19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Mart 19İI CUMHURÎTrf İran petrolları remlinin. Batıda yeni adımlar atamıyacak bir hale £eldiği ve Pasifik eephesinde de yayılma hareketlerinin sınırlandmldığı şu sırada Sovyet Rusyanın jrüney hududlan artan bir ehemmiyet kesbetmeye baş lamıstır. Bahusus ki. hiir dünya Için hayatî ehemmiyeti haiz kilid noktalan, petrol kuyulannı ve ham madde stokiannı müdafaa eden bn cephede zaaf alâmetleri frörülmektedir. Bn eephenin en dojjru kanadmda Hindirinide kızıllarla silâhlı muhasnmat devam etmektedir. MaIrrya ile Birmanyada komünistlerin »ırtns» ve karıştırma faaliyetinc son verilmiş değildir. Hindistanla Pakistan arasuıda, Moskovanm her caman istifade edebileceiji Keşmir Uıtilâfı tehlikeli bir seyir takib etmekte ve bn iki devlet arasında »aplam bağlann teşkilini en'eliemektedir. Efganistan Pakistan hududunda doğan ihtilâflar halledilmemi$ ve bu hal bir müddettenbcri Kâbil ile Kaıaşi arasında esmekte olan tergin bavanm izalesîne mâni olmuştur. Son zamanlarda inkişaf eden Hindistan Ef;an doçtlugunun daba çok Karaşi'ye hedef ittihaz eden bir seyir takib etrijn eönjlmektedir. Daha batıda İran topraklannda «petrol miicadelesi» tehlikeli bir manzara arzetmeye başlamıştır. Bu eephede, sağlam durumu ve «iyi komşuluk» siyaseti ile Türkiye tam manasile bir istisna teşkil etmektedir. Takviye birliğimiz dün Koreye çıktı Baştarafı 1 inci «ohtfedt halindeki Birleşmiş Milletler birlik deceğiz. Türke lâyık birer evlâd leri, halen geri çekilmekte olan Çin Avunduk firmasmın pamukluiara olduğumuzu bütün dünyaya gös üleri sarmak için bugün kuzeye doğ zam yapılmadan bir gün önce ru iîerlemişlerdir. tereceğiz.» 595.031 lirahk mal çektiği Senatör Cain'iıi demecî Takviye birlieine mensub subay, anlaşilıjor Wsshin;ton, 16 (A.P.) Cumgedikli ve erler vapurdan doğru trene nakledildiler ve hemen ku huriyetçi Senatör Harry Cain bu Ankara 16 (Anka) Sümerbank zeye doğru hareket ettiler. Neşe ve gün Âyan Meclisinde verdiği bir mamullerine yapılan »on zamdan sevinç içinde eephenin yolunu tu demecde, Birleşmiş Milletlere üye önce Üzeyir Avunduk firmasına tan birlik mensublan memlekete devletlerin Kore harbini daha fazla vaki pamuklu satışlarına dair Esselâm ve sevgilerinin ulaştmlmasını desteklemeleri gerektiğini söyliye kişehir milletvekili Abidin Poturek demistir ki: «Türkiyenin Kore oğlunun yazılı sorusuna İşletmeler bilhassa istediler. seferine yaptığı büyük yardım kar Bakanhğınca cevab verilmiştir. Yaralı kafîlesi şısmda bir çok devletin utanması Bakanhğm bu cevabma göre, AYaralı ve hastalardan mürekkeb lâzıradır. Türkiye, şimdi ismini zikbir kafilemiz de Pusana varmış bu retmek istemediğim bir sürü dev vunduk firması Sümerbanktan alunmaktadır. Bu kafile, takviye bir letten daha fazla sebebler serdede rahk 1950 ayı içinde 1,264.000 liraliğini getiren gemi ile memlekete rek iştirakten kaçmabilirdi. Tür hk sirkülerli ve 1,941,000 liralık dönecektir. Bunlann arasmda yarkive barut fcçısmın tam yanında o mukaveleli olmak üzere 3,205,000 bay Poyrazoğlu ile binbaşı İmadedturmaktadır. Bu devlet hakh olarak liralık mal çekmiştir. Banka mudin de var. Gemi, Pusandan hare(milü menfaatimiz öz hududumuz kavelesi mucibince bu mallar için ketinden sonra Tokyoya da uğrıyadadır. Sovyetlerden korkuyoruz. firmaya kademeli olarak %3,5 cak ve oradaki yaralılan da alaAtlantik Paktında üye değiliz ve 6,5 nisbetinde tenzilât yapmıştır. caktır. Firmanın aralık ayuıın son haftaüye olmamıza müsaade edilmemişTürk ve Amerikan kıtnları Sun tir. Bu itibarla Korede çarpışan dev smda aldığı mal sirkülerli olarak son şosesini zaptettiler [letlere karşı herhangi bir esaslı 65,253. mukaveleli olarak 106,51? Tokyo, 16 (a.a.) (U.P.): UJ> taahhüdümüz yoktur) diyebilirdi.» Üralık, 26 aralıkta sirkülerli olarak ajansmın harb muhabiri Poats'in 8 Washington Senatörü sözlerine şu 63,840 bağlanülı olarak 20,613 lirainci ordu karargâhmdan almış ol şekilde devam etmiştir: «Fakat Tür hk, 27 aralıkta yalnız mukaveleli du£u malumata atfen bildirdiğine kiye böyle bir şey söylemedi. Bu, olarak 120 511 lirahk, 28 aralıkta göre, Amerikan ve Türk kıtaları dünyanm çimciye kadar görmediği sirkülerli olarak 36,972 mukaveleli Puhan nehri ovasır.m batı ciheti derecede üstün ve rrükemme! mu olarak 105,660 liralık, 29 aralıkta boyunca, Seul'ün 1520 mil doğu hariblerinden, evlâdlanndan bazı yalnız sirkülerli olarak 91.200 lirasunda ilerliyerek Seul.'ün batı u larını Koreye gönderdi. Mütecavizi ık mal çektiği halde, zammın başcunda Şunson şosesini zaptetmiş ve durdurmak karannı imzalamış olan layacağı l ocak gününe tekaddüm kontrollan altma almışlardır. 53 devletten her biri şimdi\*e ka eden 30 aralık gününe sirkülerli 38 inci arz daiıesinin 20 mil ka dar Türkiyenin yapmış olduğunu olarak 262.928 liralık, mukaveleli dar güneyinde bulunan Hongson'ün yapsaydı, harb çoktan bitmiş olur olarak da 332,102 lirahk olmak ühem doğu, hem bahsmda taarruz zere yalnız bir günde 595.031 liralık wü«ıiHnfiMmilH!IH!ll mal çekmiştir. Sümerbanktan çekilen pamuklular Ddi mi bunlar? Otomoiillerin klâkson çalma yasağı hakktnda bize gösterilen sebeb fu: Avrupamn ve Ainerikamn büyük şehirlerinde klâkson çalmak yasaktır. Kabul. Fakat bizim de bildiğimiz birşey var: Ne Avrupanın, ne de Amerikanın $ehirlerarası yollannda katiyen klâkson çalınmaz; çünkii bu yollar üçer dörder otomobilin aynı istikamette rahat rahat gideceği kadar geniştir. O halde, aifedersiniz, ckhmızîn ermediği bir noktanın lutfen izahını istiyoruz: Avrupa ve Amerika fabrikalan bu otomobillere klâkson denen ztnîtıyt ne diye koyarlar? D. N. Limanların inşası işi Danimarkalılara verildi Bakanlık bu yazılı cevabmda çeTahran parlamentosunun, tran kilen mallara mukavele icabı mahn petrollerinin devletleştirilmesini teslimi anında cari fiatlann tatbik Istiyen bir koraisyon teklifini edildiğini bildirmektedir. Î.Ialum müttefikan kabul etmesi güney olduğu üzere, 1 ocak 195i den iticephenin en zayıl noktasında tehbaren Sümerbank mamullerine %30 likeli eünlerin başladığma işare* nisbetinde zam yapılmıştır. «ıidir? Bu karar. doğrudan doğruya Anglo Iranian petrol kumpanyaSümcrbankın elindeki stok eını hedef ittihaz etmektedir. «An Önümiizdcki mahsul yılında hem Adana 16 (Telefonla) Şehrimal'aıı glo Iranian > e'shamlarınm biiyük memleket ilıtivacı. hem de ihrac mizde bu akşam büyük bir yanAnkara 16 (Yurd Ajansı) Sügın olmuştur. Saat 20 sıralarında bir kısmma sahib olan Ingriliz hiivaziyeti düzenc konulacak merbank msmuUerine eylul ayında Topçu kışiasımn Alay Komutanhkumetinin son dakikada Tahrana yapılan yüzde 12 nİFbetindeki zamJrolladıjh protrsto notası parlamenAnkara 16 (Telefonla) Tanm ğı binasmda yangın çıkmış, şehirBakanlıeında alâkadarların ve mü d<?n bir kac kilometre dışarıda bu dan sonra yılbaşında yeniden yüzde to üzerinde bir tesir yapmami'Uır. tehassıslann iştirakile toplanmış o lurvm bu binadaki yangına itfaiye 20 yüzde 40 arasında zam yapılVirıııinci asnn başında altın malan pamuk konaresi çalışmalarına nin zamanında yetişememesi ve kış mıştı. denlerinde zençin olan D'Aıcy isson vermiştir. Içtimada pamuk mev lada yangına karşı su tesisinin Haber aldığımıza göre, bu zamnıinde biri Iranda petrol bulundu zuunda ortaya konan bütün mese bulunmaması, yangının büyümesini dan sonra Bankanm satış'.an hissegrıınu öerrniyor ve Tahrana jiderek leler tetkik mevzu olmuş ve son mucib olmuştur. İki katlı olan bidilir derecede azalmıştır. Otuz milSehinsah Mıızafferden miihim ta zamanlarda yapılan terkid ve şi na 1332 senesinde Miralay Mahyon metrelik bir stok ile yeni yıla vizler koparıyordu. 1902 senesinde kâyetler de gözden geçirilmiştir. mud Bey zamanında inşa edilmişti. giren Sürr.erbankın şubat ajnndaki basiayan araştırmalar 1908 sene Bu suretle önümüzdeki mahsul yı Bina bir, iki saat içinde kül haline stoku satışların durgunluğu yüzünsinde semere veriyor ve 1909 da da lında hem memleket ihtiyacı, hem gelmiş, ancak münferid bir halde den otu; beş milyon metreye çıkilk ttAngloPersian > kumpanyası de ihrac vaziyeti düzene konulmuş bulunması yangının etrafa sirayeteşkil ediliyordu. Birinci Cihan olacaktır. Pamuk ekiminin geçen tini önlemiştir. İnsanca zayiat yok miştır. Alâkalılar yapılan zammın Harbi başında petrolün ehemmi mevsime nazaran daha geni; bir sa tur. Tamirat dolayısüe elektrik ce hem madde fiatlanna göre çok az yeti büsbütün takdlr edildiğinden bada yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu reyanınon bir kaç gün önce kesil olduğunu beyan etmekte, pamuklu evzuu karşılaşıl miş olması ve bina dahilinde soba, mensucat darlığmın bahV Inciliz Amirallık dairesi kumpan «en» yeşil kurt afetile e etyaya dahil oluyor ve iki milyon mıyacağı da kuvvetle umulııyor. mangal gibi ateşli m'alzemenin bu otamıyacağını'da ayrıca cterlin veriyordn. 1933 senesine ka Bununla beraber, Tarım Bakanı îunmaması, yangının zuhuru hak mektedirler. dar D'Arry ile Muzaffer Şah ara bana, icab eden tedbirlerin şimdi kında şüpheler uyandırmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. sında akdedilen andlasma kınnetı den almmıı olduğunu löyledi. lspanya, Madrid Elçimize mer'iyette kalmıştır. Bu andlaşma, askerî tören yapıyor kumpanyaya İranın be? knzejr «yaTrygve Lie Türkiyeyi leti haric bütün topraklannda petMadrid, 16 (A.P. ) Bugün İsziyaret edecek rol aramak, isrihsal v» ihrac etmek panyol hükumeti, geçirdiği kanser Lake Success 16 (a.a.) (United ameliyatmı müteakıb perşembe gühakkuıı tanımakta idi. 1933 te Rizs Pıess): Resml kaynaklara nazaran nü ölen Türkiyenin Madrid Orta Fehlevi bu maddelerde değijiklik Washinaton 18 (a.a.) ü ı | İşleri Birleşmiı Milletler Teşkilâtı Genel ler y*ptırmaya muvaffak oldn. Knm Elçisi Mehmed Esad Atunerin hâpanyanın faaliyet u h a n 1M.4M U Bakanı Dean Acheson bugünkü ba Sekreteri Trygve Lie nisan ayında tırasıru tâzizen askerî bir tören yalometre murabbaa indirlldi, fakaJ sın toplantısmda Türkiye ile Yuna Ortadogu rcemleketlerini ve bu pılması kararlaştırılmıştır. nistamn Kuzey Atlantik paktı teff arada Türkiyeyi ziyaret etmeği taçalışma miiddeti 1993 e kadar az Devlet Reisi General Franco'nun tıldı. O zamana kadar hükfimet* kllâüna alınmaları hususunda geçen •arlamaktadır. imzasını taşıyan ve resmî gazetede ay Kongr» husurunda yaptığı koyüzde T> veren kumpanyanm e tmPamuk ihracatı çıkan karanamede şunlar beyan erihten itibaren yüzde yirtni vermesi nusmaya üâv» edecek bir tozü ollzmir 16 (Telefonla) Ekonomi dilmiştir: «Türkiye Orta Elçisi Meh madığını söylemijtlr. de kararİHsdnldı. ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete ken med Esad Atunerin ölümü karşıDaha sonra Türkiyenin Was'ningIkinri Cihan Harbin! müteakıb disine telefonla yapılan müracaate sında duyduğum teessürü ve o debu andlaşmanın feshedilmesi yo ton Büyük Elçisi Feridun Cemal cevaben pamuk ihracatının asla recede mükemmel temsil etmekte lunda bir cereyan belirdi. İran pet Erkin, Birlejik Amerika Yakındo durdunılmıyacağıru, pamuk gibi, bulunduğu devletine karşı dostluk rollerinin Irana verilmesini taleb ğu işlcri Dış İşleri Bskan y.ırdımcı zeytinyağl gibi maddelerimiz hak hislerini belirtmek içüı aşağıdaki cdenler çoğaldı. General Razmara, sı Burton Beıry ile bir saatten faz kmda yeni hiç bir karar düşünül kararı vermiş bulunmaktayım: Tür AneloIranian tesislerini İranın tek la görüşmüştür. mediğini, ihracatın men'i hakkında kiye Orta Elçisi Mehmed Esad AErkin, bu konuşmadan sonra U kabinede her hangi bir mülâhaza tunerin cenazesine, bir tümene kubsşina işletemiyeceğini belirterek iji halletmeye çalıştı ve memleke nited Pre?s ajansı muhaoirine m,v olmadığını, ihracat rejiminde deği manca etmekte olan generale göstin dicpr bölgelcrinde çıkarılacak hallî emniyet andlaşmasına Birleşik (iklik yapılmıyacağmı söylemiştir. terilen hürmette bulunulacaktır.» petrol kuyulannda devlet müesse Amerikanın iştiraki yolunda Türyapılan davetin seleri te«kil edilecefini, zamanla kiye tarafından PROF. NİMBUS'UN MACERAJJV RLAbadan'ın da ele ecçirileceğini be halen tetkik •dilmektt blduğunu söylemiştir. lirtri. Fakat bu siyaseti, katline yol Sözlerine devam eden Feridun açtı. Cemal Erkin, vaziyetin kendisini ş^Tl istatistiklcrc eöre. dünya pet bedbinliğe düşürecek şekilde bir rolıimin yüzde onunı Ruüya. yüzde inkişaf kaydetmedi ini, fakat Amefe 43 iin» de Birleşik Amerika sahib rikanın durumunun anlaşılabilmedir. Dünya petrol ihriyatlarının ge sı için vaktin henüz pek erken olri kalaıı yüzde 47 sinin Ortadoğuda cuğunu ve Berry ile bugünkü kove bilhassa Iranda bulunduğu be nuşmrsının sadece iktisadî meselelirtilirse şimdi Tahranla Londra a ler üzerinde cereyan ettiğini ve rasında baçlamakta olan mücadele Marshall plânmdan Türkiyeye yarnin ehfmmiyeti kendiliğinden orta dım meselesinin uzun uzadıya ve ya çıkar. teferruan iie görüşüldüğünü söyÖmer Saml COŞAR lemiştir. Pamuk Kongresi sona erdi Adanada dün geceki yangın Washingio« elçimiıin lemasları Bojtaraft 1 inci sahifede oltmmaktadır. Bu meyanda il yolçılacağım kuvvetle ümid ediyoruz. laruu da 2 nci sınıf devlet yollan Büyük enerji işlerimizden birini namı altında ve ayn bir şebeke oteşkil eden Sarıyar barajı tesisleri larak Karayollan Umum Müdürlüayal.. Hem de ne ham ne aid bütün projeler Bakanlık a ğü vazifeleri meyanına ithal etmehayal!. lâkalı daireleri tarafından hazırlan >"i düşünüyoruz. Hani ya, bir valiyi ziyamış, inşaatı yapacak olan Etibank Yeni bir yol kanunu tasansı ha rete gelen dostu: TJmum Müdürlüğüne tevdi olunmuş zırîanmıştır. Bu tasan ile verginin İstanbulda ne var ne yok! tur. tahsil şekli de değişmiştir. Tasanya Sualine karşı: Sanyar enerji santrah 4 yılda ik göre, tahsil edilecek paranın yüzde Zahâlinizin sadaretiniz söylemal olunacağına göre Bakanlığın ellisi, özel idarelere bırakılacak, di niyor. dediği zaman vali: Bakanhğı bu yardımı 12 mi)yon lirayı bula ğer kısmı Bayındırlık Şunun yalan olduğunu biüyovasıtasile köy ve il yollanna sarfo rum ama hele bir kere daba söyto caktır. lunacaktır.» Büyük liman projeleri bakayım! Yüz milyon küsur liralık büyük Demiş.. Ben de onun gibi şunun Bayındırlık Bakanı Kemal Zeyliman projelerimizin etüd kısmı ta tinoğlu, küçük su işlerine de büyalan olduğunu biliyorum ama btr mamlanmış ve bir Danimarka fir yük bir ehemmiyet verildiğini be mağlub namzed olarak: masına ihalesi yapılmıştır. Malum lirtmiş, muhtelif bölgelerde 69 kü Hele şunu bir kere daha söyolduğu üzere büyük limanlar man çük su işinin ihalesinin yapıldığmı leyin! demekten ve gühnekten kenzumesine Haydarpaşa, Sahpazan, söylemiştir. Kemal Zeytinoğlu, İs dimi alamıyorum Velâkin kazın İzmir Alsancak, Samsun ve İs tanbulla Anadolu yakasını birleş ayağı öyle değil. Türkiyede her şey kenderun limanlan dahildir. Ayn tirecek olan köprünün inşası hak gibi seçim de kanuna göre yapdrr. ca Mersin limanı için de tahsisat kmda bir Fransız firmasmın tek Şunun bunun keyfile, bir kaç milifte bulunmus olduğunu söylemiş, ting, beş on seyahatle seçim tazekanununda fasıl aynlmıştır. Bilindiği veçhile Bayındırlık Ba müracaatin Karayollan Köprüler leneceğini jimanlar eğer varsa bu Fen Heyeti tarafından tetkik edil seçim mekanizmasınm nasü işlekanlığı 1951 bütçesi 200 küsur milmekte bulunduğunu ilâve etmiştir. diğini ve demokrasiyi bu nıilletin yon liradır. Bu miktar, Türkiye Kemal Zeytinoğlu, bugün de tet nasü benimsediğini bilmiyorlar deCumhuriyeti tarihinde bayındırlık işlerine tahsis olunan paralarla mu kiklerine devam edecek, akşam An mektir. Türkiyede seçim kannnuna göre kayese olunduğu takdirde muaz karaya dönecektir. Bajindırlık BakanLğı Kara umumî seçimler dört senede bn? zam bir rakam olarak derhal göze Başmakaleden devam çarpar. normal olarak yenilenir. Yollan Umum Müdürlüğü Peki. ya bugün? Bugün de ille Bu fırsattan istifade ederek Sttad Bütçemizden yollara 100 milyon Ankara 16 (Telefonla) Bayınsayın Paşadan bahsetmek için bir lira tahsis olumnuştur. Karayollan dırlık Bakanhğı Ktra Yollan U Hayri biraderimizin seçimlerin yezorlama mı vardır? İsmet Inönıı şef Umum Müdürlüğünün vazifeli bu mum Müdürü Vecdi Diker, vazi di senede bir yapılması hakkındaki likten pişmanlık getirmiş, hmgi lunduğu devlet yollan, diğer bir fesinden istifa etmiş ve yerine Su tekliflerini hiç kimse iyi karşıladüşiince ile olursa olsun, demokra tâbirle sürat yollan, hazırlanan Işleri Umum Müdürü Dani; Koper madığuıı, kendisine olan muhabbe'ik gelişmeyc imkân vermiş bir şah program dairesinde tesis ve inşa tayin edilmiştir. timiz ve siyasi hayatlarmdaki iniiyettir. Millet istese idi, 14 Mayısta kişafla alâkamız bakımmdan habee onun partisine gcne oy verebilirdi. vermekte fayda fördüm. Bizda Vermediğine göre, şimdi milletin frenklerin «mandat» dedikleri bn gigözünden Paşayı ayrıca diişürmeğe bi vekâletler iki sene bile dayammcalışmakta mâna var mıdır? Bu seor, yıpranıyor. Yedi sene, hem halk fer ne oluyor? Psikoiojik bir rcakorulur, hem mebus yorulur, hem Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı l inci sahijede rleclis ve hükumet yorulur. Kaldı •iiyonla diine kadar Paşaya karşı 1950 senesinin haziran ayında çı dim Ökmen de görüşmelere iftirak i herhangi bîr anormal hâdise oiilgisiz duranlar, mağdur mevkiinde kan bir kararnime ile ekmeklik etmiştir. İçtimada göçmenlerin is mazsa bizim Medislerimizde partl jörünce üzülüyor ve ona yüreklerinde bir sempati duymaya başlı unun randıman nisbeti 7981 ola kân ve yardım işlerile alâkalı mü aksimatı, yedl sene orijinal çehrak tesbit edilmişti. Bu demektir him mevzular görüşülmüştür. yorlar. resini de muhafaza edemez. Eki 100 kilo buğdaydan 79 ilâ 81 kilo Öğrendiğurfjze göre, memlekete cmeyince de seçimin yenilenmeol Herkes istediğinl sevmekte, »ey un almacaktı. Fakat ihtiyaç karelen göçmenlerin sayısı 100 bini olur. memekte hiirdür. Gönül istcr ki şısında bu randımandan sarfınazar aşmış bulunuyor. Soydaşlanmızın j'Urdumuzda sevilnıiyen bir tek ^a edilerek ajTiı miktar buğdaydan Garb demokrasilerinde yedl dağıldıkları yerlerde umumiyetle tandaş kalmasm; hepimiz canciğer daha fazla un alrnması lâzım gelik meclisler olduğunu bilmiyonnav ördükleri candan alâka ve misaolalim. kardeşler gibi geçinip gide diğinden, hükumetin bugünlerde r'arsa mütaleaya değer; ama şo dört firperverlik memnunluk vericidir. lim. Bu konnda bizi üzen nokta şu yeni bir kararname çıkararak buğeneliğin kabahati nedir ve nedea Göçmenler için haricden ve dahildur: Dünyanm bu karışık vaziye day randjmanını arttıracağı söyien iç senelik olmamalıdır? den para ve eşya yardımı devam tinde daha ileri bir hürriyet reji mektedir. Dedikten sonra; ara seçimi d«tmektedir. Toplanan para miktan mine dojjru yol almaya çalışırken diğimiz münhaller için intihab yapŞimdilik ekmek bahsinde bir 5 milyon lirayı bulmuş ve piyangomemleketi, partileri ve teker teker buhran bahis mavzuu değilse de mayı bertaraf edersek dört sena dan 1,5 milyon lira hasılât elde evatandaşlan düşündürecek daha e bu husus Amerikadan bir an evvel ;eçmeden bizim Meclislerimizin yedildiği tesbit edilmiştir. saslı davalar ortaya atılmalı. bun buğday gelmesme bağhdır. ilenmesine imkân olmadıği meyYurdumuza gelmek istiyen soylar bizi bütün benliğimizle sarmalı Belediye doktor ve kontrolörleri daşlanmıza Bulgarlar tarafından çı dandadır. Meğer ki son defa olduğu idi. Ne iktidara mensub söz sahib dün fırınİ3rdan nümunelik un ve ek gibi Meclisin ekseriyeti kendi kenkarılan zorluklar arttınlmıştır. Birleri Paşayı bir numaralı diisman di mekler alarak tetkikat icra etmişdini fesih ile seçimlerin yenüendenbire 250 bin Türkü tehcire tâbi ye cle almalı. ne de Halk partisi lerdir. Fınncılar sor günlerde kenmesine karar vere! tutan Bulgar hükumetinin muazİsmet İnönü sanki vatanın kendisi dilerine fazla miktarda sert buğdayBugünkü Meclisin ekseriyeti, büzam insan kütlesini Türkiyeye abp imiş gibi ondan bir bayrak yapma dan öğütü'.müş un verdiği cihetle yük ekseriyeti Demokrat olduğuna yerleştirme hususunda büyük müşya çalışmalı idi. ekmeklerin esmorleşmiş olduğunu külâtın ve kargaşahklann çıkaca göre dört sene bitmeden evvel seGerçek demokrasi. lehde olsun iddia etmişlerdir. ğını umduğu da anlaşıhyordu. 100 imin yenilenmesine karar vermialeyhde olsun, şahıslar arkasından binden fazla insanm yerleştirilrniş yeceği aşikârdır. Ve bn ekseriyet koşmaya tenezzül etmiyen rejim Zonguldakta komünizm olması bu düşünceleri boşa çıkar böyle kaldıkça hiç bir kuvvet Mecdemektir. Yazık ki bizde şimdilik lisi feshedemez. O halde şu mahud propagandası yapan bir mıştır. iktidar da. muhalefet de bunu kavŞimdi aksine, Bulgarlann hicreti seyahatler, geziler davasında bir ramamış göriinüyorlar. tnanyatizmacı yakalandı güçleştirecek zorluklar çıkardıklan gaye gibi ileri sürülen seçimlerin yenilenmesi bir vahimeden ibaret NADtTl NADİ Zonguldak 16 (Telefonla) Bir müşahede edilmektedir. Son alınan malumata göre, kadmlar ya saç değil midir? müddettenberi şehrimizin ban saKaldı ki; bugün seçimi yenilemelonlannda "illizyon ve manyatizma lannı bırakmağa, veya bedeli olan 2000 levayı ödemeğe mecbur tutul yi istese istese ya iktidar partisi isnumaraları yapan ve kendisini Hinter, ya Halk partisL İktidar partisidistandan gelen Abra Kadabra maktadırlar. Veremiyenlere çalışıp bu parayı kazandıktan sonra gide nin artık normal nsullerle bugündiye tanıtan Bursalı Lutfi adındakünden büyük bir ekseriyet kaıanki eahıs, dün gece umumî evler ci bilecekleri bildiriteıektedir. Stalin heykell lçm de bir teber masına ne lürum vardır, ne hnfcfinj varında «yaşasın komünizm, yaşasın Halk partisine gelince; onun da dafaşizim. diye bağınp çağınrken ya ruda bulunmak mecburiyeti konul ha bir sene ohnadan yeni bir mağlukalanmış ve bugün duruşmasını mü muştur. Bundan başka muhacirler biyeti göze alacak kadar safdil olBirleşmi? Milletler kuvvetierile çarteskıb tevkif edilrriştir. Bahçekapıda Atabek hanında tipışan komünistlere yardım için bir duğunu zannetmeyiz. Bu sebeble mtihabm, kanunt caretle meşgul olan Ibrahim Çehİnönü Sanat Mükâfah Kore vergisine de tâbi tutulmaktareli evvelki gün zabıtaya müracaat dırlar. Bu zorluklar, son zamanlar yollarla yenilenmesi ihtünali varid veriliyor ederek, bir tehdid mektubu aldığıru, da yurda gelen kafilelerin sayı iti olamaz» Ankara, 16 (T.H.A.) Memle barile azalmasını intae 1000 lira vermediği takdirde meçGayrikanunl vasıtalara gettnce; etmiştir. hul mektub sahibi tarafından öl kette ilim, sanat ve edebiyatı teş Memlekete can atanlarm anlatbkla onlan hatıra bile getirmeyiz. Bil dürüleccğini bildirmiştir. vik gayesile 1948 yılında ihdas e n Bulgar halkmm da bu gibi ezi meşru hükumet varken ona karşı Bu müracaat üzerine hâdiseye el dilmiş olan ve üç yıldır muntaza yetlerden bizar olduğunu gösteri gayrikanunî vasıta kullanmak alelkoyan Emniyet Müdürlüğü memur man ocak ayında tevzi edilen «in yor. Bulgar komşulan ,artık göç âde bir cürümdür ve her türlü siları yaptıklan araştınp soruştur önü Sanat Mükâfatı» bu aym 28 menlere: «Bahtiyarsmız ki, kavu yasi kıymetten mahrumdur. Bana malar neticesinde tecirden ölüm inde evvelce jüri tarafından seçil şacak bir anayurdunuz var» de da kimse tenezzül etmez. tehdidile 1000 lira isteyen meçhul miş olan eşhasa tevzi edilecektir. B. FBLEK mekten çekhımemektedirler. şahsın Sürmeneli Ali Yüksel adınBu yıldan sonra da bu mükâfat M. S. E. da biri olduğu tesbit edilmiştir. Ya daha şümullendirilerek yeni bir ekalsnan Ali Yüksel, suçunu itiraf sas üzerinden tev'zie devam edileetmiştir. cektir. İntihab yenilenebiür mi? İHlİ Kimin arkasından? Yeni bir un kararna Bir İskân Bakanhğı mesi bekleniyor kurulması kat'ileşiyor Yeni bir tehdid nıoktnbn Gelâl Bayar, Terkiye G.H.P. liler Onursala Millî Talebe Federasprofesto telgrafları yonu kongresinde yağdırıyorlar balımacak nan Ayvalık gazetesinde şu başhk göze çarpmaktadır. (İnönünün vatan hainliği suçile adalete sevkini isteriz). Bu gazete, çok ağır limeler kullanmakta ve netdce ola. rak İnönünün idamını istemektedir. Rauf Onursal yeni beyanatta bulnnacak lzmir 16 (Telefonla) İzmir Belediye Reisl Rauf Onursal İnönü hakktnda yaptığı beyanattan dolayı memleketimizin muhtelif yer lertnden protesto telgrafları almak tadır. Rauf Onursal Halk Partisi teşkilâtmdan geldiği ve genel merkezce dikte edilmiş olduğu için bu telgraflara ehemmiyet vermediğini söylemiş: cEğer diğer vatandaşlar tarafından gönderilmiş olsaydı benim için önemi haiz olurdu» de miştir. Yann bu mevzuda yeni be yanatta bulunıcağını bildirmiştir. Baştarafı 1 inci sahifede Türkiye Millî Talebe Federasyonu yedinci büyük kongresi, Zonguldakta toplanacaktır. Kongre çalışmalarmm 23 mart 1951 tarihindea itibaren başlaması kat'î olarak kararlaştmhnıştır. Türkiye Millî Talebe Federasyonu yedinci büyük kongresi münevver işsizliği, yüksek okollann Üniversiteler TCaTiıiTiiTn^ t â b i n1™n«ı, • CUıMHURİyET» in Tefrikast: GECE LERi Yazan: CLAUDE FARRERE Bir de Helene'i sa} m?.k lâzım! Fiei'ce onu resmen metresliğe kabul etmıs değildi. Kele sadakati, aklıBa bilç setirmivordu. Bırbirierinden hcşlanmışlar, gizliden gizliye buluşmaya devam etmişlerdi. Fierce için bu, pek basit bir maceraydı. Kalben bağh olmadığı bir kadının ikin ci â?:ğı vazifesini görmek, çok rahat bir haldi. Exotique zevkler için ise, Japonyalı, Annamlı, Çinli kızlar buluyordu. Bu vaziyetten her halde Helene Liseron da şikâyelçi olınamalıydı. Eii açık bir âşık yerine sahavetli iki âsık elbette daha iyi bir işti. İki erkek, kendi üzerinde, birbirlerınden Rüzelce intikam aiıyorlardı, aradaki yan gizlilik me.«eley« biraz sıcak bile katıyordu. Ksdın ikisini de kâfi derecede sevmekte, hattâ onlar öteki kadınlarla arkadaşlık yapüklan zam an kıskançlık duyuyormuı gibi kolayc» r makta idi. Fierce, Asyalılara pek az iltifat ettiği halde, Mevil kudurmus gibi önüne gelene saldırıyor, kendisine metres olarak resmen bağlı bulunan Helene'in izzeti nefsirıi zerre kadar düşünmüyordu. Bu yüzden kendisini ihanete uğramif sayan ka dın bilmukabele ihanete devam ederken, günun birinde en aziz »rkadaşile kendisini aldattıklarını söy üyerek intikamım alabileceğini de hesablıyoıdu. Hem buna epeyce ehemmiyet veıiyur olmalıydı ki, arada tıtüda Fieıce'i, bir gün Mevil'e her şeyi söylemekle tehdid bile ediyordu. Fierce de »ırf bu eğlenceyi biraz daha sürdürmek için meseleyi arkadaşına henüz söylememi$ti. Böylece Saygon daki hayatı zevkli geçiyor sayılabilirdi. Bu yol, hislerin yalandan tatmin edilmesinden ibaretti. Zaten Fierce, senelerdenbe Mevil'le Torral'ı tanıdıktan sonra, başka türlü bir hayatı sefalet saymaya ve aralarındaki tâbirle medeniliği ziyadeleştirmekten başka bir sey düşünmemeye daha fazla itina gösteriyordu. Medeniliğin birinci şarü, az zahmet çekerek, kabil olduğu kadar çok zevk elde etmekti. Arkadaşlarının şahsiyetleri kadar, hayat hakkındaki kanaatleri de hoşuna gidiyordu. Doktor Mevil yalnız «aşk» için yaşamakta, bej tane resmî metresi bulunduğu halde, önüne çıkan her kadmdan obur gibi faydaianmaya uğraşmaktaydı. Kadın husu1 sunda «tercih» diye bir şey kabul etmiyor, öpüşlerini kabul etmeye hazır her ağza aynı ihtirasla uzanıyordu. ' Bir operet şantözü... Bir yüksek sosyete kadmı, yani meşhur bir avukatın muhterem zevcesi... UmuQiisvİ6rdcıı eden bir Japon güzeli... Kendi evindeki hizmetçilerden bir Annamlı... Ve bir de herkesin bâkire zannettiği bir genc kız... Nazarında bu beş kadınm hiç bir farkı yoktu. Zaten onca marifet de bundan ibaretti. Torral'a gelince o hesabla uğraştığı için zevklerinde de hesabla hareket ediyordu. Başkalaronın kendi hakkındaki düşüncelerine zerre kadar ehemmiyet vertnez, keyfine bakardı. Fierce, Saygon'da iyi yaşadığmı, ve zevk bakımmdan da inceldiğini düşünerek gülümsedi. Ormanla hududlanmış nehre uzun uzun baktı: Burası güzel memlel£et! dedi. 2 ocak pazar günü, Amiral bir küçük ziyafet veriyordu. Böyîe aiie toplantılarından neiret eden Fierce, yemekte bulunmayı, sırf Vali Muavininin körpe kızı Madmazel Abel'in hatın için kabul etmişti. Hani şu, siyah elmas bakışh muhteşem Sfenks! Fierce'e göre bu kız, durgun bir suya benziyoıdu. Onun karşısında Lnsan bir taş atıp da yüzündeki çizgilere bakmak arzuluruu şiddetle duyuyordu! Yemekte, Abel'lerden başka, Amiralin eski bir dostu olan umumî Vali, ve gene Amiralin ahbaplanndan birisinin kızı da bulunacakü. Bu kızan annesi duhnuş: İki gözu de görmediği için kızına refakat edemıyormuj. bu {oia takib Fierce, hazırlannuş olan sofraya çiçekler koyarken, bu yetim kızm adını merak ederek, tabaklaran önlerindeki kartlara baktı. Adı: Sylva! Biraz sonra kamarasrnda batarya plânlarile uğraşan Amirala Madmazel Sylva'nın kim olduğunu sordu. Amiral: « Nasü? dedi, hatırlamadmız mı? Bu hiç unutulmaz bir destandır!» Ve anlatmaya başladı: Madmazel Sylva, meşhur albay Sylva'nın biricik kızı imiş: «Afrika avcılan» denilen süvari kuvvetlerine kumanda eden, ve «ElArar» da âsi kabilelerle yapılan muharebelerde asnn en kahramanca kavgasını icra edip de maktul düşen albay Sylva'nın kızı!.. Amiral, yaverin babayı değil de kızını mersk ettiğinden hattâ şüphelenmeksizdn devam ediyordu. Fierce şunlan ister istemez öğrendi: Bir piyade livası, apansız isyan eden Faslılar tarafından muhasara ediliyor. Bu kuvveti herkes mahvolmuş sayıp da kurtarmaktan ü midini kestiği sırada, bir mucize vuku buluyor: Albay Sylva da, maiyetindeki iki bölükle birlikte bizzat bu muhasara içindedir: Fakat o, mükemmel bir tâbiye ile hücuma gecerek, muhasara hattını yarmaya muvaffak oluyor. Ondan sonra oradan kaçsa, hayatmı pek âlâ kurtarabilir. Fakat albay Sylva bunu aklma bile getinniyor. Üç £ua, üj g«ce, kılıcını bir an bile kınına sok madan dövüşüyor. İsyan rmntakasını baştanbaşa kat'ederek, muhasaradaki livanın imdadına koşuyor. Üçüncü günün akşamı, mahsur kuv vetleri imha edeceklerine yüzde yüz inanmış bulunan âsilerin arkasında görünüveriyor! Bu anî yardım, zaferi birden, Fashlardan Fransızlara geçiriyor. Kısa fakat çetin bir çarpı^madan sonra muhasara hatlan yanlıyor. Albay Sylva, açık mav; mantosu kandan kıpkırmızı olduğu halde, ordugâha kadar, kuvvetlerinin önünde dörtnala gidiyor. Ve orada: «Bölük dur!» kumandasını verip, yere cansız yıkıhyor! Fierce'in sanatkâr ruhu, meseley; bir başka tarafından almış. «Afrika avcılan» denilen süvarilerin ma vi ve kırmın üniformalarile, âsilerin esmer bornuzlan arasmda at sürüp kılıç sallamalannı gözlermin önüne getirerek, bir büyük tablo seyreder gibi heyecanlanmıştı. Fakat sonra, bütün bu olup bitenlerin budalahktan ibaret olduğunu düşünerek merhametle gülüm sedi. Pekâlâ ama, her kahramanlıktan sonra geriye ne kalıyordu? Dullar ve yetimler... Bir de bomboş ünvan: Kahramanm kızı!.. Kahramanın kızı, babasuun dünyayı tutmuş şan ve şerefi ortasında rahatça açlıktan ölebüir! Madmazel Sylva'nm ne biçim bir mahluk olduğunu tahmine çalıştı: talebe bankası, talebe slgortası, m ü lî genclik komitesi, Anadoluyu fi'lenv ve fikren kalkmdırma programı, yüksek okullarm öğretim yönetmelikleri meseleleri müzakere ve e tüd edilecektir. Aynca, komünizm ve inkılâb müessesesi mevzuunda, irtica ile mücadelede Türk yüksek tahsil gencliğinin hattı hareketi tesbit edilecektir. Ana nizamnarne gereğince Federasyonun bu kongresinde Federasyon genel başkanı, ikinci başkanı, genel idare kurulu ve miırakabe heyeti seçimleri de Cemil Barlasın yonnnu yapılacaktır. Büyük kongrenin aiştirak etmeyi Ankara 16 (Telefonla) Izmfa Ç1I15 merasimine Belediye başkanı Rauf Onursalın Cumhur Başkanı Celâl Bayar kason demeçlerinin Halk Partisi çev> bnl etmişlerdir. relerinde uyandrrdığı infial şiddeti' MEVLİDE DAVET ni arttırarak devam ediyor. Bu çev' relerde hâkim olan kanaat, Rauf Dr. İHSAN SAMİ GARAN'ın .Onursalın son Ankara seyahatin ölümünün yıldönürr.ü münaseoetiîe deki temaslarmdan mülhem olarak 18/3./951 pazar günü öğl« ramazından böyle bir beyanatta bulunduğudur. sonra Divanyolunria Flruzağa Camil Şerlfinde okutturulacak MevllcU NebeKendisinin bu beyanaü gazetecil viye akraba. tanıdık ve arzu edenlerin re yazılı olarak vermesi de buna teşriflerl rlca olunur. bir delil sayılıyor. Cemil Barlas bu Eft ve çoaüclan mevzuda gazetecilerle yaptığı bir (Arkast hasbıhalde Rauf Onursalın beyana tını yeni kabinenin Mecliste itimaı oyu ahnasını teminle alâkalı gör müştür. Cemil Barlas, yeni kabinenin D. Parti Meclis grupunu tatmin edecek bir manzarada ohnadığını, bir çok tenkidlere uğnyacaHarb içinde kaçırdığımız büyük ğını, bunun hükumet tarafından da fırsat nedir? sezildiğini söyliyerek, lzmir Bele16 sahifede mühim memleket V diye başkanınm demecinin dikkai dünya meseleleri, aktüalite, mive alâkayı başka taraflara çekmek tah, renkli karikatür. maksadile ortaya abldığını kaydet ^ ^ Bu gün bayilerden var) mijtir. azaymıa, \ SİYASETin İkinci Sayısı Çıktı!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle