14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYUr 9 Şehat 1651 İngiltere futbol kupası turnuvası Küeük kulübler bn mevsin, nmii edilmedik sfirprizler yarattılar Bu yıl dunyadakı butun futbol j lanımştır CaıhVe'ın, bundan 20 seeeverler tarafından bu>uk bır alâ i ne evvel Arsenal'ı nakavt etmeğe ka ıle takıb edılen İnşıltere futbol ı nuvaffak olsn dığer bır uçuncu kupası turnuvası ş.mdıye kadar 'kume takımı Walsall'ın zaferını gorulmemış derecede enteesarı tekrarlamasını beklıyenler bile ololacaga benzemektedır Bayuk lık j muştur Arcak Londra takımı ou kulubterınra tumuvava katıld klaıı I revanş macıru rahat bır oyunla turun arıfesınde keharete \ a'kı 4 1 k?zaııması bu umıdlerı sondurşanlardan bır çoKİan, bazı netıceleı h?kkında tamamıle a'danmışlardır Caılule şımdı uçuncu kumenın <upa turnuvaımın hususıyetle I bailarında olup ıkınc. kumeje terfı r d e n bın da.ma surpmıerle dolu umjdmdedır Dıger bır uçuncu kude o'uşudur Bu turnuvada «ımkân me takımı, Nonvjch Cıty aynı , , , s» demlen'er Kaın^az olarak lunudlen beslemektedır Zıra bu vukua gelır Eu me%sım, eîeraeler teklm d a k u P a turnuvasmda Dir c'en sonrakı ılk buyuk turun fıks ' s u r P r l z yaratmış vc geçen mevsı! rnjn kupa fınalıstı Lu erpool u yeııtarune nazaran surorız ıhtımallerı, ^ ^ nek zayıf gorunmektev dı Ilk baW alter Plıngton kışta, daha kudretu telâkkı edılen takımların durumları tamamıle sağ Bu hafta >apılacE.'c Voleybol lamlaşmıştı Bondan evveikı mev sımlerde surprızıer varatmış olan ve Basketbol maçları Colcbester ve Yeovıl g bı b u t u i 10 şuoat 1351 cum^rtesı günu Teknık kucuk kulübler .lk eleme tuna Ünıversıte salonunda Istanbul Voleybol rında dokulmuşlerdır Turnuvayı *ampı>onası maçları Saat 14 00 te GalaUnray (B) Barıadeta ınhısar altında buiunduran >er (B) Halcemler Abdl Atamer. Gün. lık kulublerı ıçm de yol acılmıştı e:ı Artunkal Bu durum karşısında rj«uk turSaat 15 00 te CaUtasaray (A) Salar başlarken bırıncı ' ' ~nemn en rıyer (A) Haktnuer Gunerl Artunbaşında gıden 5 meşbu tak mm kai, Abdı Atamer Saat 16 00 da Karügumrük (B) Vefa taraftarlan ıçm, bazı kımselerce (B) Hakernler Osman Solakoglu Z«kı erışılmesı ımkânsız telâkkı edılen Oztaa bır unud belırnu$tı Hem lık, hem Saat 17 00 de Karagumrulc (A) • Vefa kupa sampıyonluğu şerefını ıhraz (A) Hakemler Z«kl OzUf. Osman Solakoglu etmek Basketbol G«ncler şamplyonası grup Ticaret, Ekonomi Bakanınm dünkü basm toplantısı RADYO ( Bugünkü Program j ISTANBÜL MEVLİD Merhurn sulmekatıb Müouru Ha&an TSJUIB Guneş'in ruhuna vefatının kırkıncı gumme noaadıf 11 2/*51 paear gunu Yıldız Ham dıve Camıl şerıf nde ögle namaıını muteakıb Mevlıdı Şerıf kıraat nlunacaktır Kend sınl se\en ievaü kııarajn ve nvam dıruu bu duaya jjıiraklerı rıca oîunur Aıl*isı Bundan 54 yıl evvel Aston Vıll» Imallen her ıkı sampıyonluğu kazanmıştır Saat 18 00 de Fenerbahçe (Gene) Preston North End takımı da lık Beiogluspor (Genc) Hakemler 8üha kurulduğu yıl aynı serefe ulasrrug Ta*dur O«man Kermen 11 jubat 1951 pazar gunu Galatacatır Fakat o devırlerdenben lık kura> lokalinde ikıncı kume Volejbol lublerinın sayısı çoğalmış, çeknm» laırpıyoia^ı maçları en hâd bır şekıl alnrştır DevrıSaat 1015 te Kurtulm Şişll Hamızde herhangı bır takımın çıft« kemler Haluk Sai Suad Ke«im şampıvonluju elde etmesı çok »upSaat 1100 de Tarabya Altınordu helıdır, zıra yuk muazzamdır BITHakemler Suad Kesim Haluk San 11 şubat 1951 pazar (unu Teknık takımın bu şckılde muvaffak olaÜmversite salonunda Ikınel ve bırıncı bılmesı ıeırı en az 48 muvaffakıyetb kumeler îstanbul şarnp yonası maçları maç çıkarabılmesı lâzımdır YıllarSaat 9 30 da Dcnizeucu Şışlı (II danberı her ıkı serefın bırden pe ktımel Hakemler Şukru Mete Yuda Cera»ı şınde kosan takımların hepıı soSaat 10 30 d» Kartuluf Vefa (I ku Zuhtu Velıbese pamuk ıhrad ve«ı nunda eereınlık ;e ylık altında rrei FaKemler IlSan Ujguç Izzeddln le=ıle 280 mıi.on knmetınie dovlz çokmuçtar Somr kaçırıldıgmı iddıa eden sov lantıler Saat 11 30 da Galat&taray Ist&nbul munasebe'ıle <Je stın'arı ao<.'edı Çıft« şampıyonlur çekişmefinın klasık bır mısalı Bırıncı Dunya por (I kume) Hakemltr Izırddın « Ağustos bıdayetnden ocak Som«r Şukru Mete a harbınden az evvel, Ingılteronın o Saat 12 30 da Fenerbahçe Beyogl'i sonuna kadar S3 217 &8 kılo padevırdekı en ustun ıkı takımı As «oor (I kume) Hakemler Yuda C°rasl muk ıhrac edıldı Buna karsı memton Vılla ve Sunderland arasında Ilhan Uvgu<; lekete 168,156 719 lıralık dovız gırcerevan etmıştır Mucadelelerı alâ îstanbul Bolgesini teftiş başlıyor dı Tamamı 168 mılvon eden bır ka ile takıb edılmıs ve sonunda 1H üzerınden msıl oluı da 280 Beden Terblyesl tstanbul Bolgesini mal tak*m şerefin paylaşılmasında baş teflit edeeck lkl müfettls Ankaradan mılyon lıralık dovız Vaçırılu"' 8u id"' " sadece gulun','jr Dedısım baja kalmışlardır Sunderland lık Mufettıslenn bu veslle şampivonluğunu ıhraz etmiş ve uzun muddet kalacakları ile I»tanbuld> gıbı pamugun ortalama fıatı 370 anlaşılmakkurujtur Çünku ağustosta 250 kuVılla ıkmcı olmuştur Muteakıben tadır. ruştan açılan pıvasa ancak 11 eyAston Vılla kupa finolınde SunderLario takımı galib lulde 300 kuruşu ve ıki ay üç ha f ta land'ı yenmıştır Bu mevsun bafEoma 8 ( A f I Romanın Lazıo sonra vanı 23 ekımde 400 kurusJ langıcında ıse kupa tumuvasında takımı bugun burada karfilastığı Ar bulmuştur 60,000 ortağı olan Tarım ve lık maçlarmda başta gıden Arse Janünll Platena* t»klmını fi0 yen Satif Kooperatıfı. Egedekı mahsuBfl\an Inal nal, Wolverhamoton, Mıddles njlatlı. lun üçte ilcuını mustahsllden almış Doktor İnalın zevcesı Bayan Habrough, Tottenham Hotspur v» Boksor Hayrah?f!>an geldi v« kendılerıne gunun nuaSHBina lımat Inal, Soıbon'da doktorasını New Castle Unıted'in her ıki jamBu cumartest gunu ftthrımızde ilk gore değıl ortalama bır fıat üzepıyonluk çekışmesınde şanslan çofc msçını japacak oıan tanınmış L k^o rınden tedıvede bulunmuştur Pa muvaffakıvetle vermıştır Bajan Ina! 1942 de îstanbul Edebnat Faustun tel&kki edılmekteydı Wolver lerden Hajrabedyan dun aksam l y ıçre muğun hemen herıen \arısını kultesınden mezun olmuştur Lısetayyareı'el şehrlmiıe gelmıstlr Hayrahampton'Ia New Castle ilk kupa hj bedian ılk kartıLafr»»»"1! Kâmlllc y a . (28,000 ton) Almanya çekmıstır lerde fransızca oğretmenlıeı yaprunu başarıle atlatmışlar, fakat pacaktır. Zeytınyağı ihracafı tıktan sonra 1P17 de Paıı=e gıderek Mıddlesbrough, ıkınci kumenin düJoe Louis galıb Zeytınyaeımn pahahlaştıgı bu Sorbon'n 2'rmı^tıı meBcılerinden bır takımla Leetb'te Miamı « ( T H A ) Eskl dun>a nun ıhrac yuzunden ıleri geldıgı ve yaptığı maçı kaybetmıştır Lık maç a£ır sıklet boks şampıyonu Joe Louı5 ıhracata devam olunup olurmıvaN UCINGEN "*B ANKASI Bıjık Frıtn u edıljı Balzac nı larmda o zamana kadar «1 gol ataa dun gece 20 000 kisı onunde yaptlgı 10 cağı sorusuna karşı Bakan demı$ıCnsir Brolt«auı roni"nına bır reyl meşhur takım bu kupa maçında ravundluk musabakad» rakibl Kubalı tır kı rl,rak vazdığı ı\\ıcıneen Bankasıl bu zayıf telâkkı edılen rakıbine karşı Omello Agramento yu sayt hesabıle « Vermış oldugumuz dovt bm ( defa Vahdı HaUv tprafındin dıhm . maglab etmı^tır Joe Louıs bütun mu» tek bir gol çıkaramamıştır. Kupa sab«ka bojTirca tıaktrn doguşmus v* tonluk ıhrac hsansının henuz onda ı 'e çevrılm olup Mıllı EE; tım Br.karfavorısi ve bol gol atmakla maruf daırra karan rakibınl perişan etmiştlr bırı kullanılnnstır Bınaenaleyh bu ! Einın jayınlamakta oldujju tcreumc Eerı=ı hasılarak 125 kurus fıatJa satıa* Tottenham da, Huddersfıeld'e gol Joe LCUIE boylece Efzard Charle» a mevzu vçnlen konten;anın bıtme' cıkarı!mı * r yerulıp du..ja jampıyonluiunu k»yatamadan mağlflb olmuştur. bettıkten sonra yaptıgı uçuncu maçıru <3«çen mevsımın kupa şarnpiyo da kazanmıştır öksürenlere: nu, maruf ve kudretlı Arsenal''n başına gelenler hattâ daha da sanTEŞEKKÜR sacyonel olmuştur Arsenal'ın, kar şılaştığı uçuncu küme takımlannÇok kıymetli aiie reiılmlz babamır, dan CarliBİe Unıted'e en az 12 gol agabeyımız, îstanbul B«rosu avukaU atacağına ıhtımal verenler vardı. larından RIFAT AHMED BİRAND'uı Maç Arsenal'ın sahasında yapılmış, amaruız hastalığı esrattnda şefkat ve ve kuçuk Carlısle'ın ne şekılde ezı leeeğmı gormek ıçm ceman 7500 yardımUrını bır an eslrgemiyen allc doktorumuz s«\ın Dr Şerefeddın sterlın duhuhye odeyen 58,000 se Kama, ırtthau dolayısıle cn acı an yıreı, 0.0 netıeelenen bır maç gor nmızda bızzat e\e gelerek blzjerı te» muMerdır Carlısle'ın sahasında ya sellı eden ve cennz» torenıne ıştlrak 25 yatıklı hastanesınm başnpkımlığını ve operatorlupılan bu maçm revansı o kadar alâ edıp çeleıık gondermek lutfund» bu ı deruhde edehıle<vk tecr.jbelı ve hıç bır mnesev ıle ılgısi bu'unlunan bılimum rnuesse«e dogt dın ka uyandırmıştır kı, bılet alrnak sdamları ve akrabalarunas telgraf ve mıjjan bır operator alınacaktır ıçın gışelerde 12 Srat bekljyenler ırektub gonderm*'k suretile aciTi Ehîıyel \e lı>akate ucre takdır edılecek ^y'ık ucretten m lada c, 25 olmuştur 22 000 kışı ıstıabında olan psylaşan butun zevsU, sotuuz mınnet nısbetırde kadar la^vonel calısma prınv ıle her sen bı.ı temettu, dığen Carhsle stadına 30,000 lutbol me \e rJkranla'imızj ajrj ayrı bıldırmederın tees^ur muz manı oldugun favkalâde olmak u?f>re ıkı maaş ıkramıye vprılır iEteklılerın kısa hal rakljsı dolmuş ve sahaya nazır ev mlze Eavın gazetenızin tavsssutunu riea üan tprcume ve referar,» mekrublnn ıle Mu pul Bıkır Isletncsı M lerın pencere'erı bıle 30 şılıne kıra ederız. Bırand atleti Murgııl Borçka adresıne muracaatlen (2097) Baftaraj\ 1 tnct sahıfede sınden sonra duşunulebıleeektir 12 57 Açıhş i e programlar 13 00 Kalay .tenckc, kauçuk gıbı mad Haberler 1315 Hafıi 8<le ıruzı&ı ması memleket ekonomısıne o kadar ağır bır darbe teşkıl eder kı delerın fıatlarında artış olduğu da (P\ » 13 45 MunLr Nureddın Selçuk Bu maddeîerın kıtlığı ve Safive Ajlâdan şakılar (Pl > bunu teevız edecek aklı ba^mda bır belırtılıyor 14 00 S a ı «serlerı çalanlar TJ^kudar ferd veya hukumet tasavvur edıle yalnız bızım pıvasaya mahsus de Musıkl Cemiyetl 1 4 » Dans muzlğı mez Bu, esasa aykırı olarak yapı ğıl, butun dun>a pıvasaları aynı (Pi ) 14 45 Programlar ve turkuler lan yaymlar uç bes kııının mılyon durumdadır Bu hususta hukumet (PI ) 13 00 Kaparış lar kazanmasını teminden ba«ka bır ıthalâtı tamamen serbest bıraktıâı gıbı bunların tedarıkı ıçın muhteİT 5T Açıhş ve programlar 18 00 şeye varamas lıf yollardan teşebbuslere gınşroş Car muzıjı (Pl ) 1» 30 Konufma Pamuklu yapan resmi ve hıısusî bulunmaktadır 1830 fa,ıl heyeU (Mahur fasU) ıdaje Sanayı, memleket ıhtıyacının ancak eden Hakkı Derman 19 00 HaberDıtikarla muradele ler 19 15 Kısa şehır haberlerı uçte ıkısine cevab verebıhyor IhüIhtıkâra karşı ne ^ıbı tedbır ıttı 19 20 Radyo senfont orkestrası k o n » n yacın uçte bırını dısarıdan tenın hsz edıldıgıne gelınce, buna daır ldare eden Cemsl Beııd Bey 20 00 etmek mecburıyetı var Pamuğu şımdıden ızahat vermenm mum Pıyanıst Earl Wıld den melodıler (Pl ) yerll saneyıe ucuz vermeyı temln kun olmadıgını behrterek sebeble 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 Şarıçm vapılacak her hareket dıs pı rını takdır edeceğmızden emm ol kılar olcujran Perıhan Altındaf Sozyas» ıle ıç pıyasa arasmdakı farkı du°umu sovlemek ısterım Tedbır erı, çalanlar Hakkı Derman Şenf gayrımesru kazanclar ıcin ıstısmar ler, sırası gelr'ıgı zaman ılân edıle Içlı00 Şukru Tun»r Necdet Gezen 21 Sobbetler konu^an Çevkel Rado edeceklere genış bır meydan bırak cckt'r Aîıllî Korunma kanunu ye 21 10 Keısler den keman soloları mak olur Memleket parruk sinayı n d e n e'e ılınmış bulunmaktadır (Pl I 21S0 Antıka keman (Rad.oının azamî ihtıyacı 38000 tonaur )s Ankara^a doner donmez dığer alâ fcnık komedıl Dr Muzaffer <Dr tıhsal bu sene bu rakamı 80 000 ton kalı Bakanlıklarla temas edeceğım Knock) Radjofonık tems 1 22.30 GUespıe orktstraslıldan caz muzıgı ıPl 1 aşmıştır Vasatî ıbrac kıymetı 370 \e meselenm takıb S"\rını bılâhare 22 45 Haberler 23 00 Profiramlar ve kuruş olan pamugun 38000 tonu b'ldıreceğım dans muzıgi (Pl ı 2T 30 Kapanış uzerındekı fark 50 mılyondur BuHarb ekononusi mcvzuu ANKARA nu mustahsıle mtıka] ettırmıj, er«k 7 30 Açılı; ve program 7 35 Kuranı Bakanhk bır kul teşkıl etfen %e Sumerbank fabrıkatarı ve adedı bır bır çok cephesı buluna^ harb eko Kerım IPl) 7 4S Haberler SO0 (Pl ) 8J25 duzıneyı gecmijen \erlı fabrıkalara nomısı mevzuu uzerınde de esa^lı ŞarkıUr Muzık 3 00 Gunun progrsrr.ı 8 30 Kapanıj te\zu doğru olur mu olmoz "nı* Bu tetk'kat vanmaktadır Ana hatlar • rur takdırmı sıze bırakıyirum» esTsen t^sbıt edılmıştır Karar ve 12 SjırBakan bundan sonra fabrıkaların tedbırlerm bır kı^mı ıhnmış \e te kılar15 Memleketten selam 1230M ı z k 13 00 Hab«rler 13 15 çah=ma ımkânlarına terpasla de şebbuse geçılmı tır Belkı bır ava ( P l ) 13 30 Ogle Gazetev 13 45 kadar bunları ılan ederız Ticaret Polkacılar (Pl ) 14 00 ftapanif mıştır kı « Fabrıkalar vaktile stoklarını Ofısının ıhvası hakkmda \erilmış • 17 5S Açılif ve p.cjram İS 00 Inee yaptıkları halde bunları kendı ıhtı bır karar yoktur » Bikandın Sumerb>nkın oamuk sa» (Tahırbıısehk fa=lı» İSJSO Koyacları ıçın sai.l?yacak1arı yerde no^na 1$ 45 Hafıf «ololar ( P l ) >uksek fıatla ıhrac etmı=;leraır Bu mubavaasına gpc baslamak suretıle 19 00 Haberler 19 15 Tarlhten blr •"zı k.mselere mcnfaat temın ettı •*anrak İS 20 Tanhı Trk Mız gı na rağmen hemen butun fabrıkaların kâfı stoku vardır Olmadıema ğıne daır doiasan rıvavetler bak ıcıare eden Mesııri Cemıl 20 00 Tanso ı s val&er ıPl.) 20 İS Radvo G«daır ıleri surulen ıddıaların sebebı kında sual sorulmuştu Savın Velı zetesı 20 "»0 Serbe>;t saat 20 35 beşe Sumerbank Vekâlp' •• baelı » nı sımdılık ızah etmıyeceğın Oper» potpu'ileri <P1 ı 2100 Kiru^olmadıgı ıçın bu hususta haberdar ın= zj 15 Muzık 22 00 Komjsma Adanada bir pamuklu fabrıkpsıolmadifiinı bılc' rdı 22 15 Dans muzıg 1 ıPl ) 22 45 nın kapanarak 800 ışçinln a"'kta Bakan son olarak dcmıstır kı Haberler 23 00 Kapanış kaldığı doğru değıldır « Hayat butun dunyada pahaZararlı ne>rı%at hlı=ıvo Buntın akı^1" ~in h'z Pamuk fıatlarında ıstıkrar temın az olması ıçın hukumet bır çok teetmek uzere bır formul ıcad ettı ^ebb^. ^re pıriamı^tır Fakat bunğıme dau bu sabah Son Teleraf ları tatbık zamanı daha gelmemışgazetesı tarafından neşredılen ha tır Hepsn on vaktınde haberdar Der tamamen yalandır Ben dun hıç ol?"3ksınız > 1 Z 3 1 5 6 7 8 Ticaret D^kanı ogledon sonra da bır gazetecı ıla goruşmedım Aynı gazctede Sanayı Bırlıgınde bazı aı ••n\ı erbabını dınlemış ve akşam kadaşla r la gorustuğum ır»s,vzulaıa eksp'esle AnKaraya hareket etmifdsur \erılen tafsılât da kulııyen yalandır Memleket ha\asını bulcndıran, ekonom.sıne ve halkın huzu Paris Üniversitesinide dokruna zararlar veren bu gıbı asıl=ız habftrlerın ne maksa^la uydurul tora veren bir Türk kadım duğunu ve buna muhalefet dahı denılemıyecaginı Turk iıılletınm fıkrı selımı kolavca takdır eder» D0Vİ7 ka^»krıli''i ıddıaıarı DOKTOR D/YOR Ki: TEŞEKKÜR Gerek son ayla^da =ık ıık benı hırpalajıp \ata|a seren hastalıjımda ve gerekse geç»n hafta geçirdıpm amelıyatU hattaneve tâdar zahmet ederek beni yorflamak lutfunda bulunan teleSon \e te grafla sıhhatırale alakadar clan se g 1 vakınlarınia \e£akar arkadaş ve muhteretn aostlarıından gorrjguT bu candan ılgı ve saırınıyettn benl glrrde yarattıiı derın ızler heyecanırı derhal ıfade eoebılmek x;ın sensuz şukrpn ve roınnet hıslerimın kenoılerıne ıbLagına savın gazetenızın ta\assutjnu rıca edenm Sııod Karaasman ÖLÜM MerhuTi Bahn^e joklamacısı Emırı 3evın oghı Iffet Aksovun eşı Dış Tabıbı Nurha%at Ayça DemırvoUarı Erzurum Mağ*zaıı Mııduru Y^'tt Aksoy Belkıs Ilker Enıe" AksoBıgadıç Orman işletmesi mutemedı Necatı ^ksoj Doktor Necnıha\at Aksoy Den z\oI1arı doktorlari'K'arı Nureddın Ak«ovun babaları Eskltehır Petrol Otin "tudurıı Nurı Ayça Ça«ış Bucak MucıLiru Nıznu Ilier Faık, \e Lajfe A W scjun ka> ınoede ı Yemeklerden sonra dişler arasında kalan yemek parçaları tefessüh eder ve DOKTOR ZEKI AKSOY • 2 9ol gj JU vcıat €un5t r Cenaze* i > 10 2 951 cuına tesı gv nu KadJkov Oimanaga Camıınde og4t n«mazını mutcikıb Sah'avıced i eıle mezarlıSma defnedıleceKtıMerhuma Tanrıdan rrarfıret, atlesıne «abrı cemıl ıh»ar eum * * * Babrıye kitıblerınden merhum Haeı V,,hmud Gilıb Efendı Ka'i«ı Aflfc \urpen \e \L^aek Dfcnız Tıcaretı Okulu f^kı Mud ıru Zekı Snkın annelerı Mesrure Arguç Nerınan Gorka\ KâmTan \ men ve MahTiud Yumenın buvukanne'Ti Kurmav A'h«v Naırık 'Vrguç 've T C Merkz Ea~ıkatı Vı hacebeeı«ı Nu^ret Gorkev ve Nezıhe Yumenin bııvıık k^vın^ s' r*eleı Buna manı olmak için her yemekten sonra dişlerinizi BÜLMACA 1 1 1 Im i m i ı m 1 II 1 1 1 1 ! •1 !• a ı 1 1 , 1 iM > '1 | m ı iI 1 ı ı r• N E F I S F S A K kı»= bır raha(«ı?li8 « ıieıkıh H»kkın m rahmetıne kavuşrm Cen^reü 9 2' 1351 cuma fjnı. K oy Altivolagzı Çı'ek sika'î No 19 t n< 1 «i t i l d i ' i l a rak flfiie naTiizı O^m^™'a'Ta Camıınde kılınarak PasaMhçf^ndekı aı • mezarlısına defnedılecektır Allah rahmet I e>l* =!n RADYOLiN OİŞ MACUNU İLE FIRÇALAMAYI UNUTMAYINIZ Nâne Esanslı B |i if ^ A 8 S ı >at 1951 Açıh» Kapa.uş 1 Storlın 7 ' Î1 To a0 100 Do ar 281 ;o 2'0TO • M 1^0 Frantız frangt 0 80 100 Lıret e 44 128 0 44 128 £4 01 l^O Is ıçre frangı 64 03 100 Flonn 73 6» 41 73 6^ 40 5 60 K0 Belçıka fcangı ^ 60 100 Dnhmı ı 01 876 0 01 876 110 Cekoolovak Kur 100 l=veç Kır ' 12 «0 54 12 50 RÜ Halkevi Salonunda BU P \ Z \ R SA\T 14^8 MK Soldan naga 1 Temızhk ıj'erınde ku'lamlan ara^lardan 2 Zitıaıılenn onde gı. den'erı (e«kı usul çogul 3 \akl le onun b r başı o'dugunu Fjkret blr çurınde SO%]<T mıllct\ ekıl'^Mtvn «e baflarken ictıklerı 4 jMetnfM sahıbının lakabının terü sonuna bır horf pet rıünce b ^ıın havatn ı z n a'nı o'ur ^ * Çe\ nlmce keı d's "^I^n kaçın l mi5i gereken bır t<r> mvdans rılar nota * SovutK'a frjiu^a k'bclılt fc»jiun»n 7 Mu«iıım?nın Fv de be* deîi ker' s ne ku>8<< %crd e b r goz re"gı 8 K^pı \e pencerel»rde bul'i'anlardan bırlnın jarısı mat rrnklı ınsan v E T h»n vc Tî*hvılât r \ 7 faizh tih\ liler E zjruTl vk(jr'(ÎTTl d"'Î!Tf(I 1 Oturuıırak çın h»7irl^ mi" e r l"iden (cnfiu 2 Ö'dorııcu bır ha Ulık. brr harf'n okunurıı T IstaVo7>jn k> <rıjs>ı 4 Bır e"1=>r. bo* u"arQin bırırut tnrFi T Dalı a/lîkla^n en kuvvetîi «ılahıiın v?rı^» rvrıMpel"kjr!«l»nn «•nıavMint tcfVll eder fi Kın veya n ihfsza (e kı tcrımı whır lejkı 'erımı 7 Bcşuna S Kalı'esı orta derecede dujjk olan ar fcoğul"! Erveiki h*ılmacanırtfcaHedflmı?$ekU* A ış Saîış 1 2fl bS 20 6J Sıias Eızu'ura27 2' "•! 21 25 10U Denı jO u I 21 "0 21 00 1941 D e m i " olu II 2* T O 12 50 1941 Demırvolu III 21 30 21 Tfl • Mı'lı Mııda'aa 1 22.3A 22 i*> ' t' llı V İTf^a n 22 "î 22 15 Mıll Mud,faa III 2 i0 21 V ' V\W Mı r>''ı» rv 2' \ 21 1', Sıvas r Hamiyet \ooeses KAMER BCDIR Mehke Nahvand Arab âle.nınm meşhur fı^ra yıldızlarınm bızzat kendılerını gormuş \e dırlcmı^ oiacak^ınız 0 Suzaıı Cmeıı Şadnu Adaııalı Esma Engın Fasıl Hejeti g Kathköy Bugun maUneleıden ıtıbaren 2 buyuk fılm bırden Y U R D Sinemasında 1 1 1 1 A YA 2İKİ SE YAHAT 6 f?!7İi isiikraz' ar 1 2 3 4 5 R T « E'Vj|Elp.!ElNl BİRİtlK'BE I1S EİPIMİOINMK'A .. m± Kalıcırr a ıstıkrazı 1 97 40 9710 Kalkırrra a 9i <H 97 60 Kalkınma m 97 «0 1940 Derru yolu [V 1 6 55 % S» * 97 10 1941 Den rtolu VI 37 10 n t 8 Tahvılj I 97 0 97 30 194* Tahv ı i T I 37 50 *»T 50 1949 Tih ıil I 100 «0 10fl«0> 4 1/5 faızll 1849 9f 70 96 7» (DESTIMVTIOV MOON) ( K E N K ,I I ) BAŞLI Bu Aktamdan KARTAL ( TU RK : E ) C EDWIGE FEÜfLLEBE JEA\ MARAIS "~î 5 faizli iUramivcIiler !«13 Erganl 2 19R Ik"m elı " 1 ı Müdafaa I D»mSryo!u IV Demi'volu V Re^ad Cumhurıyet Gulden • Ingılız Külçc 22 '8 20 İS 20 25 r! ^0 96 so 22 "M 20 13 20 25 9T 50 »6 50 Itibaren Kadıköy 0 PE RA (Taıkçs Soılu) Sinemasında KATRAN HAKKI EKREM DJİEİVİİİY E l 2 bu\ uiv fı'm b ıden E'KİSİÎİKİBNİE Sarraflarda altın fiatı 37 33 30 45 90 TS 85 1 İİC ÂHSAP ÇAVÜŞUR OPERADA 2 CELSE ACILIYOR (Paracıne Case) Bas roüerde GREGORY PECK ALID\ VALLI Haslane Başhekimi ve Oneratörü Alınacak RlEfllKİEİRlEİM Murgul Bakır İşletmesi Mttdflrlüğfinden: A T L A S ' da B U A KS A M Be^ıUlaş Kmlav kın 5 Münir Nureddin'in tam bır program zengm kadro ve koTO ıle hazırladığı buyuk konsen ÎSTANBUL BELCUIYESI 36 i ' Yo» r ti.*V! Kadın gazefeci Lil'in maceraları: A! Prafesor' H a y / ' »ef Ben sitı ben «len (çaeıyorsu IUIZ sanıyordum Şakayı bırak. kızım Sıra" w değll Hani sen geçen bana yardım e(mek istedigını soyle«inıdi senden geldım Çunku Her zaman vardıma Esrar Fesjnde: 20 Benı karım $e\e sc\kcdı\or Bır I nıııddeltır b.ıııkaıİJ" Uultıvetlı mıktard» paıa ceknıese başladı Bu ıs( bır *tt vaı Işı hır avukala danifvanız dahı ıvı olur 8e nım s*han\ Şehır Hyattolan Saat 20 30 da M 45 i 9 50 J DKAM K1SM1 HEP VE HIÇ Yatav Vedad J\caım Tor Telefor 42157 THE BEST YEARS Of 04IH LİV£S WNJCH H*S S'JCCCS$Fyi.l.y «€EK SM0WN 3 YUftS »«f AMERICA* A«*0 EKSLAMD ARO 1 9 rTNTMS iN FRANCf HA8 TODAY BllH tOAOEO ON KL I W PtANE. bkfflİtL „ GQİDWYN K O M ED I K I S M I S A N A REX VERIYOBUM Yazan Cevad Fehmı Başkut leleton 40409 Paıa» guıt!«r« 15 3ü an matme Cumsrtacl v t Çarıamba eunlerl 14.30 da ÇOCLK itYATROSÜ Gışeler caat ]1 d e a ç ı l ı r R E K S FILME Gelen bu teîgrafın tercümesi: t v t a ve İngılterede 3 sene, Franeada 19 ay buyukrauvaffaîcıyetlegoıter.len The Best \c rs of Lıves Sahıb ve BafmuharTiri NADIR NADt 8u nushade yazı Iflerini Utlen tdare .den NAZIM ULUSAY Hayatımızın en güzel yıllan Samuel Goldwyn (Arkası var) Butun dıınya derdlerlrıden ueak ıkı saat durmpdan eglence, 100 L Cumhuriı/et Matbaaıı K L M Uçagına yuklendı ıra V a değıl, yalnız 1 Iiraya en değerlı okuyucular, «n değerlı sazendeler, en değerlı komıkler, hep«ı bır arada TAKSİN Sinenasmıla S İ n İ R L İ ı D EF t M E ISMAIL DUMBULLÜ SADt YAVEB ATAMAN SAFIYE A\L 2 NCİ HAFTA BAŞLADI PERIHAN ALTINDAG SABITE TLK AHMED USTUN Proüuksıyon. RASIH ERTUG KARDEŞLEK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle