11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ABDÜLLÂTİF DEBAS Kahvenin Deposudur Her gün rakıblerınden kahve ve kalayı on kuruş nokssn satar. Her çeşid HONG KONG denlerimiz mevcuddur. ADRES: Tahtakale, Tonıruk yanı; Telefon İdaresinin sokağında No. 25 Telgraf adresi: A B T İ F 97 fcl umhüri ltl»î uıl eaui • ÛRO1 IIU! Jll 5dJl • 9 0 & + Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İşleri 24299, Matfeaa: 24290 Telgraf v« mektub adre»i: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu İstanbul No. 246 KURUCUSU: YUNtlS NADÎ KURUCUSU: YUNtlS NADÎ Perşembe 8 Şubat 1951 Müttefikler, Seul'e hâkim Medenf Kanunumuzda tepeleri işgal ettjler yapılacak tadilâl Türk Amerikan kıt'alarmın müştereken yaptıkları bir çevirme hareketi, kızılları paniğe uğrattı (Harb MuhabMmiz Faruk Fenik Telsizie İstanbul Komutanhğı emritı<9eki kıt'alardan Kore'ye gidecek olan Bunlar caddelerden geçerlerken halk tarahndan hararetle eriefintiz seçildi. ilk olarak şahsın hukukundan işe ba^anacak, bu alİnşlandılar bahsin fasılları üzerinde bütün üyeSer çalışacak Bildiriyor) Koredt bu yer: 7 Türk ve Amerikto Jutalannm bugün muştereken" yapüklan bir yarma ve çevirm« ^ N k e t i kızıllan paniğe uğratBiİ5«R Seul'e hâkim tepeler kıtalanmız tarafından işgal edilmiştir. Diigrnanm kaçarken bıraküğı ölü adeBi sayılamıyacak kadar çok tur. TUA birlığinin bir kaç gune kadar ^ e ^ ' e girmesi beklenebihr. Savaş bb^ğiınizin kazandığı zafer dol#yısilt gene her taraftan takdirier1^psaktadjr. Son zaferde bilhsss» ^ 4 p y Doranın büyük rolü olduğuni«işaret edilmektedir. Cephelerde vaziyet Tokjpro, 7*^a.a.) (Reuter): Korede taplanan büyük topçu, zırhlı ve hav* kuvyetleri tahşidaö. karşısında ma|lub olan Çinliler sekiz kılonı^n^^t bir hat üzerinden batıyasdoğrq|[ çelqlexek Seul önünde soıvbir mukavetnet hattı teşkil etmek tizeÜ tepelerden müteşekkil bir hatta mevzi almışlardır. Çınlileria iki gündenberı üzeriToplantılara riyaset eden Adalet BaKanı Halil Özyörüğun *OB ne çekil#leri' hat bugün delinInnir seyahatinde çekilen bir resmi mişGr. Bir tank kolu Seul şenri Ankara, 7 (a.a.) Medenî kanu Birinci Reisi Fevzl Bozer, Tlcaret içlnden geçen Han nehrinin altı kinun tâdili ve ıslahı için Adalet Ba Dairesi Reisi Faiz Yorukoğlu ve lometre yakınına kadar sokulmuskanbğmda Adalet gakanı Halil istanbul Üniversitesi medeni hu Arktsı Sa. 3. Sü. 2 de Özyörüğün baskanlığında Yargıtay Arkast Sa. 3. Sü. 5 te Ankarada toplanan komisyon kanunun islahı lüzumuna karar verdi Törk Ceza Kanunu Hazırol cenâe ünyanm hali, malum. gittikçe berbadlaşı>or. Uzakdoğuda patlak veren çıban başı nasıl gclUecck, nerelere sira>et edccek? hilmijoruz. Birleşik Amerika ve ondan aldıklan hızla Batı Avrupa devletlcri, ITUIIÎ savunma bütçelerini astronomik rakamlara ulaştırdılar. Her yerde askerî, ma!î. iktisadî sıkı tedbirler ahnı\or. Demir Perde gerisi bir muamma. Orada ne olup bittiğini yakından gbremiyoruz. Karanlann anlattıâına Rore tarihte pşine rastlanmadık bir kırbaç reiimi altında y\n milvonlarra zavalh insan inim inim inlrtilerek belli hir ga\e uçıuna 7orla çalıştırılmaktadır. O gaye ncdir? Bu insanlar«lan beklenen her halde ehramlara bir nazire diknıck dcçildir. Demir Perde gerisi de olsa olsa ancak yeni bir harbe hazırlanabilir. Kominform devletleri silâhlanma bakımından simriiki halde Batna kıjasla hir ha\H ilerdedirler. Bugıin ltoparak bîr harbde ilk avantaj nnlann elindedir. Bâde 141 Inei madde üzerinde koaüsyoada dün de tarbşmalar «Idu, muhalefet bu fücranm jumalcıhğa yol açacağmı iddia etti Ankara 7 (Telefonla) Türk Ceza kanununun 141 inci maddesinin üçuncü nkrasınm muzakeresi bugün Adalet komisyonunda tamamlanmısür. Bu nkranın vataniaf hflrriyetinl teminat altaıa alan Anayasanın 70 nci maddesıne aykın oldufu gibi nıatbuat hürriyetıne ağır bir darbe vuracağı, jumalcılığı tesvik edeceği, vatandaşlan birbırı. no düşüreceği ileri sürüluyordu. Bu »ebebledir ki, bugünkü müzakereler de hararetli olmuştur. Adalet komisyonu sözcüsü Mufid Erkujnımcu üçüncü fıkradaki (kurmağa teşebbüs) yerine «kuran» tabırinin kullanılmasmı ve aynca uçüncü fıkrada ırk mülâhazasmdan baska anayasada mevcud olan dın mülâhazasının da maddede yer alm&sun teklif etmiş, fakat 163 üncii Arkası Sa. 3. Sü. 8 de Kore'ye gidecek olan erlerimizden bi< çrup KORE MFKTUBLARI: "Türkler istedikleri noktadan vurabiüyorlar,, Tokyo radyosunun haberleri: "Türkler gene süngü kullandılar 500 den fazla Çinli öldürüldü... Bu Türkler müthiş bir millet!.M Askeri vaziyet Müttefiklerin hedefi düşmanı yipratmaktır Koredeki askerî vaıiyet yeni bir safhaya girdi. Birleşmiş MıBetler ordusu, taarruzi keçıi hareketlerin» devam ederek ilerledi ve kızıllann 'Seür gülieynıaefti 'feSs Jtfüdafi* hatlarına dayandı. Bu hatta düşmanın »ertleşen müdafaası, hattâ küçük ölçüde mukabıl taamızlarile karşılaşb. Buna rağmen, kuvvetli tank bırliklerüe ve kesıf topçu ateşlenle duşman mevzüerini zorh harahel Basra hijrriyetlerinl j ' «Jrn kurtannak Memîyorîaiîa, ^ â tılılar accle etmeli, bir aa önce karsı tarahn cesaretini kıracak bir dovüş gucüne ulaşmalıdırlar. Tapmava çalıştıklan da zaten budur. Pcki. Sovyet Rusya böyle bir imKAna meydan bırakacak mıdır? Batılılar yiıksek sesle konuşacak Arkası Sa. 4, Sü. 6 da hir se\iveye gcldikleri zaman artık borusunu bttııremiyeceğine göre, o. daha önce davTanmayı düşünemez mi? Işte Ikinci Cihan Harbl sonn devrinin en nazik meselesi budur ve zannımızca bu meselenin düğümii 1051 jılı içinde çözülecektir. Bu j ılın sonbahanna doğrn Batı Avrupaya hatın sayılır kuvvetler yıcılacaktır. Fakat Sovyet Rusya daha ziyade galiba Batı Almanyanm Londra 7 (B3.C.) İngilterede durumu ile ilgilenecek, bütiin dikçelik sanayiini millileftlrme kararı katini oraya toplayacaktır. Bonn Kahraman subaylarımızdan >üzbaşı Fuad, yüzba.51 Cevdet ve teğmen bu ak;am Avam Kamarasında müKo>u<jrk, piyano başında son zaferi kutluyorlar Almanyası silâhlanmaya başlayıp zakere edilmiştir. Muhafazakârlar da Doğu Almanva derecesinde kuvKorede bir yer Artık harb ' nişanlısı Ayjeye benzer. Bazan kü tarahndan şıddetlt tenkid olunan vetlendi mi duğumün çozüm nok talıhınin değıştığıne ınanabılırız ' ser, arkasını döner, bazan coşar, takrir neticede reye konmuş ve tasma gelinmiş olaeaktır. O zama General Yazıcın.n dediğı gıbı: «Mu kollannı açar . > hukumet 308 rey almıjtır. Aleyhte na kadar Sovyet Rusya kendiliğin harebe, Mehmedın kovdekı naz'.ı Arkası Sa. 3. S4. S da verilen rey 298 dir. den veya pe>kleri vasıtasile harekete geçmezse ondan sonra bir Çok mühim blr yazı serisi: şcvler yapması ihtimali azahr. Bovlece hareket serbestliği de el desistirmiş olur. Her hap<ri bir lecavuzü cesaretle onlemekten korkmıyan Müttefikler daha rahat konuşurlar: dıınva ayduılığa doçm ilerlemcje baslar, milletlcr için cesidli saadet ihtimalleri ufukta beliıir. İngilterede celik sanayii millileştirildi toplantısı Bugün toplanacak olan kurumun poliük mahiyetinden sıynlarak ilmî bir kisveye büriinmesi için tüzükte tâdilât yapılraaa derpiş ediliyor Amerikalı gazetedler Türk meslektaslarile bir arada Ankara 7 (Telefonla) Türk Dil Kurumu olağanüstü kurultayı yann saat 10 da toplanıyor. Kurultay, Kurumun politik mahiyetinden sıy nlarak tamamile ilmî bir kisveva bürünmesi imkânı olup olmadığını tayin edecektır. Gerçi merkez kuru lunda daha iki ay önce, akademık bir veçhe verilmedıkçe işlerin yıirutülmesine imkân olmadığı müşahede edılmişti. Profesör Necmeddin Halil Onanm baskanlığında Agâh Sırn Levend, Talim Terbiye dairesi reisı Kadri Yörükoğlu, Profesör Hüseyin Avni Göker ve Profesör Bedreddin Tuncerden müteşekkil komisyon cemıyete siyasi mahiyet veren maddeleri tüzükten çıkaran bir proje hazırlamıştır. Kurumun şımdiği şek Arkası Sa. 3. Sii, 2 de Türk Dil Kurumu Avrupa silâhlarayor! Fas Sultani halife ilân edilecekmis Magnb Komltesl, Sultanın Halife ilân edilmesi için teşebbüslere geçti Amerikalı gazetedlerin diinkü basın toplantısı Misafir gazeteciler: «Türkiye? Atlantik Paktına alınmalıdır» diyorlar Marshall yardım plânının tatbikatını yerinde görmek ve tetkik etmek üzere memleketimize gelmiş bulıınan Amerikan gazetecileri dün 18 de Park Otelde bir toplanü yaparak müsahedelerini anlatmışlar dır. Amerikalı gazeteciler, Ankarada ki temaslarmdan çok memnun kal dıklaruu belirttikten sonra çun ları söylemişlerdir: « Dış siyasette kullandığınız istikamet aynıle Amerikanın siyasetinin eşidir. Türkiye, icab ettiği takdirde Rıısya ile çarpışmaktan çekinmiyecektir. Türk ordusunun çok kuvvetli okhığunu da öğrenmia buhınuyoruz. Bu vaziyette Türkiyenin Atlantik Paktına alın ması cidden temenni edilir. Müşahedelerimiz umumiyetle çok Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Fakat şubat ayının bu kısa günlcrlnde o parlak ufuklardan henuz u?ak bulunııyorıız. Şimdilik kaçınılması guç bir savaş tehlikesi ile karşı karsıyayız. Pek kısa bir zamanda dunja baştanbaşa bir ateş cemberi ile sanlabilir. Xe zaman sona ereceği bilinmiyen bir harb felâketi milletleri belinden ka% raJabilir. H\ıkiimct bu >akm ihtimali jrözön;ınden uzak bulunr'urmamak. en kotü faraziveleri dahi hesabh>arak ona göre tedbirler almak durumundadır. Bu arada zarurî ihthac maddelerinden jeter derecede stoklar japılması, fiatlarm sıkı bir kontrola bağlı tutulması, dışarıdan getirttiğimiz bazı malların sarfında tahdid joluna gidilnıcsi gibi bir takım çaıeîere baş\unnak bi?ce zaruridir. Ekonomi alanında nisbeten liberal bir zihnijctle isbaşına gelen Demokrat Parti hukumeti belki prensip olarak bu sajdığımız tedbirleri beğenmemektedir. Ama »ie \aparsınız ki içinde >asadığııruz j şartlar halktan da, hukumetten de j ba7i fedakâılıklar istemektedir. Durıım millete açıkça bildirilmeli, durumun gerektirdiği vazifeler berabcroe başanlmalıdır. Ihtikâr ve karaborsa. anormal devirlerin işaretidir. Halkın varhğmı hedef bilen bu iki hastahğa karşı en şiddetli cezalan istiyen biz değil mijiz? O halde ihtikân ve karaborsa> ı onleyici tedbirleri aravıp bulmak da elbette bovnumuzun borcudur. Şunu unutmnalım ki. ekonomik dıırumtınu > uk«eîtmek Uîiuna be§ jıldır son dcrcce sıkıcı bir perhiz Âtlanfık Devlefleri Bioku Ri/sya *> Sovyçf B/oka Avrupada bugiinkü askeri durumu gösterir kroki Bugünhü ilk yazı: "Rusya atom harbini ne zaman göze alabilir?» İ N S (Mılletlerarası Habcr'cr ^ıan5i) A\Tupa J f rnize \cicii5i hu muhım n NADIR NADI Müdm u K.r"<:H'irv Smit! ın (iizlı noor'ar uz rine I I m^kfüesuu bugun ıkınci Arkas\ Sa. 3, Su. 5 te hazırladığı ve Tüfkiyede ne^rı hakkını gazete • I 1 Fas Sultani Sidi Mohamed Ben Yusuf Paris 7 (Hususî muhabirimiz Metin Toker bildiriyor) Fransız Ajansının Tancadan bildirdiğine göre, Magnb komıtesi Fas Sultanının halife ilânı için harekete geçmiş, Tunus, Cezaır ve dığer Arab hükumet erkâru ve devlet reislerile temaslara başlamıştır. Fakat havadısın sonundaki: «Bu takdirde Sultan tahttan feragat edecektir» cumlesı haberin mahiyetini açıklamaktadır. Bir müddettenberı Fasta işlerin iyi gitmedıği bilınmekte, Sultarun Fransız Yüksek Komıseri tarafından istifa ettirilmek ıstendıği söylenmekte ıdi. Fransanm, halife olarak dahi, Sultandan kurtulmak için bu teşebbusü ortaya attığı, hattâ ona y«r yazı serısinin birinci dım edeceâı tabiî olmakla beraber, aahilemizde bulacak • bunun gerçekleşmesıne en ufak bir Jıtimal bıie verılmemektedırt Ispanya ile tiearot anlaşması Ticaret Bakanhğı, yapılacak anlaşma için Ticaret ve Sanayi Odasından nıalumat istedi Haber verildığine göre, İspanya ile yakında bir ticaret anlaşması imzası ıçın hazırlıklar yapılmaktadır. Ticaret Bakanhğı şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasından bu hususta bazı malumat istemiştir. İspanyada vuku bulan iç savaştan dnce bu memleketle ticarî bağlarımız bir haylı ehemmıyetli idi. İspanyaya bilhassa senede 1012 mılyon lıra değerınde yumurta ihrac eder, oradan daha riyade pamuklu kumaş alırdık. Ticaret anlaşması imzalandısı tak dırde ihrac mallanmıza yenı bir Dostlax alıg vcrişte görsua!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle