16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CCMHURÎ7ET tt Şnbat 19S1 *< ZAMANOAN TASARROF • YAKACAKTAN TASARRUf • HER ATEŞTE PİŞİRİR OKSURUGU VE BRONŞİTİ KESER ECZANELEROE BULUNUR TÜRKÇE Kitabı Mukaddesj (TEVRAT, İNCİI^ bir arada) 1170 sahife, güzel cild; 400 kuruş mukabüinde her adrese gönderihr. KİTABI MUKADDES ŞIRKETİ, 489 İstiklâl Cad. Beyoğlu veya kütübhanelerden. KAYIB 19Î9 yılında Istanbul Belediyesi Merkez mutenjedlığınden »1j dıgım 6 5 949 tarih ve 31005 ve 13'5 949 | tarıh ve 31173 numaralı rr.akbuzları kaybcttlm. Hukmu bulunmadıgı llân olur.ur. 3106 plâka layılı otobüs «&h!bi Hasın Gokylğıt ••• S A T I L I K i " Birkaç dakikada yemek pişiren OTOMATİK TENCERELERİ •Prestiçe» otomatik tencereleri, yemekleri blrkaç dakikada en mükemmel şekilde pışırır. Harareti bünyesinde saklamakla. diğer vasıtaların muhtaç olduğu pişırme müddetini dakıkalara indırır ve aoıayısıyje hen zaman hem de yakacaktan çok büyük bir tasarrut temin eder. Pişirmenin ne kadar kolay ve zevkli bir lş olduğunu anrak .^resuge» oıomatık tenceretini kullandıktan sonra anlıyacaksımz! Başlıca mutfak eşyası mağazalarında satılır, Perakcnde fiah T. L. 74 YAG FABRİKASI O M E G A 38,5 eep soatıno itimai edebilirsiniz. Modem hoyatır» ihtryoclannı karşttamak için yapılmış olan OMEGA 38,5 cep saah bir osırdan fazla bir tecrübeye dayanmaktadır. OMEGA, 38,5 cep •aatının malcanizmasına en iyi randımanı vermek imkântnı saglamalc için, imalinde en iyi katiteden madenler kullamimtj ve tekmil parçalannın aheokli Kareketine büyük ehemmiyet verilmiştir. işleyişin» d«ki inttıom ve hasscniyet sayesinde, bütün dünyada bu saatı kullanantarla meslek sahiplerinin hayretinl mücip olmujtur. Küspeden, yağlı tohumlardan yağ çıkaran ve kirli yün yıkayan komple ekstraksiyon tesisatı terki ticaret sebebile ac«le satılıktır. Telefon: 43999 Posta Kutusu 456 İstanbul. B İ LLUR I Ş TUVALET SABUNU l Pınconcılar ,/OKUŞU. Rıza Raşa Han 7U2 . TORKİYE UMUM OEPOSU : BAHÇEKAPI, KUTLU HAN, İKİNCİ KAT SAT1Ş YERIERI ı TEVFIK AYDIN • EminönG meydanı 4 / 6 ISV1ÇRE PAZAR1 • Bahçekapı, Hayri ef. cad. 11 GÖZIÜKIŞ • Suttan Hamam, Yenicami cad. 22 VAKSEVANOPULO BIRADERLtR • Bahçekapt, Arpac.lar cad. 20 BIDVAN UMAY Sirkect, Hamidiye cad. 9 V. ""ANaRlS ve S. SAVAIDIS 3alato, Köprö :ad. 7 BURHAN RUB» Beyoğlu, İstiklâl cad 398 | Cildi Güzelleştirir .Kepekleri tamamen Yokeder .""*' Saçların Dökülmesine Mani olur I , Devren Satılık MUAYENEHANE M • As Askerlik dolayısıle, Istanbulun kalabahk bir semtinde, bir mevkide, hali faaliyette bir muayenehane devren satılıktır. m( Her gün Kocamustafapaşa Eczanesine müracaat. Mali Kanunlar Tatbikatında 30 Mart 1951 de ç e k i l e c e k Yalmz BEYOĞLU Mü;teriler için Ofomobil istiyorum Küçük, çift kapıh. iyi kullanılmış olacak. Adres: İsmail Tokmak ALPULLU. T E C R Ü B E L İ B İ R I de\ devamlı veya günün muayyen saatlerine münhasır olmak uzer» "1 M U H A S İ B çalıyr. Temmat'.ı referans verilir. Tecrübeli rümuzu ile 176 numaralı P.K,na veya 22596 No. telefona müracaatlerL u ? 20,000 İkramiyeye LIRAUK tarihl tertiblenea son lştirak 20 Mart 1951 tarihine kadar uzablmifbr. HERSES TİCARET EVI Yeni çıkan Sahibinin Se si plâklannı takdim eder. BÜYÜK FIRSAT Bir ecnebinin seyahat dolayısile nadide Iran halılan. 1 Mart 3951 Perşembe günü saat 13 te Sandalbedesteninde satışa çıkarılacaktır. TiİRK TîCARET BANKASI MUALLÂ MUKADDER ATAKAN GÖ7Ümün Nuru 2514 Sensin Ona Yaklaşma Scvda SUZAN YAKAR RUTKAY t%K I C Avıılık Ateşten Bir Ok Esme RiugAr Esnıe Başım Dalgalı ABDULLAH YÜCE Ne Kadar Dolmaz Cilem Var 2512 Yollar Niçin Bitmiyor CELÂL 9K I 1 £3 IO kullanmak bambaşka bir zevktir! İNCE Çiftliğim (Kovboy Şarkısı) Kalbimi Bu Şarkıya Döktüm PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ 2516 • cildinize bir kodıfe yumuŞoklıgı verır • cildinııi besler, tozt v* gergın yapor • cildinize tihirli bir guıel lik temın eder. Gannilli Şnvave (Arapça) Haydar Ilaydar RERPES Tic?ret Evi 23 Nisan 1951 de çekilmek üzere zen^i Eşya Piyangosu tertib etmiştir. Her dört p!âk için bir kur'a numarası verilir. Herses Ticaret Evi: Muradiye Cad. No. 33. Telefon: 26318 S I R K E Cİ CHIRANA ve TESLA Tuvolet Sabunu Yeni Gelen Son Model M Marka Otemobil kullanmanm tom zevkini ve rahatını tize ancak bir BUICK arabası verebilir. BUICK otomobilinde h*r türlu rahatınız temin edilmiştir ı emniyetli ve arabayı en kuvvetlı sarsıntıfardan kudretli motor, URO KÖPÜKIÜ NEFİS KOKUIU 100 de 100 saftır. Allahın inayetıie 950 senesinin en son sistem ve yeniliklerini havi makinelerle kurduğumuz Nebatî Yağ Fabrikası faaliyete geçmiştir. Piyasaya en nefis pamuk yağı ile küspesini ve Linter pamuğunu ve Sopatok sabunluk yağını arzetmeye başlamıştır. Alıcıların siparişlerini bekleriz. Muhtelif Röntgenler (15 800 mA.) ( Rddyoskopi ve Radyoğrafi için ) Metabolizma cihazı Diatermi Ultraviyole Enfraruj Galvanofaradik Elektroşok Sterilizatör Termostat Ameliyat rassası Narkoı Ameliyat lâmbası Kuvöz Pnömotoraks İnhalatör vesair tıbbî cihazlar Ünit komple D;ş röntgenleri Muhtelif fotöyler Tur Elektrikler vesair diş tababeti cihazlan Galata Tahir Han altındaki mağazamızda teşhir ve satışa arzedilmiştir. Türkiye GP^PI Mümessili: koruyan hususî suspansyon, kontorlu iç tertibat ve... sizi her an vites değiştirmek derdinden kurtaracak"Dynaflow* otomatik trasmisyon. Kısacası, BUICK'in verdiği imkânlart başka hiçbir arabada bulamazsınız. Yeni gelen BUICK otomobillerimizi görmeğe sizi davet ediyoruz. Resmî X OTOMOBİL İ S T A N B U L Acentası TİCARETİ T. A. Ş. • A N K A R A KAVALA Telgraf: LAMET İst. Adres: Tarsus Sebat Çırçır ve Nebatî Yağlar Fabrikası Tahir Han, Galata Telefon: 49449
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle