11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Şubat 1951 CUMHURİYET "Cumhuriyet,, P O S T A SI Yüksek bir huzura Ey benim babam, sıhhatini sorduktan sonra selâm eder ellerlnden öperim. Hiç birinizi ayırd etmeden cümlenizi selâmlanm. Beni sorarsanız vücudüra sıhhatte sizden duacıyız. Ahmed Akman *** Hemşerilerim Ayaş ve Çubuk sayın halkına Dualarınızı radyo ve gazete yayınlarıle duymaktayız. Hepinize bütün Kore Birliği içten selâm lanmızı iletir, sizlerden aldığımız ilhamla bize terettüb eden vazifelerimizi evvelâ Allah ve sonra sizlerin duasile başaracağımıza ınanabiUrsinız. Sizler sağolun aziz hemşerilerim. S«lâm ve hürmeU len Hemşeriniz Ayaşlj Basgedikli İzzet Arslan *** Babama Kıymetli babacjğırâ; Mektub gönderiyorum, cevab alamıyorum Açıfc adresimi aşağıya yazıyorum. Ben sıhhatteyim. Sizlerin de sıhhat haberlerinizi sabırsızlıfcla beklerim. Ellerinizden öperim. Eşirn Sıdıka Giileçe ve kardeşlerime ayn âyn sevgi ve selâmlar ederim. Bu vesile ile bilumum Işıklaflı ailesinin büyüklerin ellerind.en Öper küçüklerin ellerinden sıkarım. Aynca İsmaıl enişteme ve mahdumlanna ayn ayn sevgi ve seîâmlar eder, kendilerinden mektub beklerim. Kayınbiraderim Ahmed ve Hakkuun cözlerinden öperim. Kaymvaîidem Hafız Ha,yriye Çakırın ellerinden öper duâlarını beklerim. Baldızım Birsen ve yaramaz Ersenin gözlerinden öperim. Lutfiye ablama ve bacanağım Mehmede selâmlar eder, mektub beklerim. Adresim: Shh. Bas Gedikli Hasan Güleç (993>. 1St. Turkish Armed Forces Command Tokyo 5İÖİ Tokyo Japan Hasan Güleç *** Bayan Zenrâ Ebin İstanbul Vi mektubuntızu aldım. Sağ o Türkiyeden Kore'den Türkiyedekilere Kore'dekilere mektub mektul yağ/fhoünlenJe Grip ve s«ğulı ot* gınlığı Koıtolıklarındon korgnmok için GRIPİN ıhmal etmtyinıl. KİŞM Citdinizi besleyecek. genç va kın~ şıksız gösterecek, yüzünüze kadifo yumu$akhğı verarek güzelliğinizi bir kat daha arttıracak olan PURO TUVALET SABUNU varken, çatnapr ve bulaşığa kullanılan beyaz sabunla yüzünüzü ve vücudünüzü yıkamak günahtır Hususi bir formülfe imai edilen PURO TUVALET SABUNU. cazıbenizı arttıracak ve siza sihirli bir güzellik verecektır. Dün uçakla Koreye aşağıdaki melttublar gönderilmiştir: Nureddin Seçilden Muzaffer Seçile, Neval Dümenden Fikri Ünala, Seniha Gülsevimden üstçavuş Kerim Şene, Bürhan Danışıktan Albay Celâl Doraya, Osman Akkaştan Ali Akkaşa, Murad Usludan Albay Celâl Doraya, Raşid Kartaldan Albay Celâl Doraya, Cengiz evrenselden Albay Celâl Doraya, Trabzon Maçka müfrezesi erlerinden Ahmed Akagündüze, Nezihe Tüzün ve Sabahat Tüzünden Ismail Tüzüne, Şecaaddin Çağaldan Mehmed Köknere. GRİPİN MAKİNELİ USTURA ROLLS RAZOR 5 para sarfetmeden bir ömür boyunca ratıat traş olmamzı sağlar. • Bıçağı S h e f f i e l d çel'^inden yapılmış ve berber usturası gibi oyulmuştur. • Ken di kutusunda kendiliğinden bilenir. • Bu Maklneli Ustura ile traş olmak cidden hakiki bir zevktir Tuvalet Sabunu 100 de 100 Saftır. PURO Bol Köpüklü Nefis Kokulu lun. Annemin ellerinden, hısım akrabalann ve senin, yavrulanmın, Hakkmın gözlerinden öperim. Selâmlar. Galib Ebin ..., * * * Sevfcili kayınbiraderim Ziys Akıncı Ankara ( 18 ocak 950 tarihinde radyo vasıtasile göndermiş olduğunuz ailem hakkmdaki malumatınız: ve selâmlânnızı aldım. Teşekkürle rim sonsuzdur. Selâmlanmı yollar, gözlerinizden öperim, ' Enlştcniz Shh. Gd. L'stçvş. Tevfîİt Doğan * * * Yıb. Rffık Pekecen Polath Beni son derece memnun eden Ismail ağabeyinin de yazdığı mektubu aldım. Sağ olun. Hepimiz iyiyiz. On beş günde bir size hep yazayorum. Şu anda kıymetli gazetemiz «Cumhuriyetîin muhabiri yanımızdan geçiyar. Mektubumu alıncaya kadar sizleri habersiz bırakmamak için bu fırsatı kaçırmıyorum. Tah rnininizden daha fazla sıhhat ve kuvvetteyim. Yalnız hepinizi ve sevgili yurdumuzu özledik. İnşallah pek yakmda sizlere yeni zaier haberleri göndereceğiz, Büyük idealimiz ve sizlerin hayır dualan inşallah pek yakında bize o gün leri gösterecek. Ellerinizden öperim sevgili ağabeyim. Top. Teğmen Ali Özveren ROLLS RAZOR USTURA TR*S MAKİNESİ KOLAYLIĞI Ue BİRLESTİRMİŞTİR ,"."1 Düzgün ve Sağlamlığile iinlü Ucuzluk Kiremit Tanesi 1 1 1 0 Kuruş Derhal sevkedilir. I AMERİKA'DAN 1 PILGRİM STEAMSHİP İ Gemi «ahn abnak veya kiralamak Utiyenlere CORPORATtON Brokers for sale and purchase of vessels Ship ând chartering brokers steamship agents Büyük PorfümSri ve Tuhofiy* Moğoıolarındo 12,50 liroya tatılmaktadır. To^lOM S«tı| Y»rı . OIİINr KOMItl iDlK. Ito Galol. A.lar. H . . . I . I . 41««].T«I«: OtlCOMlıt. Sümerbank Kütahya Keramik Fabrikaşı 11 BROADWAY NEWYORK 4, N.Y. Telgraf: PILSTEAM NEWYORK SOĞÜK Elektrik Mühendisi Almacak Murgul Bakır İşletmesi Müdürlüğünden: Murgul Bakır İşlet'nemizde yüksek ve alçak tevettür şebeke ve tesislerinin işletme ve bakım işlerinde istihdam edılmek üzere tecrübeli bir elektrik mühenJisi veya yüksek mühendisi aJmacaktır. İsteklüerin hal tercümeleri ve bonservislerini de iliştirecekleri bir dilekçe ile (Mur;ul Bakır lşletmesi Müdürlüğü, ilnrgul Borçka) adresine müraaatleri. (2084) NEVROZl ÂIGINLIĞINA 4 SAAT ARA İLE GÛNDE 3 ADET AUNABİLİR. ARANMAKTADIR Mühim bir Alman sanayi gruttınun mümessili bulunan bir firma, bu mümeaüllife aid bütün Almanca muhabereyi ve Türkçeden Almancaya, j^lnıancâdan Türkçeye teknik tercümeleri müstakillen yapabilecek ^ e müçtsrilerle müzakerede bulunabilecek bir şef aramaktadır. Taliblerih. elle yazılmış, resimli Almanca ve Türkçe tercümei hal ve referanslarile İstanbul P. K. 1823 e müracaatleri I J t t . \ Teknik Resim Öğretnteni Aranıyor: VITAMINU V İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden: 951/43 Yascf Pınhas'ın Sütluce Karaağaç Mezbahaâinda toptaneı kasab Artm Al. tun'a olan borcundan dolayı Artın Alhın namma tanzım ett.ğı Tark T.caret Eankasından tahsıl edılmek uzere 9 1'951 tarih ve 13876 sayılı 7500 l.ralık çekin zayl olduğundan bahisie jptaline karar verilmesl, çekin hâmıli Artir. Alhın vekili avukat Kayaalp Atakurt taıafından mahkemeye verilen dilekçe ile istenmis ve mahkemece ziya keyflyetinin üç defa ve 45 gun muddetle llâmna karar \erilmi5 ve bu babdaki duruşma 6 4/"951 caat 14 e talık edilmis olduğundan zayl çeki bular.m Işbu müddet içinde mahkemeye getirmesi, i Easiinmızın yeni derdi: Resmî ilânlar meselesi Bu Sabunda: Güzelliğin sırrt sakhdtr! Kullanacağınız günden I t i b a r e n yüzünüzde bambaşka bir tazolik, teninizde lâtlf bir yumuşaklık hissedecekslniz. 7 Satm almıp belediyeye bağ Baştarafı 1 inci sahifede esasını değıl, polıtik mahiyet arze lanan müesseselere.) den bir cephesini ele aldılar, bu a Aid olup: Ücreti hazinece veya o daire verada gazetelerimizin bugünkü belIib3şh derdlerinden biri olan asıl ya müesseselerce ödenmesi lâzım gelsin veya gelmesin, bütün ilân dsva ne yazık ki gürültüye gitti. « Bu vesıleden istifade ederek u ve reklâmlarla.. 8 Şahıslar tarafmdan yapılrnumî efkâr önünde meselenin eÇOCUK MAMASI sasını teşrih ve çok haklı olduğu ması bir kanun veya tüzük veya na kani bulunduğumuz noktai na yönetmelik icabı olan ilânlar zarımızı izah etmeyi düşündük. Da Resmi ilân telâkki edilmektedir. va ıki kelime ile şudur: Adaleti yeBu telâkkiye nazaran: rine getireceğiz diye işlenen bir 1 Devletle ju veya bu şekilde acaletsizlik. alâkalı olduklan için Ziraat, Emlâk, Bundan bir müddet evvel Bakan Sümer, Eti gibi bankalar Uânları, lar Kurulundan çıkan bir kararna2 Elektrik, havagazi, nakil vame, resmî ilânların gazeteler ara sıtalan^ ilh gibi müesseseler ilânsında müsavi surette taksim edi lan, leceği kaydını koymuştur. Bu su 3 Fabrftalar i'ânlan, retle 6C.CO070.00O basan bir gazete 4 Ticaret odalan, borsalar, no ile 10002000 basan bir gazete ayıu terîer ilânlan, miktarda resmi ilârı almaya başia5 Bedeli tamarnen şahıslar tannşlardır. Mesele, okuyucu için ilk rafından ödenen ve tamamen şahsî bakışta ehemmiyetsiz gıbi görüne mahiyette olan tapu, icra, mahkeme bilir. Fakat gazetelerin bellibaşh üâ"'arı. Pamuklu ve ytinlü fabrikalarının bütün mamulâtlan asavaridat kaynaklanndan biriain ilân 6 Tamamen hususî şahıslarm ğıda bulunduklan y«rler yazıh satış mağazalanmızda toptan o'aolduğu düşünülür, hele büyük ga kurduklan şirketlerin, ticarethanerak bütün tüccar ve esnafın her çeşide olan ihtiyacını karşılamak zete.erin mükerrrmeliyet yolunda lerin ksn'iren yaymaya mecbur üzere satışa arzedilmiş bulunmaktadır. katlandıkları büyük masraflann bir o'^uklan ilânlar. Arzu eden tüccarlar mıntakalannda bulunan sattş mağazalakısmını da ilân varidab ile karşüaEesmî i'ân a^^edilmekted^r ki nmızdan ihtıyaçlarmı temin edebileceklerdir. dıklan gözönüne aimırsa davanm b'j'.'arın hlc birinln ne devlet bü+Bu yıhn toptan fiaüan tek fiat olup büyük tüccar için ayz?nnedilciği gibi ehemmiyetsiz de re?!, ne de hâzine ile alâkalan yok nca tenzilât yapılmaroaktadır. ğil, gaze"elerimiz içia belki de ha tur. Mağazalanmızda perakende satışlara evvelce olduğu gibi peyatî bir ş olduğu meydana çıkar Yani yeni resmî ilânlar kararnarakende fiatlarla devam edümekte olduğu ve müstehlik halka Bütün dünya gazetelerinöa oldu mesi y3İnız bu ilânlan gazeteler ataleb edecekleri miktarlarda satış yapılmakta bulunduğu ilân ğu gibi, bizim gszetelerimizde d« rasında müsavi surette taksim etclunur. (1992) eğer bütün masrafı satış bedeli üe mek gibi garib bir hükme varmakMAĞAZALAREVnziN BULUNDUĞU YERLEB: karşılamak lâzım gelseydi bu ga la kahnamış, aynı zamanda resmî ADANA, ANKARA, D.BAKIÜ, ERZURüM, ESKİŞEHtR, zetelerin bugünkü şekilden çok da ilânın mânasını alabildiğine teşmil İSTANBUL; İZMİR: KAYSERİ; KONYA; MALATYA: SAMha zayıf. çok daha fakir olarak ın ederek yaptığı haksızlığı ve adaSUN, TRABZON, ZONGULDAK... tişer etmeleri gerekirdi. letsizliği büsbütün büyültmüştür. Meseleyi bu cephesinden ele a Bu karamame. vazettiği hükümlıp muhakcme ecece'.ı olursak ko l°r!e yaînız büyük gazeteler aleylayiıkla şöyle bir hüküm verebi binde vaziyet almakla kalmamak Yugoslavyada Emval ve Matlubatı Bulunan Vatandaşlinz: Ç'kanlan k?remsme kendi ta, ilândan gaye mümkün olduğu lann Haklannı Koruma Derneği Başkanlığmdan: ça!:şma!an neticesi tirajlannı ar kadar çok kimse tarafmdan okunUrarak büyük okuyucu kütleleri ması oiduğuna göre, mütesaviyen Derneğimizm 1951 yılı âdi genel kurul toplantısı, Aksaray Teceddüd ne hitab etmeye muvaffak olan taksim kaydile ilân sanıbi devîet caddesi 29 numarah, Aksaray postanesi bitişiğindeki «FATİH HALKEVI» gazeteîer için hızianm kesen bir müessesesinin menfaatlerine de zasalonunda 18 şubat 1951 tarihine rastlıyan pazar günü saat 10 da yapınevi engel, hattâ onlar için bir nevi rar vermektedir. lacaktıi'. Saym üyelerirci/in teşrifleri rıca olunur. ceza oîmuştur. Hele bedeli jahıslar tarafından Davayı kabataslak böylece tarif ödenen ilânların resmî ilân cerceG Ü NDEM : ten sonra şimdi biraz da taisılâta vesi içine sokulmalan. mutlaka fa1 Senelık idare kuruiu raporunun okunması lan kanaldan füân gazeteye tevdii 2 1950 yılı bilânçosunun tetkik ve kabulü ile idare heyetinin ibrası. Mevzuubahs Bakanlar Kurulu ka kaydı altına alınmalan, şahsî hu3 1951 yıh muhammen bütçesirün tetkiki ve kabulü, rarnamesi 13 3 950 tarihlidir, nu kuku tahdid gibi hukuk devleti 4 İdare kurulu üyelerile yedeklerin ve denetçılerin seçilmesi, tnarası 11793 tür. 20 eylul tarihli mefhumu ile taban tabana zıd bir 5 Dilekler. Eesmî Gazetede çıkmıştır. dıırum da yaratmaktadır. Bu karamame ile: Bu karamameden zarar gören (1 Genel, katma, özel bütçeler diğer arkadaşlarımız gibi biz de le idare edilen daire ve belediyele bugüne kadar yeni karamamenin re, yanhşhğı farkedilir de tadiîi cihe2 Sermayesinrn tamamı devlete tine gidilir diye sustuk ve bekledik. veya belediyeye veya özel idare Fakat evvelki günkü Mecliî müzakerelerinin bizde maalesef bir halere aid daıre ve nsüesseselere, 3 İktisadî devlot teşekkülleri yal kırıkhğı yapttığmı saklayamıyacağîi. ne, Ne tarafından bakıhrsa bakılsın 4 Bu te=ekküller tarafından sermayesinin yr.nsından fazlasına yanlış ve adaletsiz olan bu kararİştirak suretile kurulan ortaklıkla name hükümlerinin bir an evvel değiştirilmesi lâzım geldiği kanaara. Mahiyeti her ne olursa olsun saym halkımızm Bankamızla 5 Bu ortakılklann ayrı nisbet tini tekrarlıyarak bu bahsi b»agünyapacaklan işieri ya bizzat veyahud kammi vekilleri vasıtasile te iştiraklerile vücud bulan kuranı lük kesiyoruz. Kestirme yol hüku\ürütmclerfni rica ve mutavassıtiar cleîilptile ytpılacak müracaatmetin ilân tevzü dedikodulannın lara, lerin hiç bir suretle nazara alınmıyacağını ilân ederiz. (2118) 6 Tiearet ve saııayi odalan, bor [ ve şekilierrnin üstünde kalması, bu işi serbest bırakmasıdır. galara, r İstihkâm Okuluna Güzel Sanatlar Akademisinin yüksek kısmından rrezun olanlardan bir teknik resim ögretmeni alınacaktır. Tahsil derecesine göre 400 lira ücret verilecektir. İsteklılerin şartları öğrenmek üzere Eyübde İstihkâm Merkezl Birinci Şube Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (2049462) , ' Bir Genc Aranıyor Şimdilik 34 ay için bir yabancıya tercümanlık yapacak bütün gününü verebilecek almanca bilen bir gence (talebe tercih olunur) ihtiyaç vardır. Şartların posta kutusu 331 adrese acele bildirilmesi. İ?çi Sigortaları Kurumu İstanbul Haslanesi Başhekimliğinden: 1 Hastanemizin bir yıhk ihtiyacı olan erzak ile temizlik malzemesi açık eksiltme suretile ihaleye konulmuştur. 2 Açık eksiltmeye konulan malzemenin miktar ve evsafını gösterir vesikalarla şartname her gün çalışma saatleri içinde (Nişantaş Büyük Çiftlik sokak No. 10 daki) Başhekimliğe müracaatle tetkik edilebiür. 3 ihaleye konulan erzak ve malzemenin eksiltme tarihlerilo muhammen bedelleri ve gecici terrinat akçeleri aşağıdadır: Geçici teminat akçesi İhale Urihi Muh. bedeli Cinsl 6380,63 lira Et 19 şubat 951 85.075,00 lira 2007,38 » Yaş sebze 20 » » 26.765,00 > 9443^5 » Kuru sebze 21 » » 125510,00 » " Sütlü 2556,00 » 22 34.080,00 maddeler 4 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yukarıda belirtilen günlerde geçici teminat akçelerile birlikte saat 14.30 da Hastanemizdeki Komisyon Baskanhğına müracaat etmeleri lâzımdır. 5 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2117) 1 Manifaturacı EsnaEın Dikkat Nazarına / Dr. NECİB DİNÇ FİZİK ve ELEKTRİK Tedavileri Mütehassısı Romatizmalar, fistül ve basur memelerinin ameliyatsız elektrikle tedavileri. Galatasaray İngiliz Sefareti karşısı İşman Apt. No. 65/3. Telefon: 42249 ^ Sânerbank Alım ve Satım Mâessesesi Müdürlüğünden: Dr. FEYZİ TANER > Böbrek, Mesane, Prostat Hastalıklan Mütehassıs ve Operatörü Beyoğlu İstiklâl caddesi Ağa cami yanında Rumeli hanı No. | 15. Saat 1519 Tel: 42380 ÇİFT TAŞ Türk Mesken Şirketmden ÖKSÜRÜÇÜ VE ECZANELERDE BULUNUR Galata Kefeli Hüseyin Han bitişiği Küçük Han kat 2. İst. ŞLrketimiz Ahnan, İngiliz, Amerikan, Fransız malı 400 aded 3 odalı portatif villâ satın alacaktır. Talib firmaların 10/'2/951 curr.artesi saat 14 de plânlarile birlikte müracaatleri. BRONŞİTİ KESER PIRLANTA YÜZÜK Orta boy, küpe elverişli yapmaya Glddî Bir Şirket İçin LİSAN BİLEN BİR 152.1951 günü saat 14 de satılacaktır. Sandal Bedesteninde H i teşhir edilmektedir. H M Sandalbedesteninde I bayan memur aranıyor. Galata Kefeli Hüseyin Han bitişiği Küçük han ikinci kat. Türkiye Emlâk Kredi Bankası istanbul Şubesinden: ATakinist Şofor yetişîcek^re "i <»yhlc yeni kurs 5 Mart 951 de başlıyor. Dersler haftada 3 gün l?20 arasında ve cumartesi gün Ototnobil, Makmist Kımn leri öğleden sonra tam motör bilgisi, motör işletme, ârızacılık. se>TÜsefer dersleri, aynca projeksiyonla ders. Böylece her öğrencive şofor ehUyeti ve parlak bir istlkbaL Kurs ücreti, tasdikli dipîomamızla 140, Amatör ehliyeti için direksiyon talimleri 75 lira. Müracaatler: Öğleden sonra. Knyıdlar başladı. Fazla bilgi istiyenlere prograna yollarıır. Şoför ünühanı kitablanmızı kurstan alahilirsiniz. Bomonti Havuzlu Bahçe sokak. Telefon: 80259. Fikri T. Kardeş Kıbrıs Havayolları Cyprus Airways ile Uçunuz NEOKALMİNAI NEZLE BAŞ DJŞ ACRILARIHA KARSI v KİNİNLİ Kıbn» Harayonan ne seythıt ederscnız, motorlarıtr •bakunı ehliyttli İngiliz (ekakijealeri tarafından yapılan ve tecrübdi pilotlar tarafından sevk ve idare edilen tayyarelerle uçrauş otttr ve dtiraa tngilizlere h«s olan nezaketle muarnele görür, konforkl ve lüks tayyarelerle »eyahat etmt'ş olursunuz. Servisler rauntszım, <ık ve tarifeye tamamen uygundur. Izabat ılmatc ve yer ayırlmak için: İngiliz Havayollan'na Ayaspaşa Kun Palas 1 ( Park Olflı Kırsı&Jnd») müracaat ediniz. Tel: 62982S238İ < KIMtS HAVAYOIJLARI lne««ı.H«vayollan fle M6»Urekea
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle