11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADİ GUNVE 25.000.000 KİŞI... PAL P*SIAHMA2 « OVULMUf ML BİK HAHİKAPH Gelir vergisinin memurlara tatbik edilmesi mevzuu üzerinde çalışan Komisyon faaliyetini hızlandırdı Bötçenin gelir kısnının görnşil«esine Komisyonda pazartesi giinü başlamyor, mözakereler 34 gün snrecek Yeni bütçe ayın 18inde Meclisle görüşülecek Niçin zarar ederler? Ankara 8 (Telefonla) Bir aydanberı 951 yılı bütçe kanunu üzerinde çalışmalarına devam eden bütçe komisyonu cuma günü gider kısmını ikmal edecektir. Gelir kısmmm görüşülmesine pazartesi günü baslanacak, 34 gün devam edecektır. Bir hafta kadar sürecek olan butçe kanunu tasansının tabı ve tevzi işinden sonra ayın 1820 sinde tasarı Meclis umumî heyetinde müzakereye başlanacaktır. Bütçenin bir marta kadar kanuniyet kesbetmesi icab ettığüıden 1012 gun zarfında Meclisten geçmesi icab etmektedir. Bu da ancak ge» celı Rundüzlu ça'.ışmakla mumkün olabılir. Gelir kısmının komisyonda müzakeresine başlanılafsğı şu gunlerde, bu yıl gelir vergisinin hizmet erbabına tatbik edilmesi mevzuu üzerinde çalışmakta olan tâli komisyon faaliyetini hızlandırmışür. Abıdın Potuoğlu, Ferıdun Ergın ve Nedım Okmenden teşekkul eden talî komısyonun faalıyetlerı son derece ketum tutulmaktadır. Bununla beraber gelir vergisinin memurlara tatbiki halınde butçede husule gelecek 150 milyon liralık 97 Ct n/»î Ull Muı • ÛROR nCl Jİ1 S t t j l . tSÖLO Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı Işîeri 24299, Matbaa: 24290 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı Işlerı 24299, Matbaa: 24290 Telgraf ve m«ktub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu Istanbul No. 246 Cuma 9 Şubat 1951 Balkanlar ve Yakın Şark Bu yerlerin müdafaası işi bugünlerde ele alınacak Balkanlann ve Yakın Şarkın taarruza açık her hangi bir garantiden mahrum bulunmasının Washingion'a huznrsnzulk verdiği belirtiliyor Paris 8 (Hususî muhabirimlz JJetin Toker bildiriyor) Asgarî fedakârlık mukabili, azamî Amerikan yardımı temınine çalışan bir kısım Batı Avrupa devletlesİBİn arzulanna rağmen, Balkanlanri"Ve Yakmşarkm müdafaası işinin bugünlerde ehemmiyetle ele ahn^cağı anlaşılmaktadır. Başta Fransa blmak üzere bazı devletler, Amerikanın gözünü Batı Avrupadan bajka yere kaldırmasına derhal infiradcılüc damgasını vuruyorlarsa da Rusyaya çok daha yakın olan Balkanlann ve Yakınşarkın taarnKa açık ve her hangi bir garantiden mahrum bulunduğu arbk gözden kaçmamakta, Washingtona hurursuzluk vermektedir. Atlantik Pakünın, meselâ, Turiclye ve Yunanistanı da içine aîacak şekilde genişletilmesi, Batı ve G ü ney Avrupa memleketlerinin i t i razlarına yol açacağından bek>enilmemelidir. Bu bakımdan Amea^İkanın böyle bir düşünceye sahi:ı olduğu ve hattâ zemin hazifiaihğı yolundaki haberler ihtiyatla kaı^ılanmalıdır .Umumî kanaat daha ziyade bir bölge anlaşması olan Âtlantik Paktmın, Amerikan gârantisini ihtiva edecek bir başka Joölge anlaşmasile tamamlanacağı mcrkezindedir. Bu yeni anlaşmanın çc>kirdeğmin Türkiye olacağı açı:çatıı linmektedir. Washingtonun br t>!oıçmçaîîşmalar yapngl farifle gaynresmî şekilde açıklanmaktadır. Muhabirimiz Faruk Feniğin gönderdigi en son reaimlerden: General Yazıcı bir sigara verdiği Çinli esiri teselli ediyor evlet sanajii, Devlet Denizyolları, Demiryolları, Havajolları \e I. E. T. T. Genel Müdurlugunün Elektrik İşletmcsi müstesna Tramvay, Tünel. Otobus \e Havagazi Işletmeleri neden zarar ederler? Bunun sebeblerini araşürır dururuz. Herkes bir sebeb bulup yakı«tırır. Fakat meseleyi basite irca edersek en nıuhim scbeb olarak şunu gösterebiiiriz: licarî bir ruh ve zflıniyetin hâkim olrnası lâzım gelen iktisadî müesseselerin siyasî diışiincelerle ve miıfrit devletçilikle idare edilmiş olması. Filvaki. bütun bu müesseselerin ve işletmelerin kuruluşları, bütçeleri ve bilânçoları tetkik edildiği zaman, sijasî düsüncelerin tesirleri jtoze çarpar. Bazı devlet sanayii fabrikaları, rasjonel çalışm Kore'de Birliğimiz Seul kapılarına dayandı Yurddan 600 kişilik takviye geleceği haberi cephede savaş şevkını arttırdı^ (Harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle faitdtriyor) Kor« Batı Cephesı 8 Düşmanın mukabil taarruzunu püskürten SaVBŞ Birliğimiz ileri hareketme devam etmektedir. Kahramanlarımız karşısmda ric'ate mecbur kalan komünist topçulannın terkettıkleri mevzilere Türk kıt'aları girrr.iş buunmaktadırlar. Şimdi Birliğimiz «ul kapılarındadır. Vaziyete göre Seul'a ilk girmek şerefini Türk pi•adesi kazanacaktır. Yurddan 600 kahramanın daha Arkası Sa 3. SIL 3 te Maliye Bakanı Hasan Polatkan dılecek gelir vergisinde yalnız bu yıla mahsus oîmak uzere yapılacak yüzde 20 nisbetındeki zamla, 10 milyonu memurlara verilmekte olan mesken tazminatı, yabancı dil ikramiyesi ve diğer bazı ıkramiyelerin kaldırılmasile, mütebaki kısmının da bazı bakanlıklarm gelir bütçesinde yapılacak arttırmalarla dcğil, buna âjkırı sijasi sebebdir. MHletvekillennin büyiik bir lerle ve\a nüfuzlu politika adam tır. ekseriyeü memurlara gehr vergilarının kendi seçim bolgelerini Sızan malumata nazaran gelir sinin tatbikına taraftar bujunduracmnun etmek gibi duşüncelerle vergısının memurlara tatbiki ha ğundan komisyonda gelir kısmının kurulmuşlardır. Işledikleri hara linde hasıl olacak açığın 70 milyon hayli tartışmah geçeceği anlaşılmaddelerin bulunmadığı, hattâ bol lirası esnaf ve kurumlara tatbik e zn&ktAdır. suya ihtijaçları olduğu balde sudan mahrum yerlerde kurulan fabrikalar vardır. Bu juzden ham maddelerin ve muhtac oldukları komürün nakli içln devamlı surette fuzulî masraflar yapıldığı gibi. uzak jerlerden su getinnek icin bir>uk paralar da harcanmak suretile lesis masrafları da kabarmıştır. Bazılarında da, stratejik dıişunceler hâkim olmuştur. Meselâ Karabuk demir ve çelik sanayiinin komür havzası içinde sahile yakın bir yerde kurulmamasında bu tesisleri bombardunandan korumak maksadı takib edilmistir. Halbuki 1936 da Karabük fabrikaları kurulurken dahi havaAnkara 8 (Telefonla) Türk Dil dan anlaşıldı. Gelmiyenler arasında cılık o kadar ilerlemişti ki düş Kurumunun olağanustu kurultayı Atıf İnan da bulunmaktaydı. man uçaklarının Karabukü bom bu sabah 10 da Mılli Eğıtim Bakanı Tevfik Ileri açış nutkuna türkçebardıman etmeleri hiç de güç bir Tevfık Ilerinın açış nutkıle çalış nin sadeleşmesi, milhleşmesı ve iş değildi. O zaman henüz Divriği malarına başladı. Kurultaya göste j buyük bir medeniyet dıli olarak demir madenleri keşfedilmemiş rılen alâkanın derecesi salonun gelişmesi yolunda en son hamlenin olduçundan demir cevheri dışarı manzarasından b?lli idi. Sekizmcı Dil Kurumunun azız kurucusu Adan getirilecek ve Zonguldaktan Buyük Mıllet M?c'ı?'nin 35 lerı ıs tatürk tarafından yapıldığını belirtKarabüke nakledilecekti. O halde t =na edılırse Haık Partısinin ıleri mekle başladı ve hazırunu Atanın bu ağır sanayi tesisleri, demirin ve gelen dığer sınıaları hazır bulunu daima aramızda yaşıyan ruhu onun komürün en ucuz nakledilebile yordu. Maamafıh eskı mılletvekıl de iki dakıka ıhtiram sükutuna dacekleri bir yerde kurulmak icab lerinden bir kısım dılcı uyelern vet etti. Tevfık İleri aynı zamanda ederdi. İste bu gibi siyasî ve as iurultaya gelemedıkleri yoklama Arkast Sa. 3, Sü. 2 de kerî duşüncelerle bazı sanayi için gayriiktisadî mevkiler seçilmistir. Bundan başka bu gibi müesseselerde işçilcr ve memnrlar için japılan sosyal hizmetler de bazan lüzum ve ihtiyaçtan fazla inkişaf cttirilmiştir. Meselâ Kayseri Bez Fabrikasında at koşulan ve konkurlar için sahalar yapılmıştır ki bundan ancak bir kaç kişinin istifade edebileceği meydandadır. Bu gibi isler sanaji müesseselerinin değil, belediyelerin vazifesidir. Devletin iktisadî müesseselere tahmil ettiği, fakat hususî tesebtüsten jstemediği bir kısim içtimaî yardım işlerine bir şey denilemezse de bunların da o müesseselerin masraflarını arttudığına ve maliyet fiatlarını kabarttığına suphe yoktur. Fakat asıl muhim mesele. devletçe japılan baska müdahalelerdir. Bunların ne kadar zararlı olduğunu anlamak için Devlet Denizyolları eski Genel Mudürü Cemil Parmanın, müessesenin müstakbel şekli hakkında verdiçi rapordaki şu satırları okumak kifajet eder: Dil Kurumunun olağantistü kurultaya Almanyaya yeni kuvvet gönderiliyor Nisanda Almanyada hazır vazi>ette bulunması kararlaştınlan 2 Amerikan tümeninin öncüleri Bremen yolunda Berlin 8 (Nafen) Batı Almanyaya ılk takviye kuvveti olarak gdnderilen 15,000 kişilik Amerikan askerî birlıği Bremene müteveccihen yola çıkmış bulunmaktadır. Bu kuvvetler nisan ayında Baü Almanyada hazır vaziyette bulunması kararlaştırılmış bulunan 2 tümenin bncülerini teşkil etmektedirîer. 1945 senesinde Ikinci Dünya Harbinin sonundanberi Almanyaya KORE gönderilen ilk Amerikan askerî birliklerini teşkil eden bu kuvvetin son modern silâhlarla teçhiz edıldıkleri de bildirılmektedir. Birleşik Amerikadan gelecek olan takviye kuvvetlerile batı Almanyadaki müttefık kuvvetlerinin sayısı 125,000 kişiyi bulacaktır. Buradaki Ingiliz askerlerinin sayısı da 35,000 kişiye baliğ olmaktadır. Dünkü müzakerelerden sonra seçilen 70 kişilik bir komisyon yeni proje üzerinde çalışmalara başladı Muhabirimiz Faruk Fenik, Albay Dora ile konuşurken Savunma Bakanlığının tehliği Son savaşlarda şehid, düşen MEKTUBLARI: General Yazıcı ve Albay Dora son savaşları anlatıyorlar Türk Ceza Kanununda tadilat ve yaralanan kahramanların isimleri tebliğde bildiriliyor Ticaret, Ekonomi Bakanının dünkü basın toplantısı 141 inci madde üzerinde diin de münakaşalar oldu. Adalet Bakanı komisyonda izahlarda bulundu Ankara 8 (Telefonla) Adalet komisyonunun bugunkü toplantısmda 141 inci maddemn 4 üncü fıkrası üzerinde münakaşah goruşmeler yapıldı ve Adalet Bakanı lalil Özyörük geniş izahlarda buundu. 4 üncü fıkra şöyledir: «Mıllî duyguları yoketmeğe veya zayıflatmağa matuf bulunan bırleşmeleri kurmağa teşebbus eden, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden, ahud bu hususlarda yol gösteren kimse bir yıldan 3 yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır.» Fıkra üzerinde ılk sözü Mardin milletvekıli Kâmil Boran aldı. Ezcumle şunları söyledi: ABİDİN DAVER Müzakere etmekte bulundu Arkast Sa. 3. Siı~ 5 te ğumuz 4 uncü fıkra aynen faşıst İtalvan ceza kanununun bir tercumesinden ıbarettir. Bu fıkrada mıllî duvguları yoketmekî) veya «za>nflatmak» tabırleri mevcuddur. Gazeteciler Cemiyetı tarafından ınceden mceye tetkik edılen ayrıca tanınmış hukukçularm da fıkirlerini havi raporda belirtıldiğı gibi millî duygunun, ne olduğunun sarahaten tayini lâzımdır. Bakandan soruyorum: Dünya devletı fıknni Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ziıhtü Velibcşe gazetecileıe izahat verirken mudafaa eden bir muharrır mıllî zayıfjatıyor denilerek Ticaret ve Ekonomi Bakanı Züh tıdan evvel gazetecilerin hazırlaya aiddi. Bakan buna karşdık demiştir duvgulan hakkında bu fıkraya göre takibat tü Velibeşe dün saat 11,30 da Bol rak kendisine verdiği sualleri ce ki: ge Ticaret Mudürlüğünde bir basın vablandırmıştır. Ilk sual pamuk ihc Pamuk ihracının durdurul açılmasını ve muhakemeye sevkini Arkası Sa. 3, Sü. l de konieransı tertib etraiş ve toplan racının tahdid edilip edilmiyeceğine Arkası Sa. 4, Sü. 3 le Ziihtii Yelibeşe, pamuk ihracatının durdurulmıyacağını, ihtikârla mücadele için millî korunma kanununun yeniden ele alındığını söyledi Ankara 8 (T.HA) Millî Savunma Bakanlığmdan bildirilmiştır: 1 38 inci arz dairesine doğru yapılmakta olan taarruzlara katılmakta olan Savaş Birliğimiz, yap* tığı plânlı savaşlarla diışmanın sahra tahkimatı içindeki mukaveKorede bir yer: (Harb muhabiri rtdere bizzat General Tahsin Yazı metlerini kâmilen kırarak taarruz miz Faruk Fenik bildiriyor) Son enın ve Albay Doranın ağzından ve ileri harekâünı başan ile inkişaf ettirmektedir. muharebelerde Savaş Birliğimizın naklediyorum: Arkası Sa. 3. SH. 6 da Bu ilerlemeler esnasında bazı gösterdıği meharet ve kahramanlığı mühim mevkilerin elde edilmesi için süngü hücumları yapılmış ve bu meyanda kilid noktasında du?manın anudane ve üstün ateş kuvvetile yaptığı direnmeğe rağmen bu kilid noktası beş defa el değıstırmişse de sonunda Savaş Birliğimizin elinde kalmıştır. Bu muharebelerde duşmana çok* Davayı halledecek kestirme yol, Hükumetin agır zayiat verdirilıriştir. Düşmailân tevzii dedikodulannın üstünde kalması, nın yalnız 30 ocaktaki zayiatı 500 dür. bu işi eskisi gibi serbest bırakmasıdır Şehid ve yaralıların adları 2 Birliğimizden 6 şubat 1951 Gazetelere verilen resmî ilânlar suun verdiği izahat dinlendı. Faka meselesi evvelki gün bır sözlü so soru sahibi de, ona cevab veren gününe kadar şehid ve yaralananru münasebetıle Millet Meclisinde Başbakan Yardımcısı da meselenin ların adlan aşağıdadır: l Arkası Sa. 3. Sü. S da Arkası S a . 5, S ü . lde görüşuldü ve Başbakan Yardıma Basınımızıtı yeni derdi: Resmi ilânlar meselesi r Rore9ye Gidecek Erlerimiz j Bugun Iskenderuna baıeket edecek olan erlerimizden bir grup (Yaztsı 3 üncü sdhifemızdfil
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle