11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Kanunlanmız bakımından Matbuat Kürriyeii m yeni basın ve matbaalar kanunu v» bu kanunlar üzennde Fikirler Tenkidler Tefsirler Ttama: Remzi Balkanlı: Fiatı 350 Krş. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf K U G U K „ Y A LI PeŞSTOfUİ Akar Yakıt B*jrtind^kur;unsuz saf benzin şişesi 192,5 Kxj. fcit 38,5 Krs.a ublmaktadır. Boatancıdîn 600 metre sonra Karttl Araba ^Vapuruna giden Bağdad asfalt eaddest üzerinde Küçük Yalı çarsmnda N i 172 de bu fiata satıl 27 RC' yı! sayı: 9561 Telefoniar Umum! Sr.ntral Num*ra«: 24298. Yazı İşleri 24299, Matbaa? 24290 Telg/af ve ntektub adresi: Cumhurıyet, IstanbvU Fotta Kutusu İstanbul No. 248 Cumartesi 17 Mart 1951 Bir Iskân Bakanlıgı kurulması kafileşiyor Yurdumuza gelen göçmen sayısı 100 bini aştı, teberrular Ş milyoım buldu Bulgarlar bizim göçmenleri ukânda müçkülâta uğramadıgımızı görünce plânlannı değiştirdiler, şimdi muhacereti menetmeyi düşünüyorlar Parîs toplantısı çıkmazda Dün de hiç bir neticeye vanİMadı 11 inci toplantıda Baühlar ile Rus temsileisi arasmda gayet sert tartçmalar oldu Pariı 16 (R.) Parîı konferan Takviye birligimiz dün Koreye çıktı o \Hüb muhabirimiz ?a« ruk Fenik telsız'e bıldiriyor Türk takviye birlıği bu sabah saat sekizde Pusan'a çıktı ve tezahj,ratla karşılandı. Karşılay:c:lar arasında Türk irtibat heyeti başkanı albay Ökreen, Bırleşmış Mılle^Ier temsileisi Dr. İdıl, cepheitn gclen îubaylar, gazetecıler ve Pusan'd?ki Türklerle Kore hükumet erkânı bu unmaktaydı. Gemiden inen kafıla başkanı yarbay Gafura, Korelı çocuklar yurdlannm çiçeklerinden va pılmı; bir buket verdiler ve kahramanlara chos geldiniz» dediler. Yar bay Gafur, nhtım boyunca yapılaa büyük tezahürattan dolayı duyduğu derin hisîeri kısa bır nutukla açıkladı. Ne kadar mütehassis olduğunu belirtti ve dedı ki: «Kahraman kardeşlerimizin yanmda va onlarla beraber çarpışmak üzere buraya geldik. Hemen Suvana gi Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Göçmenler» Yardım Türkiye Milll Komlteai dıinkıi Kimin arkasından? Ankara, 16 (Telefonla) Bır İskân Bakanlığı kurulman tarureti bir çok çevrelerde kabul edilmif buhınuyor. Bugün Refık Koraltanın bafkanhgında toplanan, Göçmenler« Yardım Türkıyt MilH Komitelinde d* mesele yeniden ve ehemmiyetle bahıs konusu olmuştur. Top smıa bugün yapbgı U ind toplaatıdaa da miisbet bir netic* alınamanuşbr. Bugünkü görüjmelerd» Baulı delegeierle Sovyet temsilci«i «rasuıda gayet sert tarnşmalar cereyan ettıği de bıldırilmektedır. İngiliz delegesi Davîes, hiç bir ılerleme ka.ydedılmemis olduğunu beUrtmiştır. 11 inci toplantıda yenl hiç bir teklif de ortaya aülmamıs.tır. Avrupa Konscyi Pariı 16 (Hususî muhabirimiz Meün Toker bıldiriyor) Avrupa Konscyi Bakanlar Komitesi bugün toplanarak stetunün tâdili meselesıni görüşmeye başladı. Türkiyeyi Buyük Elçi Numan Menemincıoğlu tsmsil etmektedır. İngiltere bu statude değişiklık yapılmasına muhalefet etmekte ve «samblenin ıstışarl kalmasını ıstemektedır. Turkıye daha ileri bir gorüşe sahib olmakla beraber vaziyet almamış her ramanki gibi pasif kalmayı tercih etmiştir. Halbuki bir çok memleketler Konseyın daha faal bır rol oynamasını istemektedırler. Bugünku toplantıda, Bah Almanyanın asli aza olarak Konseye ahnması hususunda bir prentoplantuuıda sip kararma varılmıştır. Fakat nilantıda Kızılay Genel Sekreteri Ko hai karar Asamb'.e tarafmdan macaeli milletvekili Dr. Etem Vassaf yıs ayında verilecektır. la Kars milletvekili Tezer Taşkıİngiliz delegesi Davies, «Rusya ran, bankalar umum müdurleri, Dortler Konferansının toplaamasını Ankara Ticaret Müdürü ve An iatiyor mu, istemiyor mu?» rUaHal kara Ticaret Odası Başkanı Vehbi sormuı ve Gromyko'nun niyctl*Koç bulunmus, Tanm Bakanı Ne rinden şüphe etmeğe bagladiğım da Arkast Sa. 3, Sü. 7 de ilâve etmiştir. Tezahüratla karşılanan subay ve erlerimiz cepheye hareket ettiler Yeni bir utı kararıtatnesi maskot b n cSeola ve btrUHmizİB yanl ofhı cHaıu bir erimizle benbec bekleniyor aniıs yoldayn! Dcmofcrasiyi bnnun için flân etmedik. İsttklal Sava$ının Son zamanlarda stokun azlığim kahramân çocnklan raenlleket bngozönunde bulunduran Ofıs, 20 000 fünleri yaşasın diye kanlanm akıtTugayın maskot kızı "Seulw den ve oğlumuz ton buğday almak üzere bır mu. madılar. Atatürk, o tchlikell gunnakasa açnuştı. Munakasa her ne "HanM dan sonra binbaşı Seyfi Asunun da lerde goıe aldığı inkılâblan çimdiki Partinln Genel Merkezl, ziyaretçi kadar neticelenmişse de malm tesçocuklan oldu neticeyi hesabbyarak bajarmadı. heyetlerin Ankaraya limi İçin ihtiyac olan vakıt ve ANihayet, 14 Mayısta sandık başlarımedkadan buğday ithalinın zamagehnelerini durdurdu na koşan vatandaşlar, bngüne var(Harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor) muhtac olması hükumetı bazı mak hasreti ile oylannı kuUanmatedbirler almağa mecbur ettiği anAnkara 16 (Telefonla) Halk Korede bir yer. e Buyurun si bası Abbas, teğmen Turgud, doktor laşüıyor. dılar. Partisi genel merkez kurulu bu nemaya' » Beyoğlunda veya Tok Namık Dumlu, Naım Duvgu, hepsi Beklediğimiz ne idiT Arkasi Sa. 3, Sü. 6 da gün toplanmıştır. Içtimada mutad oda değil, cephede ve en ön hat yanımdalaı» Topçu birliğinin masHer medeni millet Rİbf, yurddaş kot kızı Seul bile burada.. şlerin görüşuldüğu söylenmekte arda sinemaya çağınyorlar. haklarua riayet eden, demokratik Çapkını görmeyin! Artık mükem dir. Oğrendığimize göre, ziyaretçi Harikulâde Amerikan fümleri esaslara bağlı bir devlet nizamı kuheyetlerin Ankaraya gelmeleri ge •ar. Daha belki İstanbulda görme mel türkçe konuşuyor. Beni: Hoş racaktık. Şef sistemi artık tarihe tzmir İS (Anka) Rauf Onurseî merkezden verılen talimatla mışsınizdır. Onlan biz yanan geldiniz! diye karşıladı. Merhabakarışacaktı. Ahmedin yahud Mehbır muddet için durdurulmuştur. Seul'un karşısında bir asker çadı jn, tefekkiıru her şeyi cğrenmı?. medin emri ile değil, çoğunlnğim sala mamleketiri her tarafmdan ku Isım babssı Suleyman Polata sonnda seyrediyoruz. isteği ile işler yiirütülecekti. İnkı cak kucak protesto mektub ve telrarsanız, yakında alfabeyi bile biTop sesleri altmda ainema! lâb prensiplerine dokunulmıyacakrj. graflarj yağmaktadır. Yalnız bugün Yanımızda kimler yok ki.. Üsteğ tire:ek! Çarşal, peçe, sank, tekbir gibl mef 200 den fazla tolgraf aldığı »öylenmen Yusuf Babacan, jüzbaşı Su [ Hem haberiniz var mı? Seul'e lshumlar tartışma konusu yapıhnıya mektedir. Bucah bir vatandaf da leyman Polat .yuzbaşı Halim, yuz I Arîca« Sa. 4, Sü. 5 te caktı. Herkes kendi vicdanmın sa Onursalı bugün düelloya davet etmiştir. hibi kalacak, ahirete aid işler âhiİkinci Dünya harbini idare Millet Partisi Baskanı, Süha Kökrete bırakılacak, burada yalnız dünedenlerden biri olan Amesel de şunlan löylemiştir: ya meseleleri gdrüşulecekti. Mazirikan Curnhur Başkam < Hudud dıçı edilmeai lânm de işlenmiş hatalar temcid pilâvj Roosevelt hâtırslanın yaza(ibi ikide bir ortaya dökülmiye gelen tnönü değü, onu hudud dıBazı C. H. P. milletvekilleri madan evvel bluıi. Bu, cekti. İktidar değişikliği zorla de $ı etmek isteyan lihniyettir.» tarafmdan Ankara muhabiCH.P. İzmir il İdare kurulu ğil, gbnul hoşluğu ile demokratik şüphesiz, tarih için büjiik mize blr hükumet darbesinmetodlara uyularak başanlmıştı. Başkam Ksrim Beşerler de Başbir kayıbdı. Eugün eşi Mrs. den bahscdildiği haberinin Dun devleti idare edenler artık mu bakan Adnan Menderese telgraf Rocseveit ve oğlu Elüot Bayındırlık Bakanı dün yapılacak işler hakkında bir yanlış anlaşılma mahhalefete gcçecekler, do>ru bnlma çekmış, Belediye Başkanmın sözRoo&eveît, Başkanın harb lerinin açıklanmasını istemiçtir. dıklan icraatı tenkid edeceklerdi. izahat verdi, Adalet sarayı inşaatı da ihale edildi tu'ü olduğu mcydana çıkh Ayvahkta çıkmakta olan ve başseneleri zarfında dostianna, Ba vazife>i başarabilmeleri içtn onlığının altmda D. P. isareti buluAnkara 16 (Telefonla) C H P . muhtelif devlet adamlanlara hayat ve söz hakkı tammak geEvvelki gün sehrimize gelen Ba yüzde 16 tenzılâtla dün «Amaç» şirRauf Onursal Arkas\ Sa. 3, Sü. 7 de Genel Sekreteri Kasım Gülegtn rekirdi. na ve diplomatlara yazdığı ketise ihale ediîmışür. Insaatın yındırhk Bakanı Kemal Zeytınoğlu, dünkü basın toplantısında bir gömektublan toplıyarak bu Konular: Genel ekonomi politikadün de tetkiklertne devam etmiştır. proje ve şartnamelere uygun bir rüşmenin bazı gazetelere yanlış mmızın ana hatları hangi sisteme yapılabilmesıni Şehrimizdeki tetkikleri ve Bakan tarzda ve süratle mühim eksiküği gidermiştikal ettiği teesürle müşahede edildayanmalıdır? Ziraat istihsalimizin lığa aid muhtelif mevzular etraftn temın maksadıle İstanbulda bir kon lerdir. Binlerce sahifelik miştir. Haber, Ankara muhabirimiarttınlması ve ürunlerimizin çeşidda dün kendisile görüşen bir mu trol âmirliği ihdas olunmuştur. Amuazzam blx eser teşkil zin ban C.HJ». li milletvekillerilendirilmcsi problemleri. Köylüyü harririmize Kemal Zeytinoğlu şu dalet Sarajinın 52 senesi ekim aeden bu mekiublarm en nin bir hükumet darbesinden bahkalkuıdırma jolunda aluunası geyında ikmal edılmesi lâzım gelRıfkı Salim Burçak makammda demecd» bulunmuştur: eettiklerins dair açıklamalarda bumühiralerini neşre rekli tedbirler. Madenciliğimizin gemektedir. Yeşılköy hava meydanı « tstenbuhı çok yakmdan alâlunduğu merkezinde idi. Jistiriımesi imkânlan nelerdir? Enkadar ctmesine rağmen yıllarca aü inşaatı bilindıği gibi hızla devam Bu iddia basın teplantuında budüstrileşme bahsinde nasü bir yol rüncemede kalan Adalet Sarayı in etmektedir. Bu sene sonunda meylunanlann teessürlerini celbetmiş, tutulmalıdır? Rejimünizin istikrara şaatma Snumüzdeki günlerde baş danın bütün tesislerıle hizmete aGenel Sekreteri Kasım GüWashington 16 (a*.) îraa pet edertm ki bu anlaşma, Iranm mü C.HP. kavnşması mevzuu ile ilgili olarak ArJca« Sa. 3, Sü. 6 da lanacaktır. Adalet Sarayı inşaatı lek de bugün kendisine müracaat Anayasada yapılacak değişiklikler. rollarının devletle^tirUmesi ile 11 him petrol istihsalâtının eski pazar gıli bir tuali cevablandıran Ame lanna girmesini sağlıyacak bır şe eden gazetecilere, arkadaşımızın Vesaire, vesairc.. konuşmasından böyle bir mananm rika Dı; Işleri Bakanı Acheson }öy kilde yapılrmı olsun » Halbuki ne goriiyoruz? le demiştir: Şimdi Karaşid» bulunan, Ameri çıkanlamıyacağını beyan etmiştir. Doknz aydır yukanya üstunköru Bugünkü toplantıda hakikatin iz c Birlesflc Amerika fu fiznid kan Hış Işleri Bakanlıgı Ortadoğu bir kaç örncğini çıkardığım (yurdnv* inançtadır ki, Ingiltert T* Iran v« Afrika laleri mütehassuı Mc. han için muştereken hazırlanan Ankara, 16 (T.HA.) Dua geç muı hesabma çok mfihim) sayısıs aralannda her fkl memleketin de Ghee'nin husula gelen durum yiı metin, iddiayı ortaya atan ajans da vakit Bakanhk vazifesini devralan konulardan bir teki, evet bir teld menfaatlerini koruyacmk bir hal zünden yann Tahrana gideceği de dahil ohnak üzere gazetecilere tevGümrük ve Tekel Bakanı Rıfkı Sabile partiler arasmda ciddî biı şe yolu bulacaklardır. Fakat temenrü bildirilmektedir. zı edilmiştir. lim Burçak, bu sabah kendisile gökilde münakaşa edilmemiştir. Burüşen Ajansımız mümessiline eVajrunkü iktidar »ozcülerinin yaptığı, tifeye henüz başladım, simdilik vedaha zivade dunkü iktidan kötülerilecek bir beyanatım yoktur; mem tneye çalışmaktır. Muhalefet partisi leket hizmetinde faydalı olmak içm ise, biitün gayreti İsmet Pa^anm ne j bfitün gayretimle çaliîacağım.» debiıyük bir adam olduğnnn lsbata miştir. hasretmif gibidir. Sankl yirmi bir milvonluk Türklyeıün çözecek başka hicbir davası yokmuş gibi, bir tsmet Paşa kavgasıdır gidiyor. Dokuz aylık gazete sahifelerini kanştınnız, statistiğe merakmız vmrsa stttnnlan ölçiip not alınız; bn konmmn basınınuzda en fazla yer rnttuğunn Bn sene daha genia bir lahaym gbrmezseriz bahsi kaybettiğfanl flaekjm yapıldı na hazinm. Manzara, yüriitmeğe ealıştıgiınız Ankara 16 (Telefonla) Alâkalı hürriyet rejiminin istikbali bakıdaırelere gelen malumat bu sene mından ümid kıncıdır. Şef fisteml devrinde İsmet Paşadan behsetmek hububat mahsulünün memnunluk bir nevl mecburiyettt. Sokaklan, verici bir durumda olduğu merkemeydaolara onun adı konur, Içerfzindedir. de r» dışarıda ne ynpıtırsa onıın «Bazı iddialar hilâfma geçen yüa seri sa>ı1ırdı. Adını yeter derecede Dünkü törende ihtiram atışı yapılırken nisbetle daha geniş bir sahayı anmıyarak kendisine kar?ı (dolaPakistan hükumetinin daveti üzerine Pakistana Komutanı Tümamiral Sadık Altıncan ile Birinci Ha ekjm yapılmış, gerek mevsim, gerek Otuz iki yıl evvel İstanbulu işgal Eyübde bir anma töreni yapılmış ga askerin ihtiram atışını müteakıb yısı ile) antipati gösteren gazeteler, gidecek olan Türk askerl heyeti dün sabah uçakla şehır adına Genel Meclıs üyelerınva Tümeni Komutanı Tuğgeneral Suphi Gokerden yağışlar musaıd olmuştur. Ileridı eden kuvvetler anî bir baskınla 21 tir. f bir punduna gctirilip kapatılırdi. mürekkebdir. Eyüb Kaymakamınm, partiler dan avukat Muza fer Erer heAnkaradan çehnmize gelmiştir. sam yeli tehlıkesi de bertaraf edı vatan evlâdını şehıd etmışlerdi. Bu NADİB NADİ Heyet, Genelkıırmay Ikind Başkanı Korgen«Askerî heyetin Yeşilkny hava alanında alınan hrse bereketli bir mahsul idrak edi münasebetle, dun aziz şehidlerimi temsılcılermin v« öğrencılerın isti yecanlı bir hıtabede bulunmuşlecekUr, gm hatıralarını •«m»k maksadil* rak •tukleri bu törcnd* bır man tur. Arkası Sa. 3, Sıi. 5 te ral Zekâı Okaoın baıkanlığında, Deıuz Kuvvetltri resimlerı yukanda görülmektedır. RP. liler, Onursaîa protes^ telgrafları yağdırıyorlar C.HP. lilerin Birliğimiziıt bağrına Inonuyu basbğı Koreli yavrular KORE MEKTUBLARt Bir mfiddettenberi memlekette un azlığı olduğu malumdur. Bunun aebebi blr taraftan nüfusumurun oçğ&lmaa ve binlerce göçmenın Bulgaristandan gelır.esi, dığer taraftan da Toprak Ofisin bu hususlan gSzonünde tutmıyarak vrktinde kftfi buğday ve ekmeklık stoku Bir Bucah İzntir Belediye Reisini dücîloya çağırdı, Ayvalıkta bir gazete de İnönünün idamını istiyor Gazetelere yanlış intikal eden bir göriişme Roosevelt'in raahrem mektablan Limanların inşası işi Danimarkalılara verildi Iran petrolları ve Birleşik Amerika Yeni Gömrük ve Tekel Bakanı vazifesine başladı Yarıı başlıyoruı ( 16 Mart Şehidleri İhtifaM j ^ Pakistana Gidecek Askcrî Heyctimiz Bn yıl mahsul bereketli olacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle