14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBtYET 8 Şuf»at n n Güreş sporu ve kırpıian tahsisat Önümüzdeki nisan ayının 26Î9 uneu günleri arasında, Helsinki'de yapılacak dünya serbest güreş müsabakaîarı için Federasyon tarafından hazırbklara başlandı. Yurdun güreşte ileri gitmiş olan muhtelif bölgelerinden davet edilecek seçme güreşçüerin arasmda 18 martta bsşlayıp üç gün devam etmeî: •izere secme müsabskaları yapılacak ve bu seçm?!erde ka~anan 30 kadar güreşçi bir ay kadar kampa alrnacaklardır. Kamp çshşra3İan neticesinde de Heîsin::i'ye gidecek 8 gürtşçi tesbit edilecektir. Ancak, yeni Beden : Terbiyesi Teşk 'âtı kurulurken. Federasyonlaıa ayrıîan tahsisatta bir hayli k:s'.nîı yapıldığı için, Güreş Fedsrasycnu da dahil olnak üzere bütün Federasyonlarcn faaliyet programlarını taakkuk ettirerruyecekleri anlaîilmaktadır. Simdiye kadar 140 ain lira kadar olan Güreş Federasyonu tahsisatının viiz hin lira noksaniie 40 bm Hre üarin' ien tesbit edildii; eazör.üne dınacak olursa bu para ıle Heliicki seyahatinin tahakkuk ettiilip ettirilrniyeceği şüphelidir. Jünkü seçrne müsabakaian, taınp ve seyahat masranarından aaşka önümüzdeki rnevsira Yuaanlılarla ve İranh'arla yapılazaik müsabakalar diğer beynel•nilel temas'ar vardır. 40 bin iiralık tahsisatm bu masraflann 1 aiç birini karşıtomıvacsğı aşikâr iır. Bu itibarla Bakanlığın d ü n jampiyonluğu müsabakaian çin « y n bir tahsisat temin etme ;i icab etmektedir. Memleketimizde güref sponı oldukça büyük bir seyirci k ü t lesi toplamakta olmasına rağmen, futbol kadar varidat temin sden bir fube değildir. Meraleket dahilinde yapılacak znüsabakalarda «lde edilecek hası. latla bütün memlekete yayılmış olan v« bizl dünv^ada ea iyi bir sekilda temsil eden bir tpor şubemizin masraflarını karşılamak ve bu spor şubesini ileri götiirmek imkânsız gibi bir feydir. Helsinki müsabakalanna kaülmak için yapılan davete müsbet cevab verildiğine göre, bu ;ampiyonadan sarfınazar etmek )izim için doğru bir hareket olmaz. Bu şampiyonadan kaçınılamıyacağına göre de, dünya >ampiyonluğu müsabakalanna çok Itinalı bir jekilde hazırlanmamız lâzımdır. Çünkü bu müabakalara güres sporunda ileri 2itmiş olan bir çok Avrupa mem leketlerinden başka SovyeÜerto de ijtirak edeceklerinl u n u t m a mak lâzımdır. 1946 da Prag*da yapılan müsabakalarda bir s ü r priz yaparak Avrupa Ikincfliğirıi kazanan Sovyetlerin bu müsabakalara da sürpriz yapao«k kadar kuvvetli bir takımla i? rak etmeleri kuvvetle m u h t e meldlr. Türk takımı bu müsabakalar için iyi bir sekilde h * . zırlanacak olursa bu «por şubesindekl ustünlüğümüzu bütun dünyaya bir kere daha göstar mesi mumkundür. Bu hafta yapılacak karşılaşmafarı Meşhur İtalyan boksörü Coîasanti Avnıpada buîunan rakibi ve Taki sehrimfce geldÜer Vefa kulübü tarafından İtalyan, İspanyol ve Fransız boksörlerile organize ediien boks maclarının ilki. bu cumartesi gecesi Spor va Ssrgi Sarayında vapıla«aktır. Bu rnüsabaka'arc V.atıl' cak boksörler şehrimize gelraej:'' oaşlaraı^laTdr. Bu arada maruf İtalyan profesyoneli Beppe Colasanti e w e ! k i gece uçakia şehrimizs gclraiştir. Vefa kuîübü tarafından bu maç lar için davet edüen ve beş aydır Avusturyazım Klagenfurt takımmda çahşmakta olan genc Türk boksörü Taki Ziyaris de uçakla şenrimize Relmiş bulunınaktadır. italyan prnfesyoneli Coîasanti. 28 yaşmdsdır. Evli ve 6 yaşırda bir çocuk babasıdsr. 1942 yılırJan beri boksla meşgul olmaktad'r. Amator olarak başladığı boks hayatında yaptığı 19 maçı da nakavt ile kazaodıktan «onra profesyonelliğg Reçmıştir. BuRÜns ka dar 75 profesyonele karçı eldiven piyen Coîasanti bu tnacların 62 taneslnde galib celırsiş. 9 maçında berabere kalmış ve ancak dört maçuu sayı hesabile kaybetmiştir. Bu maçlannda, bir tek nakdavn'ı dahi yoktur. Coîasanti, Amerikada 17 ay süren büyük bir t u m e d e n yeni dönmüş bulunmaktadır. Bu turnede 15 m?ç yapan talyan şanyıiyonu, 7 gaübiyet '3 tanesi nakavt ile), 1 beraberelik ve sayı hesabile 7 mağlubiyet elde etmiştir. Bu dereceleri y u k a n d a verdiğimiz umurai ıpaç adedierine dahil olmıyan Colasanti 62 kiloda dövüşecektir. Cumartesi gecesi Colasaaü'nin karşısmda seyredeceğimiz Taki Ziyaris Ue memleketten uzak geçirdiği beş ay zarfında parlak bir çok muvaffakıyetler saglamış bu' Meşhur İtalyın boksiirü Cnlasanti \ ile kaışılnşacak olan Taki lunmaktadır. Klaaenfurt Bok? taIkımmm 62 kilosunda dövüşen TaI ki, bu yeni kulübünde ilk m=çım Fransız Cnısot'a karşı yapırrs ve : ikinci laundt.a nakvt ile ge! h «el; rrıistir. B ü â h r r e Kla?an(urt ile Yugoslavya t t ı m e s n e çıkan Tr'\\ Bel grad, Zubutira ve NovizettnYa üç maç yapmsstır. İlk ımçmcla 1H431950 Avrupa arratöı ikincisi Zoiianskı j]e bernbcrç ka'dîktan sonra, Eomec ve Potzman adların^aki rakiblerini de sayı hr^abile yenmiş.tir. Taki geçep'erda bir Avusturyaiı i!e yaptığı eıı son tnaçır.r da birinci r a u n d r a r.skavt ile kazanrru.jtır. Türk boksörü, bu mpçir.n roütcakıb tekrar Avusturyaya avdet edecektir. Bu müsabakalarda boksüv'.erimizle dövüşecek '/. Hayrenedyan ile J a k Tripe de buşiin İsviçre uçagile beklenilmektedir. Millİ piyango 100 bin lira 86974 n u m a r a y a isnbet e t t i MilH Piyangonun 7 şubat 1951 çekilişi d ü n Ankarada saat 13,30 da yapılmı^tır. Kazanan numaralan aşayıda hildiriyorurn: İM bin lira kazanan numara b6!)74 20 bin !i>'a Ua.caııan numaralar S31D5 203.770 10 hin lira k:w.anın numaralar 127033 201073 205110 238833 372826 Sflflfl lira kazanan numaralar 0326S9 108775 113785 163316 279147 301»46 302098 47Û3O9 495021 496461 2f)f.O lira kazanan nuroaralar 001147 021123 029221 032615 050218 050425 056614 0853S5 086779 090753 141717 151.423 353924 lS^îfl 188573 199fi54 200^47 213109 2?3762 223892 25SS31 273*96 283778 285138 297034 303058 321^1 341328 344788 347024 411458 411852 414222 42İ721 43^09 445074 460439 475151 491436 495342 ! 1600 lira kazanan ır.unnraî )r 1023225 0279in O247SO 035629 040717 042562 0560S9 061931 064407 064127 079075 OS15S0 OŞRJS? 107S84 107350 109W3 112722 117120 117703 321512 122?S5 J30995 142872 143251 140539 155490 157355 17'f)Si ]75531 176852 17S922 179429 104899 197532 201R49 203273 20föi>3 23010? 235021 235286 İ240S18 2ii?70 241S39 251993 255371 ! 267002 27.1913 2S^İ71 30P3P5 315^21 319795 320124 325773 337736 340129 345949 3O231 353262 354R11 370079 371613 3771B0 3S43?6 384409 388174 399294 410662 412717 415845 439277 444S7İ 448431 453267 455431 472926 476517 481815 4S6901 490227 495774 500 lira kazanan numaralar 000225 005363 012049 015955 017354 027409 02858» 037960 039441 040668 041209 0UG61 015970 047715 050Î71 052832 056814 057613 068638 075664 077435 OS2606 O836S7 084383 087683 088684 091866 098991 103484 109398 109548 120051 125441 130197 130598 149304 157579 161464 167097 172458 379180 1S799O 192341 192462 193118 205017 2087H8 211971 215077 219377 224772 228316 23382» 234881 248131 2512:3 353.122 259115 266267 267210 272417 273048 274399 2?4000 305456 314778 315927 321201 330102 332866 342797 345657 345725 346071 367689 375459 385578 389OR4 394*30 404508 405295 407627 412383 429983 431004 •536336 441007 44541S 447560 449030 459430 463972 467527 468001 470681 I 4786S4 479905 483633 4*6653 494279 RÂDYO f Bugünku Program İSTANBUL 12.57 Açılıs ve programlar 13 00 Haberler 13.İS Oğle konttri (Pl ) 13.45 6»rkllar Okuyan: Muıllâ Jlu. kadder; çal&nlar: Hakkı Derraan, Şerif İçli, Şükrü Tunar 14.20 Dans müziği (Pl.) 14.45 ProgramUr vt türküler (Pl.) 15 00 Kapanıj. j vaziyet Haslaratı 1 rrıCi sauueue yarak bazı mühim tepcleri t l e geçirdi. Birleşmiş Mılletler ordusu Başkomutanhğırun 13 güfldenberi devam eden mahdud hedeflı t a a r r u ı savaşlannda takib ettiği gayenin arazi kazanmaktan ziyade, düşman kuvvetlerini ağır zayiata uğratarak yıpratmak olduğu anlaşıhyor. Bu maksadla da düşmana nazaran çok üstün olan hava kuvvetlerini, top* çusunu, tank birliklerini k u l l a n i ' yor. 8 inci ordu Komutanı, ocak sonundanben Müttefıkicrın bir kişisine karşı düşmanın 100 kişi kaybettiğini söylcmiştir. 12 gün içind» kızılların 33.000 zayiat verdikleri bildirildiğine göre. bu yıpratma taarruzları muvaffak da olmaktadır Bu muvafiakıyete deiil olarak ocak ayının başmdan 28 irıe kadsr vuku bulan myharebsierin düşmana en az 40.000 ölü, 120.0CO yarahya mal"!duğu bildirüiyordu. EMLEKE Dinya Spor Haberleri Ruslar, basketbula da siyaset kanştırdılar Wasiüngton Geç«n noelde Rus roil1 basketbol takımı Çine giderek üç hafta süren ve Peklng'den Konton'a kadar devam eden bir tumed* 21 maç yaprnı»ır. Rutlar. Peklng muhtelitini 5643 Konton ordu muhtellttol de 12312 yenmlşlerdir. Amerlkada lcad «dildikt«n aoorm Y.M.C.A (Genc Hri^lyanlar Kuübü) vasıtasile C'ne [.ırrn basketbol oyunu, Çlrde S 5?nedenb?ri oynanmaD rafmtn Çinli basketbo! oyuncuları Buıların kar^ısında bir basarı temin emerıi?!ordir. Maçları *AV b eden btr Amarikall gazeteci şıınUrı söylemiştir; c Kıisiar çok uzun boylu. Hakem Huj v? b!tar?f değüdl. Bu iki sebeb kifl degilmi; gibl btr d« nuç. HuıUrın ağlr toplarilı oynandı. Çinliler. Amer!kan slsteminde oynadıkları halde Ruslar kcndl ıi«tero1»rlntn entcrnuyonal 1111011 oldufunu lleıl »üriıiler ve p«ykler1n« «mpoze ettller» Bu maçları mütc^kıb Clndeid kıııl gazeteler ' Empary^'i't Anıerikan ılstsrrJnl »tahm ve erternsyonılist. kollektlvist ve vatanperver Rus basketbol siskabul edelim. Bu ıaytd« kuvvetUr takım yetiştlreblliriz» dlyt y«zarak ıpora da kötü siyasetlertnj soknuıiftjm ceklnmemlslerdlr. Dljer bit garib hâdise de >ıır!vır: Frs1sanın Paris sehrinde yapıUn bir macta da para atnıa sııvtüe kale secimi sırasında daipın tak?m kıptan lısk^r.iîn havaya attığı parayı yutm'isur Dsrhal hastaneye kaldırılan futbocMn.un I>oğ3zır.dan para çıkartılmıs ye «t«ra» tarafı •üstte bulunmustiır. Biziın için de höylc hir karar lâzun Madrid Iıpanya Futbol Federasyor.n yeni bir karar slarak sshadan hakem V:ararı ile çıkariılan her oyuncunun 8 lik maçında oynatılmnması ve kulübü L3rafından da disiplin cezasına çap'.ırıimnsını llân ctmijtir. Atleüco Madrid Kulübünün iki yıMızı 5 ay önes yaptıkları kö.ü hareketln czasını h&iâ çekmekte ve her blri biner peçeta (İspanyol lirası 1 ödemektcdirler. Oiimpiyad banrlıklan Atıf SAKAB FntWda iki garib hâdİM Briıtol Futbolda < bazı gvib hlU diselerle kartıUfilır. Uaselâ gaçenlerde Birinci Ordu güreş takum Bristolda yapılan bir futbol maçında hakem dUdüSünO yutmuftur. Tesad(lf«n kampa akndı hakenln yaoında bulunuı bir futbolcu Nisan lyınd» Ankarad» yıpılacak oUn derhal hakemln sırtına vurnuya baalaordulararan güreı blrlnciUkîerine katı mıs ve bu furetle zavallı hakemi ktırtaUcak Birtncl Ordu güıej karnuısı, Har rabilmistir. blyed» loanîM çekilrniştlr. Blrfacl Ordu şampiyonasında blrincl, Iktncl v» Oçüncülüğü kaıaıuo» güreşçiler İLunpa alınmışlardır. İstanbul Karagücü idare kunılu emrlnde bulunan bu kampın komutanhğma yüzbası Sabahaddin Tuç getîrilmiîtir. Kampm öğrstınelerl de fun lardır: Albay Halit Özgüç, yüzbafi Sabahaddin Tuç (kültür fizlk), güre? tekn!ğ!, İstanbul bölgesl güres ajam HOseyln Irkmen, b81ge antrenörü Nuri Boytorun: masör. K. Mavridis. Helfinki 1!» lcmmuı 1İ1S2 II? 3 atusto» 1»S3 tarihleri araı^n^a Hel<>inki"i« yapılacak olan 15 İTici Olitrpiyad ny\ınIannda 18 soor ko!u üzerinflon 142 çpşid mii?haka yapılacaktır. 1920 fnfîinds Antwerpd«kl OHmplyadlarda 141 miisabaka yapılmıstır. Bu aclet W9 Londra Olimplyodlarmda l«e 136 idf. frinlândrya bütün mtiıabakalara istirak •dacek ve ysrıslara kalabalık bir takım Ue katılacaktır. Halen 1350 atlet Finlândiyanın Olimpiyad takırmna girmek için çs'ısmaktadir. Msamaüh bu rakam bir sene zariında y»rı yarıya ln«cektir Ollmpiyad oyunlanna görieri olarak dahil edüecpk iki yeni snor hrsrı;ının blrl Rııgby dl8?rt de F'nlSndiva B»^zbolu vpıa (pesapaüö) *lr. I94S Ollmpiyıd'arındakl <4östtri oiiınu LacroiM ldi. BESİKTAŞ • FENERBAHÇE FUTBOL MAÇÎ 1951 yıh iç ve dı$ spor temaslan Ankara 7 (T.H.A.) 1951 yüı tpor faaliyetini tesbit etmek üzere toplanan Merkez Danısma Kurulu çalıçmalarına bugün de devam etmiş ve Atıcılık. Atletizm. Boks. Bisiklet ve Binicilik Federasyonlarımn pragramlarl tesbit edilmis tir. Bu programlarda dış tenaslara daha ziyade müte>abiliyçf esasına göre yer verilmiştir. Bu suretle önümüzdekl yıl atîetiroıde Yunanistan ile iki. İnglltere jle de bir temas yapılacaktır. Böks ekipimiz Ise, yalnız dış tem»s olarak Avrupa BirindlUüerine iştirak edeoektir. Geç vakte kadar de\am eden çahşmalîrda Futbol Federas^'^unun prografflı bir bayli tartışmalara yol açmış ve karara bağlsnamıy^rak görüşmelere yarın sabah dsvam edürr.elc üzere oturum tatil edilrr.iştir. Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Başkanlığmdan: Yedinei hafta lik karşılaşmalarından Beşiktaç Fenerbahçe futbol maçı 11/2 1951 pazar günü saat 15 te İnönü stadmda yapılacaktır. Bu müsabakaya aid biletlerin bugün saat 10 dan itibaren stadyom gişelerinde satışa arzolunduğu saym halka ilân olunur. Yefa Kılübii Yabancı Boks Maçları Tertib Kulübümüzün davetlisi olarak şehrimize gelen Fransız ve İtalyan boksörierile 10 Şubat Cumartesi akşamı Spor ve Sergi Sarayında yapılacak ilk karşılaşmanın bilstleri bugün saat 11 den itibaren Ankara caddesinde Türkiye Ecıanesinde, Eminö nünde Tek Kollu Cemal gişesinde; Galatasarayda Kcvvan Seyahat Acentasmda satışa çıkarılmıştır. Müsabaka günü saat 17 den itibaren Spor ve Sergi Sarayı gişelerinde satl§a devam edilecektir. Sayın haika ilân olunur. (2033) f Dr. îsmail Tursan üoğv.m ve Kadm Hastahkları Mütehassısı Beyoğiunda Lâle Sinemâsı yarunda Sekbaa apartımanına nakletmiştir. Fiatları 250, 500, 750 kuruşhır. 100 lira kazanan nıımaralar Srn üç r;ıkamı 825, 889 ile nihayet buîan 1000 nur.ıara yüzer lira, 20 lira Uıznnan numaralar Son iki rakamı "(28) ile nihnyet bulan 5000 numara yİTr>;v?r lira, 6 şubat çünü Müttefikler cephe10 lira k?,7anan numaralar nin batı kesiminde 3 küometre ileı Srn iki rakamı (34, 82) ile r i b a !cmi«lerdi'. Türk tugayına mensub yet t u l a n 10.000 numara onar lira, birlikler. Seul'ün 17 kilometre güoo 5 lira kazaran numara'nr noy doğusundaki bir tepeyi muSon rakamı (6, 7) ile nihayet kavemet gö'rmeden ele geçirmişlerbtılan 100,000 numara beşer lira 1 Kı/.gın dcmirl» yakmak. 2 se de diğ<?r Müttefik biriikleri gitikraTniye ahrlar. Afusikimızde bir maktmın yarısı. İn tikçe artin bir mukavemetle kar1060 lira tcsclli miikâfalı kazanan gülı muh»f««k»rl»ri!iın Avam Karriaı^Findaki g^'iplarının bnîVan ynrdı.nnumaralar Müttefikle.in mahdud hcdcfli ta006974 016074 02r.974 036974 046974 cısı. 3 Manevi hayat kaynagınclan I arruzu netioesinds Han nchri gü•r.ühmm. 4 Blr çekid ür?bv 5 053974 066974 076071 080374 085974 Fransız er!cekl?r!':den bırinin adı. bir ' neyinde mühim Çin kuvvetleriauj 082974 0K3074 081974 085974 086074 harfln okımuşu. 6 Blr cins kan d? büyük kısımlarile irtibatları kesil086174 08G274 085374 085474 036574 marları. 7 Tam obmktan uzak. bir rriştir. A m " r i b n askorî kaynakları 08G674 086774 086874 086P04 O86B14 som edntı. S Nots. büyük lütuf. Çinlürrin. Sul'ün 64 kilometre gü Yuknrıdan aşağıya: 086924 086034 0S6944 086954 036964 neyindcki Yoju bölgesinden Sarı 1 Kılı^ı kıyafeli bozuk olan ve 08G9Tft 08SMU OS6972 086973 086975 •ı!ip kalktıül yer belli olmıyan. 2 Dnnize ksdsr uzanan bölgecîc tu086376 086977 O8S978 0S6979 086981 ?layımınun ihlıyat gıdasmı sakl'rlıfiı tunamıyacak bir vaziyete diijtük086994 087974 088074 O83H74 O%974 yer, bir hayvanın yarısı. ;t Tcrsi lcrini tahmin etmektcdirlsr. Bu sa186974 236971 386971 486974 blr crk»k adltiır. 4 Yugıslavynmn harlaki Çin kuvvetlerinin, ya a*ır 100 bin lira ikramiye kazanan Saraybnjr.n kısmınd» bir ka^aba. 5 kayıblar pahasına şiddctli savaçlaf tnm bilet satıimak üzere Tirrbolu Dişman (Eski terfmı. cevrilince köy vererek mcvzilcrini muhafazs etliıni'iziin yctiştirHiSİ es>s mîıhful ır.cyya Böndcrilmi!;. 20 bin lira Burrlur dana çıkar. « ?arhnş or.f'JZ Rç ks msk, yahud da Han nohrinin güve Bircciâe. 10 hin lira ikrsmiye lır. 7 Y*ri et, kan emlcil«|den. 8 ney sjhilinden çekilmck zorunda kazanan bilet Ankara, istanbul, Çarnııhton Rbke ir'ikal eden, IS'.ınin kslacakları ve vsziyetin 8 sf.at içinIzmir, Elâzığ, Kırklare'i ve Pasin sarfpffljinin yarıtı. de aydinlanacağı tahmin ediliyor. lere, 5000 lira ikramiye kazanan EvvsUzi buimacnntn halcdllmif |ek!ü* Çephenin batı kanadı ucunda biletin 4 ü istanbul ve Izmir. diğeri 1 Z 3 4 5 B 7 8 harb eden Müttefik zırhlı birliği, Ankara, Erzurum, Bursa ve Muşa Setıl'ün limanı olan İnçon istiksevkedibniştir. metinrie ilerlemckte ve harb genıilcrinin asır topçu stcşi'e ricsteklcnmcktclir. Scui Suvan şosesinin doğusunda ilerliycn Portoriko Ö l ü m i l e bi^.l^ri snîisns a c l İçmtf* bjr a k n n çck s e v g i l i bafcamız birliği de mukavemet görmeden iBOĞOS BEZAZYAN'ın '.erlemektedir. Ele geçirilen m a l (Beazyan Mektebi kuructuu zemeden Çinliierüı buraya acele ve müdürü) tanksavar toplan yığmakta oldukr cenazesine Içtirak eden, çelenk gdndeları anlaşılmıştır. ren, telıjraf, telcfoıı ve mektubla taziyette bulunan akroba. dort ve mctlelt8 inci ordu Komutanı Gcneral daşlarır.a ayrı a>Ti t«şekkür« teessiirü' Hidçway, Müttpfik taarruzunun b<*müz mâni oldııgıından gazctenizin d«defi «asgari zaviat mukabiünde düş lâletlrl rica ederiz. mana âzam? zayiat verdirmckn olBpz.iTj'an vc Gmdanyan alleleH duğunu söylpdikten sonra Çin asktrinin cenaiverlik şöhreti çok Scvg.lı bf.bsır.ız mübalâğa •dilmiş bulunduEunu, ha Birga7)n1n son Nıifus Müdlirü merYUSUF ÇAŞTABAN.ın kikatte ise Çinlilerin çok itaatü ve h;ım Tevfik Beyln o|lu. roerhıiTi Üryanlzade Memduh Bf.ın damsdı. Z:h mümiinün kıtkıncı dtinutn tesBdııf edtn meşakkat* şok dayanıkh olduklaniye Oktarın eji. Harekat Mülettlji Or ll/J/951 p«zar günu ögle n»m»zmı mü rını, kamüflâj ve gizienme tekniğihan Oktrrın. St. Dr. Torumîay O!;tfirın, teakıb Tejvlkiye Csrnii Sertfind» kır*ıt ni iyi tatbik ettiklerini, fakat «Müt ve Errugrul Oktar:n babalan, D. D ohmacak Meviidi ;Şerifl kendlsir.i se tefik kuvvetlerinin zaferi mukadeYolları Müfettiçligir.dcn emekl! A. venlcrin te;rif!rri r ca olunur. OjhJllnrı: Rail. MuzaHcr der olduğurıu» söylem'çtir. masyalı Fikrl Çastahan. Vaziyeti huiâsa ecicrsek MiitteHİJSAMEDnİN OKTAB fiklerin 13 aündenbpri devam crlen ç»kro«kte olriu£ıı uırın hasrıliktnrı kta. tulamıyarak. yalıyı çarşarnbny* bağta' mahdurl ölçürîcki ta^rruzlan, düşyan gece saat 3 te vefat etınistlr. manı afır zayiata uğratarak yıpratCenazeîi 8,2'951 perşembe gJnü 5|le mak hsdefin* varmıştır. Kızıllar, namazını m'jteakıb Kadıköy Osmarıajl» Y A R I N A K Ş A M aldıklan takviyelerle büyük ölçüde csır.iinden kaldırılacaktır. AHah nhBcşiklaş Kızılay için bir taarruza girişebilirierse, Mütmet eylestn. tefiklerin gene aynı gayeyi takib * * * edsrek sava;a savaşa geri çekilmeBsy ve Baysn Arsak Jsmfoçyan ve evltdları. Bayanlar Mfline ve Nektar leri, böyle bir düşman t a a r n u u vâki Jamgocyan. F.av Aann Jnmaoçynıı, Bay olmadı|ı» takdirde i ı t aynı taktikle tam bir proArdaşçz Bay«r ve klzl Herrolne. Bahave aynı Tnaksadla Ssul'e dofru ilcr!arı. h'iyüibr.haUn vt kayınp?d«»i. gram, zenein Ifiireşe devam etmeleri beklenebikadro ve koro B A Y KİRKOR JAMGOÇYAN'm lir. Hedef, dediğimiz gibi arazi kaile hazırladığı Cankoç finııası kunıcusu zanmaktan ziyade, kızıliarın maddî büyük konseri. kıs» hir hs talıktan ınnra vefat erdv« mansvt kuvvetini kırmaktır ki ğinl teessürle bi!d'.ri7İer. Csnaze merabu da AngloAmerikan strateiisine simi tusün saat 15 te Beyoğlu B&lıkİSTANUUL BELEUIVES1 tamamile uygundur. pazarı Üç Horan Ermerd fcillsesind» icra olunaca^ı ilân olunur. Şehir Tiyatrolan ^ ^ ^ ^ ^ A. D. İşbu ilân hunı^i davetiy* y«rtn« kaSaat 20.30 d» lmdir. Tarihl Zindankapısı i C«n»7.e levazımatı BECİDYAN 17.5T Açılı; ve programlar 13 00 Dans rrr.jzığı . CeiâJ tnce ve erkadaşları 18..10 Verem Savaş Derneği Atiına konusraa 13 40 Türkiıler Okuyan: Zehra Bllir; çal.inlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, Şükjü Tunar. "Tîcdet Gezen 19.09 Habcrler 19.15 Klsa şehir haberleri 19.20 Darvas ku»rteünden melodiler 19 40 Şarkılar Okuyan: Muzeyyen Senar; çalanlar: Nubar Tekyay, Şerif İçli, Şükrü Tunar 20.15 Radyo Gaz«tesi 20,30 Akşam konseri (Pl.ı 20 « Hukuk saati Konuşan: Celal Yardımcı 2100 İstanbul Konservatuarı Türk Mufik'.si İcra Heyetl konseri İdare eden: EyyuM All Pıza Şençcl 21.40 Küçuk. orkestradan me'odiler 22 00 Tiyatr» seali 22 10 Sevilmlş piyano p»rça10 ocaktan 4 şubata kadar kızıllsrı . Calan: Ferdi StaUer 22.30 Dinlcyici lstekleri 22.15 Habcrler lardan 136.188 esir ahndığı, Ame2300 Ptogramlar ve dnrs mıizigi rikan kııvvci'erinin ise 107 esir veı 23.30 Kapsnif. d i k h n ve 8278 kişinin de kaybolANKARA duğu bir kac gün cvvci habsr vg» 7 28 Acılıs ve prograrı 7 31 Ha. riltnişti. Bu habcrin düşmandan bu fif pTrçalar ıPl.) 7.45 Haberler 8.00 Saz eserleri Şarkılar (Pl ) kadar çok esir alındığı hakkındski 8.25 Guniın programı 8.30 Norman kısmında bir rakam hatası yoksa, kuvvetlerinin Clouüîr ve Alien Roth rrkestıaiarı ça kızıl Kore vc Çin lıyor (Pl) 9 00 Kapani'. fena bir vaziyeta düştükîcri j ^ i k ^ r ' dır. Filvâki 10 ocaktan 3 vsya 4 12,15 Memleketten selâm 12.30 Türk şubjLta geçon 25 gün ıçinde 136 bin k?hramanllgl 12 40 Prwt» kuh»5U den fazla esir vcren bir crriunun 1245 Saz eserlerl 13.00 Haberler bozul iuğunu ve \% İS Radyo salon orkcstrası (Sedad msneviy.î'ı cok Ediz ve arkadaşjarı) 1330 Ögle Ga dövüşmevi tesüm olmaia tercih «tzetfiEi 13.15 Radyo saloı orkestrasınm tiğini kabul etmek lâz:mdır. devamı 14.00 Kananış. Son vaziycte gelince, Müttefikler. şimdiye iıadir Korede görül17.58 Açılıs ve program 18.00 Ha mcmiş s?;ıda tank ve zırhlı birlikfif melodüer (Pl.ı 18.3» İnce saz (İs ler kııllanmak su:e<ile. bszı bölgefahan faslı ı 19.00 Haberler 19 13 lerde ümidsizce çarp:.;an Çin kuvTarihten bir yaprak 19.20 Yurddan sesler (tdare eden: MiızaJfer Sarısö vetlerini biçmekte ve mukavemet zen) 18 45 Radyo ile ingilizce mevkozlerini ezerek kuzeye doğru 20.00 Müzik aO.lS Radyo Gazetesi ilcrîrmchtsdirlcr. T0.30 Serbest saat 20.3S Şarkılar Çin yılbaşısına tosadüf crîen 6 şu 21 00 Konusma 21.15 Dans parçalarl bcklenen Çm t??rıuzu (Pl.ı 21.45 Konuşma 22.00 Müzik bat günü s«verin saatl 22 20 LiedleT (Pl.» başlamamij ve Müttefik öncü bir22.45 Haberler 23.00 KapMiı». liklcri Seul'ün 14 kilometre güneyinde bulunan Anjang'ıtV 8 kilomotre kuzey batısına kadar iîcrledikten ve düşman kuvvetlerini peıişan ettikten sonra, tekrar mçvzilerine dönmüşlordir. Bu arada bir kaç Çin tankı göriilmüştür. Anyang bölgegindeki savaşlar, Seul varoşla 1 2 3 4 5 6 7 8 rı civarına kadar uzanmış ve düşmana çok ağır zayiat verdırilmis,ür. Çcphenin m e r k e t kesimind» Müttefik kuvvetleri 5 «ubatta B10 kilometrclik arazi kazanmışlar ve bazı köyleri işgal etmişlerriir. Çin* lücr umumiyetîe şiddctü bir savaş örzusu göstermemektcdirler. • Eursava misretteb göçmen adcdi arttı 3000 olarak tesbit ediien bu rakamın 10 bini aştığı biidiriliyor Bursa. (Hususî) cGöçmenlere Yardım» komitesi başkanı Vali Vekiü Hilmi İncesulunun riyasatinde fevkaîâde top'.antılarından birini yapmıştır. Vali Vekili, bu m ü n a sebetle Vilâyete gelen muhacirierin iskân ve iaşe mevzuunda yapılan ışler hakkında komite m e n sublarına gcniş ölçüde aydmlatıcı izahatta bulunarak bundan böyle yapılması gerekli işler üzerinde çok daha faal h?rcket edilmesi lüzuTruna işarct etmiştir. Vali Vekiliaifl bu izahatındsn sonra komite, durumun ehemniyct ve nszaketi nisbî*inde âcil tedbirlerle yeniden faaıyet 3ah~5:na atılma kararuıı aimış hıjlunmaktadır. Çür.kü. evvclce viliyetimize oön derilacek muhacir adedi 3000 olarak tesbit cdilmişti. Bu mürettsb miktar 29 ocak gününe kaHar 10.324 kişiyi bulmustur. Her.üz İskân Müdürlüğüne müracaat etmiyenlerle civar vilâyetlerden gelenler bu hesaba katılacak olursa h a len viiâyetimizde yerleşrnek isteğ:nde bulunan göçmen adedi on üç, hattâ belki de on beş bin rakamını bulmuş olacaktır ki bu raksmın hem alâkalı vilâyet makamını, hern Yardım Komitesini, hem ds halkımızı endişeye sevketmesi ihtimali ileri sürülmektedir. Nitekim Vali Vekilinin bu ha! karfuında Bu:saya yapılan «evki/atın d u r d u r u l masmı istemiştir. Gerçi, halkımız, an?vatana iltica eden bu zavalh ırkda.şlarımızın bir an evvel refaha kavuşmaları için T a n m Bakanının Antalyada tctkikİGTİ Antalya 7 (aa.ı Sehrimizde bulunmakta oian Tarım Bakanı Nihat Igriboz dun Antalya Valisi ve bazı milletvekil!eri \\t birükte Serik. Manavgat ve Aian ya ilçelerine giderek tarım ve lulaır.a i|lerile me^gul olmut. çiftı;;lerle hatbıhallerde bulımmuştur. Bu arada Bakan lâına haflı idare'e.in çaiısmalarını da tetkık ederek direktiflcr verraiıtir. Tarım Bakanı bazı köyîü vatandajlar arasında yıllardanberl sürüp giden arazi ihti'.âflarını hallfmis ve bu kararla köylüleri sevindirnıistir . GfÇ vaklt sehre donen Bak*n. Çiftçi Dernegi taraîından Sehir Kulübünde |erefine verilen ziyafette hazır bu'.unînuş. tçilerlc Ktiriiscrek isteklerile meşgul olmustur. I memkün olan her fedakârlığı yapmaktan çckinmemiştir. Yapıyor, yap makta devam da edecektir. Ancak, tahminin fevkinde bir kesafet a r r zeden bu manzara karşısmd» h ü kumetin biraz daha hassas olmau, âciı para yarüirnmd» buiunması t«tnennisi izhar edılmektedir. Viliyet itibarilt günün hâdiseıi çerçfvesıtıe giren bu mesele ile mahalll matbuat da yakmdan ilgilenmif b u lunmaktadır. Şehrimizde çıkan t H I kimiyet» gazetesi baş yazısuıda «y nı mevzua tcmaî etmiştir. Vilâyetimize sevkedilen gögmenlerin bu durumunu daha etraflı vf ' şümuliü bir şekilde tahlile çahfan j muharrir: «Bugün Bursa vilâyttina 2500 göçmenin iskân edilmesi mesuliye'.inin de vilâyet halkınm omuzlsrına yükletüraesi icab eder» ken bu miktarın be$ mislin* çıktığ.nı ve daha nerelert varacağınm biiinmediğini, Bursanın zatea güriiiık nafaka peşinde koşan «tkseriyetin yaşadığı bir viliyet olduğu, yalnız şehır içindc 35 bin •meienin yaşaoığıru, bunun da Bursada gündelik kazancı ile yaşıyan 35 bin insan demek olduğunu, b u n lardan bir kısmının tabii olarak i | siz oldukları kabul edilirse buna yer.iden ilâve ediien 13 bin lşıizin nasıl bir if buhranı hazırladıjfını» bclirtmekte ve Burıaya olan a k ı nın kat'i tcdbirlerls tutulması v« mevcudun artmasma mâni oiunması ittenmektedir. Derviş Ed«t«a BULMACA J" ! n « Bclediya hcyeti Ankaradan döndü Edirne {Huu5İı Şehrin lhtiyıçUn için ügili makamlarla temasta bulunmak üzere Ankaray» giden hey'et £dim«y« dunmus'ur. Haber almdlğır.a gor« bu seyahat ne'icejinde Belediye elektlrk fabrikası icin 723 beygirlik bir Jeneratbr grupu ıle rnembaından «ebir içirn kadar bütun su jebckesınin tamlr ve isiâhı için lüzurnlu para terain edilmistir. 1 1 1 1 V m ı 11 1 11 G i ^ i m IV m ı, 1 ; B ! i L i m Edirnede imar faaliyeti Ed:rne (Hususij Son günlerde sehrimizde göze batan bir imar faaliyeti vardır. Zdirnen;n büyük ve glızel blnaUnncUn YanıkkifU Cezaevi ıle ö | rctmen Okulu tnmlt ei.lmcktedlr. Diger iaraftan Karaağaç eBddesinirı Tunca köprü5ünün, Yıldırım ve karaÇalışma B"Aanı Nazillide ağaç könrülcrinin bozuk kısımbrı dt İzmir 7 (aa.l Çaiıijma Bakanı Hu onarılniDkudır. 1Û5İ Kö/T.ıcn bu şabah trenl» Kazilliye Çeltik işlcri hsreket etrrıij'.ir. Bakan Mazillidcki tetkik vc temailarından scnra Izmirc gtleEdirne 'Hususlı İl çelUk komlsyocek ve Aakaraya döcccektir. nu yaptıgı bir toplantıda. 1SS1 mahsul yılında çeltik ekeceklerin 2i mart 19S1 İcUbiye 7 'aa.ı Bugun tlçemizde tarihine kadar ruhsat iıtemelerlne karar Gaziantcb Vaü'rir.in de hazır bulunduğu vermiydr. Ruhsat almıyanların çeltik ek bir tSrerıle Dönck ve Karaburçlu köy meicrine müsaade ediimiyecektir. liılerinden 247 ailcye on bin on dokuz Edirne göçmenevi diizeltiliyor dönüir. arazi dağıtılmıstır. Edirne (Hıuusîl Karaagaç göçmenElâzışa ilk göçmen kafilesi gcldi evinin {azla göçmen alabilmçsi İçin 1UEü^ıâ 7 (a.«.> Ilçemize nıurC'eb zumlu invt't ve tâdilat peyderpey yailk çöcmen kafiîesi dün akî^îr. törenle pılmakUdır Bu arada 2 numarall pavischrinıize gclmı». Vali, Belediy* Bafka yon için bir sızd:rm» çııkuru. helalar nı vc ha!k Uraf;rdan karsılanmutır. 29 ilâve edümektcdir. Ayrıca yemekhanenüfuslı 7 ai^? olan göçmpnlcrîn her lerin zemlnl beton kaolanmaktadır. Getüriü istirahaileri temin edilmistir. len goçmenlerin yemeklerlni tahatçı jriSimdiye kadar îbçmcnler için »ynl yebilmcleri için 80 yeraelt masatı İle 16« yardım olarak 25 lou yiyecek madJesi sıra yjptırılmaktadır. toplanrnıv^f Arazi tcvîii TEŞEKKÜR AİM'EİLjJjYî'AİT R!EJZJA!L!EİTİP HlriTİBfÇ Borçka 7 (a.a.) Bir rnjdjettenberi karla kapah olan ArtvinHopaBcrçka yolu Bayındırlık tetkiUtımn ve mahalli tcsckküllcrin sürekii gayretlerüe açılmıj İır. Her türlu tasıtlar srferc baslamıştır. Art\oıı yolu açıldı Goçmenlerin tcnviri Bİİ'LİEİKggİA IİLİBİKİOİRİUIK İJÇIBTJAİT; MEVLİD Düzce 7 (a a.f İlçemlze şimdiye kad » 80 aileden mürekkeb 530 göçmen >r gelmis ve her kbye bir aile hesabile sür atle dagıtılarak istirahatleri taglanmıs buiunmaktad ır. Göçmenlere Yardım Derneğfne bağışlar hararnîe devam etrnektedîr. Bu hafta memurlar 500 lira. Vısiilca b^aîi 766 lira. Merkez köyleri 2731 lira bağışta bulunmuş!?rrtır. Sin.diye kadac toplanan para a;ikUrı 4000 liradır. Düzpcdc hararctlc karşılanan ıgöçıncnlcr Edirne (Hususi) Şehrirnlz Öğretmenler Derneği. goçmenleri tenvir maksadile seri konferanslar tertib etmiştir. Bn'ıassı göçmenlcr:n anhyabileceîi dille yapıian bu kcnujmalar çok faydalı olmskta. goçmcnleria kalalarında beliren cr.^i;e ve ;üphe!?r giderılmektedir. Edirnede gürc; müsabakaian yarıda kaldı Edirne (Hususiı Kırklareli ve Edirne güres takımîarı arasında tertib ediien serbest gi'reş müsabakalarını 43 Edirr.e takımı kazanmıştır. Grckoromen güreşlerin dördunü Edir ne takımı kazsn:p.ij vazlyette iken. Kırk lareli takımı antrenörunün hakem,erin bir kararını kabul etmemesi ve takımını müsabaksdan çekmesi üzerine. musabakI^.r yarıda k=T'ii' . ÖLÜM yyzuNuz DEĞlLDlR HUJUS» bır fo»mulfe imol A T L A S ' da edılm') slon krerrılı PURO Tuvolel Sobunu cîtt üıerindeki lekeleri ve siyoh kıso b<r lomando bcjrr»boşWo bir coııbe Münir Nureddin'in Boi Kopuklu ÜRAM KISl\n Kadın gazsieci Ül'in maeeralan: Nicole Normand bu mek4 tubu yolladı. Kendisi anî | bir jekilde memleketinej gitti, odasındanf, bazı şeyler lı alıp ken :/ dUine yolhy^cağız, Peki, kızım. Anabvereyim. Lil'le arkadaşı bütün ararnalanna rağmen bir şey bulamadılar Esrar Peşinde: 19 illii » « * * ^ ^ b ı l e n man• nerede n Anahtan buyurun, efendim. Teşekkür ederil. Nicole'a mektub yazarsanız söyleyin: Banyoda boru patlamıştı.tamir ettirdim. Vornn; Vedad İVedim Tör Talafon: 42U7 K O M E D I K 1 S M I S A N A REV VEBİVORUM Yazan: Ctvad Fehmi Siflcut Tılefon 40408 Pazar gün \er< 15 30 da nustını Cumsrtesi ve Çarşamba gunlerl 14.S0 da ÇOCUK TtYATROSU Giseler saat 11 de açılır. Pazartaıi akşamlan Dram 8alx akfamları Krmeâi kıjmında temsil voktur Sahib vt aa$muharrin NADİB NADİ Bu nftshad1 yazı iflertrt fillen idare tden: NAZIHI ULUSAV HEP VE HIÇ KJrikaplda tvezağa camil yanındakl U rihl Zindankapısı ittisalinde inşasına b*|!enılan fabrlk* binasınm inşaatı T»rih Kurumunun müracaati üzerine durdurulmuf ve bu injaata ruhsatiy* verenler hakkında, tahkikat »cılrriiştır. S30 kuruj raddelerir.d» ol«n iç dık flıOarı blr kaç jründenberl 3S0 ruja kadar çıkmıştır. İhrac İçin lıtanmtktcdir. Buğday fiatları d& 41 kuru} 10 r»yı btılmujtur. PUBO Tuvalct Szbunu 100 d» 100 s#ft:r Nefis Kokulu Fındık fiatlan yükseliyor fın. kumsl p«~ İstanbul Asliye Mahkemesindcn: Ticaret 95143 MEVLİD AÜe büyii.Jümüı KAZIM DEMEDjn (Arkan var) Çumhvrlyet Matbaatı vefatının kırkıncı gününe «stlayan 18 fubat 951 cumartesi günü öğle r.amaıını mtlteakıb KadıkSyünde İskele cnnllndl Mtvlldl Ntbn1 okuaactğıru d&n skraba, dost ve tanıyanların t*»rifleri rle» olunur. Demed ıllcsl Bir borçtan dolayı rrahçuz olup paY>3c{ Pinhas'ın Eütlüce Karaagaç Mezbahasınl» toptsncı katab Artin Al ra;. a çevr;lmesine karar verilen Tütun tuı> olan b&rcundan do!ayı Aıtin Al Crmıük Kemer: sokak No. 43 te (1) tun r.amır.» tanzinı ettiği Tüvfc Tic3rct sdcri (5001 kiloluk sîyah renkte (SenBankasır.dan tahsll edllnıek üTcve 9/ tlclmalı marka baskül kantar 19/Z/9S1 \m\ tarih ve 13876 sayıh 7500 İiralık tnrlhlne t«sadüf eden pszartest günü çtkin zayl oldutundan bshiılo ipltline sast 12 den 13 • kadar açık arttırm» karar verilrnest. ç^kin hsmiii Artin suıctile paraya çevrileceğinden muhamAltun vtkili ıvu'.;at Kayaâlp Atakurt men kymetin yüzde yetmlj be»lnl bul» taraf'.ndan rr.abUsrtıeyt verilen dilekçe madıgı takdirde ikinci arttırması 22/2/ 951 farihlne tesadüf eden perjembe gt4 ile istenrr.Lş vo mnh'.îemece ziya keyfinü v* aynı yer ve arnı Mttt« ««tılâefc yetinin ııç riçfa ve 45 %i.v. müddetle llân olunur. ğı ilânını kar?r verllmiş ve bu babdaki durujm» 6'4 951 caat 14 t tollk edikni» olduğımdan zayl çeki bulanın l|bu tkd tıkdlrd* ipUlin» k ı m *«rU«c«|' müddet içinde raaUcameye gettrmefl, llâa olunur. tzOMı İstanbul ikinci İcra Memurluğundan: 950 3803
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle