19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Şnbat 1951 CÜMHÜRİTET KORE MEKTUBLARI: BİR DAKİKA : ayat pahalılığı. Kore harekâtı, Birlesik Milletler, Baştarafı 1 inci sahifede ancak bu suretle kolaylıkla yapılapamuk ihracı, kongreler, Tugayımızın Komutanı General bileceğüıi söylüyordu. Buna mukaTahsin Yazıcı anlatıyor: bil. elimle bu arslanları göstererek: muhalifler, mutabıklar, ceza kanu«Simninninin intikamını Sinni'de" «Ne yapavım, durduramıyorum. İlk nu tadilâtı, falan filân.. Bizi sıkan Öniımüzdeki 3 vıl zarfında 35.00C almış bulunuyoruz. Şrmalde bize işaret ettiğim hatta kadar ulaşmak bir takım «ehlî» işlerimizden bah> Bastarafı 1 inci sahifede lerin onar dakika konuşmaları ka İğneada civannda tutuian Yorgo setmeye vakit kalmıyor.. Onlar da kilometrclik devlet yolu baskın yapanlar burada karşımıza istiyorlar!» dedim. Millî Eğitim Bakanı olmak sıfatile rara alındı. Nihayet kifayeti müzave İstapulos'un üzerinde müteyapılacak çıktılar. Biz de onlara yapacağımızı kere takriri verildi. Cephenin baü kısmında kuvvetli rahat rahat bizi sıkıyor, sıkıştırıde bu davada taşıdığı ağır mesuliyaptık. Güzel bir tesadüf oldu; bir mukavemet oldağundan bu de yor. Bu sırada Besim Atalay da kür addid ceb ve kol saatleri bulundu yeti belirterek Türk Dıl KurumuAnkara 8 (Telefonla > Önümüz nun Türk dilini zeneinleştirmek süye gelerek geceli gündüzlü feraŞu bizim telefonlar. kanlanmızın intik?mını, kanlarımı fada bu kısmı söktürmek maksadile deki ilkbahardan itibaren yurdu yolundaki çahşmaları ilmin ışığ' gatli çalışmalanm ifade ettikten zı dökenlerden aldık. 28 ocak günü batıya nakledildik Allah eksik etmesin ama, şaka Bundan 4 ay evvel Yorgo ve İsmuzda buyük bir yol programmın altında h;zlandırması gerektırdiğin sonra. filhakika bazı uydurmalara tapulos adlarında 2 Rum genci, Bul Kahraman Mehmedcilder süngü 28 ocaktan bugüne kadar karşı bertaraf gerçekten bozuldu.. tatbikına başlanacaktır. Iki ayrı bö den bahisle böyle bir cemiyetin *a gidildiğini ,hattâ kendisinin uydur garistandan atladıkları bir sandalla hücumlariie Türkün gücünü gös mızdaki komünist Kuzey Kore tü •EvTelâ teknik ârızalar çoğaldı lüm halinde tatbik edilecek bu mamile millî ve ilmî bir hedefe duğu bir kelimeyi tecrübe için he yurdumuza sığmmışlar ve şehrimitcrdiler. Seul şosesi ile deniz ara menile savaşmaktayız. Alayıma 10 Şimdi sık sık yanlış numara çıkıprogramm birincisini 50 bin kilo doğru yürüyüşünde en ufak bir si yetten ıki zata göndereıek manası ze gelmişlerdi. O zaman sorguya sında 109 185 186 râkımlı tepe kilometre kadar geniş bir taarruz. yor ve şikâyet ettiğiniz zaman: metrelık devlet yolları. ikincisini de yasî endisevc kapılmaksızın ı'crie nı sorduğunu hikâye etti. eekilen bu mülteciler Bulgaristanler sünçulerimizle zaptedildi. Şimdi cephesi verilmiş olmasına ve kar Baktıralım efendim. Beylik cegene 50 bin küometreiik köy yol mesi lüzumuna isaret etti: «Bu se Bundan sonra oturuma son ve daki kızıl idarenin zulmünden kaSimal Kore tümenile çarpışıyoruz. şımızda bü tümen savunmaya yer vabmı ahyorsunuz. Ya baktırıyor\ları teskil etmektedir. Bır haftadan beblerdir ki, hükumet tesekkuîunie rildi ve 70 kisılik komısyon yeni çıp kurtulmak maksadile yurdumuDün, verdirdiğimiz zayiat 600 ka leşmis olmasına rağmen, bu geni: lar, ya baktırmıyorlar.. Fakat yaroberi Kara Yolları Umum Müdürü azifeli siyasî bır şahsijet olan Mıl proje üzerinde çalışmalara başladı. za sığındıklannı ifade etmişlerdi. dardır. Elo seçirdiğimiz düsman cephede 4 gündenberi taarruzumuz lış numaralar devam edip gidijor. Vecdi Dikerin başkanlığında top 'i Eğitim Bakamnın şimdıye kadar Baskanhğa profesör Necmeddin Bu suretle haklarında mülteci mua mevzileri tahkimlidir ve üzeri ör muvaffakıyetle inkişaf etmektedir. Hem işinizden oluyor, hem fena çalanmakta olan bölge müdürleri pro olduğu gibi Dil C?miyetine başkan Halili seçen komisyonda görüşme melesi tatbik edilen Yorgo ile İsBilhassa dün çok çetin mukave lışan bir cihazm yaptığı yanlışiıktülüdür. ıamın tatbik şeklinin tesbiti üze lık etmesinde ve baskan kalmpsın ler bu akşam 20 ye kadar sürmüş tapulos serbest ^'rakılmışlardı. mete rastladık. Fakat bu mukave ların ceremesini siz çekerek bu yanBu tahkimli mevzilerde imha emet de kendi topçumuzun ve Ame lış muhaberelerin de parasını verinde çalışmaktadırlar. Devlet vo da büvük mahzur görüyorum. Baş tür. Projede ilim adamları ve Unidılen düsman. mazgallardan aldıkYorgo ile Istapulos. henüz anlarikan Jet uçaklanntn da yardımile riyorsunuz. Böyle şey olur mu? Celunun inşaatı üçer senelik üç plân an devlet ve sivaset adamı değıl, versitenın de kurum ç.ak^malarile ları mermilerle ve çoğu kafasından şılamıyan bir sebebden dolayı bu kırıldı. Düsman burada da 400 ölü vab isteriz. Ama tevilli değil.. Ya la yapıiacak ve 9 senede 50 bin ki bir dil adamı. i'.im adamı olmaiı alâkasını tesis eden hükümler var Başmakaleden devam vurularak tepelenmiştir. Esirlerin defa da memleketimizi terke kave bir çok yaralı bırakarak çekil evet, ya hayır.. lometre yol ikmal edilmiş olacaktır. dır. kanaatindeyim» dedi. dır Hedefi tayin eden maddeler ko«Devlet ticaret yapamaz> sözün ahnmasma hergün devam ediliyor. rar vermişler ve ellerine geçirdikmeğe mecbur kaldı. Bütün bu mumisyonda büyük çoğunlukla kabul Birinci üç senede 35 bin. müteBakan konusmasında «Buaünku leri bir sandalla yurdumuzdan fi de bir hakikat vardır. Fakat buna Her iki muharebedeki zayiatımız Sonra. evvel ce «çevir» sesinl akıben 7. 8 er bin olmak üzere Türkivrde çoğunluk tarafmdan edilmistir. Komisyon yarın da top rara kalkışmışlardır. Bu iki Rum rağmen devletin yer yer, zaman pek azdır. Yaralılarımızm, yaralan harebelerde tabur komutanlanmla beklemek için dakikalarca makino bölük ve takım komutanlan arkadevlet yolları ikmal edilecektir. Koy kullanılan canlı halk dilinin esas lanacaktır. Buşün, Kuru'tavın degenci evvelki gun tedarik ettikleri zaman ticaret yaptığı veya yap da hafiftir. daşlanmla kahraman Mehmedcik başında kalanlar, şimdi de «çevir* yollarına gelince 15 memlekette utulması» prensipinden bahisle vamı müddetince komisyon faali bu sandalla kaçarlarken İğneada masmın yapmamasmdan daha muAsker çok neşeli ve sıhhatlidir. lerin büyük feragat ve kahraman sesinden sonra çevirdiği numarayeti de hararetinden kaybetmeden tatbik edilen sistem gözonüne alı sövle devam etti: 'Türk dili. Türk civannda yaklanmışlar ve dün sa vafık bulunduğu görülmektedir. Muharebeye büvük bir cesaretle ve lıkları takdirlerin üstünde bir de lardan cevab alamıyor. Yani telenarak evvelâ köy yolları teknikeri mılletinin kullandıâı dildir. İşte biz sürüp gidiyordu. Toplantıya . kütle bah şehrimize getirilmişlerdir. U Bir millî ekonomide devletçiliğin bütün ateşlerile atılıyorlar. fonlar. çevrilen numaralan düşürğer taşımaktadır. yetiştirilecektir. Her köy ve kaza Türk Dil Kurumu çalısmalarmın ve halinde gelen zümrenin son kozlaMilletimizüı duası sayesinde, zarını seçimlerde oynıyacaklan tah zerlerinde müteaddid ceb ve kol doğru ve lüzumlu olup oloıadığı Muharebelerdeki zayiatımız ba müyorlar.. Beş dakika sonra teloda yol birlikleri kurulacak ve ya bugünkü Kurultav faaliyetlerinin eseleîi ne kadar mühirn bir mü fere doğru ulaşıvoruz.» M. S. E. saatleri bulunan Yorgo ile Istapuşardığımız işlere nazaran çok az rar kapayıp açıyorsunuz. Gene cepıiacak koy yollarını bunlar tesbit DU kararlar dairesinde devamını is min ediliyor. ka=R mevzuu ise, bunun lüzumlos Adliyeye teslim ediİTiişler ve vab vermiyor. Şimdi aboneler, bir*** nisbettedir. edeceklerdir. Hükumet malî yardım iyoruz. Bu noktai nazarla tüsorgularmı müteakıb tevkif olun lu olciuğu kabui edildikten sonra Albay Dora da şunlan söyledi: Canlarını feda eden subay, ge birinin sırasını atlayıp mükâlem» la teknik âlet ve edevatı ve mühen :ükte değişiklikler yapmak ve tatbik suret ve şekilleri de onun muşlardır. «25 ocak 1951 den itibaren baş dikli ve er arkadaşlanmızı hepimiz yapmak için çevirme dalavereleri dis temin edecek, her mmtakanm cabmda değişen tüzüğe göre yeni kadar, belki de ondan daha çok lıyan ve bugune kadar devam eden rahmetle anmakta, yarahlarımıza, öğrenmişler. Çevir sesinden sonra köylüsü ve kazahsı kendi yolunda ir yönetim kurulu seçmek için mühimdir. Nazarî sahaya ve başka muvaffakıvetlı taarruzumuz Karyüksek yalçın kayalıklardan sırtla 4 rakanum çeviren bilmem kaç bilfiil çalışacaktır. Marshall plânı oplanmış bulunuyoruz.» memleketlere girmeden bizdeki şısında düsman bir çok ölü, yarah, nmızda taşıyarak gereken ihtimamı numara atlıyormuş. Doğru mu?, bilTürkiye idarecileri bu sistemi ikti Bn.jtara/ı 1 inci sahifede Tevfik İleri Türk basınmın dıl tatbikata bakılacak olursa «Dev ve esir bırakarak karşımızdan kaç göstermekteyiz. mem.. Bildiğim bir şey varsa şehrin sadi kalkınma bakımından faydalı iavasındaki büyük başarılı hizmet geleceği haberi cephede büyük bir let, yapabileceğinden daha fena ti maktadır. Cephenin doğu kısmında İleride daha büyük muvaffakıyet canlı saatlerinde mükâleme edilebulduklarından köy yollarının yapi erini de övdü. sevinc uyandırmış, savaş şevkini caret yapmaktadır> demek icab üç gün bir Çin tümenile savaştık. ler kazanacağımıza hepimiz emin miyor. Bunun da çaresini bulmaİL. mına da Marshall yardımından müBundan sonra Başkanlık Divanı büsbütün arttırmıştır eder.» Düsman, 600 kadar ölü. bir çok bulunmaktayız. Başanlarımızı ye Sebebinin izahını değil, düzelmehim bir tahsisat ayrılacaktır. Bu eçimine geçildi. Adaylığı teklif Yarahlar arasında üsteğmen CeBu rapordaki şu mütalea da çok ağır varalı, bü çok da esir bıraka rinde görmeğe ve tebrik etmeğe ge sini istiyoruz. arada Yoi Vergisi Kanununun ta ;dilenlerden Şemseddin Günaltay maleddin Çağlarla üsteğmen Cemal rak hezimet halinde çekildi. dikkate değer: len yüzlerce Buleşmiş Milletler diline dair çalışmalara Maliye, İç :e Reşad Nuri Güntekin itizar et de bulurmaktadır. Daha sonra ve en mühimmi: t... İşlstmelerin esas bünyesine O günkü muharebenin zevk ve mensublan ve gazeteciler bize hayİşleri ve Bayındırhk Bakanhğı mü :iklerinden kürsüye Enver Ziya Şu günlerde bütün telefon aboHarekâtın gayesi Amerikan Hava Bakamnın Tür yabancı olan tesirlere ve makîad heyecanı hemen hiç bü kumandana ranlıklannı ifade etmektedirler. neleri mükâleme saydarınuı birtehassıslarımn iştirak ettiği bir ko Caral, Hüseyin Namık O:':en. FaLondra 8 < B.B.C ) Kore'de Birlara uyularak. bazan da bilgisizlik nasib olmıvacak kadar büyüktü. Ulu milletimize lâyık bü ordu denbire artmış olduğunu gormekmisyonda devam erîilmektpdir. ıh Rıfkı Atay kalmıştı. Enver Z\ leşmiş Milletler kuvvetlerinin gi kiyeyi ziyareti Londrada alâka yüzünden işletmelerin uzuvları ve Bütün subay, gedıkli ve erlerimizi olduğumuzu her yerde göstermek le hayrete düşmüş, bir çoğu İda» a Karal, ittifakla seçildığinden di rişmiş olduğu taarruz devam etile takib ediliyor faaliyetleri üzerinde lüzumsuz ve düşmanı kovalamaktan zorlukla yegâne emelünizdü. Kadirşinas mil reye başvurup bir yanlışlık olduerlerinin oya konmasına lüzum mektedir. Batı cephesinde Birleşmiş zararlı müdahaleler yapdagelmek durdurabildim. Bu bölgeyi bizden letünizuı dualanrun bizi muvaffa ğundan şikâyet etmiş, hattâ içle:a!madı. Baskan vekil'.ikleri seçimi Milletler topçu kuvvetleri Seul'un Londra 8 CNafen) Londradaki te bulunmuştur. İşlerin boyle bir teslim almağa gelen 65 inci alay kıyetsizliğe uğratmıyacağına emın rinde makinesini notere mühürlee uzun tartışmalardan sonra ya güney varoşlarındaki komünist mev çevrelerde Birlesik Amerika Hava mecraya girmesi, devleti hiç bir komutanı bana, birhklerimizin dur bulunuyoruz.» tip hiç görüşmediği halde kendisin>ıldı. Bundan sonra Kurum Genel zilerini dövmektedir. Bir noktada Bakanı Thomcs K. Finletter'in TürFaruk FENİK den mükâleme ücreti istendiğini zaman ticarî duyguya ve ehliyete durulmasını ve teslim alma işinin fazmanı Hasan Reşid Tankut kür Seule 12 kilometre yaklaşılmıştır. kiyevi ziyareti alâka ile takib edil Baştarrtfı 1 inci sahifede sahib olmamış ve olamıyacak ve makamı şikâyette İdareye bildirmiş lüye gelerek, Dil Kurumundan ön Tpnklar şehre 6 kilometre mesafede mektedir. Bu ziyaretin Amerikan icab ettirecek rnidir? • > işletmelerin mesuliyetine içtirak olanlardan bahsedilmektedir. :eki dil hareketlerini. dili türkce bulunm^ktadırlar. 8 inci ordu söz askerî yardımlarınm tatbikı ve eledemiyecek klâsik teskilâtile tiBakan Hahl Ozyörük, şu cevabı Şikâyet bahsini bilmem, mükâleeştirme fikrinin ne zaman başla cüsü. bu harekâtın gayesınin Han de ettiği neticelerle vpkmdan alâcaret yapar, işletmecilik yapar duverdi: me fazlalığı trtesadüf > ünden son lığını. bu fikrin vakit vakit nasıl nehri güneyindeki komünist cebini kalı olduğu da tahmin edilmekte ruma sokmuştur. Bu müdahalele« MiIH duyguların muhtevasızamanlarda hemen herkes şikâyet' dir. nı tavin, mahkemelerin içtıhadı ile arlavıp söndüğünü, nihayet Türk yok etmek olduğunu söylemiştir. rin zararları tek taraflı değildir. Baştarafı 1 inci sahifede Koreye gönülü olarak şehrimiz çidir. Acaba İstanbul halkına birili Kurumu adı altında nasıl teş Harekâta Türk. Ingılız. Amerikan, halledilecek bir meseledır. cemiyeBugün \Vashingtcndan alman bir işletmelerin kanunen ve meslek Şehidler: Üsteğmen Muzaffer Ar den gidecek 196 er, dün, öğleden denbire bir telefon gevezeliği mi tin nizamını, vatandaşın millî duy ilâtlandığım anlattı. Fransız. Yunan, Porto Rico ve Gü habere göre Finlerter'i hava meyla sevgili 3olile manen mesul uruv can, sonra Sirkecide Demirkapıdaki sev eldi dersiniz? Tankut, konuşmasının sonuna ney Kore Birlikleri iştirak etmek ntnda teşyi eden Türkiyenin Birie larında inisiyativi azaltıcı, hassagusunu ortadan kaldırmağı istıhdaf Erler: Mehmed Kurd. Halil Da kiyat mahallinde İstanbul KomutaGerçi «kadınlann en az konuşoğru dedi ki: eden hareketler mıllî duyguvu vok şik Amerika nezdindeki Büvük El siycti körletici. alâkayı gevşetici nışman. Ibiş Batu, Mustafa Rençber, tedir. ermek veya zayıflatmak telâkki ecisi Feıidun Erkin, gazetecilere jun tesirler husul e getirmek ve işletme Ilyas Kılıç, Mehmed Gönü, Meh nı Şükrü Kanadh tarafından teftiş tukları ay şubattırn diye bir mi« Kurumun ne şeki'.de çalışaBırlesmiş Milletler kuvvetleri dilecektir. Daha açık bir ifade ile cağını Ataturk kendı kalemıle se cephenin merkez ve doğu kesim ları sövlemiştir: menfaatlerine karşı bütün sosyal med Başaran, Yusuf Yılmaz, Selim edilmişür.. Korgeneral Kanadlı, er zahî söz vardır ama İstanbullularm lerin hatırlarını sorduktan sonra, en çok görüştükleri mevsime dair cemıvetın nizamını vıkmağa ma matik bir şekılde tesbit etmiştır. lerinde de dün yeniden ilerlemeler « Ben şahsan şuna eminim ki bünyede hiç olmazsa bir lâübali Yuksel. Ismail Kılıç, Rıfkı Şahüı, tııf hareketler kasdedilmiştır. Millî Bu şemada Kurumun çahşmaları ü havası estirmek suretile zarar Osman Ya\oız, Ahmed Şener, Hü hepsine birden hitaben şunlan söy bir tekerleme, bir efsane bilmiyoTürkiyenin manevî yüksekliği ve kaydetmişlerdir. ruz. Bu fena tesadüf halk arasında duvgudan maksad ailede mıllıyet iri Türk dili, diğeri filoloji olmak dayanma kudreti ile süratli ve ileri lar iki taraflı olmuştur. Hattâ. de seyin Unlü, Süleyman Gühercin, lemiştir: telâkkisi, velâvet müessesesi. yur ızere ikiye ayrılmaktadır. Bunlar« Korede memleketimiz uğrun türlü şüphelere yol açıyor.. Acaba Amerikan askerî tekniği mezcedi neb>lir ki hususi teşebbüsü ürkü Hüseyin Kalem. Mehmed Tamer, dun tamamiyeti, milli hâkimiyet ian birincisi tamamile inkılâbcı bir lif^se Türk ordusunun seviyesi' nüf ten sebeblerden birisi devletcilik Kadri Kurd, Ismail Karakuş, Ha da çarpışacaksınız. Orada gök gür mükâlemeleri yazan otomatikler mi kanun üstünlüğü ve adalete saygı carakterdir, ikincisi ise Türk fılodunyanın en dehşetli ordusu haline saha ve şumulunün gayrimuayyen san Tükenmez. Ahmed Bıyıklı, Re ler gibi gürleyin; aslanlar gibi çar gevezeleştl. Yoksa hesab rölevelegibi duygulardır. Yoksa sırf tenkid ojisi üzerinde bildiğimiz klâsik pışın. Allah daima sizinle beraber rinde mi umumî bir zühul var?, veya vuzuhsuz olması ise, diğeri de ceb Yıldız. ükselebilir.» maksadile vapılmış ve ilme daya aızda çalışmalardır.» Hasan Reşide Yarahlar: Üsteğmen Ekrem Özer, dir. Güle güle gidin. muzaffer olun Bunun da ehemmiyetle ve idare dışı mevcud işletmelerinde devletin elemanlar tarafuıdan tetkiki bir zanan tenkidi millî duyguyu ortadan ;öre: «Bu esas madde üzerinde buçocuklarım.» güttüğü işletme kanun ve prensip ledikli Sedad Perçin, ruret halini aldı.. Ve nihayet şn kaldıran veya zayıflatan bir hareömer Rıza Doğrulun Çavuşlar: Ahmed Özkan, Irfan erine mugayir isletmecilik politi;üne kadar yapılmıı olan tâdıller 196 er. bugün saat 13.50 de yüz mahud para tahsili meselesiNazilli 8 CHususî) İzmirden ket olarak telâkki etmeğe imkân kası veya politikacı isletmeciliği Dumlupınar, macda bir inhiraf kaydetmemiş ve başı Hasan Benezin komutası altınKaraşide demeci yoktur. Nazilliye gelea Çalışma B&kanı Onbaşı Cemal Bursah, İdarenin beş on tahsildarmı kalve bunun tevlid edebıleceği kor1er kurultay büyük kurucunun da İskenderuna hareket edecektir. Hulusi Köymen fabrikada yaptığı Karaşi 8 (A.P.) Dünya İslâm kunc rekabettir. Bu itibarla işletErler: Ali Çilingir, Ibrahim Kadırmakla güya İdare bunlarm maaMasonluğa gelince: Bunun gayesi ediası olduğunu düşünerek bu Erlerden Samim Utkun, şunları şından tasarruf sağladı. Evvelâ müşterek bir yardım sağlamak o mac emanetinc ihanetten sakm bir konuşmada ezcümle şunları sby Konferansına iştirak eden Türk melere verilecek hüviyetlerin te rataş. Sabıt' Ozçelik, Halil Tutuk, söylemiştlr: lemiştir: temsilci heyetinin başdelegesi Omer şebbüste ve alehtlak tatbikatta on Mustafa Köse, Tahsüı Göksu, Meh bütün umumî hizmetler gibi bu İlup mıllî duygu ile münasebeti yok mıştır.» • Düşündüğüm tek şey şehid darenin de tahsildarlan olmak lâ« İki yılda Marshall yardımın Rıza Doğrul bugün Karaşide ga lan sureti mutlakada politikanrn med Aksu. tur. » Bunu müteakıb Sğleden sonr» dan istifadede sabık ıktidarın temin zetecilere verciğı demecde, Turk ve hususi gorüş ve mülâhazalarm 3 Yaralılann yaralan çok ha lerimizin intikamını almaktır. Ko zımdır. Elektrik, su, havagazi sarBu arada Çorum milletvekili Hü mumi bir görüşme açılmak üzere rede ay yıldızım için çarpışacağım. fiyatı için tahsildar gelir de telefon etmiş olduğu miktarın birkaç mis milletinin sulh istediğini, fakat ye tesir sahası dışında tutmayı bir fiftir. scyin Ortakcıoğlu Bakandan: «Dün elseye ara veri'.di. için neden gelmez? lini bir yıl içinde Demokrat Parti ni bir dünya harbinin patlak ver pren.^ip olarak kabul etmeliciir.» 4 Gelecek tamamlayıcı malu Ölürsem de bana ne mutlu.» yadaki askerliği kaldırmak fikrinin Oğİeden sonra gaat 15 te ikinci Onbaşı Uluğ Selen de demiştir mat avnca bıldirilecektir. fıkıaya girip girmediğini» sordu. afha görüşmeler açıldı. Hıkmet temin etmek üzeredir. İçeride ve mesi halinde Tüıklerin bütün varZaten bu telefon imtiyazım İs>Politikacı islctmeciliğinin bir feki: Bakan cevaben: «Sulh ve müsale Bayur, uydurma dil diy« bir şey dışarıda itibarı artmış, kendisine lıklarıle Birleşmiş Milletlerle birtanbul şehrine vermek lâzımdır. ti. 5a güvenilir, mutesanid bir millet ola likte tecavüze karşı savaşacaklannı na tarafı da, bu müesseselerdeki gönderilen liyakatli. liyakatsiz, lüc Türk milleüne muzır olan Devletin böyle mahallî hizmetlerda meti sağlıyan bu fikir giremez. mevcud olmadığını izah genej müdürlerin, yardımcıJarının, zumlu. lüzumsuz kimseleri almak mikrobun önüne geçebilmek içüı işi ne? Nasıl şehir içi umumî nakdece meselâ, «yargıç» kabul edil rak hürriyet rejimmi kökleştin»ek söylemiştir. dedi. Delege, partisinin demokrat İs diğer memur ve miistahdemlerinin metburiyeti de kadroları şişirmek gönüllü olarak gidiyorum. Edre liyat şehre aid ise telefon hizmeliği halde cmahkeme» nın muha yolundayız. Kısa zamanda kaydetDaha sonra milletvekilleri Bakanâm memleketleri arasında daha ta>ininde umumivetle tatbik edi te. hiç olmazsa işe yaramaz adam midliler, inşallah benimle iftihar tinin de şehre aid olması lâzımdıc dan 10 yıllık bir istatistiğin getiril azası gibi aksakhklar olduğunu, tiğimiz bu ileri merhale sizlerin emiyeti politikadan uzaklaştırma itimadınız ve Demokrat Paıti ikti iyi münasebetler tesisini temenni len hima\e usulüdür ki, devletin ların müesseselere kapılanmaları edecekler > Ne ise bu noktaya ileride tekrar mesi lüzumuna işaret ettiler, ayrıettiğini söylemiştir. Doğrul, Karaşi idare ettiği müesseseler, böylece nı temin etmektedir. Bunlar ya dönmek üzere gelelim şu tahsildar ca, yargıçların eline millî duygudan perdesi altında gene politikaya alet dannuı basiretli idaresile tahakhava alanında gazetecilerle yaptığı ticarî ve iktisadî bir sekilde çalış iş görmeden fuzulî aylık alırlar; Ankaradan Kore'ye gidecek erler meselesüıe.. tmenin doğru olmadığını, belirtti kuk etmiştir.» ne kasdedildiğine dair bir kıstas k imkânı bulamazlar ve bu seAnkara 8 (Telefonla) Korede bu konuşmada, Türklerin PakistanŞemseddin Günaltay, Atatürkün yahud da beceriksizce çalışmalaTelefon borcunuz bbrikiyor. Size verilmesinin zaruri olduğunu söyIzmirde pamuk fiatı lıları kardeş telâkki ettiklerini ve beble de ayrıea ziyan ederler. Birleşmiş Milletler saflannda çarpıemanetinin idamesinin nesillere dürile müesseseyi iki katlı zarara sobir ibtarname geliyor. ParajT herlediler. Kemal Özçoban, Müfid İzrnir 8 (Telefonlat Pamuk Keşmirin Pakistana aid olması geıen bir vazife olduğunu kaydetti. Siyasî niihız sahibi zevat tara karlar. Müesseseyi idare edenler, şan Savaş Birliğimizin 600 kişilik hangi bir posta merkezine yatınÖzkuyumeu, Said Bilgiç fıkranın Dahat bir çok hatibler konuştu. bugün borsada 665 kumştan kapan rektiği kanaatini taşıdıklannı be fından müesseselerin başındaki kendilerini mevkie getirenlerin bir kuvvetle takviyesi hususunda nız, diye. lehinde konuştular. İçel milletvekili Görüşmeler çok uzadığından hatibo yan etmiştir. mıştır. idarecilere bir tarsiye mektubu ile hatırını kıracak vaziyette olmadık alınan karar gereğince bu sabah Hüseyin «Maddenin bu şekilde yarPosta merkezine gidiyorsunuz. ları için tavsiye mektublarile ge saat 8.05 de yalnız erlerden mü Tabiî borcunuzun ne miktannı, ne gıçların eline verilmemesini, millî PROF. NIMBUST'N MACERAIA RI: lenleri, hele çok nüfuzlu kimseler rekkeb 60 kişilik bir grup şehri «ebebini, ne İdare ile sizin aranızduyguları rencide eden hareketlerin istikametine tarafından gönderilmişlerse, asla mizden İskenderun da olması pek muhtemel hesab ayfıkrada tasrihe ve tadad edılmesini» reddedemezler. Bunlardan işe ya a>rılmıştır. Takviye birliği bu sa nlığınm izahını bu merkez bilmiistedi. Kars milletvekili Abbas Çeramadıklan sabit olanları da çıkar bah garda Millî Savunma ve Ge yor, bildiremiyor. Onun vazifesj tin de fıkranın tamamen maddeden mak cesaretini gösteremezler. Ta nelkurmay ileri gelenlerile aileleri, yalnız parayı almaktır. Hayır paçıkarılması talebinde bulundu. Ansarruf maksadile kadrolarda tensi yakın akrabaları ve halk tarafın rayı almak da değil. Tıpkı oğlırcak vakit geciktiğinden teklifler oya kat ve tasfiye de yapılamaz. Çün dan uğurlanmıştır. Diğer takviye nuza posta ile para gönderir gibi konamadı. Müzakerelere yarın dekü çıkanlacak insanlara iş bulu kuvvetleri de önümüzdeki gunler size bir havale kâğıdı veriyor. Sis vam edilecektir. namıyacak. kendileri ve aileleri aç de aynlacaktır. göndereceğiniz parayı o havale kâve sefil kalacaklardır. Bu da, pek Egedeki kıtalardan seçilen erler ğıdına yazıyor. Yirmi kuruşluk da Eğede 46.5 milyon kilo Ankara 8 (Telefonla) Kore'de para gönderme ücreti verdikten baklı olarak memlekette buzursuzki birliğimizi takviye etmek üzere sonra telefon borcunuzu oraya yatütün satıldı luk yaratacaktır. İç politika ise buna müsaade edemez. Yalnız Egedeki kıtalardan gidecek olan tınyorsunuz. Ondan sonra bekleyin. İzmir 8 (Telefonla) Egede bu ölüm, emekliye aynlma ve başka 138 er, Bandırma, Bahkesir, Mene ki makbuzunuz gelsin. akfama kadar 46,5 milyon kilo tüsebeblerle müesseseyi terkedenle men ile İzmir, 192 nci piyade ala Bu kibarlık, bu mirasyedilik butün satı'.mıştır. rin yerine kimsenin ahnmaması yından ve Güzelyahdaki poligondan günün sistemi değildir efendim. «Düşünmedinse iyi ettin. Çün sun. Belki sende bu kanaati uyan aynı mevzu üzerindeki görüşmele suretile tedricî tasfiye ve tensikat gönüllü olarak ayrılmışlardır. Kah Ben, ısrar ile söyliyebilirim ki; Te»CUMHURİYET» in Tefrikası: 4 O kü Lem'i ile değil, başka bir deli dıracak bir harekette bulundu. Fa rini ve o görüşmenin aldığı kavga usulü kabul edilir: fakat bu da ramanlarımızm son muayenesi ve lefon Idaresi, tahsildar kullandıjı kanlı ile nişanlandı. Eskiden sevi :at ne yaparsa yapsın ve sen ne edasını haürlamışü. Işi aynı ger çok devam etmez. Siyaset ve sa teftişi bugün Bornovada yapılmış lamana nazaran simdi daha az tahşirlermiş. Araya Lem'i girince ay dersen de, bugünkü hareketile sev gin noktaya kadar vardırmak iste habet gene işe karışır, boşalan tır. Yarın sabah saat 15.50 de Bas silât yapmakta ve borcunu göndermahane istasyonunda merasimle memiş olanlann telefonlannı da rılmışlar, Lem'i aradan çıkınca ge gisini ispat etmiş oluyor.» miyordu. Fakat: «Peki, bunda Lem kadrolar yavaş yavas tekrar dolar. İste bu tavsiye yolile adam ka uğurlanacaklar. doğruca İskenderu kesememektedir. Bunun hemen vp ne birleşmişler.» «Hangi hareketile?» inin kabahati ne?» diye sormakyuma hastalığunız yüzünden de na gideceklerdir. izmirden Kore'ye bu bütçe sırasında ıslahı, tahsildar «Allah bahtiyar etsin.» «Seni araması ve peşinden a tan kendini alamadı. subay gönderilmiyeceği bildirilmek 'ann tekrar ihdası lâzımdır, zaru>müesseseler zarar ederler. Semranm cevablan kısa oiuyor, dam göndermesile.» «Kabahati yok... Hiç bir karidir. buna mukabil Hadiye uzun uzun Memurların terfilerinde, ikrami tedir. Semra tekrar sordu: bahati yok. Bu işte bütiin kabahat anlatmakta devam ediyordu. ye tevzilerinde de gene politika ve Ve nihayet, telefon imtiyazmda, «Ankarada iş bulmuş mu?» benim. Bunu kabul ediyor ve ken «Lem'i için her iki hâdise de bimaye rol oynar. Devletcilik. kırİngiiiz şirketmin vaktile halkın zaHadiye boş bulundu: disüıden özür dücj\.un. Böyle Attlee gene güven çok şiddetli birer darbe olabilirdi. tasiyecilik demek olduğundan bu ranna olarak bizden kopardığı bir «Hayır» diye cevab verdi. söyle.» idare şekli de ayrıea lüzumundan oyu aldı takım haksız avantalar şimdi DevNakleden: VAHDET GÜLTEKİN Düşün: Eskiden sevdiği kız başkaSemra o zamnn alaylı alaylı gülSemranın. bu sözlerinden sonra fazla memur kullanmağa sebeb sile nişanlartıyor, sonradan sevdiği let idaresinde de ajnen devam etve hâlâ sevmekte olduğu kız da o dü: artık konuşulacak bir şey kalmı olur. Londra 8 (B.B.C.) İngiliz hü mektedü. Bunlarm ne gibi şeyler Biraz sonra. bahçenin gölgelik ni veya mektubunu bekledik. Ni nu bırakıp uzaklara gitmiştir. Fa~ «Anladuı mı şımdi bu şekilde yordu. Hadiye, Lem'i ile Semranın Bundan sonra yapıiacak şey, bu kumetüün et istihkakını tenzil eden olduğunu burada izaha lüzum gijrbir koşesinde beraber kahvaltı e hayet ben, adresini bulup sana mek kat bunlardan ikincisi onun için o hareketinin beni sevmekle alâkaa arasını bulamayacağına artık iyice müesseselerde ticarî va iktisadî yeni takriri bu gece Avam Kama müyorum. İdare başmda bulunantub yazdım. Pazara geleceğini uderlerken Hadiye: «Biliyor musun, kadar büyük bir darbedir ki bi olup olmadığını?» kanaat getirmişti. Bunu kendisi zihniyeti hâkim kılmak, işlere po rasında müzakere edilmiştir. Mu lar bunları pekâlâ bilirler. Bu hakSemra?» diye nihayet asıl mevzua muyorduk. Gebnedin. Mektubu» rincisini unutturuyor.» için bir mağlubiyet olarak kabul litikacılık kanşürmamak, himaye hafazakârlar takriri şiddetle tenkid sız avantalar gerçi hükumete hir «Anlamadun.» yanaştı. «Senin Istanbuldan böyle da ancak o gün geldi.» temin eder ama Hadiye durdu. Semranın bir şey «Anlatayım. Lem'i Bey dos ediyor ve bundan dolayı hiddetle usulüne nihayet vererek vazifeleri etmişler, et tayınının İngilterede takım faydalar Semra burada: «Nasıl oldu nibirdenbire ayrılışın hepimizi hem söylemesini bekledi. Fakat cevab tumuz benim değil, kendisine ba karışık bir teessür dujoıyordu. ehillerine tevdi etmektir, yeni ikti hiç bir zaman bu kadar azalma halka da lüzumsuz ve nâhak yere üzdü, hem şaşırttı. Fakat en çok şan?» diye sordu. dığını söylemişlerdir. Neticede tak para ödetir ve külfet verir. Daima Doğrusunu söylemek lâzım ge dardan bunu bekliyoruz. Bu suali ile, kendisine düşen ko alamayınca gene kendisi devam bamın bulaoağı işin peşinde.s hayret eden Lem'i oldu.» rir reye konmuş ve 306 lehte, 298 halk yararma çalışan demckrasi etti: lirse, bu ışı Hadiye biraz da kenBu cevab üzerine Hadiye söyliLem'inin adını telâffuz ettikten nuşma vazifesini yerine getirmiş ABİDİN DAV'ER aleyhte oy almıştır. devrinde «sömürge» enkazı böyle diliğinden üzerine almıştı. Lem'i, olduğuna kanidi. «tnan bana, Semracığım, Lem'i yecek bır şey bulamadı. sonra durdu ve kızın yüzünde hahaksi7İıkIann hemen kaldırılmasını Ankara dönüşü, Semranın İstanHadiye bundan cesaret alarak hakikaten çok müteessir... Ve seni sıl olacak değişiklıği merak ederekSemra devam etti: da l'laştınna Bakanlığuıdan hakh buldan aynldığını öğrenince hakianlatmaya başladı: hakikaten ievıyor. Eğer sevgisi ve gözlerüıi ona dikti. «Sen ya çocuksun, Lem'inin olarak beklemekteyiz. «Güzel oldu. Bütün arkadaş niyeti ciddî olmasaydı kendisini sevgisüıe inanıyorsun, yahud da katen şaşırmıştı. Fakat pek aramak Fakat Semra, bunu çoktanberi Bakalım bu satırlar, baş ağrısına bekliyormuş da kendini müdafaaya lar oradaydık. Hep senin yokluğu bırakıp giden kızı bir daha arar, beni bu masala inanacak kadar ço niyetinde değildi. Hadiye bu vaziiyi gelecek mi? sorar mıydı? Bak sana açık söy cuk sanıyorsun. Geçti o güoler feye gönüllü olarak talib oknuş, o evvelden hazırlanmış gibi gayet sa nu hissettik.» İstanbul'da İzmir'de «Eksik olmayın.» liyeyim: Beni buraya Lem'i gön kardeşim. O zamanlar da inanmaı zaman Lem'i de: «Git bir görüş, feB. FELEK kin bır bakışla cevab verdi: (Yeni Postahane faarşısı) (Büyük Kardicalı han <u.uida) Her halda. «Müjgân kiminle nişanlandı, derdi.» «Olabılir.» dım ama, gözlerim yan kapalı idi. na olmaz» demişti. İkramiyeli tasarruf hesablan «Zahmet etti» îzmirde bir komünistiik Hadiye beklediği teşviki göreme' diye hiç sormuyorsun.» Sevilmekten ziyade sevmek ihtira Semranın kararuıı kat'î olarak öğHadiye arkadaşınm yüzüne urenip ona göre hareket etmek is «Bilmem, aklıma gelmedi.» haiş olmakla beraber, devam etti: sile yanardım ve bana büyük bir suçlusu tevkif edildi zun uzun baktıktan sonra: «Neye Hadiye bir kahkaha attı: cSen sormadın ama, b«n gene aşk va'dinde bulunan herkese kö tiyordu. İzmir 8 (Telefonla) Komünist «Gelmiştir, her halde Gelmeî böyle sdylüyorsun, kardeşim?» de rü körüne koşardım. Fakat şimdi anlatacağım. Lem'i Ankaradan dön Semra, bir müddet sustuktan propagandası yapmaktan sanık Ahdü ve seni bulamayınca bana gel olur mu? Lem'i ile nişanlanıyor di. «Sevmek kabahat mi? Bilmem bu sarhoşluktan ayılmış, bu derin sonra, bahsı katî olarak kapatmak med oğlu Rezzak Belirdi isminde neden ,sende bır kanaat var. Lem'idi. Kararıru söyledim. Inanmadı sanmışsındır muhakkak.» üzere tekrar açtı: uykudan uyanmış buJunuyorum.» biri Sulh Ceza Mahkemesi kararile 10 Şubat 951 e kadar yaürılan her 100 lira çekilişe ^ebebıni sordu. Bilmiyorum kı soy «Yo. Oyle bir fey düşünme nin seni sevmedığine hükmediyorHadiye, bir müddet evvel gene bugün tevkif edilmiştir. «UB. Sebeb? Bunu da söylemiyor ijürak eder. l Oadaa tozurs h.ex güo M' diın.» 100 bin Km. lik yol programı Kaçarken Dil Kurumunun yakaianan olağanüstü kurultayı mülteciler Kel başa şinşir Yolda, otomobilin önüne bir adam çtJctı. Şoför, bir kedi yürüyüşü ile, üerliyor. Yaya farkmda bile değil. Derken sert bir fren ve adam gürültuyü duyup ansızın kendine geldi. Bir ileri, bir geri nihayet vücudünü sahili selâmeîe aîan yolcunun küfürle kanşık feryaâı: Uulan, senin klâksonun yok mu herij? Ve bir memur bu işe kıs k\s gülüyor. Bereket versin 6 ncı Şube Müdürü değil! D. N. General Yazıcı ve Albay Dora son savaşları anlatıyorlâr Su bizim telefonlar! Niçin zarar ederier? Korede Birliğimiz Seu! kamlarına dayandı Âtnerikanın bize askerî yardımları Tiirk Ceza Kanununda fadilât Savunma Bakanlığının tebliği Koreye gidecek erlerimiz Çalışma Bakamnın Nazillide işçilere hifabesi Türkiye Kredi Bankası AA HER A Y BİR ÇEKİLİŞ Gelecek çekiliş farihi: 23 ŞUBAT 951 var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle