20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET U Mart 1951 "Cumhuriyet Tiirkîyeden Tiirkiyedekilere Kore'dekilere mektub mektub Bergaon Bana mellrub gönderen arkadaşlanma ilk fersatta cevab vereceğimi ve hakkımda gösterdikleri alâka>a bilhassa teşekkürlerioıi sunarken cümlesine s»hhat, neşe ve başarılar dileT, hürmet ve saygılarımı tekrarlarım. İrfan Tııııa **# YENİ ESERLER TEŞEKKÜR Hastalığınu k u a " " ' ~ f a tejbİJ ederek. yaptıgı muv&ff&kıyeüi ajneüyattan soxıx&. beni tekrar sıhhatlme kav turan Ortakfiy Ştfa Yurdu sahibı Dr. AHMED ASIK ONUH"a ve nrfstanına. ve hemşirelerlne v e rahst. e s n s s ı n d a ztyaretlerbıi eslrgemlyen dostlarıma aleni tesekkürlerüni bildirmegl bir borc addederim. Yant Vevletoğlu Zavalh Serbest Fırka Yazan: Süreyya (Paşa) Her sahada, hâdise v e hakikatlar c l duğu gibi söyleueıoez Te yazılmazsa, miUet içüı t e k i m ü l düşünüleınez'.. Dört ay ymşayan (Serbest Fırka) n ı n nasıl doğup nasıl öldüğünü, olduğu gibi anlatan bu escr, bu bakımdan dikkate şayandır. (Mua'.Um Fuad Gücüyener Yayınevi) Büyük postahane karşısıcda MejtJaacık hanmda. Flatı 3 BTa. RADYO f Bugünkü Program j İSTANBUL 12^7 Ajılis ve prcgramlar 13.00 Haberier 13.15 Radjo s a l m orkestrası kenseri 13.45 Şarkılar: söyliyen: Selma Köprülü; çalanlar: Emir K e m a l Yorgo Bacanos. Krcâmend Batanay 14.20 T e ı B e a e k s v e Charüe Bamett orkestralarındaıı dans mü2 ; ği fPl.) 14.45 Progranaar ve şarkılar ıPl.) 1500 Kapsnı; P OS T Kore'den A SI snbay v» erierine As. Pos. 1S«O Dün uçakla ve harb muhabirimiz Faruk Fenik vasıtasile Koredeki savas birliğimize aşağıdaki mektublar gönderilmiştır: Ab'îürrahnıan Ydmazdan Sıtkı Özpeke, Besün Akmdan Sabahaddin Kanala, Hüsniye Kanaldan Sabahaddin Kanala, Z. Ebirıden Galib Ebine. Fatma Bülbüiden Rahmi Bülbule. çüklerin gözlerinden öperek say gılarımı sunarm. Fethi Öıcan Başgedikli aOJVJÎ.Tb. 7. Bl, den 3010 Abdi Özkan Ankara *** Sevgili kardeşim Fethi ErfüagörleTe ve dostlarıma Göndermiş olduğunuz ikinci Hamdolsun sıhhatteyim. Mek nektabunuzu aldım, çok sevinu Şimdi taarruz halindeyiz, tublarım postada. Hepinizi has D ve tafcilâtu mektub ya retle kucaklarım. Yüzbaşı ZMnadığımdan özür dilerim. Tnmn Eırünjrör İnçallah ilk istirahatte raektu;bmnı bekleyin. Mektubuma son *** verir, hasretle gözlerinden öpeMu. Tğm. Cemal Sanga rim. Buştemin, teyranin ellerin Maltepe İstanbul den, Mehmedin gazlerinden ö Mektublannıza teşekkür edepanıı. Perihana selâm eder, el rim. Vakit bulduğumda uzun yalerinden sütanm. zacağım. Gözlerinden öperim. Mn. Üstğm. Kardeşiniz Gd. Çvş, Enis Yaşar Kandemir *** *** Safa Gihnişjalçnı Sayıa Tosya Lv. üsteğmen Banâmna Sıhhatteyim. Mekrublarmızı alSayın üsteğmenim: dım. Cevabları gecikecek. Elle. Bundan bir ay önce bir ftrsa rinizden öperim. tını buîup sizlere, eve gönderdiMn. Üstğm. ğim mektubla bir kart yanmşEnis Gümiışyalçın tım. Bugün de gene bir fırsatı*** nı bularak bu roektubu sizlere Amcam Cemal Alpagoya yazdığımdan dolayı ne kadar seÇok sevgili amcacığım. Şu anvindiğimi size tarif etmekten â larda kızıllan büyük bir hezimecizim. te uğratarak süru halinde kovaSizlerin, aile efradıma yapmış lamaktayız. Bunun verdiği heyealduğunuz iyüiklerinizi evden al can ve sevinc arasında milletimi dığım mektublarda daima ha ve sizîeri düşünmekteyira. Beni bcrdar oluyorum. Allah sizler merak etmeyin. Sıhhatim yerinlen meırmun olsun. dedir. Sizlere üç meürub gönderÇok kıymetli pederin, her ikı dim, cevab alamadım. Şimdilik Ucrini, sayıa yengemin ve hoşça kahn der, Gökhan ve Tüiiz kıymetli üsteğmenimin her lin kardeşlerimin gözlerinden öiki ellerini sıkarım. Hepinize perken siz amca ve yengemin de Tanrıdan sağlıklar diler, tafsi hürmetle ellerinizden öperim. •âtb. mektublarımzı bekleriın. Er: Vahn Ahpago Baş. Gd. *** Ali Kua Öcal Büyükbabacığım, anneanneciğim'' Sizlere bugünlerde yeni mekSevgili kardeşim Büseyin tub yazanıadım. Yeni sava$lara Turkeşe girdik, büyük başar.lar kazandık. Mektublarınuı oa güa evvel Askeılerimiz emsalsiz kahramanlidım. Cevab yazınıştım. Bundaa lıklar başaıdılar. Allah yardımcıbaşka ilk gönderdiğim roektu mız olsun. Bütün ailenın ellerincun almadığımz 4 sahifesi elim» den öporim. geçti ve aynen gönderdim. K. Harekât tb. Benim için merak «tmeyin. Yıb. Sana, Nermine, selimlar, kUrçfik» Abbas Yurdakul 'wrin gözlerinden öperim. *** Sıhhiye Ba««diktU Sayıa llac Emin Ahmed İactam Şölen Kıraathancsi sahibi *•* Samsun MilB kiitühhane aaemnrUrflM Yakında en büyük zaferlerimiAnksra «i radyonuzda dinüyeceksiniz. Lutüfkâr kalbiniiden kopan Şiaviilik sana ve Ismail ağabeyiigaralar ve üzerlerindeki vedz BM adâm ve hürmetlerimi sunar, rümleler bizleri çok mütehassta ellerinizden öperim , etti. İçten geLen jükranlanmızın Başgd. kabuliinü diler, 'Cümlenize, t«Hüseyia Yfiksel bur arkadaşlanm nemına hür*** met ve saygılarımm sunarım. Babara Mnstafa Ceylâna n. Tb, Km, Sıhhatteyim, beni merak etmefcfan Tıma yin. Mektubunuzu bekler, elleri•P * *î* nizden öperim. Oğlu İbrahim Kaçardan, babası Er. İbrahim Ceylân Mustafa Kaçara *** ' The KaymeÜi eşim Şükrana Sevgili babacığım, Mektublaruu muntazaman ahSelâm eder, hasretle elleriniz den öperim, Hısım akrabaya, ko yorum. Merak etme, mektublanu komşuya ayrı ayrı sslâm e nm postadadır. Hepinizi se\ gi ile kucaklanm. derim. Eşin Sıhhatteyim, selâmlar İbrahîm Yurdakul *** SafranboluLnun sayın halkına Mustafa Kayaya Radyo ve gazetelerden aldığıİstanbu? nız sağlık haberlerimi anneme uCanı gönülden çok sevimli karisştırmak ve annemden beni sor leşim Mustafa, e\^elâ hürmetle mak suretile gösterdiğiniz ilgi selâm edip her iki ellerinden sıIsnmeyi annetnin mektublarından karım. Ben kardeşin Mahmud öğrenerek son derece memnun Cayadan sual edecek olursan ham ve minnettar oldum. Güzel mem dolsun sıhhatteyim. Sizin de sıhleketimin sayın halkına selâm hatte olmanra Cenabı Haktan dilarrmla sıhhatte olduğumu bildi leıira. Beni merak etmeyin. rir, büjüklerin elterinden, kü Mahmud Kaya Piy&sa yerl olan Yemlj v e Sofaniskeleleri v e Çaniak caddesmin dükkân önYiımi yıldauberi memlekeün e n salâ lerî araba kan^.yon ve bütün vesaitle h:>ctlı kalemleri taraîından vaal dclu arleta blr bekleme mah»Ui halini Hukuk, İktısad. Maliye v e Sosyoloji a!mış v e her taıaf p<;k içlnde ckn». komıhırtna datr makaîeler yayınlamak. sırdan dolayı mvştcrek şüîâyet 17.57 Açllış v e programlar 18 C O suretile irfan hayatımı^a hinnet eyle müracaatimirf nazarı ltlbara alan Kü Dans müziğt (Pl.l 13.20 Fp.sıl heyeti mekte olan Styasi Üimler Vecmuasının çükpazsr Bucsk Müduru v e Bcleciye (Acemaşiran fasln idare e d e o : Hakkı çubat nüshası (339 uncu sayıı çıkmış Zabıta teşkilâtımızın d e v ı m ü gsyret ve Derman 19.00 Hf.b«rler 19.15 Klâtır. mifTakabest İle vesaitin bekîcmelerini s!k saz eserleri: ça!aıı!ar: Cevdet ÇaJBu sayıda: (Basın Hukuku Tedrlsatı). tshtı tenüne almış v e temlzlik işjerioe la. Fahîre v e Refft FerTsn. İz^etidin fVakıflanmız), (Bütçe rocselileri). ( G e d'kkat gösterildlğlnden vaaifeperveriîk Ökte. Yorgo Bacanc*. Vecdl Seyhun lir vergisinde stopaj usu3ü). (Prapagan göfteren sayın Bucalc Müdürümüzle v e 19.35 Konuşma: kocusan: A!i Kkrem daı, ıGordon Gr«y raporu ( A j m Beîedire komiserHfme alenen tefekkür Varaacı 19 45 Sadl Yaver Ataman siyasî hâdiseleri) gihl p e i onemiı ya ctmenüîl lutfen gazcteniıle Uânını memîeket havaları: Ses ve Saz Birligi 7.1 lar vardır. Bayilerde ve kitabcılaıda rlca ederlz. 20.10 Kısa şehir haberleri » İ S buhjmır. Radyo Gazetesi 20.30 Kanserto fPl.) Yemtj Çardak caddesl esnaflan ÎÎ.BS B e e l h o v n e d e n piyano parc». Denizin ve aşkın dal«alan ]*n (Pl.> 21.1S Şarkılar: my A v u s t u r y ı n m büvük tTagedya şairHanüyet Yüceses çalanlar: Hakta Derlerinden ¥. Grillparzer'm eseridir. D l man, Şerif İçll. İsmail TezellS. Necdet limize Vecahet Akyol taraiından çevM'tinslerden itiba.en Gezen 2150 Aşka dalr: konujan: rilnüş, Milü Eâitim B a k a n h j m c a da, Afcnıed Esad Benim 2 2 » Operrj^a 'Alman klâsiMeri) ser'îi içinde yayınbir gece 22.4» Haberler 23 00 Pro«. lnn.irak 110 kuruş fiatla satısa çıîrarılrsraiar v e c a n s müziği <P1.> 2330 mıştır. Bütün kitabcılarda bulunuı. Kapanıj Siyasî İHmler Meemuası • B U G Ü N"« ÂLSÂZAR sinemasında ÖLÜM ANKARA 7.28 A ç ı h ş v e program 7J1 Neşeli parçalar (Pl.ı 7.45 Haberier 9.00 Haflf muzik (Pl.) 8 25 Günün prcgn m ı 8 J 0 Hanf orkestra eserleri (Pl.) 9.00 Kapamş. 12.15 Memleketten seîâra 12 30 Şarkılar 1300 Haberier 13.15 Melcdi. ler fPl.ı 13.30 Öâ!e Gazetesi 13.45 Polkacılar (Pl ) 14.00 Kapanıs. 17.58 Acılış v e program 18.00 Şarkılar 18.30 Konuşraa 1S.45 Caz orkestraianncUn: Tex Bcneke ıPi . 19.00 Haberier 1915 Tariheen blr yaprak 1940 Cumhur Bajkanlıtı armoni mızıkası; şef: İhsan Kunçer 20.00 Konuson» 20.K) Mtkslk 20.15 Radyo G u e t c s i 20J0 Serbest saat 20.35 Tarlhi Türk müıiği; idare eden: Mesod Cemll 21.15 Konuşma 21 30 Dana m ü z m (Pl.) a . 0 0 Konujma 22.15 Halk türtcüjerl 22.30 Şarkılar 22.45 Haberler 23.00 Merhjm Haeı Raşid Beyin o|Ju. Sebna Asalın eşi. Adnan v e Mübeccel İrenin babaiarı, Nebile Öıüuuun kartieşl, e s i i All Niz3Tnl kc'.onyası sahlhi Mevsimin yegâne serial filtni 25 kısım tekmili birden NÎZAMEDDİN ASAL vefat etmiştir. Cenazesl bugüa ögleyln Erenköy Ethemefendi caddes! 99 n u . maraiı evlnden kkldırılarak S * h n y ı . cedld mez&rlığına defnedllecketir. * * * Merhum istanbul Kadısı İsmet B e yin kerimesi, Hüsnü Barutçu reükası, Eîcsper mimar Hikmet Koyuno£)u hem5ires:. merhum Albay Falk Alsaçın kayınvalldesi, Keblre Alsaç. eıiıekU s u b3y Refet Muaiiim Şlnüsi, Yülüek Mimar İsmet Barutçunun validelerl. Yüksek Mimar Arinan Kuruymzıcının büyük kayınvalides;. İlhan Kunıyazıcı. Yüksek Mimar Orhan. Fntboleu Ttırhan. Hukuk talebelerinden Ayhan AJsaçın büyük^alidelerı 1 Z OR O KAMÇIU ADAM FATMA BARUTÇU vef»t etmiştir Cenaîest H'^VSl bugünkü çarşaraba günü Dclndi nanumd»n sonra Şlşll Camlinden kaldınlacaktır. Mevli garikı rahmet eyliye. İstanbul Beiediyesi Şehir Tlvatroları Saat 2030 da DRAM KISMI E SK 1 Ş A R K I Yazan: Rejad Nurl Güntekln Başlıca yaratacüan JOHN CAROLL Bugüne kadar çevrilen Serial filmlerinin en muazzann. Her ânı müthi9 bir heyecan, baştan sona kadar bin bir tehlike içinde geçen yegâne macera filmi. NOT: Film uzun olduğtından sayın müşterilerin tam vaktmde gehneleri bilhassa rica olunur. BULMACA 1 2 3 4 5 fi Telefon: « 1 5 7 KOMEDI KISMI Y Ü R Ü YA K U L D M Türkçesi: R. Kemal Arduman v e Vasii Rıza Zobu Telefon: 40409 1• ! 1 1 I 95Ö 951 95i ve daha bir çok snıekrin en büyük Sanatm en kıvuetii ALTIN Akademi mükâiatmı kazanan, bütün dünyada aylarca alkıslanan bir iitan M İ RA «The Heiress» OIİVİA de HAVİLLANT) MONTGOMERY C L İ F T ' i n $alıeseri Y A R I N A K Ş A M A& SİNEMASINDA İtibaren • • • • Dikkat: Büetler şiradiden satıbnağa başlannuştır, 16 Mart Cuma Matinelerden TAKSİM O SİNEMASINDA Senenin en güzel Türk fürai. Izmir Şehir Tiyatrosu kıymetli sanatkârlarirun ilk eserleri. Ğ L U M î Ç İN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " Berjrman Film Bugün Matinelerden İtibaren Tüccardao Vedad C ü l e a l l e hesab uzmanlarından Nejad Giüenln babalan , Behice Gülenin eçl. Zehra Erman ve Bihter Ş*?renin biradert. eskl Günıruk Yoieu SaJonu Müdürü Knver ErDMUim ka>::ıblr«üeri. Leroan Bil^e. Melâhat Kuleyin, Hayat ve Turgay f e rer.m H ı v a t ve Dcktor Z.ıhid Kuzjun ve Eftal Ermanın v e Devlet DenlzyolSoldan tağa: ları Genel Kât'bi Zlhni Bllge ile tüc1 ^ Vaktlnden önce gelişip yetlşmis cardan All Kuleyin dayll&rı, merhum seylere verilen isim. 2 Çevrlllnce Dcktor Hüsnü Şstur Şakarın damadı, «yedlrlp Içlrerek doyurma» manasına Den'.zyoüarı Yardım Sandığl jefleringelir (eskl terlm). su yollarmdan. 3 den Paşahahç«sindekl Jabrikamuın lmal «U tiği. aynı ismi tajiyanların hlrblrlerine SECAD GÜLEX karşı durumu. 4 Bir ağac cinsl 5 BüyükannenjD y a n s ı . hvrkes çocuVla Hakkıa raîn^stiue kavuinıustur. Oenan : a onun iylsini bırakmalıdır. S zesi 14/3 1951 çarşaınba günü ögle naBcyla yerterlnden ıcaklasaıı askeri k j v . n:Ezım muteakıt) Heybeliada C^miir!vetler zayıflarlar. tersi bir zaman par den kaldırılarak aile roakberesine defcasıdır. 7 Peygsmberlerden Ulri. 8 r.edilecektir. Allah rahînet eyliye. Bir kadın adı Heybeliadaya vspur 1050 dedir. Yukcndau a$ağ*ya; 1 Saldırganhk !iarekatl. 2 Şeker fabrikaianmızdan birinin bulunduğu yer. beşhıkta en lyi akia yapanlardan. 3 Btr yeraltı servetimizln bulun. dugu nokta, bir harf!n okunuşu 4 Senenin cn Eşyanın satış değerinin yariii, kcrkup saklanan. 5 Blr ypmiçln yarı^ı. fc'r ırk menEubu. 6 Nezaketîen zçrre ksr'ar naslbi bulunm;yan, tcrsl «ekrar edillnce giilerken çıkarılan seslerden tirlsl belirir. 7 Bir c!ns kvımas. oper» çarkısı. 8 Gimün k ı s ı m l a n n Zâlim bir kadının dar. blri, m•hnır 1 I MLJJL L. • 1 I 7 8 Yemeklerinizın lezzet ve nefa setinı ÇAPA baharatile temin edebilirsiniz. Eşsız ve Rakipsizdir.. ÖLOM 1! 1 •i 1 YENİKÖYDE SAHİLDE SATIUK ARSA Yeniköyde, Boğazın en güzel yerinde. lebiderya bir arsa satı'iktır. İitekîüerin her gün aaat 1112 arasında Ankara Cad. Kanramanzade Hın İlâncıhk Koll. Şti. Bay A. Leviy* mürftcaat. • Bugün Matinelerden itibaren Şehzadebaşutâa MİLLÎ Sine«asmda İki büyük filn» birden t TEHLİKELİ ARKADAŞ (Türkçe Sözlü) Baş R o l l e r d e : CORNEL WILDE IDA LUPİNO RICHARD W1DMARK 2 KANLI İSTÎBDAD (Türkçe Sözlü) Ba» Rolde: DOUGLAS FAIRBANKS B» Akşan I H E L E K SİNEMASINDA nelis ve mülırmmel siiper filnıleıinden SEYTAI\ RUHLU KADIN (The Walls of Jericho) hiyaü Gizh aşk v« mücadelesi. karanlık Ç E N B E R L İ T A S ve FERAHMa Şanh Türk kabrcnıar'r.nnm ebedî destanı Evre'.ki hulmr.canK hnUeâiimlş jekli: 1 2 3 4 5 « 7 S CORNEL WILDE " L I N D A * DARNELL ANN BAKSTER YÜZBASI TAHSİN İstiklâl Savaşınm aşk, asalet ve feraeat dolu altın sahifesi Millî filmcüiğimizin bu muazzam eserini mutlaka görünüz. ÖDEMİŞ Ceyhan Polatil ~!PIR!O!FİEİS!Ö!R İ Yİ ASR\ BUGÜN SAKARYA DURU FILM ilsClilPMüiç şj!l.JM TBA|R!K1ABIN NLUALHHIAIRID Kl7aTÂİN»!R!SİA l|Jİ Filnıe üâve olarak: En son Dünya Haberleri, F O X Jumal. N'umaralı blletlerinizi erkenden altfırmu. Tel: 40S68. ABİ Amrrika ve Avrupada 200 Sinemada birden gösterilmekte olan en büyük hey«raıüar îilmi B U G Ü N D E N İ T İ B A R E N | r' İstanbul f Sinemalannda buifün başbvor. AİSlRmil?ÎU!B SAKK Beyo«!u r r İstanbul AZAK 1 ve T U T A N Sinemalarmda (Türkçe) Matinelerden itibaren mevsimin en güıel iki fibni birden T U L S A B O R SA 23 Mart 1951 A ç ı h ş Kapanış 1 Sterlin 7.88.30 7.S7 100 Dolar 280.30 280 30 100 Fransız fraagı 0.SO 0.S0 100 Liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre frangı 64.03 64.03 100 riorin 73.6ü.40 73.6S.40 100 Belçika tranfi 5.6Û 5 6 0 100 Draiunl 2186 2İ.S6 100 Çekoslovak Kur. . 100 İsveç Kur. 5 4 . « 5 0 54 12.50 T'A'M 1 ^ HALE '^ BİRDEN Ölüme ffusamış bir Pranga kaçağının mfithiş maceralan, 2 aşk arasında tevbekâr bir kadının soasuz elem ve ız> tırab dolu bayab. OjTiayanlar: SUZAX HAYWORD ROBERT PRESTON PEDRO ARMENDARİS Milyonlar sarfı ile büyük petrol bölgelerinde vücude getirilen heyecan. aşk ve macera filmi. ALEMDAR 5 57« Darr 2 K A N L I I R M A K (Renkli) SİNEMADA Oynayanlar: JOEL Me CREA ARLEXE DAHL Her dakikası müthiş bir heyecan, süâhlann delik deşik ettiği insanlar... Eşine tesadüf edilmeyen bir film. takdir rajrbette zafer nnıdı ga>t \dant fi'tnîcrmo uaziîr ofarak ya'atıian A^k »e OANE C L A R C K 3İMONE SIGNOF5ET Türkiye Kirava Cemiyeti Genel Metkezinden: Senelik genel kongremiz 17 mart 951 cumarterl günü saat 14.30 da Emlnönu HaJkevinin küçük saloDunda yapılacagından üyelerln teşrifîeri rlca olunur. İdare Heyetl Gündem: 1) Başkanlık divanı »eçlml, 2) S) 4) S) 6» İdare heyetl raporunun okun Tarihte, filmcilifimİ!;de, ISTAMBIL'nn Kocamustafapaşa Yedikule FETHI Evüb diken hârika.' Eshaın ve Tahvilât Jc 7 faizli tahvillcr Alı; Sıvas Eraurum 1 Sıvas Erzurım)27 1941 Demiryulu 1 1941 Demiryolu D 1941 Demiryolu m Mill! Müdafaa 1 Milll Mtdafaa n Milll Müdsfaa m Milll Müdafaa IV Kalltınnıa Istikrazı Kalkınma n Satıs Gene döri sinemada birden alk:şîanmaktadır. Kasımoaşa İST/H^IUL TUNOA YAVOZ ile dolun bosalntnktadır. ŞAF^K 21.85 21 S5 22.İS 22.İS * 23.29 23 20» 23 15 2315 • 23 30 22.30 22.10 2210 22 Sfl 22.?e • 21.90 21.00 • Î2.10 2 2 1 0 * 100.50 100 S0 • 1110.50 I0a50 IOO.SO IOO.SO • Murakıb raporuaun okunnıası, Eski İdare heyetinin Ibrası, Yeni idare heyetl seçimi, Tekllf ve dilekler. Sineınaliirı insan akını 6 faisli isfikrazlar Kalkınma m Itadın gazeteci LlVtn mascraları: Lil işittiği s«s üzerine bir köşeye saklandıkUn hemen sonra VIax Dalin Profesorün kansı Prcfesörün kansı Max'ın evindc! Hayret! Şüphelerim tahakkok >*~ ^ ^ ediyor Yano elli bin f ihtiyacun v»r Marianne. Yo sa baskasına mürarsat Esrar Peşinde: 53 ^Ah! Bunu sakın yapjna 1840 Demiryolu IV 1941 Demiryolu VI 194S Tanvlli l 194S Tahvill D 1949 Tahvill I 4 1/* failü 194» 96.55 100 30 101.30 100 25 99 98.05 9«.5f 100 30 • 100 S0 • 10035 9«. 98.05 • Ihtiras Dehşet Her dakika kalblerç helecan, korku Çî 5 faizli ikramiyeliler 1933 Erganl 2 1»3S Ikramıyeli Milll Müdal&a 1 Demiryoru IV Demiryolu V Ketad Cumnunye» Gulden tngillz Külçe 22.50 21. îl 9830 99 82.S0 21 * gl• 98 30 99. ' 3780 33 90 30.05 *410 veriyorum pl biraı ha yanıma. HEYECANDAN NEFESİNİZİ KESECEK Sarraflarda altın fiafı Senenin en büyük filmi REKS FİLM SaliUt «M NADİR NADİ Bu Küahada yazı iilerım fiilen Uan edm; ÇEVAP FEHMİ Irkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle