14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTTRtYET 17 Sfart 1951 RADYO KORE MeKTUBLARI: ISTANBUL A«Ulf v« prognunlu 13.00 H&berlcr 13.15 Duke B«Ilinxtao orTugay kararglhm neşir organı kestratından caz müzlğl (Pl.) 13.30 Bastarafı 1 ind sahije&e Radyo salon orkestrası konacrl 14.00 tanbuldan mektublar bile gelmege «North Star Şimal Yıldızı», PoyÇarkılar; okuyaslar. Nadtr Hllkat Çul. başladı. razoğlu kuvvetlerinin «Zafer», binha ve Güler Kfirüejler; çaîanlaj: NuPostacı Seul'e bir mektub var başı Seyfi Asunununki «Hilâl» dir. bar Tefcyay. Ercümend Batanay, Edlb Bu üç gazete hem havadiste, hem Erten 14.45 Kartfik baflf müzik deyince hepimiz hayret ettik. Ankara takımlarınm bir kaçı diskalifiye oldu(Pl.) 15.00 Terblyey» dair; konufaa: Bomontide Halebli Şükrü sokak nüktede birbirlerile yanş etmekteKazım Naml Duru 15.10 Hafif eolo 8/1 No. dan Ali Salur imzasile ge dirler. ğundan karışık bır durum hasıl oldu lar (Pl.) 15 30 H«fj»nın programı Adnan Menderes kabinesinin isBugün Beşikta; Beykozla, 15.45 Sevumla seator (PL) 16 10 Eaz len bu mektub Seul'e gelen ilk tifasını bile biz Poyrazoğlunun Fenerbahçe K a n n ı j ^ ı Ue eserlerl: çalaalar: Nubar Tekyay (Ke mektubdu . 1951 yılı Federasyon Basketbol dar Federasyona bildiren bölgeleman), Ereümend Batanay (T&mbur) Koreli çocuklara karaı bütün «Zafer» inde okuduk. kupaa müsabakaları, bu ayın 22 rin katılmağa hak kazanacaklannı karşılaşacaklar İSJO Danj orkestralan geçldl (PL) birlikte bir sefkat hissi var. Üçüncü Fakat artık Zafer de tarihe kailâ 25 i arasında Ankarada yapıla bildirmigtir. 17.15 Tiirküler: okuyan: Zefara Blllr; Bugün, Istanbul lik maçlannın ça'.anlar: Hakkı Derman. ŞerLf İçU. taburun da bir oğlu olup ona Han njtı. caktir. Federasyonun bu tamimini nazan Arkadasını Shh. Gd. Üst Çvj. Dun uçakla Koredeki Savaı Poyrazoğlu yurda dönüyor. Çok Evvelce de yazdığımız gıbi bu itibara alan Fenerbahçe, buna da en yumuçak haftasıdır. T.jy lideri Şükrü Tunar. Necdet Gezen 17.15 ismini koydular. Aaker elbisesi ve Birliğunize asağıdaki mektublaı Isjnail Kılıca Beşiktaşın Beykozla yapaca© maç Kayıb mektublan 17.50 Mllll Türk Eilâbı bile var. Üçüncü taburdan çalışmasına ve bu millete faydalı aeneki müsabakalara Ankara dan yanarak Ankara bölgesi hakkında Radyo vasıtasüe gönderdiğiniz gönderilmiştir: koroju: Idare eden: gajTetlerine Harb okulu, Istanbuldan Fenerbah ıtirazda bulunmuştur. Zira, bu iti ta puvan cedvelindeki yerini mu Talebe Birliği ıs 30 Dans müzlğlDr. hiç aynlmıyor. Turan Ergüngör, olmak hususundaki İsmall Köksaldan NecaÜ Kök selâmmızı evden gelen mektubve Memduh Budak himayelerine almıs kurban mı gitti? Hasta diyorlar. Ben hafaza etmesi kuvvetle muhtemel Nevzad Atlığ çe .Edirneden Edirneapor, Kocaelin razriameye göre Ankaranın bu setürkçe tangolar; çalan: Necdet Koyu lar. Mükemmel silfth aüyor. la öğrendim. O aıralarda biz cep sala, ailesinden usteğmen AdU dir. onda hasta hali görmedim. den Kâğıdspor ve Adanadan da neki durumu şu şekildedir: türk • orkertrası söyüyen: Şecaeddin hede clduğumuz için radyo din Ulusoya, NecaÜ Ekerden fisteğikinci maç Fenerbahçe . Kasım Tanyerli 19.00 Haberîer 19.15 0 2 Şimdiden sağ ol demeği bile öğBugün yarın vapura binecek. Bir 19501351 yılı Ankara basketbol Ceyhanspor takınılan katılacaklarleyememiştim. Mukabil selâmla men Galib Yücele, A. Kutattan paşa arasındadır. Son haftalarda retmen ekullannın 104 flnefl yıIdSnü. renmis. aya kadar memlekette olacağını tah djf. Spor oyunlan federasyonu, a birinciliklerine başlanılmadan evrımı yollsr, yengern hammın ve İlhami Candamara, Umuj Çelikmünü münasebetile konupna ve koro Merhaba, deyince «sağ ol!» di min ediyorum. Onun için dün Zalâkall bölgelere gönderdiği mek vfel yapılan bir topîantıda dört An yaptığı maçlan kaybede ede ta konserl 19.40 Şarkılar; okuyan: Musizin ellerinizden sıkar, yavrula ten Mehmed Talaya, kardesmden üzüntüsile basbasa allâ GCkçay; çalanlar: tsmâîl Okay. yor. fer son ve veda nüshasını neşretti. tublarla yukarıda isimleri yazılı ta kara takımı bu şampiyonaya kaü raftarlannın ruuzın gözlerinden öper, tesek yüzbaaı Kâmil Güneye, Asiye kalan Fenerbahçe ldare heyetinin Edlb Erten, ÇOkrO Ttınar M.10 Kua Seul'den, Han'dan başka, bir dc kımları ,aym 22 sinde hazır bulun lacağını bildirmisür. Fakat maçlara Güneyden Kâmil Güneye. Şimdi gene iki neşir vasıtasına mak üzere Ankaraya davet etnuş başlanmadan bir hafta evvel Yedek ikinci reisi ve uraumî kaptanı ile »ehir haberleri JUdyo Gazetesi Dr. binbajı Seyfi Asunun çocuk kaldık. Allah vere de onlar da ka kürlerimi yollanm kardeskn. Dlnle>lcl btekleri 21.15 Shh. Gd. Üst Çv« Zira mektublannrria çok sevintir. Bu müsabakalar dolayısile Fe Subay okulu, Ankara bölgesi tertib kulübün bugünkü durumu hakkın 20.30okuyan: Mefharet Yıldınmr Şarkı. lan var. Amma onlar bir de panmasa... lar; çalan ğil, on değil ki isimlerini sıraTevfik Doğan derasyon mali vaziyetinin kifayet komitesine bir mektub göndererek; da bir konuşma yapbm. diriyor rmanımıa pekleştirryorlar: Rakkı Derman, Şerif İçU. Sükrü Osman Kavrak kısaca bana şun Tunar 22 00 Konusma; kocuşan' layayım!. Anasız, babasız ne bul Poyrazoğlu üe beraber Tokyoda : sizliği karşısında ancak şu şekilde bu maçlara katılmıyacağını bildirsuııuz. Sağ olun var olun.. Teyzelerim Mediha Süzlüye Kenya mlUetveklU: Umran Nezlf muşsa hastaneye doldurmuş! Yediri bulunan 83 yaralımız, Koredeki has j miştir. Fakat buna rağmen maçlara lan söyledi: bir bilânço tahsis edebilmiştir: Yzb. Hfiseyin Çatalpmar ve Fahire Şekerciye « Bıifninden itibaren takırmmı 22.10 Plyano dünyamndan gezlntiler; yor, içiriyor ve hepsine bir baba tanelerde bulunan hastalanmız da Davet edılen takunlar dokuz o başlanılmış ve Yedek Subay takı*** calan: Cemal Resid Rey 22.30 Şe şefkatile bakıyor. Fakat işin tuha dönmek tedir. tstanbul yuncu ve bir idareci olmak üzere nu dördüncü isim olarak fikstürde zın «nrronörii yoktur. Ben ve ar hirde bu hafta 22.45 Haberîer Sayın doktor Turgud Bala Merclekete dönen hastalar arayer almıştır. Bu maçlarda takım kadaşlanm bütün varhğırmzla ta 23.00 Progra.mlar ve eğler.ce yerlerln fuıa bakuı; bizim bicbaşı. küçükSizlere Koreden selârnlanmı on kişiden müteşekkil olacaklar ve Baükeslr lere türkçe öğretmeden evvel, ken sında, birinci tabur komutanı binyollar, ellerinizden öperim. Eînijbu on kışinin %50 tenzilâtu ikinci çıkarmıyan Yedek Subayhlar bütün kımı en iyi bir şekilde hazırlamağa den röportaj 24 80 Kapanıs. disi korelice öğrenmiş. Onlarla çı başı İmadeddin ve Hoca Ali ÖzyılSelâm ve mektubunuzu aldımmaçlarda hükmen mağlub addedi karar verdik. Bu azimle işe başlate beya ayrıca selâmlar. mevki tren ücretlerile Ankarada tır pıtır bir korelice konuşuyor ki maz vardır. Shh. Gd. Üst Çv» îyi temennilerinire çok te#eikalacaklan dört gün zarfında alü lerek otomatikman dördüncü ol dık ve muvaffak olacağız* ANKARA sormayınız! kürler. Bilmukabek sevgi v« ••muşlardır. Bu arada diğer üç taDerll toplu futbol oynayan KaTtvftk Doğan •ar lira yevmiyeleri verilecektir. 7^8 Açıhj ve prograrn 7 31 Valı. Lâmlarunla gözlerinclen Sperko. kım arasında yapılan maçlar neti sımrjaşanın Emniyet takımı karşı polka ve paso. dobleler (Pl ) 7.45 Korelice şarkılar büe öğrenmiş! Federasyonun malî vaziyetinin Tokyoya izinler de başladı. tlk Adresini açıkla. Tahsin Eker fcifayetsizliğini yakinen bilraeme cesinde Harb okulu birinci, Mülki sındaki mağlubiyeti lik sommctı Haberier 8.00 Türktil«T (Pl ) 8.25 Akşamlan hep beraber şarkı söy listede kurmay baskanı Salâhaddin ye İkinci, Gencler Birliği de üçün luğu yoîundaki mecrayı birdenbire Günün prognur.1 8.30 Brahmg (Si lüyor ve çocuklara garibliklerini, Tokay var. Levazun yüzbaşısı BurKd. Tzb. Z. Kartal rağmen haklı olarak bir endijeye Geübolu mlnör) kuartet (Pl.) 1.00 Kapanif. öksüzlüklerini unutturmaya çalı han Oskayla doktor Rahmi Yalde düşmekteyim. Zira bu i§ için cö olroualardır. Lâkin Harbiye ta değiştirdi. • *• tCumhuriyet» muhabiri vasışıyor. • Mustafa öz^fanfek (daymut) •ynlan tahsUat çok az olduğu ka kjmında oynıyan Dr. Ali UrasiD Şu hale göre, bugün Fenerbahçe çm Tokyodan döner dönmez ilk tasile gönderdiğin mektubunu 12.lt Memleketten selâm 12 J0 *** dar kulüblerın hisseeine düşecek Yedek Subay okulunda talebe bu idare heyetinin yepyeni bir hamle izinli kafilemiz Tokyoya gidecek. aldım, teşekkür ederim. İyiyim, Itlraz eden Mülkiyeliler, ile işe baslayarak çıkaracağı ta Askenn istediig havalar 13.00 Ha Alayın bizi alâkadar eden bir talâzam olan ihtiyaa karşılaGönd*rmi« oldugun kıymeiü beni meıak etmeyiaiz. Mukaddes Fakat Tokyo cazib yer... Bizim tertib kamitesince hak kazanmışlar kım karşısında likte sonuncu ol berl*r 13.15 Saz eserlerl 13.30 Öğle rafı da burada neşrolunan gazeteda uzaktır. Bu vaziyet karlevazım yüzbaşısı pek dönemiyor. vazifenizde titiz olunuz, gözleri mektubunu cldun. Nasihatlerini Gazetesi 13.45 Ş&rkılar 14.00 Rad|.«inrl. kulüb kasaJarına haklı ola ve Harb okulu gayrinizamî oyuncu mamak endişesile hareket edecek yo salon orkestrası: Sedad Edlz ve lerdir. aynen tutarak düfmana gögus Onun için izinler de geri kalıyor. rıizden öperim. rak müracaatler vaki olacaktır. Pek oynattığı için yapbğı bütün maç olan Kasımpaşa, maçı iste böyle arkadaşlan 14.30 Fllm yıldızlan Her gün flç gazete çıkıyor. Onun Bundan sonra gidenler gecikmesegeriyorum. Sana ve milletime Nk. Ü5t2m. Galib Yücel söylüyor (P1.) 14.55 Konusma için burası da biraz Babıâliye benmütevazi hattâ daha doğrusu pek Larda hükmen mağlub sayılmıştır. bir hava ieinde oynayacaktır. ler bari... yakışacak aekUde hareket edeoe*** 1500 Kapauı*. Bu vaziyet karşısında Gencler BircQx'l bir bütçe içınde haşir nefiı zemis. Fenerbahçenin maçı küçümsemeFaruk FENİK ğimden şüphe «tme. Yazjma buMustafa Taşlaran olan tasra kulüblerinin basketbol liği ikinciliğe yükselmigtir. Fakat mesi lâzımdır. İlk maç saat (14) rada nihayet verirken ıcnin, anIstanbul culan için maddl yarchmda bulun bu sefer yeni bir itiraz daha vaki tedir. 16 58 Açıhş vc ırogram 17 00 Ço. «Cumhuriyet» gazetesindeki ya nemin ve annenia ell«rinden cuk saati 18.00 Dan» orkestralan malan bir hayli zor olacaktır kana olmuş ve Gencler Birliğüıin lısansYann yapılacak maçlar zmıza teşekkür ederim. Ben çok öper, yengeme de aynca eelija cız bir takımla maçlara katıldığı çalıyor (Pl.) 18.30 Şarkılar 19.00 âtindeyim. MaamaLh federasyon Yann ilk maçı İstanbulspor ile iyiyim, merak etmeyiniz. Hasan edip Sabirenin jözlerinöeii öpekupasmın başladığı gün, çağınlan anlaşılarak maçlardan diskalifiye Emniyet takımı yapacaktır. Fener H^berler 19.15 Tarlhten bir yaprak 19.20 Yurddan sesler; ldare eden nasıl, kendisine iyi bakınız, onun riro. edılmiş ve yaptığı maçlar da muteve hak kazanan bütün takımları bahçeyi yenen ve Besiktasla bera Muzaffer Sartsözen 19.45 Radyo ile Independence rurist eemisile la alâkidar olunuz, göderinizden Vefeniniı Kemal Özş'unsck aahada görebilirsek; bu spora mem ber sayılmamıştır Bu vaziyet karşı bere kalan İstanbulspor, Galatasa lügilizce 2080 Keman sololan (Pl.ı öperim. şehrimize gelen seyyahlardan 3^0 *** leketimizde artık «kurtulmu»» na sında Gencler Birliğinin hiç bir rayı da hayli korkuttu, nitekım 20.15 Hadyo Gazetesi 28.30 Serbut maçı nizamî kabul edilmemiş ve Xk. Üs^m. Galib Yıieel saet 20.35 İncesaz 'Acemaş.ran faslı) larile bakabileceğiz. Şehrimizde bulunan Maliye Ba kişi dün sabah saat 8.45 ten itibaren İstanbnl •• knklarettrrfe yaptığı bütün maçlan hükmen kay hakem bile şöyle. böyle bir maze 21.15 Konujma 21.20 Vals festival iki büyuk grup halinde otomobil*** bulunan arkadaflfinraa Tam turnuvanın arifesinde bu beden iki takımdan Harb okulu da retle bu maçı tehir etmişti. Istan «rkestrajı çalıyor (Pl.) 21 30 Konu? kanı Hasan Polatkan, tetkiklerine lerle Dolmabahçe nhtımmdan aySaym Bayan Bahire Tiiz TtîektublarıniEi alryoram, ryilunduğumuz günlerde ortaya bir Ankara ikinciliğine çıkmıştır bulsporun bu hızlı takımı, ikinci ma 21.35 Hafif Fransız sarkıları (Pl.) de\am etmektedir. Bu arada Istan rılarak Ayasoîya raüzesini, SultanAnkara Keçiörcn yim. Elle ininîen öoerira, müşkül çıkmış bulunmaktadır. Isdevre oyunlannda bütün nazarlan 22.00 Konusm» 22 15 Şarkılar bul Kambiyo Müdürlüğüne, Bey ahmed ve Süleymaniye camileri, 22 45 H b 45 Haberîer 23 00 Bugüre kadar mektub ve sıhtanbul Ikincisi olarak Federasyon Kd. Üstcm. İsmaO Tftzfa Fenerbahçe bu maçlann dört ye üzerine çekti. Emniyetin bu maçta (Pl.) 23.30 Kapanış. Danı müzlği cğlu, Galata, Eminönü vergi daire Yerebatanı gez:niş!erdir. Türk .mihat haberinizi alamadığımdan TT» lerine giderek »lâkalılarla temas etkupzsına katılmak hakkını kaza rine iki takım arasında oynandığmı çok emniyetli oynaması lâzımdır. *** marisinin en büyxik eserierindan raktavım. Sirin eHerinizdert, yav nan Fenerbahçeliler, Beden Terbi ve maçlara Ankara ikincisi olarak miş, gelir vergisi beyannamelerinin Çok eskiden Kadıköyde yapılan biri ol?n Süleym?rııye carrü tuBcsiro ve 'Nı.'rınin Korkmazîara rılarını?m gö'lerinden öpenm. yesi Bölge müdürlüğü vasıtasila iştirak edecek takırrun da bütün bir lik maçuıda Galatasaray takımı, verilmeleri'e ilgilcnerek yapılmrkrİEt'erin bilhassa alâkasıru çekmışCurb»'tte dahi Dikrrrendeki güVenge^re hürmotleTİmi si.vnaT, Spor Oyunlan Federasyonuna bir maçlaruu hükmen kaybetmi§ bu Vefaya 20 gol atmak suretile muta olan işler hakkında izahat altir. mektub ve sıhhat haberlerinizi zel günleri yâdetr".eve çalışarak itiraznanıe gönderdiler. Fenerbah lunduğuna işaret etmektedir. mıştır. azzam bir rekor yapmıştı. O devir Seyyahlar Edimekapı ve surlan arasıra kîarneÜ aîip eli kulafa lieklerını. çenin bu itirazı Harb okuluna; daAynca Türkiye birinciliği müsa değişti, Vefa bugün şampiyonluk Dördüncü Vakıf Harunda bulu gezdikten sonra Parkoteie dönmüş?tıyor ve kulaklarmjzı çmlatıyoha doğrusu Ankara bölgesine aid bakaları için de Galatasaraylılar peşinde koşan sağlam ve ortalığı İrfan Tuna nan Kambiyo Mıidürlüğünün yer ler ve öğle yeraeRİni otelde yerum. Çok ryiyim. SirJerden ** 1 dir. Itirazın mevzuunu da bu se Istanbul bölgesi vasıtasile aynı je düşündüren olgun bir takım haline 3 4 5 6 7 *** n lejme tarzmı uyyvn buİTiıyan B mişlerdir.. güzel yvırdumdan aynlıÇrrnian neki Ankara basketbol sampiyona kilde bir itirazda bulunacaklardır. geldi. kan, iş sahiblerinin Kimbıyo MüS«dad Akın sının durumu teşkil etmektedir. bajka ÜCTİntüm yoktur. Her ikiDiğfr taraftan Indeperdence geFenerbahçeliler Ankaradaki sadürlüğü ile olan işlerini hem daha İzıuir Bugün, birinci küme »naçlannda niz* çurbetten selarnİBnmı, DeSpor Oyunlan Federasyonu, ku harnn gayrinizam! olduğunu ileri en nazik. durumda olan takım Gakolay olara': görebilmeleri. hem de misinde bir öğle ziyafeti venlmiş Mpktub ve sıhhat habeı ieı inizi ve bu fciyafette Vali Gokay. Basm, rnir ve kızların gözlerinden öpelüblere tebliğ edilmek üzere Beden sürerek burada bSyle btiyük bir lataseraydır. Vefadan kurtulacak, kiradan ta^arruf maksadıle bu Mubekler, tey2emin ellerinder., sizin Terbiyesi Bölge müdürlüklerine gön ehemmiyet ta§ıyan turrjuvanın ya Fenerbahçe ile karşılaşacak. bu , dürli Galatadaki vprgi rtaircsi Yayın Genel Müdürü Dr. Halinı gözlerıni'den oper, ysngeye hür rjm, Alyot ve gazsete sahiblerı hazır buKardeşfadz: derdiği 26 arahk 1950 tarihli tami pılamıyacağına itirazda bulunmu§ fırtınalan atlatüktan sonra da Bebina nakli hususunda alâkalırr.eüerim: sunarım. Tııfaıun w» lunüiuşîardır. Yıb. Halii H«esoğliı mınde Federasyon kupaa maçla lardır. lara emır vurmis'ir. siktaj ve İstanbulsporla karşılaşa CM eşinin keza gözlerinden öperim. rından bahsederken; bu maçlara 12 de gene gemide American Görülüyor ki Federasyon Kupa caktır. Şu hesaba göre, GalatasaraIL Tb. Km. ancak dört takım araaında lik u*u •mın vaziyeti bir hayli karışık ve yın bu imtihanları Almanyadaıı : ' 'dan olanlar Export Lines Genel T.Iüdürü S!aatlaüp, likte ı O» Topçu Albayj Mehmed Akpolat İrfan Tuna lü ile müsabakalar tertibliyen ve gürültü koparacağa benzemektedir. alacağı yeri kestirmek mes'ul ida j Dün Gaî.ıta Llrnan Lokar.Usinda iç ttr tarafuıdan bir kokteyl verilEskişehlr 1 *** kat'î neticeleri en geç 20 fubata kaCem Atabeyoğlu recilerin değil de Allahın bileceği j tirr.a eden (İstar.bul Tüccar Derneği Al miştır. Kokteylde şthnmizin tanınEşitue Eevgili babacığun, 1 manya AKicnkhİTi KomiT^si mın aldı mış simalan hr.zır bulunmuslardır bir iş demekten başka çare yok 0 0 Sıhhattsyim. Meıak edilccek îyiyim. Mcrak «tme. «Cumhuğı kararlar hakkında kendismden ma Independence gcmisı bu sabah satur. | lumat isteycn bır muharrımize Komite at onda lunanımızıîan ayrı'acaktır. r:/ct> gazctesine poîtr.dan farla hiç bir ?ey yoktur. Ellerinîzden SvldaK tağa: ÖMER BEStM Başkanı ve İstanbul Tur^ir Derneeı mektub vermeye baçladık. Gaü öper, mektubunuzu beklerim. 1 Baltacı Mehroed Paşaya slyas Genel Sckretci Famdi Öziç şu beTeğraen Orban Akpolat ve askeri bir oyun ojnamış olan Rua jan?ita bulunımJSlur: ba daha çahuk ulaşıjar. SclâmAlpullu şeker fabrik.T;!nın Çançesi. 2 Osnıanh devrindeki res !ar. Bütün emekliler için *** « Son aylsrda yaptığımır teşebbüsMolley, İugilteredc antren<jrlü£»l lrviçre, dünya şampiyonlan mahineleri geldi mi nıetres. 3 Su ve sabunla temiz P. İJstğın. Naim Duygu Tii/başi Bifat tiiıreye ölüm h»Tinı)f teçhiz, tekitn. meraılm lenme işini yaptıran. 4 H&reketlerı. ler netıçesı olaraic bu ışin h'ik'"ımeWe başladı •rgajaizuyonlarmci talib ve maaı tahsljl lşleri yapılrr.ak üzere ni başka btrlnln hareketlerine nıüvaz ele alındığı ve (yüzde 25 avr.nslarm Fıankfurit;,n gelen sckiz Alraan raaS:hhatteyun. meıak eaneyin, *** 19S4 Avrup» atletizm sampl (son yardım kolu) kurulmuttur. Merkez Bankasındaki bloke kliring an nuti, Alpulîu Şeker FabriİTPİarınîn Londra 1S (T.HA.) u« <Cri şekilde yapamamak. 5 Fazlası ş t laşması hes.^bından mudilerine iadesi tevsii için s'oaıtş edilen makineleri hepinizin ellerinden, Muradıc Babama ve anneme yooasiDin kendl memleketlerinde ya. kadar tatanbuld» k*İBKak Tafnllat İçin Beşikta? Hayreddir.Lskele ve Fenerbahçe kulübl«rlnl ç«li}tırmi| lçtn İsviçr* namzedliğini koy Cad. 17 No. ll Emekll subeylar jub» bile usandırır. cımıiler onun ağzını blı hususu incelenmekte olup. yakın bir m.mte eîmek üzers Alpulluya gıtmisMektublannızı aldım. Hem pos gözierinden öperim. olan antrenör Peter Molley, £eçen bat> «• bu karan Knternasyonal AU« markeslne ealı günleri (1430) da blzzat turlü açaraaz. 6 Çevrıl nce sevjrili zamanda uygun bır hal şctUİ buluna eıdir. ta ile, hem de «Cumhuriyet> RaTeğuıen Orhaıı Akpolat lerln birbirle.ine sık sık gönderdikler cağı ı E!:onomi VG Ticaret Bakanlığı Makinelerin montajı iki üç aya kadar tadan ltlbnren tngilter* OçüncO Cerra* Komltedn* bUdinuistir. 1M4 getaelert z^tesile eevab veriyorum. Sıh*** meydana çıkar. yayla atılan (eski te. tarafından resmen ve cevaben Komite bitecek ve önumüzoeki çeker kampanllkinden Wa«ord tmkımı 11* anlafsrak ırtbol fanpiyonlu^u 4 yasmda Alpullu Şeker Fabrikasınm rim). 7 Motörlü m?vnanın yaruı. mize bıldirilmişti. hatte;rim. Merak ebneyin. ElleMesud ve Ayje Işdarlaıa bu takımı f«liftırmsğa bâflaımft». bvlftada yapdacaktır. randımanı büyük mikyasta artmi} olalnsanı hem mejgul e der hem dnyunır rınizden Spcrinn. MEVLÎD Dainut uzun ve sık mektublaSonuııcıı oiacağını ümid ettijfuniz top caktır Kır koşusu grup birinciliklerf bir emlr 8 Yokuştan sonra geleı lar.umızı bu mujde verici haber u^e Darülâcezede volsuzluk iddiaları Zjlm Bursa eezn relfliğınden emekJl kıakançlar iroana böyle bakarlar. P. Üstğm. Naim Duygu rırizı bekliyorum. Eviniz mlıbaTEŞEKKÜR Ankara İS (ANKA) P u v «Una rine yaptık ve bır muhtıra hazırladık. selırlmizdc yapılacak kır kofnvu grup rek olsun ve darısı bizim başı*** Annegote, Mr/OkaaiMods *• kaytnvaDorülâcezede \ukua geldiğı iadia ediTAHSİN EBTEM'in Yukarırtnn afağtya: Komitenin ssçtiji bef kişilik heyet birinciliklerine katılacak eiaa trmlr, en bazı yolsuz.lukların mes"ulİTlnin Hürtürk ailesine mıza. Çok iyiyim. mexak edilecek asia ruhıraa rttıaî edilmek Ozere vefft1 B&şlıca gıdalarımızdan blrt (m0 bir kaç gun zarfında Ankaraya giderek Af Kanunundan istifade ettiklerı anlaBJrs» ve Eskijehlr taklmlan ıehrlIzmir bir seyim yok, her ikinizin elleAtika Fahrünnlsa CemQoğra*nnn tuıın «4 ıncı günür.e musadlf 18 mart rekkeb kelime) 2 îsmi müthlş (iki bu mulıtırayı Bosbakanîığa ve di§er şılmış. yainız bu yclsuzlukların madmiıa felmlşlerdlr. Kony» ve Bolu atletaiâkalı Bakanlıklara takdim edecektir.» Sıhhattejim. Uzun ve sık mek. rinizden, kırların gözlerinden ölert de yann geleceklertlr. dî kısmı için nıçlu görülenler Savcılığa \ ClthnO dolayıslle duydugumuı acıya Kİ pacar günü öğle namazmı müte kellm<î). 3 Basa kakma hareketi. 4 tublannızı bekier, gözlerinizden per, mekuolaruuzı beklerim. veriimişlerdir. cenazcy* f»lm«k, Ulgraf ve mektub akıb Osküdar İhaaniye Cartüi Şerıfinde Tarihe n ı ] olrrıuş devletlerden. Yugo Sporeolara yolculukta tenzflât yonanuüc va telefon etmric nıretile lş Mevlidl Nebevl kıraat olunacagır.dan lavyada bir sehlr. 5 Tersl üreme Ksrdeşioiz Navlun ficretleri arftı j öperim. amı ed«n bütün akraba. ahbab ve Oı. kabillyetlnden mahrum bir hay.andır. Ankara 15 (ANKA) Mllll Egiam ttrak rutuf ve nezaketinde bulu. vanı dlnln teşrifleri rica olunur. thracatçıların kanaaflne gore ni^anın j Kd. Ütğm. Avni Hürlürk l.i/başı Halid Hocaoğlu B Bir yerde sakin olup yerlesme ÖLÜM BakanlıSında kunılan bir komlsyon nan ımyın dortlanmııa fükra.n w« mln. Lrinden itibaren vapur kumpanyaları i dunımu. 7 Yüîümüzun bir kısmı (es ErUm taraftndan hszırîanan (Türic Bpor B!r. netlertmlzl ayrı ayn blldlrmeğe teesDul Bayan Josefln Papaıyan. nın navlun ucretlerine yapacakları yuzkl terim). 8 B r yemlşin yarısı. Asll lifcl) kanunu tasannna, tporculann surOmOı nant bulunduju eihetl* de. tstanbul Beaediyesl Şehir Tiyatroları nln «sığı. Yrh. Kâzım Noyana de 30 arttırma bütün dünjada hayat Bay Ara Papazyan. dıü Bayan Sayın Gülnarlılara yurd lçlnd» ve dıjınd» vapacaklan tren ğeril gBzetenizln tavassutonu nygl 11« pahahhğınm artmasına müesslr olaHayguhi Kurtjaa (Bejrut;. Bay Mektub beklerim. Senin bu Saat 2030 da ona göst^rdiğiniz ilgiden ve vapur «yahatl«rırd& % 50 tenzl. rica ederlm. ıktır. Evcelkt bvlmacamn Tıariedilmlş ve Bayan Evdoksiyoı Kadopulos, kadar vefasız clacağuu tahtnin dt layı hepinize teşekkür eder, DRAM KISMI lâttan IsUfade etmelcrl de bir m»dd« Perker alled, Karltiağ ailest» Yeni tarifeye göre pamu^un navlunu Bavan Yolanda, Glzl dul Bayan ISKİ ŞARKI cLTi. Av tüfeğin duruyoı b uklerin ellerinden, küçüklehaltade mevcuddu. Ranun yürüriüje 1 2 3 4 5 * 7 Î86 Jiline. tüttinünkü 260 a, üri aı ve CemUcğht ettesi ü Elsni Filandrlaaus ve oftlu Yorgo. Yazan: glrdlkten sonra bütün «pormlar bu teninclr navîcnları 110 filine yukselmiş Selâmlar. Papazyan (P&ris), Tahtaburunrin gözlerinden öperim. Rejad Nuri Güntekln lllâttan l«tifade edec*k!erdlr. olacaktır. • yan ve Ktçyan all*lexl, xevc. baP. Üstğm. Naim Onyga Başgcdikli Kadir Ertckin Navlunlara yapılan zanuna scbeb koTelefon: 41157 Miibtelâ oldugum afır (»fiyokart baları. kardesl«rt ve akrabaları M Tunan basketbol takırm mür flatlarının, mürettebat ve Uçi ticKOMSDİ KISMI tnfarictUsü) hastalığından dolayı Şijli *** HIRANT PAPAZYAN retlerinln mütemadiyen artmaııdır. Y Ü H Ü YA KULÜH Yzb. Sabahaddin Özakın şehrinıize geliyor Etfal hastanestne yan 61U bir bmlde Türkçesi: H. Kemal Arduman v» Yzb. Cemil Sözdinîer ve eşine (Emlâkçi) LU1K(AWA1ZIA Anksradan ayrüdıktan scnra Aüna Teknik Ünlveraitefl takviyeli OKkledlldlra. Berü fennln en fon lc&bia. Varfi Eıza Zobu ın anl olarak veiat etügtni teSelamlarüiızı aldım. teşekkür ba«ketbol takınnı beraberlerlnd» üçü rını tatbik ederck muhakkak bir ölümmektubunu alamad'm. Nasılsm, Telefon: 40409 e&sürle blldirirler. Cenaxa meraprofesör olmak üzere 23 kişilik bir ka den kurtaran dahiiiye mütehassısı eski âlemlere devam ediyor mu edorim. Aynca havadisli mektu % sımi bugunkü <rumarte«l günü 17 flle halinde salı günü jehrimlze gele Dr. KEMAL SARACOĞLU'na Sahib ve ea^nuftorrM PIAHAIZIAIMÜ bum.ızu ve arka^aşlarm durumsun. Seiâmlar. mart 951 saat 14 te Beyoğlu Ba. cektlr. Misaflr kafile şehrtmizde muh mesal arkadaşlan Setntha İlhana «aistan larmı beklcrim. CÜTnle arkadaşlıkpazarı Üç Horan Ermenl klllP. Üstğm. Naim Duvgu NADtR NADİ telif ziyaretler yapacakür. Ayrıca bas İlhsmi Faydagöre ve dığer asistanlara, 16 Mart 1951 seslnde icra oiur.acağı U4n olulara ve ailelerine hürmet ve sayBu nüthada yazı iiUrtod fiiUu ketbol takımı Teknik Üniversite kapalı hemşire ve hastabakıcılara derln pik*** nur. Afilı« Kapanı; Ealomında Türk millî basketbol takımı ranJaTirnı tunarım. idart ede»: CEVAD FEHMÎ P. Üstğm. Kamrau Çoteîioğluna gılarımı söyle ve bizi unuttukİşbu llân husus! davetlye yertne 1 Sterlla 7.88 7.88.50 nsmzedlerl ve Oniverslte baskelbol Ja. Osman Sezgi* Mektubunu aldım Hem posta larmı hat'.rlat. Gözlerinden öper, kaimdir. 100 Dolar KO30 2S0.30 Cumhvriyet Matbean kınıîantmzls karşılaşmalar yapacaktır. Etlbank memıırlarından Ankara 100 Fransız fr&nsı 0.80 0 80 Cenaze Levazımatı BECİDYAM ile, hem de «Cumhuriyet» gaze yengeye hÜTmetlerimi sunarım. II. Tb. Km. İrfan Tun* 100 Llret 0.44.128 0.44.123 Tel' 41229 . 80998 tesüe cevab veriyorum. Gözlerin100 İsviçr» traneı 64 03 64.03 den öperim kardeşim. 100 Tlorin 73.68.40 73.6S.40 P. Üstğm. Nafan Duygu 100 Belçlka fmngı 5.60 5.60 Yficel ÖLÜM 100 Drahml 21.86 21^6 *** Malrrii.lürü Bursa Gellr Mudürü Haaan Atakunun 100 Çekoıiovak Kur. I. OT. Orhaniye A^ır Bakım l i l i n sorduğu «oal Max'ı Eilmezsin, Lil, »eni yanımıia annesl 100 İsveç Kur. 54.12.S0 M.12.S0 Neden . Niçin? Daha halâ anlama \ Rica edorim, böyle Tamir Fab. mensublaıına bir durumda bır Mektubunuzu aldım. te>ckkür Ş gürmeklen dolayı ne badar/ !dın mı, Lü? Serd Vnn^nayöi! Bifeem | ZEI1RA ATAKUN Esham ve Tahvilât münasebet Saym büyüklerim ve sevgili ederim, hemen cevab yazdım j * Bu kıı menuıunum: Seninle teviyonun. Biz birblriJmezdim. Fakat. . SAzle vefat etmiştir. Fatih Kayn.akaoılık bl% 7 fafali tahviller arkadaşlarım. Eana darılmal^ta haksızsm, iştc^j pek tehiikeli ğım gundenbeh daimaj miı îçin raratıhnıg ^ r i n b beni böyuledl. . na=ı arkasında Hüsambey mahaîlesl Şimdiye kaJar sizlere mektub şazete ils size de hKab ediyorunı. 'A Alı? Satu bir mabluka aklımdasın. Bak I Artık kendime hâkim Refah sokak 21/7 No. dan kaldırılarak Sıvas Krzurura 1 21.60 21.60 yazamadığundan dolayı mahcu iyiyim, b=aıi merak etmeyiniz. # bana. Gdzlerimim «teçiltaı Sıvas • Ereunım 27 21.90 21.90 • öğle namazı Fatih Camiinde kılınacakasker ğ bum. Özür dilerim. Sizleri ve gü sakın annem PİjİEmasın 1941 Demirju.u 1 23.20 23.10 ır. A'.lah rahmet eylesin. 1941 Dembyolu D 21.70 21.70 zel Istanbulu çok ödedim. Sıhha annesi metin c'ıır. Hepinizin sev • e tim için hiç ır.erak etmeyia. He gi ile gozlerinizden öerin'. 1941 Demiryohı m 22.80 Z2.S0 • Mini MOdafaa i 22.50 22.50» pimiz Eihhatteyiz. Hepinize saNk. tNtirn. Galib Yücel S Mint MOdafaa n 2317 23.17 lâm ve sevgilerimi yollar mekMilll Müdafaa tH 2 2 22 tublannıı beklerim. Nk. Yzb. HulıVi Örnek Millî Müdafaa tV 22.2? 22.20 Tecrübeli Oğrcrraen Başçavuş Rafet Baştav İskenderun % 6 faizli istikrazlar İngi'izce dersieri için imti •T" •S' "î* «CumİHîriyet* muhsbiri vasıKaDcınma lstlkrazı 1 101. 101. | hanlara hazıriar.. Anacığıma tasile gönderdiğiniz mektubu alKalkınma Q 101 101. 16 Öğüt sokak S^kızağaa Iğdır dım Sağ olunuz. Ben çok iyiyim Kalkmma m 100.50 100.50 B e y oğ 1u îyiyim. Mektublarmızı alıyo sıhhatim iyi, rüyaıv.zda gördü1940 Demiryolu IV 8«J3 »6 5Î (Arkast var) 1941 Demiryolu VI 101 101. rura. Ellerinizden öperim. ğünüz gibi bıvıkîarımı bıraktım 1948 Tahvlll 1 101. 101. Üstğm. İsmail Tüzün o da bana arkadaş oHu. Ya!çm 1948 Tahvlll II 101. 101. *** nasıl. yençem na?ıl. Acaba yara«49 Tahvlll I 100. 100^4 l/% failH 1949 98.05 98.05 Canrmdan aziz Selime maz Meleknur ne yanıyor. HepiArdahanda bekleyen sivi) kar nize sevgilerimi vcüarım. Size 5 faîzH Jkramlyelıler deşim. asil varlığında bütün sev Koreden hitab etnvekle bahtiya1933 Erganl x 22 58 22 50 dıklerine hit3b ediyomm. Bura rım. 1938 tkramlyaB 21 21.' da sizler ve sizleri bağrında taMltl! MUdafaa I 21 î l Nk. Üstğm. Galib Yücel Demiryolu *8J0 9830 şjyan aziz vatanın iyilik ve selâIV *** İ9. 99. nıetinden başka düşüneem yok. Sevgili aıuıeciğime Sarraflarda altm fiatı Gazetelerde beni hiç görmediŞu günlerde sizlere sık sık yaşinizden çikâyetçisiniz. Ben çok ramıyorum. Beni merak etme17.50 Curahuriytt 22 ssvdiğim sizleri güler yüzünürie yin. sıhhatteyim, hepinizin gözleGulden 29.10 şimdi karşrmda görüyorum. Siz rinden öperim. tngilia 43.60 de ber.i böylere tahayyül edin Kd. Yıh. Halim İrsov Külçe 4.78 1951 yılı Federasyon / Bugünkü Program Bu hafta yapılacak lik maçîarı Birliğimizin bağrına bastıgı Koreli yavrular "Cumhuriyet Kore'den Türkiyeden Türkiyedekilere Kore'dekilere mektub mektub P OS T A S I Kambiyo Madürlüğü Şehrimizdeki turistfef?a!a9adaki vergi rin dünkü d?iresif?e BULMACA 1 1 1 11 1 1 In ı • U! 1 1 HBI 1 1 • 1 1 • m Ktsa Spor Haberleri I J A J E.rşjllNlElRlElK; EİKİAİBİfİRÜTlH A'TİAİBİBİMİOİR TİAİSİAİLİAİR i INIAMAIKIAID BORSA pzefeci LiHn maceraları: Esrar Pesinde: 56 MIS.V.SMİTH *** i .GÜNKALDI! CEKİLİSE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle