14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 Şubat 1951 ( Cünün Mevxuları ) I "i Pahalılıkla mücadelede gözönünde tutulacak Muhtarlaraı Silâhİanma tiç mühim nokîa toplantısı Yazan: Mazhar Kunl Memleketîmîzde yetişen maddelerden biri olsn pamufc bvı yolu seçmiş olduğu artık açıkça sene pek çok münakaşalara sebeb görülüyor. Bakanlık buni rr.uvazi olarak paolduğu gibi bir hayli mürekkeb harcanmasına da yol açtı. Iki, iki muklu fabrikalanıu da kontrol etbuçuk liradan alü buçuk liraya ürmelidir. Stokları tesbit ebnek, kadar fırlayan bir maddeyc gaze ham madde miktarmı anlamak, fate sütunlannda bu kadarok olsun tura oyunlanna mani olmak, fîatı yer vennemek mümkün değildi. müstakar bir halde tutabilecek esas Nihayet devlet erkânı da iktisadi. çarelerdir. Müfettişlere muamele yatamızda bu derece önemli yer tu vergisi bakımından da bazı vazifetan pamukla meşgul olmak lüzu ler verilmesi mümkündür. munu hissettiler. Küüiyetli pamuklu ithal edileeeEkonomi ve Ticaret Bakanı tara ğini bildiren son beyanatın tesirleri fından Izmirde ve sehrimizde yapı çimdiden piyasada görülmeğe başlan beyanat meseleyi bir çok cep lanmıştır. Geçen haftaya gelincey» heden aydmlattı ve hükumetin pa kadar durmadan el değiştiren ve el tnuk siyasetindeki görüsünü izah değiştirdikçe fiatı artan pamuklu etti. Bakan hulâsaten şoyle diyor: kumaşlarm ahsverişi birdenbire bir «Pamuk ihracuu durdunnamm is durgunluk devresine girmiştir. Bu tiyorlar. Para eden bir metaı neden mallar peşin para ile satüırken ge•harice satmryalım? Satmasak ne ne bono mukabilinde verilmeğe olacaktı? Buradaki fabrikatörler de. bas.lanmis.tir, Alıa azalmış ve dupolarmı dolduracak ve buna rağ nımun inkişafını beklemeğe koyulHam madde maliyetini men fiatlar gene yükselecekti. Çün muştur. kü memleket endüstrisi îhtiyaamı yuAseltmek için pamuklan borsaya zrn ancak üçte ikisine cevab vere" arzeden ve muvazaalı alım satıra bildiğinden ister istemez haricden muamelelerine girişen bazı imalâtyüksek fiata pamuklu ithal ede çılar da tereddüd içindedirler. Tek cektik. Bu şartlar altmda fabrika kelime ile hükumetin süratle karar larımızın Avrupa fiatlanndan aşağı vermesi ortahkta bambaşka bir pamuklu satacağına hiç bir safdil hava estirmeğe yaramıştır. inanmaz samnm.» Memleketin fiat politikasile alâBakan bu noktada haklıdır. Biı kalı son hâdiselerde hükumetin kendi hesabımıza pamuk ihracınır» yaptığı en ağu hata hiç lüzum yokdurdurulmasını hiç bir zaman is ken ayîarca evvel Sümerbank matemedik. Ancak üç ay kadar evvel mullerini fiatlandırmak olmuştur. yazdığımız bir yazıda bizde de pa Pamuk mahsulü yeni idrak ediîmiş muk ihracatçısı diğer memleketler ve henüz piyasaya çıkanlmış bude olduğu gibi memleket dışına Ittnduğu bir tarihte devlet pamukçıkaa pamuktan bir vergi alınması lularına yapılan zam bütün iştihanı tavsrye etmiştik. Hükumet böyl» lap kırbaclarmş, doymak bümiyen hareket etseydi herhalde fena bir bazı gözlerin önünde harbin efsanevî kârlannı canlandırmıştır. Halgey yapmamış olurdu. Pamuğun para ettiğini gören buki ilk zamlara hiç lüzum yoktu. müstahsil bu sene ekime ehemmi Piyasaya arzedikn yeni pamuklarla yet .vermiştir. Şimdiden yapılar. bir metre kumaş dahi yapılmamıştahminler pamuk istihsalinin iki ken hemen fiatm artbnfanası ciheyüz bin tona çıkacağı yolundadır. tine gitmek izahı kabil olmıyan biı Bu sene istihsal yüz bin tondan hareketti. biraz fazla idi. Amerikada da mahGeçen ay yapılan yüzde otuz kasulün fena olacağmı kimse temin dar zam da bunun üstüne tüy dikedemiyeceğine göre önümüzdeki miştir. Sonharbde fiatlann birdenmevsimde dünyada pamuk bollu bire gemi azıya alarak nasü yükğundan doğma bir buhranın patlak seldiği ve buna hükumetin şekere vermesi pekâlâ mümkündür. Ada yaptığı zammın meydan verdiği nada şimdiden eylul teslimi 300 ku hatırlardadır. Onun için aynı hataruşa pamuk satılmaktadır. Bize>ka ya düşmekte hiç mana yoktu. Şimlırsa bu fiat büe yüksektir ve bun di piyasada gene ban şayialar dodan belki de tenzilât yapmak icab laşıyor. Bilhassa şekere zam yapıedecektir. lacağı söylendiğinden yeri ve parası Hükumet bu sene tahsil edebile olan kimseler çuval çuval şeker alceği ihracat vergisile bir fon teşki) maktadırlar. Hükumet fiatlann isetmiş olsaydı gelecek ' mevsimde tikrannı muhafaza etmek istiyorsa zürraın elinde ka1ması mümkÜD bilhassa kendi mamulât ve istihsaldeğerini yükseltmemeli. olan malı alır, aynı zamanda bu lerinin metaın fazla para etmesinden do Yoksa bugün pamukluya, yann şeğan kısmî enflasyonun önüne geç« kere, öbürgün demire zam yaparsa hususî eshasın bundan örnek alarak nüş olurdu. Biz bunu istemiştik. kendisini geride bırakmaa beklene. bilir. Pamuklulann pahahlanmasını önlemek hususunda hükumet iyi bir Bugün pamukluya tatbik olunan yol seçmişe benziyor. Bir mahn ithal suretile fiatın artmasını önleyükselmesini durdurmak için it me çaresi yann kımıldıyabilecek haîâtı teşvik etmekten iyi çare o bütün maddelere de tatbik edilmek lamaz. Ancak buna çabuk karar gerekür. Bu yapılır, devlet mamulvermeli ve tatbikata geçmeli. Hü. lerinin fiatlan müstakar bir halde kumet bunu anlanuş. Çok kimsa tutulur ve lüzumlu murakabe bigeçen hafta Mecliste alınacağı söy hakkın ifa edilirse memleketimizde lenen tedbirierin neden ibaret ola fiatlann dünya piyasası üstüne cağını merak ediyor. Tedbir karşı yükselmeleri önlenmiş olur. =haberleri | AVRUPA SİLAHLANIYOR j a [HEM NALINA M1H1NA 1 Avrupanm türlü fırtınalarla geçmiş tarihinde bugün gene mühim Vali ve Belediye ReLsi Prof. bir safha açıhyor: Batı Avrupa dev Gökay, dün saat 15^0 da Şehir Ti Üetlerinin sulh ve sükun timsali oyatrosu Dram kısmrnda İstanbulun lan sabanlannın çeliği top ve kıhç mahalle muhtarlaruu toplayarak yapılmak üzere yeniden örse vugöçtnenlere yapılacak yardım hu rulmaktadır! susunda görüşmüştür. Vali, son Buna büyük bir flıtiyac ve kat'î aylar içerisinde komsu memleket bir zaruret vardır. Zira harb, Avlerdeki ırkdaşlann ne surette rupaya gelecek olursa Kızıl Rusyahicrete mecbur edildiklerini, ve nuı elindeki kılıcın yanmda buburrn takib eden ınaksadın ne ol günkü mevcudile Batı kuvvetleri duğunu, bu hareketin millî vic ancak küçük bir bıçak gibi kalmak danda yaptığı akisleri izah ederek tehlikesindedir. millî dava ve seferberlik halinde Askerlik bahislerinde ihtisas ve çalısmaya baş'anıldığıru söylemiş gizli malümat sahibi künselerin tir. Vali, muhtarlar vasıtasile İs lyaptıklan hesablara göre, Rusya tanbulda yapüacak yardım topla şimdiki halde bile 175 tümenlik bir ma hareketinin psikolorjik ve sos j ordu çıkarabiür. Buna mukabil Bayal manasmı da izah etmiştir. Bu tı Avrupanın müdafaası için önüyardım toplamanm makbuzlan müzdeki üç sene içinde ancak 4050 hazırlanmıştır. İstanbulda 19 şutümenlik bir ordu hazırlanabilebatta toplama ekipleri faaliyete cektir. Bu nisbetsizlik karşısında Avrugeçecek ve 5 martta hitama erepa müdafaasuıın dayanacağı esas cektir. Vali ve Belediye Reisi dün de kuvvet, silâhlann üstünlüğü olaMarmara lokalinde İstanbul Üni caktır. Bu kuvveti hazırhyabilmek versitesi talebe bhliğiri ziyaret için bugün Ingilterede, Fransada ve ederek göçmenlere yardım işinde Atlantik Birliğine mensub diğer gencliğin gösterdiği büyük hassa memleketlerde fabrikalann süratle siyetten memnun olduğunu söyle sulh devri sanayünden harb sanamiş ve bu hususta direktifler ver yüne çevrilmesi işine "girişilmiş ve silâh imaline başlanmıştır. miştir. Bu arada Ingiliz ve Fransız otomobil fabrikalannda tank imali için Yunan Valisinin tebriki lâzım gclen tadilât yapılmaktadır Yunanistanm Kozani Valisi Zagoç'.s Ingiliz bisiklet fabrikaları da haten İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökay» gelen bir mektubda ta vaalıkta lüzumlu yedek parçalan lebelere karsı gösterüen alâkadan do hazirlamak üzere faaliyete geçmişlayı teşekkür edihnekte ve iki kardeş lerdir. millet arasındaki sevginin uzun seneBütün bu sanayi değişikliği ve ler temadisi temennisinde buftınulmakharb malzemesi imali için Batı Avtadır. rupa devletleri arasında, yüksek Belediye Tahsil Müdürlüğii askeri bir heyetin idaresi altuıda hastane olacak geniş bir program tesbit edilmiştir. Belediye hastanelerindeki yatak ade Bu programa göre 1953 senesine dınin arttırılmasına aid teşebbusler de» kadar Batı Avrupada seçkin biı vam etmektedir. Haber aldığımıza gore, ordunun ihtiyaa olan bütün silâh Kuledibindeki Beyoğlu Zükur hastesine 50 yatak ilâvesi tekarrür etmiştir. Bu ve malzeme temin olunacak ve ilâve mezkur hastancye muttasıl Bey kuvvetli bir hava filosu teşkil eTufanın yatışmasmdan sonra ilk lan uyanıkhk halinde dayanamaoğlu Belediye Tahsil binasının boşaltı dilecektir. lıp hastaneye verUıııesl suretile yapıladefa Peygamber Nuh tarafından dıklan ve olağan irade ile karşılaProgramın malî kısmına bir göz caktır. Esasen buranın sıcakhğı hasyeni insan nesline yayıldığı söyletanedeki kalorifer vasıtasile temin edil. atacak olursak, pirişilen işin ehem nen alkol ilk çağlardanberi dünya yamadıklan nahoş duygulardan kur tanr ve onlara istedikleri doyummekte olduğundan ufak bir tamirls miyetini ve çapını daha iyi anlaya nın her tarafında milyonlarca kişi lan saelayan hayalî bir dünyada mesele halledilmi§ olacaktır. Beyoğlu bilir iz. tarafından içildiği halde ancak biı yaşamak imkânını verir. Alkolik Belediye Tahsil Müdürlügü için de Ingiliz hükumeti millî müdafa3 başka bir yer aranılacaktır. kısmı alkolik olmakta ve ondan da aşağılık duygusundan ıstırab çekprogramı için lâzım gelen maddeleha fazîası da imrendirici, teşvik mesi itibarile arkadaşlar meclisine, Okul kaçağı öğrenciler rin temini hususunda 199,920.000 Millî Eğitim Bakanı Tevfık İleri. sterlinlik sipariş vermiştir ki bunun edici göreneklerle karşılaştiğı halde sofra muhabbetine teşnedir. İşret Millî Egiüm Müdürlüklerine gönderdigi bir damlasım bile aâızlarma koy meclisinde es dost ile derdleşme ve bir tamünde. ders saatlerini. okul dı 71,400,000 sterlin tutan bir kısmı mamaktadırlar. O halde aynı sosyal jinda başıbos bir şekilde geçiren öğ. devletin askerî fabrikalanna aiddir muhitte ve aynı şartlar altında bu ona (noksanlık kompleksi) ni sarhoşluk devresi içindeki böbürlenrencilere karşı sıkı bir mücadele açılIngilterede harb sanayii faaliyemasını bildirmiştir. Bu tamlm üzerln* tine \ierilen bu yeni hız i*««rine lunar. insanlardan niçin yabuz oa me, kuvvet kazanma, cömerdlik zlRfn bekri yani alkolik I olmakta vadierile ortme, ayıb dileklerdeD (ehrüniz Millî Egitlm Müdürlüğü, dün den aaati zaraanında ani olarak sine askerî fabrikalara önümüzdeki üç, dır?. Buna hcrkes kendine göre biı de kurtulrna ursatını bahşeder. Yamalan kontrol etürerek mektebden ka dört ay içinde 100,000 işçi daha a cevab verir ve ıstırabı unutma, yorrattığı hoşnudluk ve açılma ile çan genclertn hâvlyetlerini tesbit et lınacak, programın bundan sonraki ; miyür. Okul kaçağı ögrenciler hakkın safhalanna geçildiği zaman da, tah gunluğu giderme, b raz kamçılan ruhun tenkid unsurları uyuşur; vo ma, dost teşviki gibi sebebler ile çeşidli engellerin gevşemesi sure da disiplin cezası verilecektir. Müdürlük, okul kaçağı öğrenülerle müca minen 1952 bahannda, bu rakama ri sürülür. Fakat akçamcı ve alko tile realitenin önüne diktiği man250,000 kişi ilâve edilecektir. deleye hız verecektir. lik bir tipte değiîdir; ve alkolikler earalardan ve zorluklardan kurtuAcele hazırlanan maddeler demek daha doğrudur. Gerçi dış te lur. Alkolik bu suretle gün geçTakdimame alan Emniyet Ingiliz hükumetinin fabrikalara sirler yani muhite bağlı olarak içtikçe onu bu geçici sulh ve huzumemurlan . verdiği emirlerden biri de tip kiye alışanlar pek çoktur; ve alko ra kavuşturan içkisine marazî biı Muhtelif tarihlerde üç hırsızlık vak'a askerî tayyarelerin imalini bir misli lizm sonradan ve nihayet gencliif sı faillerinl yakalıyan Komiser Fah artbrmaktır. Bu hesaba göre, Ingil çağmda kazanılma bir itiyad olma sevda ile bağlanır. Böyle bir şah; kendisini bu derece içkiye niçın Teddin Inel İ3e polis memuru Ali Gencay, Şevki Gözler. Osman Büyük terede senede 1000 askeri tayyare sına bakılarak sosyal amillere bağ verdiği sorulduğu takdirde aklıru İç İjleri Bakanhğınca birer takdimame yapüırken şimdi bu imalât 2000 a lanmak istenmiştir. Ancak bu sos ve vicdanını doyurucu bir cevab Ue taltif edilmislerdir. dedini bulacaktır. yol âlem içinde yaşıyanlardan bir j vermesi ve eskidcnberi de BaSilâhİanma programına tam hız kısmı alkolik olduğu cihetle içki küs'çülerin, Ömer Hayyamcıların Yabana sernıaye celbetmek verildiği zaman ise, yalnız hava si iptilâsmda iç tesirler daha önem zevk felsefelerini öne sürmesi taçareleri biidir. Bu nihayet hatayı ve günaTürklye İktisadçılar Demeiinin ter lâhlan değil, bütün diğer silâh ve lidir. üb ettiği münakasalı konferanslardan askerî malzemenin imali de bir hı örten ve «Bationalisation» ismi Nasıl ki suç işleme meylinin sosaltıncısı bugün saat 17 yi çeyrek geçe mısli artacaktır. verilen bir mekanizmanın sonucuyal sebebler dışında bir şahsiyet Ticaret Odası toplantı salonunda taIngilterede olduğu gibi bütün di psikolojisi mevcudsa alkolizmin de dur. Bununla içki sevdalısı hero nınmış iş adamlarımızdan Dr. Cudl YILDIZ BONA • ^ Birtek tarafından verilecektir. Konfe ğer Baü Avrupa memleketlerinde kendi kabahatini mazur gösterme KISMFT SALAHOB kendine hâs olan bir oluş ruhiyatı ğe ve iptilâsuıa mantıkî bir mana Ue ransta yabancı sermayenin celbi çare de hemen hemen böyledir. Vâkıa Ue Y. Müh. leri tahlil edilecek bundan sonra mese şimdiki halde, silâhlanma programı vardır. Genel olarak alkolik gayri vermcse ve başkalannı da bununDr. CEM BAYAR şuurî mahiyetteki komplekslerine lenin müsakasasına geçilecekür. la aldatarak kendisine benzetmeğe nişanlandılar. LEMİ İFEKÇİ Önümüzdeki hafta Merkez Bankası nm ancak ilk safhası ele alınmıştır. karşı çok ha^as olan, dış âlemde calışmaktadır. 1.IL351 eski Umum Müdürü Sadi Bekter tara Fakat bu işe hasredilon tahsisat ve ki realitelerle doğrudan doğruya Nişanlandılar. fından kredi pelitikamız hakkında sarfolunan gayret toplu bir halde karşılaşarak kendisine müsbet biı Yakıa, maddî ve manevî elemler verilecek konferansın da alâka uyan gözden geçirilecek olursa, teşeW)üs telâfi bulamadığı için içkide bir dıracağı anlasılmaktadır. ve faaliyetin büyüklüğü derhal or kurtuluş arayan bir şahıstır. O hal verici, çok defa bir aüe şerefi ve menfaati zararına da baştan çıkarıtaya çıkar. Kaçak içki satışı de gerçek alkoliklerin çoğunda a bir yalana keyfe karşı her taYemekli vagonlarda bir ser.edenberi Meselâ, programın henüz ilk saf «felâket ve hattâ ölüm pahasuıa SEVIM KARAGÖZ Cinzano vermutlarının reklâm yapıldı hasına aid olan kısmmda bile, yeni içkije bağlanma» zorunluğu sırf rafta duyulan derin iştiyaka ve MUALLÂ SÖX>IEZGİL ile ğı ve yolculara istek üzerine porsiyon silâhlar arasında 5060 gizli madda içkinin alınan miktarına veya bu tarih önceki devirlerdenberi de ile larla verildiği görülmesl üzerine Tekel iptidaî şekilde de olsa mevcud oOSMAN Küçükmustafaoğlu Ziraat Makineleri Mütehassısı takib teskilâtı bu ilânlann neredeı» vardır ki bunlar Batınm harb gü nun organizmadaki objektif tcsir. luşuna bakılırsa bunun ruhî bir ihgpld'âi ve kimler tarafmdan asıldığını cündeki üstünlüğünü bir kat daha lerine ve nihayet muhite aid hazırgunünde NAİL BİLİB takibe baslamıştır. Ayrıca depo ve arttıracak tekâmül ve icadlardır. layıcı amillere bağlanamaz. En tiyacı karşüadığı ve bazı insanlaevîendi'er. Nişanlandüar. bufelerde yapılan arama neücesindei Bunların neler olduğunu söylemek esash zemin içkiyi zehir miktarla nn derin komplekslerini bir müdAIpullu 8.2.951 rmda alan şahsm ruh haleti de bir det yaüştırdığı hükmüne varılır. Çağlardanberi cemiyetin ve medeşu kadannı söyliyebilirim ki Atbilginin dediği gibi «alkolik biı zabıt ttıtarak muameleye girişmiştir. Ev kazanan talihli lantik Birliği memleketleri harb damla içki almadan önce de anor niyetin ferdlere bir çok davranış Tahtakale cinayetinin Yapı ve Kredi Bankasımn 1951 yükletmiş sanayii programlarında bunların cnal bir şahıstır.» Kronik yani es «behavior» ihtiyacları yılında mevduat sahiblerîne hediye mohakemesi ÇOCUK MASALLARI imaUni ilk plâna almışlar ve faali kjmiş alkolizme hazırhyan şahsiyet ve yükletmekte olduğu muhakkakTahtakalede karısı Eırineyi öldüredeceği 6 evden birincisi şubat bayetlerini bilhassa bunlar üorinde faktörleri her vskada bir olmaktan tır. Bu çok kere bazı arzu ve davşmda çeküen kur'ada İstanbulda mekten sanık Rıza, Oönmezln muhake tacil etmek kararmı vermişlerdir. mesine dün de 2 nci Ağır Cezada deziyade çok cepheli olabilir: Uygun [ ranışlara karşı ku\ıetli yasaklar Maltepede oturan Muhiddin Bek vam edümiştir. Dünkü otuntmda sanık. Bugün Batj Avrupanrn müdafaası yapıda bir şahsın bir inziva köşe i mahiyetini almaktadır. Sosyal ve 1 Ninemin Masallan (Yerii kan adında bir emekli vatandaşa karısı Eıninenin başkalarile düşüp kalk. için girişilen faaliyet, hakikaten moral yasaklar baskl yapıcı kuvMasal) çıknuîtır. Göztepede, 25 bin lira Uğım, ocun bu ıhanetini şahidlerle tam bir birlik ve beraberlik nümu sinde felâkete uğraması ve alkolik vetler olarak hareket ederler. bir arkadaşla oturması gibi... Al2 Tavşan Kardeşin Kumazdeğerinde, beş odalı ve bahçeli o isbat edeceğini söylemiştir. Duruşmanm nesi sayılabilir. Tehlikenin büyükAlkol bu baskılan hazırbyan âdevamı müdafaa şahidîerlnin dlnlenmekolik son derece oynak heyecanb hklan. lan bu evi kazandığı kendisine ga leri için başka güne bırakılmıştır. Kiğünü ve bunun karşısında müş ve çabuk kamçılanarak paralanan mülerin tesirlerini gevşetmek ve Yazan: Naime Yaşaroğlu 59 K. zeteciler tarafından büdirildiği zaterek müdafaanm zaruretini artık bir benüğe sahibdir. İtidal ve man bozmak özeUığini gösterir. Nitekım rnan Muhiddin Bekkan çok memH A H J M E T HAIİT K i t a b e v i ^ iyice hissetmiş olan Avrupa dev tık sıhhatile nefsini tenkid etmek bir şahıs içki almaya başlaymca Küçük Haberler nun olmuş, «Maltepedeki evde kaTürk letleri, aralarında ku\rvetli bir iş ve irade ile nefsine uygun bir iskendini daha hafif ve ferahlamış nmla ben otururum, bu evi de iki hisseder; benliği daha engin bir tikamet vermekten âcizdir. •k BİR müddettenberi Ankarada tet birliği kurmuş bulunuyorlar. kızıma veririm.a demiştir. krkierde bulunan Denizyolları Genel Bu arada, askerî mütehassıslarîa Alkoliklerin en büyük kısmı ru serbestliğe kavuşur; bir ruh fırtıMuhiddin Bekkanın iki kızı ve üüdürü Yusuf Ziya Öcişin bugün şeh beraber iktisadcılar da başbaşa ver hî komplekslerden veya aşağılık nasından bir gönül huzuruna ulaşdergisi bir torunu vardır. Ayda 80 lira e rimize dönmesi beklenmektedir. mişler ve her memleketin, kendi duygularmdan ıstırablı insanlardır mış olarak realitenin ona yüklettiği Satışa cıkanldı * MT73TEHCEN neşriyatta bulunduğu mekli maaşı almaktadır. iddiasile (Kahkaha) adındaki mizah tabiî ve smaî zenginliklerine göre Bunlar güçlükle karşılaşabilecekle ıztırablan unutur. O halde insanlar Satiş yerleri: İstanbul Inkımecmuası aieyhine acılan davaya Asliye neler hazırhyabileceklerini tesbit ri durumlara karşı daha ziyads fizik ve sosyolojik sebeblerden zilâb, Beyağlu Kitabsaray, ve 9 uncu Cezada başlanacaktır. Bu da etmişlerdir. kendilerini alkol ile uyuşturma va yade ruhî faktöriere bağlı olarak Köprüde Salon kitabevleri. vada dergi sahibi Avni İnseli a\Takat Müşterek müdafaa hazırhğmda sıtasile mukabele ederler. İçki bu içkiye alışırlar. Alkolü her gün Fiah 1 liradır. Necdet Yetaez müdafaa edecekti;. • ÖDEVİNİ fenaya kullanmasından muhtelif memîeketlere düşen pay suretle cemiyetteki çeşidli realite şiddetle ve önüne durulamaz bir ler tarafından baskıya (Refoule dürtü (Impulse) ile her yerde ve dol»jı Vilâyet İdare Heyeti kararile iarın başhcalan şunlardır r tevkif ve lüzumu muhakemesine karar İngi'tere her şeyden ev\ el harb ment) uğramış olan iştiyaklanr» bazan bir lâboratuar kavanozunda öksürüğü keser. verilea ve açığa çıkarılan Kartai Jan tayyaresi, harb gemisi. tank, taşıt gayrişuur derinliklerinde teşkil et bile anyanlar ruhîannda o nisbette darma Komutanı Natık Kızılkaya Ağır vasıtası ve ağır top hazırhyacaktır. tiğini ruhî çabşmalar (conflits) ten şiddetli çatısmalar duyan insanlarMuayenehane nakli ^ B ^ Cezada cereyan eden ır.uhakeroesi netiFransa hafif top, küçük silâhlar, kurtarmağa yardım eden bir vası dır. cesinde tahliye edilmiştir. Yeşilköy Otel DENİZ PARK\ın Göz Dr. A. Teodoridis • İSTANBULDA bulunan TJTııborlu. taşıt vasıtalan, bazı tip avcı tayya ta olmaktadır. Alkol bu gibi insanBunlar aradıklan iç sp'5">«ti bir RİO GECESt yann, 10 şubat l?ra: 11 5nbat 1551 pazar günü mutad Muayenehanesini Taksimde 951 cumartesi, en orijinal eğhususî tcplantımız Şehzadebaşında olaİstiklâl Cad. Meşelik So. No. lencelerle sabaha kadar devam caktır. Bütün Uluborlulann teşrtfleri | 4 (Aya Triada küisesi sokarica olunur. Müteşebbis heyet. edecektir. ğmda) nakletmiştir. •• TEKEL memurlannm senelik lk. * ramiyelertnia dağıltılmasına başlanOyulmu? mıştır. * EMİVÖNÜ Halkevinde Necati Eralp tarafından hiç bilmiyenler için haftada pı bir gün mandolin dersi verilecektir. B J cersler 4/3/951 pazar günü saat .10.30 • Şatafathyardımlar (600.900) metre kare arsa ve d baslıyaeaktır. Vali, göçmenler için yardun toplama faaliyeti etrafında esas mızda. Ticaret Bakanlığının hangi muhtarlara direktifler verdi programmia 5060 tane zlzli madde var! Yazan: KINGSBURY SMITH r Biiyükdere Fidanlığına geçmiş olsun! üyükdere Bahçe KültürIeri İstasvonu. küçükten başlıyarak 21 yıl içinde büyümüş ve tekâmül etmiş örnek bir müessesemizdir. Şimdiye kadar 1 milyon 400 bin fidan dağıtmak suretile Türk bahçe kültürleri bakımmdan takdir ve iftihar edilecek 400,000,000 dolar, Belçika da 300 bir varlık göstermiş ve muhtelif meyva cinslerini ıslah etmiş olan milyon dolar harcıyaoaklardır. Önümüzdeki üç sene için de bu fidanlık, geçenlerde büyük bir müdafaa masrafı olarak Ingiltere tehlike geçirdi. Ban ağaclannda bir 9,520,000,000 dolar, Fransa ise 7 mil çeşid hastalık görüldüğü balıaneyar 114,000.000 dolar sarfedecekle sile, sanki kolcra, veba nev'inden Milletlerarası Haberler Ajar.sı Avrupa MJdürü korkunc bir âfet çıkmış gibi miiesrirîi hesablamaktadırlar. Isese hemen, bir nevi karantina alBununla beraber, bu hesablara releri ve icabmda, tank yapacaktır. ne ahnması gibi bu hususun tatbiki Amerikanm yapacağı yardımlar da tına almarak tam ağaç dikme mevItalyaya kamyon, hafif ve ağır için de faaliyete geçilmiştir. Aynı dahildir. Fakat Amerika bu husus; siminde. halka fidan satması yasak makınelitüiek, el borr.bası yapmak zamanda, hazırhklarm toplu bir şe ta henüz kat'î bir vaidde bulun edildi. Vnkubulan şikâyetler üzerine Ankaradan bir mütehassıs vazifesinin verilmesi muhtcmeldir. kilde idaresi hususunda müşterek mamış ve bu masraflarm ne kaAmerika ağır kara ve • hava teç bir malzeme komisyonu kurulma dannı üzerine alacağma dair bir heyet geldi. Bir Alman profesörle asistanı bir bayandan mürekkeb ohizatmın mühim bir kısmını temin sına da karar verilmiştir bir rakam vermemistir. Öunun da lan bu heyet, fidanlıkta 5000 kadar edecektir. Bu arada şimdiye kadar Bununla beraber henüz ortaya sebebi, Amerikanm gerek Ingiltere fidanı sökerek tetkik etti; hastaFransaya ^skerî yardım programı müşterek tahsisat konulmamıştır. nin, gerek Fransanın müşterek mümucibinee, 500 tank, yüzlerce top, Yalnız, Amerika, yaptığı yardımla dafaada yapabilecekleri fedakârlık lıklı ağaç nisbetinin yüzde 1,07 den on binlerce küçük silâh vermiştir. t a idaresi için her devletle ayrı ları azami derecesile tesbit ettikle ibaret ve tamamile normal olduğunu anladı. Fidanlıkta muayene ediBundan başka ,gene Amerika Ba ayrı bir anlaşma imzalamayı tasar rine henüz kani olmamasıdır. len 1700 e yakuı jeftaliden yüzde tıh müttefiklerine 350 tayyare, lamaktadır ki Amerikan siyaset aŞimdiki iıalde Ingiltere ve Fran 2.01 inde, 1900 e yakm ayvadan 5000 den fazla taşıt vasıtası vermiş damlarma göre bu takdırde yardım sa millî gelirlerinin yüzde onunu yüzde 1.07 sinde hastalık bnlnndu; bulunmaktadır. daha müessir neticcler verecektir. askerî hazırhğa tahsis edeceklerini 1250 ceviz fidanında ise tek hastaAvrupanuı silâhlanmasında Batı Amerika 1951 malî senesi bütçe bildirmişlardir ki bu, halen yap lıklı çıkmadı. Almanyadan da çelik, muhtelif ma sinde yabancı memîeketlere 5 mü makta olduklarınm ancak yüzde Mütehassıs heyet, Biiyükdere fikine aksamı ve ailshların yedek yar dolarlık bir yardım tahsisatı a iki fazlasıdır. Halbuki Rusyanm parçalan temin edilmesi düşünül yırmıştır ve bunun büyük kısmı harb hazırhğma millî gelirinin yüz danlığındaki tetkiklerini genişletemektedir. Atlantik Birliği memleketlerine gi de on üçünü tahsis ettiği hesablan rek buradan 13.000 fidan ve ağaç Sam Amcaya düşen pay decektir. maktadır. Bu bakımdan Batı Av almış olan 20 bahçeye de teşmil Atlantik Birliğine mensub devDiğer taraftan, Batı Avrupa mem rupa devletlerinin biraz dsha feda ettikten sonra, tâ Merdivenköyüne lstler, müşterek müdafaa plânların leketlerinin her biri bütçelerinde kârlıkta bulunma!an icab ettiği kadar giderek orada 9000 ağacı bnlunan bir bahçeyi de muayene etti. da, silâhlann hep bir örnek olması müdafaa işine büyük meblâğlar a kanaati hasıl olmaktadır. Neticede, 50 senedenberi Bursada esasını da kabul etmişlerdir. Ima yırmışlardır. Bu arada Ingiltere GELFCEK YAZI: Avrupa müda ve memleketin muhttlif yerlerinne llâtın muayyen bir program dahili 2,464,000,000 dolar, Fransa 1 milyar faasının yeni silâhlan. göriilen bu hastalığın, İstanbulda TAHLIL TETKİK İçki iptilâsının psikolojisi Yazan: Prof. Rasim Adasal 9 müddet içki sarhoşluğunda buîaMüteh3ssıslardan öğrendiğimize bilmekle beraber devamlı alkol düşkünlüğü de günlük Dublima göre, bu hastalığın mikrobu, verem tion (telâfi) leri yok etmek, baskı mikrobu gibi her zaman ve her engellerini azaltmak ve eski ve de toprakta mevcud bulunan bir şeymiş. Sağlam ve iyi yetiştirilmiş, rin komplekslere dönüşü (regresyarasız beresiz fidanlara ve ağaçsion) arttırmak suretile ana gayeİar» bulaşmaz; teknik bakundan sinden sapar; ve bu suretle içki mahrum, iyi teşekkül ermemiş, zaçok defa tahammül edilmez bir ruh yıl ve hastalık alraağa müsaid vaçatışmasından kurtuhna emeli ile ziyetteki fidanlara geçermiş. Bulaalındığı halde bu telâfi ve kurtu şık fidanlar yakılmak suretile de luş hakikatte şahsın sıhhati zara hastalığın yayılması önlenirmiş. nna sağlanır. Anlaşıhyor ki. bu hastalık bir Her vakada alkoliğin esaretinden gayretkeşlik neticesi olarak mübakurtulmak istediği özel ruh çatış lâğalı bir şekilde Bakanhğa aksetmasuıın mahiyetini tayin etmek, tirilmiş vc fidan satışı bu yüzden yani içkiye düşüren şahsiyet prob durdurulmuştur. Azkalsın 330 dölemlerini hakkile incelemek gerek nümliik mükemnıel bir müessesenin tir. Bir insana asın derecede bağ 21 yıllık çahşmalanna ve hayatına lanma, sapık cinsel meylânlar, bün mal olacak olan bu gayretkeşliipn yevî yetersizlikler, herhangi bir ku fena bir nctice vermesi. Bakanlışu» suru ve mahnımluğu olağan ka gönderdiği mütehassıslarm himmebul etmek imkânsızlığı yani aşa tfle önlenmiştir amma ortalığı hiç ğılık duygusu ve kötü hayat plânı yoktan telâça vererek haftalarca genel olarak çatışmaları davet eden fidan satışına mâni olanlar ve heyet sebeblerdir. Ancak herhangi şah gönderilmesi yüzünden fuzuli massiyet kompleksi veya içki irsiyeti raflara meydan verenlere acaba hiç dolayısile de müsaid bir yapı taşı bir mesuliyet terettüb etmiyecek yan!arda sosyal âmillerin de içki mi? Neyse Biiyükdere lidanlığma iptilâsını kolaylıkla yaratbklan geçmiş olsun diyelim. muhakkaktır.O halde genel kanaate göre alkolizmi ve onun marazî ihtilâtlannı, suçlannı yaratan ana âmil, bunun altındaki şahsiyet örBıçakla yaralama güsüdür. Devamlı içki ile evvelce Kadıköyünde. sıra ile ve şuur sansürü tarafın ran Mehmed SarıYeldeğinneninde otuile aynı yer sakindan baskıya uğramış olan dürtüler leTinden Nuri Dalgıç dün bir meseleçözülür ve bunlar benliğin bütün dea dolayı kavga etaişlerdir. Kavga lüğünü tehdide yüz tutar; ve sırasında Mehmed Sîrı, Nuri Dalgıcl CRegression = Gerilere gitme» de bıçakla yaralamışiır. diğimiz bu gayrişuurî mekanizmaÖLÜM nın sonucu alkolikleri daha fazla Eski Saırsun rr.ebusu ve Ankara içkiye düşürmedir. Böyleükle bütün müsbet telâfilerin kalkmao'. ve Şehremini safcıkı Mehmed Alinin ağabeyisl. tktisad Faküitcsi Maliye Doçenîi yüksek ruhî seçilerin silinmesi ile Orhan Dikmen, Yukse's lîühendis Muşahsı arhk ana ruh faaliyetinı a^ rad Dikmen ve Saynur Eszerin pederi, cak içkide zevk aramakta înhi.sar Bisan Dikmen ile Niyazi Sezenn kaettirir. Nihayet bu kaynaktan da yınpederi. Girtdin Kar.diye eşrafından zevk alma imkâru iflâs edince ar SEYYİD HİKMET DİKMEN t:k bunu korfcunc vasıtalarla sa 5 dünkü perşembe gunü Hakkın rahmeürıe kavuşnıu;iur. Cenazesi bugün cuma lar. namazmı .nüte5.1ub Eryazıd Csmiincie İçki iptilâsı bazan bir ruh hasta namazı kılındıktan sor.ra Edimekapı hğımn ifadesidir. Bazı osıkoziar ^1 • Şehidl'ğiijdeki ai^e raakberesine deinedilecektlr. Mevlâ rahır.et eyliye. kolizm ile meydana çıkar ve bu gibilerde de alkolün belirli deiılıkleri görülür. Alkolizmin bu psikanalitik etüdünden çıkarHîırrıız mana mor?.ern alkolizm tedavisinde sade klâsik tiksindirme tıbbî mefodların yetersizliğidir. Bunları tatbik ettikten sonra alkolikleri uzunca bir zaman içinde bir şahsiyet hastası olarak ELEKTRİKLİ S kontrol etmek, antialkoük savaşlar yapan dispanserlerde ve sanatoryomlarda ruhî tedavilere tâbi tutSAATLERİ mak ve hayata yeniden intibak ettirmek lâzımdır. Halen Amerikada azası yüz bini geçen «İsimsiz Alkolikler Cemiyeti» nin büyük başanlan bu ruhsal ve sosyal terbi normal bir vaziyet trzetriği tahakkuk etti. Fidanlığın calışma usullerini en son baheecilik tekniğuıe uygun bularak orada çahşanlan takdir etmek kadirşinaslığmı göstermeği de ihmal etmiyen heyet, Ankaraya döndükten ve raporunu verdikten sonra Bakanlık, fidan satışlarma devam edilmesmi müessese müdürlüğüne bildirdi. Havalar iyi gitmckte olduğu için fidanlığın dağıtmak üzere hazırladığı 200 bine yakın fidandan elde kalan 90,000 fidanın süratle tevziine başlanmıs ve bu karar, Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonundan fidan alan halkı çok memnun etmiştir. SIEMENS TURKELi RİO GECESİ h23 Nisan» motörü Mısndan geldi Bir müddet evve! limarumızdan hareketle Mısıra giden Salih kaptanır idaresindeki «23 Nisan» motöra, İskenderiyede esrar getirdiği iddıasUe yakalanmış kaptanla 10 tayfası bu suçla tevkif olunarak mahalli Adalet n.akajnlarına teslim ediimi;ler<ii. Kaptanla tay faiann Mısır mahkeznelerinden birinde yapılan duruşmıları sonunda suçları sabit görülmemiş ve beraetlerine karar verilmiîtir. Evvelki gün şehrimize gelen «23 Nîaan» motörü kaptan ve tayfaları bu yüzden 2 ay mevkuf kaJdıklarmdJ.n bahisle Mısır hükumeti aleyhinde alâka1] Niishası 10 kunı§tur tnahkemeye tazmlnat davası açmlj\b«ıiır vt'iaıti lardır. 2*1» • S4'.n) > Seneiik " Gizli benzin deposa 300 Kr. «00 Ki. Bu aylık Bayezid Nahlye MüCünj Tevfik. dün, Uc aylık 800 » 1600 > mıntakası dahilinde ar.i teftişlerir.e Aitı aylık 1500 • 2900 m devam etmiş ve bu arada. Çakma>çı Senelik 2800 » 5400 • larda gizli bir benzin deposu tıalüıe D t K KA petırilen bir dükkân basıhnıştır. Talinatnaroeye aykın clarak han içeri Gazeîemıze Q&ultnl<*n evraft ve nesTediisın, edflmeshı iad* oh sinde benzin satanlar hakkıcda gerenıesuliyet kâbui kea muamele yapılmuttr. Gelecek Defa •KAHKAHA v. s v. s. ŞUBAT SAYISI C1KTI • İki ayaklı Cller. kblebi™ •k Incir ağadan ve C. H. P... •• Horthyan sankJar.» * CEMAZİYELEVVEL 2 CUMA STAR CUMHURİYET traş bıçağım deneyiniz ve i.ahmetsiz rroş oimanın zevkine kavuşunuz I V. J 7.03 12^8 15.16 17.35 19 06 5 Î3 X. 1 130 6.54 9.41 12.80 1.33 11.49 İNDlRlLMİŞ YENİ FİAT: 5 ADETLİK PAKETİ 40 KURUŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle