBÎL devam olunmuştur. Hk defa olarak, sab makinelerine üâve edilmiştir. linlığinde, yeni bir dağ silsilesi keş Prof. A. Kemal Atay ve asıstar.ı Kâmıl mlyeünin kongresl 2V3/951 cumartesi streptomisinin rnüessir ve zararsız Bir el içine sığabilecek olan bir fedilmiştir. Akpınarın sarfett.klerl gayreüere, vegur.ü Hur Fikirlerl Yayma CemiyettnTutmasına karşı fatından son.a Curaba hastanes ndeki de yapılacaktır. şekk Dhydro streptomism ortaya gelmiş ve Eczanelere nieslektaslarının ve başlıemsıresinııı • ÇAPA Ilkokuhı (OkulAile Birligll konmuştur . Saat 14.30 dan 19 a kadar •• dağıtılmışür. ^m yarciımlar.na cenaze merasimine istiögrencl velilerlle okul arasındaki çalışKENDÎNİ KURTARAN ŞEHİR rak eden meslektslarına Deviet DemzTerramycin'in, boğmaca, zatiirrie, r ma ahengini destekleyld konularda yolları Umum Mud ırl'jğu erkân, etıbba seri konferanslar tertıb etmiştlr. Buntaharrüşten dolan intanlarda, idrar ve mermırir.ne, Tjrk Kek.mleri jarlardan bin, 18 mart pazar gunü saat yolu iltihablannda, tifüs, lekelidırrlasrra Demeğ re. Radyolo;i Derr.e15 te Çapa Eğitim Enstitüsünde Pedahumma ve enfluenzaya karşı müesf ne. Kasırnrjs'a C?d'.klı Erbaş Okf'.u gojı oğretmeni Hüviyet Beklr Örs tarasir olduğu tesbit olunmuştur. Atom KcmutEiıra MııaMımf Asırr. Oze«e, c findan verılecek ve (Gelecekte çocuk) OZEN FILM şualarımn yıllar sonra meydana gekonusunda blr kültür fllml gösterlleler.ne ve bılcjmle ve akâr a:le dostlacektir. ıımıza teşekkurlenmızı blldjrırız. tirdiği âraz meyanmda, katarakt Dünya SinemacıhŞında en büyük mükâfatı alan film + DENİZ hastanes nin aylık tıbbi da zıkredilmiştir. Kabakulağa karmusameres! 20 mart 1951 salı günu saat şı bir vaksin bulunmuştur. Mide 13 30 da kütubhane »cdonunda yapılaülserlerine karşı, Banthine isimli l A S ^The Heiress) cakür. ilâcın kullanılmasma başlanmıştır. • TAKSİMDE Lâle sinemasında çaî HAVILLAND MONTGOaiEîlY Sesle Çizgfler: CELÂL ŞAHİN Gastrin isimli mide hormonunun lışan Sabahaddin Timorla arkadaçı CLin'in hârikası Huseyin dun bir alacak meselesinden mide ülserlerini tejvik ettiği tesbit Mefharet n L D I M M Ahmed Üstün Coşkun KARDEŞLEB Ber sanatkâra en az kavga etmişlerdlr. Bu kavga eırasınolunmuştur. • Abdullah YÜCE Bayrara ARAO Muallâ ARACI öksürüğü keser. 1000 Lira da Huseyln bıçakla Sabahaddlıü muhHüseyin COŞKIWEB idaresinde 14 kişüik muazzam fasıL Kandan istihrac edilmiş olan tel'f yerlerinden yaralamıştır. verilecek Fiatlar: fjniversitelilere her yer 100 kuruş, salon 200, hayranlıkla alkışlanıyor. Jibrinojen ve Thrombin isimli kim• BEDRİ Rahmi Eyuboğlu 19 mart balkon 150 kuruştur. nazartesi günü saat 18.30 da Kadıkoy yasal maddeler, böbreklerden taşHalkevinde »Bugıınkü resim» mevzulu AUe kızlarımızın, genç erkekle ları ameliyatsız olarak, eritmekte proiekslyonlu bir konferans verecekNushası 1(1 kuru^tur Senenin en güzel iki şaheseri: rımizin her bakrmdan çekinmeden kullanılmıştır. tlr. Harlc ıştırsk edebılecekleri buyük bir Kazanlann dibindeki teressübatı Alujne şeraiti 1 CESUR YÜZBAŞI CAPTAÎN CAREY ımkân hazırlamıştır. Senelik eritmek üzere kullanılmakta olan Mart 17 Cemaziyelâhır 9 İyileşmiş olan Yunanlı Dizöz LOUISA MOR ile 600 Kr. Blr aylık 300 Kr. ALAN LADD VANDA HENDRİX Eilylene Diamine tetra acetic acid 80Ü > 1600 > 0 ; aylık VAHDİ ERSİN'in tekrar İEtiraklerıle Orijinal Kopyası isimli kimyasal maddeyi, böbrekte1500 . Altı aylık zsoo > Trisilâtı bugün çıkan 2S00 • 5400 • Senelik kj taşları eritmekte muvaffakıyetle 2 GENCUK AŞKI Song of Surrender kullanm:şlardır. Kandaki muhtelif D I K K A T maddeleri yekdığerinden ayıran bır V. | 6 0 9 1 2 . 2 2 15 45 İS İS 10 48 4 30 ;o*eten.iîe çonaer fen evmje ve uozıiat t L ll A M R A Sinemasuıda alkışlanıyor. Operet 3 perde 6 tablo makine vücude getirilmijtir. netreâılsın, edilmesın iade olunnuu E | H . 5 1 6.051 9.2e 12 001 1 3 1 1 0 12 A.C.T.H. isimli ilâcın istihsalini ^^^^•^•^•••i Tel: 49369 tUnlardan mesulıyet JuDul edumeı. Okumuşlarm işsizliği A. ADNAN ADIVAR FEAINİ BABİSLER Ceçen yıl zarfında yapılan yeni keşifler nelerdir? Yaıan: Rıdvan Tezel FOTO M. ÖZEN PROSTAT HASTAUKLARI, İKTİDÂRSIZLIK KfSiRLIK ve TEDAVİLERİ VASANO • 3u Pazar EnflİNÖNÜ HSLKEYİNDE • SÂFİYE AYLÂ İştirakile TÜRK FİLMLERİ ŞANLAR MARAS SAN'ÂTKÂR ARIYOR Sinemasında S^j Yeni SES Operetiıtdeıt CUMHUEIYET Y I L D I Z ' da CURCU1VA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle