14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Mart 1951 CUMHURlYFT SON BİR DAKİKA : şe alayla girmek için merhum Tıfli Hasan Efendinin bir fıkrasile başlıyorum. Baştarafı 1 inci sahifede te ve bu bölgenin istilâsjnı isteHasan Efendi Enderun ağalannşündükleri şeyi açıklamış ve At mekte idi. Fakat Churchül aralalantik Paktının güneyde, Akdeniz nnda General Marshall da bulunan, dandı. Bir aralık sarayda yemekler Bastarafi 1 inci sahifede 15 dakikalık pTOgramın ilk 10 dade sağlam bir cenaha ihtiyacı bu Amerikan generallerinin muhalefe pek bozulmuş, adeta yennıez hale ondrada dün başlıyan hareketlerine devam etmişler r« kikası haberlere, son beş dakikası Bu davet, dün ilk defa işitilen lunduğunu söylemiştir. tile karşılaştığmdan bu stratejik gelmiş. Enderun ağaları da bunu İtalyan İngiliz görüş 38 inci arz dairesine yaklaşmışlar da dünyaya aid yorumlara tahsia «Hür Rus Radyosu» tarafmdan protesto için bh gün yemek yemeSon zamanlarda açıklanan ve karan kabul ettirmeğe muvaffak edilecektir. Bu yeni neşriyat 16.85, melerinde bilhassa Tri dır. mişler, sofraya oturmamışlar. Meyapıldı Washingtondan yapılan bir tavsiye olamadı. 19.72, 25.62, 25.45 ve 31.43 metreler este ihtilâfı üzerinde durulacagı Birleşik Amerika MilH Savunsele Padişaha kimbilir ne şekilde ye göre, Akdeniz memleketlerinden Eisenhower, Kongre komisyonu aksettirilmiş ki: anlaşılmaktadır. Attlee kabinesinin ma Bakanhğmdan verilen malu üzerinden yayınlanacaktır. Londra 13 (a.a.) (Reuter) BuAtlantik Paktma üye olmıyanlar huzurunda verdiği ifadede aynı Ak daveti üzerine yapılmakta olan is mata göre, Türk kuvvetleri de Han Amerikanın Sesi bu yeni yayımı gün ilk defa olarak dinlenen «hür Dağıtm şunları! diye irado T vakit geçirmeksizin e\ velâ kendi deniz bölgesinin «Avrupanm yutişarelerde De Gasperi ile Kont nehrini aşmışlar ve kuzeye doğru ile Koreye yoîladığı harb muha Rus radyosu» admdaki bir istasçıkmış ve bütün Enderun ağalarıaralannda, sonra Atlantik Paktı muşak karnı» haline geldiğini söySforra'nuı bu mesele hakkında te ileri hareketine katılmışlardır. Sa birlerinden aldığı en son haberleri yon Sovyetler Birliği dahilinde yanı çavuşluk rütbcsile Istanbuldaki memleketlerile anlaşmak için teş lemiş ve Türkiye, Yunanistan, Yu askeri fırkalann alaylanna dağıtminat almağa çahşacaklan da zan vunma Bakanhğı, cephenin batı Türk efkân umumiyesine sunabi şayan insanlardan Bolşevik rejimivik edilmektedirler. goslavya ve İspanyamn Avrupanın maya karar vermişler, ancak Padi> ne karsı ayaklanmalarını taleb etnedilmektedir. kesüninde Türk ve Amerikan bir lecektir. Bu memleketler Akdenizin Batı güney cenahının güvenliğini temin şah maiyetinde hizmlt etmiş olmamiştir. Yugoslav . Sovyet münasebetleri liklerinin müştereken hareket etKore'y* gönüllü gitmek daki kilidi Cebelitarıktan, Ruslann ederek kıymetli müttefikler ola ianna mükâfat olarak herkesi isRadyo istasyonu evvel nısça, »onsamünî bir seyir takib ettiği sene tiklerini de ilâve etmiştir. istiyenler uzun zamandanberi ele geçirmek bileceklerini belirtmiştir. Amerikanın Sesi» radyosanun ra da Ukrayna lisanlarile tekrarlatediği alaya vermek için birer birer lerde Triesle ihtilâfı Batı ile Doğu arzusunu besledikleri doğudaki kiyeni neşriyatı sormuşlar. Bu esnada sıra Hasan arasında mevcud nice ihtilâfların İtalyan devlet adamlannm Ankara 13 (Anka) Yurdun nan ayaklanma davetini bir tRus lidlerden Çanakkale boğazı arasınEfendiye gehniş. Heyet reisi: birini teşkil etmekteydi. O dcvirde NewYork 13 (a.a.) Amerika muhtelif yerlerinden Koreye gö ihtilâl komitesi» tarafından yapıltalebleri da bulunmaktadırlar. Hasan Efendi! Siz har.gi alayı Batılı iiç devlet bir beyanname neş j nın Sesi radyosu, Türkiyeye hrta nüllü gitmek istiyenlerin dilekçe dığını bildirmiştir. Başmakaleden devam Paris 13 (Hususî muhabirimiz General Eisenhower şunlan da Komite Bolşevik baskı rejimine istersiniz? diye sorunca: retmişler ve Trieste i!e limanının ben her akşam yaptığı neşriyata leri gün geçtikçe artarak, Millî Satinin hikmeti vücudii kahr mı? Metin Toker bildiriyor) Lonilâve etmiştir: Bendeniz sürre alayuıı isterim İtalyaya devredilnıesi prensipini bir yenisini ilâve etmektedir. Her vunma Bakanlığına gelmekte de muhalif olan herkesin Sovyet hüDediğim gibi ban ikinci, üçüneü « Askerî bakımdan Türkiye, dradaki salâhiyetli italyan çevre efendim, cevabını vermiş. kabul ettiklerini ilan etmişlerdi. akşam Türkiye kış saatile 22J0 ilâ vam ediyor. Bakanhk şimdilik di kumetini devirmek amacı ile bü* elemanlar bulunduklan yerlerde lerinden bildirildiğine göre bugün İspanya, Yunanistan ve Yugoslavteşkilât kurmak üzere birleşmeleriReis bu gayriciddî cevaba karşı: Sovyet hükumeti de, henüz Krem 22.15 arasmda yapılacak olan bu l lekçelerin tasnifile meşguldür. an ni taleb etmekte ve şunlan bildir belki tatsız bir hava yararmıs ola yanm Batı müdafaasına iştirakleri başlıyan ingiliz İtalyan görüşme Hasan Efendi, lâtifeyi bırak line karşı isyan etmemiş °' Tito bilirler. Parti ülküsü adına merkez ni görmek isterim. Bu memleketler lerüıde Akdenizin emniyeti bahis mektedir: rejimbıin bu bölge üzerindeki hakbu gibileri takib etmeli, nerede ya kuvvetli Amerikan deniz ve hava mevzuu edilmiş ve De Gasperi ile Şevketmeab efendimizin iradeleri «Bolşevik rejimi şimdiden yerin kalarsa orada tasfiye etmelidir. var. Hangi alayı istiyorsanız söylelannı miidafaa etmekteydi. Fakat kuvvetleri tarafmdan desteklendik Kont Sforza, Türkiye ile Yunanis yiniz, diye sert konuşunca: de sallanmaktadır. Hürriyeti se7amanla bu durumda mühim değiFakat bnnun dışında partilerarası leri takdirde Atlantik Paktı memle tanın Atlantik paktına alınmalannı venler süratle harekete geçip muPaşa hazretleri. bendeniz ömşiklikler oldu, Yugoslavyanın Kobir soğukluk hüküm sürüyorsa ki ketleri sağlam bir cenaha sahib ola istemişlerdir. hatablanna çok dikkat etmelidirrümde iki alay gördüm. Birisi cuminform tarafmdan arafoz edildoğrudur C.HJ. de kendi payıingiliz îtalyan görüşmelerinde ma alayı, diğeri sürre alayı. Sürr« cak lardır. ler.» mesile Trieste meselesi BatıDoğu na düşen istikrar yaratıcı vazifeleri Son harbde Winston Churchül, Trieste ihtilâfı üzerinde de duru alayında develer falan vardır diye Radyo istasyonu fabrika, mekteb umıtmamalıdır. mücadele listesinden çıktı ve yal» duvarlarına Akdeniz cenahım ve hususile Bal lacaktır. Londra bu ihtilâfm Roma onu pek severim. Onun için onu Bajtarafı 1 inci sahifede ve kollektif çiftlik Baştarafı 1 inci sahifede mz Roma ile Belgradı ilgilendiren Seçimlerden bitkin bir halde çıBugünkü (Zafer) de çıkan bir «despotlar kahrolsun» manasına kan bu tarihi parti, her şeyden ön kanlar bölgesini Avrupanm «yu ile Belgrad arasında halledümesine istedim efendim, diye ısrar etmiş. bir ihtilâf haline geldi. Bundan bölgesindeki bütün memleketlerle taraftardır. Hasan Efendinin bu cevabını Pasonra bir müddet bu meseleye te Balkanlara vaki olacak bir tecavüz makalede bu iki milletvekili kim gelen «M.T.S.» harflerinin yazılma ce artık şahıslan bırakıp bir fikir muşak karnııı olarak tavsif etmekdişaha arzetmişler. O da ömründe as mas edilmedi. Sovyet Rusyanın tehdidinüı hükumetini düşündür ise ve eğer iddia doğru ise merdce sıru da taleb etmiştir. partisi olmanm yollannı aramalıkerlik etmemiş, yaslı başü adamgüney kanadında kuvvetli bir blok düğüne işaret ederek, bu merale ortaya çıkıp vaziyeti açıklamalan dır. Cumhuriyet Halk Partisinde lan çavuş olarak kıt'aya sevketmeteşkiline çalışan Batılı hükumetle ketierden biri tecavüze uğradığı isteniyordu. Böyle zihniyette olanfikir yoktur demiyoruz; tersine bu deki hatasını anlamış, iradeyi geri partiye daha uzun zaman calıma rin Adriyatik havzasında Trieste takdirde Türkiyenin ttehlikeli» bir ların derhal D.P. den tardedilmeleri de bu makaîede tabiî sayılmaktadır. almış ve Enderun ağalannı yerleimkânlan sağlıyacak prensipler orj üzünden iki «müttefik» arasm durumda kalacağını beürtmiştir. Baştaraf\ 1 inci sahifede Son zamanlarda üreyen bazı yarinde bırakmış. tada durup durmaktadır. Ama ne Kore harbine müdahalesinden do da bir ihtilâf rıkmaması için gayBizde de cemiyet deyince insaSamsunun ikmal ve İskenderunun Baştarajı 1 inH sahijede yaparsınız ki Parti bunları şimdiret sarfettiklcri müşahede ediliyor layı komünist Çine tatbik edilecek yınlann din kisveslne bürünerek tahriklerin, münferid Şehir Meclisi dün sabah saat 10 nın aklına ,sünnet cemiyetile eskl e Ne yazık ki Ankara bu hu lik bir kenara bırakmış. sadece sa tadili işi de bitmiş olması münadu. Geçen sene İngiliz Dış İşleri müsaid müeyyideleri incelemek ü yaptıklan Bakan yardımcısı Davies'in Bel zere Birleşmiş Milletler genel a vak'alar halinde de olsa, bu hâdi zurdan mahrum bulunuyor. Bu> yın Genel Başkanın şahsı etrafmda sebetile Cenovadaki Denizyollan da Vali Prof. Gökayın başkanlığı tabir velime cemiyetinden başka ' gradı ziyareti ve bir müddet sonra samblesinin ihdas ettiği komitenin selerde oynadığı roller şimdi daha nun sebeblerinin başuıda İnönü reklâm yapmak hevesindedir. Yur kontrol heyeti tarafmdan Ansaldo altında toplanmıştır. Oğleye kadar hayatiyet ve faaliyet gösteren cesekilde bahis konusudur. Bu gelmektedir. Seçimlerden evvel şe dun dört bir tarafmdan Ankarava, firması ve Cenova şehri erkânile devam eden müzakereler esnasın miyet yok gibidir. da ban Yugoslav idarecilerinin İn başkanı bulunan Sarper, diploma ciddî v İstanbulda bihnem kaç bin cemigiltere seyahatleri nszan dikkati tik müeyyidelerin pek müessir ola nunla beraber alâkalı çevrelerde ir hir sehir dolaşarak vatandaşlar a Genel Başkanın ayağına heyetler fabrikanm gemilerimizde çalışan da takrirler ve komisyon tutanakyet olduğunu ve bunlardan her secelbermişti. Birleşik Amerikanın mıyacağmı, ekonomik müeyyidele tica hareketlerinin alıp yürüdüğü rasında kardeşlik lüzumundan gptirip de «bakınız halk pişman ol işçilerine bir veda kokteyli veril ian üzerinde görüşülmüştür. Meclis, öğleden sonra Ferzan A ne büyük bir kısmının öldüğünü Mareşal Tito'ya artan iktisadi yar rin ise, bütün hür milletler tatbik ve hattâ eskiye nisbetle, çoğaldığı bahseden dünkü diktatöriin, bu du, gene onu istiyor» demekle ne miştir. O akşam verilen yemekte dunı da Akdeniz cephesinin kuv ettiği takdirde müessir olabilecek şeklindeki mütalealara iştirak edil günkü tahrikine ne demeli? Şimdi partiye. ne de memlekete hizmet de kontrol heyetinden yüksek mü rasın başkanlığuıa toplanarak, Be söyledikleri zaman hayret etmedim; memektedir. Mevcud malumata gö yeni bir taktik kuilanarak vatan edileceğine bîz inanmıyoruz. Sayın hendis Bahaeddin Elgiz bir nutuk lediye ve mülhak idareler 1951 çünkü bizde son zamanlarda bir vetlendirilmesine doğru gidildiği lerini söylsmiştir. Selim Sarper, bu akşam, müşte re Konya hâdisesi dolayısile yapı daşlan tahrikle ayaklanna getir Genel Başkanın pek sayçı değer irad etmiş ve Cenova Valisi adına malî yıh. bütçesinin müzakeresina maddicilik cereyanı aldı yürüdiL. hissini uyandırmıştı. Fakat Wa. shington ile Londranın Yugoslavya rek tedbirler komisyonu önünde de lan neşriyatın yüksek bir makama mek, Ankarava celbetmek ve ora bir şahsiyet oldugıına şüphemiz Belediye Başkanı gayet güzel bir başlamıştır. İlk olarak Meclis büt Spordan sosyal faaliyetlere kadar her şey ancak para ve menfaat muile bu kadar yakından meşgu) ol konuşmus ve askerl, iktisad! veya yazılmış olan bir mektubdan galat den zehirlenmiş olarak yurdun dört yoksa da bir partiyi bir şahsa mal cevab vermiştir. Kokteyl ve ziyafet çe komisyonunun tutanağı okunetmek hayretini zihnimiz bir türlü münasebetile İtalyan gazeteleri ma muştur. Tutanakta, bütçenin geliı kabilinde yapümaya başlandı. Bumalan bu sefer de Romadaki ida siyasi sahada tasarlanabilecek bü olması muhtemeldir. Bu mektubda bir yanına göndermek yolunu tuttu ka^Tamıyor doğrusu. Atatürk aley kaleler yazmışlar, gerek İskende kısmının daimî komisyon teklifins nu teşvik edenler, adeta artık bunrecileri kuşkulandırdı. Trieste ü tün tedbirlerin birbirlerine bağh fes, medrese, taaddüdü levcat, te lar. Her vesile ile haricî tehlikeden hine yazı yazılır, Atatürkün hey run ve Samsun gemilerinden, ge iki milyon lira üâvesile, 44,174,680 dan sonra gönüllü olarak hiç bi* settür gibi geriye atılmıs ne varsa zerinde Tito rejimine tavizlerde olduklannı v« mütecavizden başka endişelerini izhar etmiş olmasına keli kırılır, inkılâblara küfür edirekse Devlet Der.izyollan, Türk lira olarak tesbit edildiği bildiril iş görülmiyeceğini ve bütün dünbulunulacağı etrafında sayialar do memleketlerin de menfaatlerine za hepsine dönülmesi isteniyordu. Mek rağmen, dahilde vatandaşları ikiye lir, CJ1.P. tcşkilâtından ses çıkmaz denizciliği hakkında sitayişkâr ya miştir. Tutanağın kabulünden son yada bunun böyle olduğunu göğlaştı. İtalyan gazeteleri, Ingiltere, rar rermeden iktisadt müey5'ideler tub sahibleri hakkında kanunî ta parçalamanın yollannı açan İnöda ' memlcket Genel Baskana hay zılar yazmışlar, Türk İtalyan ra, maddeleri üzerinde görüşülmüş sünü gere gere söyliyen palavracıFransa ve Birleşik Amerikanın bu tatbik etmenin güçlüğünü tebarüz kibata geçilmiştir. nüde gaflet değil, biraz da kasıd randır» düşüncesini ortalığa yayve bütçenin gelir kısmı, komisyon lar çoğaldı. Bu hal ferdler ve billimanla ihrili üçlü beyannamelerini eüirmiştir. Konya ve ilçelerindeki D. P. kon aramak lâzım gelip gelmediği hak mak hevesi nğruna kamyonlarla n dostluğundan bahsetmişlerdir. hassa gencler üzerine menfi ve Cenovadaki kontrol heyetinin son teklifine uyularak 44,174,680 lira o gayriinsanî tesirler yapıyor. Şefkat bir defa daha teyid etmelerini istegrelerinde bu yolda hiç bir karar kındaki hükmü vatandaşlarırruzın radan oraya adam ta^ınır. demoklarak aynen kabul edilmistir. iki azası o!an yüksek mühendis diler, fakat resmi hiç bir cevab alınmamıs olduğu D.P. genel merhisleri. cemiyet bağlan çözülüyor. ratik bir rejimde olur şey midir bu? takdirine bırakıyorum. On dakikalık bir aralığı müteakıb Halbuki bir cemiyetin paralı vaziBahaeddin Elgiz ve Musa Tebi de alamadılar. Anlaşılan Batılılar Trikezinden yapılan tahkikata dayaBugünkü demokratik sistem içintekrar toplanan Meclis, bütçenin felerinden ziyade gönüllü, amatör este ihtilâfının simdiki milletlerSon beş yıl içinde Cumhuriyet İskenderunla şehrimize döneceknılarak belirtildi. Esasen partinin de bir partiye değil, (dikkat bugiaer faslının müzakeresine geç olarak yapıhnası gerektn vazifeleri arası durum muvacehesind» müsaid Halk Partisi oldukça ağır hatalar lerdir. program ve tüzüğü Atatürk inkıyurulsun) hâlâ ve hâlâ bir şefe Geçen haziranda İtalyada Taran miştir. Bütçenin il giderlermden bi daha mühimdir. Onları para ile bir ;ekilde halline imkân görmeişlemiş, inkılâb pıensiplerinden lâblarına bağlılık ve sadakati ifad* karşı yapılan bu arzı ubudiyet mühim bir kısmını oy toplaınak to tezçâhianna ısmarlanmış olan rinci kısmını teşkil eden Baymdırmişler ve bu meseleyi geriye bıettiğinden böyle karar mevcud olkimseye yaptıramazsınız. YaptınrPariı 13 (R.) Dört D15 İşleri sa bile keenlemyekün addedileceği gösterilerinin manası ne olabilir? gayesile fedadan çekinmcmiştir. yüksek süratli şehir hattı vapuru lık Müdürlüğü bütçesi komisyon rakmak kararını almışlardı. Maresmız ama para ile yapacak ecir Bakan vekilleri bugün 8 inci defa ilâve olunmaktadır. Müflis diktatör Mussolininin Ro Memleketimizin bu dar vaziyetinde nun irşaatma nezarete memur edi teklifine on bin lira ilâve ile hiç bir zaman sırf şeref ve hizmet şal Tito'nun hafta sonunda Beltoplanmışlaıdır. Fakat 4 buçuk «ama üzerine yürüyüşü gibi Ankara hacılara bol bol döviz veren, mek len yüksek mühendis Nedret Ot 274,393 lira olarak kabul edilmistir. I irradda verdiği beyanatta: «Triesta gayesile çalışan kimse çapmda v» üzerine yürüyüş tstbikatuıa mı teblere din derslerini sokan. türbe tan da Tarantoya giderek vazifesi Millî Eğitim Müdürlüğü bütçesi tesirinde olamaz. Bütün medenî âihtilâfı ileride Roma ile Belgrad atlik bir göriiçme gene neticesiz kalmıştır. Amerikan delegesi eolgörüşülürken azalar arasmda mü lemde cemiyet faaliyetlerinin bühazırlanıyorlar? Bu hareketler şefin leri ilk açan C. H. P. dir. Parti re ne başlamıştır. arasında bir günde halledilecek bir duğumuz yerde sayıyoruz» demişnakaşalar olmuş ve bu arada Millî yük bir kısmı amatör gayreileıle emrile değil. millî irade ile iş başı kabetleri vaktile buralara kadar utnesclcdir. Fakat simdi bu İhtilâf tir. Eğitim Müdürü izahlarda bulun idame edilir. Bu medeniyetin bir na geçmiş Demokrat Parti iktidarı zatılmasaydı, irtica yurdumuzda ortaya atilraamahdır» demesi da muştur. nı zorla değiştirmek düşüncesinin kımıldamağa belki hiç bir zaman icabı ve medeniyet derecesinin bir böyle bir karara vanldığt kanaatini Ankara İS (Anka) Eczanelerin bir mahsulüdür. Yoksa İnönü kenOkullardaki fakir ve kim ses iz ço ölçüsüdür. Bu böyle oladursun, şu Bastarajı 1 inci sahüede büsbütün kuwetlendirmi|tir. fırsat buîamazdı. tshdidi hakkındaki kanun tasarısı dini hâlâ memleketin §efi olarak Bununla beraber kaybolmuş bir çrün şahid sıfatile dinlenmişlerdir. cuklara yardım için ayıılan tahsi rada burada kurulmuş olan şefkat Paris konferansında Sovyet deleYüksek Sağhk Şurasmın çoğun mı görmektedir? şey yoktur. C. H. P.. Atatürk pren Bu şahid!erden dördü hâdise hak saün beş bin lira olarak tesbiti ü cemiyetleri de siyasî veya «mongesi Gromyko'nu» dunıp dulukla ve Bakanhk komisyonunun Halk Partili vatandaş çok dik siplerinin ısıjına güveneıek kendi kında ademi malumat beyan etmiş zerinde ittifak hasıl olduktan son dcn» heveslerle elden ele geçen bir Ankara 13 (Telefor!a) Simdi iitifakla verdiği karardan sonra rurken bu ihtilâflı noktaya temas katli olmalıdır. Tcşvik neticesi ol bünycsinc. bilhassa ekonomi poli lerdir. Emniyet Müdürü Kemal Ay ra, sağlık müfettişlerinin aylıkları makam haline getirilmekte ve bu etmesi ve bu mcscle etrafmda da ye kadar yurda ründc oıtaıpma 800 yeniden değiştirilmiş ve Bakanlar duğu muhakkak o'.en bu hareketler, tikası bakımından bir cekidüzen %ün ise, tahkikatın eski Müdür Ce nın arttınlması teklif edilmiş, bu yüzden gayretlere kesel gelmekte, bir karara vanlmasını taleb etme kadar göçmen aîınmakla iken son Kuruluna sevkedilmiştir. ptrtileri için göstcri mahiyetinde verir, aynı zamanda şahıs partisi mal Göktan tarafmdan idare edil arada söz alan hatibler, müfettiş ralısanlar ydnıakta, aza partilero zamar.'ards hu miktar 192 ye kadsr si yeniden nazarı dikkati Triest» Bu yeni tasarıya göre, eczanelerin clmaktan da çıkarak bu memlekette olmaktan çıknıaja gayret ederse, diğini ve bu esnada kendisinin ora lerin vazifelerini lâyıkile yapmadık böliînmekte ve maksad tehlikeyo üzerinde toplamıştır. Kremlinin $ 1 inmiştir. Bulsarlann türlü türlü tahdidi tamamen kaldırılacak ve 1 da bulunduğunu söyleyerek demiş larıru; hattâ okulları dolaşmadıkla düşmektedir. bahanelerle eziyet ctmek üzcre göç eczanesiz kasabalarda resmi veya fpşist şcflerine benzemek illetinden partilerarası miinasebctler biiyük sırada bu ihtilâfı ortaya atmakla nnı, söylemişlerdir. Bazı üyeler de, l.âlâ şiia bulrrpyan liderlerine kar ölçüde nnnnale doğru yaklaşır. Bu tir ki: Halimizden şikâyet nev'inden o» Akdeniz cephesinde bir gedik aç men'.cri Svilinşradc'a topladıkları serbest eczacı, doktor, veterinerler muhakkak surette « S?n:kl?.rdan Sezaver sorgusu müfettişlerin husu>la Demokrat Partiye dıi^cn mağa calıştığı muhakkaktır. İkinci görülmektedir. Şimdiye kadar ge ecza dolabı açabilecek ve gene ec şı ve dolayısile rcjime kar=ı bir j terfih ettiıilmeleri lâzım geldiğini; lan bu satırlp.n yazarken hakkında vazifenin de karsı tarafın başkanı sıvRsm^a tacir Nemli ile Aleko'nun Cihan Harbi sonunda iki işgal hol len şSçmenlerin sayısı 97 bini aş zane ve ecza dolabı bulunmıyan davranıştır. aksi halde kendilerinden randıman büyük bir hürmet beslediğim bir Bir şahsa tâbi olmanm kahredici ile değil. t'akat kendi isile uşrasmak santaja, tehdide maruz kalmadığı alınamıyacağını belirtmişlerdir. Ne müesseseyi takdirle zikretmekteı» mişt;r. gesine aynlan Trieste'nin İngiliz. mahallerde reçetesiz satılmasma nı, poker oyunu neticesinde borçolduğunu ayrıca hatırlatınağa bilkendiroi alamıyacağım. Fransız ve Amerikan bölgelerinin Kayalıbay davası şahidîe mü^aade olunan ilâçlar halka ser azabını kaç yıldır ceken Türk millanıp bono verdiklertni ifade etti. ticede, komisyon teklifine uyularak letinin tekrar şefe ubudiyet perdesi mcm lüzum var mı? Bundan 42 yıl evvel merhum Dr. müfettiş aylıklanna hiç bir ilâve «askerî üsler» haline getirilmckle bestçe satılabilecektir. NADİR NADİ Celâl Nemli ile Aleko iddialarında yapılmamasına karar verilmiştir. sltında yeni istikamete teveccüh Galib Hakkı Bey tarafmdan kurulolduğunu iddia eden Sovyet de'e rinden birisi bulunamıyor ısrar ettüer.n Yeni ufaklık paralar etmesini istemek, sakıt hanedanın muş olan Topkapı Fıkaraperver t e gesi hundan dolayı bu ihtilâ'ın Ankara 13 (Anka; Kaysiıbay Sağır, düsiz ve körler okulu için Emniyet Müdürünün şehadetinAnkara 13 (Anka) Bir çok ba son çırpmmasına benzemektedir. miyetinden bahsetmek istiyorum. «Avrupada gerginliğe scbebiyct davasının. Ahmed Gürkan tarafınbütçe encümeni tarafırıdan bütçeye den scnra, gelmiyen şîhidlerin çaHükuır.et bu srğcılık, bu siyasî Belki okuyucularımın bir kısmı veıcn hâdiseler» meyanında bulun dan ileri sürülen tamklarından I kırr'ardan şikâyet mevzuu olan ; Anknra 12 (Anka) Bütün ğırılıp dinlenme'eri için durusma tahsisat konmaması üyeler arasınmasını istemiştir. Batılılar hu Fehmi Kiz.il hakkında ihzar mü I bucünkü ufaklık paraların değiş irtica tezahüıleı :ne se>irci kalmsk devlet dairelerile katır.a bütçeli nın devamı başka güne bırakılmış da teessür uyandırmış, bu arada söz bu m ikenınıel mücsseîsnin mevcu ; I ti: Umesi kararlaştınlmiştır. Maliye fedır. Adnan Mrnderes hükumeti di;etinden, faaliyetinden haberdar Sovyet f tcklifini reddetmişlerdir. zckkcresi ke i!>~aiş olma;ma rağalan üyeler bu okulun yaşatılmadnireler, taraaraı veya % 50 den tır. Fakat Roma idarecilerinin şüphe men. dün bı.ılf'urulup mshkemcye B'.kanlığı, bunun için, Meclişten şunu bilmEİidir ki."bugünkü reji fazla sermayesi hükumete sid olan •smı ısrarla ileri sürmüs1 ?rdir. Vali bile değüöir. ; u.'akhk para basılmasına yetki al min bu memlekette korunması kenMüessİEİerin verdikleri bir kaç leıini lamamile izale edememişler getiıi'.cmcmlrtir. yeni işletme ve teşekküücrde tat İzmir radyosu yarın açılıyor Prof. Gökay demiştir ki: kuıuşla kmulmuş oîan bu cemiyet Fchmi K:zılın arastırılmnsına de mak üzere bir kanun tasarısı ha di ellerine tevdi edilmistir. Rejim dir. Esasen Londra, Washington ve bik olunmak üzere yeni bir harci« Okulun kapanması mevzuu ş^mdiye kadar resmî, İzmir 13 (Hususî) İzmir radgayriresmî Belgrad arasındaki sıkı temaslar vam ec'ilrncktpclir. Bu maksadla is zırlanmaktadır. Yeni ufaklık para aleyhine hareketler yalnız sakıt şe rah kanunu tasarısı hazırlanmakyosu için Basın, Yaym Müdürlü bahis deği'.dir. Idamesi icin, başka jhiç bir müesseseyi ve hiç kimseyi lar nikelden yapılacak ve en kısa fin başı altından çıkrr.akta ise; sadan kuşkulanan De Gasperi hüku tinabe 23 marîa bırakılmıştır. 5ü 25 bin lira tahsisat ayırmıştır yerlerden de yardım düşünüyoruz.» iz"aç etmemiş, baio, müsamere, kon bir zamanda tedavüle çıkarılacak kıt halifenin msmleket dışı edil tadır. ; meti müstemlekelcvinde oynanan Tasan, harcirahlan yurd ici ve Tzmir radyosu 15 mart perşembe Millî Eğitim Müdürlüğüne bp.ğb , ser, gezinti, kermıs gibi şeyler t e r Piyango ikramiyelerini tır. «oyunun> burada da tekrarlanabirnesi sebebleri sakıt şef için de mev dışı olarak iki grupa ayırmaktadır. gününden itibaren neşriyata başlamimar kadrosunun ilfîasıru müııa ; tiblememiş, buna rağmen en faku» lecejrini belirtmekte ve bunu önIşçi Banndırma yurdları cud olrr.sk lAzırr.dır.» almıyanlar Yurd içi harcırahlar, muayyen ta vacaktır. sib gören Meclis, Millî Eğitim büt .semtİErdsn olan Topkapı ve civalemejje çalışmaktadır. Ankara 13 (Anka) Miilî PiIzmir 13 (Teîefonla) Iş ve Tşçi çesini 1.350501 lira olaıak kabul |' nnm bütün maişet ve hayat zor , Bayındır un mutemedi rifeli nakil vasıtalarile muayyen İtalyanlar her zaman müsfem y?ngonun bir yıllık ikramiye çeki Bulma Kurumu Unuım müdürii tarifesi olmn an nakil vssıtalarile etmiştir. I luklarına medar olmaya çalışmıştır. mabkemeye verildi Ickc!crinin ujradığı akıbctten İn lişi sırasmda biletlerine ikramiye Faruk Kandan, Eeedeki •tetkiklerini yapılacak seyahatler olmak üzere Bilâhare Tarım ve Veteriner Cemiyet haîkm hattâ o civann pek gütereyi mosul tutmuşlardır. Erit isabet ettiği halde, bunları muay bitirerek Ankarava gitmistir. Kuİzmir 13 (Teîefonla) Bayındır iki kısmı ihtiva edecektir. Ikamet NEVİN EĞİNÜOĞLU Müdürîüklari bütçelerinin görü§üi de gani olmijan sekenesinin teberreyi Habeşistana, Libyayı »Vrıı yen müddet zarfında almıyanların rum, Manisada 100 yatahlı, Deniz Brlediyesi mutemedi Muharrem, ve seyahat yevmiyeleri bugünkü masine geçilmiştir. Tarım bütçısi rularile, fitre, zekât, adak, vasiyet, Ce siye verenin Londra oldusunu ile bir yılda idareye bıraktıkları para lide 200 yatakh işci banndırma Bayındırın günlük istihkakı olan içtimaî şartlara ve ihtiyaclara göre nin müzakereleri esnasında söz a | kurban gibi şeylerle yaşayan v« HTT.Mİ KASKAL ri sü'müşlerdir. Şimdi de svnı a miktan 600,000 lirayı bulmaktadır. yurdları insa edecektir. Eelediye ur.lardan bir kısmını başka yerlere ayarlanacak, dış seyahatlere aid lan hatibler, bütçe komisyonunca | bunları kimseden istemez, verenNişanlandılar. kıbetin Trieste üzerinde dolaştı Ikramiyeleri tahsil etmiyGnlîrden den ucuz arsa temin edildikten son satmak suretile gayri meşru kazanc harcırahlann ise nisbetleri Bakanmalî imkânsızLıklar yüzünden ilı j ler kendileri gelir, teberru ederler. ekserisinin dalgınlar olduğu tesbit ra gelecek yıl Izmirde de böyle bir elde ettiği iddiasile Millî Korunma lar Kurulunun yetkisine bırakılağını sczmektedirlcr. Bebek 12/3 951 dası için tahsisat aynlmıyan Ta i Bu nıüessesenin muvaffakiyet seyurd yapılscaktır. rr.ahkemesine verilmiştir. vukçuîuk Enstitüsünün b ! ran ev ' bebleri şunlardır. Para için kimcaktır. Ömer Sami COSAR edilmistir. vel açılmasrnı söylemişlerd'r. i seye musaliat olmaz. Hesabıru her : Müzakerelere buçün de devam i zamcn herkese verir ve teberrulan, miye geçti. Aynı işaret, bütün gemi ve hülyalı gelirdi. Amiral d 0 r biraz geç... Umurumda bile değil »CUMHURİYET» in Tefrikası: • hayır sahiblevinin arzusuna uyarak erin direklerine asıldı. villiers'nin ahlâkı da, tıpkı bakışları Bir tek arzum var. Kavuşmaya iâ edilecektir. i kullanır. Içine poliliîta ve hırs gibî Saat tam sekiz. Yaverin emrile gibiydi! yık olmadığım bir arzu: Madrid elçimiz ameliyat j uasurları sokmaz. her günkü emirler duyuldu: Elini yaverine uzatarak ona sev Ruyter, Brueys, veya Nelson gibi i Böyle cemiyetleri, öyle müşkiil c Sancağa dikkat!» gile baktı. Bu bir tek bakışla gene ölebilmek!... geçirci şartiar ve gayrimüsaid muiıitîerde <t Füâmalar arya!» zabiti, zeki ve ferasetli. güzel ve «Fierce o itaatkâr ve kederli bir Kadrid 13 (a.a.) (z!p) Cma | yaşatan ırıilletin, gönüllü olarak iş « Ateş!» muvazeneli. böyle olduğuna son de nazarla bakarak. âdeti olduğu üzegünü mühim bir ameliyat geclrrri^ i gcremiyeceğini, mutlaka para ile Patlıyan silâhların namluların rece evnindi, bu'duğunu anlatmış re içinden yirmi bire kadar sayolan Türkiye elçisi Mshmed Esad 1 çalışaeağmı iddia etmek iftira dedan, mavi dumanlar tüttü ve mı oldu. dıktan sonra sualini tekrarladı: Altmerin sıhhî durumu kabil olmijeîinî. belki ağır olur, onu tanızıka bayrak marşını çalmaya bpşFierce. komutanımn elini sıktı. « Bugünkü emirleriniz Amira duğu kadar iyidir. : I mamsk o'ur. sdı. Tayfalar başianm açtılar, Fi Dün geccyi nasıl geçirdi5 ne dair lım?» ; Haîkm iyi meyillerini. güzel nüerce de kaskını çıkardı: Kıçtaki sorduğu suallere kısa cevabbr verAmiral d'An'illiers, emirlerini Seksoloji yayınîarı: 4 muneler gjstercrek takviye etmek göndere Fransız bayrağı, Osterliç di. Kasihatlerini din'.edi, ve emir verdi: Saat üçte bir araba istiyorYazan: CLAUDE FARRERE akşamındaki kadar mağrur, yavaş beklecli. hepimizin vazifemizdir. du. O saatte güneşin pek sert olduSıra emirlere gelinee amiral ğunu hatırlatan yavere, evvelâ vaB. FELEK « Teymen! Saat yedi buçuk!» Afj'onun tesirini vücudünde hâlâ sünü uğuşturdu. Bu serin temas o yavaş çekildi. Fierce gülümsedi, ve hissediyordu. Göğsü bomboştu. San na, küçük Japon kızını, tOtake omuzL.rmı belli belirsiz silkerek, d'Orvilliers somurtmu;tu: Kanaa li ile, sonra da Deniz ve Kara Kuvde ; . Halinı Alyot vaktile bir kitabda okuduğu, ve pek tince siyasî ve bahrî vaziyet son vetleri Komutanlarile yapmaya mec Fiîrce'in siyah kirpikleri aral?n ki altında ne kalb vardı, ne de ci Sam» ı hatırlattı. Basın Yayın Umur.ı Hüdürü Halim Onun körpe derisi de soğuk su samimî bulduğu için daima hatır derece vahimdi! Fierce bu bahiste bur bulunduğu müzakerelere budı. îki göz, gecenin içinde yanan iki ğerler! A'yct bu £3bah şehi'imize geleccktir. ladığı şu yedi kelimeyi mırıldandı: ihtiyar amiralın çok zamandanberi nun mâni teşkil edemiyeceğini bilufak fener gibi aydınlandı. Zihnini Uykusunu henüz aîamadığını dü kadar tazeydi. Çıplak vücudüne yal derhal tophyabilmesi, afyonun di şündü. Fakat ne çare? Giyinip çık nız bir göğüslük koydu. Yakalığım «Koleranın mavisi... Açlığuı beya bir hayli bedbin olduğunu büiyor dirdi. Şifresi açılacak bir sürü de d'Orvilliers, telgraf mevcuddu. ğer içkilerden kalan aptalbştırıcı masij emirler vermesi, emirler al bu göğüslüğe taktı. Kravatım bağ zı... Ve taze insan kanının kırmı du. Nitekim. amiral s:!...» mutadı veehile, Ingiltereden ve JaEğer öğleden evvel şehirde biı tesiri gidermck hassasırdandı. ması, velhasıl, insanlann bitmez ladı. Ve gömlekten bu suretle kurKaskını başma geçiıerek bayrağa ponyadan söz açtı. Fransız dış si gezinti yapmak isterse, bunları açkatıhp tulmuş olarak caketini giydi. DıKüçük emir eri çıkınca hemen tükenmez budalalıklanna ÇIKTI şanda, Saygon'un kurşun ağırlığm sırtını döndü. Ve amiralın yanına yasetini şiddetle tenkid ederek, har tıktan sonra gitmeli idi. kaîktı. Aynada yüzünün hafif sa katlanması gerekiyordu! bin önüne gecilmez olduğunu, nigitmek için aşağıya indi. « Fierces: rıliğına baktı. Kahveyle dolu bir Afyonla dolu bir gecenin mutlak daki sıcağı çoktan başlamıştı. Bu değerli eserin içindeki Kontramiral M. le dük d'Orvilliers hayet üç aya kadar mutlaka patlı« Başüstüne!» dedi. Güverteyi bol bol sulamışlar, şişeyi yansına kadar içti. Kalbinin rehavetini artık dağıtmak lâzımdı bahisîerden bazıları: Fransanm Çin filosuna mensub yacağını söyledi. Kamarasına döndüğü zaman, '.lk gfyrimuntazam vuruşları' bu suretle Arzm üzerinde altm kanadlarla uç tenteleri çekmişlerdi. Mızıka haAralık ayının sonlannda bulun telgrafı orada kendini bekler bul •£? Bekâr insan nasıl bir cinsî hazırdı. Şef, seiâm marşını çalmak müstakil bir birliğin kumandanı ibirsz düzeldi. Beyaz piiamasını çı mayı, ve bir peri kızının doyulmaz yat geçirmelidir? du: Şanghaydan verilen hava rakaıdı. Kamaranın yuvarlak pence öpüşlerini artık unutmak lâzımdı.. zamanımn gelip gelmediğini anla di. İlk bakışta birinci imparator duklarından Fierce: « Öyleyse martta!» dedL poru! "•? Bekârlıkta niçin temiz kalmal:? re'erinden vuran güneş vücudüne Filvâki bu peri kızı hakikatte şe mak için sık sık saatine bakıyor, luk devrinin mareşallarına benzerAmiral ciddiyetle: «Fierce» güldü: çarpıyordu. Aynada vücudünü ve bek suratlı bir Annamh idi ama, bayrağı selâmlıyacak olan silâhen di. Bugünün insanlarından daha u•jr Genclerde kendi kenoiri tst« Nisan. yahud mayısta!. diye daha zayıf, ve daha « İşte bizi telâşlandıran harb yüzünü dalgm dalgın seyretti: Fev olsun varsın. Eıken uyandırılmıştı daz mangası çoktan yerini almış, zun boylu, min ve kurtulma çareleri. kahramandı. Kııçıi bıyıkları, ve pek aynı zamancia yumuşak ve ağır bir tehlikesinin ilk alâmetleri: Formos silâh dolduruyordu. kaiârle güzel bir erkek denılemez' vesselâm! & sık beyaz saçlarile sert bir adam sesle cevab verdi ve ilâve etti: sahillerinde deniz çırpmtılı imiş;! • Evlenmeden önce cinsi perhiz Fierce, saptine bakarsk direğe se de, çirkin sayılamazdı! Vücudünü bastıran melun bir teri faydalı midir? tesiri yap'yordu. Halbuki, hiç mu « İkimizdpn birimiz, bu bâdire Manillâ üzerinde de tayfun varmış! Pok çok yazı ve reiirr^er, Yırmi altı yEşjndaych. Henüz gö k'jrutmak için biıaz rlaha kalıvc iç if?ret filârnasını çcktirdi. Etrafta iki kruvazör. tam rrev harebe gön^ek istemiyormuş gıbi den sağ kurtulmıyacaktır. Benim Vay canma! Galiba hakkınız vaı ^r Genclik yıllannm evliiik üzeModa ve modeller, bek bağlamaya başlamam:ş, alnın meye mecbur oldu. Gemiye bu serine tesirleri nelerdir? yu yaşımdakiler için ölüm, çatısı görü Amirahm! Zira buna İngiliz taarruPratik bilgiler ve yemekler ferki gıbi dönmek.. ona sabahları cudlu bır topçeker filcsy, vs Say sefkatle bakan göılerındeki da karışıklıklar bEİirmişti. gon'un 5ahil muhaf=za tekneler musacık nazarlar,, karşısındakine nen bir misafirhanedir. Orada son zu denilebüir: Tam bir İngiliz ta •& Fiört Kız, erkek arksdaşlığı. V. S. Tembsl bir hsrekatle cturdu. En dsunı böyle eza ve ksder vstrdi. (Arkası var) 68 Sahife 50 kurus. İstanbul TAN Matbaas» I&lak bir haviujia aimaı ve goğ vardı. Borazan sesleri gemiden ge her zaman, dümdüz, namuskâr, saf yemeği yıyeceğiz. Biraz erken, arruzu!» sesini kcltuğua arkaiığıaa Triesfe ihfilâfı Tugayımız, Han nehrî kuzeyinde ilerlîyor Rnsları isyana davot Konyaltm yürü... Artik alıştik gitti: Demokrat Parti iktidara geldiğindenberi memlekette bir »Atatürk inkuâblcmnı koruma* lâfıdır ediliyor. Halbuki vazifemiz bu inlcılâblan «koruma» değil uilerletme» idi. Anla§dan ilerletmeyi bir tarafa bıraktık, eldekini kaçırmıyahm kaygusuna dtijtüfc. Aradaki §u fark bile hafif ve hazin bir tcrnistan işareti değil midir? D. N. Malta görüşmeleri Bizde cemiyet.. dün sona erdi 0 L Divaııtla Birleşmiş Milletlerdeki Konya hâdisesi bütün yurdda akisler başdelegemizin uyandırdı beyanaiı İzmir Belediye Reisinin garib bir demeci İskenderun vapuru geliyor Şehir bütçesi Paris Konferansı yerinde sayıyor Bulgarların göcmenlere eziyeli Eczanelerin tahdidi hakkındaki fasarı Süâhlı şanîaj davası Yeni harcırah kanunu ECELERi EVUNNEDEN ÖNCE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle