16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Mart 1951 CU?IHURtYET Konyamn teessürü BaştaTafı 1 inci sahifede uyandırmıştır. Burada yaptığım tahkikata göre, Bon bir kaç ay zarfında Konyada bir kaç yobazlık vak'ası olmamıj değıldir. Gizli âyin yapmak istiyen ler gorülmüş ve bazı geri düşünceleri tel'in etmek istiyenlere rastlan mışsa da Konya Valisi Ferruh Şahinbaş bunların hepsi hakkında takıbata geçildığıni söyledi. Sadsce burada bazı mahfillerde münskaşa mevzuu olan clhet, vicdanî kanaatleri ifade etmenin irtica sayılıp sayılmıyacağıdır. Yani (raür teci) in esaslı bir tarifıne lüzura gorülüyor. Koryada her hangi bir parti kon gresinde taaddudu zevcat, fes gıyılmesi, kadınlarm çarşaf ve pe~e örtünmeleri, evlere kapatılmaları tarzındaki temennilerin karara bağ landığı vaki olmamıştır. Kadınhan D.P. ilçe kongresinde bu msvzuun konuşuiduğu Ueri sürülüyordu. Bu toplantıya başkanhk eden Konya milletvekıli Dr. Zıya Barlas bana verdıği izahatta, sadece bir delegenin d:n derslerinin orta ckul, hattâ lıselere teşmılmı istediğıni anlattı. Bu delege aynı zarnanda din adamlarının dınî kıyafetle dolaşmalanna müsaade edilmesi mütaleasında bulunmuştur. Fakat Konya mıîletvekıllerinden Ziyad Ebüzziya bunun mahzurlanni belirten konuşmasından son^a delege tatmin edildiğinden teklıfınde ısrar etmemiştir. Teklif kongrede reye dahi konmamıştır. Konya milletvekili Fahri Ağaoğlu da bu mevzudaki görüşlerini anlatarak niha\et buc;unku hurnyet havasıru hazmedeıru;. en ve iç pohtikada bir huzursuzluk yaratmak istiyenlerın bdyle teşebbüslere geçmış olabileceğini kaydetti. İki Konya milletvelalınin bu k bil dıleklerin birkaç ay ıçinde yerine getirileceğinı bildirdiklerine dair söylentıler milletvekılleri arasında asabiyet uyandınnıştır. Konya milletvekilleri bu nesriyaü yapanlan iddialamu tavsika davet etmektedirler. Dığar taraftan Konya gencliği bu neşriyata başlıyarak bütün Konyalılan ağır bir itham altmda bulunduran gazeteyi protesto etraek üzere bir miting tertib etmiştir. Miting cumartesi günü yapılacakör. Göriıştuğüm Konya milletvekillerinden öğrendiğime göre, Ilgın D. P. Ilçe kongresinde de irticaî karakterde hiç bir teklif veya göriişme olmamıştır. İç İş'.eri Bakanlığmdan bugun Vüâyete gelen emırde söylentiler dolayısüe derhal tphkikat vapılarak neticenin süratle Bakanhğa l11"»rilmesi istenmiştir. Beyaz Sabun çamaşır îçindir! Yüzunuz CamaşırDeğildir Cildinirln, hususi bir formGII* haztrlanmt* kramR bir tuvofol «abo» nuna ihtiyao vardır. Banyenuzda alelâd» beyaz sabun y«rin« PURO Tuvalet Sabunu kullanınız. Puro, 14 gwı» zarfındo teniniz* bir kadife yumujaklığı. yuzunuze bambaşko bir güiallik vm eazib* GRİPİN, baş, diş, nezle, romatizma ada le, sinir ağnlannı geçirir. Grip, nezle hastalıklann başlangıcmda bir çok fenalıklann önüne geçer. Samsun vapura diia geldi Samsvm vapuru don saat 15.30 da 141 yolcu ve 300 ton yuk ile Batı Akdenlz seferınden döıımuştur. Geml Ue gelen. ier arasında Alman Başkonsolosunun eşı ve 15 kijüik bir Üniverjite talebe kafılesi vardır. Denizyollan göçmenlere sıcf.'t yemek verecek Denizyoiları îdaresi, kendl vapurlarıle nakledılen goçmenlerin vapurlarda pıcak yemtk yemelerinl temın etmek maksadıle yenı bir karar almijtır. Ka. rar, din >ururluğe girmlştir. Piyasada sert yuzde 23 çavdarlı buğday 3940 kurusa çıkmıştır. Yumuçak aoreklık Polatlı bugdayı 43 kurustur Fakat mal azdır. PURO Tuvalet Sabunu sizin içindir! Buğday fiatian Tnın.\ay Idares'.nin kendi halıne terkettıgı 9 Vayt otobusunun bir çcs parçalarının çalındığını yazmıştık Tram\ay ve Elektrik İdrresınde tetkıklerd? bulunan Şehir Meclist hejetl bu n«tice; e varmıştı. Tramvay Idaresl bize gönderdlğl bir mektubda: .Bu aratalar omurlerınl IX. mal ettıklerı ıçın garaja çekılmiş ve işe \arayacak aKsaraı ayrılıp muhftfaza altma alınmıttır. Çalınan hiç bir aksamı yoktur. Bu arabalar iki >uz b:n kılometre yaptıkları ıçm ışe >arar oi. maktan çekilmlskrd.r » demektedır. Tramvay idaresinin bir mektubu 4 Saat Ara ile Günde 3 Adet Almabillr. GRIPIN Saalı* *t Scs/al Yardım Bjkmlığının resmı ruhsttını hil/dır. BOl Ürolog • Operatör Prot. Bahaeddin Lutii Tl<: 43498 AKBANK T.A.O. PURO KÖPOKLO • NEFİS KOKUIU İSTANBUL ŞUBESİ Her türlü Banka işlerine taalluk eden emirlerini, numaralan aşağıda yazılı telefonlar vasıtasile verebileceklerini muhterem musterılerıne saygı ile arzeder. Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır. V A R NALI Bölırek, M«ane, Mrar »e renasül Ynllan HHMalıklan Mütehassısı Beyoğlu. U Bankası karşısı Emirnevnı* sokak No. 10 Panaiya Apt No 2 1*1 42203 J 1 YENİ İCAD OLUNAN ALMAN İLÂÇLARI • LOKMAN HTKIM DahlUr» M«teha« cMvanyohı 10i. hasere, puseAlman kimya imkân bııakeden yegane Müdür Ikinci Müdür Santral 20168 26994 26868 L Dr. HAF1Z IAL CEMAL İ AHMET TUNCEft YE ORTAKLARI HISSELI KOMANDİT ŞİRKETİNDEN: 30/3/1951 tarihine rasüıyan Cuma gunu » a t 11 de Şirketimta merkezi olan Galatada Yemişçihasan sokağında Burhaniye hanırun birinci kabnda 12 numarah yazıhanede Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti yıllık adî toplantısı yapüacağından ortaklann bu toplantıda hazu1 bulunmaları rica olunur. •* " ' Senelik toplantı gündemi: 1 Komandite şerikin yıllık raponınun okunması ve senelik bilânçonun ve 950 yıllık kâr ve zarar hesabu»n tetkiki ve jenk ve mu« rakıbın ibra edilmesi. 2 Murakıb raporunun okunması. 3 951 senesi İÇİn murakıb tayini ve ücretinin takdiri PERTEV TÜYALET PCDRALARI TENİNİZİ KORUR TERAVETİNİ MUHAFAZA EDER Scbze, mey\a bahçelerinde, tarlakrda, hayvanlarda, kümes hayıanlarında, ahır, ağıl. kumes ve bahcelerde. tırtıl. ron kok vs. kurtlan, yaprak bıtı, baş biti, pire, uyuz güves^ yün, c'eri kitab vs her türlü güveleri kolayhkla bldürür. ron kok ünunin en son araştırmalanle emsallerinm tesirınden üstün olark imal edilmesı sayesınde hiç bir haşerenin yaşamasına madığmdan, bo! ve temiz mahsul elde edılır. İnsanlann ve hayvanlanıı, sıhhatini korur. Fakat et, süt, yumurta temin .*• V, •! DİKKAT T'b ilminin tanıdığı zehirlenn haricinde yenj keşfedilmiş zehirlerden imal edılen fare zehiri, en büyuk fareleri bıle imha eden tüp içindeki macun, insanlara ve hayvanlarH nısbeten zsrarsız olup YENIDEN MEVCUDU GELMIŞTIR. Taklıdlerınden Eakınmak içın yukarıda tabele iç.nde HASHCC harfi MARKAYA DİKKAT edıniz. Aslan ve Eskihisar MÜTTEHİD ÇİMENTO VE SUKJRECİ FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Hissedarlarına îlân Ticaret Kanununun 361 inci maddesi ve Şirket esas mukavelenanıesi ahkâmma tevfıkan. Aslan ve Eskihisar Müttehid Çimento ve Sukireoi Fabrıkaları Annnim Şirketi hissedarlan, 27 Mart 1951 tarihine r ra thyan Salı günü. saat 15 te Beyoğlunda Perapalas oteli salonlannda jnıkad edecek adi hissedarlar umumi heyeti toplantısına davet olunurlar. BÜYÜK TOHUMGULARDA, E&ZANELERDE, AKTAR ve BAKKALLARDA arayınız. HEINZ HAURY Ghem. Fabrik Münehen 23 ALMANYA. Türkiye geneî mümessili: P.K. 574 İstanbul Tel: 23829 Perakende: Eminönü Balıkpazarı Lonca So. 10 Tel: 27878. Bahceli İkramiye plânının S0 NİSÂN 951 , ÇÎÇEK .... 4 1 7 4 7 ;., . , ;„> lstanbul Halkının Sevdiği ve Ber.îmsediği Yegâne MA G A Z S I Tarihindeki I ci çekilişine konulan GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 1 İdare meclisi raporu ile denetçi raponınun okunma«ii. 2 1950 senesi muamelihna aid hesablarm kabulü ve idare meclisi üyelerinin ibrası ve mezkur sene scnuçlarına d»ir idare meclisinia tekhfi; 3 İdare meclisi üyelerine verilecek huzur ücretlnin tayini ile b«r«ber şiıket umurunun idaresine mahsus surett» memur edılecek üye aidatınm tesbiti. 4 İdare meclisinden çıkan üyelerin yerine yenilerinin seçilmesi. 5 1951 senesi için bir denetçi seçilmesile aidatının tesbiti ve denetçinin mazereti halinde vazife ifa eylemek üzere yedek denetçi seçilmesi. Lâakal 25 hisse senedine malik olup da bu toplantıda hazır bulunmak istiyen zevat, Ticaret Kanununun 371 inci maddesine tevfıkan, tcplantı tarüıinden bir hafta evvel hissalerini şirket merkezine tevdi etmeüdirler. Bankalara tevdi edılecek hisse senedleri mukabilinde alınacak mektbblar, şirket merkezine tevdiat mahiyetinde olarak kabul edileİDARE MECLİSİ LEVEMT Mahallesinde .... çunkü mama saati yaklaştı. Annesinin hazırlamakta olduğu PARO'suna kavuşmak içın can atıyor... En son Amerikan Çocuk Besleme Metodlarına göre imal edilen ve terkıbinde vitamin Bt, B?, C, D, PP ile kalsıyum, fosfat murekkebatı ve süt t o z u bulunan PARO ideal bir çocuk mamasıdır. P A R O ' n u n şekerli, şekersiz ve tuzlu nevilerini en iştahsız çocuklar bile seve seve yemektedir. GRİP SALGINI Sağiığınızı tehdit ediyor BAHÇELİ EV 16 MART Kurasma iştirak etmek üzere Akşamına kadar Emlâk Bankasında 200 LİRALIK Bir hesab açhrınız. Eminönü Yağcılar Sok. karşısında DEVAKIN Faılo taflilât içîn . Holont&e Bonk. • Üni. N. V. TURKIYE KIZILAY . DERNEĞİ GENEL MERKEZİNDEN: Korunma ve Tedavi için Hemen D E V A K İ N a!,n,z Derneğimirin 1952 yüı için bastıracağı takvimlerin kartonlan üzerine basdacak resim ve motifler musabakaya konulmuştur. Fahrî olarak bu musabakaya kablmak istiyen hayırsever sanaU kârlanmızın hazırlıyacaklan resimlerin en geç 15 Nisan 1951 tarihine kadar Ankarada Genel Merkezimiz Neşriyat Servisine ve Istanbulda Yenipostane karşısi Mimarvedad caddesinde Kızılay Deposu Müdürlüğüne tevdi etmeleri rica olunur. Seçılecek bır resun için münasib görülecek bir ücret verilmesi de aynca mcelenecektir. Yapılacak resmin 24X35 eb'adında olmaa tercih edilir. ÇOCUKMAMASI ana sütüne en ydkın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle