11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Şnbat 1951 CUMHURÎYET « Cumhuriyet,, P O S T A S I İTTİHAD DEĞİRMENCİLİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: Tlcaret Kanunu ile esas mukavelemiz hükümlerine uyarak İttihad Değirmencilik Türk Anonim Şirketi ortaklar genel kurulu 1951 yılı martınm 19 uncu Pazartesi günü saat 11 de Galatada, Ömerâbid hamnda 1 inci katta 11, 12, 13, 15 numarah yazıhanelerde aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere adiyen toplantıya davet olunur. S06UK ALGSNLI6I 1 1%^^^ başlangıcında. hâsta» A. ^/Jüı ftğı önlemek içın S0^/*^ \ / ^ \ Kininli GRİPİN ahnız.{ i GRİP va Kore'den Tiirkiyeden Tiirkiyedekilere Kore'dekilere mektub mektub Sayın Galatasaray kulübü ba$Harb muhabirimiz Faruk Fekanlarına \e kulüb mensubla nik vasıtasile dün Kore'deki kah rına : ramanlara aşağıdaki ır.ektublar Yeni yılımzı candan kutlar, gönderilmiştir: her yil olduğu gibi bu yüm da Yüzbaşı R. Atalaydan Yzb. Sasporcu ağabev ve arkadaslarımın lih İrsoya. Mustafa Kazanbaştan yapacağı ;naçlarının hayırlı ve u Mahmud Kszanbasa, Yzb. E. Agurlu gecmesır.i butün kalbimle talaydan teğmen B^htiyar Yaliilerim. Bızim buradaki maçla t?.ya, Osman Dededen ustçavuş ımız çok heyecansız oluyor. Ha Nivazi Gule, Yıldmm Alpagodan ıanın musaidsızliğı, antreman Naım Alpagoya. Muzevyen Guız bulunmamız. sahanın snrp ve r^ldan üsteğmen Mehmed Ali yabancı olusu. >apılan maçlarnı Guleşe, Fethi Betilden 947 devzevk ve heyecanmı kacırn or. Fa rellere kat bu boyle olmakla bersber 2ene atalarırnızm bizlere bırak hatlermizi kalbimle temenni eder. 'nıs olduğu düsturu bozmayıp yeni yılınızı candan kutlarım Meaynı yoldan giderek yapıtan Çaj liham. Ulu Tcnnmın yardımile sana nıs koramistB.M O. kulubu maç lan 1 0 1 asgarî olarak neti ve vatanıma şan, şeref ve zaferle doneceğıme çok emınim. Bu huceleniyor. Mektubuma son verır, şruıslı susH Allah daıma bızımle beramaclarınızı heyecanla bekler. mu berdır Mılletıme, kendıme ve buvaifakıyetinize inandığun ır.aç tun Bırliğıme olan ıtımadım sonlarınızm hayırlı g^cmesini di suzdur... Mektubum postadadır. En deler, cumlenizin ycnı yılmızı bürin sevgi ve selâmlarımla senın, tan kalbimle kutlarun. Kadir ve Ayhaneığımm hasretle Mkst. Tııf Bp=cavuşu gozlerinızden. babam ve annem.n Nıh2İ Sabuncu ellermden hürmetle öperim. Ne% ','• * bahat ve Nigâra selâmlanmı suByn. Mesture Kırklareli narım Mehham .. Ortaköy Gözlükçii Sk. No. 24 Nişanhn: Hasan Senk Istanbul •P "î* •» ! Canım teyzecığim, Kd. Üstgm. Rahmi Tırmandı Mektubunuzu ve sıhhat habeAnkara rinizi aldırn, memnuniyet, şükran Radyoda bizzat senin bize hılanmı an'.atamam Bana muhabbet dolu sevginizi bu dıyarlara taben soylemış olduğun şarkıları kadar gonderıp tekrar tekrar ta dinledik. Sağol. Biz'.er hamdolsun zelemış oldunuz Mektubunuzun ıyıyiz. Verilen vazifeyi seve seve sonunda «canım kadar sevdığım yapıyoruz. Senin ve Yzb. Ali Günerin hasevlâdım» ibaresi yazılı idi. Bunu okumakla kendımm size bir kere retle gözlerınden öperim. Yzb. daha yakın bulunduSuma kuvvetTurhan San le inandım. Mektubuma son verir ken bilmukabele hürmetle elle*** rinizden öperim Bayan Semahat San ve Bay Hayn San Mkst. Tf. Başçvş. Kayseri Nihal Sabuncu Yavrulanm; % % sfc Beni hiç merak etmeyin. Çok Sabuncu ailesine iyiyim. Yegâne düsüncem sizlerBursa Mektublarımzı memnuriyetîe siniz. Bana çok çok mektub yazın a'makta fakat her rrektubunuzun Inşallah yakında sağ salim kavukarşüığını veramemekle uzuntü şuruz. Sızleri Tannya emanet eduymaktavım. Gondermiş oldu der hasretle ve doya doya gözleriğunuz fotografı aîdım. Memnun nizden öperim. Babanız: Yzb. Turhan San oldum. Mektubunuzda Türkıyede kış olmadığını yazıyorsunuz. Bunu okuduğum zaman buranın soğuğu yuzumü ustura gıbi kesiyordu. Bu soğuk günlerde titrerken Bursanın eski Kaphcasırtdaki arslan ağzındaki havuza oturmuş vaziyette bulunmayı duşünerek kendımi teselli ediyordum. Benım sıhhatim yerinde olup yegâne düşuncem sız yakınlarımsınız. Burada şimdilik şayanı dıkkat havadis yok. Yalmr arasıra bayram toplan atılıyor. Biz ise buna alışmış bulunduğumuz içm tabiî karşılıyoruz. Selâm ve hürmetlerimi sunar, cümîe büyüklerimin hürmetle ellerinizden öperim. Bşçvj. Nihal Sabuncu *** Bay Nureddin Özcan Ankara Aziz kardeşim, Gondermi? olduğunuz mektublan aldım. Teşekkür ederim. Sıhhatteyim. Ben ve bütün Kore Birliği selâm, sevgi ve muhabbetlerini sunarlar. Baş Gd. tszet Arslan *** Çok sevgili Annem Eşim ve çocuklanm Ankara Sıhhatteyim. Gönderdiğiniz mek tublan aldım. Hepinizin sıhhatte olmasmı temennı eder, ellerinizden, gdzlerinizden öperim. Başgedikli İzzet Arslan *** Nişanlıma Meliham, 20 aralık 950 tarihli «Cumhuriyet» gazetesınde çıkan çok sevimli mektubunu okudum. Çok teşekkür ederim canım. Aynca bu güne kadar senden dört mektub ve bir aded de gazete aldım. Meliham, benim için hıç merak etme; sıhhatteyim, sizlerin de sıh*** Bay Hilml San ve Kemal San Istanbul Sevgill ağabeyim v» kardejlm; Ben hamdolsun sıhhat ve afiyetteyim. Hiç merak etmeyin. Her işlmizda büyük Allah bizimle b«raberdir. Sizlerin de lyi olmanızı Tanndan dilemekteyim. Senin ellerinden, Kemalin, Tarıkın, Selçukon gözlerınden hasretle doya doya öper, yengeme hürmetlerimi sunanm. Kardeşintz: Yzb. Turhan San * * * Bayan Lutfiye San Sıvas Sevgili annem ve kardeşlerim, Ben çok iyiyim. Üzerimize tevdi edılen vazifeyi ifa etmekle meş gulüz. Bana sık sık mektub yazın. Hasretle senin ve ablamın ellerinden, Aydının gözlerinden doya doya öperim. Oğlun: Yzb. Turhan San **# Sayın General Salâhaddin Selışık Ankara Mektubunuzu aldım, mektubum yoldadır. Sıhhatteyim. Hürmet ve selâmlannıı sunar, ellerinizden öperım. Yıb. Z. Kartal *** ' Sayın Albay Muhiddin Önür 1 Bandırma Hürmet ve selâmlanmı sunar, Arslana uzun ömürler dilerim. Yzb. Z. Kartal **• Subay kardeşlere 175. Pos. 17161. Sb. lan Bandırma Hepinize Koreden çok çok selâm ve sevgilsrle gözlerinizden öperim. Yzb. Z. Kartal G Ü N D E M : 1 1950 senesi muamelâtına dair idare kurulu raporu ve kâr ve zarar hesablannın okunması, 2 Murakıb raporunun okunması,... 3 İdare kurulu üyelerinın ve murakıblann Ibrasi, 4 Temettüün tevzii hakkında karar, 5 Çıkan idare kurulu üyesi yerine yenisinin ieçilmesl. 6 İdare kurulu üyeliğine tayin edilen Bay Fettah Bann'ın intıhabınm tasdiki, İdare kurulu üyelerine verilecek huzur haklanmn tesbiti, 8 1951 senesi içın iki murakıb tayini ve ücretlerinin tesbiti, 9 * İdare kurulu üvelerinin şırketle ticarî muamele yapmalarına mezuniyet verılmesı hskkında karar. VOLVO L 249 Modeli DÎZEL 7 Tonluk 5 ileri 1 geri Vitesli L 202 Modeli BENZİN 2,5 Tonluk 4 ileri 1 geri Vitesli Ağır nakliyata elverişli Kamyonet ve Otobiis uzun şasiler imaline elverişli En ânzalı yollara göre yapılmış Dizel Kamyonlan, benzin kamyon ve kamyonetleri ve Dizel otobüs şasileri I 'KSYMETÜ EŞYA MÖZAYEDESİI A Y A Z P A Ş A Gümüşsuyu caddesi 28 numaralı Tüten apartımanın 2 nci katînda bulunan bilurr.um kıymetli ev eşyaları, 11 Şubat 1951 Pazar soınü saat 10 da müzayede ıle satılacağı sayın halka ilân olunor. I TESLİMAT HEMEN YAPILlfl BOL YEDEK AKSAM Tiirkiye Genel Mümessili: PORTAKAL Tel: 45459 Teküfk Resîm Öğretmeni Aramyor: MEHMET KAVALA Tahir Han Galata Telefon: 40430 42673 Telgraf: LÂMET İstanbul Teşhir ve Satıs Yeri: Tepebası Alp Oteli altında GRiPiN •UTUN AÖdLARA KAISI Harb Akademilerine (15:20) llra aslî maasla bir kartoğrsi naeaktır. 788 «ayılı Memurln Kanununnn 4 ve 5 incd maddtlarfaıdekl f lan taşıyan iiteklilerin «ınavlan yapılmak üzere gerekli belg»lerü» bir» lıkte 12 Şubat 1951 parartesi günü Harb Akademileri 1 ind Şubey* ba*. vurmalan ilân olunur. (18731137) KİNİNLİ (Tt Kartograf Aramyor: f İstıhkâm Okuluna Guzel Sanatlar Akac^misinin yüksek kısmuırrezuıı olanlardan bir tekr.ik resim öğretmeni alınacaktır. Tahsil derecesine gi'e 400 lira ücret verilecektir. İstekhlerin sartları oğrenmek üzere Eyühde İstihkSm Merkezi Bi'Inci Şube Mudürlüğiine müracaatleri ilân olunur. (2049462) dan M E ŞH U R ESKINOZLU ÂLİ HALİT Yoğurdu. çocuklara ve hastalara emniyetle verilebilecek yslnız taze sutten yapılmış yoğurtlanmız piyasaya çıkanlmıştır. TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ. İst. Bahkpazan, Taşçılar Cad. 32 Tel: 23612 Sayın Lâsiik Ayakkabı Topfancılarına Yazlık çesidlerinizi alırken yakında piyasaya arzedececeğimiz D S R B E N T marka lâstik ayakkabılannı gör meden abn v mız. ÇÜNKİ): Çeşidlerimiz gerek kalite ve ge" 795» ~ * rekse fıat bakımından sizleri ve müşterilerinizi tatmin edecek ev I)E1UIOJE\ "1 ERBENT ISTAHBUL TEL : 29815 saftadır. DERBENT Lâstik Fabrikası OKSURUGUve BRONŞİTİ ~// DERHAL CEÇİRİR CÖCSÜ YUMUÇATIR Soğuktan ve rüzgârdan mütevellid yüz ve el çatlaklıklanna, sivılcelere, yanıklara, ekzema ve cild hastalıklanna karp D E R M O J E N kuUanınız. Kastamotıu Cezaevi İşyurdu Nümessüliğinden: Bıri 80 dığeri 90 s:mtimetrelik olmak üzere iki aded fanUâ makinesi mübavaa edeceğiz. İstekhlerin fıat ödeme şekil ve teshm muddetile makmeler hakk.nda mufassal malumati havı bir aded kataloşla Kooperatifimız 1950 hesab senesi yıllık genel topiantısı 1 mart birlikte teklif mektublarını 951 şubat 25 aksamına kadar mumessıllıgı1951 tarihine tesadüi eden Perşembe günü saat 14.30 da. Beyoğ'u İstikmizde bulundurmaları rıca olunur. lâl raddesinde 471 numarah Arda hanının 4 üncü katında, aşağıda yazılı Geçici temınat 140 liradır. ı aündemdeki maddelerin görüşülmesi için toplanacağmdan, sayın ortaklarırrıznı hazır bulunmalarmı rica ederız. Bizzat bulunamryan ortaklaKadıköyünde Boş rımız vekil tayin edebilirler. Esas mukavelemızin 49 uncu maddesi ge Satılık Dükkân reğmce yılhk bilânço ve hesablarımızı ınceliyebilmeleri için bilumum vesaıki Kooperatıfimiz merkezinde ortaklanmızm emirlerine âmade buŞekerci Hacı Bekirin civalundurduçumuzu arzeyleriz. YÖNETİM KURULU nnda bo? teslim satılık veya kiralıktir. Banka, acenta olG Ü ND E M : .. 1 Yonetım kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporlann mağa müsaid. okunması. Müracaat: Bahçekapı L l 2 1950 senesi bilânço ve hesablannın tetkiki. man han kat 3, No. 42 3 Yönetim kurulu ve denetçilerin 1950 senesi muamelâtından dolayı Tel: 28230. ibralan. 4 Çalışma programının tesbiti. Çengelköy Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin Yılhk Genel Kurul loplanlısına davel Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: 1) Ankara Üniversitesi Tıb, Ziraat ve Veteriner F.KB. (FizOc, Kimya, Botanık, Zooloji) ve F.K.T, (Fizik; Kimya; Botanik; Zooloji; JeolojiMinerolojı) dğrencilerine Şubat döneminde de bir imtihan hakk» verilmiştir. Imtihanların gün ve saatlerile yapılacağı yerler aşağıda yazılmış olup imtihana girecek Sğrencilenn aynı gün ve saatlerde imtihan yerinde hazır bulunmaları ve hazır bulunnv.yanlann Şubat imtihan haklannı kaybetmiş saplacakları ilân olunur. F.K^, (Tıb) 1931 öğretim yıh şubat dönemi imtihan cetvell Kimya 15/ni951 Firik 19/n/1951 Zoolorji 23'n/1951 Botanik 26 II'1951 FKJ. (Veteriner) 1931 öğretim yılı şubat dönemi imtihan cetvell Zooloji 15 II1951 Fizik 21 'II, 1951 Kimya 23 '11/1951 Botanik 27 H'1951 F.K.T. (Ziraat) 1951 öğretim yılı şubat dönemi imtihan cetvell Zooloji 15/H/1951 Fizik 20/n'1951 Kimya 26 W '1951 JeolojiMineroloji 27/11 1951 Botanik 28 II'1951 2) Fen Fakültesi öğrencıleri için şubat dönemi imtıhanlan bütün ders ve sertifıkalardan 27 Şubat 1951 gününden iübaren yapılacaktır. İmtihan günlerıni gösteren cetveller Fakültede ilân edilnüştir. Soğuk algınlığının vücude iras ettiğı agrılar müzminleşmeden evvel tathik edilen bu yakının tesiri J = .V >n o' ı ''i r^nılıır Bir Genc Aramyor ' Şımdilık 34 ay için bir yabar.cıya tercümanlık yapacak bütün gününü verebilecek almanca bilen bir gence (talebe tercih olunur) ihtiyaç vardır. Şartlarıu posta kutusu 33] adrese acele bildifilmesi. ÇeRgelköy Bahçeli Evler Yapı Kooperafiffinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davel Kooperatifımiz olağanüstü genel kurulu esas mukavelenamemi zin üçüncü maddesinin sonuna ilâvesini teklif eyledığimiz fıkranın müzakeresi için, 1 Mart 1951 tarihine tesadüf eden Perşembe günü Baat 16 da, Beyoğlunda İstiklâl caddesi 471 numarah Arda hanmın 4 üncü katmdaki daıresinde toplanacağından sayın ortaklanmızm hazır bulunmalarmı rica ederiz. Bizzat bulunamıyan ortâklanmız vekil t â yin edebilirler. Esas mukavelenamemizin 3 üncü maddesinde, bunun sonuna ilâvesini teklif eylediğimiz fıkra aynen aşağıya dercedilmiştir. YÖVETİM KURULU G Ü NDEM: 1 Esas mukavelenamenin 3 üncü..maddesi sonuna ilâvesi teklif edilen fıkranın görüşulmesi. Esas mukavelenamenin 3 üncü Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesi sonuna ilâvesi teklif emaddesi: dilen fıkra ile yeni şekli: Madde 3 Kooperatifin başhMd. 3 Kooperatifin başlıca ca amacı; üyelerini sıhhî ve u amacı; üyelerini süıhî ve ucuz cuz, bahçeli bir ev sahibi yap bahç«li bir ev sahibi \apmak ve mak, ve bu amaçla arsa veya abu amaçla arsa veya arazi satm razi satın alarak bunlarm üzeralarak bunlarm üzerlerinde munlerınde münferid binalar insa ferid binalar inşa etmek ve bu etmek ve bu evleri üyelerine aevleri üyelerine aşagıda yazılı eşağıda yazıh esaslar dairesinde saslar daıresınde taksitli ödemetaksitli ödemeler karşıhğında k r karşıhğında devir ve temlik devir ve temlik eylemektır. Koeylemektir. Kooperatif bundan operatif bundan başka, gayri başka, gayrimenkullerin inşası ümenkullerin insası üyelere tesyelere teslimi ve gayrimenkul belimi ve gayrimenkul bedelleridellerınm tamamen ödenmesinden nin tamamen ödenmesinden sonsonra daj gerek bu gayrımenkulra da, gerek bu gayrimenkullelerin bakımı ve gerek üyelerin sarin bakımı ve gerek üyelerin ir küı'urel ihtiyaçlarının aynı te sair kültürel ihüyaçlarmın ay sanüd havası içinde karşılanması nı tesanüd havası içinde karşıamacile devam edebilecektir. lanması amacile devam edebile Kooperatif. bu amaçların elde cektir. edilmcsi için menkul ve gayriKooperatif, bu amaçların elde menkul mallara tasarruf, para isedümesi için menkul ve gayritikraz ve ev ınşası içm gerekli her menkul mallara tasarruf, para turlu mali ve ticarî işlerin görulistıkraz ve ev ınşası içın gerekme^i ve elindeki gayrlmeiLkullerin li her turlü mali ve ticarî ışlebelirtilen amaçlar için ipotek surin gorülmesi ve elindeki gay retile terhin hususlarında her türrimenkullerin belirtılen amaç lü kanunî yetkilere sahibdir. lar için ipotek suretile terhin Bundan başka Kooperatifin hususlarında her türlü kanunî imar plânı ve projesine gore ziyetkilere sahibdir. raat sahası olarak ayrümış bu lunan kısmında ortakların işti rak, programını tesbit ve kabul edecekleri bir ziraî reya Einaî çalışma da kurulabilir. SATILIK EV Borcundan dolayı Zeytin burnunda Beşkardeşler Sok. 5/1 No.h 8 odab ev 340 metrekare arsası ile 92951 Cuma saat 1112 arası üçüncü ıcrada son satışı yapılacağından tahblerin 950,3251 numaralı rîosyadan malumat almalan. ALLCOCK'S YAKISI i'f ölRKCNHtAO V KAYIB Eyüb mıfus dan aldığıra huvıyet cuzdanımı kaybettlm YenU'.m alacağımdan esklslnln lıukmu yoktıır. Saıd cğhı 933 doğumlu Mehmed Keraal Sardağ Lumbago, (bel ağrılan) mafsal ağrılanndan şikâyet edenleri sancılarından kurtanr. ALLCOCK'S delıkli yakılan adaleye tam bir sükun bahşeder. Her eczanede bulunur. Alâmeti farikaya dıkkat ediniz. MERAKLILARA I Ecnebi tnamulâtı Louis XVI I stilinde gri trianon renkle (Versay) ve tahta üzerine I oymalı 12 parçadan mürek I keb bir YATAK ODASI TAI KIMI satılıktır. Hakiki bir s a nat saheseri. Saat 1115 ara| smda 25918 numaraya telefon ediniz. •• Operatör Üroloğ ^ MAZON AÖRILARAvı ŞİŞKİNÜKLERC KARŞI FAVDALIDIR. MENSUCAT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSÎNDEN: Şirketımiz ortkları aşağıdaki gündemde yazılı husvısatm müzafceres; içın 24 Mart 1951 Cumartesi günü saat 10,30 da İstanbulda Vefada Taşteknelerdeki fabrikamızda âdiyen yapılacak genel kurul tnplantısma davet olunurlar: MEYVA TUZU BULUNMALIDIRMİDC N SOMB* I*J«SC»İLEH CKŞİ^IKvsYAMMALARIMâ KEMAL CAGLAR İdrar yollan ve tenasül hastalıklan (Iktidarsızlık, belgevşekliği) mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı. Suterazi Çalış Apt. Tel: 4143G Her yere ıngıliz uçaklarüe uçunuz.Uçuş boyunca dirayetli ingiliz sevk ve idaresi Atma, Roma, Nîs vc Londrava uçunuz Londra, botün dünyayı kaplayan Ingılıı Hava\o)!arı şebckCMnm merkezıdır Bu muazzam hava yollan şeb«kesı bovunca dırdyeı ve reı.rube bakımından üsrun olan Ingıliz mütehassıs personeüle uçarsınız Tam bır konfor içinde seyahaı etmış olur, vjaımd an'ancM Ingıliz nczaketıle karşılaşu ve hârıkuladc hızmeı vc ıhumarn gonıısünüz. British Overseas*irwa CorporatiM KUM P i U J N O . 1STANBOU TELECONı G Ü N D E M : 1 Idare meclisi ve denetçi raporlarmın okunrcasi, 2 3950 yılı bilânçosu; kâr ve zarar hesablannın tetkik ve tasdiki ıle idare me:lısi ve denetçinin ibrası; 3 Idare meclisı.ice lıisse sahiblerine dağıtılması teklif olunan 1950 yılı temettüünun kabul ve tasdiki ile tevzi zamanının tesbiti. 4 Müddeti biten bir idare meclisi üyesinin yerine seçim yapılması; 5 İdare meclisi üyelerine verilecek hakkı huzurun tayini; 6 Denetçi seçimi ve müddetile aylık ödeneğınin taymi; Asaletw ve vekâlelen en az iki yüz hisseye sahıb ortaklann toplantı gününden bir hafta evvelıne kadar İstanbu'.da Suleymanıve Ki razlımescid sokak No. 31 deki Buromuza müracaatle (girij kartı) almalan rica olunjar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle