16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURtYE*" S Şnbat 195i Lâtin Amerika İntıbaları r ) Profesor Mazhar Osman'ı $ehir RÎO MEXİCO =haberleri V Tazan: Fnad Carım U gründür kendiml Londrada sanıyorum. Akşamlan biraz sis olduğu için değil; klakson belâ 1 smdan kurtulduğumuz İçin. cTrinidadjlarda ne işin vardı? Ne nazırları var; meclisin rtimadsızlık İstanhulu, diinyanın hiç bir melşim olacak ,hiç bir işim olmadığı oyu vermek gücü var. denl şehrtnde görülmiyen bir güTrinidad'lılar, Londra Universi•için gıttım a. rültü içinde bırakan ve halkı serIznımi kullanacağım zamana tesinin bütün haklanna sahıb bu sem eden klakson gürültnsü, artık universiteye de kavuşmak uzereler rastgeldi. Tara o sıralarda Newtaharamul edilmez bir hal almıştı. Tıpkı, nufusunun kesafeti 120 yı Gökay, Üniversitelilerin göçmen YorkRio seferlerine başlayan 5 istihsali de Batılıların lehindedir. Geceleri gu saatten sabahlan şu Bugün bütün Avrupa, Ikinci «Uçan oteİD i anlatmakla bıt.re bulan, 1300 000 kişılık halkının davasına daha fazla alâka 1950 de Rusya 22 milyon ton çelık saate kadar klakson çalmak yasak Dunya Harbındenberi misli görülmıyorlardı. Bunu da bır deneyelım, <799 u, ne Hmdlı ve ne de beyaz göstermelerini istedi elde etnnştır. Amenka, Ingiltere edilmişti; fakat dinleyen yoktu. memış bir ölçüde sılâhlanmaktadır. olan, kom=u Jamaica adasımn unidedım, arada, Tnnıdad'ı da gormuş ve Batı Avrupa çelik istihsali ise Sabahın erken saatlerinde sokakKıt'anın Batıdaki yansı kendisiversitesı g*bı. Vali ve Belediye Reisi Prof. F oluruz. 110 milyon tondur. lar ve caddeler bomboşken o ceIngilızler, otobüsü, seyrek kaçın K. Gokay ,dun saat 17.30 da Jlar ne karşı taarruza gırişecek muteUçak, ferah ferah, altmış, yetmiş Bütün bu rakamlar, Avrupanın henneml musiki ile nykudan nyanyor; goruyorsunuz. Pek çok şeyi, mara lokalıne giderek Ümversıteli cavizin cesaretıni kırmak ve böyle Mi:ieilerarası Haber Aj ansı Avrupa lludlrü kışı alan, yataklan, ban, saloncuğu, Eusyaya karşı hazırlanmak ve bir dığunız çoktu. Şehir dışı yollar için gencîerle gorüşmüş ve genclerın bir taarruz vuku bulursa kendısıni muzığı, sıcak suyu bulunan, saatte, otobüsu kaçırmadan balledıyor. milyon kişiye yakın bir kuvvetten yapılmış olan canavar düdüğüne Ada halkı, kendıni, Ingiliz sayı dileklerinl tesbit etmiştir. Söz alan mudaafa etmek içm sılâhlamyor. leceğı halen Batı devletlen askerî larak tesbit etmıştu1. kolaylıkla, beş yüz küometredeD murekkeb bir ordu kurabilmek İçin benzer sert sesli klaksonları çıkanyor; Imparatorluğu teşkil eden mil Üniversıtelıler; bilhassa şu dilek Avrupanın doğu yansındaki So/ mıitehassısları arasmda münakaşa fazla yapan bir teknik hâr&ası. Atlantık Birliği askerî mütehas üç senesi bulunduğu kanaaünl ver nız dediler, kimse aldırmadı, Uıun yet bloku ve Eusyada, esasen musıslan ise Kızıl tehlıkeye karşı mü mektedır. Uçan otel'Ln, bır de, yedi kab ye letlerden biri bılıyor. Bu yıl, Antıl lerde bulunmuşlardır: nznn klakson çalmayınız, denildi; azzam olçüde olan askerî cihazuıı, mevzııu olmaktadır. Pasolar pazar ve tatil gün'.Pıinde meğını methettıler. Ustelık,' şam les Kolonileri, anavatan takımını Ingılterede, milletlerarası işler dafaa hazırlıklarının başında 4050 Batı Avrupanın nnat razlyeti muhtelif sebeblerle yollar tıkanıp yenerek, Imparatorluğun kriket şam de muteber olmalı; sınemalarda Ü yalnız Moskovadaki efendılerin bıldi tümenlik bir ordu kurmak ve bumudafaa piânlarma böyle bir müd arabalar durduğu zaman bekleyen panyası da .bedavaymış. ğı bır sebeble daha fazla k«vvet devlet muessesesi tarafından geçen Yemek, üç saate yakın sürdü piyonu olmuş. Vali, bu galiblyeti niversitelılere tenzilât yapılmaü, lendıriyor. lerde neşredılen bır rapora gore, nu, yukanda işaret ettığımiz gıbı, det tayin edılmesine imkân verdi otomobiller hep beraber bir klakEkönce, filân saatte yemek yene kutlamak lçin, resmen ,bir gün ta talebeye bır lokal açılmalı.. 100 Sovyet tümeni tarafından bü bugünkü iktUadt lunırra zaraı ğı gıbi, askerî hazırlığın «ıklet son konserile kafa şişirdiler, yayaGeneral Ih\ight D. Eısenhower'in cek, diye, ilân. Derken, uçakla yol tıl ılân etmış. Bundan sonra söz alan Prof. Gök tün Batı Avrupanın işgal edılmesı vermemek içın, ancak üç sene zar merkezi de gene bu âmillere göre lan sersem ettiler; şaşkına döndür» Resmî dıl, tabiî, ingilizce. Aynca, ay, genclerin mümkün olan arzu Atlantık Bırlıği Avrupa askerî kuv ne mâni olabılmek içın en aşağl fında tamamlamak karannı verculuk edenlenn bildiklen masamffl tesbit edılmıştır. Bu cumleden ola duler. eofrayı sıkıştırmak. Bıraz sonra, dört dil daha konuşulmakta: Zen larının yerine getırileceğini, Be e vetleri boşkomutanlığına tavin e 5055 tümenlık bır orduya ihtıyae mjşlerdır. rak, muşterek Avrupa ordusu Batı Tevşvikiyede calışan çok efendl, apentıf. Daha sonra, çatal bıçak. cılerin kullandıklan, ingılızce olmı d:>e salonlanndan bırmın talebe dıldığı gundenberi Batı Avrupada vardır. (Bugun Rusyanın elinde Bu hesabı yaparken üç sene gibl Almanva'a veya civannda temeryan ingilızce; gene zencılerın ko loka'.i hahne sokulacağmı soylemış 4050 tümenlık bir ordu teşkilı için 175 tümenlık bır kuvvet bulunduğu tehlıkeli bir devrenin goze alınmaeski bir taksi şoförü vardır. ArasıDaha, daha sonra, tuz, bıber. Arkaküz ettın =CCK ve ılk müdafaa hatra rastgeldikçe, acele isim olmadımndan, kupkuru, ne olduğu belırsız, nuştuklan, fransızca olmıyan fran ve yurd sitesi için, Topkapı surla plânlar hazırlanmış ve uzerınde go hcsablanmakla beraber taarruzun sı şu kanaatten ıleri gelmektedır: tı Elbe n.ari olacaktır. ğı halde ontm arabasma biner, yarendelenmış yeşıllık. Bır turlü, ye sızca; Hmdulann, ıngılızce olmıyan rmın arka tarafının musaıd oldu ruşulraeye baş'anmıştır. Tedricen ı.k safhasında bunun ancak 100 tü Rusya o tarihten e\Tel hattâ Bu plânın gayesi Ruhr havzasıntnek gelmıyor ki bır, iki lokma ile ıngılizcesi ve melezlerın, ıspanyolca ğunu beyan etmiştir. Ünıversiteli kumlpcak olan bu orduda Ameri menının kullanılacağı tahmın edü belkı sonra bile taarruza geçemi dakı sanayi tesislerini korumak ve nına oturur, kendisile hasbıhal ederim. Geçenlerde bir gün gene böyişi geçiştirelim. Hadı, yemekten olmıyan ispanyolcası. gencler de, Valinın bu fıkrme is kan ve Batı Almanya kuvvetlerı de mektedir.) yecektır. Zıra atom sahasuıdaki Fransayı taarruzun ilk hamlesine yer alacaklardır. le yaptım. En kalabalık bir taatta Tropıkal memlekeüerde yetijen tirak ettıklerini vazgeçelim; iyı ama, rafın Ûzerınaçıklamışlardır. Gene aynı rapora göre, «Rusya Amerikan üstunlüğü ve Batı dev karşı müdafaa etmektir. Teşvikiyeden Belediyeye kadar, Bu plâna gore, hazırlanacak ordekı çantaya el atarak bır kıtab al ve yetisebilen nebatlar üzerinde Prof. Gokay, bundan sonra, genctaarruzun ılk gunlerınde Batıya letleruıın sınaî hâkımıyetı bu mud Batı devletlen askerî tnütehas bir defacık bile klaksona parmak mağa imkân yok: Sofra, insanı ol arastınnalar, denemeler yapan, Im lerden göçmen davasmda daha faz dunun 6 tümenını Amerika, 20 tü karşı birinci sınıf hava kuvvetle det zarfında muhafaza edılecektir. sıslan Ruhr bölgesinl ve Fransayı basmadı. Bu hali dikkatiml çekü. duğu yerde mıhlamıj. Sıkmtryı gı paratorluğun her tarafından talebe la alâka beklediğıni söylemış ve menıni de Fransa temın edecektır rınden 10 bın tayyare sevkedebılır Bu kanaat de Batı devletlerinin mudafaa için kuracaklan hatb, gederebilmek içın tek çare, evırıp, çe çeken, «Imparatorluk Zıraat Kole toplantı samimî bir hava içerisinde Geri kalan kısım da Ingıltere, Belçi Buna kargı Batı devletlennin bi Rusyaya dair elde ettiklen gızli is çen harbin meşhur Maginot'eu jek Neden hiç klakıon çalmıyorka ve Holanda tarafından tamamvırıp, çatalın, bıçağm markalarını ji», önemli bir müessese. sona ermistir. rincı sınıf tepkili modelleıden 5 bin tıhbarat raporlanna dayanmakta luıde düşünmüyorlar. Böyle bır sunuz? lanacak, Batı Almanya da bu or*** tetkike koyubnaktan ibaret. tayyare ile ve ayrıca en aşağı 1000 dır. Bu raporlara göre, Rusyanın ttoprağa bağîı» müdafaa hattının Klakson çalmağa ne lfizom var? duya mahdud miktarda savaş bırDaniel de Foe, Roblnson CrusoeArtık, bundan da, gına gelınce, avcı uçağıle karşı koymalan lâ elinde bugün 25 atom bombası ne kadar tesirsiz olduğu geçen Dikkatli giderim; arabayı mutedil gozlenm, ufacık tuz, biber külahla sini, Trinidad'ın bumu dıbindeki Ticaret ve Ekonomi Bakanının lıkleri verecektir. zımdır. Bu rakam ise halen mev vardır ve iki ayda üç atom bom harbde görülmüştur. Bugün Batı bir hızla sürerim. Kimsenin kafaşehrimizdeki faaliyeti Avrupaya »on zamanlarda goltnij cud olanların on mislidir.» rındakl yazılara ilijti. Na göreyım. «Tobago» adasında yasatmı;mi}. bası imal etmektedir. Batı devlet Almanyayı ve Fransayı korumak sını îişirnıem. Her zaman boyle Izmırde bulunan Ticaret ve Ekonom olan yeni Amerikan kuvvetleri patentalıyrruş: Tuza, bıbere kulâh Trinidad'ı gördukten sonra, RobınAtlantık Birliği askerî plânlanna leri askerî mütehassıslan şu kana için düşünülen şey, yepyeni bir sessiı sadasız çalıştığırn halde, AlBakanı Zühtü Velıbe;e dun >aat 12 i: giydirmek patentası. Aman Yarabbi, son Crusoe'nin, oralarda, tek bajı da Trabıon vapurıle sehrünlze gelmı; Bordeaux'da ve Fransanın Atlas göre Avrupa ordusu 1953 senesi attedirler ki, Rusya elinde en aşa mudafaa usulüdür: laha (ükür, en ufak bir kaza bile boylesi, taştan para çıkarmayı da na yaşayabilmış olmasına jajmak tir. Bakan. doğnıca vllâyete giderek Okyanusu kı> ılanndakl daha bazı sonunda tepkili 4000 avcı tayyare ğı 100 atom bombası olmadan ABatı devletleri askerî mütehas yapmadım. Klakson günıltüsünden aşıyor. Dünyada, kazanc duygulan, doğrusu, güç: Soğuktan 61 üm yok, Vali ve Belediye Bajkanı doktor Gök. lımanlannda buyuk sılâh depolan sinin himayesi altında bulunacak menka ıle harbe girmeyı göze alasıslan bu müdafaa hattını anl mu rinirlerim bozuluyor. Benim gibl bu derece kök budak salarsa, hali çünkü soğuk yok; güneş çarpması a>U vilâyetln iktisad islerl hakkında kurmaktadırlar. Bu depolardan At tır. Bu arada Ingıltere tepkili avcı maz. kabıl taarruzlarda bulunabilecek sinlrleri bozulan (oförler de çoklantık ordusu içm lâzım olacak mız nereye vanr? Acaba, bugünkü yok, çünkü ağaç dolu; açlık yok, tayyaresi imalâünı iki mısline çıBununla beraber, îngiliz atom kuvvetlerle kurmak karanndadır tur. Doğru yoluma giderken önümZuhtü Vellbefe hercümerci, bugünkü memnuniyet besleyici yemışi ibadullah; canavar dürlugüne giderek bllthara Ticaret Mü malzeme ve teçhizat temin edile karmış bulunmaktadır. bir mfiddet mesgul âlimleri birliği daha geçen sene lar. Tecavüz karsısında bu kuvvet den, arkamdan, sağımdan solumdan sızhği yaratan âmıller arasında, bu da yok. Aklımda kaldığına göre, oiımıj v* kendlslle görüjen muharrlr cektir. Bazı gizli rapor ve rakamlar nin ocak ayında, Rusyanın bir ikiler derhal harekete geçecekler ve ealman klaksonlar yüzünden nasıl Üç seneye kadar .. aşın kazanc duygularının belirme Robinson Crusoe'nin elinde, kaza lere parnuk piyasasındakl l»tlkr»r»i7İıBatı Avrupa memleketlerine men sene zarfında atom harbi açabile düşmanın taarruz kabiliyetinl kınp olup da sinirden ve şaşkınlıktan Bütün bu plân ve hazırlıklar, öBine göz yuman yasaların, prensıp zede gemiden kurtardığı bir, iki ğın pek yakında giderlleceglnl sBylesub bazı askerî mütehassıslar bir cek miktarda stok yapması muh parçalayacaklardır. kaza yapmadığuna ben de hayret âletle, bır de tüfek olacak. Hele, mljtır. nümüzdeki uç sene zarhnda Rusya lerin bır yeri yok mu? Ticaret ve Ekonomi Bakanı bugun ile harb olmıyacağı hesabma da Sovyet taarruzuna karşı 4050 tü temel olduğunu belirtmişlerdi. Dığer taraftan, Rusyanın Insan ediyornm. Zırt zırt klakson çalınbunlar da oldu mu, gel keyfim gel. Her ne hal ise, bu davalatın çısaat 11 c . Ticaret MUdürlUgunde bir "e menlik ordunun kâfı gelmıyeceği kalabalığına dayanan kara ordusu masını yasak etmeli; kat'î bir mecYeni bir miıdafaa usulıi karını bulmayı erbplrra bırakarak, *** bajın top'antısı yaparak Bakanlıgın yanmaktadır. Zıra bu 4050 tüme kanaatindedirler. Meselâ, Bırleşmıj na aynı şekilde karjı koymak da buriyet karsısında gayet kısa bir Amerikan Cumhur Başkanmm ben, yoleuluğuma devam edeyim Uzun bir yolculuk ettim, çok ye llgilendıren meseleler hakkında genlş nin teşkil, teçhiz, talim ve gelışim: Milletler askerî komitesinde evvelhususî muşavırı Averell Harri düşunülmemektedir. Zira, kalaba ihbara müsaade etmelidir. Bu güancak 1953 senesi sonlannda taEvet, fasılasız, tam on bır saat uç re uğradım, anlatacağım daha çok izahatta bulunacaktır ce Fransayı temsil etmış olan Gemamlanacaktır. man'a gore, Rusyanın elinde Batı lık bir ordu çıkarmak, Atlantik rültüden kurtulmanın baska çaresl Müslümanlar Kongresine tuktan sonra, en ufak bır sarsıntıya şey var. Ama, ne olurSa olsun, şahneral Pierre Billotte gore, Kızılordu Birliği memleketlerinin iktisadî yoktur. Rica ederim bnnn teklil O tarihe kadar Rusya taarruza ya karşı koyabilmek içın en aşağı 75 devletlerıle uzun bir harbi göze uğramadan, koltuğurr.a gomülü ola sî duygulanma dokunan iki, üç katılacak heyetimiz dün gittl alabüecek kadar benzin stoku da varlığım sarsacak ve dolayısile, ediniz. Pakıstanın Karaşi şçhrlnde toplana gececek olursa, Batı Avrupanın bu tümenlık bir kuvvet lâzımdır rak, geceleyın, Trınidad'ın merkezi,' şeyı bu kâğıda dbkmeden, Trinıcaic olan «Dunya Müslumanları Bırlıgı yük kısmınırr Kızılordu tarafından yoktur. Bu hususta yapılan hesab harb gücünü azaltacakür. Bu ba Bu efendl soför arkadasın tevsl«Port of Spaıns e ındım. dad'ı bırakmıyacağım: kımdan, Rusyanın askerce kuvvetli Fransız Harbıye mektebınm eski Insan, vatanından uzakta bulun Konferamı» n» kstr.acak olan Turklye . işgal edileceği muhakkak görulü müdurü General Charles Mast'a lar gösterıyor ki bu sene Rusyamn ordusuna, istisnal dereced* üstün yesinl yazmadım. Çünkü Hmsenia Paki'tan Kultur Cemiyetı Relsl Konya benzin istihsali 33 mılyon ton kaKristof Kolomb'un, 1498 yılına du mu, daıma, memleketıle ilgisi nnlletvekJll ömer Rıza Doğrul, Te yor. gore de bu iş ancak 120 tumenla dardır; halbukl Batı Avrupa mem meziyetlere ve çarpışma kabiliye dinlemiyeceği ve dinletemiyeceği Bu takdırde, Baü müttefikleri kabıldir. duşen üçuncu Amerika seferinde olan bır kimseye, bır çeye rastla kirdag mil'.etvekıli Ismaıl Hakkı Ak tine sahib birliklerle, bilhassa tank bir yasağı istemenin faydası yoktu. leketlerinin ve Amerikanın 1950 keşfettığı Trınıdad, Venezüela'run mak ıhtiyacını duyuluyor. Bilmem, yılz ve avukat All Vasfl Atakcndan Rusyanın ıç cephesi atom bombalara karşı savasacak tilâhlarla mu Daha evvel her seyahatten dönüjta Fakat Avrupadaki Amerikan kokarşısmda, stratejık onemı daıma bende bu duygu, derin. Tam, bdyle muteşekkü Tutk heyeti d j n P. A A larüe tahrib edılinciye ve Avrupayı mutanlanndan bazılan 80 tumenın benzin istihsali 415 milyon ton rut kabele edılecektu. klakson gürültüsünden çikâyet et« uçağlle hareket etmljtlr. buyuk kalrnış bır ada. Genişlıği, bir duygu besledığim bır eırada Emniyet Müdürü Ankaraya gitt kurtarmak içın umumî bir aj'ak kâfi geleceğıne kanıdirler. Chur. maktadır. mistim. Bir defasuıda İstanbulu zlEn muhira harb malzemesi ham lanma kolaylaştınlıncıya kadar InGEUECEK YAZI: Silâhlanma yaret eden İngilLt Amiralı Povver*» 4 000 kılometre murabbaı; nüfusu, kime rastgeleyim? Bır fransıza, chill de bu rakamı en aşağı 60 omaddelerinden bir dığeri olan çelık Emniyet Muduru Kemal Aygun programında 5060 gızli madde var. İstanbul hakkmdaki 600 000. Bır buçuk asndır, doğrudan Port of Spain'deki Normandie ote •kjamkl trenle Ankaraya gitmistır. dun gıltere, Ispanya ve şimalî Afrikada intıbalaruu Ke doğruya, Ingıltereye aıd. Daha on linin sahibi Mösyö Pierre'e. Mösyö mal Aygün muhtelif Işler etrafında tutunmayı duşünmektedırler. «orduğum zaman su cevabı alnuı ÖLÜM celerı, bazan bütunu, bazan biı Pierre, otuı bef ju önce, ahçıbaşı Emniyet Genel Mudarlügile temaslarda ve yazmıştım: Bugünkü halde Batı devletlerinin Emekll Kurm^y Yarbay Yusuf Ras.b parçası, Ingiliz kolonlannın elin olarak, Tokathyana gelmek üzerey bulunacaktır. Istanbulda en çok hayret ettlkara kuvA'etlerı karŞı'tarafınkina Şahlnbaîin esı. Ankara Ünlversite^ promi|. Hattâ, mukavele lmzalamı». Çalışma Bakanhğı Özel deymiş. Ürn şey, şoforlerinizin durmadan kıyasla sekizde, dokuzda bu nısfesöTİerinrteo^Irfan, Şahinbat ve Şukran Kalcm Müdürlüğü Yemışleri, petrolu, tasfiyehane Sonra bilmem ne çıkmif, gelemeklakson çalmakta gösterdikleri ipbetmde olduğunu Wınston Chur Konurayın anneleri, Iq f'Ien BaKanlıgı r Calısma Bakanlıjı özel Kalem MU chill gıbi sisayet adamlan açıkça Musteşa ı Osrran Şahinbaşın, Blnbsşı lerı, asfaltıle meşhur. Yejillık, gi mif. Trinidad'a düfmüs, para katilâdır. Klakson gurültüsü, adeta HER AKŞAM Muhıddın Şahınbaş, Alâeddın Şahınbaş. rmtılı, çıkıntüı kıyılar, görülmemis zanmi|, otel «çmıa. Sakın alay et durlügüne gazetecı arkadaşlarırr.ızdan kabul etmektedirler. 4050 tümen Dr Ed!b Remjloğlunun ve avukat FaSoföderinizin musikisi obnus. Dünyaca Maruf Meşhur Dansörler Zihnl Kanmax tayln edilmlştlr Arkam;nzaralar, hasüı, cennet Ama, n meyin: AntlIİM^crda, yapayalruz, datımıza yenl vazlfeslndc basarılar dl Uk bir Atlantık Birliği ordusu ku ruk Haznedarın yengeleri, erreklı Geîstanbul Belediyesl, tecrübe mak cağı, nemı fazla cennet. Sulan, alt malul BMİÛ1, K«o«rk«D ,Tokatlıyan leriz. rulduğu takdırde bile Batının kuv neral Kemal Sarıayın halazadesl Er sadile çehrin muayyen bir bölgeadmı bfl» ifHnMOia rerdiği tatlı tan değıl de, gökten, sel gibi akao TekstU sanayii işçi temsilcileri veti Rusyanın bugünkü kuvvetinin zurum Numune hastanesı başhekıml sinde klakson çalınmasını yasak Burhan Korıurayın kayınvalidesl duyguyu, btr da ^>ana forun. cennet dörtte biri kadar olacaktır. ve Ankaraya gitti sttiği zaman bu yasağın da evvelSEMİHÂ ŞAHİNBAŞ Tek kelinM tngÛlao» bllmediğim Halkırun yansı, zenci ticareti Bununla beraber, 50 tümenlik tftanbul Tekstll Sanaytl tsçllert Sen. kiler gibl dinlenmiyeceğini sanmışdevrmde, Afrıkadan gelme zenci için, çok •kmta çAacektim. Belkl dikan tenuilcllerl rr.ensucat kolunda ordu, Batı Avrupanın bugünkü ık Hakkın rahmetıne kavusırsuştur Cenatım. Fakat iki gündür hayretle \e zesı 8 fubat perîembe gunü Kadıkoy lerden; uçte bir kadan, Hindu; ka da, hlç bir f*y gftremiyecektim. Pan artan lasizlik ve lthalât rejıml hakkın tisadî kalkmmasına halel vermek Kıictık Mnma Cem sokağındakı evınden sevincle göruyorum ki şoförler v» Yerlerinizi evvelden ayırtmanız rlca olunur da Çalıjma, Ekonomi İşletmeler Balam, ya melez veya Ispanyol asıllı American'm temjildri Frank B. sizm teşkil edılebılecek askerî kuv kaldırıl'îrak Osmanağa carrı nde oiîf hususî araba kullananların büjük kendiliğinden kanlıklarl ve Basbakanlıkla gdrü^me vetın azami haddi olarak kabul e rıamazını muteakıb Karacaahmed me Tel: 8 4 7 3 0 beyaz. Arada, zengın, pek ıengin, Ramey, irodadıma, leTde bulunmak uzere dün ak;am An. ekseriyeti bu yasağa riayet ediyorzarlıjına defnedilecektır. altı, yedı bin Çınli de var. tngiliz, yetifti Haspetenlillah, hayırh bir karaya hareket etmişlerd'r. dilmektedır. A\Tupa siyaset adamlar. Hattâ yasağın henüz cari olklmse. Suret* ve «iret* «evimli. Sı Okullarda seyrüsefer mevzulu lan bu rakamı tesbit ettiklen gıbi, yok gıbı. madığı Istanbul tarafında da klakSORUNUZ cak demedi, ögle uykusu demedi, Dıkkat ettiniz mi, bilmem, Hindli mutasavver orduyu derhal değıl konferanslar son gürultüsü azaldı. Demek kl demedım, Hındu dedim. Bu Hindu otomobilile beni, gezdlrdi durdu. Sokaklan. salonlan, vapurlan, bütün İSTANBULU dolduran OkuUarda ögrencilere «eyrilsefer mev de üç seneye kadar kurmayı da onlar da bundan bizarmışlar. Yalar, yuz ellı yıl önce, işçi olarak, yiıksek zevkll insanlara Mösyö Ramey'e iş kalmıyınca, bu zuunda konferanslar verilmesl vilâyetçe eynı iktisadî düşüncelerle kararsak ciddiyetle takib edildiği takdirHmdistandan gelmiş. Adada yerles sefer de, oralara geldığımi oğrenen, u\gun gorjlmuştur Ilk konferans cu laftırmışlardır. ERROL FLYNN VTVECA LİNDFORS'un en büyük de bir müddet sonra İstanbulu bu mişler, üremişler. Coğu, hocalanle zeki, değerli, Fransız Konsolosunun martesi gunü verılecektlr Bu mevzu Fakat 50 tümenlık bir ordunun, Dünyanın en büyük elekrrik cehennemi gürültüden tamamile zaferi olan i SON SİSTEM R E N K L I » , hacılarile, fakirlerıle, catnilerüe elıne geçtim. O da, ailesüe birlikte, uzerınde fabrıkalarda da ljçilere kon iyi talım ve teçhizli 175 tümenlık kaynak makineleri ve elektrodlan feranslar \enlecektlr. kurtarmak mumkün olacaktır. klâk Müslüman. gezdirdı, evıne gbtürdü, bir çok bılbır kuvvete karsı nasıl çarpışabı fabrıkası olan «The Lincoln Elec son çalınmadığı için kazalar da artBıçakla yaralama Trinidad, abadanlık: Nüfus ke gıler verdi. trıc Co» fabrikasına bağh James Beyoâlunda, Hendek sokagında ctumış değildir. safeti; kolonileri görülmiyen, okur Son gece, Pan American'ın idare rqn Mahmud Gııltepe kıracısı Hasan 7 L. Lincoln Cemiyeti bu kere de gibı muazzam bir film: Hayatlarmda görmuşler mi Beyoğlunun Fakat Istanbulun başka gürültüyazar nisbeti; birınci sınıf oteller. ettığı çıçek gıbi «Gucs'House» da, Akal'a dun saat 15 te kavga etmışlerZıraat Yiıksek Okullan öğrencile3 büyuk sinemasını bir haftadanberi her seansta doldurdukları leri de vardır. Muhterem okujucuasfalt yollar, demiryolu, ustleri baş etuvden geçınlmış bardaklan mıka dir Bu do%ı,5 sırasmda hcr lklsı de rıne hitab eden ve 7000 dolar mühalde on binlerce halkın yer bulamadığı bu sanat hânkasıru lanmdan Bavan Melâhat Ozvılmazlan tertemiz, beyaz gömleklerı tiril kâğıtlara sarılı JÎU konaklama ye bıcakla biroırlennt yaralamışlardır. kâfatlı beynelmilel bir müsabaka görmek için dan aldığun bir mektubda klakson tiril, zenci, Hindu, Çınli metıurlar, rı.ıHe, soğuk havalı salonda, Uçai Denizyollan İdaresinin kadrolan T ilân etmektedir. Ve memleketimiz Denlz> olla'i tdare^ı^.n 1")51 yılı kadcalma yasağtndan mcnuıunlukla bılhassa zencilerde bisıklet bolluğu. Otelın stewardları etrafımı al^ı ORİJİNALt de buna iştirake davet olunmuş en kısa ve ro'arı liajtır'na Bakan'ıtından gelbahsedildikten sonra şovle dcniIngilızler, Trin'dad'hlan, tam bırIkram bana duşerken. ıkram yağ mlştır. Halen Bakanlar Kuruluna sevtur. İlgıliler Safır Genel Ticaret T. LÂLEAR en rahat liyor: bağımsızlığa değilse bile, ileri biı muruna tutuldum. Arkası arkasına, kedılmek uzere îrjlunan Den'zbank AŞ. (Galata Voyvoda caddesi 58tasarısl 1 marta kadar kanunıvet kesmuhtariyete doğru götürüyor. Port gelsin vıskıler. cMahalle aralarında sabahleyin ortaYolculuk 62) den izahat alabihrler. TÜRKÇESİ betmezse veya kesbedıp de vurürîLğe lık aydınla^^r avdmlanmaz avaz avaa îjî 5jî ijC of Spain, yakmda, < Britanya Carakonulamazsa Denızvolları, butçesl ve bağıran simıtçılenn. sutçjlcrın. gpzeteElhamra'da Port of Spain'de iki gece geçlr >enl kadrolan dahıhnde çalışacaktır. ibes Federasyonuo nun merkezı c lerın fervadlarından insan âdeta slolacak. Adanın, şimdiden, anayasası dıkten sonra, Veneztiela'nın payiHER KALEM Limanda bir kaza r.ır buhTEnları geçırlyor. Istanbul gibl Bir hafta daha alkışlanacaktır. var; reyiamla seçilmiş meclısi var; tahtı Caracas'a vollandım. halkmın uçte ıkısı çalışan bir şehirda Dün îlmarımızda bır denîz kazafl Ord. Prof. Şükrfl Babanla pazar gunu, istırahann ne kadar luolmuîtur. Dcnlz Komufanlığma ald AlSon sınıflarda muvaffak Tüık Sosyoloji Cemiyetinin Ali Fuad Başgılin ve üstad zumlu olduğunu takdır buyurursunuz. çıtepe motcinl şamandıraîar «nunde Butun hafta paza'ı iple çekersm.z, çehlr hatlarına aid Burgaz vapunına Refık Halidin yazılan ile ve tanışma çayı olaraıyan talebeler her fürlü konfor Bıraz dsha fazla uvurrak isters'niz Fab ndınrıstır Kazaya. motonın dume. (Evvel zaman içinde) maka Bır muddettenberı Unıversıtemlzde n'r.deki anî +Ltukluk sebeblyet vermışMılli Egıtım* Bakanı Tevfık Ileri. kat ev nızm cnuncen geçen bir siTitçi, ve lelerile çıktı. Daha bir çok sen halınde konferarslar vermış olan tır. Sadme haf f oldufundan geml ve Istanbul Teknik Oğretım Yonetmeiığıf=sılasız uç dak<ka «eh yakıyor, taza Roma unıvers tesı Istatıstik Fakultesl motör büyuk hasara ugramamıştır. nln C ncı marfdesınm aşaîıdalcl şe6 kolaylığı haiz makalesi vardır. • • • sımıt'» dıye bağırır durur. Onu da Yalinin genderle hasbıhali Rusya atom harbini neD zaman göze alabilir? Yazan: KINCSBURY SMİTH * T j AVRUPA SİLAHLAIVIYOR | [HEM NALINA M1HINA • r Klaksonlar sustu, darısı diğerlerinin başına! KEUVA^SARAY'da NİCOLAS TRİO REXF0RD BROTHERS L IN C 0L N MÜKÂFATI D OM JIIAN V New Yorka kilde değ'ş'ırıldığmi Mıılî Egıtım Müdurlıığune bıldırır.ı;tır «Smılta kalan feğrencıler bulundukları sınıfı tekrarlarlar. Ancak son sınıflarda, temel olçujii doldurmakla beraber en çok ıkı der^ten ba;arı gostcrememış olan oğrencJer ertesi >ıl sınıfı tekrarla mukellef tu^jlmazlnr Bu gıbiler, o yılın «oiurdak] genel imtihfn do"emlcrinde V3'"iz ba"=aTisız durum'ia bulundukları derslc > ir"ı1*anTarına k=*'lırlar • • profesbru Corrado Gını şerefıne Turk Sos\olo]l Cemı\etı tarafından bugun îaat 16 da Çemberlltaşta AtikaLpaşa Medrese^ırde bır çay verılecektır Bu toplantıva Türk Sos>olcjı Cemıietı azası davetlıdır. ı Kuçük Haberler j Bıçdkla kansını yaraladı Lâlelıde Ordu caddes'nde bır berber dukkânında çalifan Hanıfe adında bir kadınla kocası Şe^ket dun kıskanclık >urunden kavga etm'şlerd r Bu kavga sir&5inda ŞevKet blçakla karısı Hanı% feyı muhte.'f yer'.erinden yara'amıştır. Yaralı k a d n tedavı altın» BlınTiş Şe\kst >Rkalanarak hakkında taK.bata başla>Ti5tır. Bir hapisane kaçağının duruşması Sevdiği kızı tabanca ıle yaraladığı ic'n İhti^ar bir kadın yandı hapse mahkum olup bu cezasmı cektiğı sırada hsDisanaden kaçan Mehmed Fenerbahçede Gui'zar sokagında bir Canbolat adındakl fırarlntn bır mudkulubede oturan Şekure adında 65 evvelki gece det evvel Adanada yakalanıp sehrimi. jajlarında bır kadın manga'a dıısmuş, «lbıseleri tutuşmuşze getırlldiğini yazmıjtık. tur. Az snnra alevler Icînde kalan IhMehmed Caibolat dun sorgusu ya tıyar Şekı're e'raftan yardım is'emışse pılmak uzere halen mevkuf buluiduğu de, feryadını kimseye duyııramamış ÜsKudar Cezaevmden Savcı.ığa getınl ve fecı bır şek.lde janarak olmuştur mjştır. İfadesi alınan sanık önumuz Bu hâdise etrafında Kadıkoy savcılığı deki gunlerde muhakeme ed Iecektır. tahktkat yapmaktadır. Kadiköy SÜREYYA Sinemasında BU AKŞAM. Eşine nadir rastîanan 2 muazzam film birden 1 Y I L M A Y A N A D A M JAK LONDON' un hayatl SUSAN HAYWOD MİCHAEL O'SHEA S A H B A Y A NI Y O E MARİA MONTEZ TURHAN BEY Yeni S E S Opereti 2 • MtLiI Eğıtira Bakanhğı okul kltablarını yenl ba;tan tetkıke karar vermıştır. Banun ijın de yakında bir kom.syon faaîıyote geçerek çalışmalarına başlayacaktır. • MUALLlMLER Cemiyeö a İle kilerınden oğretmenlere ucuz erzak tevzii» ne başlanmıştır Cemıjet uyelerinin rreccanen \e>a az para lle tedavısl içın bazı doktorlarla anlasıralar vapılmıştır. •• ISTANBITL Ziraat Mudürluej ha* seraHn ımhası ıç'n 500 ton D D T. mubayaa etmiştir. • BEYOĞLUNUN tmam Bokagl t8k'rleri VY.âvete muracaatle orada toplanan muhabbet tellâllarının gürültülerinden flkâyet etmişlerdlr •• HUM Ysrdınseve^le^ * Demeği adına bir heyet dün Valiji ziyaret ederek Kare gaz.lerlni zivaret ve goçmenler için musameTeier teTtıb edeceklerini bıld.rmişlerdir. •* CEHRAHPAŞA Haytaneslnln verem pavlyonunda dm ÇaJlayan laz ganatkârlan tarafından haıtalara bir konr verilmiştlr. Ha*talardem a'.dığımıı bir mektubda «anstkârlara tesekkur edUmektedir. ÇAMLICA Kız Llsesl alle çayı dün saat 1410 dan 19 30 a kadar devam etmek uzere Takslm Belediye Gazlnosunda verilml} ve çok nejelı bır laman geç'rt'miytlr. Uçan Yataklı Vagonları I xlctAsitv Cemazijel'evvel 1 Perşembe tkln dergisi Satışa çıkanldı Satış yerleri: Istanbul İnkılâb, Beyoğlu Kitabssray, ve Köprüde Salon kitabevleri. Fiatı 1 liradır. SARMAS Her C U M A R T E S İ ve DOLAŞ Ç A R Ş A M B A v S § o E. \ a o « a S 4! 2 S Jl 5.24 Jilet DerdL.. Sona Erdi. ROLLS RAZÖR ile ömrünüzüa sonnna kadar bedava traş •lursunmz. 1 7 05 12 28 15 15 17 33 19 05 1.33 S.İ5 Saat 15 te TENZİLÂTU Matine 9.41 12 00 1.33 11JS1 ) HAYATEaiZIN EN GÜZEL YILLARI Amerika film sanayıi hergiın yeni bir şaheserile tekâmülün geni} ufuklannda kanad açtığını isbat edıyor. Dun ya seyircüerini kudretıne hayranlıkla başeğdiriyor. Böyle dünya çapında bır şöhret toplayan fılmlerden biri de 9 akademi mükâfatmı birden kazanmak şerefme mazhar olan (Hayatımızın en güzel yıllan) THE DEST YEARS OF OUR LJV'ES adlı fılmdır. Daima büyük eserler yaratmakla meşhur olan Samuel Goldwyn bu filmile hakikî bir hayat faciası yaşatmış, bır ömür akışmın ıztırabmı, neşesini, aşk ve ihtirasını göstermiştir. Myma Loy, Frederic March, Dana Andrew», Tresa Wright, Virginia Mayo gibl kudretleri, güzelîikleri dillerde destan olan 5 büyük yıldızın bu eserde birleşmesi ona eşine az rastlanan bir azamet, bir ebediyetl içine gömen bir derinlik vermiştir. (Hayatımızın en guzel yıllan) «THE DEST YEARS OF OUR LİVES» sinema âleminin uzun yıllar bir zafer diye alkışlıyacağı muazzam filmdir. İTALYA, FRANSA, Y UNANİSTAN ve Pakistan tarafından s<Vın alınmak isteniyor. Sayın Türk matbuatuıın ve münevverinin takdirini kazanan ve Türk filmcilik tarihinde hakikî bir merhale tpşkil eden <a filmi kadjr bilir halkımıza cesaretle tavsive ederız. F'lmde rol alan sanatkârlar bsşka satıcıların bağırmaları takıb eder. Sızden nca edeTım, bu gurultu. nun de yasak edılrresi ıçln allkadarlarm dikkatınl çek'rız » ORHON M. ARIBURNU NEDRET GÜVENÇ Nur Genç Salih Pozan Cahid Gurkan Hayri Esen Beikıs Fırat Gülsevim Gemıyakan Şe^kı Artun Reji: ORHON M. ARIBURNU Ş A R K Sinemasında 3 üncü hafia Bugün Adana ERCİYEŞ sinemasında, yakında Mersin: HALKEVİ Tarsus: ŞAR Ceyhan: ASRÎ Antalya: GÜNDÜZ ve GÜNEŞ 19 Şubat Ankara. PARK ve SUS 21 Şubat Bursa: ŞAFAK İzmir: TAYYARE LÂLE TAN'da. Mademki klâksonlan susturabildik; seyyar satıcıların da sıtma gormemiş sesleriîe naralar atarak sehrin sukutunu ve halkın istirahatini bozmalarıru örleipek imkâm var demektir. Bir sinir doktoru olan saym Vali ve Beledive Reisimiz Prof. Gökaydan çiirültü m;ıcadelesine tam ve devamlı olarak ehem miyet vermesini rica ederim. m^mmm^^^^^^^^^^^^^m D K FL UU IM ^M Bu akşam saat 9 dan itibaren İPEK T Ü R K Ç E SİNEMASINDA S Ö Z L Ü SIEMENS fc TELEFON 2 ^ SANTRAL ve 3 ^ MAKİNELERİ ^ bir dublaj hârikası, herkesin seve seve seyredeceği bir şaheser SİKAGO YANIYOP ( İn old Chieago ) TÜRKELİ Goıola. Banhalar cad Yan.kkop. Sck Tel 44524 Tyrone Power Ali ce Faye Don Ameche ^ıbl üç yüksek bir film. artistin vücude getırdikleri fevkalâde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle