19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Marl 195Î I SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI 4 SAAT ARA ItE GÜNOE 3 ADET AUNABİLİR TFI FFI^M' Sahiblerine müjde 15 kuruşla konuşturur tplcfon kumbartlanmi7 grlnıiş'ir. Parasız konuşturmaz TRAŞ BIÇAĞI Halıs Isveç Çelığınden raamul fevkalâde rağmen pek çok ucuzdur. kalıtssine HÂSÂN ADEDÎ HASAN *^' v e AMELE S ^ortaları Kurumtı c oktorları tarafır ın \enlen, rccetc'.er T AKSIM KCZANESINDE yapılmaktrdır ^ ^ ^ ^ M B İ i Î^ÂÇLARI YALNIZ 5 KURUŞTUR Be\oğlu Karakoy Emmonü | DEPOSU •• S\TIŞ YERIBankalar C?d Banka So No 4 Tel: 46161 + OPER U Ö R * RlZA ÜNYER Uofcum ve Radın Hastalıkları Mu«eh«ssıs> lu Nuruosmaniye No 22 Tel: 22683 wm OPERATOR Dr. Ömer Yasfi Aybar 0 6 ayak yeni model Biçerdöğerlerimiz plânı TUrkiye Saman Kıncılan satışlara U m u m i ıle beraber Veklll gelmıstır. Marshall • Cağaloğlu, Kızılay Cad. BiBKeçıoren Ap. Tel 237561 KAYIB ÖJrend karneml ka>bcttlm. Yenislnl alacağımdan e«!cıslnln huknıu vokhır tst Tıb Fakultesi »tajiyerlennden 7026 V&ngel Lutlkaf ıle taks tlı başlanmıştır. VOLV L 249 MODELİ DİZEL 202 i NEPTUN T. A. O. ÖMER ABET HAN KAT III No. 24 GALATA İSTANBUL Abıdınpaşa Caddesi 101 Telgraf adresr Turktan Omurtak Caddesi 55 Fsmail Mergen Muhittin AeaoğuIIari Tahtakale Değınmen Celâl Sojpuk Sıvrıhısar Caddesi 21 Necdet Örkan Istanbul Caddesi 18 Hasan Huseyin Bilffin Hukumet Konağı karşısı Kâmil Babanoğlu Adana Adana Çorlu Edırne Eskişehir Luleburgaı Uzunkopru • Şaziment KADIN TERZİSİ Kadıkoy, Bağdad Cad Teneryolu durağt No 1S9 Tel MODELİ BENZİN ACENTALAR: Acele işler için 24 48 saatte teslunat ser\ısı açıldı Ogretmen, talebc, çeyız ve tuplu lıslerde % 20 tenzilât. • M & ^UP &*$ Md %r 5 ileri 1 geri vitesli ağır nakliyata elverişli uzun şasiler En anzalı jollara gbre Fransız EMİLE MAROT leni model hava tertibatlı Kayseri ve Civarı Elekfrik T.A.O. Idare Kurulu Başkanliğmdan: OıtakhSımıi'n ort^Har prenel kurvı'u 29 M,r 951 Perşembe günü saat 14 te K?yserı Kıçıkapı Cad. İstanbul Kıraatharesinde aleîâde olarak torlanacaktır Bu toplantıda hazır bulunaeak ortaklann hârnıl bulunduklan hısse senedlermı ve\a hâmıl bulunduklan hisse senedlerinin numara'.anm ve Vı\ met'erını eo^terır mııshıt vesıkalan topHnü çununrlen bir hafta evvel ortaklık vezncsme makbuz mukabılınde vermelerı lâzımdır. Ortaklık esas soz'e>me ve Tıcaret Kanunu hükumlerme uyularpk ortaklann bugun ve tsym olunan saatte bu toplantıda asaleten ve gerek vekâleten hazır bulunnialan, vekâleten bulunaeak ortaklsınn usulune uygun vekdletnanıeyı hânıil bulunmalan ve vekıllerının şahsan ortak ve oy sahıbı bulıuımaları luzumu ılân olunur 4 ileri 1 geri vitesli kamyon ve otobüs imaline elverişli >apılmış Dizel Kaımonları. Ben 7İn Kamyon ve Kam> onetleı i ve Dı^el Otobıı^ ŞaMİeri. G E L DI. Yegâne satı^ yeıı : Turk Galata Tunel Cad. 74 /iraat M\incIcri Teslimat Hemen Yapıîır. Bol Yedek Afcsam Teigral KAZANCHAN Marıbul BAHÇE MERAKÜLARINA Hıç gorme.'ıgın.z cazıb renkh çıçeklerle bahçenızı suslemek ıstersenız H O L A N D A d a n v e n ı getırttığımız ÇIÇEK SOĞANLARINDAA derha: spariş verinız CEVAD EKAL" Galata Perşembe Pazarı Aslan Han kat 6 1 II Telefon. 49222. Tple YFŞFRITV ISTANBÎX. P K 1223 Galsta MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Telefon: 40430 42673 Tel^raf: LÂMET İstan bul Türkiye Genel Mümessili: Genel Kurul Gündemi: 1 Idare kurulu ve ılenetcıler raporlarının okunması. 950 vılına aıd bılârço, jiâr ve zarar hesablarınuı tetkık ve tasdık ; ıle ıdare kumlunun ibrası. 3 950 vılı kân hakk ı H k'rar itlıhazı q 11 • Idare kurulu seçıın ve hurur hpkl^rımn tesbıtL * 1 | 5 MurakıbJar seçın'i ve ucretlermın tayıaı. 2 Teşhir ve Satış Yeri: Tepebaşı altında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle