14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Dünyamn en buyük patronlu ehşı ve model mecmuasmın 374 üncu sayısı ÇIKTI. 116 sahife. 110 Krş. umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf 9 7 HA! ıl 27 IIC' Jfll M U I • OKRO Sayi : 9 5 5 8 U Dunyaası an büyük fabrikan ALMAN PERTRİX Telefonlar Umumf Santral Numarası: 24298. Yazı İsleri 24299, Matbaa î 24290 Telgraf ve mektub adresi: CumhurJyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 CarS<Mlba '14 Mart » »•» > V V* * ** » 1951 dl 111111 1 m d l VESBt PbjİERİ, TELEFON PİT..T.RRİ, ANOD T» «KATOD BATARYAIABI Konya hadisesi bütün Tyjapız, M nehrî yurdda akisler uyandırdı kuzeyinde ilerliyor Ankarada hâdisenin yüksek makamlara yazılmış bir mektubdan galat olması muhtemel görülüyor Tttrk kıtalarının ileri harekâta katıldıkları teyid edildi Ankara, ayrıca hâdisenin mubalağa edildiğini, birkaç geri kafalı şahsın böyle düşönceler taşıyabileceğim; fakat buno nemlekete teşnil etmenin doğru olmadığım beürtiyor Divanda ört gün surerf toplantılardan sonra C.H.P. divam bir bildiri yajınlıyarak dağı'mıstır. Bildiriııin birinci maddesi dıvanın ccşidli konular uzerinde müzakerelerde bulunduğunu vc kararîara vardığını açıklamaktadır. Uçuncu ve sonuncu maddesi, gelecek toplantı tarihini bUdirmektedir. Pck kısa olan ikinci maddesi ise «i'itidarın partimizc Konya milletvekilleri de içlerinkarşı takmdıçı tavır iızeıinde de »Mıca > duruldu''indan ve «iç poılen ikisinin mektub jazdıklan litikada arru edilcn huzur ve istikiddiasının isbatıııı istiyecckler rarın tesisinde jeni hükumetin ic1 Konya 13 (Hususî surette giden raatının baUıca ro » ojnıjacağınmuharririmiz Muzaffer Yılbar bıldan bahsedilmelitc.lir. dıriyor) Irtica hareketlerine sah Demek olu> or ki C.H P. Genel ne oldıığu yolundaki neşrıyatm uBa^kanlıp. dort gıınluk di\an topmumiyetle Konyalıları son dersco lantılan bo^unca gorü«ulcn mesemüteessir ettığı, buraya vardığımız lcler arasında halk efkânna sunandan itibaren bütun temaslaimızmaya dcğer iki I;onu secnıiştir. da hıssedilıyordu. Bılhassa bazı 3eBunlardan biıincisi, iktidarın Halk ; ri kafalıların bir kaç münferıd haPartis ne karşı reva görduğü mureketıni butün halka teşmıl eder ameledir. Bu muamelenin Halk göriinen yazılar asabiyet ve infıal Paıiisıni nıcınnun ctmediği, bildi Arkası Sa. 5, Sü. l d e riye aksedcn şikâjet edasından ve rümlenin ikinci kısmına sıkıştınlan «iç politikada arzu edilen huzur ve ib.axesindenv anlaşılmakta, 3ır. Bu ibare, aMiı 7amanda IffcinYeni bir talimatname hazırlanıMtct efkânna bildirilmek isteren yor, kok kömürfl satışı tamamüe ikinci konuju da ele almaîıtadır. serbest bırakılacali Bu da ortalıkfaki huzursuzluğu ırdcrmek vazifcsinin ilkönce hukuAnkara 13 (Anka) Kömür mete duştuğü ccrçeğidir. Tevzi ve Satış Müessesesi 1 mayısHukumet, Halk Partisine karşı tan ıtibaren komur tevziıne son vesahiden kotıi muamele yapıvor ve recektır. bu yu7den memlekette bir islikrarBıldırıldığıne göre, onümuzaeki sızlık havası hükum süruyorsa, bukış tevziaü için yeni bir komür nu duzcltmenin iktidara aid bir tevzı talimatnamesı hazırlanması \azife olduşrunu tekrara luzum gorkararlaştırılmış ve daha şımdıden nıe\İ7. Yurdumuzda bir hukuk faalıyete geçılmiştır. Yeni talimatdcvleti mcfbumunu kokleştinnek aname ıle halkımızın linyit yakması macı ile işbaşına gelen bir hukuteşvık edılecek, kok komuru satışı met, her şevden bnce, istisnasız da tamamile serbest bırakılacaktır. bııtıin vatandaşlara ve partilere eşit Fakat kok kömurünün satış fıatı muamele yapmakla gbrevlidir. Siarttınlacaktır. Bu suretle kok kö>asal inancİarından otüru vatanmürü satışmın azalacağı tahmin dasları vo partileri birbirinden ayırd olunmakta, artacak kok kbmürüctmek. bir kısmını bağrına basarnün döviz mukabilinde ihrac edilekcn. bir kısmını üvey evlâd yerine ceği de ümid edilmektedır. Selim Sarper, Birleşmif Milletler Genel Assamblesi koymak her bakımdan yanlış bir toplantısında konuşurken harcket olurdu. Hele Demokrat Tarti gibi, kurulduğu gundenberi Lake Success 13 (a a.) (Afp) bir müdafaa slstemi kâfi değıldir. yıllarra tıırlü haksi7İıklara uğra Bırleşmış Mılletler nezdındekı Tür Doğu Akdeniz kıyılanndaki milletmış, halkla beraber eza ve cefa kıye delegesi Selim Sarper dun ler de Avrupa mudafaası içm alıgormıış bir teşckkul, boyle bir po radyo ıle yaymlanan mulâkatında nan tedbirlere iştırak etmelıdırler » litikaia bel baçlıvanlan nasıl bir şoyle demıştir: Türkıye delegesi ayrıca Ortadoğu akıbet beUediğini herkesten iyi « Yalnız Batı Avrupaya şamil Arkası Sa. 3, Sü. 2 de bilmek gerekir. Vatandaşlar arasında farklar \aratmak, hem vaNihad Egriboz Dünkü celsede Emniyet Müdürü tandası kı.stürıır. hem de partivi şahid olarak dinlendi kucültur. Bu şartlar altında iktidar İzmir 13 (Telefonla) Eski Tagittikçe za^ıflar, bir daha scçimBir müddet evvel Harbiyede bir nm Bakanı Nıhad Eğriboz Izmire lere ov toplayamaz hale gelir. apartıman daıresmde silâhlı bir gelmij, suallere cevaben gazeteciKnıda köşede bazı ikinci, üçiinsantaj hadisesi cereyan etmi}, ta lere junları Eoylemiştir: cu smıf particilerin menfaat ve ih< Anayasaya aykın icraatta nınmış tacırlerden Celâl Nemll ile tiras uğıuna bir takım yakışık&ız Aleko'dan tehdid suretile 2 ger bin bulunduğum hakkındakl ithamlar harekctlere baş\urmalan ihtimalini Kauf Onursal İnönii hakkında diyor kJ: «Salat halifenin liralık bono alınmıstı. Bu hâdise asılsızdır. Eski iktidann antidemokdusünebiliriz: fakat iktidar partimemleket dışı edilmesi sebcbleri sakıt şef için de den sanık olarak haklarında âmme ratik ve hıç bir tatbika uymıyan sini temsil eden soTinılu hukumemevcııd olmak lâzım gelir» davası açılan komıser muavıni Hic kanunlarını değiştirmekten başka tin, hukumet olaıak bbjle bir yol ri, Alem, Sezaver, Burhan ve Kos birşey yapmadtm. Bu işteki gayem tutacağına biz akıl erdiremiyoruz. Izmır 13 (T H A ) Ankarada rafında vatandaşlann her türlü tantin'üı dıin de 1 inci Ağırcezada de demokrasiye hizmet etmekti. Demokrat Partinin en buyuk va'di Ankarada devletin 125 kuruşl\ık vatandaşı keyfî idareden kurtar Izmire aid işler hakkında alâka endişeden âzade, bakımsız, takibsiz. duruşmalarına devam edümiştir.. Dünkü oturumda, Hasan Nuri, evinde oturduğum yolundaki neşmak, onu demokratik hürri>etlere darlarla temaslardan sonra, Baş jurnalsız yaşadıklannı söyliyerek, bir daha aynlmamacasma kavuş bakan tarafmdan da kabul edıle ezcumle şu beyanatta bulunmug Serkis, Ali Haydar, Şekib ve şehri riyatı da esefle karşılanm. Bunıın miz E^nniyet Müdürü Kemal Ay için 125 kurug değıl, 125 lira ödeturmaktı. Paraya pula davanmıyan, rek Izmire dönen Beledıye Başkanj tur: Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da mekteyim> i\i ni>etten başka hiç bir marifet Rauf Onursal, memleketin her tai«.temi>en bu va'di de yerine getiremijecek olduktan sonra bu par Ankara, 13 (Telefonla) Konyada irticaî bizı hareketlere rast'andığma daır haoerlerın her tarafta akisler uyandırdığı alınan malumattan anlaşılmaktadır. Yer yer hâsıl olan nefret ve infıal hisleri muhtelıf teşekkuller tarafından gönderilen telgraflarda belırtılmektedır. Bununla beraber resmî çevreler, hâdisenin mübalâğa edıldıği kanaatını taşıyor. Ankarada henuz bu'mevzuda resmî ve aydın'atıcı bir açıklama yapılmamıştır. Şimdıki halde verilen izah lara her tarafta ve her teşekkül içinde rastlanabıleceğı gıbi Konya cıvannda da birkaç geri kafah şahsın oyle bir duşunce taşıyabileceğidır ki bunu bir memleket veya teşekkule teşmıl etmek doğru olamaz Bu mevzuda yapılan neşnyatta ıkı Konya mılleU'ekilınden de bahsedilivordu. Neşrıyata gore bu mılletvekilleri bazı kimselerm dıleklennin tahakkuk edeceğini bildırerek teşkılâta müjdelemelerini istemışlerdır. Arkası Sa 3, S~< 3 te Konyada teessür Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegemizin beyanatı Kokkömürü tevziatı Genclik bir protesto mitingi yapıyor Sarper, Balkanlarda yapılacak bir tecavüzün Türkiyeyi tehlikeli bir duruma sokacağını belirtti Malta görüşmeleri dün sona erdi Paris gaeeteleri, Türk, Yuua» Fransız delegelerinin konferansa çağrılmamalarım garib buldnlar Valetta (Malte) 13 (AP.) Amerikan ve Ingiliz askerî şefleri arasında burada yapılan ve ıki gün süren müdafaa ve strateji goruşmeleri bugun sona ermıştir. Belirtildiğine gore, Amerıkan ve Ingiliz temsücıleri konferansı yahıız Atlantik paktı bolgesi dışmda kalan Ortadoğu ıle alâkah askerî meselelere inhıBar etmiştir. Hiçbir resmî tebliğ neşredılmemıs obnakla beraber, umumiyetle iyi haber alan kaynaklardan bıldirildiğine göre, Maltada bulunan doklarla hava tesislerinin Amerikalılar tarafmdan kullamlması da müzakere edilmiştir. Savaş birUğimize mensub bir gnıp, Han nehri kıyılarında taarruzdan evvel hazıriık yaparlarken NewYork 13 (a a. . A P.) Kor» eephesinden alman haberlera göre, bütün kesimlerde duşmanm mukavemeti çökmüştür. Birleşmş Milletler kuvvetlerı bugün de ıleri Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Bakanınm beyanatı Roosevelfin mahrem mektublan Pek mühim bir yazı serisi Metm Toker bildiriyor) Doğu Akdeniz savunması ıle ilgılı Malta goruşmelerme Fransız delegelerinin çağınlmaması burada iyi karjılanmamıştır. Fransız gazeteleri, Turk, Yunan ve Fransız delegelennin Malta konferansına çağınlmajm olmalannı garib bulmaktadırlar. Fransızlar, bu denizin müdaiaasında 1939 Ingiliz Fransız Türk andlaşmasının bir temel teşkil ettiğini ve Fransanın da vazifesini ifaya hazır olduğunu ilâve etmektedırler. îzmir Beledtye Reisinin garib bir demeci Silalılı şantaj clavası Eisenhower'in yeni beyanah Paris 13 (a.a.) (United Press) General Eisenhower bugün beyanatta bulunarak, Bablı askerî şahFransız gazeteleri ve Malta siyetlerin uzun zamandanberi dükonferansı Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Paris 13 (Hususî muhabirimiz Muteveffa Amerıkaa Cumhur Baçkanının harbe tekaddum eden lenelerde ve harb esnasmda muhtelıf memleketlerln devlet relslertne. eiyaset adamlanna ve Amenkan diplomatlarına yazdığı hiısusl mektublar yakın tarıhın bir çok gtzll noktalarını avdınlatacak rruhlm malümatı ibtlva etmektedır. Amerlkan neşriyat aeentalıklannm ClnırchıU'ın hatıral&rı ayarmda bir paraya eattıklan bu tarihl vesikalar tktncl DOnya harblnin en canlı panoramasıdır, denebılır. Devlet memurları tamamile siyaset dısında kalacaklar Ankara 13 (Yurd Ajansı) Ev memurin inzibat komisyonlan lâğvelce hazırlanan Memurlar Kanunu volunarak bu vazife en büyük âminun yeniden gözden geçirilmesi ve rin isteği veya vâki sikâyet üzemüteakıben Bakanlar Kuruluna rine mahkemelerce yapılacaktır. sevki kararlasünhıuştır. Yeni tasan Adlî teminat dışmda memurlara aid memur olmak jartlannı adaylık bulunan bilumum teminat kaldınmüddetlerile memur sidllerinin in lacak ve şimdiye kadar Bakanlık tihab, tayin ve terfi usullerini yeni emnne alınması mümkün olmıyan esaslara bağlamakta ve cezai hü valiler gibi devlet memuriuklan da kümleri yeni bir şekle sokmakta doğrudan doğruya bu kanun hüdjr. Tasannın ihtiva ettiği en önem kümlerine tâbi olacaktır. li madde memurlann siyasetle iştigalini tamamile bertaraf edecek olan yürurlükteki kanunun dokuruncu maddesidir. Bu maddenin yeni sekline göre, devlet memurlan tamamile «iyaset dışında kalacaklar ve siyasetle Ijtigali sabit olanlann memuriyetle ilgileri derhal kesilerek mahkemeye verilecek ve haklannda karar istihsal edilecektir. Tasarınm diğer hükümlerine göre Mektublardan Türkiyeyi alâkadar edenleri gazetemizde takib edeceksiniz Birkaç güne kadar J NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Sü. 5 te |^ r Tahrartdahi Suikasda Aid İik Resimler J Iskenderun vapuru Devlet Denizyollan İdaresinin Ansaldo tezgâhlarmda yaptırdığı İskendenın vapuru, bazı kusurlarının ıslahı için Cenovaya gıtmişti. İskenderunun ufak tefek kusurları ıslah edılmiş ve eşi Samsunda yapılan tadıller buna da tatbik eçenlerde Şah ile hükumet erkânuu dılmiş olduğundan bir mâni çıkda tehdid etmiştir. madığı takrîirde gemı bugün CenoSağdaki resimde de, cinayeti mü vadan hareket edecek ve 16 martta tcakıb hastaneye cap'nlan General İstanbula gelmış bulunacaktır Razmaranın kansı goı ulmektedır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da geliyor \\ ? Iran Başbakanı General Razmaranın 7 mart gı.ınu Tahranda bir csmie girerken müfrıd dıncilerden Abdullah Rasteşar tarafmdan tabanca ile vurularak oldurulduğunu bildirmiştir. Yukandaki resimler bu suıkasdle ilgili olarak Tahranda alınan ilk rasimlerdır Solda, beş kurşunla vurulduktan sonra hsstaneye kaldırılan ve orada Razmara görülmektedir. Okla gos de plâster ile kapatılmışür. terılen nokta, ensesinden giren ve Ortadaki resimde ,cınayeti işlebeynini parcahyan msrmının çık dıkten hemen sonra tevkıf edilen tığı ycrdır Enseden girip bovnun katıl Abdullah gorulmektedır. Kaolen General dan çıkan dıger meımılerın yeıleri tılın dahıl bulunduğu cemıyet ge 'ı fl M rf»ı f Kadın O zamanlar ne vakit sokağa çıksam peşime biri takıhrdı... N Erkek Ya... Demek siz de muhaüftiniz ha...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle